EISENHOWER als president der V.S; ingehuldigd Mr TEULINGS! REGERING KRABBELT TERUG DOLLEMAN wilde springen door spiegelruit Duits overleg met Nederland Melk duurder r Millioenen volgden de plechtigheid door televisie en radio „Huisvrouwen als brandweermannen" „EEN HART VOL BEGRIP" Toestand critiek Electrische trein rijdt in op goederentrein Atheïsme in ons land RUMOER IN ROME Tumult in rustig Tevoren nog twee ruiten ingeslagen Breda's café IG, Hulst-Sliet in hun 3or het ergoed maar I tegen Ikoperl DAGBLAD VOOR Met groot ceremonieel en oncler geweldige belangstelling Drees aan Eisenhower TEGENSTELLINGEN IN R.E.A.? K.V.P. komt op voor belastingverlaging en voor de middengroepen ER TREKKEN zich nieuwe wolken samen boven het Kabinet. In de Eerste Kamer hebben woordvoeders van de K.V.P., van de V.V.D. en van de A.R. er zich over beklaagd, dat de regering de belastingfacili teiten en maatregelen voor de middengroepen op de achtergrond schuift. Men verwacht, dat min. v. d. Kieft heden enkele toezeggingen zal doen om te trachten de rechtse partijen te sussen, maar een vastomlijnd com plex van maatregelen zal hij nog niet kunnen aankondigen, omdat er in de Raad voor Economische aangelegenheden meningsverschillen zijn over de middelen ter stimulering van de werkgelegenheid. Opklaringen Om f 3.60 DE, KASTELEIN bleef uiteraard op betaling aandringen en daarop werd De D. woest. Hij greep de bran dende kachel vast alsof hij een mud aardappels op wilde .tillen en verzette dit verwarmingsapparaat op een hard handige manier. Deze krachtprestatie scheen hem goed op toeren te bren gen. Hij hield de kastelein en een toeschietende bezoeker van het lijf, liep naar de voordeur en timmerde ook daar een ruit van in elkaar, ken nelijk met de bedoeling via die ruit op straat te verdwijnen. Een houten dwarslat, aangebracht om de ruit aan de buitenkant te beschermen, ver sperde hem echter de weg. Ziedend De zeven ontsnapten Don Camillo bij de Paus t de film „Kinderen (Mn Hel". Het sterfbed fan lelne H. Theresia. ten 93e JAARGANG No. 20627 Uïtgavei Nw V. Uitgevers Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H. A. Bruna Redactieraad: C-J- V. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter. L. J. v. t Westende, P. V. M. Vercauleren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42. incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor vnnr Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau vo (Bijbureaux: TERNEUZEN, WOEN SDAG 21 JANUARI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f IL30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0 75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contraet aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) SINDS GISTERENMIDDAG, even na 12 uur, heeft Amerika een nieuwe President. Op dat moment legde Generaal Dwight D. Eisenhower voor het Kapitool te Washington de eed af, waar na hij als de nieuwe President van de V.S. zijn inaugurele rede hield. Deze dag is niet alleen voor Amerika, maar voor de gehele vrije wereld van grote betekenis In spanning luistert men naar deze man, die „de vrede wil winnen" en de zware taak op zich heeft genomen: in deze tijd President te zijn van een natie die het heft van de wereld in handen houdt en mede onze toekomst zal bepalen. Heer bad „Uw dienaar een hart vol begrip" te schenken. VOOR HET KAPITOOL LIET Nederlandse volk zal zich U altijd herinneren als de J leider van de geallieerde strijd- krachten, die Europa bevrijdden", t aldus het telegram van Dr. Drees J namens de Nederlandse Regering aan de nieuwe President. i „De grote belangstelling, die U heeft getoond voor de opbouw van het economische en militaire po- tentiëel der Europese landen, J geeft ons het vertrouwen, dat de J Verenigde Staten onder uw bezie lende leiding hun samenwerking met alle vredelievende naties ter handhaving van de vrijheid en de democratie in de wereld zullen bestendigen." T"5E historische dag van dc inhuldi- ging van de nieuwe President be gon met 'n speciale dienst van twintig minuten in de nationale Presbyteri aanse kerk te Washington. Slechts een twintigtal personen stond langs de touwafzetting, toen 't echtpaar Eisenhower arm in arm het hotel Statler verliet op weg naar de kerk. Mevrouw Eisenhower droeg een witte hoed, een korte bontmantel en een zwart-zijden japon. De Generaal was in het donkerblauw met een grij ze hoed. Tijdens de dienst werd gebeden voor „allen, die met gezag bekleed zijn", voor het volk en de wereldvre de. Eisenhower boog het hoofd, toen de predikant, dr. Edward Elson, de ]""\E eigenlijke plechtigheid der in- huldiging met alle traditionele pracht en praal begon tegen elf uur plaatselijke tijd op het plein voor het Kapitool. De toeschouwers stonden hier opeengepakt, tegen de winterkou beschermd in hun overjassen. Nadat het eerst bewolkt en mistig was ge weest, brak later toch de zon door. Vanuit Hotel Statler begaven de nieuwe President en zijn echtgenote zich in een open auto naar het Witte Huis om vandaar met President Tru man en echtgenote naar het Kapitool te gaan. Eisenhower droeg, zoals hij had aangekondigd, een zwarte deukhoed Het was voor het eerst sinds 20 jaar (toen de gekozen President Franklin Roosevelt met Herbert Hoover reed), dat de aftredende en de nieuwe Presi dent aldus samen naar het Kapitool gingen. Hoover was nu als gast aan wezig op de officiële tribune bij het Kapitool. Langs de weg stonden de trottoirs vol met vlaggetjes wuivende toeschou wers en ook achter de ramen van de gebouwen langs de route verdrong men zich om de stoet te zien. Langs Pennsylvania Road waren vele tribu nes en versieringen aangebracht. De inzittenden van de presidentiële auto onthielden zich van wuiven, maar zo wel de oude als de nieuwe President glimlachten en zij onderhielden zich voortdurend met de andere inzitten den. Mevrouw Eisenhower droeg nu een grijze tailleur en een cape van marter bont. RADIO J5N TELEVISIE ILJEEL Amerika heeft de ceremonie I van de inhuldiging kunnen ho- I ren of zien. Niet alleen de 175.000 per- li sonen, die hij de plechtigheid aanwe- l| zig waren, maar ook de millioenen nderen, die bij radio- of televisie (Vervolg op pag. 2). Intentie Int. Bidweek 22 Januari: Bidden voor de eenheid van geloof en onderwerping aan de Paus, van alle Christenen van Amerika, Marius Benard r\E TOESTAND van Marius Renard bij wie 26 dagen geleden een nier van zijn moeder is ingezet, na dat de enige nier waarmede hij ge boren was door een val was bescha digd, blijft zorgwekkend, ook na het hernieuwde ingrijpen der chirurgen. Inmiddels zijn in het Necker-zie- kenhuis, waar de patiënt verpleegd wordt, telegrammen ontvangen van mensen die eveneens een nier aan bieden ter mogelijke redding van de jongen. De geneesheren zullen echter waarschijnlijk niet tot een nieuwe operatie besluiten. KARDINAAL SPELLMAN heeft na z jn bezoek aan Korea verklaard, dat de tijd aan de zijde van de vijand werk. „Er vallen veel meer slachtof fers dan vorig jaar", zei hij. DE MIST, die sinds Maandag jl. een groot deel van Engeland en Wales overdekt, kan volgens weerkundigen wel tot Donderdag a.s. aanhouden. DE BEKENTENIS, die een stervende zou hebben afgelegd inzake de moord op de Scheveningcr „Rooie Gerrit" in 1917, berust op geruchten. De moord zaak is verjaard. HET BIRMESE LEGER is een offen sief begonnen om de Mawtsji-wolf- rammijnen. ten N.O. van Rangoon, op de Karens te veroveren. De mijnen zijn Brits eigendom. DE TURKSE Minister van Buiten landse Zaken, Koprulu, acht Italiaan se deelneming aan een Grieks-Turks- Zuidslavisch verdedigingsverdrag niet uitgesloten. HET TWEEDE KAMER-LID van RU- ckevorsel heeft aan de Min. van Eco nomische Zaken schriftelijk vragen gesteld over een mogelijke prijzenbe- schikking betreffende de tarieven van artsenspecialisten. ALS DE PLANNEN doorgang vinden begint men in April te Amsterdam met de bouw van een Astoria-Wal- dorfhotel, dat op 224 bedden bere kend is. TEGEN commandant Karl Buck en drie bewakers van het concentratie kamp Schirmeck (nabij Metz) is de doodstraf geëist. Zij zijn beschuldigd van moord op 78 gevangenen en 150 leden van de Franse verzetsbeweging. Voor huisvrouwen is het zeker van belang, dat zij weten, hoe te han delen, in geval van brand. De Finse huisvrouwen, en in het hijzonder de inwoonsters van Helsinki zullen voortaan enige ervaring bij het brand- blussen op kunnen doen door een cursus daarin te volgen. Of deze cursus ook tegemoet komt in het verkrijgen van de in geval van brand ver eiste „stalen zenuwen"7 (Van onze parlementaire correspondent). HET DUI2fENDSTE meik-trans port voor de Amerikaanse troe pen in Europa vertrok gisteren middag met veel vertoon uit Dor drecht. Deze duizend transporten in papierverpakking betekenen voor Nederland een inkomen van bijna achtmillioen dollar. DR. BALTHAZAR v. d. Pol een Ne derlander, ontving gisteren te Kopen hagen de gouden „Valdemar Poulsen" medaille voor zijn verdiensten op het gebied van de radio-telegrafie en -te lefonie. HET KONINKLIJK PAAR heeft gis terenavond in het Kon. Paleis op de Dam het traditioneel nieuwjaarsdiner aangeboden aan het Corps Diploma tique. BINNENKORT zal het Europese le- gerverdrag in het Belgische parle ment ter tafel worden gebracht, zo deelde de Belgische minister van Bui tenlandse Zaken, van Zeeland, mee. MR. DR. RAYMOND POS, vertegen woordiger van Suriname in Nederland heeft zich, daartoe aangezocht, be- reid verklaard toe te treden tot de Regeringsraad om premier te worden. Tn socialistische kring, ook in die van socialistische ministers, is men wel bereid tot belastingfaciliteiten, maar niet tot verlagingen van bete kenis. Men is er meer geneigd tot het treffen van overheidsmaatreglen als de omstandigheden dat vragen (zoals onlangs is gebeurd), dan dat men het op lange termijn aan particulier in- niatief overlaat. Het was oud-minister Teulings, het woord vperend voor de katholieken, die als zijn mening uitsprak, dat de regering bezig is terug te krabbelen van het in de Troonrede ingenomen standpunt, dat een krachtige werkge- legenheidspolitiek moet worden ver wezenlijkt door een heel complex van maatregelen op economisch, sociaal en budgetair terrein, waarbij primair zou zijn het krachtig bevorderen van de particuliere investeringen. Door de incidentele maatregelen, die inmid- dls zijn getroffen (het uittrekken van grote bedragen voor openbare wer ken ter directe bestrijding van de werkloosheid) dreigt dit „primair" weg te glijden. De regering is in de officiële stukken reeds gaan spreken van „mede krachtig bevorderen van de particuliere investeringen". Deze bevordering zou moeten plaats heb ben langs belastingherzieningen. Het ziet er naar uit, dat de fiscale maatregelen zullen worden gebruikt als sluitstuk van het complex van maatregelen. Hierin kan de K.V.P.- fractie de regering niet volgen en mr. Teulings bezweert de regering niet door te gaan met de zaak op z'n kop te zetten. Was de stijging der werkloosheid wel zo onrustbarend, dat plotseling los van het gehele complex grote be dragen voor openbare werken moes ten worden uitgetrokken, zodat nu het aangekondigde complex in ge vaar schijnt gekomen? vroeg mr. Teulings. Hij is van oordeel, dat men de werkloosheid beter op langere baan te lijf kan gaan door middel van een krachtige bevordering van de parti culiere investeringen en het daarmee samenhangende gehele complex van maatregelen óp gebied van werkver ruiming, huren en belastingherzie ningen. Ook de middengroepen wach ten op de resultaten van het beraad in het kabinet ter verlichting van de lasten. Onder middengroepen wil mr. Teulings niet slechts het overheids personeel verstaan maar ook zelfstan dige ondernemers. Voor allen druk ken de sterk progressieve belastingen te zwaar. VERDERE SPREKERS LIET OPTREDEN van het Huma- nistisch Verbond in Nederland trekt in steeds wilder kring de aan dacht en het zal vermoedelijk ook zijn invloed gaan uitoefenen oo de politieke verhoudingen. Het is daar om wel van belang eens na te gaan wat dat Verbond eigenlijk is en wat de consequenties zijn van zijn op treden. Het atheïsme in ons land heeft vroeger vooral zijn gestalte gevon den in De Dageraad. Deze vereni ging werd al in 1856 gesticht, om te „zoeken naar de waarheid, geleid aan de hand van natuur en rede". Ze had nauwe contacten met het opkomend socialisme. En onder in vloed van de grote voorman Domela Nieuwenhuis werd De Dageraad zelfs agressief anti-Christelijk en anti-godsdienstig. Ze was uit op het verzamelen van „schandalen", liet bij voorkeur afgevallen priesters optreden en gaf in haar propagan- da-geschriften blijken van ontstel lende vulgariteit. In 1924 weigerde de anti-revolutionaire minister Heemskerk goedkeuring op de sta tuten van „De Dageraad", omdat hij van oordeel was, dat een vereni ging, die het bestaan van God ont kent, „zich richt tegen de goede ze den". De onbeschaafde wijze van propaganda-voeren deed vele intel lectuelen deze organisatie verlaten, die zich groepeerden in „De Nieu we Gedachte". Na de oorlog horen we niet veel meer van deze duistere „Dageraad". Gelukkig. Met zulke mensen was geen behoorlijk gesprek mogelijk. Er is van katholieke zijde wel heel wat afgedebatteerd met deze lie den, doch vruchtbaar was dit nim mer. £}ezelfde strekking hadden de rede voeringen van de professoren Mo lenaar (VVD) en Hellema (AR). De heer Pollema (CH) nam een tussen- standpunt in. Hij wil pas tot belas tingverlaging overgaan als zeker is, dat dit totaal aan de werkgelegenheid ten goede komt. De heer van Tilburg (PvdA) was het er niet mee eens, dat het bedrijfs leven zijn vleugels niet zou kunnen uitslaan zonder belastingverlaging en hij meende, dat de nood der midden groepen door de K.V.P. was over dreven. geldig tot Weersverwachting, hedenavond: Droog weer met voornamelijk in de hogere niveaux enige be wolking. In het Zuiden van het land plaatselijk nog mist. Zwakke tot matige wind tussen Zuidwest en Noordwest. Iets lagere mid- dagtemneraturen dan gisteren. Vandaag: Zon onder 17.08 uur. Maan onder 0.17 uur. Morgen: Zon op 8.34 uur. Maan op 10.59 uur. Enkele kilometers voor het station Deventer ter hoogte van het Holter Bad reed een electrische personen trein uit Enschede met 60 km. vaart op een stilstaande goederentrein. De botsing was hevig. Een opname, ge maakt kort na de botsing, laat zien hoe de electrische trein in de stoom locomotief van de goederentrein drong. De Italiaanse kieswet QNDER GROOT TUMULT heeft mi- nister-president, de Gasperi gis terenavond de zitting van het parle ment geschorst, juist toen de commu nistische links-socialisten hun laatste zet deden in hun actie tegen de her ziening van de kieswet. Nog altijd wa ren zij hun lange betogen aan het hou den, om de stemming over het ont werp tegen te houden, toen er een handgemeen ontstond. 186 linkse afgevaardigden sprongen op de aanhangers van de regering toe, nadat een van hun collega's, Ingra, wankelend was binnengekomen met de verklaring, dat dc politie hem buiten had geslagen. Een twaalftal suppoosten sloeg de aanval af. Intussen waren in de straten van Rome meer dan duizend betogers door de politie aangehouden. Communis ten trachtten de openbare mening tegen de herziening van de kieswet op te zwepen. Het kieswet-ontwerp-de Gasperi voorziet er in, dat de partijen, die bij de in Mei a.s. in Italië te houden al gemene verkiezingen meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen op zich verenigen, twee der de der zetels toegewezen zullen krij gen. Toen de Gasperi anderhalf uur la ter de zitting heropende en verslag uitbracht van het gebeurde met In gra, kon hij zich bijna niet verstaan baar maken. Er moesten toen nog 30 afgevaardigden aan het woord komen. JK BEN HIER WEL EENS MEER GEWEEST", zei de Hagenaar De D., die achter de tapkast stond van het café P. van der Velden aan de Hout markt te Breda, „dat zal zo'n twintig jaar geleden zijn". Het is begrijpelijk, dat de kastelein zijn gast niet herkende, maar daarom toch wel genegen was om met de man een gemoedelijk praatje te maken. Enkele bezoekers van dit rustige café deden daaraan gaarne mee. jWTAAR toen het op betalen aan kwam, begon de gast vreemde dingen uit te halen. Hij weigerde al lereerst een cent op tafel te leggen en toen de kasteleinsvrouw aan bleef dringen, maakte hij een zijsprong, rende naar een achterdeur en verniel de daarvan zo maar de ruit, die rin kelend in diggelen viel. De heer Van der Velden, die zoiets nog nooit in zijn café had meegemaakt, suste de zaak en het leek erop, alsof het ge hele geval met een sisser af zou lo pen. De D. dronk weer een borreltje doch niet overmatig overigens en gaf zelfs nog een rondje weg. De zaak van de ruit zouden ze onder elkaar wel regelen. Maar kort daarna begon de man weer te chicaneren. „Ik heb duizend gulden in mijn zak", beweerde hij, „maar je krijgt er geen cent van, je moet maar zien dat je aan je geld komt". Een van de bezoekers wilde hem op die duizend pop met genoegen een tientje voor schieten en de vrouw van de eigenaar stelde voor het geld te wisselen. „Niet daarvan", zei de vreemde be zoeker, „je f 3.60 krijg je niet". EERST DE KACHEL. van woede schreeuwde de man: „Dan maar door de grote ruit heen!" Hij trok de jas over zijn hoofd, sprong als een wildeman omhoog en beukte met geweld met zijn hoofd tegen de spie gelruit aan. Met twee man tegelijk trok men hem van het raam weg en het kostte moeite hem in bedwang te houden. De D. bloedde uit een hoofd wonde, hij zakte op de grond in el kaar. In de grote ruit zat een enorm gat, tafeltjes en stoeltjes lagen verspreid door het café. Ogenblikkelijk werd de recherche gewaarschuwd, een dokter van de G. G. D. was eveneens spoedig aanwe zig. Die achtte overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk, zodat even later de ziekenauto voorreed. Een man, die de glasscherven op straat bij elkaar veegde en een schil der, die de maat kwam nemen voor nieuwe ruiten, vormden het einde van dit café-drama. TTET Westduitse Kabinet heeft Dinsdag de ministe ries van Binnenlandse Zaken en Justitie opdracht gegeven met de Nederlandse ambassade in Bonn over de uitwijzing van de uit de gevangenis van Breda ontsnapte oorlogsmisdadigers besprekingen te voeren. Plan van de Minister: LIET LIGT in het voornemen van de Minister om binnenkort de prijs van de consumptiemelk met één cent per liter voor het gehele land te ver hogen. Over de datum, waarop deze verhoging zal ingaan, zijn besprekin gen nog gaande. Deze maatregel zal een grote ont lasting voor het landbouw-egalisatie- fonds betekenen. Uit dit fonds wordt namelijk de subsidie op de consump tiemelk betaald. Een eventuele verhoging van de consumptiemelkprijs zal zowel in de subsidiesector, als in die der gezins uitgaven worden gecompenseerd dooi de sedert November van het vorig jaar ingetreden daling der vleesprij- zen, zo vernamen we van het minis terie. TN EEN eenvoudig donker colbert- pak is Fernandel, de filmster, die de rol van Don Camillo heeft gespeeld, op audiëntie geweest bij Z. H. de Paus. „Nooit ben ik zo bang geweest....", verklaarde Fernandel, maar groter dan zijn angst is bepaald zijn ontroering geweest. De grote Franse filmspeler was verbaasd over de grondige film kennis, die de H. Vader in het 10 minuten lange gesprek had doen blijken. Hij was maar wat trots op de belangstelling, die de Paus had getQond voor de volgende film, waarin Fernandel weer de rol van de stoere Italiaanse pastoor Don Camillo zal vertolken. Tot slot van de audiëntie ont ving Fernandel de vurig verlangde Pauselijke Zegen, voor zichzelf, zijn gezin, zijn werk en allen die hem dierbaar zijn. JSJA DE OORLOG (1946) werden we echter verrast met de op richting van het Humanistisch Verbond, dat van geheel andere al lure is. Het zijn veelal mensen van eruditie en beschaving, die daaraan leiding geven. De organisatie dien de zich in de aanvang dan ook hoofdzakelijk aan als studie-orgaan en gesprekcentrum. Er zijn confe renties geweest met katholieken en protestants-christelijken, waarin bij alle verschil van mening toch een toon van wederzijdse welwillend heid niet ontbrak. In het jaar 1952 echter is gebleken, dat het Huma nistisch Verbond veel verder mikt. Men is zich internationaal gaan organiseren, men richtte bureaux voor levens- en gezinsmoeilijkheden op, er kwam een kindertehuis en een conferentie-oord, men kreeg een leerstoel in Delft, men zocht toegang tot ziekenhuizen, kazernes, D.U.W.-kampen en gevangenissen. £)E ONGERUSTHEID, door dit op dringen gewekt, heeft de heer In 't Veld, fractievoorzitter van de P.v.d.A. en hoofdbestuurslid van het Humanistisch Verbond, de vo rige week in de Eerste Kamer trachten te sussen met woorden als de volgende: „De essentiële waar den van onze Christelijke bescha ving wil ik met dezelfde overtui ging en hetzelfde vuur verdedigen als de heer Kropman. Wanneer men zich op het standpunt stelt, dat het humanisme een vijand van de Kerk is, ziet men dat volkomen verkeerd. Het humanisme heeft geen enkele behoefte om de Kerk te bestrijden of te trachten de mensen van de Kerk af te halen". Dat klinkt dus zo irenisch mogelijk. De moderne humanisten zeggen, dat ze alleen maar nieuw voedsel willen geven aan mensen, die nu eenmaal de smaak in het brood van het Chris tendom hebben verloren. Daarbij houden ze vast aan eerbied voor de menselijke persoonlijkheid, een niet aan menselijke willekeur onder worpen normbesef, het praevaleren van de geest boven de stof, naas tenliefde en gemeenschapszin. Men zou voor zoveel vriendelijk heid haast capituleren, maar als men eens even goed doordenkt wat al deze mooie en ongetwijfeld goed bedoelde woorden nu eigenlijk in houden, dan komt men alras tot de bevinding, dat zich hier toch in we zen onverzoenlijke tegenstellingen openbaren. Mr Kropman heeft als het ware met één degenstoot de zwakte in dit betoog geraakt door de bii interruDtie gestelde vraag: „Maar geeft u me nu eens ant woord: kan een humanist geloven aan de Godheid van Christus, ja of neen?" Mr In 't Veld stond daar even beduusd van te kijken. Waar op hij niets anders wist te zeggen dan: „Dat is een vraag, die niet ter zake doet. Het gaat er om, of wij elkaar kunnen vinden, en wanneer dit niet kan, wordt het wel een heel moeilijke geschiedenis". Hier ziet men, hoe deze godloochenende hu manisten de essentie voorbijgaan en daardoor geen vast steunpunt meer hebben voor hun normenbesef. Ze maken zichzelf wijs, dat ze de es sentiële waarden van onze Christe lijke beschaving verdedigen, terwijl ze het hart eruit snijden: de Chris tus. Een en ander vergt nadere be schouwing.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1