NIEUWE DREIGINGEN, - NIEUWE EVACUATIES Het aantal slachtoffers nadert nu de 1500 VERBETEN blijft men doorvechten D HULP UIT ALLE DELEN VAN DE WERELD Bevolking van Kruiningen evacneert Streng optreden tegen plunderaars Zondag: GEDENKDAG AFDOENDE BEVEILIGING MOGELIJK ME.T MAN EN MACHT wordt op de be dreigde puunten tegen liet watermon ster, dat gisteravond door een harde tot stormachtige wind verraderlijk in de rug gesteund werd, gevochten. Men kan alleen maar hopen, dat Nieuwe Tonge, waar de toestand critiek is, en Spijkenisse, waar gevaar dreigde, zou St. Maartensdijk, waar enkele zwakke plekken zijn gesignaleerd, zou Hooge Zwaluwe met die wankele Hel- legatse dijk het houden Allemaal lugu bere vraagtekens met een open kans, dat de nacht een verschrikkelijk antwoord geeft. We behoeven het niet te verzwijgen: de ontzettende ramp is nog steeds niet ten einde. Er zijn zoveel gevaarlijke punten in het dijkenstelsel van Zuid-Holland, Zee land en Noord-Brabant geslagen, dat een storm, die in normale omstandigheden hoogstens als „waarschuwing" moest gel den, thans levensgevaar betekent voor tal lozen in ons zo zwaar beproefde land. Rampenfonds De Pauselijke gift MATROZENSHAG Eenzame kleine in veilige haven EXTRA VERSTREKKING Verlieslijsten Bravo, sergeant RENNERS Be France JDAAGSE VNOVER 5DAAGSE luENT wedstrijden mpenfonds ïrlandsc ploeg rijdt Umpenfonds RKTEN DAGBLAD VOOR ZEELAND E GULZIGE aartsvijand van de Lage Landen, het vernielende water, heeft van onze polders en dijken nog niet voldoende wegge vreten; van vele kanten komen berichten, die spreken van hoogspan ning en doodsangst over nieuwe aanvallen op reeds aangebrachte ver nieuwingen. Zouden er bij de reeds 1397 getelde doden (onze eigen berichtgeving) nog meer slachtoffers komen Zou het gisteravond in de dijk bij de Bospolder op Roozenburg opnieuw geslagen gat van 4 meter een tweede ramp betekenen Ruim zeven millioen Verwarmende stroom van meeleven Militairen gede gradeerd Herhalingsoefeningen afgelast DE„ herhalingsoefeningen van de 44e gevechtsgroep, die met Maart zou den beginnen, gaan niet door, omdat alle kazernementen in de omgeving van t gebied van de watersnood ter beschikking zijn gesteld van de red dingswerkzaamheden, aldus deelde minister Staf vanmiddag mee in de Eerste Kamer. Kapsalon.... Buien Avondklok in s Gravendeel Eerste plichtverder bouwen aan de dijk der naastenliefde rpje Jaywick nabij verloren acht men- werden duizenden Je overstromingen, brengen inwonen in veiligheid. ;>ten tegen verlen- het maar voor één, pr Kieft kwam ook n, dat hjj niet aan Hij kreeg de ver- lividendstop er door len. jse correspondent) thans gevallen: er renners deelnemen France. Het bericht sportpers grote vol- angezien men al ver- >ddet nog) geen Duit- 1de opnemen. morgen van Dinsdag It (Zwi.ts.-Dld.) 240 p.; (Ned.-Belg.) 116 P-: S (Dld-Zwits.) 99 p.; 4 (B.) 90 p. >uitse ploeg Lakeman- tcTe met twee ronden pt. >rgen van Dinsdag was 5-van Steenbergen (BA ie: 2 Bruneel-Rijckaert yl-Ollivier (B.) 129 p.? Austr.) 119 p.: 5 Pat- ustr.-B.115 p.; 6 Car- Fr.) 64 p.; 7 Schulte— te Koewacht te Koewacht in Mei trilden worden verre- rs en profs. JER MOTOREN rWERPEN 'ond m het Sportpaleis z.g. ..Nacht der Moto- aerny's was ons landi door Ces. Bogaert en >e finale in deze afde- Desvaes, 2 Regge de motoren 125 c.c. gaf rge Ronse, 2 Martin v. Ie autokoe rs werd ge- -tner en van Hove, die punten behaalden, vóór >1. motoren 500 c c. werd men door de Belgische üle, cT e zijn tegenstan- plaatse liet. De uitslag Calle, 2 Coekelberg. rullen in Amsterdam en 'oe'bat wedstrijden wor- en AjaxBlauw Wit en pbrengst van beide orot- zijn geheel naar het nfonds. doel zullen Donderdag* c Amsterdam bokswed- gehouden. Harrie Bos n An glee boksen een ïridge Bouvd heeft haar verzocht wedstrijden te rva.n de opbrengst kan ng van de ergste nood. en deze -n Noord-Bra- ;ch worden gegeven, n verzocht in te schrij- iriend, Elznestraati N.W. .se schaatsenrijders in ten besloten zoveel mo gen tot leniging van de aar getroffen vaderland lullen ze a.s. Doncerdag len tegen een Noorse 1 Andersen zal in die omen. zal worden overhandigd nionds van het Noorse reeds dekens naar Ne- tzonden. WATER VOOR E WACHT se visclub is weer eed geworden. Men zal n.l- vis poten in het Grot# Febr. Veemarkt. Aan- Vette koeien en ossefl c 1266 (49 t.b.c.- vrij}* (15 t b.c.-vrij). Nuchtere arkens 111. Paarden 64- noren 36. Bokken of gel* :80—290. 260—275. 200—2305 D330—250; nuchtere kal* 0; slachtpaarden 190175 120—10080; lammeren 95 cien 1200—1000—860; var® 600; vaarzen 875800-** -525—400. aanvoer matJg. handel Hs Maandag. Graskalvereh handel stil, prijzen cnvef- e kalveren aanvoer kof* Jblijk, prijzen als vorig^ arden aanvoer even mi O* prijzen constant. Sche ering, handel stug, g°ea Kalfkoeien aanvoer ail, prijzen onveranderd* voeT mir.'i'er, handel stu» nderd. Vare koe'en aan- ui el flauw, go d prüshoJJ- aanvoer gering, b^de* labiel. T.b c.-vry vee han- tl onveranderd:. 93e JAARGANG No. 2064Q *>88LZ "O® naj^soj *ja Er sjaammu jsso-x jpjOM ossraai TV0- i Cll3!*®*!' -jsod-jaiu fiq puartnisrm) jscI 'SI'9 1 jsod jsd rad 5VS SuqBiaqpn-ioOA ,{tq sCtJdsruauiauuoqv ,uajaine:)J3A "W *A ly 'apuaisa/A n T 1 3P T S "H •JTO 'sajM jpeejaiioepay 'eutug 'V 'H r f P l.pjooH nfiiapJOOMiuEjaA .aijeJism Uuipv '1818 .'aipepaa 'I3X '91 IBBJisJaStay i'spajg :xneajng SepxJaw -"H3 l"f!M:)SJ3A UiipuBijaaM fiJAI s-^Aaaun "A 'N ISAEBIIH Voor God, Koningin en Vaderland DONDERDAG 5 FEBRUARI 1953 Ti Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0-3O per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contraet aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. .Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULSTa Dubbele Poort 7. Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56. Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35^ In verband met het niet wijkende gevaar wordt Zierikzee geheel geëvacueerd. Op het eiland Tholen is dringend behoefte aan rijshout en ander materiaal; ook daar is de toestand nog steeds ernstig. Op onge veer drie k.m. van Bommel bevinden zich een aantal mensen volkomen geïsoleerd op een dijk. Uit Abbenbroek is gemeld, dat de situatie „zeer critiek" is. Met de evacua tie is reeds begonnen. Er zijn nog duizend mensen. Almkerk bevindt zich nu ook in de gevarenzone: evacuatie werd de bewo ners dringend aangeraden. De dijk aan de Biesboscli-kant is zo slecht, dat doorbraak dreigt. Bij Burgh en Haamstede op Schou wen Duiveland is de nood hoog. Daar ver zocht men dringend 0111 zandzakken, om dat dijkdoorbraken gevreesd worden. Het is een trieste lijst, die naar ons gevoe len nog lang niet volledig is. Niet uit alle gebieden dringen helaas de noodkreten tijdig en luide genqeg tot ons door. Het is volslagen onmogelijk zich een juist beeld te vormen van de gevaren, die aan alle kanten tegelijk 011s land bedreigen. Men kan slechts 0111 uitkomst bidden, terwijl men verbeten blijft doorvechten. We hebben naast de genoemde bedreigde plaatsen helaas nog enkele anderen te melden: De nooddijk (pas aangelegd) langs de overspoelde weg Steenbergen- Halsteren is gisteravond doorgebroken. DIJ HET Nationaal Rampenfonds was tot Woensdagavond zeven uur 'n bedrag van f 7.131.000 binnengekomen aan geld, gestort via de Nederlandse Bank, de postchèque en girodienst, en aan contanten. '"Ter rechtzetting van een hier en daar gerezen misverstand zij omtrent de Pauselijke gift van 30.000 gulden ten bate van de getroffenen in het rampgebied medegedeeld, dat deze ge stort zal worden in het Nationaal Rampenfonds en dus aan alle getrof fen gebieden ten goede komt. D Plichtsverzaking JTEN beroepssergeant-majoor en twee beroepssergeanten hebben zich met grove veronachtzaming van hun plicht onttrokken aan de hulpverle ningswerkzaamheden waarvoor zij waren ingezet. Zij zijn onmiddellijk gedegradeerd. Advertentie) ir»m.tWROSSEMS nationale ramp heeft allerwege een verwarmende stroom van me deleven en daadwerkelijke steun ont ketend. Uit practisch alle wereldde len zijn toezeggingen tot hulp ontvan gen. Zo wordt in Canada een natio naal fonds opgericht, dat de talrijke plaatselijke acties wil bundelen. Ook Nederlandse emigranten daar hebben inzamelingen gehouden. Het vervoer van de giften geschiedt gratis. Ook emigranten in Nieuw Zeeland hebben acties opgezet om hun oude moeder land te helpen. Het Canadese Rode Kruis heeft voorts 290 kisten kleding afgezonden. Een Amerikaanse stichting heeft 6 ton nieuwe kleren aangeboden. Zweden heeft 25000 dekens afgezonden, Lu xemburg 2500. België levert 2*4 ton waterlaarzen. Cok uit Noorwegen ko men grote hoeveelheden goederen. Uit Italië komen twee vliegtuigen, die ge bruikt kunnen worden bij reddings werkzaamheden. Bij de terugtocht willen ze Nederlandse kinderen mee nemen, die in Italië een gastvrij ont haal wordt bereid. Ook Frankrijk zit niet stil. Franse agrariërs gaan geld en kleren inzame len, de Secours Catholique komt de mogelijkheid bespreken van tijdelijk verblijf van Nederlandse kinderen in de Elzas, terwijl dit ook wordt over wogen in Cannes en Nice. Aan de ge hele Rivièra worden adressen verza meld, waar jeugdige slachtoffertjes kunnen logeren. Israël heeft 500 kist.n sinaasappelen afgestuurd. Er komen ook zuidvruch ten uit Sicilië. De lijst wordt met de minuut aan gevuld. Zo heeft de internationale Liga van het Rode Kruis medege deeld, dat afdelingen in elf landen reeds een kwart millioen dollar heeft ingezameld. De hulpactie in de West heeft al ruim een half millioen guld'ui opge bracht. Men verklaarde pas goed op dreef te komen. Dit kleine meisje, men vermoedt, dat zü ongeveer 5 jaar Is, kwam geheel alleen in de Ahoy-hal aan. Men weet niet of haar ouders zijn omgeko men, of nog leven, of zjj nog familieleden hoeft, men weet slechts, dat zij uit het overstroomde gebied is gevlucht. Een soldaat uit Den Haag laat haar eens drinken. FNE vrijgevigheid voor onze ge- troffen landgenoten kent geen grenzen, letterlijk noch figuurlijk. In Brussel woont een Nederland se kapper, de heer Cromvoets. Hij heeft via de Regering een com plete inrichting van een kapsalon aangeboden voor een gedupeerde kapper in het rampgebied. M.S. A.-BELANGSTELLIN G pen speciale vertegenwoordiger van de M.S.A., de stichting, die de we derzijdse hulpverlening in Europa or ganiseert, is in Nederland aangeko men. Hij zal met de Amerikaanse am bassadeur, Selden Chapin, over de getroffen gebieden vliegen om te zien, wat de M.S.A. in de toekomst voor het herstel kan doen. De Deense luchtmacht zond gister avond een Catalina-vliegboot met twee ton dekens en kleding aan boord. Toe stel en bemanning blijven na aan komst ter beschikking van het Ne derlandse reddingswerk. Door Zweden gaat een golf van me delijden met de catastrophe in ons land. Een onbekende Zweed leverde daar van misschien wel het beste bewijs. Toen hij hoorde hoe zwaar de ramp was, die Nederland had getroffen, ging hij naar een van de verzamel- posten, trok er zijn winterjas uit, bood die met een elegante buiging aan de sorterende dames aan en verdween weer in de kou van Stockholm. Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Veranderlijke be wolkin met en kele regen-, hagel- of sneeuwbuien eleidelijk afnemende en naar N.- Oost ruimende wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Vandaag: Zon onder 17.35 uur. Maan op 00.00 uur. Morgen: Zon op 8.12 uur. Maan onder 10.04 uur. Bij de Italiaanse vliegtuigen, die naar ons land onderweg zijn, is ook het persoonlijke vliegtuig van presi dent Einaudi. Het trampersoneel van Milaan heeft spontaan een uur loon aangeboden, dat kan worden toege voegd aan de 200 millioen lire, die de Italiaanse regering schonk en de et telijke millioenen, die een inzameling in de grote steden opbracht. Voor helpende militairen r~NE MINISTER van Oorlog heeft goedgekeurd, oat militairen, die daadwerkelijk optreden in de noodge- bieden, tot nader order per dag een extra zakgeld zullen ontvangen van een gulden, alsmede een pakje sigaret ten, zulks met terugwerkende kracht van Zondag 1 Februari af. Ter inzage bij Rode Kruis en op dagbladbureaux WANDAAG hoopt het Ncd. Rode Kruis een eerste verlieslijst uit te geven, waarop meer dan honderd na men voorkomen van personen, waar van verluidt, dat zij om het leven zouden zijn gekomen of vermist wor den. Deze lijsten zullen zoveel mogelijk dagelijks worden uitgegeven. De ge gevens, die daarop voorkomen, zijn ongecontroleerd. Zij kunnen voor fa milieleden en verwanten van daarop vermelde personen dus hoogstens een aanwijzing zijn, dat rekening moet worden gehouden met het feit. dat de verwant mogelijk iets is overkomen. De lijsten zullen ter inzage gelegd worden op de plaatselijke afdelingen van het Rode Kruis. Zo mogelyk op de bureaux van ons blad. Op speciaal verzoek zullen we deze lijsten niet in de krant publiceren, daar ze slechts beschouwd kunnen worden als een voorlopige informatie, die voor correctie vatbaar is. Eveneens ter inzage liggen op ons kantoor te Breda lijsten met namen van in Tilburg verblijvende evacué's. Tn Sommelsdijk nabij Middelharnis is de leiding van de hulpverlening thans in handen van de beroeps ser geant Cornelis van der Put, motor ordonnans eerste klasse, werkzaam op de technische school van de lucht macht op Deelen. De burgemeester van Sommelsdijk wordt namelijk ver mist. Serg. van der Put, die toevallig in Sommelsdijk vertoefde, heeft de lei ding in deze gemeente overgenomen. Hij wordt geassisteerd door vijf an dere militairen. 200 studenten en een dokter. De gehele bevolking van de gemeen te Kruiningen op Zuid-Beveland eva cueert. In lange rij trekken de voer tuigen waarop de inwoners van het stadje met slechts weinige van hun bezittingen hebben plaats genomen, naar veiliger oorden. Een triest beeld van de bittere ellende, die door de mensen in de noodgebieden geleden wordt. MR. BOSCH, de Officier van Justitie te Breda, laat weten, dat tegen plunderaars zo streng mogelijk zal worden opgetreden. Aanstonds na hun aanhouding zullen ze berecht worden en men zal er de wet in al haar gestrengheid op toepassen. Vijf onverlaten, die zich aan plunderen schuldig maakten in 's-Gravendeel, zijn gearresteerd en ingesloten in het Huis van Bewaring te Dordrecht. Men heeft zich genoodzaakt gezien in 's-Gravendeel een avondklok in te_ stellen. Het is verboden om van half zeven des avonds tot zeven uur des morgens zich op straat te begeven, als men geen toestemming heeft. De politie heeft opdracht gekregen om na de eerste sommatie te schieten. Oe politierechtter te Rotterdam heeft gisteren een 26-jarige timmer man uit Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maan den zonder aftrek wegens diefstal van drie jassen enige dagen geleden gepleegd in de Ahoyhal uit goederen, bestemd voor de vluchtelingen uit de geteisterde gebieden. De Officier had eveneens zes maanden geëist, zeggende, dat het hem speet niet meer te kunnen eisen tegen deze man, voor wie iedere kwalificatie te gering is. Er werd een wetsartikel toegepast, dat normaal niet veel onder de aandacht komt, nl. een artikel betreffende diefstal bij watersnood. TN VERBAND MET DE RAMP welke Nederland heeft ge- ■*- troffen, hebben de gezamenlijke kerken besloten a.s. Zon dag in de kerkdiensten op te roepen tot bijzondere veroot moediging, tot gebed en tot offer. H.M. de Koningin zal zich om 1 uur op die dag door de radio tot ons volk richten. De programma's der Omroepverenigingen - zullen het stempel dragen van herdenking van en bezinning op het geleden leed. De Regering spreekt de verwachting uit, dat algemeen in het openbare leven met het bijzondere karakter van deze Zondag rekening zal worden gehouden. £)E RAMP, welke ons land trof, heeft ook de waterstaatkun digen weer aan het peinzen gezet. De ervaring is nu opgedaan, dat bij een ongunstige samenloop van om standigheden onze dijken niet toe reikend zijn. Ze kunnen de bewo ners met hun levende en dode have niet afdoende beschermen. Die sa menloop van omstandigheden doet zich maar zelden voor. Doch hij doet zich voor We weten het nu. De le Februari 1953 staat daardoor voor immer opgetekend als een der zwartste data in de geschiedenis van ons volk. De waterstaatkundigen gaan, zo dra de elementen tot rust zijn ge komen, de gaten weer dichten, de watervloeden weg malen. Moet er niet meer gebeuren Moeten we al die onvoldoende gebleken dijken niet gaan verzwaren 7 Men kan er de plannen en de berekeningen voor gaan opzetten. Men zal tot een fantastisch hoge som komen. En men zal dan nog geen zekerheid hebben, dat er bij een opstand van alle elementen, weer geen rampen zullen geschieden. Js er geen andere uitkomst dan de verzwaring van alle in aanmer king komende dijken Ja, er is een ander plan. Er is al veel over gesproken. Het ziet er op het eerste gezicht haast onwerke lijk uit. Doch de waterstaatkundi gen hebben er zich reeds serieus mee bezig gehouden. Ook in het laatste Kamerdebat over „Water staat" is er al aandacht aan be steed: Het leggen van een dijk van Hoek van Holland tot Westkapelle, die met één slag alle mondingen der grote rivieren afsluit van het geweld der zee. Een gigantisch werk. De kosten moeten op hon derden millioenen besomd worden. Doch wat kost ons één zo'n ramp als die van Februari 1953, alleen zuiver materieel, ongeacht de niet in cijfers uit te drukken som aan menselijk leed Daarom de bestudering van dit gigantische plan moet nu in de kortste keren worden voltooid. Do honderden millioenen, aan de uit voering daarvan besteed moeten we kunnen opbrengen zoals we ook het herstel van de oorlogsschade konden opbrengen. Het is beter in de toekomst zo'n geweldig herstel fonds bijeen te brengen dan te eni ger tijd weer gedwongen te worden ern rampenfonds te vullen. LATEN we intussen de wa terstaatkundigen hun be rekeningen voltooien. Voor het ogenblik valt er voor ons allen een berekening te voltooien. Een berekening, die opweegt tegen de ontstel lende nood van duizenden Het is een dijk, die we nü moeten bouwen, direct, zonder dralen. Het is de dijk van naastenliefde en edelmoedigheid. Ziet de adressen van onze kantoren. Noteert nog eens ons gironum mer 278841. Hier komt dan weer een lijst van giften, bij ons binnengekomen Totaal t.m. vorige opgave f 15.606,69 Belg. frs. 100 Ontvangen 4 Februari 1953: Kaartclub „De Kleine man" Breda Kath. Onderwijzersbond afd. Breda Kruttmeijer Slager Walvis N.N. Spaarverg. .De Oranjeboom Breda Fam. A. J. S. C. Aarden Kaartclub J.N. Eddy Morak van K. B. op Zoom Spranger's Bouwbedr. Breda N.N. H. O. A. G. M. zangkoor Kathedraal J. v. U. Henny v. d. Kieboom Lucia v. d. Kieboom Wim v. d. Kieboom G. van Duuren K. van Duuren Pers. Bakkerij v. d. Kley Breda Hannie van Tilburg en C Brocks T. J. f Wandelsportverg. Baronie (om andere sportverenigingen aan te sporen) Martens Breda f 10.— 100 f 1— 100 f 10 f 20 20 f 10.— 10.- 2.79 f 100 500.— 2.50 1.— 5.— 50— 10— 3,83 3.30 2.80 0.50 0.50 10— 15.50 4— 25— 2.50 250— 2.50 Breda Dr. V. Markje V. (6 Jr.) Collecte op toneelavond v. d. leerlingen v. d. R.K. Huishoud school „Regina Pacis Breda f 36.73 V. 2.50 J. W. f 2.50 J H 1.50 M. K. f 2.50 W. L. 2.50 C. M. 2.50 J M. 2.50 Kaartclub „Gezellig Bijeen" Breda 50. Mej H. B. op Zbom f 2. Uit de spaarpot v. Ireentje Waalwijk f 1. Uit de spaarpot v. Joke 1. Totaal deze lijst f 1.379.95 Totaal incl vorige lijsten f 16.986.64 B. fr. 100.—

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1