>n RTJES NEDERLAND IN DE VOLGENDE EEUW I Waarschuwing Z.-VLAANDEREN OOK WOENSDAG groot tumelt in de avonduren ZWITSAL DEGRUYTER ren SIROOP PLANNEN VOOR EEN NIEVW, FRIS BEHANGETJE? TEN Inzet was premie van circa 1000 gulden AAN LND )u\ven anden DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 19 FEBRUARI 1953 NEDERLAND VOOR HET RAMPENFONDS De 14e Zesdaagse te Antwerpen Dodelijk ongeval te Vlissingen WOLFAARTSDIJK- KORTGENE Kou,..Hoesten,.Ziek! MARKTEN .tioerdijkpont vordert in goede richting Straks met de schoonmaak kan Uw wens in vervulling gaan. U krijgt het geld ervoor immers vanzelf bij elkaar van De Grayter's cassabons. Het is helemaal geen kunst en geen moeite er 5 of 6 gulden per maand mee te verdienen. Iedere maand opnieuw. Het hele jaar door. Alleen De Gruyter geeft 10% korting op alle artikelen, behalve suiker, zout, soda. en, die jiriedub- 1IJKEN |rbciders, dijken het Ro- ke Zorg zoek om niet de IteUingen |;n gaan geschie- een lijst |>de Kruis verze ke lk wordt Ir hs wij over Zeeland lende cij- (lunderen, IBeveland laOO; Z-- land 2-.f lien ver- Tkens en left, loopt Tenen. Bo- loerderijen lollecteurs, fdeling van verricht in Rnse induj- hiddagmaal ligkomst op lirrukt over huis- bij het af- van dank Is aan deze f-ettige her- Hij sprak bezoek zal ■ing van de (rootste ide- Jongen nog gesproken, gelegenheid te bezich- in de tele- het gebouwr |ten van het stad van- ïkomen aan h zeer vol- .nvaard. A illy ,Y is dezer komen voor Provinciaal en het ver een ado»tie icel Schou- Ainsferdim, m twijfelde, ov. Bestuur ging gretig wacht met Amsterdam- enkele ge- sommige jeds geadop- >.v. ten aan- )r zover die zal Amster- behoeven te eval zal het plaatsen niet illen buiten- neenten op meester van litwerken in Staten van worden, èn of twee RG ING EN POKKEN ouders van ■penibare ken- aart 1953 des uur, gelegen- inenting en n in het Me- irdstraat 2. nder de aan- le leeftijd be- eest geschikte :n beschouwd, -lding in de lie namen en In is het ge lmelding het Irordt medege- 586-0 1953. ouders voorn., burgemeester secretaris. Schouwburg De liefde ge. Opera 20 uur ■ouwburg 19,30 ;elen IN t* il" EEOW «O IO so «4 to km St. Jansteen Toneel. Zondag en Maandag werd door het Zeeuwsch-Vlaams Toneel, in het Jongenspatronaat het grote suc cesstuk „Napoleon op St. Helena" van Louis Lockefeer, voor een talrijk pu bliek opgevoerd. Het kluchtspel bracht dan ook van 't begin tot het eind een ware lachpaniek in de zaal. Clinge Ter navolging. De vissersvereni ging „De clingese Hengelaars" heeft besloten om een bedrag van f 150.— over te maken aan de Algemene Hen- gelaarsbond te 's-Gravenhage, met het verzoek hiervan f 100.te willen storten in het Nationaal Rampen fonds voor Nederland en de resteren de f 50.te willen overmaken aan het Belgische Rampenfonds. Nieuw-Namen VOOR HET RAMPENFONDS De collecte in de kerk ten bate van het Rampenfonds ter leniging van de watersnood bracht op ƒ2210.—De huis aan huis-collecte bracht op 9278,85. Samen 11488.85. Vele goe deren werden opgehaald. Bij deze col lecte zijn niet inbegrepen de giften van de fabrikanten. Deze gireren hun bedragen rechtstreeks. De actie van de verkenners en Wel pen bracht op ƒ85,75, Graauw ST. GENESIUS SPEELDE GEMENGD De toneelclub St. Genesius, aange vuld met een drietal acteurs uit Huist en St. Jansteen, gaf zijn eerste uitvoe ring met een gemengde bezetting. On der de acht personen bevonden zich drie dames. Opgevoerd werd het stuk „Bij heer Nonkel. Het stuk werd goed vertolkt en St. Genesius kan de proefneming met ge mengde bezetting als volkomen ge slaagd beschouwen. OPRICHTING FANFARE UITGESTELD Door het voorlopig bestuur van de op te richten fanfare alhier werd be sloten de werkzaamheden i.v.m. de op richting tijdelijk uit te stellen in ver band met de watersnoodramp. Het ophalen van een startkapitaal in de gemeente zou mogelijk belem merend hebben gewerkt voor de col lecte ten bate van de getroffen wa tersnood-slachtoffers. Terhole VOOR HET RAMPENFONDS °n"kleine parochie heeft getoond gioot te kunnen zijn, als het op da- werd Me°H-' V°0r het Rampenfonds de kerk f iJo^ gebracht' collecte in kwitantie f i aan giften tegen lecte f %n^25^.en,b« de UJsteol- f i789 sn d Totaal is dat dus 0 Per 8e:ï.in heeft onze pa- lochie daarmee ruim f 31.50 geofferd. Lumswaarue BESCHILDERING PATRONAATS- GEROtTW. patronaatsgebouw heeft gedu- a Jaren van- bezetting zo ook in de eerste maanden van de bevrij- "j dienst gedaan als huisvestings- ord voor de verschillende militairen. -In ara"es heeft ons vereni- Dnp. °UW Veel te Ujdetl Sehad- in 2° een ««^geslaagde Fancy Fair de voorbije zomer zijn gelden be- tersnood haar jaarlijkse „teerdag" uitgesteld. Als blijk van daadwerke lijke steun heeft het genoemd bestuur f 25.— geschonken aan het Nationaal Rampenfonds. Hontenisse KORTE DROEVE PLECHTIGHEID. In de ochtend van 14 Februari is te Kruispolderhaven wederom een slachtoffer van de watersnood gebor gen. Het betreft hier mevr. de Smit- Maas van Duivenhoek. Met een korte kerkelijke plechtig heid verricht door Pastoor Uitdewil- gen van Lamswaarde is het stoffelijk overschot van het slachtoffer op het R. K. Kerkhof te Groenendijk begra ven. V ogelwaarde ALDUS zal volgens de plannen, welke Prof. Thijsse in zijn hoofd heeft, Nederland er in de toekomst uitzien. Hij zit ook in de studiecommissie, welke zich moet beraden op de lessen van de waterramp. We ontlenen deze kaart aan een brochure van de Rijks dienst voor het Nationale Plan. i^E Directeur van de Keurings- dienst van Waren te Goes aadt met klem aan los verkochte nelk slechts te gebruiken na ko ten. Deze voorzorgsmaatregel in ïormale tijden is nu meer dan ooit geboden en geldt evenzeer voor de melkveehouders zelf. Melkveehouders en melkverko- pers dienen hun materiaal melkgereedschap, bussen enz: met heet sodawater goed schoon te maken en daarna met een op lossing van 2 eetlepels bleekwa- ter op een emmer water te behan delen. Het melkgerei moet zo mo gelijk gedurende tenminste 5 mi nuten met deze oplossing gevuld blijven staan of daarin geheel worden ondergedompeld. Daarna laten uitlekken en niet naspoelen of afdrogen met een doek. ALBIREO LIEP VAST OP OP DE SCHELDE Was de loods oververmoeid? TN DE VOORAVOND van 21 Decem- ber van 't vorig jaar is het 6482 ton metende ms. „Albireo" van de stoom vaartmij N.V. Nievelt, Goudriaan en Co.'s, onderweg naar Antwerpen, op de Westerschelde op de platen van Valkenisse vastgelopen. De volgende morgen werd het schip met behulp van vijf sleepboten vlot getrokken. De loods L. V. uit Vlissingen ver klaarde gisteren voor de Raad voor de Scheepvaart, dat hij gemeend heeft, toen hij het licht van Baalhoek was gepasseerd, dat dit het licht van Ko nijnenschor was. Daardoor is hij te vroeg naar bakboord gegaan. „Ik moet mij in het baken hebben vergist, aldus de loods, die er nog aan toevoegde, dat hij oververmoeid was geweest door langdurige, zware dienst. Dit laatste achtte hij de oorzaak van zijn vergissing. De kapitein vertelde op de loods te hebben vertrouwd. De stuurman was van mening, dat niet bij boei 33, zo als de loods meende, doch bij de vol gende boei, no. 34, bakboord uit was gegaan. De inspecteur voor de scheepvaart, J. Metz, was van oordeel, dat het vast lopen in de eerste plaats te wijten was aan de schuld van de loods. Hij had aan de boeien nauwkeurig zijn plaats kunnen bepalen. Ik geloof wel, dat hij schuld heeft, doch maatrege len tegen hem vallen buiten de com petentie van de raad. Deze moeten aan het directoraat-generaal van het loods wezen worden overgelaten, zei dflrze. Hij merkte op, dat de verklaringen van de drie betrokkenen niet over eenstemden Naar zijn mening was die van de stuurman de juiste. De inspecteur zeide voorts, dat het moeilijk is vast te stellen in hoeverre de kapitein ert de stuurman schuldig zijn. De uitgezette koers achtte hü aanvaardbaar. De inspecteur stelde de raad voor de kapitein en de stuurman vrij te verklaren van schuld. De raad zal later schriftelijk uit spraak doen. De Schuttersvereniging Elk zijn Recht te Koewacht gaf Zondag een zeer ge slaagde schieting ten bate van het Ram penfonds; deze bracht de som op van f 42.50. Nu sleepten Bruneel-Plattner haar in de tvacht Men kan niet zeggen, dat er in deze 14e Zesdaagse van Antwerpen geen mu ziek zit. Het idee van de Sportpaleis- directie om rond tien uur een premie bij de hand te hebben, waarvoor zelfs de allergrootsten zich de ziel uit het lijf willen fietsen, sloeg geweldig in hij de op reclame beluste firma's, het publiek dat na de verrassende ontwikkeling op Dinsdagavond met drommen was verschenen en de coureurs. Het be gon reeds na acht uur gisterenavond. De ene jacht volgde op de andere en het was weer eens een ouderwetse heksen ketel, enige uren achter elkaar. Ondertussen groeide de premie steeds maar aan en rond tien uur kon worden aangekondigd, dat een bedrag van 13.500 B. francs tezamen was gebracht, te ver. dienen door de ploeg, welke om elf uur met een ronde voorsprong aan de lei ding zou staan. Tussen half tien en tien uur werd het tumulteus op zowel als rondom de baan en het was een onop houdelijke wijziging van de stand. Een belangrijk aandeel in de enerve rende stand leverden Wtim van Est en Wout Wagtmans, maar ook van Vliet- Accou telden geducht mee, zodanig, dat deze beide ploegen met een ronde voor sprong aan de leiding stonden, toen de klok tien uur aanwees, SPANNING TE SNIJDEN. Een uur scheidde renners en toeschou wers dus nog van het attractieve mo ment. Zouden Schulte-Peters opnieuw beslag op dat kleine kapitaaltje leggen? Niemand kon het voorspellen, maar dat zij ditmaal op grotere en wellicht ge organiseerde tegenstand moesten reke nen lag zonder meer voor de hand. De drie top-ploegen: Bruneel-Plattner, Ko- bletvon Buren en vam Steenbergen Ockers bleven geen ogenblik uit de buurt van Schulte-Peters, die blijkbaar vol stonden met te zorgen, dat zij niet te veel achterstand op de aan de kop lig gende twee equipes kregen. Hoe dan ook de spanning was te snijden! ALLE HENS AAN DEK! Gladheid van de weg de oorzaak FNE 37-jarige weduwe H. te Vlissin- gen kwam gisterenmorgen door de gladheid van de weg bij wacht post 66 te Vlissingen met haar rijwiel te vallen. Een vlak achter haar rij dende vrachtauto kon niet vlug ge noeg meer remmen en reed met een der achterwielen over de vrouw heen Zwaar gewond werd zijn opgenomer en overleed reeds spoedig daarna. Hervatting van de bootdiensl DINNEN een week kan de hervat- D ting van de bootdienst tussen Wolphaartsdijk en Kortgene worden tegemoet gezien. De weg naar de stei ger te Wolphaartsdijk is bereikbaar en de steiger aldaar is intact. De Rijkswaterstaat wil echter nog even wachten op het z.g. uitzakken van de weg. Deze zou ernstige schade kun nen ondervinden, indien het zware verkeer er al onmiddellijk gebruik van ging maken. Toen te omstreeks half elf de premie een hoogte van 15.000 francs had be reikt, begonnen Rijckaert-Gillen een offensief te ontketenen en zij herhaal den dit tot driemaal toe. Dit noopte de topploegen tot resoluut ingrijpen en zo als min of meer te voorzien was, kwa men daarbij vooral Bruneel-Plattner en Schulte-Peters in het geweer. Om kwart voor elf lagen deze twee ploegen alleen aan de leiding en toen nog zes minuten gereden moest worden om het uurwerk op elf te zien staan, nam Bruneel met een formidabele rush de benen. Zij slaagden erin, steeds verder op Schulte-Peters uit te lopen en tenslotte nog juist vóór tijd alleen aan de leiding te komen, waardoor de wei zeer vette premie deze avond in Belgisch-Zwitser se handen kwam. Toen de jury <Je stand op ging maken bleken links en rechts de nodige klap pen te zijn uitgedeeld. Men oordele zelf: op kop Bruneel-Plattner; op één ronde Schulte-Peters, Carrara-Senfftleben, van Steenbergeh-Ockers en Glorieux-de Pauw; o,p 2 ronden: Koblet-von Buren, Forlini—Terruzzi, BuylOlMvier, Rijck- aertGillen; op 3 ronden: van Est Wagtmans (die iets te vroeg waren be gonnen, maar een zeer goede incfruk maakten, (opnieuw)! Muller-HÖrmann en van Vliet-Accou; op 5 en meer ronden de rest van het veld, dat om negen uur Woensdagavond met één werd vermin derd: het jeugdüge Antwerpse koppel Verbruggen-Delin had toen namelijk zo. veel ronden achterstand ,dat de wed strijdleiding de jongelui uit de wedstrijd nam. De laatste dag ging dus met 17 ploegen in. Advertentie) Vooral dim Uw kinderen beschermen [tegen de gevolgen! Snel en zeker helptn WATERSTANDEN Marunheim 234 13), Trier 226 23), Koblenz 242 (—18), Keulen 241 (—28), Ruhrort 478 (—26), Lo-bith 1120 (—25). Nijmegen 901 24), Arnhem 890 25), Eefde 430 (—49). Deventer 334 (—16), Na men (La Plante) 134 (—39), Borgharen 4168 (+28, Belfeld 1256 (—49), Grave 550 36), Vreeswijk 117 (onveranderd), Lith 184 (—40). goes 17 Febr. Exportveiling. Goud- re,netten AAA 25.20 ^J»-20-35 BC 14 40—14.90, I grol 18'1+18'?>: 3, A 1310 II 6—6.10; Jonathan AA 33.80, a 35.20.' BC 31.70-32.50, I Sf3i,ll)Tï?,40, I 2310-23.40, II 9.40, I 9 40 15 20 Brab. Bellefleur A 26,20 BC I 'grof 15, I 9-10, II 3, Verpakt fruit: Golden Delicious AA 52—53 AM I 36—43, Lombarts Calville A 33—35 B 32, C 27, Winston AA 52, A 48. Hard fruit: Goudxetnetten 3M. Jonathan 7 25, Cox 13—28, Brab. Bellefleur 3—44. Golden Delicious 13—31, Lombarts Cal- ville 6—24, Pondsperen 57, Gieser wu. deman 10—23, St. Remy 3—13 Conferen- ce 17. Doyenne du Cornice "—28, Kie 1- peren 17, Uien middelgroot 48.20, drie ling 49, stek 14. GOES 17 Febr. Prijs voor verse kippeneieren f 2.18 per kg. Voor schalige en gewassen eieren wordt 2 ct. per stuk minder uitbetaald. DEN BOSCH, 18 Febr. Op de markt van heden werden aangevoerd 5.181 stuks vee, zijnde: 1.860 runderen, 177 vette kalveren, 1.118 nuchtere kalveren, 44 drachtige zeugen, 264 slachtzeugen, 247 lopers, 1.340 biggen, 112 schapen en 19 geiten. De prijzen waren als volgx: melk- en kalfkoeien 875-1225 p. st., guistet koeien 600—830, kalfvaarzen 825—1100, klamvaarzen 6757"" "uiste vaarzen 565 —700, pinken 400—500, graskalveren 225 —300, fokkalveren 90—140, nuchtere kal veren (slacht) 3144, zware soorten 52— 66. lopers 70—90, biggen 30—40, zware biggen 76, drachtige zeugen 270 335, oude schapen 6070, vette scha pen 7595, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee 75C stuks. Prij zen: extra kwaliteiten tot f 2.95, le kw. 2.75—2.85, 2e kw. 2.50—2.60, 3e kw. 2,35 —2.35, vette stJieHen 2J50—2.60, woerst- koeien 2.00—2.20, alles per kg. slachtge- wicht. Vette kalveren lichte 1.852.10 per kg. levend! gew., idem zware 2.26 2.65 per kg. slachtgewicht, prir.-a boven notering. Nuchtere slachtkalveren 90 100 per kg. levend gew., zware soorten 1.05—1.35 per kg. levend gewicht, slacht zeugen 1.54—1.60 per kg. levend gew., met 4 kg. tarra, prima boven notering. Overzicht: aanvoer wederom ruimer. De handel in melk- en kalfkoeien ver- liep lui-duur. Handiel in guiste koeien iets vlugger dan vorige week( prijzen bleven stationnair. Nog weinig aanvoer van jongvee, de goede soorten werden verkocht tegen hog? rijzen, de mindlere soorten kalmer handel, prijzen moeilijk te handhaven. Geringer aanvoer van vette kalveren, voor de mindere kwa liteiten verliep de handel traag met wat lagere prijzen. Grote aanvoer van nuch tere slachtkalveren, handel redelijk goed met iets lagere prijzen. Lopers flauwe handel. Biggen handel redelijk met voor de zware soorten wat hogere prij zen. Weinig aanvoer van schapen, goede vette schapen prijshoudend, de mindere soorten prijzen lager. Ruime aanvoer van slachtvee, in de beste soorten han del en prijzen redelijk goed, de min dere soorten trage handel, prijzen moei lijk te handhaven. Grote aanvoer van slachtzeugen, vlotte handel met wat ho gere prijzen. ONDERSCHEIDINGEN UIT REIKT. Aan de volgende oud-militairen uit onze gemeente werd het ereteken voor Orde en Vreda uitgereikt: A. J. Arens, P. van Deursen, R. A. de Da- lie. G. P. L. Heijens, J. A. van Hove, W. D. Lambert, A. F. van der Meij- den, F. de Rijk, en R. A. van der Vee ken. COLLECTE RAMPENFONDS. Ook in onze gemeente is gecollec teerd voor de getroffenen van de watersnood. Hoewel de juiste cijfers nog niet bekend zijn, is een bedrag van f 16.000 toch al overschreden, hetgeen neerkomt op plm. f 25.per gezin. een verzoek om in het uitbreidings plan de mogelijkheid op te nemen tot het verlenen van een achteruitgang naar zijn pakhuis aan de Tivoli. Er is •n verzoek van het R.K. Kerkbestuur tot het verlenen van medewerking bij de uitbreiding van de jongensschool met één lokaal wegens toename van het aantal leerlingen, een voorstel an B en W. om toestemming tot verdere afbouw van de brandweergarage an nex badhuis en toren, daar bij later afbouwen nogmaals de kosten van aanvoer en 't plaatsen van stellingen komt. B. en W. stellen voor om aan de los werkman C. de Martelaere een vaste aanstelling te verlenen. Hoofdplaat Schoondijke TERUG UIT KOREA. Volgens ontvangen berichten van de Commandant Zeemacht Nederland zal onze dorpsgenoot, Matroos le klasse, A. Pijeken begin Maart uit Korea te rugkeren. De Hr. Mrs. „Piet Hein", aan boord waarvan hij zich bevindt, wordt op 4 Maart a.s. te den Haag verwacht. VOOR HET RAMPENFONDS GETROFFEN EN TOCH HELPEN Hoewel vijt dijkbreuken in Hoofd plaats zeewering handen vol werk ga ven, wist men in de gemeente te ko men tot de oprichting van een collec te-comité ten behoeve van het, natio nale rampenfonds. Onder leiding van voorzitter Th. Wieleman trok men er op uit en kon in totaal 7487,13 worden opgehaald buiten de kerkelijke collecten, die reeds ruim 12V0.opbrachten. Een prachtig resultaat, wanneer men iet op het agrarisch karakter van onze gemeente en wanneer men bedenkt dat velen zelf waterschade hebben geieden. Drie huizen sloegen door de vloed weg. drie andere huizen werden zo goed als geheel omspoeld, terwijl enkele straten 60 a 80 cm. on der water hebben gestaan. In voornoemd bedrag ad ƒ7487,13 zijn o.m. begrepen een gift van het bestuur en de wei-kende leden dei- plaatselijke muziekvereniging ad f 100 en van de D-uivenvereniging V.Z.V. te Hogeweg ad eveneens 100—, De Hoofdplaatse ingezetenen, die de eer ste dagen na de 1 Februari-ramp aan de zeewering hebben gewerkt, wer- FAMILIEBERICHTEN (Uit andere bladen) Geboren: Tom, zoon van Schröder-Crombach, Til burg. Yvette, dochter van V. Gimbrère-Diks, Tilburg; Paul zoon van Hustinx-van Crug- ten, Roermond. Overleden: Pastoor J. Castelijns, Mierlo-Hout Jea- nette Verheijen, 61 jaar, 's- Hertogenbosch. H. van Amels- voort, 83 jaar, 's-Hertogen- bosch. Dat de bevolking van Schoondijke daadwerkelijk medeleeft met de nood j den in de gelegenheid gesteld om het- in de getroffen gebieden, blijkt wel i zi.i boven een normaal dagloon «chikhaaV» 'Mnxl zlJn geiden De- nodige komen voor het zo brood- Niivepp ud van he' gebouw, ogenblikUscblldershanden zijn op het Uk druk rinpnHc tri a» te lange weer ki eezeilie Weer kunn '^d za' onze parochie' sezpltio „"e„n bogen op een mooi en Voor ,iu stuur der \u Het Be beeft in vprh^'^bh -Wilhelmina" "o met de vreselijke wa- overduidelijk uit de opbrengst van de collecte ten bate van het Nationaal Rampenfonds. Op 16 Februari werd het bedrag van f 13.000.— bereikt. Bovendien werd bericht ontvangen dat een ingezetene rechtstreeks aan 't Nationaal Rampenfonds een gift van f 1000.had overgemaakt. Nog steeds komen giften binnen, zo dat ter gemeente-secretarie een lijst is aangelegd voor nagekomen bedra gen. In de kerken werd ten bate van hetzelfde doel het volgend resultaat geboekt: R. K. Kerk: f 390—; Ned. Herv. Kerk: f 1038.Gereformeerde Kerk: 1557.80. II wu 'tiik BELGISCHE MEISJES SPEELDEN VOOR RAMPENFONDS Waterland-Oudeman opvoering van het toneelspel ..Zon nige ogen". Het stuk paste goed in het kader, waarvoor het werd opge voerd want offeren en naastenliefde voerden de boventoon. Het spe! werd goed vertolkt en de rollen bleken goed ingestudeerd. In de pauze werd een taart verloot. De opbrengst kwam ten goede aan het Rampenfonds. RAADSVERGADERING De raad der gemeente komt. op 20 Februari 's avonds om 7 uur in open bare vergadering bijeen. O.a. zal wor den behandeld een voorstel van B. en W tot het beschikbaar stellen van de houten barak achter de O L. school voor de noodgebieden De begroting 1953 van hei Open baar Slachthuis zal werden vastge steld. Van de heer J. Verstraete is er nadden verdiend geheel of gedeeltelijk af te staan aan het nationaal rampen fonds. Dit bracht ƒ293.63 op. Biervliet Pe BBM uit in 't Jeugdgebouw te IJzendijke REIS NAAR DOUR VERVROEGD De Kon. Harmonie welke, zoals wij reeds eerder meldden, op 8 Maart naar Dour zou gaan, heeft van het comité bericht ontvangen, dat de da tum gesteld is op 28 Februari. Tevens zal die dag het stedelijke Harmonie gezelschap van Dour concerteren. Verwacht wordt een netto-ontvangst van f 4500.On ton hate van het Ram- rjE Moeruijkpont „Wiliemsdorp", die in de beruchte stormnacht door het gat in de dijk van de polder Kruiningen naar binnen was geslagen en terecht kwam elders in de polder tussen Kruiningen en Waarde, is al Kruiningen en Waarde, is al 60 meter het schip ook weer naar buiten moet, gevaren. Bij onderzoek bleek de boot neer- gesmakt te zijn op een stuk grond, dat 75 cm. boven N.A.P. lag. Een ploeg arbeiders van de Schelde heeft het inwendige van het schip geheel on derzocht. Na de 60 meter, die het schip in de goede richting gevorderd was. deed zich nu een hoger obstakel voor. On derzocht wordt nu op welke wijze de boot daar weer overheen te krijgen is. Bovendien wordt nauwkeurig na gegaan. welke weg het best gevolgd kan worden naar het dijkgal waar door het schip weer in zijn element kan worden gebracht. 1 DANKBETUIGING. Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond bij het overlijden van onze ge liefde ouders, zoon en doch ter, broer en zuster, oom en tante CYRIEL HUBERTUS KOENS en echtgenote JACOMINA CATHARINA KOPMELS betuigen wij U onze oprechte dank, in het bijzonder aan de Zeereerw. Heer Pastoor, Edelachtb. Heer Burgemees ter, Dr Eggink, Korps Rijks politie en zijn vele vrienden voor hun medeleven. Ook onze dank aan de families Ch. de Wever en H. Riemens, voor de liefderijke verzorging van de kinderen. José en Vera, De familie Koens, Kopmels en kinderen. Schoondijke. Febr- 1953. DANKBETUIGING Oprechte dank aan allen, die blijk van belangstelling heb ben betoond bij het overlij den van onze beminde Heer broer en goede Heeroom, de Zeereerw. heer WILHELMUS ANTONIUS JOSEI'HUS MARIA VERHOEVEN Oud-pastoor van Ossenisse Speciaal woord van dank aan de Eerw. Zusters v. h. R. K. Gasthuis voor hun uitnemen de zorgen; het Kerkbestuur en oud-parochianen van Os senisse; de H.H. geestelijken. Breda, Febr. 1953. Namens de familie, A. VERHOEVEN, ex. test. 'N LEUKE JURK GRATIS Die kon Mevrouw Bruin ko pen dank zij de gratis geld- zegels, die de Végé-kruide- nier bij de boodschappen geeft566-00 Ondergetekende verkoopt bij inschrijving de volgende BOMEN, staande op de Hof stede B 64, langs de Graaf- jansdijk te Westdorpe. Aan wijzing der bomen op 19 Fe bruari 2 uur 6 ESSENBOMEN 20 CANADA 4 NOTELAARS 20 WILGEN A. VAN WAES Westdorpe, A 185. HET KANTOOR van de PL. BUREAUHOUDER voor OOSTEL. ZUID-BEVELAND is tijdelijk gevestigd: SCHOORSE ZANDWEG 26, (Tel. 01102/478) te SCHORE b.d. Rijksweg, over de brug). Dp Prov. Voedselcommissaris voor Zeeland. Zeeppoeder Zelfw. Wasmiddel Wolwasmiddel Bleekpoeder Zakje blauw Stijfsel extra Stijfsel prima Giansstijfsel Afwasmiddet Gritol reiniglngs- an wasmiddel Sensa reinigingsmiddel kleine bus 25 ct. grote bus Sode Ma kg. pak pak .pakje .zakje pak 500 gr. pak fles 35 ct. 42 ct. f 3 ct. Die 1t)°/o korting moet èrgens van daan komen. Waar vandaan? Uit de grote bezuinigingen die mogetijk zijn in een groot bedrijf met eigen fabrieken en meer dan 370 eigen winkets. Het is logisch, dat U daarvan meeprofiteert. 5 30219

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 3