Ir. Maris schade belangrijk groter dan werd verwacht ri U: 550 kilometer dijk werd zwaar gekwetst Bijzondere waardering voor militairen M Axel vaat te prijs 51,5 millioen Franse vrachtauto kraakt personenauto Alle Vogels Vliegen: I ct HANK is aan de grote schoonmaak Leden benoemd Diefstal van f. 500 Koninklijke dank aan buitenlandse militaire hulp Triest bezoek aan 's Gravendeel Belgische dijk bezweken Verzet gestaakt Offensief van de Kath. Gezinszorg Speeltuin voor jarig Marijke 20.75 22.80 57.90 42.90 50.75 24.50 39.50 22.90 24.25 57.80 7.50 65.80 71.- 74.50 7.50 1.65 9.65 13.45 1.95 3 120,- 125- DAGBLAD VOOR Ned. Rode Kruis Dertiende dodenlijst HET 11 ki; Studiecommissie wordt Zaterdag geïnstalleerd NOODWETJE Nat. Rampenfonds BENDEN WORDEN WEER LASTIG Financiën aan de orde Weinig verandering mm Ernstig verkeersongeval te Den Bosch Eén dode en vijf gewonden uit Goes Koninklijke dagorder aan ons leger Poetsende hulpcolonne zet er de spuit op Vijf centimeter modder r Amersfoortse kei - steen des aanstoots S ;stelling voor ons de reportage van NOOD, ir en Donder- vertonen. of belegen I gram x 300 278— x 330 321— 93e JAARGANG No. 20652 Uitgave! N. V. Uitgevers My, Neerlandia, Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J J. H. A. Bruna Redactieraad" C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M Mes, Mr. H. B. L. de Rechter. L J. v. t Westende, P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post t 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor Cod, Koningin en Vaderland DONDERDAG 19 FEBRUARI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contrast aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m exlra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: .HULSTjs Dubbele Poort 7, Tel. 102(Bfjbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 351 NED. RODE KRUIS pu bliceert de dertiende do denlijst, waarop de namen voor komen van twaalf slachtoffers van de watersnood. Van heden af zullen deze lijsten nog slechts de authentieke sterfgevallen be vatten, zodat ze zonder voorbe houd worden bekend gemaakt. Wij vermelden de volgende na men van personen uit het ver spreidingsgebied van ons blad: HALSTEREN: J. A. A. v. d. Berg, 50 jaar, L. M. C. Rampart, 36 jaar. Pa. M. E. Roks, 15 jaar. C. Paulus, 7 jaar en S. v. Meer 4'8 jaar. KORTGENE: L. Verburg, 21 jaar. N.-VOSSEMEER: La. Meeus, 29 jaar en Pa. v. d. Male-van Dijk, 87 jaar. STAVENISSE: Pa. Oostdijk- Wesdorp 76 jaar. ONBRUIKBARE kleren, die het Rode Kruis bij de inzameling voor de wa tersnoodslachtoffers ontving, zullen te gelde worden gemaakt. De slacht offers zullen dan van de opbrengst kunnen profiteren. GERUSTSTELLEND zijn de berich ten, afkomstig van de arts Georges Luigi, die Koning Boudewijn heeft on derzocht. De Koning zou niet ernstig zijn en over enkele weken zijn werk weer kunnen hervatten. DE DEFENSIEBEGROTING van com munistisch China is er op afgestemd, dat China „op elk ogenblik een vij andelijke aanval of storingsaanval vernietigend af kan slaan". DE ..PIET HEIN" is het eerste Neder landse oorlogsschip, dat sinds de oor log een bezoek aan Zuid-Slavië brengt. Gisteren is de torpedoboot jager in de haven Split gearriveerd. GEORG VON KUECHLER, v.m. Duits generaal-veldmaarschalk, die te Neu renberg tot 20 jaar was veroordeeld, is wegens zijn slechte gezondheid vrij gelaten. Hij was de generaal, die Nederland in 1940 tot overgave dwong. AAN BOORD van een Brits vliegtuig dat op nog niet opgehelderde wijze boven de Atlantische Oceaan is ver dwenen, zou sabotage zijn gepleegd, zo meldt een Brits blad. HR. MS. WALRUS", de eerste onder zeeboot die door de Amerikaanse ma rine aan onze marine in bruikleen wordt gegeven, zal op 21 Februari te New-London worden overgedragen. DE HELFT van de ongeveer 1100 kilometer dijk in de ramp gebieden heeft zwaar geleden, aldus verklaarde de directeur- generaal van de Rijkswaterstaat ir. A. G. Maris. Behoudens het dichten van grote en kleine breuken, zal zeer veel tijd, materieel en zorg geëist worden om de totale schade te herstellen. Deze schade is belangrijk groter, dan ir. Maris eerst verwachtte. Op het ogenblik wordt op grote schaal klein werk uitgevoerd om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dit geschiedt door het aanleg gen van ringkades van zandzakken en klei, die het water bij normale vloed buiten kunnen houden. Bij ietwat zware voorjaarsstormen ech ter acht ir. Maris teleurstellingen en tegenslagen niet uitgesloten. De bedijkingen zijn en blijven voorlopig ook nog bijzonder kwetsbaar. laboratorium, Ir. R. Verloren van The- maat, raadgevend ingenieur te Nijme gen, Ir. J. W. de Vries, hoofdinge nieur-directeur van Rijkswaterstaat, directie beneden-rivieren en Ir. L. T. van der Wal, oud-hoofddirecteur Pro vinciale Waterstaat Zuid-Holland. Secretaris van de commissie wordt Dr. Ir. J. van Veen, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat. Het is niet onmogelijk, aldus deelde minister Algera mede. dat de com missie met nog enige leden zal wor den uitgebreid. h/riNISTER ALGERA zal komende Zaterdag de commissie installeren, die de vraag moet beantwoorden, wel ke waterstaatkundige voorzieningen dienen te worden getroffen met be trekking tot de door de stormvloed geteisterde gebieden, waarbij, aldus de opdracht, in het onderzoek ware te betrekken de vraag of een afslui ting van de zee-armen zulk een voorziening behoort te worden, Ir. Maris is voorzitter van de com missie. Verder zitten er in: Dr. Ir. V. J. P. de Blocq van Kuffeler, oud-di recteur-generaal der Zuiderzeewerken, Dr. Ir. N. J. A. Harmsen, oud-direc teur-generaal Rijkswaterstaat, Prof. Ir. P. P. Jansen, hoogleraar te Delft, Ir. G. P. Nijhof, raadgevend ingenieur te Amsterdam, Prof. Ir. J. T. Thijsse, directeur van het waterloopkundige Eerste Kamer keurt goed 7.H.ST. heeft de Eerste Kamer goed- gekeurd het noodwetje tot be scherming van schuldenaren en de verlenging van enkele termijnen in zake de rechtspleging, alles met het oog op de gevolgen van de waters nood. Snel opgelost ""TERWIJL de kolenhandelaar G. te Oss de avond doorbracht ten hui ze van het gezin Z., maakte de huis heer Z.. van wie gezegd werd, dat hij buiten Oss vertoefde, van de gelegen heid gebruik om bij G. thuis f 500 weg te halen. Daartoe had hij met een zekejre R. een overval gepleegd op de oude vader van G., die zich niet had kunnen verweren. Zodra G. bij zijn thuiskomst van de overval hoorde, deed hij aangifte bij de politie, die binnen twaalf uren ti.ids de daders achter slot had zitten. Het grootste deel van het geld is te recht. HET NATIONALE Rampen fonds had gisterenavond in totaal 51.5 millioen gulden bin nengekregen. KAMPERVEEN (gem. IJsselmui- den) is een van de kleine plaatsjes, die tot de recordhouders der naasten liefde behoren. In geld en natura werd hier ten bate van de watersnoodslacht offers niet minder dan f 38.172 inge zameld, wat neerkomt op f 263.20 per gezin of 63.60 per inwoner. Uit Djakarta kwam het bericht, dat daar Woensdag 1 millioen gulden is gestort op de hoofdrekening van het Centraal Comité Watersnood Neder land. Het Ierse parlement besloot ruim 250.000 gulden te schenken. Opmerkenswaard is ook de gift, die uit Tanger naar ons land werd ge zonden. De bevolking van Tanger, die voor 90 pet. armlastig is, zag kans om tot nu toe f 35.000 bijeen te brengen. In West-Java TN WEST-JAVA valt, na een periode van betrekkelijke rust, weer toe nemende activiteit van benden te be speuren. Er worden voortdurend branden gesticht en ondernemingen overvallen. Op de onderneming „Ard- juna"" werd een employé gedwongen twee vrachtauto's van de onderneming af te staan, benevens zijn persoonlij ke bezittingen, w.o. 10.000 rupiah, acht ton rijst, benzine, enz. Het aantal bendeleden variëert van 100 tot 700 man. Tot nu toe worden er geen slachtoffers gemeld. T")E EERSTE KAMER is begonnen met de behandeling van de Begro ting van Financiën. Van verschillende zijden werd de mogelijkheid van be lastingverlaging ter sprake gebracht. Mr. Teulings (K.V.P.) brak ook nog speciaal een lans voor de middengroe pen. De beh ndeling der begroting wordt de volgende week Dinsdag voortgezet. !PfF<^ - m ^iff DE NIEUWBENOEMDE Gene- raal-Abt van de monniken van de Grote St. Bernhard in Zwitserland kon niet anders dan per ski in het gastvrije hospitium van zijn Orde kohien. toen hij zijn nieuwe zetel plechtig moest gaan innemen. DE WATERSNOOD, zo verwacht men, heeft geen ernstige belemmeringen voor het vreemdelingenverkeer opge leverd. Dé getroffen kustplaatsen zul len voor het seizoen wel weer van hun wonden hersteld zijn. DE ACTIE tegen de Mau Mau zal in de toekomst per mnd. 2 a 2.5 mill, gul den kosten, zo deelde een lid van de wetgevende raad van Kenya mede. NAPALM-LANDMIJN heet het nieu we wapen, dat het Achtste Leger Dinsdag op Korea heeft gebruikt. De mijn slingert bij ontbranding over 20 meter brandende petroleumgelei rond. GO EN SUNITO hebben te Djakarta verklaard, dat de Nederlandse rege ring hun uitwijzing benut, om de In donesische studenten in Nederland 't Nederlandse standpunt inzake Irian op te dringen. ONZE NEDERLANDSE minister van Buitenlandse Zaken Beyen gaat Vrij dag naar Parijs, waar hij een bespre king zal hebben met Bidault over de vergadering van de zes ministers van Buitenlandse Zaken der Schumanlan- den. JHR. MR. M. v. KARNEBEEK, thans onze gezant te Jerusalem, zal be noemd worden tot gezant en gevol machtigd minister te Oslo. TUSSEN DORDRECHT EN GORCUM is vanaf hedenochtend 7 uur het trein verkeer weer volledig hervat. l De weersverwachting tot heden- J avond luidt: Aanvankelijk nog mistig of nc- velig, later overwegend zwaar be- wolkt. Plaatselijk af en toe lichte regen of motregen. Overwegend matige Westelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. J Vandaag: Zon onder 18.01 uur. Maan onder 0.47 uur. Morgen: Zon op 7.46 uur. Maan op 9.53 uur. H.M. Koningin Juliana ontving ten paleize Soestdijk de commandanten van de buitenlandse legereenheden, die hulp hebben verleend in de door de watersnood getroffen gebieden. V.l.n.r. voorste rij: Brigade-generaal R. R, Hendrix, commander American Relief Organisation; H. M. Konin gin Juliana; Kol. Ch. L. L. Robert, de commandant van het 1ste Regi ment Franse genietroepen; Z. K. H. Prins feernhard; Lt.-Kol. P. E. Wood, de commandant van de Engelse een heid; Lt.-Kol. P. L. Baetsle, comman dant van het Belgische 8ste construc tie bataljon en Lt. Gen. der Art. D. C. Buurman van Vreeden. gafsü In het door watersnood zwaar getroffen 's-Gravendeel is men druk aan het werk om zich van de geleden schade zo goed mogelijk te herstellen. Nu het water enigszins is gezakt proberen de bewoners iets van hun huisraad in veiligheid te brengen. Een inwoonster van 's-Gravendeel komt per hoot van zulk een tocht terug. WOENSDAGMORGEN om streeks tien uur is op de Orthense weg te 's-Hertogen- bosch een zeer ernstig ongeluk gebeurd waarbij één dode, twee zwaar- en drie lichtgewonden, allen uit Goes, vallen te betreu ren. 7 EN Franse vrachtauto, die door de Renaultfabrieken te Frankrijk ter beschikking was gesteld van het Ne derlandse Rode Kruis voor hulpver lening bij gelegenheid van de waters nood, wilde een voor hem rijdende auto inhalen en botste toen in volle vaart tegen een personenauto, die van de tegenovergestelde zijde kwam. Het bleek te zijn een auto uit Goes met leden van het personeel van de Fordgarage aldaar, die op weg waren naar Amsterdam, om daar auto's te gaan halen bij de hoofdagent van Ford. De gevolgen van de botsing waren verschrikkelijk. De bedrijfsleider Jan Rijnhout was op slag dood. De doch ter van de eigenaar der Fordgarage, mej. de Drcu, kreeg een zware her senschudding. Van C. Barendsc, mees terknecht, bleken beide benen te zijn gebroken. Drie andere inzittenden, waren slechts licht gewond. Een Oostenrijkse ambulance-auto, die toevallig passeerde en enige leden van de Wegenwacht hebben onmid dellijk assistentie verleend en de ge wonden uit hun benarde positie be vrijd. Door enkele ambulance-auto's werden de slachtoffers naar het Groot Ziekengasthuis te Den Bosch overge bracht. De verkeerspolitie heeft direct een onderzoek ingesteld en de Offi cier van Justitie, Mr. Baron v. Im- hoff nam ter plaatse de positie in ogenschouw. Ofschoon het op het moment van de aanrijding mistig was, reden beide auto's met stadslichten. Weert ontruimd •"TUSSEN de Belgische plaatsen Tem- sche en Bornem is Dinsdagavond de Scheldedijk over een grote lengte onder de druk van het water bezwe ken. De zakken zand, waarmee de dijk hier versterkt was, werden mee gesleurd en het nabijgelegen Weert moest worden ontruimd. H.M. DE KONINGIN, heeft zich in een dagorder gericht tot het personeel van zee-, land- en luchtmacht, om Haar bijzondere waardering uit te spreken voor de offervaardigheid, de ijver en de bekwaamheid, waarmee zij hun zware taak van hulpverlening in de overstroomde gebieden hebben uitgevoerd. Daarbij roemt zij de hulp die ons door buitenlandse strijdkrachten is verleend. „Gezamenlijk hebt gij, in samenwerking met de niet-militaire orga nisaties, personen en groepen van personen, die met en naast u hun offervaardigheid en arbeidskracht aan de eerste leniging van de nood gaven, de burgerlijke autoriteiten, die de leiding en de verantwoorde lijkheid voor de noodmaatregelen hadden, de onmiddellijke eerste hulp gegeven, die zij bij de moeilijke taak, waarvoor zij gesteld waren, nodig hadden." Tevens heeft H.M. zich in een schrijven tot de Minister-President gericht, waarin zij haar evengrote waardering uitspreekt voor de talrijke niet-mili taire autoriteiten, organisaties en personen, die zich voor de hulpverlening hebben ingezet. Vandaag de 45 mille vol 't ^/ANDAAG eens een brief gehad met 19 namen er onder uit Sint Janstecn en er was een bedrag van 2 gulden en één cent bijgesloten. ,,Ja", schrijven de Zonnekinderen uit Steen ons, ,,'t komt wat raar uit. U krijgt die ene cent erbij, want die heeft een meisje moeten geven om haar pand (bij 't spelle tje Alle Vogels Vliegen) terug te krijgen." Verder veel wensen en groeten voor de evacué's en redactie. Waarom het gaat in dit geval is die éne cent. De Zonnekinderen hadden gemakkelijk het bedrag op 2 gulden kunnen afronden, maar die éne cent móést erbij. Weet U nog, hoe we op de Maan dag van de rampweek begonnen met 10.000 gulden? Sederdien is dit bedrag meer dan verviervoudigd. Dit werd mogelijk niet alleen door enkele grote giften, maar ook door de vele kleintjes, die een grote maken. Door de „losse" centen, stuivers en dubbeltjes. Maakt u onze lijst van morgen maar gerust wat langer. Geneert u zich niet voor een los dubbeltje of een kwartje. Brengen maar. Wat voor velen nu een kleinigheid is, is straks, voor degene die alles verloren heeft, een heleboel. Hier volgt dan de nieuwe lijst: Totaal incl. vorige lijsten f 43071.57 en dollars 15. Ontvangen 18 Februari 1953: Van 3 Cowboys, Christ, Jo- han en JanJosef te Gilze met Vastenavond opgehaald f 6.03 Uit de spaarpot van Ria en Ady te Huijbergen f 2.50 Toneelver. D.V.S.V., Gagel donk, B.o.Zoom f 20, Van M.V.R. voor Rd. 1. jas f 15, Canastaclub „De Bruin Ge- spikkelden" f 12.50 J. v. d. Heuvel-Klep, Mer- xem, Belg. frs. f 100, omgewisseld f 7.53 Van Wilhelmientje en Chris gespaard voor Carnaval f 2.50 Biljartver. Princenhage, Ex tra bijdrage van een bij Am. opbod verkochte straat bezem tijdens rikconc. f 21.— Op straat aangeboden door Belg. dame Belg. frs. 600, omgewisseld f 45.18 Marian en Ansje van Meel te Breda f 3.81 Personeel slopersbedrijf W. v. d. Broek, Breda, door een gulden af te staan van het loon met aanvulling bedrijf f 25. Gezellige avond Jonge Boe ren en Boerinnen, Ginne- ken f 96,21 Restant opbrengst film „De Noodklok luidt" B. frs. 2 t' 0.15 Spaarpot Inneke en Mari- anneke f 0.65 BiljSrtver. Het Turfschip van Breda f 10. N.N., Breda f 500. Kapelaan Goascadec. Ver sailles, Fr. frs. 10.000,— omgewisseld f 96.— Zonnekinderen St. Jansteen f 2.01 L. V., Breda f 30, Schildersbedrijf Houtepen en personeel, Sas van Gent f 82.10 E. H., Breda f 10,— Van 2 jarige abonnée's van 14 Febr. 1953, Philip pine f 10.— Spaarkas „Ons Verrr/ak", Philippine f 10. L. Vervroegen, Antwerpen, Belg. frs. 1000,omge wisseld f 75.30 Tonny Pauw, Breda, met kijkdoos f 7.08 Pauw en v. Noorst, Breda met kijkdoos f 2.54 Totaal deze lijst f 1.093.09 Totaal incl. vorige lijsten f 44.164.66 en dollars 15. De 300 Deense soldaten J^E 300 DEENSE militairen op het eiland Bornholm, die, zoals men weet, in staking waren gegaan en nog slechts gehoor gaven aan het bevel om te gaan eten, hebben gisteren be sloten zich weer aan de militaire dis cipline te onderwerpen. Ze hebben een brief gericht aan hun commandant, waarin ze hebben ver klaard, dat hun actie slechts gericht was tegen het feit, dat sommige mili tairen met ingang van Mei 18 maan den moeten dienen en andere slechts een jaar. De communistsche stokerijen, die aanleiding waren tot deze „staking", hebben dus alles behalve het gewens te resultaat geboekt. Twee leiders van de verzetsactie onder de militairen in Zuid-Jutland zijn Woensdag voor veertien dagen m voorlopige hechtenis gesteld. Op een van hen werd een brief gevonden van een Deense communistische jeugdor ganisatie. Het proces tegen hen is reeds begonnen. TN DE NOODWONING van de Wed. van Bergen in Hank, die wonder boven wonder is blijven staan treffen we Mientje Aldenzee uit Hel mond en Jansje Berkelmans uit Helvoirt, twee meisjes van de hulp colonne van de Gezinszorg, die in het zwaar geruineerde dorpje aan de grote schoonmaak is begonnen. En met die schoonmaak zijn ze voorlopig nog niet klaar. „We worden overstelpt met aanvragen", zegt Mej. van Wanrooy, maatschappelijk werkster uit Helmond, die de leiding Dat is begrijpelijk, want de vrouwen, die in Hank terugkeren moet c moed wei in de schoenen zinken bij zo'n ravage en viezigheid. bedden. Ons eerste werk is de kachel aanmaken, want je kunt er geen warm water. Die moeten eerst worden leeg- goed voor het drogen." De meeste kelders staan nog onder water. Wie moeten eerst worden leeg gepompt voordat er iets aan gedaan kan worden. Op de zolders zo za gen we heerst veelal een ontstel lende warboel. Ze zijn achtergelaten, zoals de bewoners eruit zijn gevlucht voor het water. Maar daar kan pas naar worden omgezien, als het bene den schoon is. HET IS GEWELDIG. ,,'t Was 'n zielig gezicht", zo vertelde Mientje Aldenzee, die met de laarzen aan en de mouwen opgestroopt druk doende is, „de bewoonster van deze noodwoning, de Wed. van Bergen, een vrouwtje van omtrent 70 jaar, bij ae schamele resten, die haar zijn geble ven te zien staan. Ze kwam hier met een busseltje houtjes onder haar aim binnen. Ze wilde de kachel aan gaan maken. Het mensje was de kluts vol komen kwijt, toen ze zag hoe het eruit zag. U ziet het krijgt nu al weer wat gezicht. Maar de modder zat vijf cen timeter dik hier op de vloer, Je kunt je voorstellen wat een viezigheid het is. We moeten er met de spuit aan gaan staan. Alles, meubilair, vloerbe dekking wordt schoongespoten en dan naar buiten gedragen. Alles wordt kliedernat. Dan begint de grote schoonmaak Overal zit modder in kasten en laden, in de kachels en JTeen gelukkig toeval zorgde ervoor, dat wij in Hank de Inspectrice van de Diocesane Gezinszorg in het Bisdom Den Bosch, mej. Schellekens aantroffen. „Het is geweldig, hoe de meisjes hier werken. Daar sta ik werkelijk van te kijken", zegt zij. „We hebben hier onze eerste hulpcolonne ingezet. We hebben 35 colonnes beschikbaar. Dat is dus zuiver de katholieke ge zinszorg. Het is me bekend, dat ook van protestantse zijde gewerkt wordt aan de samenstelling van gezinshulp colonnes. Deze colonne in Hank be staat uit 13 meisjes: zes opgeleide ge zinsverzorgsters en zes vrijwilligsters plus een maatschappelijk werkster. De meisjes zijn bij de Zusters onder gebracht. Het is allemaal wel erg pri mitief, maar ze schikken er zich reus achtig in. Ik ga trots op de manier, waarop ze hier aanpakken. We had den aanvankelijk de bedoeling de meisjes een maand lang hier te laten. Maar ik geloof nu ik het werk ge zien heb dat ze dat niet volhouden. Het is allemachtig zwaar werk. Het zal het beste zijn deze meisjes over veertien dagen af te lossen." ARMZALIGE BOEL. Ctaan er nog andere plaatsen in het noodgebied op Uw programma? „Ja zeker", vertelt mej. Schellekens. „Waarschijnlijk gaan we volgende week beginnen in Lage en Hooge Zwaluwe, waar ze om ons zitten te springen. In Moerdijk en Zevenberg- schehoek zullen we waarschijnlijk ook heel gauw een colonne uitzetten". Bij de Wed. Leemans zijn enkele meisjes (eigen volk) bezig met de schoonmaak. „Het is verschrikkelijk" zeggen ze „zoals het eruit ziet." Dat is er te zien. De inboedel staat voor een deel buiten. Armzalige boel. „Och", zegt mej. Molenschot, de maatschappelijk werkster van de ge meente Dussen en Hank „daar is practisch niets goeds meer bij. Bij de sole huisraad. Ik wou bij iemand op een stoel gaan zitten. Ik dacht dat dat wel ging. Ik zakte er prompt door. Ik ben zeer blij met deze hulpcolonne van de gezinszorg. Want het is wel heel erg voor de moeders en vrou wen om zo in je huis terug te keren. Ze hebben een niet te beschrijven steun aan de meisjes van de gezins zorg en de vrijwilligers, die op spon tane wijze en opgewekt hard aanpak ken, waar maar aan te pakken valt. We behoeven nergens op te wachten. Want practisch alle huizen in Hank moeten een beurt hebben". De meeste mensen zijn nu wel in Hank terug. Er zijn vrij veel zieken. Dat was te verwachten na de doorge stane ellende. De huizen zijn allemaal water vrij. Er kan nu aan herstellen worden gedacht. Het stoffelijk over schot van de vijfjarige Jacobus, Cor- nelis Verbeek is ook geborgen. Offi cieel is het dodental nu op zes geko men. Kaatsheuvel heeft de gemeente Dussen-Hank geadopteerd. Er is een prachtig gesorteerde zending goede ren gearriveerd, waarmee reeds veel goed is kunnen worden gedaan. DE PRINS WAS VERRUKT J^E ZESJARIGE Prinses Marijke werd gisterenmorgen door haar moeder uit de kleuterklas op Soest dijk gehaald om het cadeau in ont vangst te nemen, dat een deputatie van de verbindingsgroep van de Kon. Landmacht onder leiding van majoor A. H. Mohr, kwam aanbieden. Het was een prachtige miniatuurspeeltuin compleet met draaimolen, schommel, draaiorgel, dat echt speelde en lan taarns die echt konden branden. Het Prinsesje was enthousiast over dit cadeau en begon direct aan de knopjes te draaien die de speeltuigen in werking stelden. Niet alleen zij. vond dit prachtig, ook Prins Bernhard was vol belangtelling, zo zeer, dat hij zei: „dit is eigenlijk niet voor kinde ren, maar voor ons". Bij de post, die op de verjaardag van Prinses Marijke op Soestdijk be zorgd werd, was ook een brief van een Amerikaans meisje, dat even oud is als de jarige. Er zat een dollar briefje ingevouwen, waarbij het ver zoek: „Wilt U dit bestemmen voor de watersnood in Nederland?" Waar Prinses Marijke natuurlijk zorg voor zal dragen. T)E AMERSFOORTSE KEI jubi leert dit jaar. Het is een halve eeuw geleden, dat de kei door „Spekkie", een destijds bekende inwoner, werd ontdekt. Het Kei-comité had, gezien de omstandigheden, het besluit geno men om de feestelijkheden rond dit jubileum uit te stellen. Nu is er echter uit de burgerij een stem opgegaan, om de kei in de Ooster- schelde te deponeren als eerste bijdrage voor het dichten van de zeegaten. Wie zich een certificaat aanschaft ten bate van het Ram penfonds zou dan als keientrekker fungeren. Dit voorstel is echter de knup pel in het hoenderhok, want er zijn heftige voor- en tegenstan ders. waarvan de laatsten wel in de meerderheid zijn. t „bescheiden k«- ■t bjj Kups woning weinige virije tijd oe-onderw ijzer ■t dak.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1