SNELLER WERKEN DAN BIJ OORLOGSSCHADE Documentaire film „DE NOOD KLOK LUIDT Totale schade globaal geschat ItlZ'Tolf Toom op één milliard PILOOT GEDOOD BLOKKADE OF EMBARGO Dichten van de zeegaten ernstig in studie Russische spionnen De brief uit Antwerpen Dr. Drees belooft in zijn rede voor de Tiveede Kamer MILITAIR OMGEKOMEN DAGBLAD VOOR ZEELAND Koninklijk onderkomen voor evacué s DE TERUGKEER VAN EVACUé'S K. M. A. VALS BESCHULDIGD van naastenliefde Veel bewolking HE1 APPARAAT van de Bescher- ming Burgerbevolking is nog in opbouw; was dit gereed geweest, dan zou het evenals dat nu ten dele geschiedde geheel zijn ingescha keld bij de reddingswerkzaamheden. Minister Algera vertelt in Tweede Kamer Thans reeds vluchtterpen en beter alarmsysteem ZANDZAKKENWEG HALSTEREN-STEENBERGEN De uitlevering van „de zeven van Breda" Faber en Bikker eerst voor gerecht Dagblad De Stem-Agflico-Filmetone presenteerden GESLAAGDE PREMIèRE IN BREDA VOOR HET RAMPENFONDS r Weer brullende filmsterren 93e JAARGANG No. 20646 Uitgave: N V. Uitgevers Mij. Neerlandia Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda. Reigerstraat 16. Tel. Redactie 8181, Admi pistratie 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J J. H. A. Bruna Redactieraad' C. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J M Mes. Mr. H. B. L. de Rechter, L J v, '1 Westende. P. V. M- Vercauteren. Abonnementsprus bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, Per week (uitsluitend bij niet-post- .bestell.) f 0.42 Incasso wordt berekend. Xjosse nummers 13 ct. Postrek no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland DONDERDAG 12 FEBRUARI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98. Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST;s Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) Wachten op toestemming P)E REGELING van het door de be- volking wederbetrekken van de ontruimde gebieden is in handen ge legd van de Commissarissen der Ko ningin in de noodgebieden. De des betreffende Commissarissen is ver zocht, in ieder geval van mogelijke terugkeer algemene bekendheid te geven. Zolang voor een gemeente de ze algemene bekendmaking nog niet heeft plaats gevonden, is wederbe- volking niet toegestaan. PRESIDENT EISENHOWER heeft ge weigerd gratie te verlenen aan Ethel en Julius Rosenberg, die op beschul diging van het verraden van atoom geheimen zijn ter dood veroordeeld. DE FUNCTIE van Amerikaanse Hoge Commissaris in West-Duitsland zal worden opgeheven. Amerika zal in de toekomst een ambassadeur te Bonn benoemen. KONINGIN ELIZABETH van Enge land heeft aan de weduwe van de door de 16-jarige Craig neergeschoten politieman S. Miles de „King's Poli ce Medal" ter hand gesteld, waarmee haar man posthuum werd onderschei den. IN GRIEKENLAND is 'n proces gaan de tegen 17 Griekse boeren uit dor pen langs de Grieks-Albanese grens, die van spionnage voor Albanië be schuldigd worden. DE 44-JARIGE Amsterdamse journa list C. K. is wegens beledigende ar tikelen tegen een ambtenaar in „De Vlam" tot f 200 boete veroordeeld. VAN BELGISCHE zijde is voorge steld op basis van vrijwilligheid tot een contingentering van de Neder landse textielinvoer in België te ko men. Er zijn geen bindende afspraken gemaakt. jTjE REGERING zal schadevergoeding geven „in de geest" van de regeling van de oorlogsschade, aldus benadrukte Dr. Drees gisteren in zijn grote rede voor de Tweede Kamer, maar we moeten en kunnen veel sneller werken dan bij de oorlogsscha de; voor een totaal bedrag van 1 millioen worden reeds bedrijfs- credieten verleend tot een maximum van f 4000 voor lichte ge vallen; het Rampenfonds blijft hiervoor tot 200.000 gld. garant". Dr. Drees waarschuwde er echter tegen, dat bij de schade-uitke ringen geen te groot onderscheid zal kunnen worden gemaakt met de oorlogsslachtoffers, omdat deze zich anders ten achter voelen gesteld. Hij heeft hierover reeds brieven van oorlogsslachtoffers ontvangen, die nu ook meer willen hebben. DE KOSTEN van de werkzaamhe den voor de kroning van Konin gin Elizabeth van Engeland op 2 Juni a.s. zullen eind Maart bijna vier millioen gulden bedragen. IN LONDEN zijn gisteren officieren en bemanning van het Britse m.s. „Bloemfontein Castle" geëerd wegens het redden van de opvarenden van het gezonken Nederlandse schip „Klipfontein". DE V. S. hebben het Hongaarse voor stel, om het in November 1951 boven Hongaars gebied tot landen gedwon gen Am. vliegtuig tegen betaling van 98.779 dollar terug te krijgen verwor pen. MET GEJUICH en geween om beur ten hebben de Zuid-Koreanen gene raal James van Fleet uitgeleide ge daan, die het bevel heeft overgedra gen 'aan generaal Maxwell Taylor. DE OVERWERKVERGUNNING, die de regering verleende ten behoeve van de geteisterde gebieden, is ver lengd tot en met 28 Februari. KONING BOUDEWIJN lijdt reeds enige tyd aan een griep. Na een ge neeskundig onderzoek, zo deelt „Le Soir" mee, bleek zijn toestand niet be vredigend te z«n. Hij moet zijn be zoek aan de getroffen gebieden on derbreken. HET (communistische) Wereldvak verbond is nu over de brug gekomen met een bedrag van 5 millioen francs (ongeveer 50.000 gulden) voor de slachtoffers van de watersnood. De E. V.C. overweegt echter sterk, dit be drag zelf te verdelen (aan de vriend jes). PRINS BERNHARD zal zich vandaag via de B.B.C. richten tot de getroffe nen van de overstroming in Engeland met een toespraak over de ramp in ons land. NIEUWE overstromingen doen zich in België voor als gevolg van de ster ke was der rivieren. Advertentie) JTEN RAMING van de schade is nog niet te maken, aldus Dr. Drees ,maar wel is te zeggen, dat het niet zo vernietigend is, als wel eens wordt gedacht. Om een „aan duiding" te geven in een „richting van grootte" noemde Dr. Drees ge heel vrijblijvend overigens, een be drag van rond één milliard gulden. Alle uitgaven voor herstel en scha- deuitkering worden apart geregis treerd en komen ten laste van de Buitengewone Dienst en dus niet op de gewone begroting. Het financieringsplan is nog niet klaar, ook al omdat men nog niet weet met welk bedrag uit het tegen waardefonds en met welke bedragen uit het buitenland rekening mag wor den gehouden. Het plan voor belastingverlagingen, dat juist was gereed gekomen, moet nu ook herzien worden. Het Rampenfonds is een particu liere instelling, ai hebben dan twee vertegenwoordigers van de regering zitting in de leiding. Het herstel aan huizen en gebou wen zal geen ernstige invloed hebben op het bouwvolume voor het gehele land. Tegen plunderaars zal met de streng ste straffen worden opgetreden. De Regering zal een voorstel in dienen om de gemeenteraadsver kiezingen in de getroffen gebieden uit te stellen als dat nodig is. nlfSPERMING BURGER BEVOLKING. het kader van de legerplannen zijn ook helicoptères begrepen, maar Ne derland zou er nooit zoveel hebben kunnen inzetten als thans met bui tenlandse hulp is geschied. Vordering van woonruimte voor evacué's is niet nodig: de vrijwillige aanbiedingen overtreffen de behoefte. Het gezinsverband der evacué's zal zovel mogelijk worden bewaard. VALSE BESCHULDIGING. AAN HET SLOT van de twee- daagse debatten over de regeringsnota over de water snood, heeft de Tweede Kamer een door alle fracties behal ve de communisten, onder tekende motie aangenomen van de volgende inhoud: ,,De Ka mer, kennis genomen hebben de van de uiteenzettingen van de Regering betreffende de iVatersnoood-1953, bewogen dooi de stroom van naastenliefde en saamhorigheid, waarvan niet alleen het Nederlandse volk zelf treffende getuigenis geeft, maar welke ook 'van over de grenzen als een openbaring van volkerengemeenschap tot ons is gekomen vertolkt aan alle bevriende Regeringen en vol ken de dank van Nederland voor de sterkende steun, welke het zich ten nutte van de we reld waardig hoopt te beto nen." "TEGENOVER een beschuldiging der communisten, dat 40 boten van de Kon. Militaire Academie te Breda niet voor het reddingswerk zouden zijn gebruikt, deelde dr. Drees mee, dat reeds Zondags om 12 uur 40 boten van de K.M.A. bemand met cadetten aan het reddingswerk gingen deelnemen; de cadetten hehben daarbij in levens gevaar verkeerd. Dr. Drees heeft in de aanvang van zijn rede duidelijk gemaakt, dat men op de ramp-Zondag toch wel paraat is geweest en dat er ook aanstonds luchtverkenningen zijn gemaakt. He laas echter had men de toestand op Schouwen-Duiveland niet waargeno men. Ook in het waarschuwingssys teem op Zondag zal men nog verbete ring aanbrengen. De premier heeft de communisten verder flink afgedroogd, wat de heren zicht- en hoorbaar ze nuwachtig maakte. De weersverwachting tot he denavond luidt: ne Zwaar bewolkt met enige reeen sneeuw Overwegend matig" Noordoostelijke wind. Temper» turen om liet vriespunt. Vandaag: Zon onder 17.48 uur Maan onder 15.41 uur. Morgen- Zon op &.00 uur. Maan op 7 i-j uur. Naar aanleiding van de vraag: moe ten we niet meer helicoptères aan schaffen, zei dr. Drees, dat de grote betekenis van deze machines pas in de Koreaanse oorlog is gebleken; in Straaljager verongelukt GVMSTREEKS het middaguur is gisteren een Thunder- jet-straaljager van de vliegbasis Volkel bij het vliegveld Güters- loh, gelegen ten Noorden van Paderborn (Duitsland) veron gelukt, waarbij de 23-jarige ser geant-vlieger H. Th. H. J. San ders uit Nijmegen het leven ver loor. De vlieger kreeg tijdens een oefe ning op geringe hoogte met motor storing te kampen en probeerde een noodlanding te maken. Deze noodlan ding echter mislukte. Toen men de Thunderjet bereikte bleek de vlieger reeds te zijn overleden. Een commis sie van onderzoek is naar de plaats van het ongeluk vertrokken. EISENHOWER ZOU LATEN KIEZEN TN GOED ingelichte kringen te Washington meent men te weten, dat President Eisenhower de met de, Verenigde Staten verbonden landen zal laten kiezen tussen een blokkade van de Chinese kust en een volledig embargo op het vervoer van goederen naar Communistisch China. Uit diplomatieke peilingen is ge bleken, dat de Verenigde Staten waar schijnlijk alleen zouden staan, ingeval zij zouden overgaan tot een blokkade van de Chinese kust. Generaal Bradley heeft verklaard, dat thans meer wapens naar Formosa werden gezonden. Chinees-nationalistische jonken heb ben Zondag een communistisch motor- Evacué's uit een tehuis voor Ouden van Dagen te Zierikzec vonden van daag een „koninklijk" onderkomen in Paleis Het Loo, dat voor het her bergen van vluchtelingen uit de rampgebieden door H. M. Koningin Ju liana gedeeltelijk beschikbaar werd gesteld. Aankomst van een der bus sen, die de bejaarde lieden vervoerden, aan de rechtervleugel van het Paleis. *"|""EGELIJK MET HET HERSTEL van de plm. 1000 kilometer beschadigde dij ken, zal met voortvarendheid worden gewerkt aan de uitwerking van de plannen tot het dichten van de zeegaten tussen de Zeeuwse eilanden, aldus de Minister van Waterstaat, mr. Algera in de Tweede Kamer. Het is echter nog de vraag, of een dergelijk werk mogelijk is. Het werk zal, als het uit voerbaar is, veel moeilijker zijn dan het maken van de Afsluitdijk van de Zuiderzee. In de bewuste zeegaten zijn hier en daar diepten van 40 tot 60 M. terwijl het getij er zeer sterk is. FAE REGERING kan op dit moment nog geen besluit nemen, omdat eerst de onderzoekingen achter de rug moeten zijn. Reeds in November 1.1. heeft mr. Algera de Rijkswaterstaat opdracht gegeven de mogelijkheid tot afsluiting der zeegaten te onderzoe ken. Zonder dit werk te doorkruisen, doet hij thans een beroep op de top deskundigen buiten het ambtelijk ap- vaartuig in de grond geboord en twee paraat om in een brede commissie andere opgebracht. waarvan, de directeur van de Rijks- waterstaat voorzitter is de aange legenheid nog forser aan te pakken, prof. Thijssen, die in Amerika ver toeft, heeft een verzoek ontvangen naar Nederland terug te keren. Wanneer het werk uitvoerbaar mocht blijken, dan zal het enkele tientallen jaren in beslag nemen. In tussen moeten veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Het aanleggen van vluchtterpen be hoeft geen grote bedragen te kosten, aldus te minister. Verder zal het alarmsysteem worden verbeterd, even als het waarschuwingssysteem op de Noordzee (weerschepen) en bij het Kon. Metereologisch Instituut. Een absolute veiligheid, zo was mr. Algera zijn rede begonnen, is nooit te krijgen. Het was wetenschappelijk niet onbekend, dat er bij een storm vloed, zoals we beleefden, overstro mingen zouden plaats hebben. Maar het water kwam thans 60 a 70 cm, hoger dan het ooit is geweest. In de meeste gevallen zijn de dijken van binnen uit, nadat ze waren over stroomd, bezweken. Nieuwe voorzie ningen hiertegen zullen moeten wor den getroffen. Op universiteiten in V. S. r\E REPUBLIKEINSE voorzitter van de commissie voor on-Amerikaanse gedragingen, Frank Velde, heeft ge zegd, dat Russische spionnen in de Amerikaanse universiteiten ztfn bin nengedrongen en de Russen hebben geholpen bij het ontdekken van het geheim van de atoombom. Velde verklaarde, dat toen hij van Truman hoorde dat de Russen de atoombom hadden, hij er zich van be wust werd, dat Rusland het probleem nooit zou hebben opgelost, behalve door het binnendringen in laboratoria en hogescholen van de V. S. De commissie zal binnenkort over gaan tot een onderzoek. Met 4000 gltl. gegroeid £)E DIRECTIE van een Antwerpse uitgeversmaatschappij schreef ons een brief waarin het volgende: „De heer van der Steen en wij zelf zijn wel zeer getroffen en diep ontroerd door de mateloze ram.p, die over uw goed en schoon volk is gekomen. Nederland is nu een maal ook een stuk van ons harten in bittere uren als deze beleeft men dat pas veel dieper. Wij brengen dan ook onze oprechte wensen uit voor het spoedig herstel van het dappere Holland..., Zo ziet men: de geestelijke vader van Suske en Wiske vergeet in de ze moeilijke uren zijn lezers niet. Onze dank gaat naar zijn huis in het mooie Laeken en wij handelen in zijn geest wanneer ook wij niet achterblijven U kent ons adres: Ons gironummer is 278841: De Stem, Breda, met vermelding: Rampen fonds. Ziehier de nieuwe lijst, samenge steld in volgorde van ontvangst: Franse en Nederlandse militairen heb ben de verbinding tussen Halsteren en Steenbergen in het overstroomde gebied rondom Bergen op Zoom her steld, door het aanbrengen van zand zakken op de overspoelde weg. De ge neraal J. G. Warringa maakte Dinsdag een inspectietocht in deze gebieden. We zien hem hier (op de voorgrond) op de uit zandzakken bestaande weg. Achter hem Overste A. R. H. Pine, commandant van de troepen, die hulp verleenden in dit gebied. Rechts: een door Franse genietroepen aangelegde Baileybrug. Van deze brug af wordt zand gestort in de gaten, welke in de weg zijn geslagen. Wanneer een gat is gedicht, wordt de brug weer ver plaatst. r)E NEDERLANDSE SS.-man Fa ber, die, zoals bekend na zijn ontsnapping uit Breda met zes ande re oorlogsmisdadigers, in Duitsland neer werd gearresteerd, zal, alvorens de Duitse regering tot uitlevering kan overgaan, voor het Gerecht in Dussel- dorp moeten verschijnen. Daar zal beslist moeten worden over zijn ver zoek tot het verlenen van asyl. Bik ker, de tweede gearresteerde, zal te Hamm moeten voorkomen. De data zijn nog niet bekend. Intussen heeft het Oberlandesge- richt te Dusseldorp om deskundig advies gevraagd inzake de uitleve- nngskwestie aan professor Bilsinger van de Universiteit van Freiburg. De Duitse wetgeving n.I bepaalt, dat bij afwezigheid van een uitleveringsver drag in concrete gevallen een uitle- veringsaccoord kan worden getrof fen, mits daarbij wederkerigheid wordt gegarandeerd. In deze zin nu moet de Nederlandse verklaring die de wederkerigheid garandeert als een voldoende basis voor de uitleve ring worden beschouwd. „GEHEIMZINNIG" noemen piloten van Superforten het uitblijven van Noordelijke tegenstand bij bombarde menten aan de Mandgjoerijse grens. Dit is reeds de tweede nacht, aldus de vliegers. THOMAS HANDY, plv. opperbevel hebber van de Amerikaanse strijd krachten in Europa, bezocht gisteren de hoofdkwar ieren en de afdelingen te velde van de Am. militaire hulp in ons land. w Totaal t.m. vorige opgave f30 en Belg. frs. 2 Ontvangen 11 Februari 1953: Diocesane Bond Ouden van Dagen Bisdom Breda f Kath. Bond v. Ouden van Dagen Afd. Breda f Person, en Directie A. v. D. Zn. Breda f Spaarpot Antoon v. Os f F. C. Q. B. o. Zoom f Hr. en Mevr. G. Vernaeve Brussel (restant plezierreisje door Zeeland) f Kaartverg. Zondagsvermaak St. Jansteen f Schutt. verg. „Bea" f Zangers kerkkoortje, Osse- nisse f Dames „Bridgeclub" Sas van Gent f R.K. Gymn. verg. „Durfal" Breda f Postduivenverg. „De Lucht bode" Gilze f Canasta I lost Breda f Mevr. J. G. Breda f N. N. f Reisverg. „Het Vrolijke Hoekje" Oranjeboomstr. Breda f 23, Kaartclub Belastingen Breda f 50, Person, en Dir. Bandweverij ..De Nijverheid" Breda f 200,— Person, en Dir. Fa. van Don gen (met de Kroon) Breda f C. Damen Breda f Mevr. Piga Breda f Biljartverg. „R.J.L." Prin senbeek f Kaartclub .Helpt Elkander" Breda f Personeel Dobbelaar St. 'Jansteen f Voetbalpot G. Breda f Voetbalpot G. Breda f Kaartclub „De Trein" Sas van Gent f Biljartverg. D.O.V. Prinsen beek f Vrijwillige Brandweer Sprundel f Kaartclub „De Klavertjes" Breda f „De Reisduif" Graauw f R.A.C. trek club kapper v. Loon Rijen f E. A. N. London f J. Suring Breda f J. B. Breda f L. Diepstraten Breda f N. N. Breda f Willy Vandersteen Brussel (tekenaar van Suske en Wiske) f 100,— 3e klas Mulo „St. Marie" Roosendaal f Pers. atel. „Woka" R'daal f Voetbalpot N. N. R'daal f Biljartverg. „Polderjon gens" Breda f A.K.E.T. Breda Sonja koffie en thee, pers. en directie f Spaarpot Sjef, José, Kitty N. f De Brilleclub f Biljartclub S.O.S. Parkzicht Breda f Rikploeg „Ons clubje" Breda f Jan Jacobs (raadseltjes opgeven) f O. L. Vrouwe Lyceum (meisjes v. klas I) f Van de mannenclub van het wijkwerk aan de Vest- kant Breda f R.K. vereniging O.P.S.W. Breda f N. N. f N. N. f Buurtverg. De Buitenwijk Zevenbergen f Gem. Ambachtsschool Breda f Maandagavondkaartclub f Via Verf-, Lak- Vernis- fabr. „Wenzo" van Ruben Labi Tripolis Libia Nrd. Afrika Dollars 15,— Ativu club Breda f 100. Kees Tak Breda f 0,50 J. K. f l ["NUIZEND BREDANAARS waren Woensdagavond getuige van de première van de door Agflico-Filmetone en door het Dagblad De Stem uitgebrach te film „De noodklok luidt", een documentaire rolprent van meer dan twintig minuten over de watersnood. In een aantal treffende beelden werd de ramp voor de ogen van de toe schouwers gebracht, die het rampenfonds bedachten door in de collectebussen geld bjjeen te brengen. ("'OEN LEHMAN maakte de opnamen voor deze film. Deze Bergen op Zoomse-Bredase cineast trok met re porters van het Dagblad De Stem op naar de noodgebieden. Hij legde de droefheid en ellende van Fijnaart met de camera vast. Hij „nam" het pak kende beeld van Willemstad, omringd door het water. Hij maakte opnamen van de grote verwoestingen bij Fort de Hel en Fort Oranje. Met zijn apparaten bewoog Coen zich naar Halsteren, waar hij zijn ca mera liet draaien over de teneergesla- gen bevolking bij het gemeentehuis. Op een treffende wijze vereeuwigde de cineast het dodenbriefje, hetgeen na bij het gemeentehuis van burgemees ter F.lkhuizcn's gemeente werd aange plakt. De namen werden er op ge schreven van de lijken, die geïdentifi ceerd waren. Een van de meest treffende momen ten werd de begrafenis van de eerste slachtoffers van de watersnood op het kerkhof van Halsteren. Een week lang werkte Coen Lehman aan de samenstelling van deze film. Hij doorkruiste West-Brabant en ver bleef in de Langstraat. Overal legde hij treffende momenten vast. Samen met Cor Scholtens werd de film gemonteerd. Nauwkeurig werden de beelden gerangschikt. VEEL BELANGSTELLING „F)e noodklok luidt" trok de eerste avond veel belangstelling. Het publiek begreep het doel van deze film: iets bij te dragen voor het ram penfonds. De voorstellingen deze avon den waren provisorisch getimed. De filmers kunnen er op rekenen, dat zij in de komende weken een succesvolle tournee zullen maken door de provin cie. Zij zullen èn om de indrukwek kendheid van de rolprent èn om het doel waarvoor deze film wordt ge draaid succes oogsten. ETEN GROEP leeuwen van Klants dierenpark te Valkenburg, versterkt met enkele leeuwen die optraden in de film „Qua Vadis" zullen binnenkort naar München vertrekken, teneinde aldaar op te treden in een nieuwe Duitse film, waarvan dc naam nog niet bekend is. De Oostenrijkse dompteuse miss Belita, die momenteel met 'n andere leeuwengroep in een cir cus te Antwerpen optreedt, zal waarschijnlijk met de filmleeuwen het nieuwe nummer in München repeteren. De voorstellingen te Antwerpen zullen dan komen te staan onder leiding van de Duit se dompteur Charlie Boumann. 453,90 704,10 50,— 25,— 100,— 2,50 8,— 13,50 50,— 25,— 50,— 50,— 25,— 50.— 10,— 22.50 2,— 333,65 5,— 10,— 12,50 15,— 57,— 10,— 4,25 9,66 15, 25, 10, 25,— 2,— 100,— 10,— 20,— 5,— 5,50 10,42 40,— 10,50 50,— 400,— 3,50 10, 25, 25, 3,82 19,— 20,— 100,— 2,— 10,— 50,— 405,60 100,— Totaal deze lijst f 2.919,40 en dollars 15, Totaal incl. vorige lijsten f33.373,30 Belg. frs. 2.704.10 dollars 15, Bij herstieltverk in Zeeutvsch- Vlaanderen CEN 21-JARIGE MILITAIR, afkom- stig uit Zuid-Holland, die ingezet was bij het herstelwerk aan de dijk bij Campen in de Z.-Vlaamse gemeen te Vogelwaarde, is ten gevolge van 'n ongeval om het leven gekomen. Een vrachtwagen, waarmee hij ver voerd werd, kantelde van de dijk. Hij had het ongeluk onder de wagen te recht te komen. Zijn borstkas werd ingedrukt en de jongeman werd vrij wel op slag gedood. Z'n naam kan nog niet bekend gemaakt worden, daar zijn ouders nog niet ingelicht zijn. De verongelukte militair had sinds de ramp nog niets van zijn familie, die in het noodgebied woont, gehoord Enige andere militairen, die bij het ongeval betrokken waren, kwamen er met lichte verwondingen af. Enkelen van hen werden naar het ziekenhuis 1 te Hulst overgebracht. 4

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1