In Maart wordt 't atoomkanon beproefd HOOFDEN vol PLANNEN MONDEN vol ENGELS... Weer atoom-proeven in Las Vegas (Nevada) Een snuifje tegen de griep „Empress of Canada" door brand vernield Nieuwe hoop H „Nieuwe vindingen" aan de orde Maandag: 2000 O.-Duitsers gevlucht Gedetineerden naar Hoorn Nederland vraagt uitlevering Nieuwe regels omtrent nuchter zijn sinds 16 Januari van kracht Negentien doden Reeds 16.027 B. B.-ers Met vader en moeder in de schoolbanken „Wat is uw loon?" Smokkelaars wonnen het van douane DAGBLAD VOOR ZEELAND Raadgevende Commissie K. S. G. Geen sprake van twee nieuwe bisdommen Ook Burgerbescher ming doet mee W.-Duitsland neemt maatregelen MEER WINI) ARBEIDERS EN BOEREN De „zeven" uit Breda Sabotage in de haven van Liverpool DRIE SCHEEPSBRANDEN IN 8 DAGEN In drie provincies „My Old Kentucky Home" in Ginneken r Gepantserde ontmoeting 93e JAARGANG No. 20632 Uitgave! N» V. Uitgevers Mij, Neerland!», Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur J. J. H. A. Bruna Redactieraad: C, J» v» Hootegem. Mr.Dr. A. J. J. M. Mes. Mr, H. B. L. de Rechter. L. J. v. 1 Westende, P. V, M. Vercauteren. Abonnementsprijs bü vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no- 278841. Voor God. Koningin en Vaderland DINSDAG 27 JANUARI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 030 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan-j zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staalwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit-, gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, TeL 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35 Te Straatsburg geïnstalleerd f ISTEREN is te Straatsburg de Raad- gevende Commissie van de Euro pese Kolen- en Staalgemeenschap op gericht, waardoor het mechanisme van de pool voltooid is, precies vijf maan den nadat het bestuursorgaan, het Hoge Gezagsorgaan, werd geïnstal leerd. De commissie zal onmiddellijk be ginnen met de bestudering van de plannen van het Hoge Gezagsorgaan voor de gemeenschappelijke markten voor kolen, erts en schroot en voor staal. Helmut Buckhardt, mijndirecteur uit Aken, is gekozen tot voorzitter van de raadgevende commissie van de Europese K.S.G. Hij is 50 jaar oud. De Belgische Vakverenigingsleider André Renard en de Franse verbruikers-af gevaardigde, Metral, werden gekozen tot vice-voorzitters. ET SECRETARIAAT van 't Aartsbisdom deelt mede, dat geruchten als zou het voor nemen bestaan in Nederland binnen afzienbare tijd twee nieuwe bisdommen te vestigen, volkomen uit de lucht gegrepen zijn. TTET ATOOMKANON, dat voor 'het eerst aan de Amerikanen •*--*- in het openbaar werd vertoond tijdens het défilé, dat verle den week in Washington werd gehouden ter ere van de inhuldi ging van president Eisenhower, zal in Maart op de proefterreinen te Las Vegas in Nevada voor het eerst worden beproefd. Bovendien zullen enkele andere „nieuwe vindingen" op hun bruikbaarheid worden onderzocht Dit maakte de Amerikaanse Commissie voor de Atoomenergie Maandag te Washington be kend. T~NE serie atoomproeven van de V. S. worden ook (of misschien wel: juist!) aan het begin van Eisenhowers regeringsperiode met volle kracht voortgezet. Aangaande de „nieuwe vindingen", die aan een proef worden onderworpen, verklaarde de Atoom commissie: het is de bedoeling om ontwikkeling van nieuwe vindingen grote "nauwkeurigheid de grana verder te brengen cn de nodige ge-t gevens te verschaffen voor de ver vaardiging van atoomwapens. Aan de proefnemingen zullen naar raming ongeveer 18.000 manschappen deelnemen. Dit betreft zowel dc Land macht als de vloot en de luchtmacht. Dat het Amerika ernst is met dc vervaardiging van atoomwapens, blijkt o.a. wel duidelijk uit de mededeling dat de proef zich ook uitstrekt over atoomgranaten. Deze zijn bestemd voor atoomkanonnen van het Ameri kaanse leger. Zo'n atoomkanon kan ten over een afstand van 32 kilometer op het doel laten terechtkomen! Geheel nieuw is ook, dat in de me dedeling van de commissie wordt ge zegd, dat de organisatie voor de Bur gerbescherming en andere federale or ganen b(j de proefnemingen recht streeks zullen worden betrokken. Amerika wenst, zo kan men conclu deren, zo weinig mogelük aan het toe val over te laten, wanneer het onver hoopt ooit tot een oorlog zou komen. NIEUWE FABRIEK. FYE COMMISSIE heeft ook bekend- gemaakt, dat aan de rivier De Spoor in Zuid-West-Illinois een fa briek voor de constructie van „min of meer conventionele" explosieven zal worden gebouwd. De kosten van de bouw zullen 29 millioen dollar be dragen. Een woordvoerder der com missie verklaarde, dat niet met radio actief materiaal het belangrijkste bestanddeel voor atoomwapens zal worden gewerkt. IN IEDER GEVAL zullen twee sche pen, bestemd voor het vervoer van 2900 emigranten, midden in de twee de helft van dit jaar uitvallen. Er dreigt een tekort aan ruimte voor vervoer te komen. CHARLES WILSON is definitief I Amerikaans Minister van Defensie. De Senaat heeft de benoeming goedge keurd. GOUVERNEUR BARING van Kenya heeft een tijdelijke commissie van bij stand ingesteld uit „alle rassen". De ze heeft tot taak hem te adviseren, hoe rust en orde het best gehand haafd kunnen worden. IN DE 518e STAATSLOTERIJ, eerste klasse, is een prijs van f 25.000 ge vallen op lot nummer 3544, IN INDONESIË zal Sultan Hamid II die zich nu drie jaar in arrest be vindt, voor liet Hoog Gerechtshof moeten verschijnen. De tenlasteleg ging spreekt van opstand en aanzet ten tot misdrijf. ZEVEN JAAR na de ontploffing van de atoombom op Hirosjima worden op 700 nieter afstand van het cen trum van de ontploffing nog voorwer pen aangetroffen, die sporen van ra dio-activiteit vertonen.' EEN BRUTALE inbreker bond de se cretaris van het fonds voor sociale instellingen der staatsmijnen in zijn kantoor te Heerlen op de bureau stoel vast. De inbreker koos zonder geld het hazenpad. DE BRITSE sportsman du Preaire is er als eerste in geslaagd Het Kanaal over tie steken met een waterfiets. Hij deed er ruim 24 uur over. DE FRANSE assistent militaire atta- taché, Paillet, is uit Hongarije gewe zen. Hij is kapitein en stond aan het hoofd van het bureau belast met de uitgifte van visa Vjoor West-Duits- land. Ook in Frankrijk heerst op het ogenblik griep. De epidemie grijpt hoe langer hoe intenser om zich heen, enniemand is er veilig voor. Dit heeft de directrice van het „Théatre Antoinc", Simone Berriau te Parijs begrepen, toen zij achter het toneel een toestel voor inhalatie liet neer zetten, waar de acteurs en actrices zo nu en dan eens een snuifje aan wagen. EEN LEK SCHIP aan de Culem- borgse kade werd gered, doordat een plaatselijke slager een spek- zwoerd aanbracht, waarmee het 30 cm. grote gat gedicht kon wor den. T)e brandweer kreeg daar door de kans al pompend het schip te behouden! DE 3AARKWESTIE is gisteren weer onderwerp geweest van Frans-Duits overleg. Deze kwestie is nauw ver bonden met het E.V.G.-verdrag, sinds Mayer zich verplicht heeft de Saar- kwestie te regelen vóór de bekrach tiging van het E.V.G.-verdrag. DE FRANSE Minister van Defensie, Rene Pleven, heeft meegedeeld, dal 860 milliard frvan de Franse mili taire begroting van 1420 milliard, be stemd zijn voor de strijdkrachten in Europa cn Noord-Afrika. TE KOPENHAGEN zal een stadscen- trale worden gebouwd, die voor ver warming en verlichting van 6000 flat woningen, vier scholen, twee kinder- joniuzen, een ziekenhuis en een indus triële wijk zal zorgen. eersverwachting, hedenavond: geldig tot (?cl bewolking, maar ovenve- 5° i_ (,roo& weer. Matige tot Krachtige Zuid-Westelijke wind. iets hogere middag temperaturen. Vandaag: Zon onder 17.18 uur. Maan op 14.29 uur. Morgen: Maan onder 7.55 uur. Zon op 8.27 uur. TN DE afgelopen week zijn 5836 O.- Duitsers naar West-Berlyn uitge weken. Maandag bedroeg het aantal vluchtelingen ongeveer 2000. Tot op heden is dit het hoogste aantal, dat op één dag werd geregistreerd. Het totaal aantal vluchtelingen in deze maand is hiermee gestegen tot 19.000 De meesten van hen zijn arbeiders en boeren. Burgemeester Reuter van West- Berlijn heeft met president Heuss en bondskanselier Adenauer besprekin gen gevoerd om het vluchtelingen probleem op te lossen. West-Duits- land zal nu negentig millioen Mark reserveren voor het bouwen van on derkomens voor de gevluchte Oost- Duitsers. De zuivering in Oost-Duitsland is uitgebreid tot de Nationale Democra tische Partij (N.D.P.), de z.g. partij van „kleine Nazi's", die in 1949 werd opgericht. Aan de partijleiders werd gevraagd „elkaar te bespionneren". STACHANOFSTELSEL. J^JOOR het (communistische) vrije Duitse vakverbond is besloten in de uraniummijnen van Saksen en Vandaag laatste groep QNGEVEER de helft van de 123 ge detineerden, die in de mijnen te werk gesteld waren en die verblijf hielden in het mijnkamp Eygelshoven, is thans overgebracht naar de straf gevangenis te Hoorn. Aanvankelijk waren deze gedeti neerden ondergebracht in de Huizen van Bewaring te 's-Hertogenbosch, Roermond en Maastricht. Die uit 's- Hertogenbosch en Roermond zijn Vrij dag naar Hoorn getransporteerd. De laatste groep is gisterenmorgen van Maastricht naar Hoorn gebracht. I Dit is geschied per transportauto met extra politiebewaking. De transpor- 1 en ziin zonder enige moeilijkheden I "erlop-m. 1 De laatste groep uit Norgerhaven wordt vandaag overgebracht. Thüringen hel „collectieve Stachanof arbeidsstelsel" in te voeren. Dit houdt in, dat prestaties van „toparbeiders" als maatstaf voor de anderen zullen gelden. Het ligt in de bedoeling, dit stelsel in alle Oostduitse bedrijven in te voeren. DE Nederlandse Regering heeft besloten haar ambas sade in Bonn op te dragen thans formeel deuitleveringte vragen van de zeven ontsnapte oorlogsmisdadigers. Oorspronkelijk werd verwacht dat de Duitse Regering binnen een redelijke termijn in staat zou zijn de betrokkenen op grond van een zuiver admini stratieve beslissing uitte w ij z e n. Zoals reeds eerder uit Bonn werd gemeld, is de Duitse Regering even wel na raadpleging van haar juristen tot de conclusie gekomen, dat uitwij zing, gezien het in Duitsland gelden de recht, op complicaties zou kunnen stuiten. In verband hiermede is thans besloten tot de .uitleveringsprocedure die in her inte; ..ntionaal Verkeer in dergelijke gevallen wordt toegepast. CEN CANADEES passagiersschip L- van 20.235 ton is, zoals wc reeds in een deel van onze oplage schreven, te Liverpool, waar het in dok lag om te worden opgeknapt, Zondagavond geheel door brand vernield. Tweehonderd brandweerlieden heb ben zes uur lang tevergeefs getracht het schip, de „Empress of Canada", te behouden. Het is gekanteld en ligt half onder water. Maandagochtend stegen nog dikke rookwolken uit het wrak op. Deze brand is de derde in acht dagen in de haven van Liver- LIET DAGBLAD van Vaticaanstad, de Osservatore Romano, publiceer de 15 Januari 1953 het volgende: „De aflevering van de „Acta Apos- tolicae Sedis", waarin de Apostolische Constitutie „Christus Dominus" en de Instructie van de Opperste H. Congre gatie van het H. Officie betreffende de discipline omtrent het nuchter zijn voor het ontvangen der H. Eucharistie zullen worden gepubliceerd, is thans ter perse. Deze aflevering zal als da tum hebben: 16 Januari 1953. Derhal ve treedt met ingang van die dag de nieuwe wet omtrent het Eucharistisch vasten in werking". Hiermede is derhalve vastgesteld, dat met ingang van 16 Januari van deze maand, alle gelovigen zonder meer gebruik kunnen maken van de faciliteiten, door dc H. Vader toege staan en voorgeschreven met betrek king tot dc inachtneming van het Eucharistisch Vasten, overeenkomstig dc bewoordingen van genoemde Apos tolische Constitutie en Instructie. Vliegtuigongeluk in Italië LEN ONGELUK met een tweemoto- rig lünvliegtuig heeft negentien doden geëist. Het vliegtuig is Maan dag in de bergen nabij Cagliai op Sardinië neergestort. Kort nadat het toestel naar Rome was vertrokken, vloog het in brand. Het stortte neer op de berg Sinnai, in het uiterste Zuiden van Sardinië. Buiten de drie bemanningsleden en de stewardes, bevonden er zich vijf tien passagiers aan boord, allen Ita lianen. De brandende „Empress of Canada". (Tele-foto). pool. De mogelijkheid van sabo tage is niet uitgesloten geacht De brand schijnt in de scheeps- apotheek te zijn ontstaan. Het schip is 25 jaar oud. Het kan ais verloren worden beschouwd. De „Empress of Canada" voer op de transatlantische dienst. Velen hadden er reeds passage op geboekt om in Juni de kroningsfeesten bij te wo nen. Het zal moeilijk zijn voor hen nog op andere wijze in hun vervoer te voorzien. MAANDAG 19 JANUARI is de wer- ving voor de Bescherming Bevol king in de provincies Overijsel, N. Brabant en Limburg begonnen. Zaterdag 24 Januari hadden zich in deze drie provincies reeds 16.027 per sonen gemeld. In de Overijsselse A-gemeenten was die dag 37 procent van het benodigd aantal vrijwilligers aanwezig, in de Brabantse A-gemeenten 26 procent en in de Limburgse A-gemeenten 22 pro cent. Meer dan 1000 vrijwilligers hebben zich aangemeld in Enschede, Tilburg, Roermond en Eindhoven. Ook in de B-gemeenten is het aan tal aanmeldingen zeer bevredigend. QITMAAL had vader Joorc uit Tcteringen zijn dapper vrouwtje niet achter op zijn bagagedrager kunnen zetten om haar door de don kere winteravond naar Ginneken te rijden. Want moeder Joore was wat grieperig en nu kon ze niet naar Engelse les. Toch was het gezin behoorlijk vertegenwoordigd en behalve papa zaten twee van de veer tien kinderen behoorlijk op de schoolbanken. „The Netherlands are overpopulated" Nederland is overbevolkt, zeggen ze in koor met alle anderen uit het leerboek van J. de Bok: „Emigrant, leer Engels." P\APPER. inderdaad. Want is er geen moed voor nodig, plannen te maken om met zulk een groot gezin naar Australië te vertrekken? Om twee maal in de week door regen en wind. sneeuw of hagel, soms over be ijzelde wegen een royale 6 km. te fietsen om een hele avond Engels te leren en godsdienstlessen bij te wonen? Is het niet dapper, er uit te trekken wanneer stapels kousen en sokken op sloppen liggen te wachten en tóch de zaak weer op orde is? „Een ervan gaat niet mee", zegt de vader. „Die wordt missiezuster. In Alaska bij de Eskimo's ZINGEN EN BIDDEN. A/JAAR wel present is moeder de Laat, die van de Bieberglaan vlak bij Ulvcnhout, is gekomen. ..Many Dutchman go to other countries" zegt ze vlot en ze leert al die Engelse val kuilen te vermijden, die zo'n zinnetje bevat. Veel Nederlanders gaan naar andere landen. Ja, hier zit zo'n menigte, op de leer banken van het Ginnekense K.J.M.- zaaltje Ze hebben het ongetwijfeld getroffen met hun leraar, want het is wonderlijk wat deze mensen al niet weten te verstaan in enkele maanden. Er staat in het leerboek een Engelse vraag afgedrukt en de leraar geeft er uit 't hoofd in perfect Engels ant woord op. Vlot wordt het antwoord, dat nergens gedrukt staat, uit het hoofd vertaald. Moeder de Laat zit daar niet al leen. Ze heeft drie van haar vijf kin deren meegebracht en de 14-jarige Piet zit in dezelfde bank als zijn moe der „My Old Kentucky Home" te zin gen ên toen de les begon zat hij even- luid als zij te bidden „Our Father", Who art in Heaven....". BELOOFDE LAND. Vf/IJ ZIJN allemaal van den Big- gelaars", zegt een jongeman. „Behalve zij" en daarbij wijst hij naar een charmant meisje aan zijn zijde en hij ontkent niet, wanneer we zeggen: „Maar zij zal het toch ook wel gauw worden, niet?" Ze zijn van Breda en ze willen naar Canada, lierst naar Alberta. Niet in de landbouw, maar als tech nische arbeiders bij wegenaanleg en zo. Maar evengoed zijn ze ervan over tuigd. dat farmer loves his land" dat een boer van zijn land houdt, zo als ze in koor met de anderen mee- zeggen. En dit is belangrijk, let goed op, zegt de leraar: „What is your pay?" wat is uw loon? Ja, van de belang rijkheid daarvan zijn ze allemaal overtuigd. Ook die twee Bekenaars of moeten we nu Prinsenbekenaars zeggen? die plannen hebben voor Nieuw-Zeeland. „Wij zijn vrijgezellen", zeggen ze. En natuurlijk vrienden, maar hun we gen zullen uiteenlopen, want Nieuw- Zeeland heeft een hunner niet geac cepteerd en die moet nu proberen in Australië aan de slag te komen. MAGERE KOEIEN. kunnen en daarom doen ze hun best op een Engelse vertaling van de Droom van Joseph die nu juist niet bemoedigend is omdat zeven vette koeien door zeven mageren werden verslonden, terwijl die veelvraten even mager bleven. De heer van Hooydonk, die in Pe terborough werkzaam is, zal zich niet te beklagen hebben over zijn echtge note. wanneer hij haar van de boot haalt, want mevrouw zit hier op de schoolbanken om zich te prepareren op 'n vlotte conversatie in het verre land. DE VOORSPRONG. J7R IS hier in Nederland voor mij niets meer te doen", zegt va der Wirken uit Teteringen en zijn vrouw beaamt het. Ze willen nu met hun vijf kinderen naar Canada in de hoop dat ze daar ferm aan de slag P*N WANNEER de leraar hij mag tevreden zijn over de aandacht en de goede wil van zijn leerlingen! zijn huiswerk opgeeft dan verschijnt daar reeds Pater Quirinus om de taak van docent over te nemen om al deze mensen, voor wie Nederland te klein is geworden, een soldie godsdienstige grondslag mede te geven. De K.A.B. doet goed werk met deze cursus (evenals ook de N.C.B. dat doet). „Want", zegt ons de leraar, „ik weet het van mijn eigen familie, dat je jaren bij anderen ten achter staat, wanneer je de taal van het land waar je je gaat vestigen, niet kent". Zo wordt daar in Ginneken en el ders Bearbeid om flink beslagen ten ijs te komen in dat vreemde land waar arbeid wacht. Moge het al die vaders en moeders met hun kinderen wel gaan, ze hebben moedig een begin gemaakt en hun voorbeeld moge an deren tot lering zijn. TN DE gemeente Westdorpe in Z. Vlaanderen is een .treffen" geweest tussen ambtenaren der in voerrechten en accijnsen en de in zittenden van een pantsersmok kelauto. De ontmoeting was he vig. Nadat de douane, voor de be teugeling van de smokkel met een eerder buitgemaakte pantserwa gen uitgerust, tevergeefs de smok- kelau'.o tot stoppen had gemaand, trachtte zij met een 3.5 tons „Hum- ber"-gevechtswagen de weg te versperren. Een flinke botsing was het gevolg. De zwaardere smok kelauto zag kans om met zijn bum per de „Humber" langzaam maar zeker weg te drukken en zo vrij baan te maken. Doordat de auto gepantserd was, bleek hij ook voor de schietende ambtenaren onge naakbaar en kon zo, met vee gela den, Belgic inrijden. r)E PRESIDENT van de Indonesi- sche republiek is in vele op* zichten een merkwaardige li- guur. Geheel zijn gevarieerde le vensloop, met haar veelvuldige ups en downs, haar perioden van wél en van niét voor het voetlicht der onbarmhartige openbaarheid tre den, verraadt zich nu en dan in de loop der laatste jaren door die vol komen van elkaar verschillend® mentale aangezichten die hij in zijn redevoeringen aan den lande in het bijzonder, de wereld in het alge meen toont. En steeds zó, dat hij telkens weer zorgt voor een ver rassing. Men zou op zeker ogenblik geneigd zijn te veronderstellen, das men hem nu werkelijk gepeild! heeft, dat men voelt, waar hij heen wil, en dan ineens verandert het beeld, dat tot die illusie aanleiding scheen te geven en toont hij zich onder een gedaante, uit hij zich in woorden, die maken, dat de waar nemer zegt: Neen, ik heb mij du» tóch vergist, hij is nóg anders....; £)EZE GEDACHTEN dringen zich onweerstaanbaar op als men kennis neemt van de redevoe ring, waarmede de president on langs het nieuwe zittingsjaar van het Indonesische parlement heeft ge opend. Een rede, die op een hoog niveau staat, een gezonde, reële en realistische kijk op de dingen open baart en die èn voor binnen- èn voor buitenlandse consumptie onge twijfeld van waarde moet worden geacht. Een rede ook, waarin dit maal een verblijdende toon door klinkt, die, mits met bedachtzaam heid aangehoord, duidt op het was sen van het tere plantje der staten- coöperatie. Is immers tot dusverre, en bij vele gelegenheden, het the ma van 's presidenten toespraken steds geweest diens onverzettelijke „récht" op Westelijk Nieuw-Gui- nea, dit subtiele onderwerp vond thans slechts-weerklank in een kor te, met grote omzichtigheid gestelde paragraaf, wars van alle felheid, waarin wel gerept werd van het meningsverschil, dat te dezen op zichte Nederland en Indonesië ge scheiden houdt, maar zónder bittere woorden die onvervulbare eisen verhullen. De gehele teneur trouwens van de openingsrede, die zich inzonder heid tot de leden van het parlement richtte om hun behartigenswaardi ge aanwijzingen omtrent het begrip „staatsverantwoordelijkheid" te ge ven, is ditmaal uitgesproken posi tief, bezadigd en bezinnend. De op bouw van een nieuwe staat eist bi] voortduring arbeid, die geen uur, geen minuut mag versagen. „Een staat moet worden opge bouwd en dit moet men doen in het zweet zijns aanschijns, van dag tot dag, van uur tot uur, van ogenblik tot ogenblik, aanhoudend. Een staat kan alleen standhouden door de aanhoudende werkzaamheid van de gehele bevolking voor jaren, mis schien zelfs voor enige generaties. Een staat die dit niet inziet, zal er nimmer in slagen zijn onafhanke lijkheid zijn eeuwigdurend eigen dom te noemen. Ik hoop, dat het Indonesische volk dit zal beseffen Hier wordt de parlementsleden een stukje wijsheid op het hart ge bonden waaraan zij, bij wijze van morele les, dringend behoefte had den. De immers nog steeds niet op reguliere wijze verkozen volksver tegenwoordiging, die na de 17 Octo ber-affaire als een klas onwillige jongens op reces werd gestuurd, heeft in de afgelopen maanden tijd gehad voor een critisch zelfonder zoek om tot het besef te komen, dat het blijkbaar gemakkelijk is lid van een parlement te wórden, maar uitermate moeilijk om een goed lid te zijn. jy^ET EVEN GROTE voldoening zal men hebben kennis geno men van de wijze waarop dc president heeft gereageerd op de hoffelijke woorden, door de nieuwe Nederlandse Hoge Commissaris, graaf van Bylandt tot hem gericht, toen deze het staatshoofd zijn ge loofsbrieven aanbood. De president heeft duidelijk te kennen gegeven, dat ook zijnerzijds zal worden ge streefd naar de bevordering ener aangenamer verhouding tussen In donesië en Nederland waarvan hij, evenals de Nederlandse diplomaat, namens diens regering, het grote belang cn de betekenis voor eigen staat blijkt in te zien. Moest slechts enkele weken ge leden worden geconstateerd, dat voor de regering van Indonesië de gebeurtenissen rondom de jaarwis seling' de intrede van 1953 niet tot een feest konden maken, het doel deugd nu te mogen vaststellen, dat de eerste burger des lands per soonlijk van goede voornemens in constructieve richting heeft ge tuigd. Indien de verwezenlijking ervan met dezelfde kracht wordt nagestreefd als de toon zijner rede voering doet hopen, kan de herin nering aan de wrange begindagen van Januari eerder worden weg gevaagd dan men had durven ho pen. TRUMAN zal zijn mémoires gaan schrijven. Het contract met een uit geverij te New-York waarborgt hem al een bedrag van een half millioen dollar. MAANDAG a.s. zal Eisenhower voor het Amerikaanse Congres zijn „state of the Union"-boodschap uitspreken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1