GUNSTIG NIEUWS UIT BRABANTS GEBIED OPROEP VAN EPISCOPAAT AAN KATHOLIEK NEDERLAND Eén roep klinkt het hardst: GEEFT!- Eerste vluchtelingen keerden weer naar luns terug J Uit Zeeland nog dijkdoorbraken gemeld Waar zijn ze ondergebracht l oor gedenkdag op Zondag a.s. ZONDAG BIOSCOPEN GESLOTEN Breskens NATIONAAL RAMPENFONDS Film over nationale ramp Geld voor Rampen fonds gestolen HET GOEDE DOEL 5ESDAAGSE I ANNOVER ZESDAAGSE ["E GENT darken wil met land helpen! rsn Uw Kinderen ARKTEN DeStem-Agfilmo Filmotone presenteren: i jet TOTAAL AANTAL doden, dat nu officieel is geregistreerd, bedraagt 1352, een cijfer dat we enige dagen geleden nog niet in onze angstige gedachten durfden nemen. Nu wordt het ons langza merhand tot een ontstellende werkelijkheid. Uit de berichten, die nog in stromen afkomen, kan men zich thans gaan realiseren, hoe vreselijk de waterwolf heeft toegebeten. Nu eerst wordt 't in volle omvang duidelijk, nu de eers te berichten al verspreid worden, die spreken van herstel. De vreselijke dodenlijst ten spijt blijken zich thans de ruggen reeds te krommen onder een gigantische taak die staat te wachten: het herwinnen van wat het water ons heeft ontstolen. Ruim ll'A? millioen De NOODKLOK luidt. Enkele buien Registratie van verplaatste personen MILITAIRE SLACHTOFFERS ENKELE STEMMEN RONDOM DE RAMP. dagblad voor zeeland deren mogen dan niet watervloed heeft toch zitten drie vissersboten t water zijn ze uit dö gezet. i de bedoeling van S.C. daarvoor gelegenheid is ipark een liefdadigheids- spelen tegen Kaaische m de opbrengst bestemd ichtoffers van de waters- iart. ralisatie Woensdagmorgen r was de stand: fcren-Knoke (Zw.-Dld.) 150 Tolthoefer (Did.) 104 p. 3 Plattner-Blousson p. 4 Chapatte-Blousson Van Vliet-Acou (Ned.« [et Ned.-Duitse paar La ne was 10e met 20 p. en achterstand. WOND laat luidde de de Gentse Zesdaagse: 1 164 p. Op 1 ronde: 2 kaert (B). 234 p. 3 Strom- str.) 128 p. 3 Patterson- Austr. B.) 124 p. 5 Ter- ïnssens (Iit.-B.) 97 p. 7 .tfftleben (Fr.) 70 p. 8 rs (Ned.) 50 p. De ove- hadden twee of meer terstand. vernemen, heeft de heer rarz, voorzitter van de tbal Bond, een telegram /Otsy gezonden, waarin hij aan zijn medeleven met ramp getroffen Neder- s biedt hij aan een wed- 'derland te spelen ten ba- lachtoffers. Alle Zondagen rt en alle weekdagen to\ ie 28 Maart eindigt zijn vat de Deense Voetbal 't, beschikbaar kou direct de Uw kind gevaren bestrijden met^ ■ENBOSCH 4/2 Op de markt van heden werden 2629 stuks vee, zijnde: 808 6 lopers, 131 vette kalve- ;en, 868 nuchtere kalveren, 169 zeugen. n waren als volgt: meik in van f 850 tot f 1225 p. >eien van f 600 tot f 775 p. zen van f 825 tot f 1125 iarzen van f 700 tot f 800 ■vaarzen van f 515 tot f 675 van f 400 tot f 525 p.s.; I van f 225 tot f 340 p.s.; I van f 85 tot f 145 p.s.; achtkalveren van f 30 tot ware soorten van f 52 tot pers van f 65 tot f 80 p.s.; s f 32 tot f 47 p.s.; drachtige f 220 tot f 270 p.s.; scha- 0 tot f 70 p.s.; vette scha- vette lammeren van 70 van slachtvee: 576 stuks, tra kwaliteiten tot f 3 le -1 2.90, 2e kw. f 2,50—f 2,60, 2.30f 2,40, worstkoeien ,20, vette stieren f 2,50— I per kg. geslacht gewicht eren lichte van f 1.95— ,g. lev. gew. Vette kalveren f 2,50—f 3.05 per kg. lev. boven notering. Nuchtere ren van f 1,05f 1,15 v. Zware soorten van f 1,Zd kg. lev. gew. Slachtzeugen f 1,56 per kg. lev. gew. mededelingen: Kortere aan- j rundvee als gevolg van de ramp. De handel in melk- Ten verliep fLauw. Duur. idel in guiste koeien, pró" jk te handhaven. Korter - m jongvee, weinig vraag t lauwe handel met aflopen- I Vette kalveren redetjk I vaste prijzen. Nuchtere I ren minder handel met da- I :en. Weinig aanvoer van en vette lammeren, vette ijshoudend, mindere soorten zen. Korte aanvoer van i°' ggen, biggen vlugge hand ige handel. Weinig aanvoej tige zeugen, kalme handel- in slachtvee was over he vlugger met stijf-duurde- J goede handel met oplopen* j Worstkoeien goede hande jende prijzen. Slachtzeugen idel met eits oplopende P™" ATERSTA1\DE1\ 255 (- 0.02); Trier 240 lenz 278 (-0.04); Keulen f»' 526 0.06); Lobith 11®* Nijmegen 924 4- 0.16); Ar 0.16i; Eefde 495 <- 0-0' 381 (- 0.07); Namen rif* (- 028); Er - '-en Belfeld 1320 <- n: GlTa4h 13); Vreeswijk P.00 (08). B 93e jaargang no. 20641 Voor Cod, Koningin er. Vaderland (Bijbureaux: TERNEIJZEN, Noordstraat. 56. Vel. 2601, OOST3URC: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) JJRIE NIEUWE dijkdoorbraken werden gisteren gemeld, alle op Schouwen. Het waren de dijk ten noordoosten van Zonne- maire, die ten oosten van Brouwershaven en die ten westen van Noordgouwe. Een bericht, dat eveneens in de loop van de dag doorkwam en dat sprak van een dijkbreuk hij Renesse, kon gelukkig spoe dig daarna worden tegengesproken. In Noordgouwe bleken bij de dijkbreuk nog mensen te vertoeven. De gehele luchtactie van W'oeusdrecht uit werd ijlings op dit gebied geconcentreerd. Bij gebrek aan rubberboten werden binnen banden uitgeworpen. Wat een geluk: Wat een blijd schap! In Zevenbergen zijn ze weergekeerd met de spullen die op die rampzalige Maandag inder haast werden meegenomen. Het huis stond er nog cn alles was intact. K. H. PRINS BERNHAKD heeft Donderdagavond voor de radio meegedeeld, dat het Nationaal Ram penfonds een bedrag van f 11.872.000 heeft geboekt. De toegezegde bedra gen zijn in dit cijfer nog niet ver werkt. Dit bedrag is echter nog maar een klein onderdeel van het totaal, wat nodig zal zijn om de gevolgen van de ze ramp het hoofd te kunnen bieden. Het bestuur van het Nationaal Ram penfonds heeft terstond een millioen gulden van de binnengekomen gelden overgemaakt aan het Nederlandse Ro de Kruisi welke zijn besteed ter leni ging van de onmiddellijke nood van de bevolking der geteisterde gebieden. Het bestuur van het Nationaal Ram penfonds acht het een bijzonder sympathieke geste, dat vele gemeen ten zustergemeenten uit het getroffen gebied willen adopteren. Doch het ver dient aanbeveling. een dei-gelijke adoptatie nog even uit te stellen tot de tijd dat beter kan zijn gebleken voor welke gemeenten dit nuttig 011 nodig is. r\OOR dc Groninger recherche is gearresteerd dc 70-jarige D. J. Hij heeft het geld, dat hij ophaalde voor het Nationaal Rampenfonds in eigen zak gestoken. Enkele Groningers maakte de poli tie attent op zijn malversatie, toen hij bezig was te collecteren. Hij legde een volledige bekentenis af en zal voor de Officier van Justitie worden geleid. Toen deze berichten werden geschreven, was er ook groot gé- vaar op Voorne Putten, waar men vreesde de Wieldijk bij Nieu- wesluis niet te kunnen behouden. In de loop van de dag kwam een bericht van de burgemees ter van Stavenisse, waarin deze meedeelde, dat zijn gemeente vermoedelijk 300 doden telt. Hij noemt Stavenisse de zwaarst ge troffen gemeente van Europa. Buiten Stavenisse vond op Tholen geen evacuatie plaats. Helaas kan dit niet gemeld worden van Krabbendijke. De toestand werd daar gisteren zo critiek, dat men er de vrouwen kinderen en ouden van dagen wegbracht naar Bergen op Zoom en Ossendrecht. Oude- en Nieuwe-Tonge ondergingen eenzelfde lot, nadat de militaire commandant te Den Bommel tot onmiddellijke evacuatie gelastte. Goeree-Overflakkee is thans geheel ontruimd, met uit zondering van een aantal personen wier aanwezigheid gewenst is. Ooltgensplaat heeft gisteren eveneens tot gehele evacuatie besloten. waterstaat kon melden, dat men ver wacht de spoorbaan Rotterdam-Noord- Brabant over een maand weer te kun nen gebruiken. Men zal ook spoedig beginnen met de herstelwerkzaamhe den van de tien dijkbreuken bij Wil lemstad. In Brabant, waar de toestand mo menteel niet meer verergert, zet men zich schrap. En ook grote delen van Zeeland zullen daar spoedig aan toe zijn. \TAAR OOK anderzijds is de dag van gisteren gedenk waardig: de eerste gunstige be richten kwamen af. Met geluids wagens en via de radio werd bekend gemaakt, dat de inwo ners van Zevenbergen en Lan- geweg konden terugkeren. Met hoeveel vreugde dit werd be groet, kan men elders in ons blad lezen. De burgemeester van Steenbergen deelde mee, dat verdere inundatie van Qe Kruispolder duizenden hectaren kon worden voorkomen. In het Land van Heusden en Alte- na was de toestand goed te noemen. Er was in de loop van de dag maar weinig water bijgekomen. Ir. A. Ma ns, directeur-generaal van de Rijks- Gevluchte families uit het overstromingsgebied zjjn uiteengeslagen. Het mededelingenbord op de Grote Markt tc Breda is een veel geraadpleegde bron van inlichtingen over evacuatie-adressen van familieleden. Dierbare Gelovigen, GOD heeft ons volk een zwaar kruis opgelegd. Honderden verloren het leven, tienduizen den verloren huis en haard, honderdduizenden lijden bitter en millioenen lijden innig mee. Wij buigen in diepe ootmoed ons hoofd voor Gods heilige wil en aanbidden Zijn ondoorgron delijke Voorzienigheid Zijn hei lige wil is ons altijd goed en ge zegend. Maar, dierbare Gelovigen, wij Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Opklaringen, maar ook plaatse lijk enkele buien. Overwegend niatige wind,, in hoofdzaak tussen Noord en Noordwest. Weinig ver andering in temperatuur. Vandaag: Zon onder 17.37 uur. Maan op 1.12 uur. Morgen: Zon op 8.11 uur. Maan onder 10.27 De Noordhoek van de Nieuw-N'euzenpolder bü Temeuzen staan de hui zen met dc „voeten" in het water; tuinen cn erven zijn overspoeld met wrakhout. moeten veel meer doen. Ons volk moet op de knieën in gebed en boete. Wij moeten niet op houden de goede God te sme ken, dat Hij zich in barmhartige goedheid over ons moge ontfer men en ons de kracht moge ge ven om deze zware uren gelovig te dragen en om in waarachtige broederschap elkander te hel pen. Uw bisschoppen aoen daarom een heilig beroep op U allen: doet boete, verenigt U in gebed en helpt zo goed als gc kunt. Ais wij allen op deze wijze in Zijne Naam verzameld zul len zijn in deze droevige dagen, dan zal God in ons midden zijn en dan zal zelfs deze zware beproeving ons dich ter bij God brengen. En vergeet dan ook Haar niet, die ons door God werd gegeven als Troos teres der bedroefden. Zij is onze Moe der, vooral in de nood, en Zij zal ook nu door Haar smekende almacht to nen, dat Zij tevenc de oorzaak van onze blijdschap wil zijn. Geheel Christelijk Nederland gaat op Zondag aanstaande, 8 Februari, samen de handen vou wen, Katholieken en niet-Ka- tholieken. Zorgt, Priesters en Gelovigen, dat al onze Gelovi gen van die dag en bid- en boe tedag maken. Wij schrijven aan onze Geeste lijkheid voor, dat zij te dien einde gepaste regelingen zal treffen, zo als bijvoorbeeld enkele uren van gezamenlijke aanbidding, en Wij smeken al onze Gelovigen, om zon der uitzondering mee te bidden en mee te offeren, met het hart en I mot do daad. God zegene en bescherme ons land en ons volk. Gegeven te Utrecht, 4 Februari 1953 i DR. B. J. ALFRINK, Aartsbisschop-Coadjutor van Utrecht. DR. J. H. G. LEMMENS. Bisschop van Roermond, t J. P. HUIBERS. Bisschop van Haarlem, W. P. A. M. MUTSAERTS, Bisschop van 's-Hertogenbosch. t J. W. M. BAETEN, Bisschop van Breda. TN verband met de omstandigheid, 1 dat velen in den lande in twijefl verkeren omtrent het lot van hun be trekkingen. acht de Minister van Bin nenlandse Zaken het noodzakelijk met spoed een eenvormige en eenvoudige registratie van de personen, die naar een andere gemeente zijn verplaatst ter hand te nemen. Voor een zodanige registratie heeft hij richtlijnen aan de gemeentebestu ren gegeven. ■"TEN gevolge van een ongeval is tij- dens dc hulpverlening op 4 Fe bruari tc Oude Tonge overleden de dpi. korporaal L. N. van Polanen. In totaal zijn thans van de Konink lijke Landmacht twee militairen om het leven gekomen. Drie worden ver mist. De twee militairen van de Konink lijke Marine, van wie aanvankelijk werd aangenomen dat zij vermist wa ren, zijn tnans terecht. Een ULTRA-MODERNE BIOSCOOP cp wielen, een unicum in Nederland, staat op het ogenblik te Breda, gereed om op te rukken. Men legt thans de laatste hand aan de voltooiing van een film, opgenomen in de West-Brabantse noodgebieden in samen werking met reporters van het Dagblad De Stem. Deze film, die de titel draagt „De Noodklok luidtwordt uitgebracht door de Agfilmo-Filmotone studio die haar uitrusting in een edelmoe dig gebaar ter beschikking van de slachtoffers van de waters noodramp heeft gesteld. Zo zullen, te beginnen morgen, in steden en dorpen van ons versprei dingsgebied de openlucht-voorstellingen aanvangen. Men zal er het water door Halsteren zien stromen, men zal er de ellende in Fijnaart en Willem stad aanschouwen. Men zal er H. M. Koningin Juliana zien tijdens Haar be zoek aan het getroffen gebied. Tijdens deze openlucht-voorstellingen zullen onder de toeschouwers en kele collectanten rondgaan. De opbrengst dezer collecten worden gestort op de rekening van ons blad en verantwoord in de lijst van ingekomen giften. Natuurlijk zijn er aan deze filmexpeditie kosten verbonden. Om nu te voorkomen, dat deze kosten ten laste zouden komen van de opbrengst der collectanten zal een beroep worden gedaan op de medewerking van industrie en handel, die daarvoor een aantrekkelijke tegenprestatie zullen krijgen. Het is natuurlijk onmogelijk ieder, die voor medewerking in deze voelt, tijdig te bereiken. Daarom geven wij hier het adres van Agfilmo-Filmoronc: Loop schansstraat 28, Breda. Tel. 6938. Dat het er storm moge lopen. fsjog altijd: de ramp. Het nieuws dobbert tussen optimisme en pessimisme. In Zevenbergen keren de bewoners terug. Krabbendijke anoet plotseling geëvacueerd wor den. In Zeeuwscli-VJaanderen heeft men de toestand bedwongen. Op Schouwen-Duiveland kruime len de dijken verder weg. Maar de hulpactie wordt nu steviger. Daar komt tekening en lijn in. Dat gaat nu systematisch. En onze compli menten aan onze zuster in de nieuwsgeving: de radio. Die geeft de hele dag onbetaalbare en spon tane hulp. Spontane? Als we de beschouwingen in enkele bladen mogen geloven, geldt dit voor één omroepvereniging niet. Niet voor de A.V.R.O. Die wilde uit eigener beweging geen zendtijd voor de Regerings Voorlichtings Dienst af staan. Vanwege de autonomie en de „pontenneur" ziet U. Net din gen, welke we nu zo goed kunnen gebruiken. Er zijn nu dan ook kor te metten gemaakt -met deze def tigste der omroepen: de zendtijd ■voor de R.V.D. werd gevorderd. |7r zijn nog erger wanklanken. Ze komen uit de communistische hoek. Die heren schreeuwen moord en brand, omdat we de spontane en overvloedige Amerikaanse hulp hebben aanvaard. We moeten de dijken zeker maar liever dichten ■met papieren vredesresoluties en de verzamelde werken van Lenin en Stalin droppen boven de be dreigde plaatsen. De heren hebben ook een eigen Volkshulp opgericht, die natuurlijk alles driedubbel zo goed doet als anderen, maar die men meteen gebruikt als agitatle- comité's tegen regering en Ameri kanen. Afijn, laten deze Heden zich maar goed ontmaskeren. Dan zullen ook naïeve volgelingen nog wel eens ontdekken, wat voor vlees ze met hen in de kuip heb ben. jyjaar dit zijn lieden, die zichzelf eigenlijk uitsluiten buiten de Nederlandse volksgemeenschap. Die volksgemeenschap is het eens, gloeiend eens in de bereid heid om te bidden en te zwoegen en te geven, teneinde de arme slachtoffers te helpen en de ellen de naar menselijk vermogen te buigen. Het is verrassend zoals de cij fers omhoog springen op het scorebord, ook op het scorebord zoals het in onze krant staat opgesteld. Gisteren waren we aan de 17 duizend gulden toe. Vandaag komen we reeds dicht bij de 20 duizend. We zijn echter nimmer vol daan. We laten niet af. We wij zij nog eens op de adressen van onze bureaux. We noemen nog eens ons gironummer 278841. We roepen door heel ons ver spreidingsgebied nogmaals met versterkte luidspreker: Geeft! Geeft! Geeft! Totaal t.m. vorige ocaave 1' 16.9S6.64 Belg frs. 100. Ontvangen 5 Februari 19153 Q., Breda f P. V., Breda f A. L., Bred'a f v. d. M„ Breda f R.K. Jonge Boerenstand, afd. Kaatsheuvel, in plaats van feestavond voor de getroffenen f B. G. P. J„ Oosterhout f Th. de Leeuw, Breda f J. W. Pasdeloup, Breda f Voetbalraadclub v. d. „Sa- val", Breda f Kath. Actie Mral. Jeugd der St. Laurentiusparochie Ginneken f N.N. f Buurt- en Kinderverg. „Woningbouw St. Joseph" Breda f K.A.B. afd. Par. Sectie O. L.Vr, v. d. Rozenkr. Breda f Blljartverg. „De Kromme Queu", Breda f Spaar- en Relsclub Breda f Van een Bred. Biljartclub f W. B.. Bergen op Zoom i S., Bergen op Zoom f J. V., Bergen op Zoom r B., Bergen op Zoom N. N„ Breda f Kaartclub „Twee Vrien den", Breda f Marijke en Tonny Nuyten Breda f J. A. J., Breda f M. C. Moon-en, Breda f Rijiv. stalling com. K.A.B. sectie Fatima. Breda f J. H., Bred-a f Kaartclub „De Nieuwe Ba ronie", Breda f Burger Person, verg. K.M. A., Breda f Brands, Breda f Jan en Gerrie Plasman, Breda f H. Trommelen, Wilrijk, België f Pers. fa. Ouwerling, Breda f N. N. f Schildersbedr. J. Uyt de Haag, Breda f Biljartwedstrijd Pinxteren, Breda f Gem. Politie, Breda f Gijsje Touw, Breda Henny Wijtvloet, Breda f Jim en Franklin S., (spaarpot) f Zusters K., Breda f Bredase Zwem- cn Polo club „Surae" f Mia. Tiny, Elly f Raadpot voetbal B. o. Zoom f R.K. Par. Armbestuur Liesbos f Pastoor Hocvenaars, Liesbos f 100— 1000— 37 A0 2.50 5— 30— 15— 2.5— 27.50 75— 2.50 1— 2.50 1.50 25— 14— 2.50 50— 5— 110. 3. 100. 25— 1— 3.— 10— 83— 50— 300— 18.65 475— 4— 3— 2.30 25— SO- lO— 2.40 100— 100— Totaal incl. vorige lusten f 19.925 19 Belg. frs. 100— Rectificatie In de opgave van gisteren werd abusievelijk vermeld Kaartclub „Ge zellig Bijeen" Breda f 50.- in plaats van XegMcltib „Gezellig Samenzijn", Breda i 50.—. TTET hoofdbestuur van de Ne- derlandse Bioscoopbond heeft bepaald, dat met het oog op de algemene Gedenkdag, de bioscopen Zondag 8 Februari in het gehele land gesloten zullen zijn. "Uitgave: N. V, Uitgevers Mij Neerland)» Vei schijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi kustratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna Redactieraad: C. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. IH. B. L. de Rechter. L J v. 1 Weslende. P. V. M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend JLosse nummers 13 ct Postrek. no. 278841. - -.—.TTTiianden: GOES. Westsineel 98. Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST,. Dubbele Poort 7, Tel. 102 V R IJ D A G 6 FEBRUARI 1D53 Advertentieprijs voor de gehele oplage f Ü.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f ü.7> per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitfluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1