QTAD. _Land Schouwen-Duiveland grootste zorgenkind Nood- of hulpsecretarieën in vele plaatsen Middelburgse Vleeshal is een complete textielwinkel De vreemde dagen te ZIERIKZEE LAXEERAKKERTJE5 Zuid-Beveland Tussen Schelde en grens Kleding en dekking voor évacués op Walcheren HET BEZOEK VAN COLLECTANTEN UIT SLUIS AAN RIJSSEL Walcheren Griep? DAMPO DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 19 FEBRUARI 1953 De stand van zaken in Zeeland Situatie bij Kruiningen noemt ir Maris ernstig GOES Nog- meer Stavenissers mogen terug Bestuursapparaat van vele Zeeuwse gemeenten ontwricht Administratie is over het algemeen weer intact Schouwen en Duiveland Dagelijks worden 20 tot 30 gezinnen geholpen DE VERLIEZEN AAN VEE IN ZEELAND Hartelijke ontvangst en volle bussen 9 van de 10 vrouwen zeggen „Ja" DE MIDDENSTAND ZETTE ZICH SCHRAP EN KREEG VOLDOENING De vlasrassen van de Vlasoogst 1952 AMSTERDAM adopteert Schouwen Ook Uw ingewanden MIDDELBURG AGENDA HEDEN DR. DANKBAAR HOOG LERAAR In de vacature prof. dr. J. Londe- boom is aan de Rijksuniversiteit te Groningen benoemd tot gewoon hoogleraar voor de kerk- en dog- mengeschiedenis Dr. W, F. Dank baar, secretaris van de Raad voor Zending der Nederlandse Hervorm de Kerk Dr. Dankbaar, die thans 45 j aal oud is, promoveerde in 1941 te Leiden op proefschrift over de sa- cramentsleer van Calvijn. Hij was predikant te Kruinre. Sint Anna- parochie en te Goes-Wilhelmina- dorp. VASTEN-DISPENSATIE De Bisschap van Haarlem ver leent aan alle evacué's en ook aan al diegenen, die zich in de nood- gebieden bevinden in het Bisdom Haarlem, dispensatie in de vasten- en ook in de onthoudingswet, ge- halve op Goede Vrijdag. ONDERZOEK VAN ZOUT GEHALTE IN DE BODEM. Het laboratorium voor grond en gewasonderzoek te Goes, dat als werkgebied de Zuid-Hollandse eilanden, Westelijk Brabant en Zeeland heeft, ziet door de waters nood zijn normale werkzaamheden vrijwel onmogelijk gemaakt. Het laboratorium is thans geheel over geschakeld op het onderzoek naar het zoutgehalte in de bodem. De benodigde apparatuur is van de andere bedrijfslaboratoria in Nederland naar Goes overgebracht. WATERLEIDING LOOPT GEEN GROOT GEVAAR. Van de zijde der waterleidings mij. Zuid-Beveland deelde men ons mee, dat het bericht over het ge vaar. dat de buisleidingen, die door het getroffen gebied lopen, be dreigt, veel te positief is. Met be dreigingen voor het net moet na tuurlijk rekening worden gehou den en vandaar het onderzoek. Maar ernstige afwijkingen zijn nog niet geconstateerd. Voor grote on gerustheid is dus geen reden. T.B.C.-BESTRIJDING In een gisteren te Goes gehouden bijeenkomst van de Provinciale vereniging tot bestrijding van T.B.C., met vertegenwoordigers van de Kruis-verenigingen, is be sloten. ondanks alles wat de laat ste tijd is gebeurd, het bevolkings onderzoek voort te zetten. Hulst en St. Jansteen komen 't eerst aan de beurt. Vervolgens ge heel Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Tegen dat het zomer wordt, hoopt men in dit gewest klaar te zijn, waarna te Goes wordt begonnen. MAN VERDRONKEN TE GOES Gisterenmorgen om 8 uur zagen voorbijgangers iets drijven in de Kleine Vest bij de Dam te Goes. De politie werd gewaarschuwd en constateerde, dat het het lichaam van een man was. Met een dreg werd dit op het droge gebracht. Later bleek, dat het het stoffelijk overschot was van de 58-jarige P. d. M. uit Ellewoutsdijk. die in Goes was geëvacueerd. Vast is ko men te staan, dat men met een on geluk te doen heeft. GEERSDIJK RE-EVACUEERD De ongeveer 450 inwoners van Geersdijk, gemeente Wissekerke, mogen naar hun woningen terug keren. De Commissaris van de Ko ningin heeft gisteren daartoe toe stemming verleend. De laatste dagen hadden de bewoners hun woningen en straten al gereinigd. BOOTDIENST YERSEKE BERGEN OP ZOOM. De bootdienst tussen Yerseke en Bergen op Zoom zal met ingang van morgen, Vrijdag, worden ge staakt. Het blijkt, dat een voort zetting van de dienst niet langer veranwoord is. Het schip loopt nogal eens omhoog en de passa giers moesten bij laag water ruim 1 k.m. over de schorren lopen om de vaste wal te bereiken. HET VEER VEERE-KAMPERLAND. De Prov Stoombootdiensten zul len met ingang van 20 Februari een latere boot inleggen op het veer Veere-Kamperland. Het ver trek te Veere is bepaald op 17.45 uur en te Kamperland op 18.05 uur, vijf minuten na aankomst, al daar. STIJGENDE UIENPRIJZEN Goeree-Overflakkee en Schou- wen-Duiveland en Tholen zijn de eilanden, waar meer dan 60 pet. van de Nederlandse uien wordt ge teeld. Nu al deze eilanden zijn ge ïnundeerd stijgen de uienprijzen. Zijn zijn thans opgelopen tot ?0 cent per k.g. Totaèij olasaak ianv Ocpric voor2 VERBLIJFSVERGUNNINGEN VOOR ZIERIKZEE Alle verblijfsvergunningen voor Zierikzee, afgegeven voor 13 Fe bruari, zijn ingetrokken. Geldig zijn slechts die vergunningen, wel ke op of na deze datum zijn ver strekt. Deze maatregel was nood zakelijk, omdat er geen overzicht bestond van het aantal verblijfs vergunningen. die in omloop wa ren. Allen, die Zierikzee wensen te bezoeken en geen verblijfsver gunning hebben, dienen in het be zit te zijn van een provinciaal dooï- gangsbewijs. JTEN ringkade van 1800 meter zal volgende week bij doodtij achter het enorme gat bij Bath op Zuid-Be veland worden gelegd. Zo vertelde ir. Maris, directeur-generaal van de Rijkswaterstaat op een persconferen tie. Dit zeer precaire werk zal door 1000 tot 2000 militairen worden uitge voerd. De Ned. Spoorwegen zullen het zand en 300.000 zandzakken aanvoe ren. Bath is daarom zo moeilijk, om dat het verschil in getijde ongeveer vijf meter bedraagt. Achter het gat ligt een gebied van meer dan 1000 hectaren, dat bij ieder getijde leeg of vol stroomt. De stroomsnelheid in het gat is vijf meter per seconde. De ringkade zal komen te liggen over een stuk land, dat 1 meter boven N.A.P. ligt. Met klei, draglines en enorm veel mankracht zal men in en kele dagen tijds de kade tot boven normaal vloedpeil moeten leggen. Het stroomgebied achter de dijkbreuk wordt dan teruggebracht tot ruim 200 hectare, waardoor de stroomsnelheid zal afnemen en men definitief herstel kan gaan voorbereiden. Of het maken van deze inlaagdijk zal slagen, kan men niet garanderen. Alles zal op al les worden gezet. De vier kleinere ga ten bij Bath zijn en worden proviso risch hersteld. De situatie bij Kruiningen is ernstig. Er zijn drie grote gaten en de haven is uitgestroomd. Zeer veel spoed wordt met de dichtingen en met het herstel van kaden en steiger van de pont op Perkpolder gemaakt. NOORD-BEVELAND T~AE zeedijk rond Noord-Beveland vertoont geen grote gaten. De Zuidelijke zeedijk echter heeft be langrijke schade opgelopen. Ten Oos ten van Kortgene zal een vrijwel ge heel nieuwe dijk moeten worden ge legd. Ook ten Oosten van deze plaats is de schade ernstig. WALCHEREN EN ZEEUWSCH-VLAANDEREN UAE Walcherse dijken zijn dicht. De Sloedam is onbeschadigd. De ring kade bij het gat in de Nieuwneuzen- polder bij Terneuzen is gereed. Men is bezig het gat dicht te spuiten. SCHOUWEN-DUIVELAND C SCHOUWEN-DUIVELAND is het grootste zorgenkind. Vooral Schou wen ligt laag. Het leggen van een ringdijk bij het grote gat bij Schelphoek (250 meter breed en 30 meter de zandbodem in) zal bijzonder moeilijk zijn. Het ver- stroomde achterland is ruim 9000 hec tare groot. Speciaal voor dit werk zal bij Schelphoek een tweede werkhaven voor het benodigde materieel worden gemaakt. Het dichten van de havendijken van Zierikzee zal tot het eerste werk be horen, waarna de haven zal worden uitgebaggerd. ST. PHILIPSLAND St. Philipsland hebber twee stroomgaten, dank zij de kleibo- dem. een diepte van min twee meter N.A.P. geslagen. Hier wordt gewerkt Advertentie) bevordert mede een snelle genezing met kistdammen, waarmee men reeds een gat gedicht heeft. Het tweede stroomgat hoopt bij het aan staande doodtij (begin volgende week) dicht te krijgen. Daarna zal een pers zuiger zanddammen achter de kist dammen spuiten. THOLEN IN de Tholense dijken zijn de gaten evenmin zeer diep. Aan de Zuidzij de, bij Streyenham,is een opzichter van waterstaat er in geslaagd een gat met zetsteen te dichten. .Definitief herstel met behulp van twee perszui gers is gaande. In de Noordwesthoek van het eiland zijn de binnendijken gesloten. Het grootste deel der polders zal kunnen lozen, waartoe hulpgema len besteld zijn. De dijk bij Stavenis- se geeft hetzelfde beeld als die bij Streyenham. Bij het dichten worden geen bijzon dere moeilijkheden verwacht, al blij ven de voorzieningen uiterst kwets baar. Op Vrijdag en Zaterdag WRIJDAG en Zaterdag a.s. zal weer van enige gezinnen een lid naar Stavenisse mogen terugkeren om poolshoogte te nemeij. Vrijdag zijn de bewoners van de huizen A 151—200. Zaterdag die van de huizen A 201— 250 aan de beurt. Zoals bekend moeten zij van te vo ren een vergunning aanvragen ter se cretarie van Tholen en ook moeten zij zelf voor vervoersgelegenheid zor gen. RAADSLID STELT VRAAG OVER DE HULPVERLENING. Het lid van de raad, de heer Zuide- ma (A.R.) heeft aan de burgemeester de volgende vraag gesteld:: Is het juist, dat in tegenstelling met wat in sommige andere gemeenten plaats vond, in deze gemeente de werkzaamheden betreffende de eva cuatie van door de stormramp getrof fen personen en wat verder met deze ramp verband houdt, niet werd uitge voerd door of namens het gemeente bestuur, maar door de organisatie „Bescherming Bevolking"? Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is de heer Burgemeester dan bereid aan de gemeenteraad mee te delen of de resultaten van het op treden van de organisatie P. B. al dan niet bevredigend kunnen worden ge noemd? Toelichting. De leiding van de organisatie „Be scherming Bevolking", berust niet bij het gemeentebestuur, maar bij de burgemeester, zodat hier ook niet in directe zin gesproken kan worden van vragen overeenkomstig art. 63 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der ge meente Goes. Waar echter de Regering het inder tijd nodig heeft geoordeeld, de leden van de gemeenteraden in te lichten over doel en opzet van de bescher ming bevolking en de plaatselijk ge projecteerde uitwerking daarvan, is ondergetekende van oordeel, dat het in het belang van de gemeente kan zijn als de Gemeenteraad met de re sultaten van dit optreden in kennis wordt gesteld. 3», Advertentie) l>ames! Vooral nu Hamea-Gelei voor Uw handen \Y/eet U nog, dat Philippine op 30 Juni 1952 de vlaggen halfstok uithing? Dat was, omdat de Braak man toen definitief dicht ging. Toen was de mosselcultuur, eveneens voorgoed, naar de maan. Na de watersnood hadden echter de Phi- lippinenaren sterk de neiging, de vlaggen nog eens voor het feit van de dichting van de Braakman uit te steken. Niet halfstok nu, maar to+ het pun tje toe hooggehesen. Want als die Braak man er niet geweest was, zou niet alleen de mosselcultuur, maar ook het hele mosseldorp naar de maan gegaan zijn. Iets waarover men treurt, blijkt dus toch werkelijk soms ten zegen te zijn. YY/e kunnen het ook niet helpen, maar het schijnt wel alsof alles, ook deze ru briek, in het teken van de ramp moet blijven staan. Want al die verkeersborden, ter waarschuwing en „ter wegwijzing", die Zeeuwsch-Vlaanderen er nu bij gekregen heeft, zijn erg ge makkelijk. En die zijn geplaatst omdat er nu zo veel vreemdelingen door het onbekende land tussen Schelde en grens rondrijden. Als de streek straks niet meer geïsoleerd is, gaan dan al die borden weer weg? Ook voor de Z-Vla- mingen zijn ze toch wel gemakkelijk. Vooral de nu bij de schrikwekkend ge vaarlijke bocht in de weg (of wat daarvoor doorgaat) bij Issabel- lasluis geplaatste waarschuwing is wel op haar plaats. Ja, we worden nu ontdekt. Plaatsjes en plaatsen, waarvan tot nog toe niemand buiten het Z.-Vlaamse had gehoord ,zien nu filles wagens met de provincieijkentekens N, HX. P, L, M, enz. voorbijtrekken. De meeste automobilisten kijken rond met ge zichten alsof ze zich Columbus de Tweede voelen. Laat ons ho pen, dat er in de toe komst, ook als het niet meer aanwezig is, nog velen van terugko men. Ook dat is weer een argument om die verkeersborden maar te laten staan. t "W/e weten wel, dat Zeeuwsch-Vlaan deren al zo reusach tig veel goed gedaan heeft, toen het er op aankwam de slachtof fers van de waters nood te helpen. Maar zou er nu niemand zijn, die een getrof- ten kan helpen aan fen gezin in het Wes- een goede tafel met goede stoelen? Er zijn twee gezjnnen, die de ze ,toch pnontbéerlij- ke zaken nog missen. Kleding en zo hebben ze gekregen, maar om daarmee nu op de grond van hun nood- verblijf te moeten zit ten is toch te gek! Wie één van deze twee gezinnen kan helpen: pastoor Froger te Sasput (Schoondijke) heeft een telefoon en een brievenbus. rPENGEVOLGE VAN DE RAMP, die onze provincie heeft getroffen, zijn ook tal van gemeente-secretarieën in het ongerede geraakt. Het gevolg daarvan was, dat zo spoedig mogelijk in dezelfde of in andere gemeenten nood- of hulpsecretarieën worden gevestigd. Nu deze voor lopige vestigingen zich wat meer hebben geconsolideerd, geven wij hieronder een overzicht. Bewoners van de genoemde plaatsen kunnen hieruit onmiddellijk zien tot welk adres zij zich hebben te wenden, wan neer zij inlichtingen wensen. LJet adres der secretarie van Brou- 1 wershaven is ongewijzigd. De ad ministratie is geheel intact. De ge meente Bruinisse, waar de admini stratie eveneens intact is gebleven, heeft een noodsecretarie ingericht in de Oudestraat 20. Contact is mogelijk via een veldtelefoon van de P.T.T. te Sint Philipsland. De secretarie van Burgh, met een onbeschad:gde admi nistratie, zetelt nog op hetzelfde adres. De gemeente Dreischor heeft als nood adres: Utrecht, Oudenoord 63bis a, tel. K 3400/13869. Bevolkingsregister en Burgerlijke stand zijn intact geble ven. De secretarieën van Duivendijke, Eikerzee, Ellemeet, Noordwelle en Serooskerke (S.) hebben een noodon- derkomen gevonden in het gemeente huis van Renesse, waar ook het adres van laatstgenoemde gemeente is. Haamstedes secretarie-adres is onge wijzigd, evenals dat van Kerkwerve, n.l. Oude Haven D. 498 te Zierikzee. De noodsecretarie van Nieuwerkerk is gevestigd te Zierikzee, Appelmarkt 910. Noordgouwe is ongewijzigd en Ouwerkers hulpsecretarie is te vinden in het stadhuis van Bergen op Zoom Ook in adressen van de secretarieën van Zierikzee en Zonnemaire is geen verandering gekomen. Op het eiland Tholen kwam er geen wijziging in de secretarie-adressen, met uitzondering van Stavenisse, wel ke gemeente een noodsecretarie heeft gevestigd iit Tholens stadhuis, tel. 72. Burgemeester Verburg is in Stavenisse per mobilofoon te bereiken. ZUID-BEVELAND van de burgerlijke stand gedeeltelijk nat is. Alles wordt in Wemeldinge ge droogd. Oudelande: geen wijzigingen, alleen een ander telefoonnummer, n.l. K 1100/3454. Ook hier is de admini stratie niet beschadigd. Wat Elle woutsdijk betreft is alleen het tele foonnummer veranderd, het is: K 1100/ 3396. Administratie: intact. De hulpsecretarie van Rilland-Bath is gevestigd op C. 2, telefonisch te be reiken onder Woensdrecht no. 20. De waarnemend burgemeester woont op no C 3. De gemeente Waarde heeft een nood-secretarie gevestigd in het gemeentehuis van Krabbendijke. Het adres van de secretarie van Wol- phaartsdijk onderging geen wijziging. Telefonisch is zij bereikbaar via een noodpost: K 1100/3372. De administra tie is in orde, maar het oud-archief is nat en wordt gedroogd bij de N.V. Samson. Op Noord-Beveland bleef de situatie in Wissenkerke ongewijzigd. Het adres van de noodsecretarie van Kortgene is: gymnastieklokaal o.l. school te Co- lijnsplaat, tel. K 1199/226 van 17 tot 9 uur, en K 1199/242 verdere uren. Het bevolkingsregister is nat, maar wordt gedroogd en is bruikbaar. Tenslotte Sint Philipsland. De nood secretarie is gevestigd: Oostdijk 24, tel. no. 2. Bevolkingsregister en bur gerlijke stand zijn intact, de overige administratie is goeddeels gered. MET VERSTAND TAE ZORG VOOR de uit het rampengebied geëvacueerdcn voor zover het kleding en dekking betreft is sinds einde van de vorige week in Middelburg geconcentreerd. Vanuit de vleeshal van het stadhuis worden de evacué's in Middelburg en alle Walcherse dorpen, met uit zondering van Souburg en Ritthem en de stad Vlissingen, van het no dige voorzien. Het Rode Kruis verstrekt de goederen uit de zeven depots, die in de stad zijn ingericht. Per dag worden 20 tot 30 gezinnen geholpen. Dat geschiedt met gulle hand, want er is genoeg. De organi satie van deze individuele hulpverlening is in handen van de Dienst voor de Maatschappelijke Zorg, die daarbij gebruik kan maken van vele vrijwilligsters. Op verzoek van het Rode Kruis heeft Maatschappelijke Zorg dit werk overgenomen, eerst alleen voor wat betreft de geëvacueerden in Middel burg, later ook voor die in de Wal cherse dorpen. Het bestuur van de Ver. Oorlogsmuseum stelde de Vleeshal gedeeltelijk ter beschikking en daar is het nu een complete textiel-, schoe nen- en kinderspeelgoedwinkel. Mid denin staat de éénmanstorpedo, die nu met allerlei dames- en kinderkleding is bedekt. Rondom liggen op schragen de textielgoederen keurig gesorteerd op stapels, variërend van babykleren tot werkpakken. De gehele dag zijn dames bezig met het helpen van „klanten" en met het selecteren van goederen. HUISBEZOEK. zaak kunnen zijn, dat mensen, die daarop uit zijn, zich twee- of driedub bel in de kleren steken. ARBEIDERS AAN DE DIJKEN INagelijks krijgt Maatschappelijke Zorg van Bureau Bevolking de namen en adressen door van de vluch telingen uit overstroomde gebieden, die voorlopig in Middelburg onder dak hebben gevonden. Er zijn er nu ruim 250. Vijf dames, die voor dit doel zijn gevraagd, zoeken al deze mensen op en gaan eens rustig praten over wat ze nodig hebben. Dat wordt opge schreven en doorgegeven aan de da mes in de Vleeshal, die de pakketten gereed maken. Kort daarna krijgen de evacué's 't gevraagde netsjes thuisbe zorgd. Dit systeem blijkt voortreffelijk te werken. De mensen kunnen rustig nagaan waaraan zij gebrek hebben en in de Vleeshal is het rustig. Natuur lijk komen er toch nog genoeg men sen om hun keuze te maken, vooral van de dorpen. De burgemeesters heb ben eind vorige week bericht gekre gen, dat zij de in hun gemeenten ge- evacueerden konden opgeven en dat dezen een lijst konden inleveren van hetgeen zij behoefden. Zodra deze lijs ten zijn ontvangen worden de zendin- dingen in orde gemaakt en naar de dorpen gebracht Wie niets krijgt, heeft dat meestal aan zichzelf te wijten. Vaak is de oorzaak, dat de geëvacueerde zich niet ter gemeente-secretarie heeft laten registreren. Gelukkig zijn er ook (al is dat aantal niet zo groot), die niets nodig hebben, omdat zij vol doende hebben kunnen meenemen. TACHTIG GEZINNEN. 17 r is door sommige mensen enige critiek geuit op deze wijze van werken, die te ambtelijk en te weinig .gemoedswerk' zou zijn. O.i. is dit ver wijt niet op zijn plaats. Wanneer men geeft, moet dat ook met het verstand gebeuren! Een nauwkeurige registra tie is noodzakelijk, opdat men later kan weten, dat het geven verantwoord is geweest. En.... ook hier moet, he laas, worden gewaakt tegen de pro fiteurs, die er gelukkig niet veel zijn, maar die er toch tussen doorlopen. Er zou overigens al heel wat gewonnen zijn, als nu langzamerhand eens een einde kwam aan de incidentele hulp verleningen van instellingen, die dit natuurlijk goed bedoelen, maar oor- LJet blükt, dat sommige arbeiders, I die aan het herstel van dijken werken, zich rechtstreeks tot het Ro de Kruis of Maatschappelijke Zorg hebben gewend met een verzoek om kleding, laarzen enz. Dit is niet de goede weg. Genoemde instellingen kunnen moeilijk deze mensen gaan helpen. Dat moet collectief geschie den door de werkiciding, die een lijst met het verlangde bij het Rode Kruis kan indienen. Wij kregen de verzeke ring. dat deze lijst dan ook wordt gehonoreerd. Ruim 14.000 stuks [DESGEVRAAGD ontvingen w;j over de verliezen van vee in Zeeland door de watersnood de volgende cij fers. Schouwen verloor 6000 runderen, Tholen 1500, Oost-Zuid-Beveland 1000; West-Zuid-Beveland 500; Z- Vlanderen 800, Noord-Beveland 2„-e en Walcheren 1000. Bovendien ver dronken ongeveer 4000 varkens en enkele honderden paarden. Alleen wat het vee betreft, loopt de schade dus al in de millioenen. Bo vendien zijn 'n kleine 800 boerderijen vernield of beschadigd. "7OALS WIJ REEDS EERDER MELDDEN, vertrokken een 30-tal collecteurs, uit Sluis, merendeels bestaande uit leden van de plaatselijke afdeling van de E.H.B.O. die ook reeds te Sluis zoveel prachtig werk hebben verricht in het kader van de hulpverlening voor de watersnood, naar de Franse indus triestad Rijssel om aldaar te collecteren voor het Rampenfonds. ■"Tot Maandagmorgen waren ongeveer 80 gezinnen op de bovenomschre ven wijze aan kleding en dekking ge holpen. Daaronder waren gezinnen van 8 a 9 personen. Aan alle gezinnen is een Rode Kruis-levensmiddelen- pakket door bemiddeling van Maat schappelijke Zorg verstrekt. Het is de bedoeling, dat de dames-huisbe- zoeksters haar visite na 14 dagen her halen om te onderzoeken, of er soms nog andere of nieuwe wensen zijn. Ook dan zal weer worden getracht aan de verzoeken te voldoen. Is er in de Vleeshal van 'n bepaald artikel niet voldoende, dan wordt de voorraad uit de Rode Kruisdepots aangevuld. De collectanten, die allen vol goede moed waren, bereidden zich voor op een dag waarop de kou menigeen par ten zou spelen, wat echter weer ver goed zou worden door de opbrengst van de collecte.Bij aankomst te Rijssel bleek echter, dat de dag heel anders zou verlopen dan men zich had voor gesteld en dat het niet de bedoeling was de collecte, welke die dag in ge heel Frankrijk werd gehouden voor de nood in de landen die door de ramp werden getroffen, zelf te houden, doch deze te stimuleren door hun aanwe zigheid. In dit opzicht mag de opzet wel als geslaagd worden beschouwd want het waren vrijwel alle volle bus sen die werden afgeleverd. Het gezelschap werd op het fraaie stadhuis ontvangen door de le wet houder, Professeur Jean Minne. De heer Minne zeide in zijn wel komstwoord zeer verheugd en vereerd te zijn door het bezoek van de Ne derlanders en dit bezoek te beschou wen als een dank van het Nederland se volk aan Frankrijk en in hpt bij zonder aan Rijssel voor hetgeen deze hebben gedaan voor de getroffenen van de watersnood in Nederland, Spreker zeide dat het de bedoeling was dat na de receptie het gezelschap een rondrit zou maken door de stad waarna ieder bij verschillende fami lies een maaltijd zou worden aange boden. WARE VRIENDEN Advertentie) als U ze vraagt of ze wel MAÏZENA DU RYE A ge- bruijcen. Maar er zijn er onderdie zich vergissen Die vroegen wel - en welbe- wust-MAÏZENA DURYEA, maar zij waren te goedge lovig en letten niet op de naam DURYEAdie beslist op 't pak moet staan. Jawel - uit de resultaten bleek 't gauw genoeg. Wat n verschil! Niet zö maar is MAÏZENA DURYEA wereldvermaard geworden als het ideale bind middel voor groeyiten, soepen en sausen. Vrddg dus niet alleenMAIZEN A DURYEA, maar let op dat U ook DURYEA krijgt DE MIDDENSTAND te Zierikzee vooral heeft zich stevig verweerd tegen de van boven af opgelegde maatregelen Inzake de evacuatie, die materieel een ramp voor hen dreigde te worden. Uit ervaring wis ten zij wat er met de eigendommen gebeurt, indien men ze onbeheerd achterlaat om nog te zwijgen van de schade welke men lijdt, bij het opgeven van zijn broodwinning. r\p Zuid-Beveland hebben zich heel wat wijzigingen voorgedaan. Het Zwaar ontstemd waren de midden standers toen Vrijdagnamiddag de re gering plotseling omzwenkte en binnen drie dagen de ontruiming van de stad gelastte en zonderling genoeg met een beroep op een artikel uit de Gemeen te-wet dat hoogstens het gezag mach tigt om de mensen gedwongen bin nenshuis te houden, wanneer voor op roerige beweging wordt gevreesd. In de enkele vergaderingen welke op het besluit volgden hebben de middenstanders van hun hart geen moordkuil gemaakt en scherpe critiek uitgeoefend op de autoriteiten. Hoe wel de situatie te Zierikzee allesbe halve prettig is en niemand er voor zijn plezier behoeft te blijven vond men het gevaar voor het water over- adres van Baarlands gemeente-secreta rie veranderde niet: slechts het tele foonnummer onderging veran'- mg- - en is nu K 1194/274. Het adres van de ^^erL f burgemeester is: Dorpsstraat A 25. De administratie bleef intact. In Krabben dijke: geen veranderingen. Burgemees ter Vader verblijft nu: Dorpsstraat 1, tel. 14. De noodsecretarie van Krui ningen is gevestigd in Hansweert, Hoofdstraat 4, tel. 66. Burgemeester Vogelaar woont: Markt 9. tel. 1. De administratie is gedeeltelijk gered. Het bevolkingsregister is nat. evenals het kiezersregister, terwijl het register vond men de voorstelling van zaken alsof men met 30 of 40 personen in één huis zat. EEN ADRES. ["Daarom werd op Zaterdagmiddag ai een adres bezorgd aan de ge meenteraad. ondertekend door 100 za kenlieden, die daarin voor hun rech ten opkwamen en enkele eisen stelden. Dit adres werd echter voor kennisge ving aangenomen, omdat niet de raad, maar minister Beel het bevel tot eva cuatie had gegeven. Toen verzocht men de secretaris van de Kamer van Koophandel te Mid delburg om bemiddeling. Deze, de heer de Jong, is gekomen en hield nog in de avond een vergadering, waarin hij een beroep deed op de middenstanders zich te beheersen en niet lichtvaardig in te gaan tegen een bevel van de overheid. Mr. Keuning, die als rechtskundig adviseur optrad antwoordde toen. dat het evacuatie-bevel staatsrechtelijk 'n fictie en juridisch een monstrum was. De heer de Jonge ziende hoe dit oordeel insloeg, achtte het toen gera den om de vergadering te schorsen, en eerst het oordeel van B. en W. te horen; met mr. Keuning begaf hij er zich heen. Teruggekeerd in de verga dering zette hij opnieuw het onhoud bare van de toestand uiteen. Mr. Keuning verklaarde als jurist zijn oordeel te moeten handhaven doch dat hij als mens niet durfde advise ren om te blijven. Uit de vergadering werd hierop aangedrongen op twee weken uitstel om hun voorraden in veiligheid te brengen. De heer de Jonge zei dat dit als uitgesloten moest worden beschouwd, maar wel dra bleek dat verschillende winkeliers al een bewijsje hadden voor een week uitstel. STEMMING VERBETERDE Vondagmorgen heeft de heer de Jon- ge in een nieuw onderhoud met B. en W. erop gewezen dat het niet billijk was om de een wel en de an der geen uitstel te geven. Dit heeft er toe geleid dat een algemeen uitstel van veertien dagen werd verleend en dat de middenstanders die hun gezin weg brachten terug mochten keren om hun zaken te regelen. De autoriteiten in den Haag gingen hiermee accoord. In de vergadering van Zondagmiddag deelde de heer de Jonge een en ander mee en kreeg een hartelijk applaus. De stemming verbeterde nog meer toen Maandag bekend werd dat de evacuatie heel wat minder straf zou worden doorgevoerd en dat per be drijf twaalf speciale kisten van een halve kubieke meter beschikbaar zou den worden gesteld om de winkel waar op te bergen en desgewenst te verzenden. Aan de Nederlandse industrie is reeds opdracht gegeven om 3000 van deze kisten te vervaardigen. Ze zul len deze week arriveren. De actie van de middenstanders is dus niet vruchteloos gebleken en daar voor is men ook dankbaar; het blijft jammer dat de gewenste maatregelen pas na de protesten kwamen. J~De heer L. A. J. van Dongen, wet- houder van Sluis, die in verband met ambtsbezigheden van de burge meester, namens het gemeentebestuur de reis meemaakte, beantwoordde het welkomstwoord van de heer Minne en zeide onder meer: „Met voldoening hebben wij in Nederland mogen con stateren het medeleven van de gehele beschaafde wereld bij de ramp die ons vaderland heeft getroffen. Te mee' treft het ons dat wij, inwoners va Sluis, van Uw gemeentebestuur hc verzoek hebben ontvangen om hier in Rijssel Uw actie voor hulp aan onze noodlijdende landgenoten persoonlijk te mogen komen ondersteunen. Hier uit spreekt niet alleen vriendschap, doch ook een grote mate van naas tenliefde, een der pijlers van het Christendom. Ons land mag dezer da gen ondervinden dat er tussen de vol ken nog broederliefde bestaat, niet alleen in woord of geschrift, doch ook met de daad. De ramp, die ons vaderland heeft getroffen, heeft ons tevens onze ware vrienden leren kennen. Hier worden inderdaad de woorden van Uw be roemde landgenoot Honoré de Balzac bewaarheid, n.l. „Rampspoed is wel licht de machtigste van alle banden", dit in tegenstelling met de grote ver tegenwoordiger der Griekse tragedie die zegt: „In het ongeluk heeft men geen vrienden". Door de tot nu toe door Uw land gedane hulp hebben wij gezien dat wij Nederlanders ook de Fransen tot on ze vrienden mogen rekenen. Het on sterfelijke Frankrijk toont zich nu weer op zijn best. Het Frankrijk dat over de gehele wereld sympathie ge niet, zodat ik weer citeer en wel Hen ri de Bonnier: ..Ieder mens heeft twee zaderlanden; het zijne en dan Frank rijk". Namens onze getroffen landgenoten dank ik U hartelijk voor Uw mede leven en Uw goede gaven. Zij zullen die nooit vergeten." Na deze woorden werd een recep tie gehouden en werden aan de da mes van het gezelschap bloemen aan geboden. EEN RONDRIT LJierna begaf men zich naar de ge reedstaande autobussen en werd een rondrit door de stad gemaakt. De autobussen leverden daarna de verschillende dames en heren af op [lit de thans verschenen rassensta- tistiek blijkt, dat er in het jaar 1952 als volgt is uitgezaaid: Witbloei: Concurrent 70 pCt.; For mosa 9 pCt. Wiera 7 pCt. Blauwbloei: Hollandia 3 pCt.; Liral Crow 1 pCt.; Percello 7 pCt.; Verum 2 pCt. Diversen 1 pCt. Hieruit blijkt, dat de uitzaai van concurrent tegen 1951 met 4 pCt is ge stegen. Terwijl de Formosa zich heeft gehandhaafd. Ook de Wiera is met 3 pCt. gestegen en de Verum geheel dus 2 pCt. Dit alles is ten koste ge gaan van de Percello welke met 8 pCt. zakte, ook de diverse blauw zakte met 1 pCt. Voor de oogst 1953 verwacht men een flinke stijging van de Wiera. de adressen waar zij hun middagmaal zouden gebruiken. Na terugkomst op het stadhuis waren allen verrukt over de kookkunst van de Franse huis vrouwen. De heer Minne bracht bij het af scheid hartelijke woorden van dank en hoopte dat de bezoekers aan deze dag nog lange tijd vele prettige her inneringen zullen bewaren. Hij sprak de verwachting uit dat het bezoek zal bijdragen tot de bevordering van de broederschap en tot het grootste ide aal van allen: „de vrede". Nadat ook de heer van Dongen nog woorden van dank had gesproken, werd het gezelschap in de gelegenheid gesteld het fraaie stadhuis te bezich tigen en een blik te werpen in de tele visie-studio's die ook in het gebouw zijn gevestigd. Ook kon men nog genieten van het machtige panorama van de stad van af de 104 meter hoge toren. Hiermee was een eind gekomen aan deze dag en vermoeid, doch zeer vol daan, werd de terugreis aanvaard. Burgemeester d'Ailly op verkenning DURGEMEESTER D ALLY is dezer dagen naar Zeeland gekomen voor een bespreking met het Provinciaal Bestuur. Hij legde dit toen het ver rassende plan voor van een adoptie door Amsterdam van geheel Schou wen. mits de Raad van Amsterdam, waar hy overigens niet aan twijfelde, dit goedkeurt. Natuurlijk had het Prov, Bestuur hier wel oren naar. Het ging gretig op het voorstel in en men wacht met belangstelling af, wat de Amsterdam se Raad gaat doen. Zo men weet hebben enkele ge meenten buiten Zeeland sommige plaatsen op Schouwen reeds geadop teerd. Almelo deed dit b.v. ten aan zien van Zierikzee). Voor zover die hulpverlening afdoende is zal Amster dam natuurlijk niet meer behoeven te helpen. In het andere geval zal het zeker deze geadopteerde plaatsen niet van aanvullende hulp willen buiten sluiten. Behalve met de gemeenten op Schouwen wil de burgemeester van Amsterdam de plannen uitwerken in overleg met Gedeputeerde Staten van Zeeland. Advertentie) moeten op tijd „gewassen worden. Neem eens per week één of twee KOSTELOZE INENTING EN HERINENTING TEGENI FOKKEN Burgemeester en Wethouders van Middelburg brengen ter openbare ken nis, dat op Dinsdag 3 Maart 1953 des voormiddags van 910 uur, gelegen heid bestaat tot kosteloze inenting en herinenting tegen pokken in het Me disch Centrum. Eigenhaardstraat 2. Er wordt in het bijzonder de aan dacht op gevestigd, dat de leeftijd be neden de 2 jaar als de meest geschikte voor inenting moet worden beschouwd. Voor een juiste vermelding in de vaccinatiebewijzen van de namen en geboortedata der kinderen is het ge wenst dat bij de aanmelding liet trouwboekje der ouders wordt medege bracht. 586-0 Middelburg, 16 Februari 1953. Burgemeester en Wethouders voorn., N. Bielkestein, burgemeester J. Ph. Koene, secretaris. ANTWERPEN. Kon. Ned. Schouwburg 20 uur: De Herhalring, of De liefde ge. straft. Kon. Vlaamse Opera 20 uur Alda. GENT. Kon. Ned. Schouwburg 19,30 ur: Het dorp der mirakelen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 2