iee Waterdrinken voor H. Communie aan iedereen toegestaan I IRETTES Voor millioenen schade Duits Parlementslid sprak Touseul r I Iedere bisschop kan namid- dagmissen toestaan Fel anti-Britse toespraak Officier in beroep MATROZENSHACr Voorwaarden Zeeuwse volksdansers in Londen GROTE PAKHUISBRAND TE ENSCHEDE De puinhopen van Oradour Van de 230 opvarenden 223 verdronken EEN 23-JARIG MEISJE UIT TILBURG VERDRONKEN „Waarom ben ik geen Duitser Bijna 40 doden Massale ontsnapping imingsprijzen! 2.00 2.50 2.95 2.95 £25 J ACHTVOERING, 7.95 8.95 20—24 4.95 >NGENSSCHOENEN 11 St Jansteen IRTS rijzen DAGBLAD VOOR ZEELAND Tal van verzachtingen in voorschriften van nuchter zijn Koninklijke Familie OP THUISREIS Hm. KONINGIN JULIANA en de drie Prinsessen hebben Zondag Oostenrijk verlaten na een vaeantie van twee weken te hebben doorge bracht in Sankt Anton. Egypte wordt ongeduldig De Rosenbergs GRATIE GEVRAAGD RUSTIG WEER Veerboot bij Poesan omgeslagen Het ijs maakte zes slachtoffers Binnen de beschermende muren van liet Bondsgebouw SS-sanatorium - Breda Een onverslijtbare fietsband 30—35 30—42 43—46. 36—42 43—40 20—24 25—32 25-32 5b95 5N. persoonlijk bezoeken na 88. et, thans 85 ct. Té ct, thans 68 ct. Tfcct, thans 68 ct. 58. a, thans 54 ct. 5tict, thans 48 ct. 93e JAARGANG No. 20619 URgaveï N> V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Relgerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie! 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H. A. Bruna. Redactieraad: G. J, v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M. Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L J. v. 1 Westende, P. V» M. Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) t 0.42. Incasso wordt berekend, losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel. 98, Telefoon no. 2236 Voor God, Koningin en Vaderland MAANDAG 12 JANUARI 195S Advertentieprijs voor de gehele oplage t 0.30 per m/m. (ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen 1 0.30 per m/m). Bij contract aan»j zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op ad\^%ienties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau- voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56. Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35> Voor hun vertrek vertelden de Ko ningin en de Prinsessen, dat zij heer lijk hadden genoten. Zaterdag heeft de Koningin in Inns bruck gewinkeld. De Koningin en haar dochters ke ren naar Nederland terug per trein. PRINS BERNHARD. Prins Bernhard is op de terugweg van zijn verblijf op de Canarische Eilanden in Rabat (Fr. Marokko) ge land. Hij heeft daar de lunch ge bruikt met de Franse gevolmachtigde Minister de Blesson. De Prins wordt vandaag in Nederland verwacht. MOSSADEQ wil zijn. buitengewone bevoegdheden als premier met een jaar verlengd zien. Tot nu toe zag hij geen kans voldoende parlements leden bij elkaar te krijgen om tot stemming te kunnen overgaan. DE TOESTAND te Karatsji is weer rustig. Er werden Zaterdag nog 50 arrestaties verricht. In totaal zijn er 16 personen bü de relletjes omgeko men. RIDGWAY heeft Denemarken aan geboden om in vredestijd 100 tot 150 geallieerde vliegtuigen op Deense ba ses te stationneren. EEN AANKOOPBUREAU voor de Amerikaanse Luchtmacht zal in Den Haag worden geopend. Tot nu toe waren er in Parijs en L'onden. Er zal via Den Haag voor 11 millioen dollar worden aangekocht. DE MIST heeft gisteren in het Wes ten van ons land (ook Schiphol) een groot deel van de dag in haar greep gehouden. Alle verkeer ondervond vertraging. DE NEDERLANDSE zeeman B. S 21 jaar, wordt door de Britse recher che gezocht i.v.m. een moord op 12 November bij Belfast gepleegd op de 19-jarige dochter van de Ierse rech ter Curran. H. Vader houdt rekening met tijdsomstandigheden T~^E Osservatore Romano van 10 Ja nuari publiceert een uiterst be langrijke Apostolische Constitutie, die begint met dè woorden „Christus Do- minus" en gedateerd is 6 Januari '53. Hierin worden nieuwe gedragsregels gegeven betreffende het nuchter zyn voor de H. Communie en wordt aan de bisschoppen toegestaan verlof te verlenen tot het opdragen van mid dag- en avondmissen overal ter we reld. In deze constitutie geeft de H. Va der teruggaande tot de eerste Chris tentijd, een overzicht van de ontwik keling der discipline betreffende het nuchter zijn. In de eerste tijden was het de gewoonte, dat de gelovigen van middernacht af nuchter bleven en dan in de H. Mis communiceerden. In de loop der eeuwen heeft de H. Kerk echter steeds uitzonderingen toege staan vooral om redenen van ziekte andere omstandigheden. Deze practijk heeft tenslotte ook de Zalige Paus Pius X bekrachtigd. De huidige tijdsomstandigheden, zo betoogt de H. Vader, eisen ook nieu we bèvoegdheden. De Paus wenst de bestaande wet ten omtrent deze materie in wezen te bekrachtigen en spoort op grond daarvan de gelovigen, die deze voor- De zaak Harjono T~\E OFFICIER van Justitie, mr dr J. C. Maris, heeft hoger beroep aangetekend tegen het door de Haag se Rechtbank gewezen vonnis inzake de aanslag op luitenant-kolonel Har jono, de Indonesische militaire atta ché. Naar de officier meedeelde, acht hij zich met dit aantekenen van ho ger beroep zeer sterk te staan. schriften kunnen nakomen, aan zich ook zo veel mogelijk daaraan te hou den en van de navolgende bevoegd heden slechts binnen de grenzen van de noodzakelijkheid gebruik te ma ken. Nader ingaande op de bijzondere tijdsomstandigheden verklaart de H. Vader bij deze verzachtingen in het nuchter zijn in het bijzonder het oog te hebben op de verhoudingen in de missiegebieden, op de arbeiders in de industrie, in de transportbedrijven, in de havens, openbare diensten en conti nubedrijven; voorts op hen, die ar beiden in de ziekenverpleging en op vrouwen in verwachting. Tenslotte noemt de H. Vader met name ook de huismoeders met een druk gezin en school gaande kinderen, aan wie vaak de tijd ontbreekt om tussen het gaan naar de kerk en naar de school, rustig te ontbijten. Bovendien moet bij dit alles ook rekening worden gehouden met de door de oorlog verzwakte physieke gesteldheid van de mensen van deze tijd. INSTRUCTIE H. OFFICIE. QP DE CONSTITUTIE in de Osser- vatore Romano volgt dan een in structie van het H. Officie. Deze stelt het navolgende vast: Als hoofdregel geldt, dat voor de gelovigen, die niet onder de navol gende categorieën worden vermeld, de wet van het nuchter zijn van middernacht af, gehandhaafd blijft, met dien verstande echter, dat in het vervolg het drinken van na tuurlijk water niet geacht wordt te ontnuchteren. Dit betekent, dat zowel pries ters als gelovigen voor het opdragen van de Heilige Mis en voor het ontvangen van de H. Communie altijd water mogen drin ken. Wat zieke priesters en gelovigen betreft geldt het volgende: ook als zij niet bedlegerig zijn, mogen zij be halve water ook andere dranken tot zich nemen met uitzondering van al cohol. De leken dienen hierbij verlof te vragen aan hun biechtvader. Niet zieke gelovigen, die last hebben van het nuchter zijn, mogen na raad te hebben ingewonnen van hun biecht vader, dranken tot zich nemen, maar moeten dan nuchter zijn één uur vóór het ontvangen van de H. Communie. Als zware belemmeringen om nuch ter te blijven worden voortaan be schouwd: 1 Zware arbeid voor het ontvan gen van de H. Communie. Onder de ze rubriek vallen de bovengenoemde categorieën. 2 Een noodzakelijk laat uur van communiceren; 3 Lange afstand van minstens twee kilometer van de kerk of overeen komstige rijtijd. Tot deze groep moe ten bovendien gerekend worden al degenen, die een school bezoeken en voor wie het moeilijk is om na het ontvangen van de H. Communie en de begintijd van de school thuis te ont bijten. Deze zware belemmeringen ver plichten slechts om nuchter te zijn tot één uur voor het ontvangen van de H. Communie. MIDDAG- EN AVONDMISSEN. ]~\E H. CONGREGATIE van het H. Officie bepaalt voorts, dat alle bisschoppen de bevoegdheid hebben om H.H. Missen in de namiddag en avond na zestien uur toe te staan en wei op alle Zondagen en feestdagen, op alle Eerste Vrijdagen, en verder eenmaal per weck. In de missiege bieden mag verder zelfs iedere dag de H. Mis in de namiddag worden ge vierd. In al deze gevallen mogen de cele brerende priesters en de communi cerende gelovigen ook het middag maal gebruiken tot drie uur voor de H. Mis. Daarbij mogen zelfs zwak al coholische dranken, zoals wijn en bier, genuttigd worden. Het gebruik van drank met uitzondering evenwel van alcohol is toegestaan tot een uur voor de H. Mis en de H. Communie. De uitleg van deze Apostolische Constitutie en van de Instructie moet geschieden volgens de letterlijke tekst en zonder uitbreiding van de zin der bevoegdheden. EEN PETROLEUMSTEL werd gisteren in pand Looiersstraat 116 te Amsterdam omgestoten door 'n kind van 1M jaar. De vader hoorde gerucht, zag vlammen en wist twee kinderen te redden. Daarna redde hij een verdieping hoger een bejaard echtpaar. Bei de gezinnen zijn echter nu dak loos. ZUID-AFRIKA heeft plannen tot grote verbetering van de levensom standigheden van de niet-blanken. Daarbij is vooral gedacht aan betere huizen. DE UITVOER van de Nederlandse eieren bedroeg in het afgelopen jaar in totaal 1.397.764.890 stuks, waarvan 1.2 milliard naar Duitsland ging. DE GEARRESTEERDE zakenlieden te Djakarta zijn weer op vrije voeten gesteld, Deze mensen, in hoofdzaak Europeanen, werden verdacht van prijsopdrijving van textiel en voe dingsmiddelen. CHARLEY TOOROP heeft voor schilderkunst en Maurits Uyldert voor literatuur de prys gekregen (1000 gulden) van de Stichting Kunste naarsverzet 1942-1945. VEERTIG KINDEREN uit Oosterbeek zullen als gasten van de Londense gemeente Woolwich de Kroningsfees ten a.s. zomer mogen bijwonen. DE RUIM 200.000 leerlingen, die in O.-Duitsland dit voorjaar de -lagere scholen verlaten, zullen niet zelf hun beroep mogen kiezen: dat doet de Staat voor hen. NIJMEGEN zal een der zes door de Regering te stichten centra voor kan kerbestrijding worden, toegrust met de meest moderne instrumenten en laboratoria. Daarnaast komen er in sno land nog kleinere opname-centra. (Advertentie) VAK ROSSEM S U\E ADJUNCT-DIRECTEUR van het Kabinet van Naguib, Magdi Has- sanein, heeft Zaterdag in een toespraak te Cairo gezegd: „De Britten zijn on ze vijanden en wij moeten ons van hen bevrijden". Hassanein sprak artisten en officie ren toe, die een rondreis door Egypte zullen maken om gelden in te zame- Bidault en de E. V. G. jfAE ONGERUSTHEID over het toe komstige lot van het Eur. leger blijft practisch in alle Eur. hoofd steden en in Washington aanhouden. Men vreest, dat in elk geval de toe komstige vorm van het ontwerp verdrag niet zal worden geratificeerd. Een kleine geruststelling kwam in middels uit Parijs. Daar is de narig heid begonnen, toen Mayer aan de Gaullisten enkele concessies moest doen om met hun steun premier te kunnen worden en toen Robert Schu- man als Minister van Buitenlandse Zaken moest maken voor Bidault. Thans heeft Bidault verklaard, dat hy niet tegen de ratificatie van het verdrag is. wanneer wordt voldaan aan bepaalde Franse voorwaarden. Frankrijk meet in elk geval zeggen schap behouden over zijn officieren en onder-officieren in een Europees leger, zo zegt hij. Bovendien moet Frankrijk steeds kunnen beschikken over de bij het Europese leger inge deelde eenheden van zijn land, indien de toestand in de Overzeese Gebie den zulks noodzakelyk of gewenst maakt. len voor de Palestijnse vluchtelingen. „Vertel het volk", zo zei Hassa nein, „dat wij de Britten zullen ver jagen. Ieder zal deelnemen aan deze strijd, die niet slechts door woorden zal worden gedragen, zoals onder het oude bewind. Vertel het volk, dat generaal Na- guib en zijn luitenants dag en nacht werken voor de evacuatie der Britten uit Egypte". BEVRIJDINGSPARTIJ. De legerkringen, die Juli j.l. Na- guib aan de macht brachten, hebben een burgerlijke „bevrijdingsorganisa tie" opgericht als tegenhanger van de bestaande politieke partijen. De orga nisatie zou in het bijzonder tegerf de WAFD zijn gericht, die zich nog steeds de grootste politieke partij noemt. Ge neraal Naguib is uitgenodigd het voorzitterschap te aanvaarden. LIET ECHTPAAR Rosenberg: heeft Zaterdag president Truman om gratie verzocht. Zij zouden Woensdag a.s. op de electrische stoel tereclit gesteld worden. Rechter Kaufmann, die Julius Ro senberg en Ethel, zijn echtgenote, in 1951 ter dood veroordeelde, verklaar de onlangs, dat bij indiening vanveen gratieverzoek de terechtstelling auto matisch zou worden uitgesteld tot vijf dagen, nadat president Truman zijn besluit zal hebben bekend ge maakt. Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Rustig weer met op vele plaat sen mist of tijdelijk laaghangende bewolking, elders tamelijk zonnig. In de ochtend vrijwel overal lich te vorst. In de middag tempera turen om het vriespunt of lichte dooi. Vandaag: Zon onder 16.53 uur. Maan onder 13.06 uur. Morgen: Zon op 8.43 uur. Maan op 7.19 AAN DE HAVEN te Enschedé is Zaterdagmiddag brand uitgebro ken in de opslagplaats van de N.V. Los- en Laadbrdrijf „Sesam". Drie loodsen, waarin katoen lag opgeslagen, zijn geheel uitgebrand. De schade beloopt volgens de eer ste berichten millioenen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De brand in de katoenbalen vreet nog steeds door en deskundigen zijn van mening, dat het nog dagen kan duren voor men het vuur meester is. De katoen was bestemd voor de Endschedése textielindustrie. De schade wordt door verzekering gedekt. Men acht het niet uitgesloten, dat een gedeelte van de katoen nog gebruikt kan worden. Van de loodsen staan de wanden nog overeind, doch de daken zijn vol komen vernield. De brand is ontstaan Dit zijn de overblijfselen van het dorp Oradour-sur-Glane nadat op 10 Juni 1944 een compagnie van de S.S.-divisie „Das Reich" de gehele be volking had vermoord en het plaatsje in brand gestoken. Onder de 642 slachtoffers bevonden zich 245 vrouwen, 190 mannen en 207 kinderen. Slechts één vrouw overleefde het drama. De puinhopen van Oradour zijn heden ten dag nog niet opgeruimd. De Fransen hebben om het piaatsje een muur gebouwd. Te Bordeaux is voor de militaire recht bank het proces begonnen tegen 19 beklaagden, die betrokken zijn bij die vreselijk oorlogsmisdrijf. in een hoeveelheid ruwe katoen, wel ke buiten de de fabriek lag opgesla gen. Door de hitte sprongen de rui ten van de loodsen en het vuur sloeg daarna over in de in de loodsen op geslagen voorraad. Er was toen geen redden meer aan. Aan de haven te Enschede is Zaterdag middag brand uitgebroken in de op» slagplaats van de N.V. Los- en Laad» bedrijf „Sesam". Drie loodsen, waarin katoen was opgeslagen, zijn geheel uitgebrand. De schade zou in de mil. lioenen lopen. Deskundigen zijn van mening, dat het nog dagen kan duren voor men de brand meester is. U)E POLITIE VAN POESAN (Zuid-Korea) heeft meegedeeld, dat Vrijdagavond 223 personen verdronken zijn, toen de veerboot tussen Poesan en Yosoe zes mijl buiten Poesan omsloeg en zonk. Slechts zeven personen konden worden gered, onder wie de kapitein. Alle slachtoffers waren Koreanen. De veeTboot, die 220 ton mat, ver voerde 230 personen, met inbegrip van de leden van de bemanning. Vol gens de politie was het vaartuig slechts berekend op 100 passagiers. Be halve de passagiers had de veerboot 100 balen rijst aan boord. Het be richt, dat de kapitein zou zijn gearresteerd; is te Seoel officieel tegen gesproken. ZONDAGMIDDAG is de 23-jarige Henriëtte van (Puyenbroek uit Tilburg, op de vijver van de Volks abdij O. L. Vrouw ter Duinen te Os- sendrecht door het ijs gezakt en ver dronken. Het meisje, dat tot het huishoude lijk personeel van het internaat be hoorde, wilde met haar vriendin gaan schaatsen. Beide meisjes begaven zich op het ijs, maar nog voor zij de schaatsen hadden ondergebonden be zweek het ijsdek en beiden verdwe nen in de diepte. De vriendin van mej. van Puyen broek kon spoedig op de kant worden getrokken, maar zij zelf verdween onder het ijs en daardoor faalden de reddingspogingen. Eerst na een half uur kon het stof felijk overschot van het meisje wor den opgehaald. OP DE GOUWZEE. Van een aantal jongens van 10 tot 13 jaar, dat zich Zaterdagmiddag per schaats op het ijs in de Gouwzee heeft gewaagd, dat zich in zeer slechte toestand bevond, z(jn er drie door het ijs gezakt en jammerlijk verdronken. TAR. ERICH MENDE, vrij-democratisch lid van de West-Duitse Bonds dag, heeft te Bonn gezegd, dat hij in het geheim een ontmoeting heeft gehad met een van de uit de Bredase gevangenis ontvluchte Ne derlandse oorlogsmisdadigers. Deze ontmoeting had Vrijdag in het par lementsgebouw plaats gevonden. In Bonn wordt aangenomen, dat het Touseul geweest is. VALS GERUCHT. tn de schilderachtige costuums van de provincie poseren Zeeuwse volks dansers uit Middelburg, die deelnemen aan het festival van de Engelse ('olksdans en Zangvereniging in de Royal Albert Hall te Londen op de trappen van het gebouw voor de fotografen. rYR. MENDE verklaarde, dat hij als Parlementslid het recht had te weigeren aan de politie hierover in lichtingen te verstrekken. Hij zei, dat de ontsnapte Nederlander hem ver telde: „Toen ik indertijd bij de S.S. dienst nam, is mij de Duitse natio naliteit beloofd. Tot nu toe heb ik die niet gekregen. Mijn mede-ont snapten, die ook de Nederlandse na tionaliteit niet meer hebben, trou wens ook niet". Zaterdagmiddag rond half vijf heb ben onbekend gebleven personen in de Kinkerstraat te Amsterdam aan de draden van de electrische bovenlei ding der tram een kartonnen doos opgehangen, waarop met grote letters vermeldt stond: „S.S.-sanatorium Bre da". Aan de doos hing een kartonnen plaat met de woorden: „De boeven zijn gevlucht, eist hun uitlevering". De tram ondervond geen noemens waardige vertraging door dit obsta kel, aangezien de reeds gealarmeer de brandweer doos en plaat reeds en kele minuten, nadat zij waren opge hangen, verwijderde. Js^AAR aanleiding van een medede ling in sommige bladen, als zou het Departement van Justitie reeds enige tijd vóór de ontsnapping van gevangenen uit de strafgevangenis te Breda op Tweede Kerstdag gewaar schuwd zijn, wordt van de zijde van dat Departement het volgende mede gedeeld: Omstreeks half October 1952 werd door de afdeling Gevangeniswezen bericht ontvangen over een mogelijke poging tot ontsnapping van een be paalde gevangene, die niet tot de ze ven ontvluchten .behoort.. Het bericht is terstond doorgegeven en in de strafgevangenis zijn daarom verschil lende maatregelen genomen. ener zijds van algemene aard, anderzijds betrekking hebbende op de bedoelde gedetineerde. Zoals bekend, is ver volgens met het oog op de overbren ging van de Duitse oorlogsmisdadi gers naar Breda op 7 November JL nog een aantal belangrijke extra be veiligingsmaatregelen van algemene aard genomen. Overigens kan nog worden opge merkt, dat aan tips, betrekking heb bende op bepaalde gedetineerden, welke tips wel meer voorkomen en vaak van twijfelachtige aard zijn, steeds de nodige aandacht wordt ge schonken. VERIJDELD. CA VER ontsnappingspogingen ge sproken: In Utrecht sprong een gedetineerde van het Huis van Bewa ring, toen hij in de arrestantenwagen terugkwam van de tandarts, langs de bewakende wachtmeester heen de vrijheid in. De achtervolging begon onmiddellijk, de man werd in het been geschoten en zit weer vast. Een andere poging tot uitbraak werd gemeld uit Veenhuizen. Daar hadden niet minder dan 15 gevangenen een plan beraamd. Ze hadden al kans ge zien om in een ontruimd gedeelte van het gesticht de tralies weg te zagen. Maar een bewaker kreeg een „tip" van ez der gevangenen en toen was de rest maar kinderspel meer. Het gevolg is ook daar natuurlijk: stren gere bewaking en verscherpte maat regelen! Op. een gegeven moment zakten twee jongens ter hoogte van de dijk bij Marken door het ijs. Vier vriend jes trachtten hulp te bieden. Twee hunner zakten eveneens door het ijs. Het gelukte de jongens een van het viertal te redden, het was evenwel niet meer mogelijk de overige drie te bereiken en deze zijn helaas ver dronken. Vier botters, die uit Volendam wa ren uitgevaren, hebben de drie lijk jes, die betrekkelijk dicht bij elkaar lagen, gevonden en geborgen. BIJ WERVERSHOOF. Zondagmorgen zijn twee jongens uit Zwaagdijk, de 14-jarige J. G. Im- mink en de 19-jarige Th. Sijm. bij het schaatsenrijden op de Grote Vliet bij het dorp Onderdijk (gem. Wer- vershoof) door het ijs gezakt en verdronken. Een 15-jarig broertje van Sijm heeft nog geprobeerd de twee jongens te redden. Hij zakte zelf door het ijs en kon slechts met de grootste moeite de wal bereiken. Noodweer in V. S. DEEDS VIER DAGEN wordt het 1 Noord-Oosten der Verenigde Sta ten geteisterd door sneeuw en regen- stormen. In totaal zijn reeds 37 personen om het leven gekomen, zestien in Nieuw- Engeland, tien in de staat New York, zes in New Jersey, vier in Indiana en een in Oregon. In Nieuw-Engeland ligt de sneeuw reeds meer dan vijftig centimeter hoog. Vietminhgevangenen QP 12 DECEMBER j.l. hebben 200 Vietminhgevangenen op het eiland Poelo Condore, 20 km. ten zuiden van Saigon, hun bewakers overmeesterd en zich meester gemaakt van lichte wapenen. Met allerhande vaartuigen tracht ten de opstandelingen daarop het ge bied der Vietminh te bereiken, doch 48 uur later waren reeds honderd ont snapten opgespoord en aangehouden. Ongeveer vijftig ontsnapten zijn verdronken. pTEN Franse fabriek van rubber banden heeft onlangs een fietsband in de handel gebracht, die geen binnenband heeft en vol gens de fabrikant niet kan sprin gen. Het geraamte bestaat uit zeer taai materiaal en is van binnen bekleed met een butyl-houdend en niet-gevulcaniseerd mengsel. Dit product bezit de eigenschap om gaten, welke er tijdens het gebruik in komen, dadelijk dicht te stoppen. Het ventiel is direct op de band en de velg bevestigd. Deze banden worden vervaardigd in de afmeting 6.40 x 5 en kunnen op elke velg, mits in goede staat, gemonteerd worden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1