Herstel voor hoofd- en buitendijken voor rekening van Rijk Dnnen Dr. Drees verstrekt nota aan de Tweede Kamer ENGELSE GARANTIE VOOR 50 JAAR De hete-lucht- motor KERKCOLLECTE GERAAMD OP TWEE MILLIOEN Afsluiting der zee-armen in onderzoek genomen Nu 1395 slachtoffers Rampenfonds: 27,5 millioen Kardinaal Spellman helpt persoonlijk Zandzakken, men kan er niet genoeg van hebben ermiste soldaat weer terug GELDSTROOM UIT BUITENLAND BLUFT VLOEIEN POSTVERKEER BIJNA HERSTELD 65798 evacué s Wij naderen de 30 mille wde omgeving DAGBLAD VOOR ZEELAND Rampenfonds Voor liet Rampenfonds Zo nodig vertraging in de Zuiderzeewerken Schadevergoeding door Rampenfonds en Overheid Frankrijk wenst inzake E.V.G.: Franse protocollen bepleiten bepaalde zelfstandigheid BEMOEDIGD TERUGGEKEERD Tienvoudige van doorsnee-opbrengst Tijdelijk neerslaa Se\kte,,JkOnVUmeenerZallOOST"": Schiphol „verstopf' door geschenken Rode Kruis ingerukt Y00R zover thans bekend, aldus deelt Minister-presi- dent.Drees in ziJn nota mede, zijn in totaal 65798 geëvacueer- dên opgenomen en wel in 93e JAARGANG No. 2UB44 Voor GodKoningin en Vaderland Uitgavei N, V, Uitgevers Mij. Neerlandia Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 81B1, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna Redactieraad' C. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J-M Mes, Mr. H. B. L. de Rechter. L J. v. 't Westende. P. V» M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post 1 6.15, per week (uitsluitend bij met-post-^ bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. .Losse nummers 13 et Postrek. no. 278841. a§Wa DINSDAG 10 FEBRUARI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.3» per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contra*! aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. luden van dagen, geëvacu- n k-ant, met artikelen en ft getroffen. Thans zijn z(j ersioort, doch z\j zullen zo fm in deze stad verhuizen, n Marinus van Dommelen, lur. 1 ncTs vertegenwoordigend elf- I len ten bate van het Rampen- I voorbere dingen daartoe zijn I West-Duitse Voetbalbond zal ;en me edeling van zijn voor- I n ad Schmedes, een som van I i k overmHten aan d'e KNVB als I rov het nr.k'onale Rampenfonds. I cl ene andere sportclubs in I hebben daarnaast, op eigen golden ingezameld, die even- j liet Rampenfonds zullen worden Kaartclub De Vrolijke Rrkkers, i in café Pluym te Waalwijk t 14, 15 en 16 Februari een rik- De opbrengst daarvan is be- 1 pr het Nationaal Rnmpervfoncis, ger.kt van 710.30 uur. Op an 112 uur. ei* vereniging KNZB c Amsterdam gehouden verga- erd door de hoofd, en eerste v.m de Kon. Ned. Zwembond tot het oprich en van een be- ■eniemg. Hiermede hoopt men cnolaet, waardiger vertegen- g in de diverse commissies en loecf op de keuze van het Ned, uogelijk te maken Voor de ver ing ervan is een werkcommissia Advertentie) ERNEUZEN. ij vernemen zal Willem II een idstrijd spelen in Tilburg, op 15 tegen het Eindhovense PSV ten mheti Rampenfonds. internationale golfwedstrijd td-België op Zaterdag 14 Fe- jaat niet door. De Ned. Golf roept echter wel al haar le- wedstrijden te verspelen, de opbrengst kan worden de kas van het Nationaal onds. Deze wedstrijden zou- irende het weekeinde van de week moeten worden ge- ►rd. bate van het Nationaal Dnds hebben de heren Dr M, Prins, N. Cortlever, H. Don- Bouwmeester, T. van Schel- Barendregt, Ch. Been, prof. Groot, J. de Vries, J. van en W. J. Bos Donderdag- Amsterdam elk tegen om- 10 personen geschaakt. >rengst bedroeg 1000 gld. van Est, Wout je Wagtmaifc oorting, Henk Faanhof, Keel en andere bekende wielren- en Dinsdagavond 10 Febru- emonstratie geven met hom|- in het Luma-theater te St. d. De opbrengst van deze en zal geheel ten goede ko* het nationaal rampenfonds. »blo*s«r woord IOOBSPRONkEL OvpasraooMD GE »l PO we EP D»OOC. «ULEM /lV TEL VAN DE BEGONNEN Bureau voor jJTzwiwsë Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST,n Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) Controle op loterijen HET TOTALE bedrag, dat tot i vandaag voor het Natio naal Rampenfonds werd bijeen-1 gebracht, is f 27.558. DE REGERING is van oordeel,-dat de kosten van het herstel van de hoofd- en buitenwaterkeringen geheel voor rekening van het Rijk dienen te worden genomen. I I p\E REGERING Het bestuur van het Rampen-1 volgende fonds is bezig met het uitbou wen en verbeteren der organi satie, zodat enige controle kan worden verkregen op alles wat in naam of ten bate van het Rampenfonds wordt onderno men of opgezet. Van het Ministerie van Justitie is reeds een missive naar de burgemees ters uitgegaan, die voorschriften in houdt met betrekking tot loterijen, welke eventueel ten bate van het Rampenfonds worden georganiseerd. Geen omzetbelasting behoeft te worden betaald over de entréegelden van de vóór 2 Maart gehouden sport wedstrijden en concerten en theater voorstellingen, van welke tenminste 30 procent van de bruto-recettc aan het Nationaal Rampenfonds is afge dragen. GO EN SUNITO, dc twee Indonesiërs die werden gearresteerd op grond van ongewenste activiteit, zijn gisteren avond het land uitgewezen. VERDACHT van het plegen van on regelmatigheden zijn drie helpsters in vaste dienst van de afdeling Schie- j YS!1 Ect Rode Kruis gearres teerd. Zij zijn onmiddellijk oneervol ontslagen. INBREKERS haalden met behulp van valse sleutels uit een huis in Bussum sieraden, goud, zilver en antiek voor een waarde van f 2500 weg. EEN INBRAAK in „Canada Hou se" in Londen: zes mannen bra ken door explosies twee brand kasten open, maar vonden slechts f 10.000. Zij vermeden het alarm systeem door gewoon aan te bel len en de nachtwaker te over meesteren. Tussen hun werk zaamheden gebruikten zij rustig een maaltijd. heeft besloten de maatregel te nemen: le. Zo spoedig mogelijk zal een ont- werp-noodwet worden ingediend, waarin een centrale verantwoordelijk heid voor het herstel van dc dijken wordt geregeld. 2e. Het herstel van de dijken wordt onmiddellijk en zo snel mogelijk ter hand genomen. 3e. Indien de nodige snelheid van deze herstelwerkzaamheden zulks vordert, zal de uitvoering van dc Zui derzeewerken worden getemporiseerd 4e. In algemene zin zal worden on derzocht op welke wijze herhaling van een ramp als deze kan worden voorkomen. In het bijzonder zal dit onderzoek zieh ook uitstrekken tot de mogelijkheid van een afsluiting der zee-armen. Het bedoelde onderzoek zal terstond worden aangevangen en met voortvarendheid worden voort gezet. 5e. Maatregelen, die strekken tot 't verkrijgen van een verhoogde veilig heid inet betrekking o.a. tot de hulp verlening, organisatie van de waar schuwingsdienst, enz. zullen worden genomen. Dit wordt medegedeeld in een nota. welke de minister-president aan de Tweede Kamer heeft doen toekomen. Omtrent de schade aan de dijken stelt Dr. Drees vast. dat een groot deel van de gaten van beperkte af metingen is. Deze behoeven bij het dichten geen bijzondere moeilijkhc den te bieden. Echter moet worden vastgesteld, dat op de meeste eilanden cén of meer dijkbressen voorkomen, die wél bijzondere moeilijkheden bij liet dich ten zullen bicden en die een karak ter hebben, dat doet denken aan de gaten, zoals die aan het einde van de oorlog in de zeewering van het eiland Walcheren werden aangetroffen, j Ook uit waterstaatkundig oogpunt I zullen, teneinde uitbreiding te voor- I komen, alle gaten zo spoedig moge- j lijk moeten worden gedicht. Dit stuit vaak op het ernstige bezwaar, dat vele zeer moeilijk bereikbaar zijn. DE SCHADEREGELING. eerste plaats zal behoren de leniging van de nood en de vergoeding van schade in de persoonlijke sfeer d.w.z. levensonderhoud, kleding, dekking, schoeisel en huisraad. Daarnaast zal op de overheid een i uitgebreide taak rusten om door de verstrekking van bijdragen het econo mische leven in de getroffen gebie den weer op gang te brengen. Wat dit laatste betreft zullen voor niet door verzekering gedekte ram penschade, in de privaatrechtelijke sfeer, regelingen moeten worden ge troffen in de geest van dit, vastge steld in de wet op de materiële oor logsschaden. De ministeries, welke met de af wikkeling van de oorlogsschaden zijn belast, zullen eveneens de afwikke ling van de rampenschaden ter hand nemen. Voor de schaderegeling in de pri vaatrechtelijke sector wordt een bui tendienst ingericht, bestaan de uit 'n aantal regionale rampschadebureaux. waarin de betrokken buitendiensten van de departementen van financiën, van wederopbouw en volkshuisves ting en van landbouw, visserij en voedselvoorziening zijn samengebun deld. Aldaar geschieden de aangifte cn de registratie van alle schaden, kunnen de voorschotten worden ge vraagd en uitbetaald, en wordt de en- quêtering van de schaden plaatselijk verzorgd. De uitbetaling van alle uitkeringen en de administratie daarvan vinden plaats bjj het centraal verrekenkan- toor van liet commissariaat voor oor logsschaden. Voor de afwikkeling van de scha den in de publiekrechtelijke sector zal het bestaande apparaat voor de afwik keling van de publiekrechtelijke oor logsschade (het bureau financiering wederopbouw van het ministerie van financiën) worden ingeschakeld. In Stavenisse zijn het er 200 l_IET AANTAL genoteerde Slacbt- offers bedroeg volgens het A.N.P. gisteren 12.00 uur: totaal 1395. Hier volgt de specificatie: Abben- broek 1, Brandwijk 2, Brouwershaven 3, Bruinisse 1, Burgsluis 10, Capelle 3, Dinteloord 3, Dreischor 15, Dordrecht 3, Dussen 6, Fynaart 80, Geersdijk 1, Goese Sas (aangespoeld van elders) 7, 's Gravendeel 57, Halsteren 23, Hel- levoetsluis 5, Heynenoord 2, Nieuwen- dijk 3, Heijningen 25, Poortugaal 7, Hoedekenskerke 1, Hondsbosse Zee- weving 1, Hontenisse 8, Kerkwerve 3, Klundert 13, Kortgene 40, Krabben- dijke 5, Krimpen aan de IJsel 4, Krui- ningen 27, St. Maartensdijk 4, Middel- harnis 16, Maassluis 1, Moerdijk 13, Nieuwerkerk (Ouwerkerk) 16, Nieu we Tonge 87, Nieuw Vossemeer 50, Noordgouwe 1. Numansdorp 67, Oos- terland 40, Ooster Schelde (aange spoeld van elders) 4, Ossenisse 1, Oud dorp 1, Ouderkerk aan de IJssel 2, Oudelande 4, Oude Tonge 300, Papen- direcht 2, Sint Philipsland 9, Raams- donkveer 2, Rilland Bath 6', Rotter dam 1, Serooskerke 15, Stavenisse 200, Steenbergen 13, Stellendam 27, Slie- dreeht 1, Stormpolder 6, Strijen 42, Terr.euzen 2, Texel 5. Tiengemeten 2, Veere 2, Vlissingen 3, Wagenberg 1, Willemstad 2, Wissekerke 1, Wol- faartsdijk 9, Yerseke (aangespoeld van elders) 10, Rhoon 3, Zaamslag 1, Zie- rikzee 17, Zijpe (aangespoeld van el ders) 3. Zevenbergen 7. Zuidland 37. Totaal 1395. De burgemeester van Stavenisse heeft het door hem aanvankelijk ge melde aantal van circa 300 slachtoffers gecorrigeerd tot circa 200. VIJF SCHOTTEN .verdronken, toen hun boot omsloeg hij een poging om in nood verkerende vissersschepen te redden. Francis Kardinaal Spellman, aarsbisschop van New-York, overhandigt zjjn persoonlijke cheque ten bedrage van 10.000 dollar aan mr. J. A. G. baron de Vos van Steenwijk, ten bate van de Amerikaanse hulpactie „Holland Flood Relief. Inc." Rechts staat Sir Henry A. Hobson, de Britse Consul-Generaal, en links Jacques dc Thier, de Belgische Consul Gene raal, die ieder een chèquc van 5.000 dollar ontvingen. De hulporganisatie tracht een bedrag van 2.000.000.000 dollar bijeen te krijgen, voor de hulp verlening aan de getroffen gebieden in West-Europa. P)E FRANSE PREMIER, Mayer, cn zijn minister van Buitenlandse Za ken. Bidault, zullen Engeland ver zoeken tot vijftig jaar zijn garantie te verlengen, volgens welke bet gewa pende hulp zal verlenen aan ieder J~JEZE NOTA deelt ook mede, dat met volledige instemming van het Nationaal Rampenfonds is vastgesteld, dat tot de taak van dit fonds in de Dulles en Stassen FNE AMERIKAANSE minister van Buitenlandse Zaken, Dulles, en 't hoofd van het Bureau voor Weder zijdse beveiliging, Stassen zijn Maan dag op een vliegveld bij Washington gelaild na een reis van tien dagen door West-Europa. Zij verklaarden over het geheel be moedigd te zijn door wat hun is ge zegd door de leidende persoonlijkhe den van de zes landen der E.V.G. Een uur na hun aankomst begaven Dulles en Stassen zich naar het Witte Huis voor een bespreking met Eisen hower. FAE OPBRENGST van de collecte. welke in de katholieke kerken Zondag is gehouden, zal wellicht dc f 2.009.000 benaderen. Dit kan men concluderen uit de getallen, welke 't K.N.P. bekend zjjn geworden. Amsterdam bracht f 195.000 bijeen, Rotterdam f 120.000, Den Haag f 140.000, Utrecht f 56.000, Leiden f 25.000 op. Uit alles blijkt, dat de opbrengst per parochie In verscheide ne gevallen, het tienvoudige bedraagt van hetgeen een goede collecte op brengt. Een collecte voor de missie levert in alle kerken van Nederland f 250.000 op. Achttien schepen berichtten, dat de TOT VOORZITTER van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging werd gekozen Willem Andriessen uit Amsterdam. Vice-voorzitter werd Drs. A. Wijffels uit Den Haag. DE S.E.R. heeft verordeningen afge kondigd tot uitvoering van de wet op de ondernemingsraden voor 't spaar bankwezen. de goud- en zilvernijver heid, de handelsbanken cn de zuivel industrie. DOOR HET Rode Kruis verstrekte bedden, dekens, matrassen en bedde- goed bljjven eigendom van de ge- evacneerden, evenals het aan hen verstrekte geld. GISTEREN is de laatste zaak van de Bijzondere Rechtspleging behandeld. Op de vierde zittingsdag werd tegen C. B. uit Soest drie jaar geëist wegens oplichting van Joden tijdens de oor log. M. C. v. HOUTEN, kolonel b.d. is gis teren op 74-jarige leeftijd te Leiden overleden. Hij was destijds belast met de bewaking van de in 1918 naar ons land uitgeweken 'Duitse keizer Wil helm n. IN HET PROCES Uradour is gisteren de doodstraf geëist tegen de v.m. SS- sergeant Boos, een van de twee vrij willigers uit de Elzas. Voor dc an dere vrijwilligers en de overige El- zassers eiste de Officier dwangarbeid ot gevangenisstraf. ™EE ALGERIJEN, die in Amster- dadrcvcnheid in het zakken- «s ?adden gedemonstreerd, hoor- »ren iedeT vier iaar gevange nisstraf tegen zich eisen. ren )n»aSCHE Den Haaê heeft werden ??daan ln e™ speelclub. Er Ho?«, l^TSofSTA r beslag genomen. Buitenlandse' Z^ken^ertrekt'b''' Va" kort naar New-YÓrk ^no?' Sovjet-delegatic naar dc V.N.za'llet A'AOTCVPeii.n „l.:r sehüg tot bewolkt Weersverwachting hedenavond: Overwegend zwaar met tijdelijk regen of sneeuw ?rarCa f I" stormaehtige wind middagtempera turen als Vandaag: Zon onder 17.44 unr' Maan onder 12.48 uur. Morgen-' Zon op 8.03 uur. Maan „7*6.46 Bij het dichten van de dijken zijn het vooral zandzakken, die men nodig heeft en waarnaar voortdurende vraag is. Overal is men reeds bezig met de herstelwerkzaamheden, waarbtf het 'n eerste vereiste is, dat de gaten wor den gedicht in de dijken. Het vullen en transporteren van de zandzakken in volle gang bij Spijkenisse, op het eiland Voornc -Puften, waar soldaten dit werk doen. ur-generaal van de Rtj*8' |2)E DIENSTPLICHTIGE soldaat W. M. de Haas. van de Kokschool te Lelden, van wie gemeld werd, dat hij sedert Maandag 2 Februari bij wer6 vermist, heeft zich op februari om 5 uur 's middags D1J zijn commandant gemeld. [Al HULP uit het buitenland voor «1c slachtoffers van dc watersnood is zo overstelpend, dat Schiphol al een paar keer verstopt is geweest door het vervoer. Naar schatting is voor een waarde van 30 millioen gulden aangekomen of onderweg. Ook Neder land zelf heeft prachtig geholpen met goederen. Wanneer aan de eerste noden is vol daan, zal men zien in hoeverre de getroffenen nog met goederen van be tere kwaliteit gediend zijn. Grote sommen gelds zullen dan no dig zijn. Het buitenland helpt enorm: Suriname bracht tot nu toe 1.7 mil lioen gulden bij elkaar, Indonesië meer dan een milliijen rupiahs, Italië bereikte in drie dagen een bedrag van 1.200.000 gulden. In heel Zweden was Zondagavond al voor een waarde van S.000.000 kronen bijeen gebracht. De actie van de Zweedse radio bracht in twee dagen 1.250.000 kronen op (te gen 1.300.000 kronen in anderhalve maand voor de slachtoffers in de Po- vlakte in 1951). Dc burgemeester van Reef Town springs in de Kaapprovincie heeft de bevoegde autoriteiten 'n program voor immigratie in Zuid-Afrika voorge steld, waarvan de slachtoffers in Ne derland cn Engeland zouden profite- ren. UN FIORE ITALIANO Tn Zuid-Afrika beschikt een fonds voor Nederland al over 66.000 gul den en een fonds voor hulp aan Ne- I Bonaire 15.000 opvarenden een dag gage zullen af staan, wat een bedrag van f 16.140 zal opleveren. Elke Amsterdamse kiezer zal een „certificaat van vervulde harteplicht" kunnen verwerven. Circa 1000 ambte naren gaan (belangeloos) met de 535 hoofdstedelijke stembussen langs de 535.000 kiezers. Elke kiezer, die iets voor het Rampenfonds offert, ontvangt het certificaat. De personeelsleden van de geza menlijke mijnen in Limburg zullen Zaterdag a.s. twee uur overwerken. Als resultaat van deze hulpactiezal de mijnindustrie f 1.056.700 aan het Rampenfonds geven. SPIJKENISSE. ]"AE NOODGEMEENTE Spijkenisse heeft gisteren de moed gevonden te collecteren voor het National^ Rampenfonds. Er is totaal f 9308 bij eengebracht. hetgeen neerkomt op 14 gld. per gezin. Krachtproef in noodgebied UAE TOT DUSVER binnen laborato- riummnren gehouden Nederlandse hete-Iuchtmotor heeft de eerste kracht proeven in het openbaar doorstaan als energiebron voor lichtmaehines in de noodgebieden. Deze, eveneens nog in ontwikkeling zijnde lichtmaehines, die als draagbare installaties zijn uit gevoerd, hebben by de verlichting van noodhospitalen cn bjj het maken van radio-telegrafisohe verbindingen met de geïsoleerde streken, o.a. te 's-Gra- vendeel, S»rqen, Nieuwe Sluis cn Zierikzee dienst gedaan. Hoewol het productiebedrijf „Johan de Wit" te Dordrecht zelf overstroomd was, kon men voldoen aan vele drin gende aanvragen van het Rode Kruis om aggregaten voor het opwekken van electriciteit ten behoeve van ver lichting en radiocommunicaties. De licte-luchtmotor is door het laboratorium van de N.V. Philips Gloei lampenfabrieken te Eindhoven ont wikkeld. land van de Europese Verdediginga- Gemeenschap, dat in Europa aange vallen zou worden, zo verneemt Reu ter. De garantie, die in Mei 1952 gegeven werd voor do duur van het Atlantisch Pact willen de Fransen verlengd zien tot de periode van de geldigheid van het E.V.G.-verdrag. Het Franse voor stel, zo gaat de correspondent van Reuter ver-der, -heeft ten doel Groot- Brittannië nauwer te verbinden met het E.V.G.-verdrag, dat reeds bijna ne gen maanden op ratificatie door het Franse parlement wacht en waarte gen zieh nog vele afgevaardigden ver zetten. De Franse regering poogt tegemoet te komen aan de critici, die niet wen sen, dat Frankrijk aan zijn onafhan kelijkheid en souvereiniteit over zijn gewapende macht inboet. DE PROTOCOLLEN "ZATERDAG heeft het Franse Kabi net, zoals bekend, negen protocol len goedgekeurd. Een dezer pro tocollen houdt in, dat Frankrijk onder bepaalde omstandigheden divisies aan het Europese Leger kan onttrekken, indien het strijdkrachten overzee no dig heeft. Voorts wenst Frankrijk grotere vrij heid bij de opstelling van bewape ningsprograms overzee en een ander protocol houdt staande, dat promotie van Franse officieren slechts in de competentie van Frankrijk ligt. Geen der protocollen heeft echter betrekking op het verzoek aan Enge land tot verlenging van genoemde ga rantie. derland, Engeland 53.500 gulden. en België over Het Italiaanse dagblad „La Stampa" ln Turijn maakte 200.000 aan ons Rampenfonds over. De inzameling hiervoor was gehouden onder het motto „un fiore Italiano per l'Olanda" (een Italiaanse bloem voor Nederland) met .Jiorc" als woordspeling, want het Italiaanse verkleinwoord daarvan be tekent zowel bloempje als gulden. En tenslotte ex-Koning Faroek van Egypte, die besloot een grote receptie ter gelegenheid van zijn 33ste verjaar dag op 11 Februari niet te laten door gaan en het daarvoor uitgetrokken bedrag ongeveer 9.000 ter be schikking van de slachtoffers van de watersnood te stellen. DOEL BEREIKT. FAE OPBRENGST van de actie voor van het Rampenfonds op de An tillen heeft thans het millioen ruim overschreden. Maandagmiddag had Curagao 904.000 Curacaose guldens op- -ebracht, Aruba meer dan 100.000 en BRIEF PER AMPHIBIE LJOEWELi onderhevig aan soms vrij grote vertragingen, zijn thans alle nog bewoonde plaatsen in het over stroomde gebied weer voor de post bereikbaar, uitgezonderd Ellemeet, Dreischor en Schuddebeurs op Schou- wen-Duiveland. Van alle beschikbare middelen wordt gebruik gemaakt om de post over te brengen. Zo wordt voor dc post voor het eiland Tholen vanuit Bergen op Zoom per amphibie-voer- tuig via Halsteren aangevoerd, terwijl ook de nog achtergebleven bewoners van Kruiningen en Krabbendijke met een dergelijk vervoermiddel hun post via Goes ontvangen en verzenden. Indien plaatsen naar gemeenten in de nabijheid zijn geëvacueerd, wordt dc post in vele gevallen door de even eens geëvacueerde postambtenaren bezorgd. Zeeland: 9395 afkomstig uit Zeeland. Noordbrabant: 26578 groten deels afkomstig uit Noordbra bant en Zeeland, ten dele ook uit Zuid-Holland. Zuid-Holland: 24096 groten deels uit Zuid-Holland, ten dele uit Zeeland. Utrecht: 5729 afkomstig uit Zeeland, ten dele Zuid-Holland. Het-Rode Kruis heeft gisteren aan zijn vijftig kolonnes, die tijdens en na de watersnood actief zijn geweest, het sein: inrukken gegeven. Op sommige plaatsen zijn nog klei ne groepen achter gebleven, In totaal is een vijfde deel van de in ons land 'beschikbare kolonnes in de weer ge weest. De leiding van het Rode Kruis- korps is zeer enthousiast voor de ijver en toewijding, waarmee de men sen hun plicht hebben gedaan. Er is ruim 3300 gulden bij gekomen ■^/'E HEBBEN vandaag weer rijke buit. Grote en kleine giften zetten weer zoden aan de dijk. Gro te giften, getuigend van royale edel moedigheid. Kleine giften, die ook groot zijn van spontane offerzin. Het is vooral ontroerend te zien hoe ook de kinderen zo graag komen. In hun knuistjes zitten ze geklemd, de grote en kleine muntstukken. De spaarpot is ervoor opengebro ken. Een groot deel van hun gelde lijk bezit brengen ze naar de krant. Want ze willen die lange lijst nog langer maken. Ze willen die ge troffen mensen weer wat bemoedi ging en geluk geven. Groot is het volk, waarvan de kinderen zo graag de barmhartigheid beoefenen. We zien ook met zo veel genoe gen, dat de clubs zo ijverig mee doen. Een verkocht er zelfs het goud van haar tropheeën voor, daar mee een nieuwe trophee winnend. En dan zjjn er de personeelsleden, dc vrijwillige sneeuwruimers, ja, wie allemaal niet meer: één optocht van naastenliefde. Hier komt dan de lijst: Totaal t.m. vorige opgave f25 en Belg. frs. Ontvangen 9 Febr. 1933: W. G. D. R. Ginnekenweg f 4e klas R.K. Lagere Landb. School Alphen vergoeding enquête T.N.O. gaarne afge staan f Broederhuis Breda f N.N. f Snipperdagen personeel, ver dubbeld door H. J. Sommen f J. A. A. v. G. Breda f Zangkoor „St. Cecilia" Zun- dert f Een kegelclub Breda ver kocht het goud van haar tropheeën f De kegeljongens deden cr nog bij f J. Moelker Philippine f F. F. Breda f „Van ons kaartpotje" Hoo- gerheide f Fam. Sikkelerus Hengstdijk f Damverg. D.A.M. Dongen f v. Halfteren Breda f St. Nicolaas comité Lies bosch f Mannenclub (Parochie H. Barbara) Breda f Kaartclub „Klaver Vijf" R.K, bond van ouden van da gen afd. Breda f Kerkkoor St. Antonius Pa rochie R.K. Politiebond afd. Etten f f f f f f f f f f A. H. Van een Push-junior Uit de spaarpot van Paul H. B. Breda Een jeugdig supporter van de V.V. Baronie Reisverg. Chassee Breda Bridgepot Liesbosch Penningske Weduwe Amerikaanse soldaat Kinderen v.h. Theresia Pa viljoen Breda, St. Ignatius- ziekenhuis f Vriendenkring v.d. Veeken café Belcrum f Reisverg. „Inter-nos" Breda f Spaarpot van R. Crul Breda f S. T. K. f Door het houden van pop penkast, georg. door Jac. Deijkers, J. Kwisthout en C. Brans f B.V. „De Ginnekense vracht wagens" Breda f Rikconcours S.A.B. (loterij) f Buurtverg. Hoge Steenweg Breda f 3x1 dagloon en 3x1 uurloon van chauffeurs A. v. Nijnat- ten en A J .en P. Paarde- kam, verdubbeld door Transportbedrijf Leenaars Breda f Sneeuwruimen Strijenlaan Henk Wagener en Jan Smit f Vrijdagavond Kegelclub P. B. Breda N. N. spaarpot Cartonnage fabr. Sjef Trim- bach J. C. Opbrengst amateurs schil derstukje Chr. W. B. te Breda Vrijdagse naaiclub Fatima parochie A. Timmermans Breda Verkenners St. Franciscus Groep f Hartenjagers en kellner Breda f Gez. pers. Aannemersbe drijf fa. Gebr. Rijnen Breda f Firmanten Aannemersbe drijf fa. Gebr. Rijnen Breda f Voetbalclub: Fa. Schuurinck Breda f Kaartclub „De Vrolijke Vier" Breda f Van een Belgische Henge laar Belg. frs. Willy, Gemma en Marian S. (uit hun spaarpot) f Levensmiddelenbedrijf Peveo en gezamenlijk per soneel De kraamverzorgsters ston den loon af van 1 dag aan gevuld met gift van het Kraambureau „Maria An- cilla" Hulst M. J. A. (uit onze kwartjes pot" 4 Rikkers Biljartverg. D.V.H. Voetbalverg. N.Z.M. Jongstudentenverg. „Reveil" Van Kaartenclub „Harten Aas" bij van Steen Kaartclub De Vrolijke Zes bij van Steen Johan en Rudi Cantrijn door het sneeuwruimen Kaartclub „De Zaterdag avond" De Klopclub N. N .Breda M. B. Breda Spaarverg. „De Rode Oli fant" Breda .698,37 604,10 10,— 16,35 100,— 100.— 82,— 100.— 15, 75,— 2,— 1,— 10.— 10,— 40,— 25,— 10.— 50,— 43,— 10.— 50,— 10,— 1 1,— 0.80 1,— 1,— 12,50 10,40 1,— 9,— 8,11 25,— 25,— 0,50 100,— 2,50 25,— 61,50 82.50 60.— 8,95 100,— 2,50 4,26 217,77 1,— 16.— 10.— 19,50 16,— 47,50 19,47 535,— 535,— 18,— 5.— 100,— 6.— f 300.— 150,— 10,— 9,14 25,— 10,— 10,— 25, 10.— 6.— 10,— 15,— 10,— 4,— 30,55 Totaal vandaag f 3.373,80 en Belg. frs. 100.— Totaal incl. vorige lijsten f29.072.17 en Belg frs. 2704.10

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1