ADENAUER verwonderd en verontwaardigd r IK HUILDE Diesel-electrische ramt goederentrein Schaepman Drie Bredase vluchtelingen in Spanje en Argentinië „Duitsland neigt naar Nazi-dAm. rapport Jong' e communisten gearresteerd Groep Naumann onbetekenend Gevangenisoproer Meisje overreden Minister verlangt oplossing Wel jarig, maar toch naar school Met pistolen en speren tegen Mau Mau Doodgeschoten GEWONNEN Werkloze grensarbeiders opnieuw in moeilijkheden ELF (NIET ZWAAR) GEWONDEN Aanzienlijke schade r DAGBLAD VOOR ZEELAND Zeer grote sommen.... K.L.M.-Misdienaar r> Een F.D.P.-functionaris verklaart: Nederlandse piloot verongelukt Door ontbreken van werkvergunningen: Zal Gemeenschappelijk Administratiekantoor uitkering stopzetten Ernstig treinongeluk bij station Deventer MNNENPANTALON Haagse Brieven 93e JAARGANG No. 20626 ifcStgï Voor Cod, Koningin en Vaderland DINSDAG 20 JANUARI 1953 üj.gavef Tl V. Uitgevers Neerland?». (Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, «eigerslraat 16. Tel. Redactie: 8181, Adml' <Bistratïe- 8778» Verantwoordelijk Hoofd redacteur* J» J, H. A. Bruna. Redactieraad: CLJL v„Hootegem. Mr.Dr* A.J>J»M. Mes. Mr. 3H. B. L. de Rechter. L* X u» 1 Westende. P. V* M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post tf '6*15, per week (uitsluitend bij niet-post- fbestell.) t -0.42. Incasso wordt berekend» Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841, Advertentieprijs voor de gehele oplage i Q-.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen t M5 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie t 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede- delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan-; zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra.; Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd, (F WW* «,r ar - Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98. Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bfjbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, O0STBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35» Intentie Int. Bidweek 21 Januari: Terugkeer J der Lutheranen en dere Protestanten Europa. an-1 t van Actie in West-Duitsland DUITSE autoriteiten in Noord- Rynland-Westfalen zijn op grote schaal begonnen met het aanhouden van leden der verboden communisti sche jeugdorganisatie F.D.J. (Freie Deutsche Jugend). De Officier van Justitie van Dort mund weigerde het aantal personen, dat tot dusver is gearresteerd en ver dere bijzonderheden te noemen, om dat het onderzoek nog in volle gang was. De eerste arrestaties waren Zon dag verricht. De komende dagen zou den er waarschijnlijk meer volgen. Volgens de Officier van Justitie had de F.D.J. op last van Oostduitse communistische leiders maanden lang door middel van haar West-Duitse ondergrondse beweging „critieke om standigheden", openbare onrust en 'n bedreiging van de democratische orde trachtten te scheppen. EEN ONDERZOEK wordt aan boord van de „Oranjefontein" ingesteld naar het verdwijnen van de Engelse mej. C. Silvester, die vijf dagen geleden vermist werd. MET INGANG van 1 April 1953 is aan de heer S. van Waardenburg op diens verzoek eervol ontslag verleend als Gouverneur van Nieuw-Guinea. IN STUTTGART en omgeving lijden meer dan 500 mensen aan typhus. Het is verboden andijvie te verkopen, daar men meent, dat andijvie typhus overbrengt. EISENHOWER zal zich in 1956 niet herkiesbaar stellen. Het ambt van President is volgens hem zo zwaar, dat een man dit niet langer dan vier jaar kan vervullen. VANUIT TWEE AUTO'S werd in Tu nis een café onder vuur genomen en gebombardeerd. Gevolg: twee doden en vijf gewonden. DE GRIEKSE Minister van Buiten landse Zaken, S. Stephanopoelos, zal op 3 Februari een officiéél bezoek aan Belgrado brengen en door Tito ontvangen worden. DE INSTALLATIE van Eisenho wer als president van de V. S. zal vandaag in een rechtstreekse reportage via de KRO (298 meter) worden uitgezonden om 17.45 uur. DE NATIONALE Reclasseringsdag 1953 zal op of omstreeks 3 October a.s. worden gehouden. HET MOSCOVISCH stadsbestuur zal tot voorbeeld dienen voor Oost-Berlijn Men zal er het „radenstelsel" invoe ren, sterk afwijkend van het prin cipe van de scheiding van machten. CHARLES WILSON, de nieuwe Ame rikaanse Minister van Defensie, is van plan de primaire beveiliging der V. S. waaronder de verplichtingen te genover W.-Europa, opnieuw te on derzoeken. AMERIKA heeft de Sovjet-Unie uit genodigd voor een vier-mogendheden conferentie te Londen over het Oos tenrijkse vredesverdrag. JN HAMBURG is de Duitse oudstrij- dersorganisatie „Der Stahlhelm", voor het eerst na de oorlog in het openbaar opgetreden. IN Nijmegen zijn twee Denen aan gehouden, die vorige week in Nieu- weschans een hotelrekening betaal den met geld, dat afkomstig bleek te zijn van een Zweeds monopoliespel. DL FRANSE communisten zouden, volgens het rechtse dagblad „Le Fi garo" onenigheid hebben gekregen, over het Joodse vraagstuk en het in staat van beschuldiging stellen van negen Russische geneesheren. Motregen bewolkt met plaatselijk wat lichte regen of motregen en later enkele verspreide opklarin gen. Zwakke tot matige Noordelij ke wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Vandaag: Zon onder 17.06 uur. Maan onder 0.00 uur. Morgen: Zon op 8.36 uur. Maan op 10.41 uur. A DENAUER heeft Maandag Britse journalisten gezegd, dat er „geen gevaar" bestaat, dat de nazi's in West-Duitsland zich van de macht meester zullen maken. Hij was evenmin van me ning, dat de groep ex-nazi-leiders onder de gearresteerde dr. Werner Naumann, voormalig staatssecretaris in het Ministerie van Goebbels, in de bestaande rechtse partijen zou hebben kun nen binnendringen. Dr: ADENAUER zei er van over tuigd te zijn, dat de Westduitse openbare mening een bedreiging van het nieuwe Nazisme zou verhinderen. Hij sprak zijn verwondering uit over het Zondag door de Amerikaanse Hoge Commissie bekendgemaakte rap port, waaruit blijkt, dat er „een veel betekenende opleving van het natio nalisme in West-Duitsland" in de af gelopen 18 maanden is geweest. Hij had van dit rapport voor het eerst kennis genomen uit de berich ten van perbureaux. De Hoge Com missie had hem niet officiéél op de hoogte gesteld. Verder achtte de kan selier het aantal ondervraagden (1200), op wier verklaringen het rap port ten dele was gebaseerd, „zeer gering". In Pittsburg TN DE staatsgevangenis van Penn- sylvanië te Pittsburgh (V. S.) zijn Zondagavond duizend gevangenen in opstand gekomen. Zij staken een ge deelte van de gevangenis in brand en namen vijf bewakers als gijzelaars gevangen. Onmiddellijk werden alle beschikbare politie- en brandweer mannen naar de gevangenis opgeroe pen. De brand werd bedwongen en één der bewakers bevrijd. Geen der gevangenen is ontsnapt. De duizend oproerige gevangenen hebben de inwilliging van 13 „vredes- eisen" geëist. Eerder zouden zij de vier leden van het personeel, die zij als gijselaar vasthouden, niet vrijla ten. De gouverneur van Pennsylva- nië, John Fine, verklaarde, dat men niet met de opstandelingen zal on derhandelen. Ook directeur Claudy wil van geen compromis weten. POLITIE-MAATREGELEN. DONDOM het gebouw staan 500 po- litiemannen met geweren en mi trailleurs opgesteld, terwijl op de nabij gelegen rivier de Ohio een be wapende politieboot gereed ligt, om ontvluchtingspogingen te verijdelen. De gevangenen wierpen stoelen en andere voorwerpen door de ramen naar buiten, daarbij de gevangenisbe ambten luidkeels uitdagend. Eén van hen riep, door een raam hangend, dat het oproer was begonnen omdat een bewaker een gevangene in de voet had geschoten. Noodrem le duur.... J7EN VIJFTIENJARIG meisje, dat door het onverwachts opengaan van een coupédeur vlak voor het sta tion van Quesnoy in Frankrijk uit de trein viel en op de naastgelegen spoor lijn bewusteloos bleef liggen, is door een rangerende locomotief overreden en in het ziekenhuis aan de bekomen verwondingen bezweken. Uit het on derzoek bleek, dat een medereiziger, toen hij het meisje uit de trein zag vallen, aan de noodrem wilde trek ken, doch dat een ander hem daar van weerhield met de opmerking: „Niet doen, het zou u een boete van vijftigduizend francs kunnen kosten". Dus werd met alarm geven ge wacht tot de trein in het station was aangekomen. Als de man aan de nood rem had getrokken zou men 't meisje waarschijnlijk nog voor overrijding door de rangeerlocomotief hebben kunnen behouden. WOLGENS ADENAUER was 't doen en laten van de groep-Naumann door de Britse geheime dienst en de Duitse dienst voor de bescherming van de Grondwet ongeveer zes maan den nagegaan. Men kwam tot de conclusie, dat Naumanns gangen nauwkeurig ge volgd moesten worden, doch dat er niets gedaan moest worden. Adenauer had tevoren de zaak twee of drie keer met Kirkpatrick besproken. Het had hem, aldus Adenauer, daarom verrast, dat Kirkpatrick de vorige week Woensdag bij hem kwam en hem vertelde, dat hy van plan was de groep te arresteren, „wanneer alle leden er van waren teruggekeerd." Kirkpatrick had beloofd Adenauer van het welslagen van de actie op de hoogte te stellen, wanneer de resul taten bekend zouden zijn. Tot dusver had Adenauer nog niets vernomen. Adenauer sprak verder zijn grote bezorgdheid uit over het feit, dat al len die zich tegen Westduitslands aansluiting bij het Westelijke verde digingsstelsel uitspraken over „zeer grote sommen geld" schenen te be schikken. „Wij weten niet waar dat geld vandaan komt. Wij kunnen zelf niet zoveel voor onze eigen propa ganda uitgeven". Het specialisten-conflict FNE MINISTER van Sociale Zaken en Volksgezondheid Is niet bevoegd door middel van een prijzenbeschik- king iq te grijpen in het sedert 1 Ja nuari jl. bestaande conflict tussen specialisten en ziekenfondsen. Die be voegdheid heeft de minister van Eco nomische Zaken. H(j zal daarvan gebruik ma ken, indien blijkt, dat gevaar be staat van naar zijn oordeel on gerechtvaardigde prijsverhoging. Van een zodanig gevaar is inderdaad in een tweetal specialisten-centra in het Zuiden van het land, t.w. te Breda en Tilburg, thans sprake. Aldus Minister Zijlstra in antwoord op hem gestelde vragen. Tot zijn leed wezen heeft hij moeten constateren, dat de betrokken specialisten de on derhandelingen niet wensen voort te zetten, tenzij tevoren wordt geformu leerd op welke basis deze besprekin gen zullen plaats hebben en het ge formuleerde de specialisten aanneme lijk voorkomt. Uiteraard kan het een zijdig* stellen van voorwaarden be zwaarlijk als uitgangspunt worden geaccepteerd. Uiteraard staat het de partijen vrij de onderhandelingen voort te zetten. De ziekenfondsen waren en zijn hier toe steeds bereid. Het proces-Oradour y> T~NE K.L.M. stelt sinds Zondag ook misdienaars beschikbaar voor reizende priesters. Toen Rev. Morris, een Engels missionaris, op weg van Londen naar Kano in Nigeria, Zondagavond de II. Mis wilde opdragen, was alles in orde en kreeg hij de beschikking over een miskoffer, waarin alle beno digdheden zaten. Er ontbrak ech ter een misdienaar. Pater Morris stelde er wel prijs op een mis dienaar te hebben, dies ging de K.L.M. op zoek. Het slot was, dat een employé van het passage-bu reau bij pater Morris de H. Mis diende, die werd opgedragen in het visitatielokaal van de douane. pUSTAVE OCHS, een van de 14 El- zassers die tezamen met zeven Duitsers terecht staan wegens de uit moording van het Franse dorp Ora- dour in Juni 1944, heeft het Hof mee gedeeld, dat hü indertijd opdracht had gekregen de huizen te doorzoeken en de zieke inwoners ter plaatse te do den. Ochs, die voordien politieman in 'n dorp in de Elzas was, was eerst enige maanden voor„het gebeurde te Ora- dour bij de „Ij-divisie „Das Reich" ingelijfd. Sergeant Steger, die Ochs het bevel gegeven had, heeft men niet kunnen opsporen. Hij wordt met 85 officieren en minderen bij verstek berecht. Kort na de massamoord was Ochs gedeserteerd en toegetreden tot de Franse verzetsbeweging. Op de vraag van de rechter, of hij wist wat in Oradour gaande was, antwoordde hij: „Het was afschuwelijk. Ik huilde". v i Abakoemof FNE GERUCHTEN, volgens welke Victor Semjonnowitsj Abakoemof sinds 1946 Sovjet-minister voor de Staatsveiligheid, gearresteerd en dood geschoten is, blijven hardnekkig de ronde doen. In bevoegde kringen is men niet in staat het bericht te bevestigen of te ontkennen. Men wijst er op, dat Aba- koemofs naam reeds een jaar lang niet verschenen is in berictenh over bijeenkomsten, die hij ambtshalve had moeten bijwonen. Blijkbaar heeft Abakoemof ook niet het partijcon gres van October in Moskou bijge woond. MOSSADEGH: ITET WETSONTWERP, Perzische premier Gisteren ging Prinses Margriet, ondanks haar tiende verjaardag, doodge woon naar school. Ze had nog niet eens genoeg tijd om (na het ontbijt) al haar pakjes te ontbolsteren! Er was heel wat voor het jarige Prinsesje: vele kinderen hadden eigen-gemaakte cadeautjes gestuurd. Margriet was daar zo mee in haar sas, dat ze iedere attentie beantwoorden zal met een persoonlijk briefje. Op de foto: een afscheidsgroet naar Moeder, bij het vertrek naar school. Y'OUSEUL heeft hier geruime tyd in Aken gezeten, maar is nu overge- geplaatst naar de omgeving van Koblenz. Van de overige vier ontsnap ten uit de Bredase gevangenis die nog op vrije voeten zijn, zitten er drie al niet meer in Duitsland". Dat werd ons tydens het afgelopen weekend trots meegedeeld door officiële vertegenwoordigers van de Freie Demokratische Partei te Aken. „Het was niet in zyn functie als hoofdredacteur van de „Aachener Nachrichten", dat Hermann Schaeffer de oorlogsmisdadiger Tou- seul heeft geholpen, maar in zijn hoedanigheid als tweede voorzitter van de F.D.P. in Aken", aldus „Het Parool". Valse pas „/"NOK in zijn huidige onderduik- oord is Touseul nog onder de hoe de van de F.D.P. Drie anderen, wier namen wij niet zullen noemen, zijn al met valse papieren naar Spanje cn Argentinië. Dat gaat zo makkelijk. Wilt u ook een vals paspoort? Het kan in een paar dagen klaar zijn en kost niet meer dan vier- of vijfhon derd mark". (De mark staat op het ogenblik op 85 cent). De F.D.P., die op dit moment nog een van de belangrijkste deelgenoten is in de huidige Westduitse regerings coalitie. is niet van plan de verblijf plaats bekend te maken van een der ontsnapten, vóór dat het hoogste Duit se gerechtshof heeft uitgemaakt of de „Breda-Menschen" uitgeleverd zullen worden. „Wij willen, dat er recht wor de gedaan", werd ons gezegd. Maar op onze vraag of dus bijvoorbeeld Tou seul onmiddellijk na een eventueel bevel tot uitlevering of uitwijzing aan de autoriteiten zou worden overgege ven, volgde een ontkennend ant woord. „Wij zijn niet overtuigd van zijn schuld als werkelijk oorlogsmis dadiger; wij menen, dat hij slechts op politieke gronden is veroordeeld", zei men. En dan zeggen deze Freie Demokraten (de Duitse liberalen), dat zjj slechts „Justiz" bedreven wil len "ïien In Amerika: PJOOR EEN ONGEVAL met een „Thunderjet" is in Amerika om het leven gekomen de eerste luite nant-vlieger G. M. J. Adang uit Eind hoven. Het 27-jarige slachtoffer was ongehuwd. Het ongeluk gebeurde Zaterdagmor gen op veertig mijl ten Zuid-Oosten van Phoenix in de staat Arizona. Adang ontving zijn vliegopleiding op de vliegbasis Luke. Na het behalen van zijn brevet aldaar, genoot hij een opleiding voor straaljagervlieger. /APNIEUW zijn er moeilijkheden gerezen bij de uitbetaling van overbruggingsgelden aan werkloze grensarbeiders. Als er geen oplossing wordt gevonden, zal het Gemeenschappelijk Ad ministratiekantoor te Breda waarschijnlijk nog deze week de uit kering stopzetten. Honderden arbeiders in de Z.W.-hoek van Brabant en in Z.-Vlaanderen zouden daarvan de dupe worden. Mannen van een anti-Mau-Mau-eenheid, bewapend met alle mogelijke wapens, brengen een verdachte op. Op de achtergrond Mount Kenya. Het vliegtuig wordt gebruikt door de patrouille, voor het uitwerpen van voedsel en wapens voor anti-terrorist-groepen, die op patrouille zyn. I—JET accoord tussen Nederland en België, dat de sociale voorzienin gen aan grensarbeiders moet regelen, is nog in voorbereiding. Om de moei lijkheden van de baan te helpen werd echter ettelijke weken geleden een voorlopige oplossing gevonden. Het Gemeenschappelijk Administratiekan toor zou de uitkering der gelden op zich nemen. Daardoor hoefden de waarin de Mossadegh vraagt om verlenging van zijn bij zondere volmachten voor de tijd van een jaar, is door de Perzische Tweede Kamer met een overweldigende meer derheid aangenomen. Van de 67 aanwezige afgevaardig den stemden 59 voor het wetsontwerp en een tegen. Zeven afgevaardigden, onder wie de plaatsvervangende voor zitter onthielden zich van stemming. De Kamer maakte bij haar goed keuring één voorwaarde: Mossadegh moet om de drie maanden verslag 1 uitbrengen vai; zijn verrichtingen. ELECTRISCHE SNELTREIN, die 19 uur vertrok uit Enschede, reed bij binnenkomst te Deventer om ongeveer 20 uur op een rangeerdeel, bestaande uit locomotief en 7 goederenwagons. Tien passagiers van de electrische werden gewond. De aanvankelijk vermiste wagenvoerder van de electrische werd na ruim een uur zoeken aangetroffen in zijn cabine. Hij bad een gebroken neusbeen en een gewonde elleboog. Over de oorzaak is nog niets bekend. Men tracht te achterhalen, of een der seinen, ofwel voor de electrische ofwel voor het rangeerdeel, op onveilig heeft gestaan. passagiers bleek te bestaan plus de gewonde wagenvoerder, werd er uiteraard niet meer gesproken van een ramp, doch van een „ernstig on geluk". De verwondingen van hen, die dank zij de onmiddellijk verleende hulp van een Rode Kruis-colonne en van plaatselijke artsen reeds spoedig in het Geertruidenziekenhuis te De venter konden worden opgenomen, bleken te bestaan uit gebroken be nen, gekneusde ribben en schaafwon den. OORZAAK ONBEKEND. TN DE EERSTE minuten liet het on- geluk zich aanzien als een ware ramp. De electrische was weliswaar niet zwaar beschadigd, maar de loco motief van het rangeerdeel werd voor een goed deel in elkaar gedrukt, ter wijl de wagons ten dele uit de rails werden geworpen. Daar men boven dien de gewonden niet allemaal on middellijk kon bereiken, omdat en kelen bekneld zaten, was het eerste alarm verontrustend. Men vroeg om snijbranders, riep dokters en ambu lances op en begon vrijwel dadelijk met maatregelen tot snelle en gron dige hulp. Toen een anderhalf uur later het [aantal slachtoffers uit tien gewonde 2 O ALS GEZEGD, kon de politie over de oorzaak nog weinig meedelen. Het zou kunnen zijn, dat de electri sche trein door een onveilig signaal is gereden. Uit niets is echter tot nu toe gebleken, dat deze theorie juist is. Ook het rangeerdeel kan de noodlot tige vergissing van door een onveilig signaal te rijden hebben gemaakt. Een diepgaand onderzoek is gaande. De niet-gewonde passagiers werden spoedig met bussen naar de plaats van hun bestemming vervoerd. Ook lieten de N.S. de passagiers van treinen, die naar het Westen en het Oosten moes ten gaan, per autobus verder reizen. Daar de spoorbrug ter plaatse nogal werd beschadigd, konden gisteren avond geen treinen meer passeren. Het verkeer tussen Deventer en Almelo en van Deventer naar Zutfen was vol komen gestagneerd. grensarbeiders zich niet meer tot de gemeentelijke sociale diensten te wen den. Zij zouden worden behandeld op voet van gelijkheid met wie onder de Nederlandse werkloosheidswet vie len. Aan het Gemeenschappelijk Admi nistratiekantoor is nu echter meege deeld, dat uitkeringen alleen nog ge schieden als de grensarbeiders in het bezit zijn van een werkvergunning. Dat wil zeggen van een formulier, waarin het Belgische Departement bevestigt, dat de arbeider bij een be paalde met name genoemde werkge ver in dienst is, en als zodanig staat ingeschreven. De meeste grensarbei ders, die nog al eens van patroon ple gen te verwisselen, kunnen zo'n pa pier niet overleggen. Vandaar de nieuwe moeilijkheden, die gerezen zijn. Als het gemeenschappelijk admini stratiekantoor de uitkeringen inder daad moet stoppen, betekent dit, dat de werkloze grensarbeiders weer ten laste zullen komen van de gemeente lijke sociale diensten en uitbetaald zullen worden naar de normen van groep B. Zij zullen daardoor slechts een deel ontvangen van de vergoeding die zij nu krijgen. Voor deze groep n.l .worden de verdiensten van ande re gezinsleden op de uitkering in min dering gebracht. Er is reeds contact opgenomen met de K.A.B.. in de hoop. dat die het hare kan bijdragen aan de oplossing van dat probleem. JTEN ETALEUR te Almelo en chef van een herenkledingma gazijn te Enschede hebben octrooi aangevraagd op een door hen ont worpen binnenpantalon, die bij wijze van binnenvoering in iedere broek kan worden aangebracht. Doordat meer dan vroeger korte onderkleding wordt gedragen, slijt het knievlak van de broek volgens de ontwerpers door het contact en de wrijving op de huid. Voorts worden allerlei door de huid afgescheiden stoffen opgeno men. Dit leidt tot vervuiling en verkleuring. De door hen ontworpen bin nenvoering, die van gladde dunne stof, b.v. popeline. moet worden vervaardigd, wordt met knopen gehecht aan de band en kan ge makkelijk worden verwijderd om gewassen te worden. De binnen pantalon reikt tot even over de knieën. ET ENS schreef Schaepman in de in* leiding op zijn „Verzamelde Dichtwerken": „Een man van de Paus ben ik geboren". Als man van de Paus is hij ook gestorven, voor 50 jaar geleden, in Rome, op 21 Ja nuari 1903. Mgr. Dr. Herman Joseph Aloysius Maria Schaepman was echter meer dan man van de Paus; hij was in het bijzonder een oprecht vaderlan der, als zodanig door Abraham Kuy- per na zijn verscheiden geëerd; hij was een felle bestrijder van de geest van zijn eeuw, die in het materialis me haar toekomst zag en mede daar om in de staatkunde bestrijder van het liberalisme en het socialisme; hij was een dichter, gevierd door velen in zijn eigen tijd, maar die niet los kon komen van zijn leer meesters in de dichtkunst; hij was een groot emancipator, die voort ging op de weg van Broere, die met Nuyens in velerlei opzicht samen ging, die Alberdingk Thijm wilde aanvullen; hij was een staatsman, enig in allure en kracht, principieel en strijdvaardig, een volksredenaar, die zijn gehoor wist mee te slepen tot zijn tegenstanders toe, hij was een man van wetenschap, onverge telijk voor zijn leerlingen. Hem is Nederland, hem zijn de Katholieke Nederlanders in het bijzonder grote dankbaarheid schuldig. J-Jerman Schaepman werd in 1844 op de Eeshof, oude Twentse ha- vezathe, geboren in de gemeente Tubbergen, waar een fors monument ter ere staat opgesteld en waar deze week een bescheiden landelijke her denking van zijn sterfdag door ka tholiek Nederland zal worden ge houden. Hij werd er geboren als zoon van de burgemeester, een katholieke burgemeester, in wiens persoon en functie zich derhalve het begin der Roomse emancipatie demonstreerde. De emanipatie, waarvan de zoon eenmaal de krachtige voorvechter zou worden. Na zijn studies aan de seminaries in Culemborg en Rijsen- burg voltooit hij zijn wetenschappe lijke opleiding in Rome, zijn tweede vaderland. Maar in Nederland ligt zijn levens taak, als Ghristenbelijder en emanci pator, als staatsman vooral. Deze taak maakte zijn leven tot één gro te strijd, want zijn optreden bracht hem bestrijders van alle kant, op het staatkundig terrein niet in het minst uit eigen kring. Hij was een strijder op het gebied van de godsdienst, de staat en de wetenschap. Hij schuw de geen conflict ook niet met eigen geloofsgenoten en hij kon geen con flicten schuwen, omdat zijn arbeid zich niet enkel richtte op de vraag stukken van eigen tijd, maar ook en vooral op de toekomst. Hij moest het dulden van ontrouw beticht te worden, als Calvinist gescholden te worden en dan weer als liberaal, omdat zijn visie dóór moest stralen een zoveel bredere visie dan die van zijn bestrijders omdat het ging om de toekomst van Nederland, waarin het katholieke volksdeel zijn eigen positie zou hebben te bekle den. £iin strijd als politicus eiste de tot standkoming ener katholieke politieke organisatie, eiste de een heid der katholieke Nederlanders oj staatkundig terrein. Dan zouden de katholieken naar waarde kunnen samenwerken met anderen Schaepman wilde geen isolement in het belang van het volk. In dit verband is van bijzondere betekenis zijn brochure van 1883: Een katho lieke Partij, Proeve van een Pro gram. Ik moge hier de conclusie vol gen van een artikel uit het Calvinis tische tijdschrift, „Polemios", dat de totstandkoming der R. K. Staatspar tij met recht als een gevolg dezer brochure ziet, maar eveneens de Katholieke Volkspartij onderkent als het erfdeel van Dr. Schaepman. De grote emancipator achtte 't vor men van 'n politieke partij noodza kelijk, om 't voor de toekomst onmo gelijk te maken, dat de katholieken op staatkundig gebied als niets an ders gelden dan als „aanhangers van het Roomse geloof". En hij vervolgt in zijn brochure „Zij toch (de ka tholieken) vormen in het Neder landse volk een eigen, onafhanke lijke verschijning, van de overigen niet gescheiden, maar wel onder scheiden Deze gedachtengang van Schaep man heeft veld gewonnen onder de katholieken, in de aanvang met moeite („Ik ken geen luier wezens dan de katholieken in Nederland," heeft Schaepman eens gezegd), daarna werd hij tot gemeengoed in heel ons volksdeel. Helaas is de eenheidsgedachte thans geen gemeengoed meer en moest de huidige fractie-voorzitter der katholieke partij, Prof. Romme, de idee van Schaepman met andere woorden tegenover 't katholieke lid van de P.v.d.A., de heer Willems, rog eens nadrukkelijk verdedigen bij de jongste Algemene Beschouwin gen in de Tweede Kamer. De herdenking van de dood van Schaepman, die zeker niet beperkt zal blijven tot de bijeenkomst te Tubbergen op a.s. Zaterdag, moge de eenheidsgedachte omwille van haar doel in ons volksdeel op nieuw tot gemeengoed maken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1