EVACUATIE nu spoedig voltooid RAMPGEBIED GEEN KIJKGEBIED ZWARE STRAFFEN voor PLUNDERAARS Dag van gebed en boete Nederland gaat voor Onze Marine Kabinetscommissie in Ver. Staten organiseert hulp Het ergste voorbij Hoe grootvader zijn I kleinkind redde I Massagraf in dijk te OudeTonge Beroep op heel de bevolking Buitenlandse hulp voor de getroffen gebieden Herhalingsoefe ningen afgelast Vermiste soldaat gevonden VOOR EINDE VAN LOON- EN PRIJSCONTROLE VORST Goeree-Overflakkee Tweehonderd slacht offers begraven In Zeeland reeds verschillende arrestaties ONZE INZAMELING TOT BIJNA 23000 GULDEN GEKLOMMEN Om trots op te zijn Britse Regering: 93e JAARGANG No. 20642 TJitgave; N. V, Uitgevers Mij Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux Breda, ïteigerstraat 16, Tel. Redactie 8181. Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna Redactieraad* C. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes. Mr. frL B. L. de Rechter. L. J v, 't Westende. P. V* M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post 1 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- (beslell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. iLosse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor Cod, Koningin en Vaderland ZATERDAG 7 FEBRUARI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m». Bij contra«t aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. (Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST,Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN. Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 33) PRESIDENT EISENHOWER heeft een kabinetscommissie in gesteld, die plannen zal maken voor hulp aan de door de overstroming getroffen gebieden in West-Europa, Engeland inbe grepen. Foster Dulles is voorzitter van de commissie. Foster Dulles heeft met Harold Stassen, alvorens gisteren morgen op Schiphol te landen, een vlucht gemaakt boven het rampgebied. Hij betuigde zijn deelneming en herhaalde de gelofte dat Amerika zou helpen om het lijden van het Nederlandse volk te verlichten. Volgens mededeling van Mr. Prinsen, secretaris-generaal van binnenlandse Zaken, verwacht men, dat de eerste faze der hulpverlening a.s. Dinsdag kan worden afgesloten. De eva cuatie zal zich dan wel hebben voltrokken. De tweede faze zal dan worden gevormd door de revacuatie, het herstel der dijken en de verdere wederopbouw. Het aantal evacué's, in Noordbrabant ondergebracht, wordt geschat op 25.000 in Zuid-Holland op 10.000. In de laatste provincie verwacht men er nog een kleine 10.000. Alleen uit Zierikzee zijn 1000 personen aangewezen om te evacueren. Ook uit andere gemeenten op Schouwen-Duiveland volgen er nog velen. Zij worden naar Zuid-Holland gebracht. Het Departement van Economische Zaken heeft contact opgenomen met het bedrijfsleven om de mogelijkheid te overwegen van het fabri ceren van eenheids-uitzetten ten behoeve van gedupeerde gezinnen. Een dergelijke uitzet zou dan moeten bevatten huisraad, keukenuitzet, lin nengoed, glaswerk en servies. PRESIDENT EISENHOWER heeft de Regerings-controle op de lonen opgeheven. Ook de prijscontrole op een reeks verbruiksgoederen, waar onder alle vleesproducten, is opgehe ven. EMIGRANTEN uit de noodgebieden kunnen van de Canadese regering 'n crediet op lange termijn krijgen voor de overtocht naar Canada. TE 's-HERTOGENBOSCH wordt van daag een vergadering gehouden om na te gaan wat in de gegeven om standigheden gedaan moet worden met het oog op de gemeenteraads verkiezingen. DE FINSE Regering zal onder meer twaalf grote ingerichte barakken voor 600 personen elk naar ons land ver zenden. HET KIESONTWERP van de Duitse Regering is door de Senaat verwor pen. DUITSE PILOTEN zullen waarschijn lijk in het kader van de Europese verdedigingsgemeenschap een oplei ding in Engeland ondergaan. TJITZENDING van kinderen naar het buitenland wordt, hoezeer de bui tenlandse hulp ook op prijs wordt ge steld, in deze uren van droefheid om psychologische redenen bezwaarlijk geacht. In de komende weken zal men zich hier nader over beraden. DE AMERIKAANSE militaire hulp in het rampgebied bestaat thans uit: 68 ducks, 16 hefschroefvliegtuigen, 2500 militairen, 31 groepen voor drinkwa terzuivering en eenheden van de ge nie. Nog 3 compagnieën ducks worden gereed gehouden. De P.T.T. heeft 22.000 lege post zakken ter beschikking gesteld voor het dichten van dijken. Men heeft deze zakken naar Bergen op Zoom overgebracht. PALEIS NOORDEINDE is nu geheel door de Koningin afgestaan aan het Rode Kruis. Het gebouw doet thans dienst als klerendepöt. NA DE overstromingen in Engeland waren Donderdagochtend 267 lijken geborgen. HULDE aan 52 caféhouders uit de Jordaan, die osloten hun café's op Zondag a.s., de nationale rouwdag, niet te openen. DR. ADENAUER, bondskanselier van West-Duitsland, is voor een bezoek aan Amerika uitgenodigd. IN STOCKHOLM woedt de ergste sneeuwstorm sedert 30 jaar. Het ge hele verkeer is in de war gestuurd. 67 MENSEN moeten het leven verlo ren hebben, toe een Japans passa giersschip nabij Okinawa omsloeg. Alleen de kapitein en een meisje kon den zwemmend het land bereiken. MEER DAN 14 procent van de Fran se communisten heeft in de afgelopen drie jaar voor de partij bedankt. Het is allemaal de schuld van het „ont bindende werk" van Marty en Tillon. HET TOTALE bedrag, dat op de An tillen voor ons land bijeengebracht werd, is tot meer dan 1.250.000 gulden gestegen. J Weersverwachting, geldig tot i hedenavond: i Wisselende bewolking met en- J J kele sneeuwbuien. Zwakke tot i matige Noordoostelijke wind. Ma- i tige tot lichte vorst. J Vandaag: Zon onder 17.39 uur. t t Maan op 2.2.9 uur. Morgen: Zon t i op 8.09 uur. Zon onder 17.40 uur. J Maan op 3.46 uur. Maan onder t f 10.58 uur. Maandag: Zon op 8.07 t uur. Maan onder 11.44 uur. HULPVERLENING aan de slachtoffers van de watersnood op Goeree-Overflakkee heeft thans na genoeg zyn beslag gekregen. Gisteren is een gedeelte van het hulpverle- ningsmaterieel naar elders gediri geerd. Inmiddels werken duizenden eiland bewoners en vrijwilligers dag en nacht aan het herstel van de dijken. Op het eiland verblijven thans nog ongeveer tienduizend mensen. Onge veer 20.000 eilandbewoners zijn in de afgelopen dagen naar elders vervoerd Oude- en Nieuwe-Tonge zijn prac- tisch geheel geëvacueerd. t pen der meest ontroerende ver- halen vertelde de leidster van het tijdelijke kinderverzorgings- J i centrum te Breda. Een oud groot- t vadertje uit Zeeland had slechts t J een kleinkind en de Zondagse t pudding kunnen redden. Enige J dagen lang heeft hij op een dak t de zuigeling gevoed en in leven t gehouden met door hem voorge- i kauwde pudding, tot redding op- J t daagde en men hen naar Breda bracht. De baby is kerngezond en t grootpapa is dolgelukkig. Hij heeft nog steeds iets om voor te t l leven. t GISTERENMIDDAG had in Oude Tonge de teraardebe stelling plaats van de 200 slacht offers, wier stoffelijke over schotten in een schuur waren geborgen. In een stuk van de dijk nabij het havenhoofd was een massagraf gegraven, waarin deze tweehonderd hun laatste rustplaats kregen. Pastoor J. H. D. Hofsteden van Oude Tonge en een vlootpredikant spraken een sober, maar ontroerend woord bij deze diep treffende plechtigheid. De Tweede Kamerleden Fens en Dokter Mol, die een bezoek aan het eiland brachten, wareh eveneens bij de plechtigheid aanwezig. Omtrent Burgemeester van Dijk, die zich zo onvermoeid van zijn meer dan inspannende taak kwijt, werd gisteren gezegd, dat hij op een gege ven ogenblik in onmacht zou zijn ge vallen. De Burgemeester liet ons ver zoeken mede te delen, dat hij geluk kig fit is gebleven en zijn werk steeds is kunnen blijven vervullen. TJE REGERING doet een dringend beroep op de bevolking *-* zich niet onnodig naar het rampgebied te begeven. Met name kijklustigen en personen, die familieleden of bekenden in het rampgebied willen opzoeken, of willen trachten aldaar in lichtingen over hen te verkrijgen, kunnen de hulpverlening en de herstelwerkzaamheden belemmeren. Daarom wordt hun dringend verzocht aan hun voornemeh, hoe begrijpelijk op zich zelf ook, geen gevolg te geven. De politie heeft opdracht met ingang van heden deze per sonen niet tot het rampgebied toe te laten. Bovendien verzoek de Regering ook de streken in de nabij heid van het rampgebied niet onnodig te bezoeken. Zij vraagt dit, opdat de hulpverlening en de herstelwerkzaamheden voort gang kunnen hebben en verkeersopstoppingen worden voorko men. De Regering vertrouwt, dat de bevolking ook in dit op zicht alle medewerking zal willen verlenen, zodat eventuele na dere maatregelen ter beperking van het verkeer achterwege kunnen blijven. TN ZEELAND en ook in de overige delen van het ondergelopen gebied zijn reeds verschillende arrestaties ge vallen van mensen, die zich ten koste van de gedupeerden trachtten te ver reken. Zo werd gisteren snel recht gespro ken over P. de W. uit Ossenisse, die bij hulpverlening aan de dijk zich aangespoeld hout en petroleum had toegeëigend. De Middelburgse poli tierechter veroordeelde hem tot vjjf maanden onvoorwaardelijk. Amerikaanse, Engelse, Franse en Bel gische militairen werken mede aan de hulpverlening in de door watersnood geteisterde gebieden. Hier zien we twee Franse genie-soldaten tezamen met Nederlanders in een rubberbootje op de overstroomde weg van Halste ren naar het stadje Tholen. In de hui zen, welke langs deze weg stonden, kwamen 63 mensen tengevolge van de vloedgolf om het leven. Voor K. L. in eerste helft van Maart TN VERBAND met de noodtoestand bepaalt de Minister van Oorlog het volgende: De herhalingsoefeningen worden afgelast voor die onder delen van de Koninklijke Landmacht, die in de eerste helft van Maart on der de wapenen dienen te komen. Alle reserve-officieren, dienstplich tige onderofficieren en dienstplichti ge korporaals van de Kon. Landmacht die een oproeping hebben ontvangen om op 2 Maart of 5 Maart voor her halingsoefeningen onder de wapenen te komen en alle dienstplichtige koi- poraals en dienstplichtige s°ldate van de Kon. Landmacht die een op roeping hebben ontvangen om P Maart voor herhalingsoefeningen on der de wapenen te komen behoeven aan deze oproeping go geven. Een Rotterdammer had zich te Yer- seke schuldig gemaakt aan roof. Deze gestolene werd. teruggevonden. Deze man werd naar Middelburg overge bracht, evenals vijf andere rovers, die nog in Zeeland werden gearresteerd. ALS RODE KRUISMENSEN ■TE Middelharnis werden enkele ro vers gearresteerd, die zich, ge makshalve, hadden voorzien van Ro de Kruis-armbanden. Burgemeester Rijnders van Middelharnis heeft nu aangekondigd, dat hij geen vreemde lingen meer op Goeree-Overflakkee zal toelaten. Wie zich aan diefstal uit woningen van slachtoffers zal schul dig maken, wordt daar ter plaatse be recht. In Rotterdam had zich ook een plunderaar als redder voorgedaan, 't Was de 27-jarige matroos G. v. d. P. Hij werd veroordeeld tot zes maan den onvoorwaardelijk. Een 25-jarige fabrieksarbeider uit Vlaardingen had zich een paar rub berlaarzen toegeëigend, die voor dé hulpverlening waren bestemd. Hij hoorde zich tot vijf maanden veroor delen. evenals de Rotterdammer met onmiddellijke gevangenneming. TEN EIGEN BATE rVE Rijkspolitie te Reusel (N.B.) hield een echtpaar aan, dat voor gaf geld in te zamelen voor de nood gebieden. Het geld werd evenwel ten eigen bate aangewend. Zij zullen voor de Officier van Justitie te Den Bosch geleid worden. Bij redding omgekomen LIET stoffelijk overschot van de se- dert 1 Februari bij reddingswerk vermiste dpi. soldaat A. Zwarts, -f- komstig uit Delft, van het Reg. Zware Lua Waalhaven, is Donderdag in de omgeving van Klundert aangespoeld. Het stoffelijk overschot is overge bracht naar het Gemeentelijk Gast huis te Zevenbergen. ]TEN WEEK vol rampspoed ligt achter ons. Zoals eens de kwa de boodschappers aan Job de mare brachten, dat hij zijn huis, zijn vee, zijn huisgenoten had verloren, zo zijn de dagen dezer week een voor een op ons toegekomen en dag na dag stapelden zich de berichten op van 'Tampen en ellende. In die ene ontzettende Zondagnacht is het on heil begonnen, dat maar geen einde wilde nemen. Nu kunt ge diepe klachten beluisteren bij duizenden berooiden, die hun vruchtbare lan douwen door het zilte zeewater za gen overspoeld, die hun huizen za gen stukgebeukt door een waan zinnige watervloed; nu kmR ge tranen zien bij duizenden bedroe den, die hun dierbaren zagen ver zinken in de donkere golven en die hun kinderen ontzield in de armen klemden. Over de eindeloze water vlakten heeft de storm het geschrei der moeders meegevoerd, zoals eens in Rama de klachten der moe ders van Bethlehem hebben ge klonken, omdat haar kinderen niet meer waren. Een stroom van ontheemden is traaczaam weggetrokken van de i eigen grond en uitgestrooid over1 het land, waar zij aan vreemde haard een tijdelijk verblijf gevon den hebben. Het is zo menselijk, dat in deze verschrikkelijke dagen soms de vraag opkwam naar het waarom van deze dingen, waarom de zee 111 opgezweepte waanzin moest terug nemen, wat wij in eeuwen volhar dende strijd haar hadden ontwors teld waarom dit leed ons volk tref fen moest. Slechts hij zal hierop een antwoord vinden, die verankerd ligt in God en wiens geloof door geen stormen wordt losgeslagen. We hebben laatst eens de opmer king gelezen, dat ons volk de taal der kerktorens, die boven steden en dorpen omhoog wijzen naar de he mel, niet meer verstaat en dat het daarom door andere middelen op de dienst van God attent zou moe ten worden gemaakt. Dit was de grote nood van ons volk, niet dat het om stoffelijke welvaart moest vechten, maar dat het in brede la gen het contact met God verloren had en een zorgwekkende onkerke lijkheid aan de dag legde. Als de kinderen dezer eeuw meenden ve len, God niet .-neer nodig té heb ben; waarvoor die ouderwetse gods dienst? Waren de prestaties, waar toe we in staat waren, niet groots en geweldig en wie kon de ontwik keling der techniek tegenhouden? En ziet, in de nacht steekt de storm op en we voelen de mense lijke nietigheid, wanneer de eeu wenoude dijken, -waarachter men zich veilig waande, wankelen en alles ineenstort, waaraan het leven hing. NJU KOMEN op deze Zondag onze Bisschoppen ons vragen, de blik omhoog te richten naar God en in diepe deemoed ons hoofd te buigen voor Zijn H. Wil en ondoorgronde lijke Voorzienigheid. We voelen het allen aan in deze dagen, dat ons ernst past; we zouden iedere uitge latenheid of feestvertoon als een schending vinden van de stemming van rouw en inkeer, die over ons kwam. Dit zijn dagen van bezin ning, waarin we in ons geloof de kracht zullen vinden te berusten 111 de zware ure, en waarin we ons diep bewust mogen worden, dat wij God verwaarloosd hebben. Daarom vragen de Bisschoppen, dat we de ze Zondag zullen maken tot een dag van gebed en ons bezinnen op ons eigen leven en door daden van naastenliefde zullen goedmaken en herstellen waarin we tekort scho ten. „Als we van God wegvluchten, hebben we Hem tot rechter", zegt St. Augustinus, „maar als we tot Hem terugkeren, is Hij onze Vader". In het geloof aan Gods vaderlijke goedheid mogen velen, die nu in j Op een verlaten dijk bjj Oude Tonge worden de mensen per bootje J i weggehaald, t (Luchtopname A.N.P.-foto). r\OK de Koninklijke Marine kan te- recht trots zijn op de prestaties van haar leden. Marinevaartuigen zorgden voor assistentie bij verplaat sing van personeel der K.L., bij de evacuatie van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, bij materi- aalvervocr naar geteisterde gebieden en bij de afvoer van cadavers. Een mijnenveger was verbindings schip ten behoeve van telegraafver binding. Een detachement verrichtte herstelwerkzaamheden op Walcheren. Twintig marinemannen zorgden er voor, dat alle 700 stuks vee uit Ab- benbroek en omgeving op het droge werden gebracht. Van het corps mariniers hielpen 735 leden aan dijkherstellingen bij Texel, Den Helder en het Voornse kanaal. HOEWEL Engeland zelf zwaar getroffen is door de waters nood, is het medeleven met Ne derland enorm. De Britse Rege ring heeft aan landen, die En geland hulp willen bieden, doen weten, dat Nederland thans voor gaat. De Nederlandse ambassa de in Engeland wordt over stelpt met aanbiedingen in geld en natura. nood en ellende zijn, de kracht vin den tot onderwerping, de kracht ook om eendrachtig en moedig el kander te helpen en te troosten. Nu is het ook de dag, om nog eens te overdenken, of ge al ge noeg gegeven hebt. Hoe" lang de lijst in onze krant ook wordt, wij hebben er plaats voor! Ons gironummer vergeten? Hier is het nogmaals: 278841. Totaal tm. vorige opgave f Big. frs. Ontvangen 6 Febr. 1953: R.K. Bond van Ouden van Dagen Oosterhout A. j. Dirksen Kaatsheuvel Wijnekus Breda f C. M. Asselbergs Breda f A. van Eijl Breda f Carnavalsverg. „Het Duiten huis" Breda H. J. Wolf Breda f N. N. Ginneken M. F. Bijnen Breda Abdij „Maria Toevlucht" Trappisten Zundert N. N. Breda Bred. Vogelverg. Biljartverg. B.I.S. f Rikclub R.K. Vrouwengilde f Brouwers Bouwbedr. Breda f Bred. Motor en Autoclub B.M.C. Breda 350,- Person. Coöp. Zuivelfabr. en Melkinr. ,.St. Laurentius'S Ulvenhout Nicky Brokse (uit zijn spaarpot) W. B. Breda J. R. Breda f Kaartclub (vier dames) Breda 13,30 19.925,19 100,— 25, 25. 13,50 10,- 100,— 10O,— 25,— 50,— 50,— 250,— 100,— 70, 50, 45. 250,— 82,10 2,15 2,50 2,50 De Moor Autobandenbedrijf Breda Opbrengst bruiloftcollecte Breda Kaartclub „Burgerkring Gin neken f Tiny en Dymphy Hendriks Kaartclub „De Vuile Piek" Breda Nelly, Leny. Bep' Al Breda f J A. joosen Breda Uit de kaartpot H.B.B.H. Uit de kaartpot B.H.V.v.G. f N.N. Me.i. v. O. Waalwijk f S. Waalwijk H. Waalwijk f Person. Brandst. hand. F. v. Gastel Kaartclub de Baay's Batig saldo Eindstraat verg. Breda f Kegelclub „Jas-uit" R.K. Huishoüdsch. „Maria Assumpta" leraressen en leerlingen <N. N. Hasselt, België Belg frs. v. d. Vl. v. Pr. Meerseldreef België Belg. frs. Bred. Repr. Inr. Breda 8 Havenarbeiders Breda Kaartpot 4 x C. Breda F. Verheijen Breda Glazenwasser C. H. Breda Meyer en Josephy Breda T. B. te P. R.K. Rijverg. „Rijdt met beleid" Teteringen Fam. v. B. en fam. v. D. (Kaartclub) Breda Reisclub Onder ons (ter navolging) 25,— 15,60 100,— 3,— 10,— 15, 20. 10, 10 1.— 1,— 2,50 2,50 25.— 20,— 167,85 50,— 100,— 500,— 2000,— 50,— 12,— 25,— 250,— 5,— 250,— 1,— 25,— 33,— 25,— f 2.870,50 Belg, frs. 2.500,— Totaal incl. vorige lijsten ƒ22.795.69 en Beig frs. 2.600,— I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1