Geallieerden stellen Moskou aansprakelijk Ontwijkend antwoord van Sowjets Met een paar mark half Europa door MELK 1 CT. DUURDER Regeling van internationaal vervoer HELDIN" Klaarheid gevraagd 1NBANK JENT Axel CICERO Tokio iw Hulst Oostburg Terneuzen Terneuzen nt Express Tljzendijke ;IIT BAY Ook Nederlandse nota Inlijving bij Oost-Duitsland Na 18 jaar „bewijs der waarheid" Amsterdam krijgt Ij-tunnel Het verkeerde Oradour Bezoek aan Korea Uit weeshuis in Dresden gevlucht UREEN O'HARA tsken&ji. DAGBLAD VOOR Oost-Duitslandonteigende Westelijke eigendommen Droog weer H. M. reikt posthume onderscheidingen uit WILSON VERKOOPT AANDELEN Minister Algera confereerde in Bonn: Zaak Fonteyn teruggewezen Geen visa meer voor West-Duitsland Territoriale troepen niet onder NATO Klaus (15 jr), zoals Rémi uit „Alken op de Wereld": „Bevrijdingswapens" In A'dam gestrand Hierbij twee leeuwen...:' N 'rekening- en voorschot en bij de kassier voor 3 Soliede belegging, billijke rente, kassier, Tramstraat 21a. HET BESTUUR. 6.30 en 9 uur en .15 uur. taalde, meest koel- anielle Darieux, als uin beluste minna- ïngelse tegen-spion, jk wespennest stak. spion aller tijden! seerde verhaal, ge- intrigue zich des ten van Ankara en Toegang 14 jaar. Januari aanvang 8 n Danny Thomas in ijn zorgen wil ver- ty Gable; kostelijke end zal doen lachen gang alle leeftijden. Zondag 25 Januari ndag 26 Januari om EN AVONTUUR! fetiers in een gevecht op Ippige vijand!!! Kleur door ECHNICOLOR WSU1R FEKSISen lOStra HOFfflW inuari. Aanvang 8 u. in: HOON SCHIP" de Showboot van de n maar loeien als A. •oeien. :gang alle leeftijden. fang 8 uur. color 1 KANSAS" strijd der wanhopige tussen de Noordelij- 14 jaar. 2 uur: Vlammen g voorstelling 4.30 schip. dag 26 Januari. Aan- ire in de fel realisti- 251 BIS het onge- ïschermt n). rtg tegen het mon- is geen betoog en lat ons alleen zien in nde onze jeugd kan de zo nodige voor- Toegang 18 jaar. 28 Januari. Aanvang GUNS" terug naar het leven Toegang 14 jaar Aanvang 2 uur: Zondagmiddag Voor- Artikel 251 bis. Januari. Aanvang 8 e Cabot in in fantastische kleu- e spoorweg over het Toegang 14 jaar. uur. Zondag 25 Ja- r zo graag ziet, jong frisse vlotte musical e songs. egang alle leeftijden. 93e JAARGANG No. 20630 inigavet N, V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna Redactieraad: C. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L. J. v. 7 Westende. P. V. BJ. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 8.15. per week (uitsluitend bij niet-post- besteil.) f 0.42 Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841, Voor Cod, Koningin en Vaderland ZATERDAG 24 JANUARI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) Intentie Int. Bidweek 25 Januari: Bekering van alle heidenen. TE HONGKONG kwamen Vrijdag 76 Europenanen, waaronder verscheide ne missionarissen, aan. Zij zijn uit communistisch China gewezen. DE LAATSTE TWEE in Oost-Duits land wonende Joodse rabbijnen zijn thans naar West-Duitsland gevlucht. EEN AETHERPIRAAT in België, de radiomonteur N., die herhaaldelijk valse S.O.S.-seinen uitzond, is ver oordeeld tot een voorw. gevangenis straf van een jaar en fr. 6000 schade vergoeding aan het Belgische zeewe zen. DE EERSTE vrouwelijke hoogleraar aan de R. K. Universiteit te Nijme gen. prof. dr. Christine Mohrmann, heeft gisteren onder grote belangstel ling haar inaugurale rede gehouden, met als onderwerp „Epiphania". TOT NEDERLANDS ambassadeur te Moskou is benoemd Jhr. mr. P. Tcxei- ra de Mattos, voorheen ambassadeur te Camberra. EEN EXTRA televisie-uitzending, ge wijd aan de inhuldiging van Presi dent Eisenhower, wordt nog op Za terdag a.s. van 15.30 uur af gegeven. DE HEER SUWARNO, hoofd van de dienst van financiën van de provincie Midden-Java, heeft verklaard, dat in 1953 vermoedelijk 60.000 ambtenaren ontslagen zullen worden als bezuini gingsmaatregel. BIJ TSJALOES in Perzië is 'n deel van een kolenmijn ingestort. Achttien mijnwerkers werden gedood en 80 ernstig gewond. IN HET K.R.O.-programma van Dins dag a.s. zal in eerste radio-uitvoering de opera van llaydn „Orfeo ed Euri- dice" worden uitgezonden. Het Bra bants Kamerkoor en het Brabants Orkest werken er aan mee. HET BRITSE tijdschrift „Flight" schrijft, dat onlangs door een nieuw type Russische straaljager ernstige verliezen zijn toegebracht zijn aan Amer. bommenwerpers in Korea. „GELDREGEN", 't laatste nieuws op het gebied van natuurver schijnselen. heeft zich tot twee maal toe voorgedaan in de buurt van Brebes in Indonesië. Beide malen passeerde er een grote nieu we auto een groep werklieden, waarbij bundels bankbiljetten werden uitgeworpen. ENGELAND EN AMERIKA hebben Vrijdag een notawisseling met de Sovjet-Unie gepubliceerd over de bescherming van eigendommen en belangen van deze landen in Oost-Duitsland. In de nota's wordt o.m. gezegd, dat de Sovjet-Unie, ondanks het overdragen van haar verantwoordelijkheid aan de Oost-Duitse autoriteiten, niet ontslagen is van haar verplichtingen als be schermende mogendheid. De eerste nota's dateren reeds van begin vorig jaar. De Sov jet-Unie antwoordde in Mei. In de Amerikaanse nota van Februari vorig jaar werd gezegd, dat de eigenaars na de overdracht der verantwoordelijkheid aan Oost-Duitsland geen toegang tot hun eigendommen hadden gehad en geen inlichtingen er over hadden kunnen verkrijgen. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde Vrijdag, dat na de overdracht verscheidene Britse eigendommen waren onteigend, waarbij in talrijke gevallen geen schadevergoeding aan de eigenaars was gegeven. Met ingang van Maandag "V/fET INGANG van Maandag 26 Januari zal de consu mentenprijs voor alle soorten onsumptiemelk en consumptie melkproducten met één cent per liter worden verhoogd. Deze prijsverhoging strekt ter ver mindering var, de subsidie, die ten behoeve van de consument uit het landbouwegalisatiefonds wordt ver strekt. Daar de prijzen voor varkensvlees in de laatste tijd zijn gedaald, terwijl kan worden venvacht, dat deze da ling zich zal voortzetten, is deze melkprfisverhoging mogelijk, zonder dat z> te sterk invloed heeft op de totale, gemiddelde gezinsuitgaven. QOK NEDERLAND, Frankrijk, Bel- gië en Luxemburg hebben soort gelijke nota's aan de Sovjet-Unie ge zonden, zo meldt het Britse ministe rie. De Sovjet-Unie heeft in Mei van het vorig jaar geantwoord, dat de verantwoordelijkheid was overgedra gen aan de Oostduitse autoriteiten, wier beschikkingen aangaande eigen dommen, aldus de nota. in overeen stemming waren met vroeger geslo ten overeenkomsten tussen de vier grote mogendheden. Deze beschikkingen verzekeren de bescherming van buitenlandse eigen dommen tot een definitieve regeling krachtens een vredesverdrag met Duitsland, aldus de nota. S.U. AANSPRAKELIJK. ALWEER een bijzonder kalf: in Gaast (Friesland) is een driekleurig kalf geboren. Het dier is rood, zwart en wit gekleurd. BIJ GEVECHTEN tussen twee stam men in Aoessa (Ethiopië) zouden tweehonderd stamleden om het leven zijn gekomen en tallozen zijn ge wond. DE 325 MUITERS in de gevangenis van Rockview gaven zich na een op stand van vier dagen onvoorwaarde lijk over. TOT DIRECTEUR-Generaal en tot plv. Directeur-Generaal van de Bui tenlandse Economische Betrekkingen zijn resp. mr. S. Teppema en dr. W. van Oorschot benoemd. AMERIKA zal Italië geen financiële hulp meer geven, als het de Perzische olie aan boord van de tankboot „Mi- rella" naar landen achter het IJzeren Gordijn verkoopt. IN ANKEVEEN brak de veiligheids ketting van een ophaalbrug. Daardoor stortte het contragewicht omlaag, dat op de cabine van een vrachtauto viel. De twee inzittenden werden verplet terd. Advertentie) geldig tot CN GELAND en Amerika hebben verleden week Vrijdag nieuwe nota's gezonden, waarin het Sovjet- antwoord geheel onbevredigend werd genoemd. Beide landen zeiden, dat de Sovjet-Unie in Oost-Duitsland maat regelen toeliet, die „precies het te genovergesteld effect" hadden van be scherming der eigendommen en be langen. Zü stelden de Sovjet-regering aan sprakelijk voor eventuele schade, In dien zij niet bevel gaf tot het onge daan maken van de maatregelen. Men verwacht, dat Nederland en Frankrijk eveneens nieuwe nota's zullen zenden. Uit I)en Haag wordt vernomen, dat Nederland inderdaad deze stap wil doen. De Engelse eigendommen en be langen. waaronder fabrieken en be langen van verzekeringsmaatschap pijen, worden geschat op een waarde van verscheidene millioenen ponden. De Amerikaanse vertegenwoordigen een waarde van meer dan twee hon derd millioen dollar. Grote Ameri kaanse maatschappijen hebben belan gen in Oost-Duitsland. Tot de maatschappijen, die belan gen hebben in Oost-Duitsland, beho ren de Shell Petroleum Company en de Anglo-Iranian Oil Company. Geruchten rond O.-Berlijn r\E OOSTDUITSE premier Grote wohl, heeft verklaard, dat de be volking van Oost-Berlijn „in de na tionale strijd om het bestaan van het Duitse volk met de bevolking van de (Oost-) Duitse democratische Repu bliek verbonden wil zijn". Deze uit lating heeft de geruchten over een aanstaande opneming van Oost-Ber lijn bij Oost-Duitsland versterkt. Het bestuur van Oost-Berlijn reeds georganiseerd volgens het be ginsel van hel „radenstelsel", dat ook de grondslag vormt voor het bestuur van de Oostduitse districten. Gisterenmorgen heeft H. M. de Koningin tijdens een korte plechtigheid In het Paleis op de Dam te Amsterdam, aan elf nabestaanden van ver zetsstrijders posthuum verleende verzetskruisen uitgereikt, o.a. aan J. W. Wildschut uit Den Bosch. Op de foto: Uit handen van H. M. Koningin Juliana ontvangt het zoontje van de verzetsstrijder Nagtegaal uit Mij drecht het posthuum verleende verzetskruis. Om de defensiesetel PRESIDENT EISENHOWER heeft de benoeming van Charles Wilson tot Minister van Defensie voor goedkeu ring naar de Senaat gezonden, nadat Wilson zich bereid verklaard had zijn aandelenbezit in de „General Motors Corp." van de hand te doen. Er worden nu geen moeilijkheden meer verwacht voor de goedkeuring van Wilsons benoeming. "TWEE DAGEN LANG is te Baden- Baden een Nederlands-Duitse conferenie gehouden over vervoers vraagstukken. Er werd gesproken over de Rijnvaart, het verkeer in de zee havens en vrachtwagenverkeer in de grensgebieden. Officiéél wordt hierover meege deeld: Aan het internationale goede renverkeer langs de weg tussen Ne derland en de Bondsrepubliek kan van beide zijden het thans in Nederland tot dit verkeer toegelaten aantal on dernemers deelnemen. Elk der rege ringen kan dit aantal zonder nadere afspraken ten aanzien van de onder KTA ACHTTIEN JAAR daarvoor te enkele marine-artsen te Den Helder - hebben gestreden heeft de nu 53- op grond van vermeende bronchiale jarige ex-sergeant-konstabel van de asthma voor verdere dienst Is afge- Koninklijke Marine A. H. F. Fonteijn keurd. uit Amsterdam bereikt, dat thans of ficieel zal worden uii gemaakt of h|j, zoals hij al die jaren heeft beweerd, in 1935 niet alleen ten onrechte, maar bovendien tegen beter weten in door I Weersverwachting hedenavond: Overdrijvende wolkenvelden, maar droog weer. Zwakke tot ma tige en langs de Waddenkust la ter vrü krachtige wind tussen West en Zuid. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen als gisteren. Vandaag: Zon onder 17.13 uur. Maan onder 4.25 uur. Zondag: Zon op 8.31 uur. Zon onder 17.15 uur. Maan op 12.31 uur. Maan onder 5.37 uur. Maandag: Zon op 8.29 uur. Maan op 13.25 uur. Bondsdag stelt voor: W/EST-DUITSLAND zal de landen van de O.E.E.S. inlichten over een voorstel van de Bondsdag tot af schaffing van visa voor reizen naar Duitsland. De Bondsdag verzocht de Regering om met ingang van één April van het lopende jaar geen visa meer te eisen voor staatsburgers uit de landen van de O.E.E.S. en die van de Raad van Europa, indien zij niet langer dan drie maanden in Duitsland zullen blijven en gelijksoortige maatregelen te vra gen ten behoeve van personen van Duitse nationaliteit. Ook al wensen bedoelde landen niet tot afschaffing van visa over te gaan, dan zal de Westduitse Regering misschien bereid zijn toch tot deze stap over te gaan. A ND RE PASQUET, een voormalige verzetsleider van Oradour sur Vayres, heeft als getuige tijdens het proces te Bordeaux verklaard, dat hij van mening was, dat de Duitsers Ora dour sur Glane met zijn dorp hadden verward. Hij zei, dat een verrader hem had aangegeven bij het Duitse commando in Poitiers en had meegedeeld, dat Pasquets huis een hoofdkwartier was van de verzetsbeweging. De Duitsers hadden toen besloten Oradour te straffen, maar kozen het verkeerde, Oradour sur Glane uit. waar nooit een verzetsorganisatie was geweest, aldus de getuige. 642 mannen, vrou wen en kinderen zijn in 1944 in Ora dour sur Glane door S.S.-troepen ge dood. Drie jaar lang hebben alle rechts colleges, waarvoor Fonteijn wegens smaadschrift terecht heeft gestaan, geweigerd hem zoals hij steeds ver zocht „toe te laten tot het bewijs der waarheid", m.a.w. hem gelegen heid te geven te bewijzen, dat zijn beschuldigingen aan het adres der artsen en diverse instanties, neerge legd in een door hem in 1949 onder het publiek verspreid pamflet, juist waren. Het hoogste rechtscollege in ons land, De Hoge Raad der Neder landen, heeft nu het Gerechtshof te Den Haag gelast dit verzoek van Fonteijn w e 1 in te willigen. haar ressorterende ondernemers met maximaal 10 pet. verhogen. Minister Algera, die de Nederland se delegatie leidt, gaf uiting aan de Nederlandse wens, om het z.g. NOES- tarief in zijn oorspronkelijke vorm ook na 25 Januari van dit jaar te ver lengen. Van Duitse zijde werd daarna toegezegd, dat aan de Bnndesbahn het opnemen van nieuwe onderhan delingen zou worden aanbevolen, ten einde een oplossing te zoeken, die aan de Beneluxhavens een billijk aandeel in het Oostenrijkse verkeer verzekert. In geval van agressie ("\P EEN bijeenkomst van de Ver- eniging ter beoefening van de krijgswetenschap, waar generaal-ma- joor Th. Mathon van de Generale Staf heeft gesproken over de Europese defensiegemeenschap, heeft generaal Kruis de vraag gesteld, wie in geval van mobilisatie de zeggenschap zal hebben over de troepen die zijn aan gewezen, om binnen de landsgrenzen op te treden. „In geval van agressie", aldus gen.- majoor Mathon, „zal de NATO-bevel- hebber geen zeggenschap hebben over de territoriale (roepen. Een beslissing over mobilisatie berust bij de landen van de E.D.G. 11 Generaal Collins IAE STAFCHEF van het Amerikaan- se leger, Gen. Collins, is vandaag naar het Verre Oosten vertrokken voor het zevende bezoek aan dit ge bied sedert het uitbreken van de Ko reaanse oorlog. Generaal Collins zal besprekingen voeren met Generaal Clark, bevel hebber van de Amerikaanse strijd krachten in het Verre Oosten en in Korea en met Generaal van Fleet, be velhebber van het achtste leger. VAN FLEET VERVANGEN. Gisterennacht plm. half een is door de Amsterdamse Gemeenteraad beslo ten tot de bouw van een IJ-tunnel, waarbij het z.g. plan 5 van Publieke Werken met algemene stemmen werd aangenomen. Op de foto: Burge meester Mr. A. J. d'Allly wenst de directeur van Publieke Werken, Ir. J. W. Clerx geluk met de aanneming van het plan van P. W. LIET AMERIKAANSE leger heeft Vrijdag bekend gemaakt, dat Ge neraal James A. van Fleet, de Opper bevelhebber van het Amerikaanse achtste leger in Korea, op 31 Maart zal worden opgevolgd door Generaal M. D. Taylor. ^[LS EEN MODERNE VERSIE van, het Franse weesjongetje Rémi, dat dank zij de pen van Hector Malot wereldberoemd is geworden, heeft in de afgelopen weken een Duitse jongen, die ,/illeen op de wereld" is, met slechts enkele marken op zak, half Europa doorgezworven, tot hij deze week in Amsterdam door een agent van politie werd aange houden. slaagde er in uit de Oost-zóne te glippen, zonder dat iemand er erg in had en zette zijn reis voort naar Dort mund. „Ik had gehoord, dat daar nog een oom van me moest wonen". Hoe hij gereisd had? Op de moder ne wijze: „Liftend" met Duitse vracht wagens. De kost had hij voornamelijk opgescharreld bij boeren. Geslapen? In hooibergen, soms in schuren, soms in de vrachtwagens zelf. Egyptische rechtspraak WEN EGYPTISCHE rechter heeft verscheidene Egyptische jongelie den, die terecht stonden wegens on wettig wapenbezit, vrijgesproken, toen hem bleek, dat de wapens wa ren gebruikt in de „bevrijdingsge vechten", welke in de afgelopen win ter in de Suez-kanaalzone tussen Egyptenaren en Britten zijn geleverd. I_|IJ IS DE 15-jarige weesjongen Klaus S„ een leeriing-bankwer ker, die ruim 14 dagen geleden gevlucht is uit een tehuis voor wezen in Dresden, genaamd St. Jotheim. Naar bekend bevindt Dresden zich achter het IJzeren Gordijn. Aangenomen mag worden, dat zijn voornaamste motief geweest is naar Dortmund te trekken, waar hij meen de een familielid te kunnen vinden. Twee dagen geleden viel het een Amsterdams agent van politie, die langs de De Ruyterkade surveilleerde, op, hoe een besluiteloze jongen bij de Valkenwegpont rondscharre'de en blijkbaar geen raad met zich zelf wist. Hij nam de jongen mee naar het hoofdbureau, die daar het relaas van zijn zwerftocht heeft gedaan. MA UIT HET tehuis te zijn gevlucht, v»:; J TT LIIJ HAD, zoals ons op het bureau bleek", vertelde commissaris Stoett, „nog 15 pfennig op zak". Ook de agent van politie had zich het lot van de jongen reeds aange trokken. „Ik heb een broer in Bra bant, die boer is", had hij tot de com missaris gezegd, „die zou de jonger, best willen opnemen". Maar wet is wet. Minderjarige vreemdelingen zonder papieren moe Het meisje, dat U op deze foto ziet, Dawn Kathigasu, wordt op Malakka gevierd als de heldin van het verzet tegen de Japanners gedurende de Tweede Wereldoorlog. In 1947, toen zij 11 jaar was, werd zij onderscheiden met de „Govern ment's Card of Commendation" voor haar moedige gedrag tijdens de oor logsjaren. Haar ouders werden in 1943 door de Japanners gearresteerd .verdacht van ondergrondse activiteit. Dawn toen pas zéven jaar werd boven de vlammen van een in brand gestoken boom, die was overdekt met mieren, gehangen en bedreigd met de dood, in de hoop, dat of zijzelf, of haar moe der, die zelf ook verschrikkelijke kwellingen moest ondergaan, zou spreken over de zaken, waarvan de Japanners meer wilden weten: de guerilla op Malakka. Dawn zweeg en bezwoer haar moeder, Sybil Kathi gasu, geen inlichtingen te geven. Zij ten in de meeste gevallen naar hun oj vaderland teruggebracht worden. Zowerd gered, door tussenkomst van 'n ook Klaus. Hij is inmiddels op tran-hogere officier. sport gesteld. Vermoedelijk zal het Dawn's moeder stierf in 1948 in verhaal in zoverre nog een „happy en-Schotland. ding" hebben, dat Klaus niet naar het Op de foto: De „heldin van het ver weeshuis in Dresden zal worden te-zet" is in Engeland aangekomen, waar ruggezonden. zij medicijnen zal gaan studeren. In Dortmund kreeg hü zijn eerste lelcnrstclling te slikken. IIoc hij ook' zocht, van een oom was geen spoor j te vinden en na enkele dagen besloot hij, ook West-Duitsland te verlaten. Bij Elten zette hij ongestoord voet op Nederlandse bodem en ook in ons 1 land trof hij mensen, die hem in hur auto's opnamen en soms voedsel c onderdak verschaften. „Ik wilde proberen In Amsterdam trok hij naar West-Duitsland. H;j werk te zoeken", vertelde hij. f^ERRIT LUBALT, oppasser van Ouwehand's Dierenpark te Rhenen is in de wolken. In het najaar schreef hij naar de Negus van Abessynië met het verzoek, een of twee mannelijke leeuwen naar de Grebbeberg te sturen. De leeuwenfamilie bevindt zich daar in een critiek stadium, daar stam vader Max enigszins aftands wordt en do geboorte van jonge dieren u tblijft. Ieder vond, dat Lubalt 1 wel wat erg optimistisch was en taal nog teken zou horen, maar dezer dagen kwam er een brief van jhr. H. P. J. Bosch van Dra- kestein, Nederlands gezant te Ad dis Abeba, die berichtte dat Zijne Majesteit de Keizer het verzoek om schenking van twee leeuwen had ingewilligd. Deze dieren be vinden zich thans in de dieren tuin te Addis Abeba. Ouwehand's Dierenpark neemt nu maatregelen de dieren naar Rhenen te krijgen. rv/lEN KRIJGT de indruk, dat de ernst van het vraagstuk dei- humanistische pretenties tot de K.V.P.-fractie aanvankelijk niet voldoende was doorgedrongen. Men dacht een voldoende omheining ie hebben aangebracht tegen te ver gaande eisen door de activiteit der- humanisten te kenschetsen als wel- zijnsverzorging of iets dergelijks. Men is er echter van geschrokken, toen de practische uitwerking zich openbaarde, speciaal in het leger. Men zag toch het gevaar opdoe men, dat het humanisme practisch als „derde zuil" naast het katholiek en het reformatorisch Christendom zou worden erkend. Hetgeen zou betekenen, dat op de duur alle on- kerkelijken ter „geestelijke verzor ging" aan de humanisten zouden worden toevertrouwd. Hiertegen nu dient ten scherpste stelling te wor den genomen. Hoogstens kan men toestaan, dat degenen, die beslist verklaren, dat ze slechts ongods dienstige „verzorging" wensen, aan de beïnvloeding door het Humanis tisch Verbond toevallen. Doch dit is maar een gering percentage van hen, die zich als onkerkelijk aan dienen. De geloofspractijk wordt vaak prijs gegeven zonder dat het geloof geheel gedoofd is. Het kun nen soms betrekkelijke kleinighe den zijn, waarom de mensen geen voet meer in de kerk willen zetter. Ook luiheid en onverschilligheid kunnen er debet aan zijn. Het be wijst nog geenszins, dat men de ge dachte aan God geheel los liet, laat staan, dat men er vijandig tegen over zou staan. Het is opdracht dei- katholieke en Christelijke zielzor gers, om juist tot deze verdoolde schapen te gaan. Zij hebben troost en bemoediging in moeilijke uren juist zo hard nodig en zullen dan ook dikwijls de weg naar een ac tieve godsdienstbeleving terugvin den. In gelijkberechtigdheid met do Kerken, gelijk een Evert Vermeer opeiste, kan dan ook nimmer toe gestemd worden. Daar de humanisten wel inzien, dat ze dit niet direct kunnen berei ken, zullen ze stap voor stap dit doel willen benaderen. Doch men lette op de eerste stap. De verant woordelijke politici moeten de grens duidelijk en scherp stellen. Niet op een louter beweren kunnen de hu manisten rechten van welzijnsver- zorging opeisen. Laten de humanis ten eerst maar eens door een pe titionnement of op andere wijze aantonen, dat er echte geestverwan ten in het legr, in de gevangenissen, in de D.U.W.-kampen zitten, dat z\i dit soort „geestelijke verzorging" verlangen. Professor P. Smulders S.J. heeft dit in „Streven" terecht voorgesteld. Het zal ons benieuwen, hoe de zaak verder loopt. Het antwoord van minister Staf op de vragen van Pater Stokman heeft geen bevredi- gng kunnen schenken. We zullen er in de Tweede en (of) Eerste Ka mer nog wel meer van horen. J-JET OPVLAMMEN van deze kwestie kan ook van invloed zijn op de evolutie der politieke verhoudingen. Het is reeds geble ken in de zeer belangrijke gedach- tenwisseling (een der gewichtigste parlementaire discussies van de laatste jaren) tussen mr In 't Veld en mr Kropman in de Eerste Ka mer, waarop we enige malen zin speelden. De katholieke woordvoerder heelt erop gewezen, dat de fractieleider van de P.v.d.A. een niet uitgelokt pleidooi hield voor het streven van het Humanistisch Verbond. „Ik vraag mij," aldus Mr. Krop man, „of dit pleit gevoerd is namens j de leden van de P.v.d.A. Ik moet dit aannemen, want de geachte af gevaardigde sprak als fractie-voor- zitter. Maar waarom zegt de P.v. I d.A. dit niet aan haar kiezers? i Waarom zegt zij niet: Weliswaar staat bij ons de godsdienstige over tuiging naast de politieke overtui ging, maar de sfeer, het klimaat in onze partij is zodanig, dat dit kan, dat de woordvoerder van onze par tij in de Eerste Kamer zonder te genspraak kan optreden als propa gandist van het Humanistisch Ver bond. Wanneer dat niet zo is, wan neer hij niet spreekt, in zijn func tie als fractievoorzitter, maar als de heer In 't Veld tout court, zou i.-; dit gaarne vernemen en ik neem aan, ook de kiezers van de P.v.d.A. „Het gaat hier niet om kleinighe den, over formalisme. Het gaat om de vraag: de mensheid verkeert in het grootste gevaar; daartegen is maar één mid del: re-christianisering, het Evan gelie. Neen, zegt het Humanistisch Verbond: in ieder geval niet het Evangelie". {-[IER IS DE grote tegenstelling, waarom het bij deze kwestie gaat, nog eens zeer scherp en helder gesteld. Hier is ook het ge vaar gesignaleerd, dat de momen teel grootste partij in den lande ernstig wordt geïnfecteerd door een gevaarlijke levensbeschouwing. En in ieder geval zal ze de Christelijk denkenden niet kunnen steunen, als die zich schrap zetten tegen het humanistisch opdringen. Op het ge vaar van de „doorbraak" valt hier door een felle stralenbundel. Steun aan haar betekent verzwakking van het Christelijk front. DE GRIEPEPIDEMIE in Zuid- en Zuidwest Duitsland bieidt zich nog steeds uit. In Stutlgart hebben 30 pet van de schoolkinderen griep.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1