Dag van inkeer, herdenken en boete :;our) 53 straat Zeeuwen van Ossendrecht naar Eindhoven /e-story ve gast en ngen DIW Hulst BREDA. verrichten AAT 7 Ook onze inzameling stijgt! Prinsessen boven rampgebied Plotseling besluit, dat hard viel Corry uit Zierikzee krijgt pop van prinses Beatrix Watersnood-zegel RKTEN Jen: RNEZ 1 I DAGBLAD VOOR ZEELAND Beroep op onze geestelijke veerkracht H. M. de Koningin Eendracht uit oorlogstijd plotseling weer paraat Nieuwe Pauselijke gift Rampenfonds: ruim 24 millioen Springvloed van 16 Februari Regen en hagel Er moest plaats gemaakt voor Amerikaanse militairen Kruislanders weer naar huis CRITIEK op KONING BOUDEWIJN De rijdende stormramp-film Nieuw hulpprogram voor Europa Hulpverlening aan slachtoffers Borgharen 4152 0.21), 0.501. Grave 538 0.11. - 0.18), Lith 1 90 0.44). 'ertonen wij de grote Toegang 18 Jaar. om 8 uur: Fleming Toegang 14 jaar. worden in verband SEN voorstellingen Maandag wel! 589-0 iAGBLAD DE STEM BOSCH, 5 Februari. Dp de paardenmarkt van iangevoerd 279 stuks, de de Nationale Ramp bevredigend. In de kwa- taarden was veel handel, •aarden was veel vraag, ten werden hoge prijzen aanvoer van hitten en handel. In het begin de handel in de b~ste htpaarden vlug, wat ho- tloop trager. aren als volgt: voljarigen f 1175 p. s 2K jarigen 12-jarigen f 650 -f 850 00—f 550; werkpaarden aarden f 1.50—f 1.75 per gewicht. Prima boven paardenmarkt Donder- :N, 6 Februari. Aan- 2.46—2.80 per kg slacht- ïtte koeien, le kwal. 260 150239, 3e kwal 230—249, en kalf koeien: 500—1095, raskalveren, ptniken: 350 en: 225410. 1222 nuchte- 11, 542 vette weidescha- ren 60110. 426 vette var- oudte varkens: 1.501.60, biggen 1.70—1.75, notering 77, alle per kg levend gew lopers: notering biggen lopers 46.80, 8 bokken en notering, 60 paarden 450 voer 3045 stuks, voer, minder, handel be- ger; melk- en kalf koeien: er, handel flauw, prijzen nken: aanvoer klein, han zen niet hoger; graskalve- zeer klein, handel kalm, oger; nuchtere kalveren: handel kalmer, prijzen aanvoer vrij ruiiim, han- e varkens en vette biggen rs gelijk, biggen en lopers groot, handel zeer traag, ■hapen: aanvoer vrij goed, •ijzen niet hoger, paarden stemming zeer kalm, oger. DERS der gemeente 26 FEBRUARI 1953, ït Gemeentehuis in het ar 1953. rug in gewapend beton ver de rivier de Aa of de werken te Breda. keningen en het in- ar op het bureau van ;straat 13, Breda tegen franco per post f 0.10 500oo ST. NIKLAAS-WAAS (België). iketbakker te Ooster- J t vragen van personeel leintjes" buitengewoon ik een dergelijke ad- ats heb ik steeds re- I 0 II 0 f I t f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n 93e JAARGANG No. 20643 Uitgave: N. V. Uitgevers Mij. Neerland ia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie 8181. Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna Redactieraad' G. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J-M Mes. Mr. H. B. L. de Rechter L J v1 Weslende. P. v. M_ Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- 1>estell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. ILosse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor Cod, Koningin en Vaderland MAANDAG 9 FEBRUARI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m». Bij contract aan- zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingei 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST,-> Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) HET GAAT gestadig omhoog met onze inzameling. We zijn de 25 mille al ver gepas seerd. Het kan echter nog veel hoger! Voor de vloed der barm hartigheid leggen we geen djj- ken aan. DAG VAN HERDENKEN, dag van inkeer, dag van boete. De vlaggen hingen halfstok. De bizondere kerkdiensten trok ken ontelbare bezoekers. Op de collecteschalen hoopten zich de biljetten op. Alle vermaaksinrichtingen waren gesloten. En men luisterde naar ernstige radio-programma's, waarin het hoogte punt vormde de rede van H. M. de Koningin, een rede, die ook voor de Belgische zenders is herhaald en met het Wilhelmus werd besloten. door deze zelfde ramp, dit was zo nabij en ver. Uit de gehele wereld ondervonden wij dit, in grote dankbaarheid. Zo kort na de ergste aller oorlogen treft ons deze ramp, die ons echter niet door menselijke verdorvenheid werd aangedaan. Het raadsel van het „waarom" is alleen bekend aan Hem, Die weet wanneer Hij elk van Zijn kinderen tot Zich roept, en die weet welke beproeving, welke krachtmeting wij kunnen verdragen, elk afzonder lijk en allen te samen. God doet thans een beroep op onze geestelijke veerkracht, en op ons ver trouwen in Hem. Dit lijden voert maar naar één uit- r^E EENDRACHT uit de oorlogstijd was plotseling weer paraat, zo merkte Hare Majesteit op. Dit hief ons volk in eens op boven alle afschei dingen en ieder compromis der samen leving uit. Wij voelen er allen de weldadigheid van, weer samen te werken in het streven voor één grote 2aak. en in ons enthousiasme werken we door zonder er op te letten of wij moe worden of schenken weg zonder te letten op wat wij ons ontzeggen. Als straks de zwaarste stoot is opge vangen, en ook het normale leven weer een groot deel van onze aandacht zal vergen, dan wens ik ons allen toe, dat we met taaie volharding toch het herstel en de wedropbouw in dezelfde geest mogen volbrengen, met onze saamhorigheid in het oog en voor ieder zichtbaar. Hoe dieper de nood. die zijn offers nam, des te dieper is tevens in de harten het beginpunt ge legd voor een verbroedering der mensheid, wat tot ver over de grenzen van het vaderland zijn weerklank vond. Dit was zo bij hen die zelf getroffen en zelfs zeer zwaar getroffen werden DE OVERSTROMINGEN in Engeland hebben, volgens cijfers van Zaterdag, 281 slachtoffers geëist. Het Engelse rampenfonds had toen 125.000 pond sterling bijeen. DE BENELUXCONFERENTIE, die op 14 Februari op een nog nader te be palen plaats zou worden gehouden, is als gevolg van de watersnood enkele dagen uitgesteld. IN BELGIE wordt een reeks speciale Rode Kruispostzégels uitgegeven t.g. v. het huwelijk van Prinses Josephine Charlotte. De toeslag die geheven wordt, komt ten goede aan het Ram penfonds. SULTAN HAMID II zal op 25 Febru ari voor het Hooggerechtshof te Dja karta moeten verschijnen. DE AMERIKAANSE zevende vloot is zo werd in Tokio bekend gemaakt, „gereed voor verdere opdrachten, die kunnen voortvloeien uit wijzigingen in het beleid in het Verre Oosten" MAXIMUMPRIJZEN zullen worden ingevoerd voor kolen (per 1 Maart) en voor schroot (per 15 Maart), aldus besloot de Hoge Autoriteit van de K. S. G. IN TEXAS kwamen Zaterdag door autobotsingen 15 personen om het leven. Een brand kostte negen men senlevens. GRIEP eiste in Engeland en Wales vorige week 313 slachtoffers, de week daarvoor 132. In Miinchen zijn reeds *73 personen aan griep gestorven. De epidemie breid zich ongewoon snel uit. DE EERSTE KAMER zal haar ver gadering van 10 Febr. naar de 17e verschuiven, omdat de Regering op eerstgenoemde datum haar nota over de watersnood in de Tweede Kamer indient. DE FRANS-SAARLANDSE conven ties zullen vandaag in het Franse mi nisterie van Buitenlandse Zaken wor den besproken. Men verwacht, dat Frankrijk zijn zeggenschap in de eco nomie en het bestuur van Saarland zal beperken. EDEN, Britse minister van Buiten landse Zaken, zal in April een be zoek aan Griekenland en Turkije brengen. STALIN heeft voor het eerst se dert lange tijd een nieuwe am bassadeur ontvangen. Het was Bravo van Argentinië. Hij had een „aangenaam" onderhoud over eco nomische betrekkingen en vond, dat vadertje Stalin er „zeer ge zond" uitzag. Nederland blijve offer- vaardig 7ATERDAGAVOND was ruim 24 millioen gulden bij het Rampen fonds geteld. Nog steeds stroomt het geld binnen. Iedereen brengt finan ciële offers om de geldelijke nood van de slachtoffers te lenigen. De pro vincie Limburg gaf al ruim vier ton. Het personeel van de Nederlandse steenkolenmijnen heeft Zaterdag 2 uren overgewerkt ten bate van het Nationaal Rampenfonds. In totaal is in Arnhem ruim zeven ton bijeengebracht. In Enschede bracht de huis aan huis collecte meer dan f 100.000 op. Bovendien zond de stad 12.000 dekens en honderden tonnen goederen. De schaalcollecten in de R.K. parochie kerken in Amsterdam brachten bijna twee ton op. Wijnbritseradeel schonk f 35 per ge zin én er werden al 24 koeien toe gezegd. Korea-vrijwilligers gaven f 10.000. De gemeente Waterlandkerkje in Z.-Vlaanderen spant de kroon met 'n bijdrag van f 73 per gezin of f 20 per inwoner! In het zwaar getroffen Zie rikzee werd tijdens drie kerkdiensten f 2.518.87 gecollecteerd. De stad zelf zal zeker goed geholpen worden, want zowel Almelo als twee steden in de V. S., Danville en Haijs, hebben Zie- rikzee geadopteerd. De stad Deventer adopteerde Wil lemstad en Fijnaart. Willemstad heeft het eiland Tiengemeten daadwerke lijk geholpen en zorgt voor de boeren die er nog wonen, evenals voor ach tergebleven mannen in Ooltgens- plaat en Achthuizen. Aan alle in de agrarische bedrijfs takken werkzame vaste en losse ar beiders wordt aanbevolen de waarde van een vacantiedag aan de slachtof fers te geven. Wij beëindigen deze greep uit de binnenlandse hulpacties met het ver melden van de radio-actie onder het motto „Beuzen open, dijken dicht", welke de gezamenlijke omroepver enigingen ten bate van het Rampen fonds voeren. Want ook als de groot ste spanning geweken is, blijft de el lende en moet Nederland volharden in een grote offervaardigheid. komst, zowel voor de doden als voor de levenden, en dat is: naar de barm hartigheid van God en waar deze werkt in de mens. Overal waar leed is, is zegen nabij. MGR. LAMBERTINI SPRAK. (~)OK de speciale afgezant van de Paus, Mgr. Righi Lambertini, heeft voor de radio een toe spraak gehouden, waarin hij het zijn opdracht noemde, de katholieke gelo vigen aan te sporen in hun edelmoe digheid voor de hulpverlening, hun Zijn Vaderlijke Zegen over te bren gen en weer een nieuwe pauselijke bijdrage te voegen bij de gaven, die zowel uit nabije als uit vergelegen landen hier aankomen. Hij zal de H. Vader echter doen weten, dat zijn missie tot aansporing tot edelmoedigheid wel heel snel ver anderd is in de taak de Nederlanders hartgrondig geluk te wensen met de vurigheid van naastenliefde, die allen heeft bezield: „Ik sta waarlijk vol bewondering voor de broederlijke eensgezindheid van geheel dit ar beidzame Nederlandse volk, geplaatst tegenover deze ramp. Geen enkele deur is gesloten gebleven voor hen, die huis en haard verloren of verlaten hadden. Het K.N.P. vernam nog, dat deze tweede Pauselijke gift eveneens 30.000 gulden bedroeg. DE VRIJWILLIGERS. ZATERDAGAVOND heeft Prins Bernhard bizondere dank uitge sproken tot de gewone burger-vrij willigers, de zwoegende dorpelingen in het noodgebied zelf, de toege snelde particulieren en studenten, de DUW-cj;beidens. de vissers uit alle vissersdorpen, de schippers en vracht rijders en vooral niet te vergeten de vele stille werkers achter de scher men, die het dag en nacht op hun posten hebben uitgehouden. Grote vraag: Zal er storm zijn jytET BETREKKING tot de spring- vloed van 16 Februari, die hoger zal zijn dan de springvloed in de nacht van de ramp, zei ir Maris, directeur- generaal van de Rijkswaterstaat, dat het gevaar afhankelijk is van de windkracht. Bij een stormachtige wind op die dag zal de schade zeker toenemen, vooral als men bedenkt, dat de dijken zwak zijn. Zo spoedig mogelijk gaa tmen daarom de buiten en binnenkeringen beschermen. w n -'■■k Koningin maakt nieuwe tocht FVE PRINSESSEN Beatrix, Irene en Margriet hebben Zondagmiddag een vlucht gemaakt boven de geteisterde egbieden. De Koningin en de Prins waren van oordeel, dat het noodzake lijk is. dat hun dochters zieh een vol ledig beeld vormen van de ontstellen de ramp, die ons volk heeft getroffen. Ook Prins Bernhard heeft zich Za terdag weer in de noodgebieden be geven. Na in een polder bij Zonne- Maire te zijn geland, giing de Prins per helicopter naar Dirksland. Na een praatje te hebben gemaakt met voor bijtrekkende evacué's, heeft hij ver scheidene plaatsen bezocht, o.a. Wil lemstad. Nog diezelfde dag heeft de Prins een aantal verzoeken van burgemees ters der bezochte plaatsen aan de Re- gerings Voorlichtiingsdienst doorge geven. Koningin Juliana zet deze week Haar zeer gewaardeerde bezoeken aan de noodgebieden voort, waarbij o.a. Texel aan de beurt zal komen. DE FRANSE ministerraad heeft Za terdagmorgen de aanvullende E.V.G.- protocollen goedgekeurd. Ze zullen spoedig met de vijf andere E.V.G.- landen besproken worden. J Weersverwachting, geldig tot J hedenavond: J Zwaar bewolkt met tijdelijk J sneeuw. Matige tot krachtige Zuidoostelijke wind, later op de J dag in het Zuidwesten mogelijk J i ruimend naar Noordwest en en- t kele regen- of hagelbuien. Matige J tot lichte vorst. In het Zuidwesten J echter lichte vorst tot tempera- t turen om het vriespunt. Vandaag: Zon onder 17.42 uur. Maan onder 11.44 uur. Morgen: J Zon op 8.05 uur. Maan op 5.59 uur. DE 2340 EVACUE'S die in de kazerne te Ossendrecht waren ondergebracht, hebben die kazerne Zaterdag onverwijld moeten verlaten. De mensen, belast met de verzorging van de ge- evacueerden, kregen bericht, dat het kamp in gereedheid moest worden gebracht voor de komst van Amerikaanse genie-troepen. Over de gang van zaken is het Rode Kruis allesbehalve content. De uittocht uit het kamp moest zo snel geschieden, dat een behoorlijke orga nisatie achterwege bleef. Het gevolg hiervan is, dat veel gezinnen op nieuw uit elkaar werden gerukt bij de overplaatsing naar Eindhoven en omgeving. ren een aantal andere maatregelen getroffen, die een puike gang van za ken garandeerden. Men wist inaerdad. dat het verblijf in Ossendrecht maar tijdelijk kon. zijn. Naar men ons echter vertelde, was er geen uiterste termijn gesteld. In de lcop van deze week zouden de evacué's, geleidelijk aan. elders wor den ondergebracht. "Toen Zaterdagavond het bericht kwam, dat het kamp onmiddellijk moest worden ontruimd, legde het Ro de Kruis zich niet onmiddellijk bij dit bevel neer. Men beloofde echter, dat de evacué's van de overplaatsing naar Eindhoven en de omliggende gemeen ten, geen last zouden ondervinden. Bewoners van een en hetzelfde dorp in een getroffen streek zouden zoveel mogelijk in dorpsverband bijeen blij ven. zij zouden in één gemeente wor den ondergebracht. Dooi- deze beloften gerustgesteld, ging de Rode Kruis-instantie, die in het kamp zetelt, met de overplaatsing accoord. De bussen reden voor en ln enkele uren ti.ids waren meer dan 2000 mensen afgevoerd. Slechts een kleine 300 evacué's bleven achter. In het ge bouw waar zij waren ondergebraent, had men gevallen van mazelen en kinkhoest geconstateerd, zodat er een quarantaine-maatregel werd getrof fen. De evcué's werd tevens meegedeeld, dat in verband met de datum van 16 Februari a s„ waarop het wederom springvloed zal zijn, terugkeer naar Zeeland voorshands uitgesloten is. riet zou dus voor elkaar komen met die overplaatsing... Helaas! Nog dezelfde dag moesten de mensen, die in het kamp een goed verzorgings-or- ganisatie hadden opgebouwd, uit Eindhoven vernemen dat weinig van de gedane beloften in vervulling wa ren gegaan. Een aantal gezinnen bleek bij het onderbrengen daarginds opnieuw uit elkaar geslagen te zijn. Mannen, die aan het werk waren ge weest buiten het kamp, moesten bij terugkomst constateren, dat vrouw en kinderen naar Eindhoven waren ver trokken. Hoe dan ook: de overijlde uittocht had opnieuw een hoop narig heid teweeg gebracht. Een geluk was het nog, dat de men sen uit Kruisland, die eveneens in Os sendrecht waren, niet verderop hoef den. Voor hen kwam gelukkig toestem ming af om naar huis terug te gaan. De mensen uit de noodgebieden, die in Ossendrecht waren opgenomen, kregen een uitstekende verzorging. El- waren hier evacué's uit Rilland, St. Philipsland, Kruisland en nog diverse andere plaatsen. Kapitein Kok van het Rode Kruis, de kampcommandant en pater Hilde- bertus uit Rilland zelf een evacué hadden in samenwerking met een aantal leden van het Rode Kruis een organisatie op poten gezet, die door de mensen buitengewoon werd ge waardeerd. De gezinnen waren zoveel mogelijk in afzonderlijke kamers bij een gebracht, waardoor zij een zekere zelfstandigheid kregen. Daarnaast wa- J^oning Boudewijn van België is Zondag te Brussel terugge keerd van een kort verblijf aan de Franse Rivièra. In Belgiseheb Iaden was critiek geleverd op het feit, dat de Ko ning naar de Rivièra ging, terwijl zijn land nog leed als gevolg van de overstromingen. Prinses Joséphine-Charlotte heeft Zaterdag een bezoek gebracht aan de averstroomde gebieden in België. Het Handelsblad te Antwerpen heeft Vrijdag de prinses gecritiseerd omdat zij niet een deel van het bedrag, dat voor haar huwelijksgeschenk is inge zameld, ter beschikking van de getrof fenen heeft gesteld. Zaterdag heeft het Koninklijk Huis bekend gemaakt, dat zij dit nu heeft gedaan en voors. dat Koning Boudewijn en zijn vader, ex-koning Leopold, samen 500.000 francs aan het Nationaal Rampen fonds hebben geschonken, 's Kcmings grootmoeder gaf 100.000 francs. Leopold en Boudewijn bewonderen het panorama van Juan les Pins in Zuid-Frankrijk. De Prinsessen Beatrix en Irene brach ten onverwacht een bezoek aan de evacué's in Doorn, de Bilt en Rens- woude. De kinderen der pas aange- komenen werden verrast met speel goed. Te de Bilt geeft prinses Beatrix een pop aan de vierjarige C'orry Kestelee uit Zierikzee, die juist is aangekomen. Rechts: Prinses Irene. J_JOEWEL het in de bedoeling had gelegen, de film van de storm ramp. die onder de titel „De Nood klok Luidt" door de combinatie Dag blad De Stem - Agfilmo Filmotone wordt uitgebracht in het afgelopen weekend op pad te sturen, heeft de montage ervan de vervaardigers lo- danig opgehouden, dat de filmwagen eerst morgen zal starten. Het ligt in de bedoeling, dat Breda er de pri meur van zal genieten, waarna suc- cessiev/Tjk de andere steden en de dorpen in ons verspreidingsgebied aan de beurt zullen komen. De film-operateurs zijn dezelfde, die ter gelegenheid van de Bredase jubileumfeesten zulk een voortreffe lijke kleurenfilm van het Koninklijk bezoek hebben vervaardigd. Ook dit maal werd het Koninklijk bezoek op de celluloidband vastgelegd. Maar welk een tragisch verschil met toen... Ziehier de stand: Totaal t.m. vorige opgave .795,69 10— 338 2. 25. 50 10, 50— f 22.795 en Belg. frs. 2.600 Ontvangen 7 Febr. '53: Uit „Onvoorziene Ontvang sten" Rixavond H. Harl-comite Beicium zv Breda O. B. Bergen op Zoom j. E. Breaa C. J. L Breda pastoor U. Bongenaar Hengstdijk M. Scnoenmakers Hengstdijk Kaartclub van de B.B. te Chnge f 23,70 Biljartclub D.V.G. f 5.90 Spaarpot Hans, Evert, Cle mens, Jose, Janny Jeannetje en Mariike f 6, A. v. V. Breda f 25— „Het Varkentje" 20— Kaartclub „De Meisjes" Princennage 40— Bred. Briogeclub Breda ÏOO— Collectanten Christus Ko ning Par. Breda 100— Kaartclub „Geit op 't dak" Breaa f 10— Personeel Taxibedrijf „Peutax" f 72,50 Gezamenlijk personeel van Vroom en Dreesmann Breda 1246,49 Verkennerstroep Breda f 50, Person. N.V. van Dijk's Houthandel Breda f 600— Minderman Apeldoorn 5, in pi. v. 10 potjes bier door Waalwijker 4, 'n overschotje uit Waalwijk 2,50 Kaartenpot „Onder Ons" Bergen op Zoom 10, Fransje Talboom f 0,50 Joke Talboom 0,50 Marcel verdonkschot spaar pot Belg. frs. 4.10 en 7,39 Dubbeltjespot Meetafd. H.K.I. Breda 25— Mannenkoor H.K.I. Breda 25, Kinderen v. K., Breda 1,48 Poppenkermis Pim v. Gurp Breda voor de kinderen van de watersnood f 12,96 Annie, Martin en Dymphie van Loon. Breda f 3, Met sneeuwruimen verdiend door verkenners van de St. Josephgioep, Breda 17— Totaal ƒ25.698.37 Belg. frs. 2.604,10 f mm :v f A - '1 A. BI AXtï"' Ten behoeve van de getroffenen zal door de P.T.T. een speciale waters nood-postzegel worden uitgegeven In de frankeerwaarde van 10 cent met een toeslag van eveneens 10 cent. De opbrengst van -de toeslag komt geheel ten goede aan de slachtoffers. De ze gel, die een formaat heeft van 2.6 bfj 3.3 cm. Stassen verklaart: jyuLLES, Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, en Stassen. directeur van de M.S.A.. hebben Za terdagochtend ons land verlaten om door te reizen naar Brussel. Daar hebben zij gesproken over het Belgi sche aandeel in het Europese leger. Zij noemden hun bezoek aan Brus sel ..bevredigend". Van Brussel uit zijn de twee Ame rikanen naar Luxemburg gegaan, waar zii o.a. een beleefdheidsbezoek brachten aan groothertogin Charlot te. Gisteravond zijn zij naar Washing ton gereisd. Voor zijn vertrek uit Bonn hoeft Stassen nog verklaard, dat hij een rapport zal schrijven over de econo mische en financiële situatie in West- Europa en dat hij een nieuw hulp program voor Europa zal voorstellen. De bulo zou voortaan on strikt com merciële basis geschiet I n. Minister machtigt gemeentebesturen F^e minister van Maatschappelijk Werk heeft de gemeentebesturen gemachtigd, aan de slachtoffers van de ramp. die zonder of zonder vol doende inkomsten zijn. met ingang van 1 Februari uitkeringen te doen op basis van de regeling hulpverle ning oorlogss!acbtoffers. Voorts heeft hij de gemeentebestu ren gemachtigd ten behoeve van de inkwartiering van rampslachtoffers uitkeringen te doen aan kwartierge vers en kwartiernemers. Aan deze re geling is terugwerkende kracht ver leend tot 1 Februari j.l.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1