Herstel van de dijken begonnen Fransen proberen te behouden wat wij hebben Noodbehandeling van trekkers en landbouwwerktuigen Nieuw geallieerd offensief S.E.C. registreert waterschade Prinses Wilhelmina te Amsterdam De fatale plaats in de buurt van de Moerdijk Verdreven uit de vertrouwde omgeving NederL-Denemarken vcor Rampenfonds DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 9 FEBRUARI 1953 Onmiddellijk na droogkoming VERBODEN VOOR VLIEGTUIGEN Nieuwe berekening Voor Biesbosch Jongeman aangescho ten te Amsterdam ln dringende gevallen voorschot mogelijk Verschueren beste stayer te Brussel VOETBAL OVER DE GRENZEN TERNEUZEN. Voor liet Rampenfonds |~)E INSTITUTEN voor Landboiiw- techniek en Rationalisatie. Tuin bouwtechniek, de Landbouwhoge school en het Consulentschap voor Landbouwwerktuigen te Wageningen hebben onderstaand advies uitgegeven aan landbouwers in de noodgebieden voor de voorlopige noodbehandeling van trekkers en landbouwwerktuigen onmiddellijk na droogkoming. A. Behandeling trekkers en land- bouwmotoren. 1) In géén geval motoren aan draaien. 2) Ter voorkomiing van vorstscha- de alle water en olie aftappen. 3) Uitwendig met waters, desnoods zout water, schoon spoelen. Na zout water bedekken met roest- werend middel. 4) Zo mogelijk inwendig met zoet water schoon spoelen. Daarna inwendig behandelen met roest- werende middelen. Bij ontbreken van zoet water direct roestwerende middelen toepassen. 14.500 militairen bieden hulp TENEINDE de reddingswerkzaam- heden boven en in de nabijheid van de overstroomde gebieden in het Z. W.-deel van Nederland niet te be moeilijken, is het vliegen boven dat gebied tot nadere aankondigiing ver boden voor alle luchtvaartuigen. Dit verbod is niet van toepassing op luchtvaartuigen, die geregelde lijn- vluchten uitvoeren. Vluchten on op dracht van de commandant van de Nederlandse Luchtmacht, of villichten waarvoor voorafgaande toestemming van de directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst is verkregen. Waren er Donderdag 5000 militai ren uit de derde militaire afdeling in het rampgebied werkzaam, Vrijdag steeg dit aanttal tot 7500 Nederlandse militairen. In de eerste militaire afde- liing zijn circa 5000 man en in de tweede 2000 militairen werkzaam. De troepen, die op 1 ebruari werden in gezet, zullen geleidelijk door anderen worden vervangen. Sedert die fatale Zondag hebben militairen van de derde afdeling 10 a 12000 mensen geëvacueerd cn rond een millioen zakken met zand gevuld. In totaal namen 160 vliegtuigen aan de luchtoperaties deel, waarvan 33 van Amerikaanse, 12 van Engelse, 4 van ranse, 2 van Deense, 1 van Zwit serse en 1 van Belgische nationaliteit. Bij deze 160 toestellen zijn die van de Kon. Marine niet inbegrepen. Zondag werden ondanks slecht weer en sneeuwbuien vanuit Vaken burg vluchten boven het noodgebied gemaakt. Er werden o.a. boven Wol- faartsdijk, Vlissingen en Zierikzee goederen afgeworpen. Dijkverzwaring TR MARIS, directeur-generaal van de Rijkswaterstaat heeft er opgewezen, dat men bezig is de dijken van bin nen naar buiten, van Oost naar West, te verhogen. Zo is die verhoging ge projecteerd langs het Hollandsch Diep in de richtinig van Willemstad en langs de Kil. De bedoelinig is het bepaalde dyk- gedeelte aan te passen aan het advies van de staatscommissie voor de zee wering. Ten aanzien van de Biesbosch merkte ir Maris op. dat men na deze storm daarvoor nieuwe berekeningen zal moeten maken. B. Andere landbouwwerktuigen. 1) Schoon spoelen met water( des noods zout water. 2) Bedekken met roestwerende middelen. Roestwerende middelen met ge bruiksaanwijzing zijn verkrijgbaar bij de depóts der grote aardolie-maat schappijen. Op genoemde wijze behandelde trek kers en werktuigen zijn gedurende enig etijd beschermd. Vóór het gebruik van de trekkers is grondige deskundige behandeling noodzakelijk. IN KOREA: T)E NIEUWE bevelhebber van het Amerikaanse achtste leger, gene raal Maxell Taylor, zou te Seoel heb ben laten doorschemeren, dat zijn troepen spoedig ten Noorden van de huidige frontlinie in. Korea zouden kunnen opereren. Twee dagen geleden deelde generaal Taylor Zuid-Koreaanse troepen mede, dat zij zich zouden moeten voorberei den op ..grotere gevechten in het Noorden". Sindsdien heeft hij open lik op een op handen zijnd offensief gezinspeeld. Generaal Taylor neemt in Maart het commando van het acht ste leger op zich. DIJ een vechtpartij te Amsterdam richtte een 27-jarige jongeman twee schietwapens op naderende agenten. Twee andere politiemannen, die ter assistente waren gekomen, los ten drie schoten waarvan er een de jongeman trol. Bij onde.zoek bleek, dat de ge- vreensde schietwapens twee windbuk sen waren, waarvan de ene onbruik baar was en de andere niet geladen. De agenten hadden dit echter van een afstand met kunnen zien. De jonge man blijkt geestelijk niet normaal te zijn. Willi v. Est 4e te Dortmund In de Westfalen Halle te Dortmund is Zaterdag een ploegomnum wedstrijd gehouden tussen een Duitse ploeg, be- sl'laande uit Preiskeit, Schorn, Schuer- mann. Holzmann en Saager en een ge mengd internationaal team, waarin Oekers, van Est, Gillen, Robic en Bartali uitkwamen De Duitse ploeg won met 111109 punten. Het inidïvic'luele klassement luicfde: 1 PreiCkeit, 35 p. 2 Oekers 33 p.; 3 Gillen 30 p.; 45 van Es en Schorn, 21 p. Een stayerswedstrijd in twee manches van onderscheidenlijk 15 en 20 k.m. werd gewonnen door Pronk. Brummer kampioen 2e kl. drie banden Drie deelnemers aan het 'ournoöi om het kampioenschap van Nederland 2de klasse drie banden, dat de afgelopen cfrie dingen in Amsterdam werd gehouden, zijn met hun algemeen gemiddelde boven de grens van 0.450 gebleven en promoveren naar de le klasse. Dit zijn de kampioen Brummer en, voorts de nummers 2 en 3: Jacobs en Welseh. De eindstand luidt: 1 Brummer 115 0.461: 2 Jacobs 10—5—0.456 3 Welsch 8— 50.470; 4 Tromp 840.435; 5 Abben- broek 650.426; 6 Corbeau 560.414; 7 Reehorst 450.404 8 Louwaard 45 0.375. Ook Franse troepen zijn ons land ter hulp gesneld. Tussen Zevenbergschen Hoek en Lage-Zwaluwe werpen ze zandzakken-barricades op, om verde re doorbraken te voorkomen. QE DIRECTEUR van het Commissa riaat voor Oorlogsschade maakt het volgende bekend: Met ingang van 7 Februari zijn er district-bureaux van de schade-en- quete-commissies geopend. In het ver spreidingsgebied van ons blad vindt men ze in de volgende plaatsen: Terneuzen: Rayon Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. Oostburg: Rayon West- Zeeuwsch-Vlaanderen; Middelburg.' Rayon Walcheren. Goes: Rayon Noord- en Zuid-Beveland. Tholen: Rayon Tholen en St. Philipsland. (Voorlopig gevestigd ten kantore van de S.E.C. te Middelburg). Bergen op Zoom: Voor de gemeenten: Ossen- drecht, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Halsteren. Steenbergen: Ge meenten Nieuw-Vossemeer, Steenber gen, Dinteloord, Fijnaart, Oud-Gas tel. Zevenbergen: Gemeenten Willem stad, Klundert, Zevenbergen, Stand- daarbuiten, Terheijden, Hooge- en La ge Zwaluwe. Geertruidenberg voor 't rayon: De Langstraat ten Oosten van Hooge- ep Lage Zwaluwe, de Bra bantse Biesbos en het Land van Heus- den en Altena, Deze districts-bureaux zullen over gaan tot registratie van de tengevolge van de watersnood geleden schade aan goederen (gebouwen, huisraad, be- drijfsuitrusting en voorraden, grond, gewassen, levende have, landbouw werktuigen e.d.) Gedupeerden dien ende schade aan Op de nationale rouwdag: werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, waar ingezamelde goederen voor de hulpverjening hoog lagen opgestapeld een bijzondere oecumenische dienst gehouden, welke door Prinses Wilhelmina werd bijgewoond. Prinses Wilhelmina verlaat de kerk na afloop van de dienst. NOG EEN NED. ZEGE Van Vliet wint Kanfniann- prijs te Zurich Vijf sprinters hebben Zondag gereden om de Ernes tSKaufmannprijs, t.w. Plan ner, Haris, Bellenger, van Vliet en Derk- sen. Het resultaat was een dubbel Neder- Lands succes, want van Vliet en Derksen plaasen zich resp. le en 2e in het eind klassement, dat er als volgt ui'zag: 1 van Vliet, 8p.; 2 Dsrksen, 12 p.; 3 Plan ner 12 p.; 4 Haris 13 p.; 5 Bellenger 20 p. Patterson won een achtervolgingswed strijd over 5k.m. Tegen Koblet m 6.18.6 sec.; Kobl-ot bleef 80 m. achter. KEES PELLENAARS WééR PLOEGLEIDER Met Netl. equipe naar Milaan-San Renio Kees Pellenaafs heeft zich op verzoek ook dit jaar bereid verklaard op te treden als chef d'equipe van de Neef. ploeg, die zal deelnemen aan de Ronde van Framkrijk en zich te belasten met de selectie cn voorbereiding van de ploeg. Het ligt in zijn bedoeling om in. het kader van deze opdracht met de Ned. ploeg deel te nemen aan de eerste be langrijke wegwedstrijd xan het nieuwe wielerseizoen, Milaan-San Remo op 28 Maart. Hij heeft hiervoor de volgende renners uitgenodigd: H. van Breenen, Wim van Es'., H. Faanhof, J. Nolten (Beek L'inb.), J. Suykerbuyk (Breda), A. Voor tin g (Roosendaal) of G. Voorting (Haar lem) en Wout Wagtmans. Europees Biljartkampioen schap 71/2 v. d. Pol geslagen In Vier sen (D.) werd het biljart- tournooi om het Europese kampioen schap voortgezet. In talrijke partijen bestwistten elkaar de grootmeesters van het groene laken de uiteindelijke triomf. De ederlander Metz zal echter wel geen aanspraak meer kunnen maken op de titel. Hij verloor gedurende dit weekeinde al zijnn partijen, waar onder die tegen de Belg van Hassel, de Duitser Spielmann en de Oosten- ker Reicher. Heel wat beter deed het Piet van de Pol. Hij won achtereenvolgens van de Duitser Rudolph, de Fransman Galmiche en de Belg van Hassel. De andere Belg in dit tournooi - Vinger hoedt - velde echter de Nederlander. Als resultaat hiervan en van de an dere partijen staat thans alleen de Duitser Luetgehetmann nog ongesla gen aan de leiding. Lutgehctmann behaalt de titel En de beslissende partij tussen Lutgehetmann en onze landgenoot van de Pol, gaf het beste spel te zien, dat men, volgens de aanwezige biljartkenners, ooit in Duitsland had gezien. Na de leiding te hebben gehad met 200 tegen 12 hervond van de Pol zijn vorm en na verloop van tijd was de Rotterdammer in het voordeel met 298 tegen 290. Toen miste van de Pol en kon de Duitse meester de partij uitmaken. In de nastoot kwam ook van de Pol op 300. maar dat was niet voldoende voor de titel. De eindstand luidde: 1 en Europees kampioen Luetgehetman 15 2400 109 174 22.01 2 van de Pol 13 2352 127 147 18.51 3 van Hassel 12 2292 110 105 20.83 4 Vingerhoedt 10 2142 122 150 17.55 5 Galmiche 8 1767 160 92 11.02 6 Rudolph 6 1977 162 102 12.20 7 Reicher 4 1679 131 93 12.81 8 Spielmann 4 1551 138 97 11.23 9Metz 0 1708 123 72 13.88 Brabant Grensrit gaat niet door Het bestuur va nde HAC-Zuid, organi- sarice va nde Brabtn Grensrit. die op 20 en21 Maart zou worden gehouden, heqfl't besloten deze niet te laten door gaan in verband met de natoinale ramp. Het beeld op deze foto doet aan als een machtig berglandschap. Het ls echter de sneeuw-overpoederde ge broken dijk tussen de Vegetaspolder en de Schuddebeurspolder, anderhal ve kilometer ten Westen van Lage- Ztvaluwe-haven. Bü vloed stroomt het water als een machtige rivier door het gat de polders in, bij eb stroomt het met kracht terug. te melden op bij genoemde bureaux verkrijgbare aangifte-formulieren. De aangifte dient te geschieden bij het bureau, binnen welks rayon de schade is geleden. IN EIGEN WOONPLAATS. Het verdient aanbeveling met het doen van aangifte te wachtent totdat men naar zjjn woonplaats kan terug keren en de omvang van de schade kan overzien. De mogelijkheid tot het doen van aagifte zal opensttaan tot zes maan den nadat het betrokken gebied is drooggevallen. Aan hen, die reeds thans terugge keerd zijn en daaraan dringend be hoefte hebben, kunnen door bovenge noemde bureaux vrijblijvende voor schotten beschikbaar worden gesteld (met uitzondering voor schade aan hi aad). Aanvragen ter verkrijging van voor schotten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gericht tot het di stricts-bureau, binnen welks rayon de schade is geleden. Men beperke het aanvragen van voorschotten zoveel mogelijk. Prachtige race van Wagt mans In het Sportpaleis t«* Brussel heeft ie wereldkampioen der s' avers Dolf Ver schueren een overtuigende revanche Re- nomen op de Fransman Quegnet. die hem een wee-lc tevoren gek'opt had. H'j domi neerde in h*>t vrid, en alleen de prach'iu rijdende Wout Wagtmans bood hem tot het einde toe taaie tegensta.nd. Martino nam cfe kop, terwijl acht-r hem fel gestreden werd om de 'weeae pJaa's. Na 7 m.-nuten schoot Verschueren uit de vierde pos.'tie naar voren cn verdrong d~ Ilaliaan van de leiding. Het tempo was zeer hoog. en succèssiev-üj": werden Besson, Martino en Quegnet gelapt door Verschueren en Wag'mans. Herhaaldelijk viel Wagunans de BeJg aan, maar zonder succes en na een half uur, waarin 31.020 k.m. was afgelegd,, reed Verschueren nog altijd aan de kop, gevolgd door Wag' mans. Besson en Quegnet lagen op één mode en Mart no op twee. Even later, wederom opgejaagd1 door Wagtmans, verhoogde Verschueren zijn vaart, en kregen Queugnet, Beson en Martino an dermaal een lap van de be1 c'-e leider*. De Belg, in topconditie, verflauwde geen momeri en na een spannend duel tussen de twee. waarbij de anderen steeds ver der achter raakten, wist hij tien ronden voor het einde ook Wagtmans te dou bleren en een schitterende zege te be halen. Ned. schaatsploeg won van Zweden In d'e Zweedse Aves'a werd een schaats- ontmoeting Zweden—Nederland gehou den. De Nederlandse ploeg. waaronder Kees Broekman, die de 2000 m. won tracf als overwinnaar uit c'e strijd. Het eindklassement van de lan denwedstrijd luidt.: 1 Nederland 79.5 p.; 2 Zweden 64.5 p. Nobelprijs voor de vrede voor het I. O. C. Bij de Nobelcommlssie van het Noorse parlement is een verzoek van Zweedse en. Finse parJmeentsleden binnengekomen om ermee accoord te gaan, dat aan de Zweedse Academie van Wetenschappen wordt voorgesteld, de Nobelprijs voor de Vrede dit jaar toe te kennen aan het Inetrnationaal Olympisch Comité, zulks op grond van de zending, die het I.Q.C. vervult in het belang van de toenadering tussen de volken. De jongste winterspelen te Oslo en de zomerspelen te Helsinki hebben deze taak van het I.O.C. in het helderste licht geplaatst. Schulte-Peters zegevieren te Parijs Tijdens op de winterbaan te Parjjs gehouden int. wielerwedstrijden heb ben Schulte en Peters een koppelwed- s'riLi over 3 uur gewonnen. Met de 141.540 k.m., die zij in deze tijd afleg den. verbeterden zij tevens het baan record, dat 141.250 k.m. bedroeg. Met 15 punten bezetten onze landgenoten de eerste plaats in het klassement, gevolgd door Strom-Arnold met 38 p. en Poblet-Terruzzi (Sp.-It.) met 32 p. Beide kpopels hadden één ronde ach terstand. De strijd ging voornamelijk tussen Schulte-Peters, de Australiërs Strom en Arnold, de gemengde Sphans-Ita- liaanse ploeg Poblet-Teruzzi. de Bel gen van Steenbergen en Bruneel en het Duitse koppel Muller-Hörmann. Niettemin waren het Goussot-Derri- gade en Mignat-Bareth (beiden Fr.) die kort na de start om beurten de leiding namen. Onze landgenoten roer den zich echter geducht en na 1 uur niamen zij het heft in handen en de eerste plaats, die zij toen bezetten, wisten zij ondanks de verschillende heftige aanvallen, die zij te verduren hadden, ook de volle volgende twee uren te behuoden, waarmee de zege dus een feit werd. Voor Carara en Senfftleben verliep de strijd minder pretig. Senfftleben kwam vrij spoedig ten val en moest opgeven. Met levendige belangstelling bekijken deze ouden van dagen, geëvacu eerd uit he* Verplegingshuis tc Zierikzee, een k**ant, met artikelen en foto's over de ramp, die „hun" landstreek heeft getroffen. Thans zijn zjj ondergebracht in het Evacuaticcentrjm te Amersfoort, doch z\j zullen zo gauw mogelijk naar het R\jksopvoedingscentrum in deze stad verhuizen. Josine Kik van der Velde (89 jaar), rechts, en Marinus van Dommelen, verdiept in hun lectuur. Zaterdag 7 Maart te Rot terdam Het KNVB-bestuur h-eft hef prachise aanbod va nde Deens" Voel balbord n het. n»Jionai" eT*Rl ren ex*ra wedstrijd t* la'en s** en ten bate van de slacht- van de watersnood, dankbaar aan- vrtC. Op ZatercTag 7 Maart wordt do cffic ele landenwee): rijd Nec'erlar.d-Denemarken in he Feijenoord-sUdion te Rotterdam grspeeld. De KNVB cn het FeFijcnoord-stadion stellen d'e bruto-recette geheel ter be schikking van he Nationale Rampen fonds. Er wordt geen enkele invitatie veTs'rekt. Elk plaatsbewijs d ent dus te worden betaald. B. en W. van Rotterdam hebben reeds o-' heffing van vermakelijkheic'sbelasting verleend. De bruto-opbrengst zal uit eigen mid rib'en van do Bond nog aanz'en'ijk wor den verhoogd. De KNVB verwacht op d?ze wijze oen '--edrag van f 200.000 te kunnen afdragen. OOK RAPID. Ook de Weense voetbalclub Rapid heeft aangeboden een wedstrijd tegen Gerard Maarse ook naar wereldkampioenschappen Zondagavond is besloten Gerard Maarse a's vierde man af te vaardigen naar de wereldkampioenschappen hardrijden op de schaats, cTe op 14 en 15 Februari a.s. in Helsinki worden gehouden. De Zwaluwen voor 17 Febr. Voor de op 17 Febr. te Gent te spelen wedstrijd tussen de Rode Duivels en de Zwaluwen heeft men voor de Zwaluwen- ploeg de volgende spelers ifitgenodigd": Vrijhof (Bleyrlrride), Steenbergen (SVV) Claus jr. Helmond), van Voorst (Vitesse), Voogd (Haarlem), Klaassen (WV). de Jong (Willem II), van der Bogert (DOS) Cor van der Gijp (Emm*ri. CLavan (ADOl Luytpw (DOS). ENGELAND. Eerste diviisie: ArsenalTottenham Hotspur 40; Blackpool—Wolverhampton Wanderers 2—0: Cardiff Cilty—Preston North End 02; ChelseaSunderland 32; D:irby CountyCharlton Athletic 1I; Manchester UnitedAston Villa 3-1 MiddlesbroughLiverpool 23; Newcastle Unit ed—Si lake City 1—2; Portsmouth- Bolton Wanderers 31; Sheffield Wed- hesdayBurnley 24 en West Bromwich AlbionManchester City 21. Tweede divisie: Barnsley—Rotherham United 2—3; Birmingham City—Notts Couni'.y 32; Blackburn Rovers—Swansea Town 30; BurySouthampton 0—0; EvertonBrentford 50; Hull City Huddersfield Town 0—2; Leeds United- West Ham United 3—2; Lincoln City- Sheffield United 32; Lu-ton TownLei cester City 20; Notts ForestDoncaster Rovers 22 en Plymouth ArguleFulham 3—1. BELGIë. Berchem Sport—Daring 04; Charleroi Beerschot 22; Am der lecht»La Gan- toise 61; LuikTilleur 32; Beeringen Standard 23: MechelenCharleroi 6-0 AntwerpUnion-St. Gilloiae 22; Gent Mechelen werd uitgesteld. ITALIë. InternazionaleTurijn 1—3; Juventus— Atalanta 11; No varaFlorence 31; Palermo— Como 20; Pro PatriaLazio 10; RomeBologna 21; Sampdoria Triëss 31; Spal—Milaan 1—1 en Udme Napels 11. ren NedertmcTs vertegenwoordigend eil- 'a' te sn-len ten bate van het Rampen fonds. De vóorbere.dingen daartoe zijt goan .ai De West-Duitse Voetbalbond zal bill kens een me -deling van zijn voor zatter. Conrad Sehmedes, een som var. 10.*-o mark overmeken aan d"ï KNVB alj bij --ge vcor het naTonale Rampenfonds. Ver'— he*dene andere sportclubs in We-c-'-Dirts'sm:' hebben daarnaast op eigen •'nitati'-f g-lden ingezameld, die even eens aan het Rampenfonds zullen worden gezonden. De Kaartclub De Vrolijke R-kkers, gevestigd in café Pluym te Waalwijk organiseert 14, 15 en 16 Februari een rik- concours. De opbrengst daarvan is be stemd voor het Nationaal Rampenfonce Er wordt gerikt van 710.30 uur. 0} Zondag van 112 uur. Belangenvereniging KN2S In een te Amsterdam gehouden verga, nering werd door de hoofd, en eersts klassers van de Kon. Ned. Zwembond besloten tot het oprich en van een be- lan-genverenig ng. Hiermede hoopt men or.derlir-g cnotact, waardiger vertegen* vcordiging in de diverse commissies en meer invloed op de keuze vari het Ned. zevental mogelijk 1c maken. Voor de ver wezenlijking ervan is een werkcommissn benoemd. Advertentie) Naar wij vernemen zal Willem II eer. voetbalwedstrijd spelen in Tilburg, op 15 Februari, tegen het Eindhovense PSV ter. bate va ntheb Rampenfonds. De internationale golfwedstrijc Nederland-België op Zaterdag 14 Fe bruari, gaat niet door. De Ned. Golf Alliance roept echter wel al haar le den op wedstrijden te verspeler, waarvan de opbrengst kan worder. gestort in de kas van het Nationea Rampenfonds. Deze wedstrijden zou* den gedurende het weekeinde van d< volgende week moeten worden ge organiseerd. Ten. bate van het National Rampenfonds hebben de heren Dr X Eu we, L. Prins, N. Cortlever, H. Dot- ner, H. Bouwmeester, T. van Schel- inga, J. Barendregt, Ch. Been, prof dr. R. de Groot, J. de Vries, J. vü Weering en W. J. Bos Donderdag avond te Amsterdam elk tegen oC- streeks 20 personen geschaakt. De opbrengst bedroeg 1000 gld. Wim van Est, Wout je Wagtmatt Gerrit Voorting, Henk Faanhoi, K«# Aanraad en andere bekende wieken* ners zullen Dinsdagavond 10 Febru ari een demonstratie geven met home* trainers in het Luma-theater te St. Willebrord. De opbrengst van dei® 1 wedstrijden zal geheel ten goede jp' men aan het nationaal rampenfonds. 7 Itjkèrevètn tijdtn* dt »i*rmnicht Uilgajj Verscl Heigel Uistral redacl C. J. v| H. B. V. voo ruil t 6.15| b«stell JLossr I nal gelf worl van| wed vooi| 50 het I drag GO die ongel avonl VER1 regell vaste| dam teerdl ontsl.1 INBf valse sierad een EEl se"| ken kas! 1< sysl len mei zaa: een TOT Kathi werd Amsti A. W DE S kondi de on bankw heid, mdust DOOR bedde goed cvacn verstr GISTE Bijzon Op de C. B. oplich log. M. C. teren overle de be land helm Maan t Zon uur. Deze matrijs geef een samenvatting van de feiten, die ir. A. G. Maris, directeur-generaal van de KW15' waterstaat, op een pers conferentie mededeelde.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 6