aking eeuw w :hinehuis ERE! IN FIJNAART viel eerste polder reeds droog Wonderlijk uur in een klein stadje Herstel zal maanden duren iden 4AAIMA- i in het nder be- worden Vlag halfstok boven het Dam-paleis Arbeid en stille vreugde op gedenkdag G. Cantrijn N v' Een Prins daalde uit de lucht )ok Den Haag in liet teken van rouw en boete Enorme hulp uit alle landen DE DROEVE LIJST Droog land en herstelde dijken Redding in regen en sneeuw Jodenvervolging in Hongarije TWEEDE BLAD MAANDAG 9 FEBRUARI 1953 Zaamslag Klundert behield zijn verbindingsweffen en Zevenbergen wachtte op komst Italianen NOG VEERTIG VERMISTEN ng voor eb ie den ke door de rijn geraakt, ing van den hersteld. 73 cm. boven cle streep van 1916 {-VLIEGER Onmenselijke strijd tegen sneeuw en wind Ir. den Hollander bezocht Zeeuwse lijn Verdedigingspact op de Balkan tie noodgebieden van dt door mij iTIE, ALSMEDE HET NDERDELEN GRATIS n briefkaart en ik kom iat 16 Hulst Telefoon 8170. tooruren: 6429 of 6219. e partijen TRIPLEX en d, o.a.: 1BA, FINS BERKEN. lUTSOORTEN, o.a. Slav. Mahonie, Moulmain Teak, (Van onze redacteur). MOODGEBIED BRABANTS WESTHOEK. Zondagmiddag. De Mooie Keenepolder van Fijnaart viel droog. Dit bericht bracht vreugde bij alle droefheid op de nationale gedenkdag. Het tekende de strijd, die te gen het water werd ingezet en die zonder enige twijfel tot een succesvol einde zal worden gevoerd. Het gemaal Oude Heiningen stampte. Het stuwde het water terug naar het Hollandsch Diep. In Zevenbergen was er bedrijvigheid. Burgemeester Schaminee wachtte er op honderdvijftig Italiaanse brandweerlieden, die mee zullen komen helpen aan het dichten van de dijkgaten. In Kruisland keerden de laatste evacué's terug. Zij kwamen van Ossendrecht en prezen zich gelukkig niet getroffen te zijn door de wa tersnood, die enkele dagen het dorp bedreigde. Vreugde was er ook in Klundert, dat de electrische lampen weer kon ontsteken. Dragline's arriveerden er en begonnen hun werk te doen aan de Tonnekreek. Nationale rouwdag. Van het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam hangt de vlag halfstok een symbolisch beeld van het medeleven van de Koninklijke Familie met de door de watersnood getroffen landgenoten. FNE DODENLIJST van Fynaart groei- de dit weekend. De lijken van en kele slachtoffers konden worden ge borgen. Officieel werden er nu der tig stoffelijke overschotten geïdentifi ceerd. Nog veertig personen stonden op de lijst van .de vermisten. De aandacht van de weinige inwo ners van Fijnaart werd vanzelfspre kend geconcentreerd op het herstel van de dijken. De aannemersbedrijven Ge luk uit Gorcum en Rasenberg uit Breda arriveerden met hun materiaal. Het werk aan de Kwartiersedijk was aan de gang. Het vlotte uitstekend, of schoon er links en rechts wel enige moeilijkheden moesten worden over wonnen. De heer de Wit, een van de technische ambtenaren van de provin ciale waterstaat, vertelde, dat over en kele dagen de verbindingsweg Stam persgat-Fijnaart opnieuw in gebruik zal kunnen worden genomen. Het wa ter zakte. Burgerploegen waren bezig met het opruimen van het „vfcfek", de aange- e aan alle be- Zeeland. 1(Van onze speciale verslaggever.) J7EN WONDERLIJK UUR in een wonderlijk stadje.... Willemstad is een eilandje aan de brede stroom. Toen orkaan en springvloed hun onheilswerk begonnen, die late Zal erdagavond, zat burgemeester van M der Hooft al gauw op het gemeentehuis samen met enige getrouwen. Deze burgemeester kent stormen en golven. Hij voer anderhalf jaar op K zee en heeft eens in de Golf van Biskaye eert zinkend schpi moeten, uerlaten. Hij snoof het onheil dan ook als. het ware in die vreselijke nacht en al waren er anderen, die vonden, dat hij het toch wel wat lef aonker inzag, nam hij toch maatregelen voor een nakende ramp. En daar kwam om vier uur in de nacht dan ook het brullende beest. De golven rammeiden de basaltblokken uit de havenpieren hapten grote gaten uit de dijk, en sloegen met machtig geweld de hoofdstraat binnen. en van het begrip :n ook zelf die ka- Bent U tussen de J ook aan de ove- U de gelegenheid ter te behalen en Idingen bij Luchtmacht Haag n van schriftc- aaadc coupon. brief gefran- Icn. ircau Werving 38 Den Haag Burgemeester van der Hooft vertelt pen woning werd totaal onderspoeld en de voorgevel werd er afge- ■goheind. Wonderlijk genoeg bleef het I daarnaast gelegen hotel gaaf in dit tempeest. Maar de burgemeester kreeg telefonisch bericht van zijn vrouw, dat ook zijn woning werd belaagd. De benedenverdieping liep vol. Zijn vrouw ./trok zich terug in de bovenvertrekken en werd later met de kinderen afge haald zoals er verscheidene anderen afgehaald moesten worden. Gelukkig 'is het water in het stadje binnen de «Wallen spoedig teruggelopen en toen Maandagmorgen de rivierpolitie arri veerde, om de bewoners weg te halen, gaf de burgemeester de boodschap: (■Niet nodig! Rustig en met het bekende gezond- blozende gelaat alsof er geen week van onnoemelijk veel spanning en onnce- imelijk veel werk achter de rug was, zat de burgemeester ons dat allemaal te vertellen. Zijn kamer leek wei een dorpskruidenierswinkel, zoveel etens waren en andere zaken waren daar Opgeslagen. Hij was erg blij. dat zijn gemeente er zo goed was afgekomen en voelde zich ook gelukkig, dat hij nu de ..overkant", het zwaar getroffen Oyerflakkee, te hulp kon komen met allerlei waren welke men hem al te over vloedig had noen toekomen. De eerste dag had zijn collega uit Rijsbergen tevens collega in S.W.G., hem al we- weten-niet-hoeveel zijden 5pek laten bezorgen. Maar onder het gesprek door liet men de Burgemeester ook niet met rust. Zo zagen we o a de ko lonel Vevviervloet van de Rijkspolitie verschijnen, die tevens aan de Com missaris van de Koningin kon verha len van de dcor hem getroffen maat regelen. De bewaking was nu goed ge regeld en aspirant-schuimers zullen niet veel kans krijgen in deze con treien Daar kwamen telegrammen binnen van omliggende gemeenten. Daar kwam ook een dokter uit Deventer, die medicamenten bracht voor zijn collega in Willemstad. EEN WANDELING Weel tijd mochten we de magistraat dan ook niet ontroven. Maar we moesten toch nog even gaan kijken bii de dijkdoorbraken die nu proviso risch gedicht zijn, knapen van gaten, waardoor heel wat water vrij spel heeft gekregen. We zagen de weg, die wegdook onder de vloed, maar welke men toch weer afgebakend heeft, waardoor auto's van bepaald type alweer met grote voorzichtigheid de koers kunnen zetten naar het dro ge land in de verte. We zagen... een militair komen aanhollen: ..Burge meester, burgemeester, kom gauw, de Prins is er!" De burgervader in een jeep en wij erachter aanhollen! Jawel daar was hij. Prins Bemhard, zo juist met een helicoptère uit de lucht neer gelaten op een stuk dijk. Het werd er een allerhartelijkste begroeting, ook 'van de Commissaris der Koningin. Al wat twee benen had in het stadje snelde ook toe en juichte Zijne Hoog heid toe. Het gebruinde gelaat stond ernstig. Na een kort informerend ge sprek moest de Prins weer vertrekken. Alles liep mee naar het stukje dijk, waarop het wonderlijke reuzeninsect was neergestreken. In een grote gla zen cabine, die als een zeepbel glans de, zetten zich de Prins en zijn piloot. De schroef bovenop begon te wentelen al harder, al harder en daar verhief zich de viiegende mug. Onder het ge juich van de omringende menigte, in de richting van het Hollandsch Diep. Toen hebben we nog even verder ge keken aan het haventje. Op de politiepost is een gedenksteen aangebracht, aangevend, hoe hoog er het water bij de stormvloed van 1916 heeft gestaan. De muur was nog door drenkt van vocht tot de hoogte, waar het in de rampnacht heeft gestaan. Men kan nu een nieuwe steen aan brengen: 73 cM. hoger! We hoorden ook hoe het monu ment voor de in 1940 omgekomen Bel gen is weg gespoeld.... Maar de tijd drong en we voeren ln de vallende avond terug naar het punt van uitgang. We zagen bij Zwaluwe, hoe het wa ter daar nu bij eb teruggulpte uit de brede dijkgaten. Verderop strekten de verzwaarde dijken zich stoer en on verzettelijk als een pleidooi voor vol tooiing der Beisboschwerken. De man nen der rivierpolitie vertelden van hun patrouillevaarten over wijd ge bied. De lage zon schoof goudblad over de ronde ruggen der golven. De Piet Hein, thans hospitaalschip, schoof sierlijk en helder voorbij. Bij het donkeren lichtten de golven met een vreemde metaalachtige glans. Aan de horizon verscheen de Amercentrale als een sprookje van licht... In de duisternis van dit uur straalt de onverzettelijke wil van land en volk om er bovenop te komen, kost wat kost! tingen inzake Luchtmacht MN 15 spoelde materialen langs de dijken. Zij hielden zich tevens intensief bezig met het bergen van de cadavers. Enkele sluizen begonnen te werken. Bij de bovensluis tussen Willemstad en Noordschans werd een oud scheep je tot zinken gebracht. Het bewees de dijkdichtmakers een grote dienst. Successen werden geboekt by Fort de Hel. Een gat daar werd volledig dichtgemaakt. Het zal in de loop van deze week nog worden versterkt. Bij het Fort arbeidden mannen on der leiding van architect van Rooy uit Willemstad, was gezakt. Meer blijdschap lag er in de mede deling, dat de sluizen van de Roode- vaart weer werkten. Zij verzetten weliswaar nog niet veel water, maar zij hielpen mee. De militairen werkten onvermoeid verder om de toegangswegen van het oude vestingstadje te vrijwaren voor water. Zij zagen kans door duizenden zandzakken te versjouwen, de weg De Druif-Klundert te behouden. Zy sne den daardoor Klundert niet van Ze venbergen af. Hun arbeid aan het Walletje, reeds Vrijdag ingezet, was eveneens flink. Door het dijkje te verharden werd een nieuwe „verbindingsweg" gebo ren van Fijnaart naar Klunderta. Met enige stuurkunst was dit stukje weg dagmiddag met auto's te berijden. Vreugde was er vanzelfsprekend ook over de aankomst van twee dragline's, die onmiddellijk bij de Tonnekreek begonnen te draaien. Het water zal door het dichten van de ga ten straks kunnen worden wegge pompt. ZEVENBERGEN. D BURGEMEESTER DRAYER van D Zoondag de hele tijd achter zijn bureau. Hij had een internationaal leger van Amerikanen en Fransen in zijn nabijheid, bezig met.het dich ten van dijkgaten. De burgemeester verwachtte tevens de komst van de KLUNDERT. DURGEMEESTER V1 nnrlorf ixrae \r: DREYER van Klundert was van mening, dat de toestand in zijn gemeente was gesta biliseerd. Het speet de burgemeester niet te kunnen zeggen, dat het water Italiaanse hulptroepen. Hij had ze 's nacht al willen ontvangen, maar ze waren Zondagmiddag nog niet pre sent. Omtrent de terugkeer van de be woners van Zevenbergschehoek kon burgemeester Schaminee nog geen na dere mededelingen doen. Hy meende, dat die terugkeer niet zo lang meer op zich zou laten wachten, maar en kele dagen waren er toch nog Wel mee gemoeid. „Eerst de dyken dicht", aldus de burgemeester, „en daarna pas de bewoners terug". De inwoners van Zevenbergen had den na een week jakkeren een vrij rustige Zondag. KRUISLANDERS. ZATERDAGMIDDAG reeds kwam het vreugdevolle bericht, dat de inwo ners van Kruisland konden terugke ren. Het gevaar was geweken. Welis waar had de Boomdijk water doorge laten, de kracht van het Cruijslands gemaal bleek zo groot te zijn, dat een overvloed van water uit de polders kon worden geweerd. Het gemaal, zo vertelden de boeren, heeft Kruisland onbetaalbare diensten bewezen. Het heeft Kruisland gered Duizenden tonnen goederen naar ons land \/AN VER over de grenzen bereikten v enorme ladingen goederen ons land. Om een idee te geven van de tonnen beddegoed. levensmiddelen, kleding, geneesmiddelen en allerlei andere geschenken, het volgende lijst je: In ons land aangekomen of onder weg zijn: vier Ittaliaanse vliegtuigen, een vliegtuig en twintig spoorwagons van het Zwitserse Rode Kruis, drie vrachtwagens uit Gent, drie vracht auto's van de Renaultfabrieken te Parijs, een vliegtuig uit Duitsland, vliegtuig uit Athene, een treinwagon uit Wenen, zes treinwagons uit Lu xemburg (150.000 ton), dertig vracht auto's uit rankrijk, drie auto's met 2100 dekens uit Zweden, enkele dui zenden nieuwe dekens uit Bremen en een vrachtauto uit Viersen (Rhein- land) met goederen ter waarde van 2500 D.M. Uit Portugal en Argenti nië zijn grote zendingen onderweg. Ook de geldelijke bijdragen zijn fantastisch. Alleen de Italiaanse ra dio-omroep ontving al een bedrag van 80 millioen lire. De Zwitserse geluksketting bracht ruim twee mil lioen Zwitserse francs op. Een Zwitserse herverzekeringsmaatschap pij schonk een ton. Halden in Noor wegen verzond een compleet houten huis voor acht personen, ingericht met bedden en meubilair. Twintig En gelse studenten kwamen medische hulp bieden. In Denemarken maken gewezen pleegouders van kinderen uit de getroffen gebieden zich onge rust over de toestand van hun pu pillen. Vrijdagochtend hebben presi dent Eisenhower en zijn Kabinet de watersnood in Nederland en Engeland besproken. In het Britse Lagerhuis werd een motie voor hulpverlening aan Nederland ingediend. Zo staat de hele vrije wereld ons bij om de stoffelijke nood van dui zenden zwaar getroffen Nederlanders te helpen lenigen. LIET Nederlandse Rode Kruis heeft een vierde lijst van slachtoffers uitgegeven, uit ons verspreidingsgebied ontlenen wij daaraan de volgende namen: BROUWERSHAVEN: Ja. de Nooyer. 43 jaar; Ja. de Nooyer. 5 jaar; Neeltje de Nooyer, 4 jaar. DREISCHOR: Ja. Bal. echtgen. van C. Moermond. 23 jaar. DUSSRN (HANK): C. Verbeek. 49 jaar; M. M. Verbeek. 10 jaar; L. Rijken. 71 jaar. DUSSEN BIESBOSCH HANK): D. van Wijk. 50 7aar; E A. van Wijk. 23 jaar; J. G. van Wijk. 15 jaar. FIJNAART: Fa. Ja. Ma. van Op- dorp. 5 jaar; A. van Opdorp, 7 jaar; Ge. van Baggem 53 jaar' J. Markus. 30 jaar; Ja. Knook' 32 jaar. HALSTEREN: Ca. Roks 1 jaar. LAGE ZWALUWE: W. W. M Sprangers. 63 jaar; Ca. Dinge- mans. 95 jaar. MIDDELHARNIS: A. L. van Wezel. Fr. Vroegindewey. Neel tje van der Sluis, L. Vis. Tanne tje Aa. Vis. Ha. Breeman, Ma. Kranse. H. Netten. O MOERDIJK; L. G. van Geel. 36 jaar. NIEUW VOSSEMEER: M. J. Zwijters. 27 jaaï; Aa. Ma. Ca. Verbogt-Jansen. 79 jaar; Ma. de Klerk-Vriens, 88 jaar; M. van der Malen. 56 jaar; Ca. Ja. Ti». Ooms. 19 jaar; L. JeroeMe. 45 jaar; Wa. Pa. Nijssen-van Dorst. 52 jaar; Ma. Ja. Hellemons- Meesters. 42 jaar; J. A. van Geel, 12 jaar; Ja. Pa. van Geel, 9 jaar; M C. van Geel. 6 jaar; C. F. van Geel. 4 jaar; Pa. Ja. van Geel, 4 jaar: Ma. E, van Oorschot, 3 jaar; p. W. M. van Oorschot. 4 jaar; W. A. van Oorschot. IV2 jaar; Ca. Meeus-Bastiaanse. 69 jaar. NOORDGOUWE: La. van der Have. echtgen. van A. Adriaan- se, 75 jaar. RAAMSDONKSVEER: J. A. Pols. 72 jaar. TERHEIJDEN (WAGENBERG): Ja. Ma. Ma. Moerenhout. 2 jaar. Gunstige berichten J^E BERICHTEN die ons thans uit de noodgebieden bereiken, gaan steeds meer spreken over land dat droog kwam en over dyken, die hun herstel naderen. Zo bleek uit verkenningen, die vliegtuigen van Gilze-Rijen gisteren maakten, dat op Goeree-Overflakkee Ooltgensplaat gedeeltelijk en de pol der Dirksland geheel droog waren ge komen. Oude en Nieuwe Tonge wa ren geïnundeerd, evenals Ouddorp, West-Goeree daarentegen was droog. Op Schouwen-Duiveland lag 't ter rein ten westen van de lijn Renesse- Haamstede droog. Hetzelfde beeld zag men te Brouwershaven en Noord- Gouwe. ST. ANNALAND. plaats gestopt. Vooral gisteren verg de dit een urenlange, schier ondrage lijke strijd tegen ijzige sneeuwbuien en harde wind. Alleen de sterksten hielden dit vol, steeds liefderijk ver zorgd door Rode Kruismensen. St. Annaland is zwaar beschadigd, maar er zijn géén doden te betreuren. EMANUELPÖLDER JSJadat Zaterdag een aantal gaten in de binnendijk aan de Zuidzijde van St. Annaland op Tholen was ge dicht, werden Zondag vier gaten in de binnendijk noordwest van deze Nationale rouwdag in Den Haag de zetel der regering. Van regerings- het Binnenhof waait de 1 halfstok. Op de voorgrond het standbeeld van Koning Willem II. ■^/erheugend nieuws bereikte ons ook uit Krabbcndyke. Met lof sprak de burgemeester over de mannen van het regiment Johan Willem Friso uit Oirscliot, die door onvermoeide krachtsinspanning de dijk van de Emanuelpolder dicht gooiden, waar door de bedreiging van zeven polders voorlopig is afgewend. POORTVLIET. ■^/EDEROM is de tekenaar Jan Dekkers er met het schetsboek op uit getrokken om in enkele krabbels het werk van de ter hulp ge schoten buitenlandse militairen vast te leggen. Hierboven het aandragen van zandzakken ter versterking van de dijken die tot nog toe stand hielden. Z£y £ri£ jfW*" v': De Amerikaanse truck baant zich een weg over de ondergelopen wegen, terzijde waarvan de kadavers van het omgekomen vee een lugubere markering vormen. Ook Moerdijk-verbinding "LTET ZAL nog maanden duren eer de Zeeuwse spoorlijn, en de verbinding over de Moer dijk weer in orde zijn. Dit ver telde ir. den Hollander, direc teur-generaal van de Nederl. Spoorwegen, tijdens een onder houd, dat onze redacteur te Goes met hem had. Ir. den Hollander kwam zich Za terdag op de hoogte stellen van de situatie op de Zeeuwse lijn. Hij vond 1400 meter vernielde lijn in de Augus- tapolder. Tussen Rilland en Kruinin- gen, aldus de heer den Hollander, zijn twee baanvakken, ieder van 3.50 km. zwaar beschadigd. Voor de herstel werkzaamheden is al een aannemer gevonden, maar eerst moeten de ga ten in de zeewering dicht om van de getii-beweging af te komen. Samen werking met de Waterstaat is reeds verzekerd. SLOEDAM VALT MEE. Deze dienst zal ingaande morgen met een rit in beide richtingen wor den uitgebreid. De vertrekuren te Bergen op Zoom zijn dan 10.30, 13.20 en 15.20 uur. In Breskens vertrekt dus de bus om 8.30, 10.30 en 14.30 uur. De reis duurt drie en een half uur. Op Belgisch grondgebied mag niet in en uit worden gestapt. ,,^/andaag geen nieuw vloeiwater binnen', meldde burgemeester van Doorn van Poortvliet. Dat was voor de eerste maal. Alle gaten in de buitendijk zijn daar nu dicht. Poortvliet ligt nog rondom in het water en meer dan de helft van het dorp staat nog blank, maar het wa ter is er gisteren niet hoger gekomen. De burgemeester vertelde vol trots, dat het moreel van de bevolking op hoog peil staat. J^E SCHADE by de Sloedam valt mee. Ir. den Hollander meende, dat eind van deze week de dienst Goes-Vlissingen of Kapelle-Vlissingen weer normaal met Diesels kan worden gereden. Het ging: ir. den Hollander aan het hart, dat de Zeeuwse lijn de ze pech heeft: enige verlichting heeft hy al proberen te geven door het openen van een autobusdienst Bergen op Zoom-Breskens. Besprekingen beginnen spoedig ^RIEKENLAND, Zuid-Slavië en Turkije zullen in de naaste too. komst een formele verdedigingsover eenkomst tekenen. Dat is te Athene medegedeeld na Tiet onderhoud, dat onlangs plaats had tussen Tito en de Griekse minister van buitenlandse zaken. Besprekingen tussen de drie mogendheden zullen spoedig beginnen. Tal van arrestaties {JIT WENEN afkomstige geruchten over arrestaties van verscheidene prominente Joden in Hongarije heb- ben al enige grond van waarheid ge kregen. nu bekend is geworden, dat de Hongaarse minister van Justitie, Gjoela Decsi, een Jood, is ontslagen. Hij is vervangen door Bela Kovacs. Decsi ondervroeg o.m. Kardinaal Mindszenty, de Amerikaanse zaken man Vogeier en diens Britse collega Saunders. De laatste is nog in de ge vangenis ie Budapest. Tesamen met Decsi werden o.a. als arrestanten genoemd generaal-majoor Gabo, een Jood van afkomst, hoofd van de communistische geheime poli tie Zoltan Vas, hoofd van het Hon gaarse planbureau, eveneens van Jood- sen bloede. Voorts wordt gewaagd van d» arres taties van professor Benedek. de beste Hongaarse zenuwarts, die verbonden was aan het ziekenhuis van de „Joint" in Boedapest en de Joodse directeur van de Hoongaarse radio, Szirmay. Erik Molnar, de Joodse oud-minister van buitenlandse zaken, zou sinds een maand niet meer gezien zijn. BULGARIJE EN DUITSLAND. JN BULGARIJE wordt ook al met angst en vrees een zuivering tege moet gezien. Aanleidiing hiertoe zoekt men in de w-oorden van premier Sjer- venkof, die aan de Bulgaarse Raad van het Vaderlandse front (parle ment) meegedeeld heeft, dat personen m verantwoordelijke posities, die twij felen aan de toekomst van het land moeten worden vervangen. Enkele dagen geleden zijn 24 offi cieren van de Oost-Duitse grenswacht door de Russische MVD gearresteerd verdacht van hulp aan Oost-Duitsers op de vlulcht naar het Westen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 5