Walcheren Zuid-Beüeland Z.-VLAANDEREN Tussen Schelde en grens Wie weet iets van hen Een reddingstocht die vastliep Ijs en sneeuw als doodskleed AKKERTJES* RADIO DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 9 FEBRUARI 1953 Medische gevaren te GOES VLISSINGEN GOES Meer hulp vereist aan de kust Minder vee verdronken dan verwacht Kapitein der Limburgse Jagers te Roosendaal verongelukt GEZINSCOLONNES Verdere waakzaamheid geboden Goese zeilers maakten vergeefse tocht naar Schouwen-Duiveland Cursus voor koor directeuren in Zeeuwsch-Vlaanderen Herstel van de polder Walcheren Een bonzend hoofd AGENDA HEDEN MORGEN De Verborgen Schat MINISTER SUURIIOFF IN NOODGEBIED De minister van sociale zaken en volksgezondheid en de staats secretaris van volksgezondheid, dr. P. Muntendam, hebben een bezoek gebracht aan West-Brabant en Zee land teneinde zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken op het gebied van de volksgezond heid. In West-Brabant werden Moer dijk, Zevenbergen en Halsteren be zocht. In Breda voerden zij be sprekingen met de geneeskundige de pharmaceutische en veterinai re inspecteurs van volksgezond heid. In Zeeland werden Middel burg en Zierikzee bezocht. HULP UIT BELGIë. De leiding van de Verkenners- groep te Westdorpe ontving van de Verkennersgroep van Langerbrug- ge (België) bericht dat de Voor trekkers en Verkenners van deze groep hun diensten aanboden om daadwerkelijke hulp te verle nen in het rampgebied. De be treffende instantie werd van dit aanbod op de hoogte gebracht. De opbrengst van een soldatenfeest zal in het rampenfonds worden ge stort. Eind van deze week zal te Langerbrugge een ophaling van goederen plaats hebben waarover eerst contact zal worden gezocht met het Nederlandse Consulaat te Gent. CENTRALE HENGSTEN- KEURING AFGELAST Wegens de noodtoestand in zo vele Zeeuws gebieden gelastte de afd. Zeeland van „Het Nederl. Trekpaard" de centrale keuring, welke op 12 Febr. te Goes zou plaats hebben af. RECTIFICATIE. In ons blad Zaterdag j.l. hebben wij gemeld, dat het bisdom Haar lem nog geen levensteken had ont vangen van de pastoors op het eiland Tholen. Dit berustte op een vergissing. Op Tholen is slechts een pastoor, n.l. de Zeer. Eerw. Heer J. Velzeboer van de paro chie O. L. Vrouw Hemelvaart te Tholen. GOEDEREN VOOR THOLEN VIA BERGEN OP ZOOM De burgemeester van Tholen heeft bekend gemaakt dat le vensmiddelen en goederen, be- bestemd voor het eiland Tholen moeten worden afgedeverd ten kantore van de B.B.A. te Bergen op Zoom, van waar zij zullen wor den doorgezonden. Aantal geëvacueerden is te groot T"E Goes bevinden zich 3200 geëva cueerden. Omdat de dokters hun vrees uitspraken dat aan deze ster ke bevolkingstoename medische ge varen vastzaten, bepaalde de evacu atiecommissaris te Middelburg, dat 1500 geëvacueerden naar elders moe ten worden gebracht. Daar dit in sommige gevallen tot pijnlijkheden zou kunnen leiden, is dit dringende voorschrift ingetrokken. Het vertrek geschiedt nu op vrijwillige basis, maar wordt wel aanbevolen voor de Schou- wenaren van wie vaststaat dat zij in lange tijd nog niet naar huis te rug kunnen. Advertentie) ROYAAL GEOFFERD De collecte, welke hier Zaterdag werd gehouden voor het Rampen fonds. bracht niet minder dan f 22.500 op. hoewel de stad zelf enorm veel van het water te lijden had en daarom niet werd gecollecteerd bij de slachtoffers. Zierikzee AVONDKLOK INGESTELD De burgemeester heeft het volgen de bekend gemaakt: Met ingang van heden wordt de avondklok voor Zie rikzee ingesteld van tien uur 's avonds tot zeven uur 's morgens. Het is verboden zonder schrifte lijke vergunning van de politie de gemeente te betreden; zich in het overstroomde of geëvacueerde gebied van de gemeente voor welk doel dan ook. te begeven. Dit verbod geldt niet voor militairen die in deze gemeen te zijn of worden ingezet. De toegang tot de door borden af gesloten straten wegen en terreinen is ten strengste verboden. Na eerste sommatie, waar geen gevolg aan wordt gegeven, zal door de politie van de vuurwapens worden gebruik gemaakt OPENBARE BEKENDMAKING De Burgemeester der gemeente Goes maakt bekend, dat met ingang van Maandag 9 Februari 1953 de tij delijke bureaux voor de vluchtelin genhulp gevestigd zijn aan de vol gende adressen: 1. Informatiebureau, waar adressen omtrent vermiste vluchtelingen kunnen worden verstrekt en waar inlichtingen kunnen worden gege ven omtrent reismogelijkheid, als mede omtrent aangelegenheden van algemene aard in het „Schut tershof" (Kreukelmarkt). 2. Hoofdkwartier van het Rode Kruis in het „Schuttershof". 3. Het Bureau voor kleding en dek king van Rode Kruis en U.V.V. in het„Schuttershof". 4. Het Bureau voor aanmelding voor evacuatie-vergoeding en voor het verkrijgen van kolenbonnen voor geëvacueerden in de „Prins van Oranje" (Nieuwstraat). 5 Het Bureau voor de uitkering van de evacuatievergoedingen ten kan tore van de Gemeente-ontvanger (Lange Kerkstraat 1). 6. Het Huisvestingsbureau in de oude Bioscoopzaal van het café „de Landbouw", ingang Korte Vorst- straat. Goes. 6 Februari 1953. De Burgemeester van Goes. W. C. ten Kate. P.T.T. -NIEUWS De geëvacueerden uit Kruiningen of Wolfaartsdijk kunnen iedere mid dag tussen twee en vijf uur hun post afhalen aan het gebouw der Brede Watering tegenover het postkantoor. Tweemaal per dag wordt van Goes de post verzonden n.l. om 15JJ0 en om 21.30 uur. De stukken moeten uiter lijk om 15 en 21 uur op het post kantoor zijn bezorgd. RECORD-OPBRENGST Do gisteren in de parochiekerk ge houden collecte voor de slachtoffers van de watersnood bracht f 3700 op. een bedrag, dat nog nooit tevoren werd bereikt. s-Heerenhoek 's-HEERENHOEK GAF WEER GEL. Op buitengewone gulle en spontane wijze hebben de inwoners geofferd voor de slachtoffers van de waters nood. De collecte bracht f 2416 op of per gezin gemiddeld f 7. Bovendien werden een groot aan tal kleine en grote dozen met goede kledingstukken, waaronder veel nieuw ondergoed, ingezameld. Lewedorp INZAMELING VOOR RAMPEN FONDS Alhier werd een inzameling gehou den voor het Nationaal Rampenfonds. Ei' is ongeveer f 4000 opgehaald plus een grote partij kledingstukken. Het aantal inwoners van Lewedorp is on geveer 1200. Vele vrachtauto's tekort P\E beroepsvervoerders hebben zich steeds gemeld bi.i de C.T.O.B. te Breskens wanueer zij hun krachten wilden inzetten voor de hulpverle ning in de getroffen gebieden. Daar door kan de centrale leiding voor de kustverdediging in Oostburg steeds beschikken over vrachtauto's. Thans worden, behalve beroeps vervoerders. ook de zgn. eigen ver voerders verzocht zich ter beschik king te stellen. Nog steeds ziin vele vrachtauto's te kort voor werk aan de kust. In ver band met het komend springtij wordt dag en nacht gewerkt. Daarom ver zoek! de werkleiding zich eveneens te melden bij de C.T.O.B te Breskens. ten behoeve van een goede organisatie van het gehele vervoer. Ook trekkers en landbouwtractoren kunnen wor den gebruikt, om daardoor het werk voor de vrachtauto's te verlichten. Ook de bezitters van deze voertuigen dienen zich te melden bij het voor noemde C.T.O.B.. of bij de dijkgra ven en gezworenen in hun eigen ge meente. Met het vervoer staan of vallen de vele werkzaamheden aan de kust. De toekomstige schade regeling ZATERDAGMIDDAG werd te Goes een bespreking gehouden van vertegenwoordigers van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland met 'n deputatie uit de landelijke stichting, bestaande uit de heren ir. G. Roijak- kers. ir. H. H. Smeenk. ir. D. C. de Ridder, mr. Cerutti en mr. N. M. Zijp. Verder waren aanwezig de pro vinciale voedselcommissaris in Zee land, ir. J. D. Dorst, en de consulen ten dr. ir. C. W .C. van Beekom. Ir. P. Bouman ir. Eelkema en de direc teur van de gezondheidsdienst voor dieren in Zeeland, dr. G. Wagenaar. Het eerste punt. dat werd behan deld. was de toekomstige schaderege ling. die waarschijnlijk op korte ter mijn is te verwachten, ingedeeld naar verschillende rubrieken. Het ligt in de bedoeling om. zodra deze regeling bekend is, hierover een uit eenzetting te geven in de verschil lende districten en evacuatiecentra. De evacuatie van het vee verloopt vlot en naar wens. waarbij blijkt, dat er minder vee is verdronken, dan aanvankelijk werd verwacht. in Schouwen-Duiveland werd het ver dronken vee geschat op 90 pet. van het totaaL. Deze schatting zal wel licht teruglopen tot 50 pet. Stam- boekpaarden zullen zoveel mogelijk in enkele delen van Zeeland worden ge concentreerd. Ei' dient ook een premie te worden uitbetaald voor noodslachtingen en sterfgevallen van het vee. hetgeen volgens de bestaande regeling niet mogelijk is. Bij de wedei.\rouw van de veestapel zal gestreeld worden naar de aankoop van t.b.c.-vrij en zo mogelijk ook abortus-vrij vee. Het bedrijfslaboratorium voor grondon derzoek te Goes wordt „zoutlaborato- riuni". Vandaag zal worden begon nen met de bemonstering in Zeeuwsch-Vlaanderen. Sluiskil COMITé NAT. RAMPENFONDS Het plaatselijke comité Nationaal Rampenfonds werd als volgt samen gesteld: voorzitter R. de Waal, pen ningmeester H. Staal, mevr. L. Lip jes-de Wolf, is in het comité vertegen woordigd door het Ned. Roode Kruis, terwijl mej. F. Schelstraete zitting neemt namens de jeugdraad. Westdorpe DE EERSTE KOEIEN Vrijdagmiddag arriveerden alhier de eerste koeien uit het rampgebied. Er werd door de Westdorpse boeren plaats aangeboden voor 90 koeien met voeding. Clinge CLINGE VERLEENT HULP. Het meeleven van de Clingse be volking met de getroffen bevolking openbaart zich op alle mogelijke ma nieren. Verschillende personen ver lenen hun medewerking aan het steunen van het Nationaal Rampen fonds. Deambtenaren der Invoer- .rechten belastten zich met de taak om langs de huizen een collecte te houden, waarbij textielgoederen wer den ingezameld. In totaal werden tien kubieke meter textielgoederen ver zameld, welke na sortering ter be schikking werden gesteld van het Nationaal Rampenfonds. Voorts werd een comité gevormd onder voorzit terschap van de heer E. van den Branden, terwijl de heer M. van der Bom zich belastte met de func tie van secretaris en de heer F. Blommaert met de functie van pen ningmeester. Verder zijn er een der tigtal leden welke als collectanten optreden. Pastoor Cozijn, die ook bij de samenstelling van het comité aan wezig was, deelde aanwezigen me de, dat op bischoppelijk voorschrift in de kerken collectes gehouden wor den. Verschillende fabrikanten in de ge meente Clinge brachten ook een aantal goederen ten gemeentehuize. Graauto »*T" IS ruim vijfhon derd jaar geleden dat een springvloed, welke met de ramp die ons land nu trof enigs zins vergelijkbaar is, 't Zeeuwsch-Vlaamse land besprong. Toen, in 1421. ontstond de Braakman. In dit jaar, waarin deze dode zee arm geheel tot polder zal gereed komen, greep de kolkende zee, die de Zeeuwsch- Vlaamse kusten zo vriendelijk glinsterend kan toelachen, opnieuw de dijken. En het is juist de nieuwe, sterke Braakmandijk geweest die een nog groter tamp voorkwam. ~7 eeuwsch-Vlaanderen moet dankbaar zijn, In de dagen na de cata strophe, toen uit vele delen van land en pro vincie nog de treurig- stemmende berichten binnenstroomden. was het land tussen Schelde en grens al weer veilig. Meer dan tien mensen kwamen om het leven, en iedere dode laat een zee van leed achter, 'n niet te peilen ramp spoed voor de familie, een smart die we slechts voor een deel kunnen bevroeden, maar die we niet in volle omvang zullen kennen. Doerderijen, huizen en polders zijn vernie tigd of voor lange tijd onbruikbaar; dijken zullen tonnen en ton nen gelds kosten. De gierende Noordwester, samenspannend met het giertij, stortte zich waanzinnig op de zwakke plaatsen, reet met .donderend geweld zeeweringen open en vaagde huizen weg. Bij Duivelshoek, in Osse nisse en rond Terneu- zen nam het waterge weid mensenlevens en bracht velen in rouw, p n toch moet Zeeuwsch-Vlaande ren dankbaar zijn. Het land tussen Schelde en grens is er het best nog afgekomen. In de ge schiedenisboekjes van straks zal de water vloed van de le Fe bruari vermeld zijn als de ramp van 1953. En als een volgende gene ratie er op school van zal horen, er thuis van vader en moeder over zal horen spreken: mo gen dan de doden niet vergeten zijn. En moge dan de, nu als een vals glimlachende overwin naar zacht deinende Schelde, aan betere banden gelegd zijn.. MOOIE GESTE De Graauwse schoolkinderen heb ben op initiatief van het schoólperso- neel een bedrag van f 110 bijeen ge bracht ten bate van hun schoolkame raadjes, die door de watersnood zijn gedupeerd of gewond. Aardenburg GEëVACUEERDEN Te Aardenburg zijn een aantal ge- evacueerden aangekomen, waarvan er inmiddels weer een aantal naar an dere plaatsen in Nederland is ver trokken. Volgens de laatste opgave waren er te Aardenburg 78 geëvacu eerden. waarvan het grootste deel af komstig was uit Schouwen-Duiveland. Afkomstig zi.in: uit Nieuwerkerk 34. Serooskerke 13. Ouwerkerk 3. Ooster- land 3. Eikerzee 3. Sint Philipsland 5. Hoofdplaat 7: Zierikzee 3; Vlissin- g'en 1 en Wolphaartsdijk 6 geëvacu eerden. De geëvacueerden werden te Aardenburg ontvangen in- de huis houdschool waar hun koffie e.d. werd aangeboden. Zij werden bii particulie ren ondergebracht en konden op het gemeentehuis kleding, schoeisel en voedselpakketten in ontvangst ne men. Sociëteit. In overleg tussen de burgemeester en de predikanten der N.H. kerk en der Gereformeerde kerk, werd m het ieugdlokaal der Gerefor meerde kerk in de Sassenstraat een sociëteit voor de geëvacueerden inge richt waar zij wat gezelligheid kun nen vinden en waar zij verstrooiing kunnen genieten bij schaak- en dam bord. Via de radio kunnen zij de nieuwsberichten en mededelingen volgen, terwijl ook verlieslijsten en lijsten van geëvacueerden uit andere gemeenten ter inzage worden gelegd. Collecte. De dag nadat de ramp zalige berichten waren binnengeko men. werd te Aardenburg reeds een collecte georganiseerd om de getrof fenen te helpen. Huis aan huis gin gen de collectrices en haalden in to taal f 7684.40 op. Een goederen-actie werd georganiseerd en duizenden ki lo's kleding, schoeisel, huishoudelijke en andere artikelen werden opge haald. dag de voortzetting van hun werk zaamheid noodzakelijk maken. Met het komende springtij rust op allen de taak alle krachten in te zet ten om verder onheil te voorkomen. Ook de kerkelijke autoriteiten to nen volledig begrip voor deze situatie, waarin thans de streek verkeert. Zij stemmen dan ook volledig in met de ze dringende oproep Door auto gegrepen en gedood F)E kapitein B. van de Limburgse Jagers, afkomstig uit Nunspeet op de Veluwe werd Zondagmorgen in de nabijheid van Roosendaal gedood. Dc kapitein werd. nadat liet voer tuig. waarin hij werd vervoerd, tegen een boom terecht was gekomen, door een personenauto gegrepen. Op een neg niet opgehelderde wij ze maar vermoedelijk door de glad heid van de weg. slipte de auto van de soldaat-chauffeur en de kapitein B. De kapitein en de chauffeu; ver- lieten hun voertuig. Dit werd de ka pitein noodlottig, wan! nauwelijks was hij uitgestapt of hij we d ge grepen. De kapitein was op sr dood. De soldaat werd in de slcot „eslin- i gerd. Een tragische bijzonderheid was. dat de kapitein op weg was om hulp te gaan verlenen in de noodgebieden, Voor reëvacuatie naar J Op al onze lezers doen wij J een beroep om mede te t werken aan de hereniging J van uiteengeslagen ge- zinnen. W Remeeus uit Ouwerkerk, thans geëvacueerd te Alphen N.-Br.. p.a. Vict van Gorp. Baarleseweg, zoekt veroiiifplaats van: 1. het gezin E. Pnster-Kemeeus, gewoond hebbende te Cats iN. Bev.i; 2. liet gezm C. Veer- hce„-Remeeus, gewoond hebbende te K.,.ess3; 3. net gez.n W. Remeeus- .Viu.ie, gewoond heboende te Kruinin gen. Anna de Rechter geb. Oude Tonge. 1 7 reo,. 1875, .aat vragen om haar iiian: He, q.,x Kaufim .n, geb. te Ou- ae Tonga 3 Nov. lu.„ hun doch- cr ec^iiia Kautima-i geo cucie Ton- 1 ge 29 Nov 1910, ge-.ccnd hebbel de ui'.anastraat 21 ouae Ttnge. laatst gezien te Din.elsas. Beid'.n kunnen cck worden opgenomen in 't Sint Luciagesticht te Breda waai mcocer ietus verblijft. U)E burgemeesters van West- Zeeuwsch-Vlaanderen doen na mens de hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat een dringend beroep op allen, die betrokken zijn bij de werkzaamheden ten behoeve van de kustverdediging, omdat de ongunsti ge weersomstandigheden ook op Zon- ]"AE LEDEN van de Goese zeilsport- vereniging „de Werf", zijn na de ramp niet werkeloos met de riemen in de boot blijven zitten, maar deden wat zij konden. Eerst hebben zij, wat er aan roeiboten te vinden was in Goes, getransporteerd naar Wolfaarts dijk, waar die zo nodig waren voor het reddingswerk, door hun eigen bo ten teveel diepgang hardden. Toen de radio hulp voor Schouwen- Duiveland inriep, hielden zij „krijgs raad". Slechts twee leden bezaten een boot met niet al te grote diepgang, 't Waren dokter Fransen v. d. Putte en de heer van der Have. Er werd niet lang geaarzeld. Dokter Fransen van de Putte zou vergezeld werden door de heer Rosier en de heer van der Have door notaris Hamelynck en de heer Ochtman. De eerste zette koers naar Schouwen en de tweede naar Duiveland. De tocht naar Schouwen bleek al vlug geen resultaten te kunnen ople veren maar die naar Duiveland leek te lukken. Van andere toegeschoten redders werd vernomen, dat het mogelijk was om bü Oosterland, nabij Zijpe, door het gat in de dijk te varen, Inderdaad slaagde men er in deze gevaarlijke manoeuvre uit te voeren, doch 200 meter verder was het al mis en liep de boot omhoog, hoewel haar diep gang niet meer dan 60 c.m. bedroeg. Dit lot werd in de loop van de dag gedeeld door zes vissersschepen uit Stavoren en een Engelse boot. Uren lang heeft men gemodderd om weer vlot te komen, doch niets gelukte. Het heeft ruim een dag geduurd eer een opkomende vloed het vaartuig vlot bracht. DE WEG TERUG. Pte weg terug was tcfen ook niet da- delijk mogelijk, omdat het water met zo'n geweld door 't gat stroom de, dat het uitvaren niet mogelijk was. Pas toen de grootste aandrang over was kon men het wagen. De nacht van Woensdag op Donderdag werd doorgebracht in de luwte welke een Engelse mijnenverger gaf en Donderdag voer men onverrichter zake weer naar Goes, waar men in de middag arriveerde. Notaris Hame lynck, die ons een en ander vertelde, was enthousiast over 't werk van de luchtmacht en speciaal over dat van de helicoptères. Het was een fantas tisch gezicht met hoeveel vakman schap deze machines opereerden en het lven van honderden redden. Ook de platboot-vaartuigen deden nuttig werk; de meeste toegesnelde boten konden echter in de polders niet ope reren; 90 pet. is van heinde en verre voor niets gekomen. Vóór de terugweg naar Goes werd ondernomen heeft men nog te Brui- nisse geïnformeerd of er misschien evacués over te brengen waren of dat er op ander gebied iets te helpen was. Dit bleek echter niet het geval; men kon alleen een paar geruststel lende berichten mee naar Zuid-Beve land nemen voor familieleden van Duivelanders. noodgebieden £)OOR de 5 Diocesane Stichtingen voor Gezinszorg, samenwerkend in de Stichting Nationale Katholie ke Gezinszorg, zijn reeds en worden nog gezinscolonnes samengesteld, wel- I ke. indien daar een beroep op wordt gedaan zullen worden ingezet in de phase van reëvacuatie naar de nood gebieden. De colonnes bestaan uit gezinsverzorgsters onder leiding van maatschappelijke werksters, terwijl j eventueel ook vrijwilligsters worden ingeschakeld. De inzet van de colonnes geschiedt van een centraal punt uit. het bureau van het landelijk Sociaal-Charitatief centrum te Den Bosch, waar de Stichting Nationale Katholieke Ge zinszorg. uitsluitend voor het colon- newerk tijdelijk bureau houdt. Aan vragen voor de inzet van de colon nes worden gaarne op genoemd bu reau ingewacht. Het Katholieke co- lonnewerk wordt geleid van twee werkcentra uit welke gevestigd zijn; Voor het rampgebied behorende tot het bisdom Haarlem te Den Haag. Ledeganckplein 27. tel. K. 1700-119282. Voor het overige rampgebied te Bre da. Boschstraat 35. tel. K. 1600-9636. V/OOR Zeeuwsch-Vla-rderen is een koor-directeursc" s in het leven geroepen, zulks mede op instigatie van de diocesane afdeling van de Neder landse Gregoriaanse Vereniging. De eerste cursus, Gregoriaans, zal een half jaar duren, waarna ook een even lang durende c^irsus voor meerstemmig ge zang zal worden gegeven. De cursus die binnenkort zal star ten, wordt gegeven in de Meisjesschool te St. Jansteen. De belangstelling welke er reeds voor getoond wordt, kan haar een bloeiend bestaan garanderen. Ook uit het Westen van Z. VI. hebben zich al enkele gegadigden opgegeven. Er bestaat aan deze cursus in de streek zeker behoefte. Het is n.l. reeds 20 jaar geleden dat een laatste direc teurscursus werd gehouden. Het diplo ma is voor de geslaagde cursisten een officieel en dus waardevol document. C. den Hartog, singel 93 Dordrecht v.a..r inlicht.ngsn over: Huibert Ma liepaard 74 jr. Noordschans; Hf.wa- nu- n-.emans 49 Jr.. Noordschans; P. Nc.-mans-Maliepaard 47 Jr., Noo d- sc.ians; C. Nelemans 24 jr., No.rd- schans; J. Nelemans 7 jr. Noordschans A'. e wonende te of B.j Klundert. P. W van Mourik geb. 8.2.1906: S. van Mcurik geb. 1.7.1908; G. T. van Mou rik geb. 19.6.1927; Jacoba van Mourik geo. 27.9.1930; T. van Mourik geb. 25.5.1933; Johannes van Mourik geb. 18.5.1935; Maria van Mourik geb. 6.4.1937; Adriaan van Mourik geb. 16.10.1938; Cornells van Mourik, geb. 30.10.1941. Alle wonende te Zevenber gen Klundertse weg B 87. M. Klooten-de Moor, Radarstraat 20a te Roosendaal, vraagt inlichtingen over Cornells Klooten, geb. 26.12.1921, Oosterland (Schouwen-Duiveland) De heer Geluk, Nispensestraat 3, Roosendaal, vraagt inlichtingen over M. Geluk te Poortvliet. W. M. Feytel. Molenweg 10 Bruinia- se, Óh. Heiselenberg, Lage Weg Ooa- terland B. van Gilst, Achterweg, Brui- nisse, Josina van Gilst, Noorddijk, worden gezocht door J. C. Feytel van St. Philipsland. gehuisvest bij C. van Zandvliet, Badhuisstraat 9. Roosen daal. Josina v. d. Maas van Oosterland geb. 18.12.1876, wordt opgeroepen door Tel. 118875 te Den Haag, waar haar man en dochter verblijven. N. Spaargaren te Aalsmeer vraagt inlichtingen over zijn kinderen, p.a. J. Mechanik, Kruisweg 113. Eikerzee. A. van Zundert verzoekt om inlich tingen over haar familie in Kortgene, Kaaistraat 118. Zij verblijft in Leur, Korte Brugstraat 69. Tel. 402. Een blanco crediet MADAT de commissarissen van de polder Walcheren Zaterdag »en tocht langs de doorbraken en bescha digde zeeweringen van Walcheren 1 hadden gemaakt, verleenden zii het bestuur een blanco crediet voor het herstel der geleden schade. Hoewel de regering zich reeds ver bond het herstel der zeeweringen voor haar rekening te nemen, is de vraag, wie dit werk terstond moet fi nancieren. nog niet beantwoord. y Tussen Hooge- en Lage-Zwaluwe liggen de bevroren cadavers w«- gen en dtfken; de veestapel der boeren heeft hier enorm geleden. Advertentie) pan de pijn, die maar geen einde neemt. Een snel maar xeker werkend middel om er in tien minuten af te zijn: neem één of twee ...die helpen direct! J ANTWERPEN: Kon. Ned. Schouwbuef: 't Was de wind. AXEL: Olympia 20 uur: 1*11 my dreams. you in ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera 30 uur: Ai dia. Kon. Ned". Schouwburg, 't Was de wind. SAS VAN GENT. Olympia 20 uur: De dodenrit in het spookgebergte. EMART KINSBURN 48) Madrona keek hem glimlachend aan. Nou, zei Tatcher met zijn droge lachje, dat is heel wat voor Bos ton! Voor het overige hebben wij hier in dit oude huis echt een kampeer - partijtje gehouden. We hebben u wel gemist, mijnheer Troy. En ja, voor dat ik het vergeet, mag ik u mijn vrouw voorstellen? In de gegeven om standigheden zullen we het zonder handjes geven en zoenen moeten doen, Mevrouw Tatcherde heer en me vrouw Troy! Wat? riepen Tupelo en Madrona tegelijk uit. Wanneer is dat ge beurd? Het trouwen? Wellaat eens kijken.... met April wordt het vijf jaar. Troy en zijn vrouw keken elkaar aan als mensen, die een grapje niet snappen. Vertel jij het hen maar, Zabelle, zei Tatcher met aandrang. Ik heb er zo geen slag van, zonder mijn han den te kunnen gebruiken, iets te ver tellen. Zabelle glimlachte ernstig tegen Madrona. Op slot van zaken valt er weinig te vertellen, bcon ze En het hele geheimzinnige is toch zo eenvoudig. We zijn, zoals Unity al zei, reeds vijf jaar getrouwd. Sedert ik uit Alaska gekomen ben, vijftien jaar geleden, ben ik in geheime dient der regering geweest. Ik had wel genoeg om te leven, maar ik was bij vader thuis altijd een druk en actief leven ge wend en ik kon niet tegen stilzitten. Er werd mij een positie in de geheime dienst aangeboden en daar voelde mijn avontuurlijke geest veel voor. Ik kreeg mijn werk voornamelijk in de grote steden van het Westen.... meest in Denver, Los Angeles en San Francis co. U weet, dat alle agenten van de geheimen dienst hun beroep voor een ieder verborgen moeten houden. Zelfs als geheime agente heb ik een dubbel leven geleid. Toen ik ermee begon, werd ik lid van een zendelingen-ge nootschap in een buitenwijk van San Francisco en deed daarvoor ongeveer evenveel werk als voor de regering. En terwijl men dacht, dat ik er al leen op uit. was, gevallen en verlaten meisjes te helpen, deed ik tevens re geringswerk. Als sociale werkster kreeg ik toegang tot alle kroegen en speelholen cn niemand heeft nog ooit vermoed .dat ik in een dubbele hoe danigheid aan het werk was. Ik mag natuurlijk niet vertellen, wat mijn regeringswerk precies is. Maar wel moet ik er hier even op wijzen, dat niemand buiten u vieren er iets van afweet, tenzij de hogere beambten van den geheimen dienst. Ik heb u dit kunnen vertellen, om dat Unity me juist heeft weten te overreden, om den geheimen dienst vaarwel te zeggen, zodat we de rest van ons leven samen kunnen door brengen. Nu zult u allen wel begrij pen, waarom u ertoe gekomen bent, mij te verdenken. Ik wist allang, dat u me ergens van verdacht. Maar we konden uw naam ook niet in het adresboek van San Fran cisco vinden, zei Madrona meteen. Natuurlijk niet, antwoordde Za belle glimlachend. Mijn meisjes naam was Good. Ik gebruik zo goed als altijd de naam Good, behalve in mijn particuliere leven en zuiver per-, soonlijke aangelegenheden. Ongetwij feld zult u Zabelle Tatcher wel in het adresboek vinden. Unity en ik wonen een paar maanden van het jaar bij elkander, als hij vacantie neemt. U moet weten, djat hij slechts vijf maanden van het jaar zijn grondbezit verlaten mag, totdat zijn eigendomsrecht definitief geworden is. We zouden voor geen geld tea' wereld dat terrein daar kwijt willen raken. Maar, wie is Traganza nu toch? vroeg Madrona ademloos van span ning. Er trok een verdrietige floers over Zabelle's ogen. Ik heb haar ogenblikkelijk her kend. antwoordde ze zachtjes. Zo- vei' ik weet, is zij mijn enige misluk king in mijn zendingswerk, mevrouw Troy. Och, kon ik de kans nog maar eens krijgen, rustig met haar te pra ten. Haar ouders waren ook reeds be ruchte dievenik ben bang. dat 't een kwestie is van herediteit. Zij be vond zich in de zendingsinrichting, toen ik door mijn chef naar Denver werd gestuurd. Ik bleef daar vijf maanden. Bij mijn terugkeer kreeg ik te horen, dat zij er vandoor was ge gaan. Dat is nu zes jaar geleden en nadien heb ik nooit meer iets van haar gezien, of -gehoord totnutoe. We dachtenwe dachten.... Madrona zweeg, werd vuurrood en sloeg de ogen verlegen neer. Ja, dat weet ik wel, zei Zabelle gemoedelijk sussend, Dat heeft mijnheer Boston me al verteld. Maar het signalement, wat u van haar had, paste op mij ook heel aardig. Ik kan het u niet kwalijk nemen. Doch ik ben heel erg blij, dat alles tenslotte weer zich tot haar man, denik nu eens aan je belofte. recht gezet is. Zeg, Unity, wendde ze Zeker.zeker, mompelde Tat cher afwezig. - Maar zeg, Zabelle* ddt is, verdraaid, toch geen manier om nu eens echt gemoedelijk te pra ten. Ik zit graag te praten als een be hoorlijk man. Kan het nu niet even wachten, tot Troy en ik met een -goe de sigaar en een whisky soda voor ons het geval kunnen bespreken. Ik kan niet praten als ik geen poot kan uitsteken. Ik moet Troy op zijn schou der kunnen kloppen en dit en dat en zo meer. Ik moet. —Denk aan je belofte, Unity, her haalde Zabelle glimlachend, maar met een vastbesloten trek op haar ge laat. Maar Zabelleje hebt geen verstand van mannen. We moeten. Vooruit nou, Unity!, Allo dan maar! Zeg Troy, ik heb geprobeerd, die ouwe kaart van jou in handen te krijgen! Och. Zabelle, dit is geen manier van doen zo! Unity was paarsrood van inspan ning er dikke druppels stonden op zijn voorhoofd. Hij keek zijn vrouw verwijtend aan. Toe Troy, zand erover, wil je! Nee Zabelle, ik zeg voor den drom mel geen woord meer, voordat Troy en ik er op ons gemak bij zitten. Laat ze me nou toch niet dwingen, ouwe jongen! Jij bent het immers met me eens, is 't zo niet? Ik moet onder het praten mijn handen vrij hebben. We kunnen hier niet als een troep apen bij elkaar zitten om over dergelijke dingen te praten. Doe jij eeps je best, haar tot rede te brengen, ouwe heer! Als hij straf verdient, dan hebt u hem, dunkt me ,nu wel genoeg ge geven, mevrouw Tatcher. Hij heeft wel een. beetje gelijk. Als ik iéts te bekennen had, aan iemand op wiens achting ik gesteld was, zou.... Hoor je dat nu, Zabelle? zou ik er ook verlegen mee zitten Mooi zo, Troy! om met mijn handen op mijn rug te moeten praten en Daar heb je het nu, Zabelle. Hoor je het goed? en...) en.... hum..- - ,Ja> wat wou ik nu ook weer zeggen? ein digde Troy hakkelend. Zabelle, Madrona en Boston begon nen hartelijk te lachen. Troy en Tat cher keken elkaar ook zó schaapach tig aan. dat het voor iemand, die bin nen zou komen, vrijwel onmogelijk moest zijn, te zien. wie nu wel een bekentenis wilds afleggen en wie er naar moest luisteren. Wordt vervolgd DINSDAG 10 FEBRUARI 1953. HILVERSUM I 402 meter AVRO: 7.00 Nieuws: 7.10 Gramofoonmuziek VPRO: 7.50 Dagopening; AVRO: 8.00 Nieuws: 8.15 Gramofoonanuziek; 9W Mor genwijding; 9.15 Koorzang; 9.25 Voor de vrouw; 9-30 Weerstanden; 9.35 Gramo- fooninuziek; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Voer de zeken; 11.30 Pianorecital; 12.00 Musette-orkest; 12.30 Land, en tuin- bouwmededeiingen; 12.33 Voor het plat teland; 12.40 Orgelspel; 13.00 Nieuws; 13.1*5 Mededelingen of gramofoonmuziek; 13.20 Dansmuziek; 14.00 ,.Zeg eens, Ame rika"; 14.30 Gramofoonmuziek; 14.40 Schoolradio; 15.00 Gramofoonmuziek, 15.15 Voor de vrouw; 15.45 Gramofoor- muzek: 16.30 Voor de jeugd; 17.30 L'ch- te muz ek; 17.50 Mill aire reportage; 18.00 Nieuws; 18.15 Pianospel; 18.30 R-portage of gramofoonmuziek; 18.35 Gramofoon muziek; 18.50 „Paris vous parle"; 18.55 Fanfare-orkest; 19.20 Verzoekprogramma; 20.00 Nieuws; 20.05 Gevarieerd program ma; 21.15 Lichte muziek: 21.35 ..Ik weet, ik weet. wat u niet weet"; 21.50 Tiroler muziek; 22.30 Mededelingen; 22.35 Gra mofoonmuziek; 22.45 Buitenlands over sell 23.00 Nieuws; 23.15 New York cal- 1 ng; 23.2024.00 Gramofoonmuziek. HILVERSUM II 298 meter. KRO: 7.00 Nieuws; 7.10 Gramofoonmuziek; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gramofoonmu ziek: 7.45 Morgengebed en liturgische ka. lender: 8.00 Nieuws en weerberichten; 8.15 Gramofoonmuziek; 9.00 Voor de huisvrouw; 9.35 Gramofoonmuziek; 9.40 L "'■>t'*-':on- 10.00 Voor de kinderen- 10 15 G"~ ""-nmuziek: 11.00 Voor de hu's- 11 oo Schoolradio- 1?A0 A ngclus; 12.03 C:" unofoonmuziek: 1"."5 Z~nn wij zer; 13.00 Nieuws en katholiek rmeuws; 13.20 Actualiteiten; 13.25 Amusementsmu ziek; 14.00 Gevarieerd programma; 14.50 Radio Phitharmonisch orkest en aoïist; 15.30 ,,Ben je zesüitg?"; 16.00 Voor d« zieken; 16.30 Ziekenlof; 17.00 Voor de jeugr'i; 17.15 Felicitaties voor de jeugd; 17 45 Regeringsuitzending: S. Robles: Wapeningeneen nederzetting in Suri name"; 18.00 Gramofoonmuziek; 18.20 Sportpraetje; 18.30 Voor de jeugd; 18.52 Actualiteiten; 19.00 Nieuws; 19.10 Gra mofoonmuziek; 19.15 ..Uit het Boek der boeken"; 19.30 Gramofoonanuziek; 20 25 De gewone man zegt er 't zijne van-, 20.30 ..La cro sad» des cnfanTs", muzkale le gende; In de pauzr: De radiodokter en gramofoonmuziek; 22.40 Gramofoonmu ziek: 22.45 Avondgebed en liturgische ka. lender; 23.00 N.euws; 23.15 Viool en cla- vecimbel; 23 45-24.00 Gramofoonmuziek. BRUSSEL. VLAAMS. 324 meter 11.45 Gramofoonmuzek; 12.30 Weerberichten; 12.34 Vlaamse liederen; (Om 12.50 Koer sen 13.00 Nieuws; 13.20 Gramofoo"vnu- ziek; 14 00 Schoolradio; 15.30 Gramofocn. muziek: 16.00 Idem; 17.00 Nieuws; 17.10 Gramofoonmuze k; 17.15 Voor de kleu ters: 17.30 Gramofoonmuziek; 17.50 Bo-k- besprek'ng; 18.00 Jeugd en muzmk; 18.30 Voor de soldaten; 19 00 Nieuws; 19.40 Gramofoonmuz:ek; 19.50 Causerie; 20.00 Omroeporkest en solist; 20.52 Graniotoon. muz'ik: 21,00 ,,Wat is dat?"; 21.39 Om- roenorkesi 22.00 Nicliws: 22.15 L ch'e mu ziek. 22.45 Gramofoonmuziek; 22.55-23 00 Nieuws. BRUSSEL. FRANS. 484 meter 12.05 Omroeporkest en so lóst: 13.00 Nieuws; 13.10 en 14.00 Gramofoonmuziek; 14.30 Electrisch orgelspel; 15.00 Gramofoonmu. ziek; 16 00 Lichte muzek; 17.00 Nieuws; 17.15 Gramofoonmuziek; 17.30 Kamermu ziek; 18.30. 19.00 en 19.35 Gramofoonmu ziek- 19.45 Nieuws; 20.00 ..Cavalleria Rus ticara", opera (gr.pl.); 21.30 Gjramofoon- muzmk: 22 on Nieuws; 22.10 Omroeporkest en so1 «te; 22.50 Nieuws.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 2