c Belangrijke Bekendmaking De Fa. Stoffels - Risseeuw STOFFELS-RISSEEUW KIES EEN S/7e//*CARRIERE! aJlt ff, INKOOP ANTIEK SMEETS PFAFF- NAAIMACHINEHUIS De Singer Hij N.V. Woi Herstel van de spoorlijn Bergen op Zoom-Goes A. C. VERMEULEN J. J. van öijke HERSTELD. NAAIMACHINEHU.S Ee: DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 9 FEBRUARI 1953 TOFFEES CARAMELS BREDA AUTOMOBIELEN AANBIED1NG TEXTIELFABRIEK WEMA voor getroffenen uit rampgebieden maakt bekend dat alle merken NAAIMA CHINES, die door overstromingen in het ongerede zijn geraakt door hen zonder be rekening van enig arbeidsloon zulten worden Rijksgediplomeerd - Tel. 41 - Zaamslag Vla: Hardhoutliandel G. Cantrijn Belangrijke bekendmaking voor getroffenen uit de Rampgebieden te Breda, Bosstraat 49 dat alle SINGER-naaimachines welke door de overstromingen in het ongerede zijn geraakt, door haar zonder berekening van enig arbeidsloon zullen worden hersteld. E ONDEROFFICIER-VLIEGER 1. RESERVE OFFICIER-of RESERVE 2. RESERVE OFFICIER-WAARNEMER VOOROPLEIDINGSEISEN: OoH De avonturen van Suske en Wiske DE STERRENPLUKKERS Wegens vertrek te koop: 16 kleurkanaries en 1 paar fa zanten voor 250.— bij Alb. de Schepper. Klompenfabriek Kerkstraat B 69a Clihge iZ.) Telefoon 49. 377-0 Met kracht is overal in de gebieden het herstel werk ter hand genomen. de ge teister-lende plaatsen zijn reeds aanzienlijke van de spoorweg van Bergen op Zoom en opbouw-1 vorderingen gemaakt. Hier zien we naar Goes. Op verschil- de werkzaamheden voor het herstel I FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen) Geboren: Anne Marie, d. v. fam. Renkema-Keur, Sou burg; Marina, d.v. fam. de Korte-Karelse, Vlissingen. Overleden: C. A. A. Coenen - Verbunt, 70 jaar, Uden; G. J. v. d. Welle-de Witte, 57 jaar, 's-Gravenpol- der; N. Flipse-Sandrse, 81 jr., Middelburg. Op Zaterdag 14 Februari a.s. hopen onze geliefde ouders Hendrik Nelen en Zulema de Bruijne de dag te herdenken waar op zij vóór 25 jaar in het huwelijk traden. Dat God hen nog vele jaren moge sparen is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Sas van Gent, Febr. 1953. Voor de vele blijken van deelneming en belangstelling bij het overlijden en de teraardebestelling van onze lieve man, vader, broeder, grootvader, de heer H. DIERICK, betuigen wij langs deze weg onze welgemeende dank. Wed. S. Dierick-Vereecke Fam. Dierick Fam. Vereecke. Sis van Gent, Febr. 1953. M DANKBETUIGING. Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan allen die op enigerlei wijze deelneming en behulpzaam- zaamheid hebben betoond bij het ongeluk mij overkomen op 13 Dec. te Schoondijke. In bijzonder danken wij de Weled. heer Dokter van Schoondijke voor de eerste hulp. Dr. de Jong en Dr. de Goor. Zusters en Verpleeg sters van het R.K. Zieken huis te Oostburg. voor hun liefdevolle verpleging. F. v. Hulle-Willaert en kinderen. Sas van Gent, Febr. 1953. VERENIGING VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING IN Z. en N. BEVELAND. Geëvacueerde leden, die hun kaart kwijt zijn, kunnen zich voor een duplicaat-kaart aan melden: te GOES elke werk dag tussen 11 en 12 uur vm. aan het kantoor Wilhelmina- straat 9; OP DE DORPEN bij de bode of bij het Bestuur der afdeling. Geëvacueerden van buiten Z. cn N. Beveland, die daar lid waren, kunnen zich laten inschrijven .eveneens van 11- 12 uur te GOES of zich mel den in een der dorpen. A. de Lange, 619-o Secr. penningm. FINANCIERT Zowel rechtstreeks als door bemiddeling van dealers Aanvragen: WILHELMINASINGEL 26 Telef. 9500 BELANGRIJKE MEDEDELING BETREFFENDE GEEYACUEERDEN. De geëvacueerden van de Legerplaats te OSSEN- DRECHT zijn met ingang van Zaterdag j.l. OVERGEBRACHT naar EINDHOVEN e.o. Het evacuatie-centrum Eindhoven, gebouw Katholiek Leven aan de Wal, verstrekt infor maties. KRUISLAND zijn naar hun 638-oo De geëvacueerden van dorp teruggekeerd. DE INSPECTEUR DER DOMEINEN te 's-Hertogenbosch, Stationsweg 26, verkoopt op DONDERDAG 12 Februari 1953 voorm, 11 uur, te zijnen kantore DOOR LOTING tegen maximum prijs een PARTIJ SCHROOT, aanwezig RIJKSWERKPLAATS te BREDA, SLUIS STRAAT 48. Bezichtiging dagelijks van 9-12 en 2-4 uur. 637-oo Gezoomde, ongebleekte CYrCDTTONFI P LAKENS rechtstreeks uit CALCr 1 IOIICLC fabriek brieksprijs. tegen fa- V Deze lakens zijn zonder pap of opmaak en worden na 2 of 3 keer wassen helder wit en dik. De afmeting is 160 bij 230 cm. en de prijs per 3 stuks 17.85 6 stuks 35. 12 stuks 69.— TIJDELIJKE AANBIEDING Oogjesluiers - grote maat - 68 x 78 - prima kwaliteit, ongebleekt per 10 st. 9.80 per 20 stuks franco Blauwe geblokte handdoek - prima kwaliteit - grote maat per stuk 1.15 per 12 stuks franco. Franco thuis. U betaalt aan de postbode. Geen risico. Niet goed, dan geld terug. De la kens zijn uitsluitend 160 cm. breed. Langere maten dan 230 cm f 0.25 per 10 cm meer, SLOPEN van dezelfde kwali teit, afmeting 71 bij 61 cm, per stuk 1.75 per 10 st. 17. Bij bestelling duidelijk adres vermelden, alsmede de naam van dit blad. De levertijd is van 1 tot 4 weken, vanwege het grote aantal bestellingen. Duizenden dames ontvingen reeds onze artikelen en zijn meer dan tevreden. 6I6-00 Bruggertsteeg 33 ENSCHEDE. GEVRAAGD voor direct: EEN AANKOMENDE KANTOORBEDIENDE (vrouwelijk) Brieven met uitvoerige inlichtingen onder no. 13560-O bureau Dagblad De Stem, bijkantoor Hulst. Burgemeester en Wethouders van VLISSINGEN maken bekend: dat de herijk van maten en gewichten welke in deze ge meente zou worden gehou den van 9 tot en met 17 Febr. 1953 door de buitengewone omstandigheden thans niet zal plaats hebben. Bij nadere aankondiging zal bekend worden gemaakt wanneer deze herijk wel zal geschieden. Burgemeester en Wethouders van Vlissingen, De burgemeester B. Kolff, De secretaris A. de Beijl. Het kantoor van Notaris te KRUININGEN is TIJDELIJK gevestigd te KAPELLE KERKPLEIN 35 Tel. K 1102-201 De Landbouw- liuislioudscliool te Ovezaiule begint MORGEN, DINS DAG 10 Februari weer. 634-0 De Directeur. Kunsthandel Lange Brugstraat 16 Breda - Telefoon 7983 Poo*-v4lt>«ra!i-i0 Uitsl. voor de Zeeuwse oplage 4 regels of minder 0.90, iedere regel meer 10 ct Bij 3 achtereen volgende plaatsingen wordt de derde plaatsing tegen halve prijs berekend. 25 Letters, cijfers of lees tekens gelden voor een regel. PERSONEEL GEVR. Wegens omstandigheden gevr. 2e meisje voor d. en n. liefst boven 20 j., op pastorie. Brug straat 26, Roosendaal. Huishoudster gevr. in R.K. ge- zin goed loon. Schrift, bevr. ter Rievierenlaan 146, Deurne Ant werpen of Zaterdag n.m. aan bieden. Men zoekt ernstig, beschaafd en handig meisje v. huish. bij ge- gez.Gïi koppel Goede verzorging en loon volgens bekwaamheid. Fared, 56, Leopoldlei Bras- pchaat fBegië). R.K. huisgez. 2 kind. confort appart. goed loon, kost, inwoon vraagt deft. R.K. dienstmeisje v huish. werk. Schr. met ref. Jhr. Guy Cogeils, Kte Lozana- straait 5. Antwerpen (België). Bezoeken van scholen met leer middelen van bekende firma Verzekert U van een goed inko men, als u de juiste persoon bent. Brieven iniet uitv. inl. pas_ foto (retour), referenties enz. ond. no. 6902 bur. van diit blad. TE KOOP AANGEB. 1 herenrijwiel te koop zo goed als nieuw f 68.- en een jongens fiets leeft 8-12 jaar. A. Ver meulen, Rijwielhandel, St. Jan steen, tel. 93. 635 Een bascule te koop z.g.a.n. met gewichten. Bevr.: bij de agent van de Steim te Clinge Polenstraat B 217, Clinge. 627 WONINGRUIL Woningruil Apeldoorn - Breda. Aangeb. vrijstaand huis, prima stand, lage huur, bev. hal, ka mer ensuite, keuken, bijkeuken, 4 slaapkamers, douchecel, gro te tuin met vruchtbomen en schuur; gevraagd huis op prima stand; geschiikt voor 6 personen Brieven onder no. 6907. Nederlandsehe Heide Maatschappij vraagt jonge boeren en landarbeiders uit de geinundeerde gebieden, zich te melden om opgeleid te worden ten einde leiding te geven bij de uitvoering van herstelwerkzaamheden. Eisen: Lagere school, Lagere Landbouwschool of Land bouw Wintercursus, ongehuwd. Minimum leeftijd 23 jaar. Aanmelden Bijkantoor Ned. Heide Mij., Tilburg, Spoorlaan 8. Voor de getroffenen in de noodgebieden van Zeeuwsch-Vlaanderen wordt door mij GRATIS REPARATIE, ALSMEDE HET LEVEREN VAN ONDERDELEN GRATIS VERRICHT. Bel op no. 325 of stuur een briefkaart en ik kom de machine afhalen. H. DE BREUK v. Waesberghestraat 16 Hulst BREDA, Telefoon 8170. Na kantooruren: 6429 of 6219. Wij houden regelmatig grote partijen TRIPLEX MEUBELPLAAT in voorraad, o.a.: EIKEN, OCOUME, LIMBA, FINS BERKEN, Verder DIVERSE HARDHOUTSOORTEN, o.a. Slav, Eiken, Slav. Beuken, Sap., Mahonie, Moulmain Teak, Kambala, Yang, Limba enz. deelt mede, Aanbiedingen of aanvragen voor reparatie aan alle be kende SINGER-adressen in W.-Brabant of Zeeland. en prachtkans voor jonge, enthousiaste mensen. Zeker! En daarom naar verhouding hoge eisen. Juist omdat de Luchtmacht U nog zoveel meer biedt dan een snelle carrière, vraagt de Luchtmacht méér dan een goed rapport en bereidheid. De Luchtmacht vraagt mensen die een hoge opvatting hebben van het begrip "kameraadschap", opdat deze mensen ook zelf die ka meraadschap weer zullen ontvangen. Bent U tussen de 17 en 24, goed gezond, cn voldoet U ook aan de ove rige eisen, dan biedt de Luchtmacht U de gelegenheid het brevet van vlieger of waarnemer te behalen en een verbintenis aan te gaan voor de duur van zes jaar als U hebt dan niet alleen een interessante betrekking, maat U legt tevens de basis voor een goede toekomst. Na af loop immers van de verbintenis ontvangt U een premie van f 12.000.- indien U officier bent of bent geweest, f 8.400.- indien U onderofficier bent of bent geweest. 1. Voor adspirant-officier-vlieger: Diploma Gymnasium, H.B.S., M.T.S. of een daarmee gelijkgestelde opleiding. 2. Voor adspirant-onderofficiet-vlieger: Mulo-diploma, óf diploma Ambachtsschool alsmede V.M.T.O., óf diploma Ambachtsschool benevens Uitgebreid Lager Nijverheids onderwijs; in elk der gevallen voldoende cijfers voor wiskunde. 3. Voor adspirant-officier-waarnemer: Diploma H.B.S.-B, Gymnasium B of een daarmede gelijkgesteld diploma. Inlichtingen en aanmeldingen bij de Indelings Officier Luchtmacht Bleüenburg 38, Den Haag Tel. 182770 Gebruik voor het aanvragen van schrifte lijke inlichtingen onderstaande coupon. In gesloten enveloppe, als brief gefran keerd, verzenden. COUPON Aan Bureau Werving Luchtmacht, Bleijenburg 38 Den Haag NAAM STRAAT Nationale hangt de de Koninl f7EN WON1 een eila onheilsweri der Hooft a V Deze burgen I zee en heeft verlaten. Hi_ f nacht en al I donker inzag kwam om vi rammeiden c de dijk, en s Burgeniee. pen woning en de soheurd. Won /daarnaast gel tempeest. Maa telefonisch bf dat ook zijn v benedenverdie ■trok zich teru en werd later «haakt zoals e afgehaald mo is het water i wallen spoedii Maandagmorg ■veerde, om de gaf de burger „■^Niet nodig! Rustig en n blozende gelaa r onnoemelijk v melijk veel w 7 zat de burgem ■te vertellen. Z dorpskruidenie waren en and ■opgeslagen. Hi gemeente er z en voelde zich nu de ..overkar Overflakkee, t< allerlei waren w vloedig had do dag had zijn r - JFOONPL.. 219-220. En vandaag dan het einde van dit Suske- en Wis- ke-verhaal. Het beeldje waar voor zoveel strijd is geleverd wordt door Klosjar in pul- vertjes geworpen, nadat Wis- ke nog eens heeft gememo reerd, hoeveel goeds ermee is verricht. Zij vindt zelf, dat Lambik 'n dikke onderschei ding heeft verdiend. En die dikzak staat er letterlijk en figuurlijk als 'n koddig-dwa- ze kleine jongen bij te kij ken in zijn broekske. Het avontuur is ten einde en vol goede rustige voornemens trekt alles naar Vlaanderen- land. Geen avonturen meer, of.... we geloven, dat Van- dersteen het ploegeske toch niet met rust zal laten. DOOR W. VAN DER STEEN M i: rdet mr'Om Mter keft ft dm. Ik tmrde L. enkel wt o/terjtiisplk/i'..fojr timing m hetresullJJt m 'tls/ilfs ïmin VSLtmummMcio- cumrmmKKM- mttmmfa/Mm KimmHMlM IN CILUKKK Jl UKN CU ttUC URiWM Km KM HU/S mui mm mi HIT m nimrmw/isMs mm in HIT UKN. 'Mvfênwititr# tfsn ètbmufostöüüt) met mt'ufkhe noLó temertf mt?y

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 4