Minister bezorgd over hun optreden TWEE ONTSNAPPINGSAUTO'S in Amsterdam ontdekt Specialisten breiden conflict uit BAMBANG SUGENG vroeg ONTSLAG Onderhoud met Eisenhower Kosteloos onderwijs r Maatregelen in Specialisten stelden arbitrage voor Noodlanding van een K.L.M,-toestel in de woestijn Winston Churchill in New York Wensen der onderwijzers Opdraclit aanvaard VIJF POOLSE BISSCHOPPEN GEARRESTEERD Prijs in ski-wedstrijd „Voor ouden van dagen DAGBLAD VOOR ZEELAND Het militaire conflict in Indonesië SCHAKELS, SCHAKELS, SCHAKELS.... U>mr Retié Mayer Lichte vorst Hoe kwamen de zeven zo snel in Duitsland Vier verdachten zouden reeds hebben bekend Onjuiste publicatie Mau-Mauvan straatjeugd 93e JAARGANG No. 20614 Uftgavei N> V. Uitgevers Mij» Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel. Redactie: 8181, Admi nistratie! 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteurs J. J. H. A. Bruna, Redactieraad! C.JLV. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M. Mes. Mr. H. B. L. de Rechter. L. J> v» "t Westende, P. V. M, Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per posr f 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) t -0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841, Voor God, Koningin en Vaderland DINSDAG 6 JANUARI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.36 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.7 ner m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan-, zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) Bureau voor de Zeeuwse Elanden DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN en Volksgezondheid heeft met bezorgdheid kennis genomen van het optreden van enkele specialisten, die in het afgelopen jaar de landelijke specia listenvereniging hebben verlaten en, oa. in Breda, Tilburg en Oos terhout, vanaf 1 Januari 1953 weigeren ziekenfonds-patiënten te behandelen tegen de tarieven, welke door de meerderheid der spe cialisten en door de ziekenfondsraad waren goedgekeurd. Dit op treden zou volgens de minister de belangen der verzekerden kun nen schaden. De regering acht een herziening van de honoraria op de dag van heden onverantwoord en kan in het belang van de volksgezondheid niet nalaten met grote spoed maatregelen voor te bereiden, welke nodig zullen zijn om aan de bestaande situatie het hoofd te bieden. Zij wil de belangen der verzekerden veilig stellen. TNTUSSEN hebben de Tilburgse spe- A cialisten, die allen aangesloten zijn bij de N.V.V.S. in antwoord op de uit eenzetting van de heer J. Hendriks, voorzitter van de Bond van R. K. Zie kenfondsen, hun houding verklaard. Zij brengen naar voren, dat al vanaf 1949 pogingen in het werk zijn gesteld de honoraria te herzien. Zij opperden het denkbeeld een ta rief vast te stellen aan de hand van een sociaal-economisch onderzoek door de faculteiten der Economische Hogescholen te Tilburg en Rotterdam. Zij verbonden zich by voorbaat zich aan de uitkomsten van het rapport te onderwerpen en de hieruit voortvloei ende tarieven met terugwerkende kracht van 11 Januari 1953 af te aan vaarden. Dit voorstel werd door de zieken fondsen verworpen, alsmede twee daaropvolgend aan de stand gedane tijdelijke oplossingen. Intussen wijzon zij alle verantwoor ding af voor het feit, dat de patiënten niet op de hoogte zijn gebracht van hun standpunt, dat, naar zij zeggen, op 27 December 1952 met zekerheid de ziekenfondsen bekend was. HUIDIGE SITUATIE. '"TENEINDE hun patiënten niet voor moeilijkheden te plaatsen, hebben de ziekenfondsen te Tilburg, Breda en Oosterhout functionarissen in de zie kenhuizen tewerk gesteld, om hen, die zich onder behandeling stellen, van contant geld te voorzien om de door de specialisten verlangde tarieven te betalen. Patiënten, die geld bij zich hebben, betalen zelf en krijgen, op vertoon van de kwitantie, hun geld terug. Zij, die geen geld bij zich heb ben, ontvangen van de specialisten een rekening, die direct door de functio narissen wordt betaald. Zo is de gang van zaken in de Tilburgse ziekenhui zen, in het St. Ignatiusziekenhuis, het Laurentiusziekenhuis te Breda en het St. Josephziekenhuis te Oosterhout. In het Diaconessenziekenhuis te Breda heeft de huisadm^nistrartie de taak der functionarissen op zich genomen. In Roosendaal js er nog niets aan de hand. Verwacht ^Wordt het daar wel. In Bergen op Zoom bestaat de zeker heid, dat de aldaar gevestigde specia listen zeker niet dezelfde houding zul len aannemen. Geweigerd door Kabinet I~\E FUNGERENDE stafchef van de Indonesische landstrijdkrachten, Kolonel Bambang Sugeng, heeft zijn ontslag ingediend naar aanleiding van het kabinetsbesluit inzake het com mando in Oost-Indonesië. Het Indo nesische Kabinet heeft Maandag be sloten deze ontslagaanvrage niet# te aanvaarden. Zoals gemeld heeft Kolonel Sugeng Overste Warouw, die medio Novem ber de militaire commandant van Oost-Indonesië, Kolonel Gatot Su- broto, van zijn functie onthief, tijdens zijn recente bezoek aan Makassar tot fungerend commandant van dat gebied benoemd. De meerdèrheid van het Kabinet bekrachtigde deze benoeming waarop de Min. van Defensie, Sultan Hamengku Buwono, zich uit de Rege ring terugtrok. Het Kabinet benoemde toen Kolonel Sadikin, de Comman dant van Borneo, tot Commandant van Oost-Indonesië. Tot diens komst werd Overste Warouw a's fungerende Commandant met de leiding belast. Naar aanleidingvan dit besluit van het Kabinet diende Kolonel Sugeng zijn ontslag in. De Vice-President Prawoto deelde als Minister van De fensie ad interim aan Kolonel Sugeng mee, het verzoek om ontslag niet te kunnen inwilligen. Men zou het eleganter hebben ge vonden, als een en ander zo was ge regeld. dat Kolonel Subroto het com mando ineens aan Kolonel Sadikin had kunnen overdragen. Dan was er ook geen reden geweest voor het aftreden van de Minister van Defensie. Kolonel Subroto fulmineerde op een afscheidsbijeenkomst in Makassar tegen de velen, die zich leiders van het volk noemen, maar zich als ka meleons gedragen en met alle winden meewaaien, waarbij zij de belangen van het volk, dat zij heten te verte genwoordigen, uit het oog verliezen. Hij is van plan een nieuwe politieke partij op.te richten, de „partij van „slachtoffers van de politiek", waar toe hij zichzelf ook beschouwt. 330 schakels vormen tezamen de reusachtige ankerkettingen van de „Queen Elizabeth", die momenteel in het droogdok „George V" te Southampton ligt, voor de jaarlijkse controle. Iedere schakel wordt apart, zorgvuldig gecontroleerd, want wanneer er maar één niet deugt, is de ketting niets waard. („Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel", aldus een be kende zegswijze). WIM JANSEN zal voortaan niet meer in vaste dienst aan de K.R.O. verbon den zijn, doch heeft er de voorkeur aan gegeven om in los verband aan de programma's van de K.R.O. mee te werken. DE „PRINCIPAAL" van de Universi-1 teit van Kaapstad heeft gezegd, dat een beleid van „leven en laten leven" voor blank en zwart gewenst is voor I alle Zuidafrikaanse Universiteiten. VOORTAAN zullen in België de zie kenfondsen zelf, en niet het nationale fonds, de verantwoordelijkheid voor het financiële beheer dragen. Dit dreigt te leiden tot een algemene pro teststaking. HET ECHTPAAR Rosenberg, verdacht van atoomspionnage ter dood veroor deeld, kan President Truman om gra tie vragen. MGR. ALFRINK is Zondag per K.L.M. naar Rome vertrokken, waar hij in 't Ned College zijn intrek heeft geno men. EEN GOUDSE schilder is bij een ont ploffing in de kaarsenfabriek te Gou da door een deksel van de ketel ge troffen. Hij is in het ziekenhuis over leden IN DE Braziliaanse staat Sao Paulo is een gele-koortsepidemie uitgebroken. In 40 van de 90 geconstateerde geval len zijn de patiënten overleden. IN EGYPTE is van Zondagavond af censuur ingesteld op alle uitgaande en binnenkomende persberichten. VOOR DE mannelijke werknemers in het bakkersbedrijf tussen 19 en 64 jaar is deelneming in het bedrijfspen sioenfonds verplicht gesteld. - ma* l. jte< MtMt» VOOR CADZAND ving men een z.g. zeezevenprik, een vis, die de laatste 50 jaar slechts vijf maal rond de Ned. kust werd gevan geen. Z. H. PAUS PIUS Xll zal Maandag a.s. een geheim consistorie voor de benoeming van 24 nieuwe Kardinalen houden. HET BESTAANDE Brits-Birmese ver dedigingsverdrag, gesloten in 1948, zal over een jaar niet meer door Bir ma erkend worden. TE ALKMAAR is een leerling-machi nist van de N. S. onder een rijdende locomotief terecht gekomen en ge dood. HET IS mogelijk, dat West-Duitsland in het volgende begrotingsjaar geen rechtstreekse dollarschenkingen meer zal krijgen. Wel indirecte hulp in de vorm van contracten. Hiertegen heeft Bonn ernstige bezwaren. GEN. RIDGWAY beschouwt de vorde ringen van de Westelijke defensie „in het licht van het geschatte vermogen van een eventuele vijand" niet als be vredigend. DE AMERIKAANSE Regering zou slechts toestemmen in een voortzet ting van de internationale tarwe- overeenkomst, als de minimum- en maximum-prijzen aanzienlijk verhoogd worden. T\E BRITSE PREMIER, Winston Churchill, is op de „Queen Mary" te New-York aangekomen. Churchill werd begroet door zijn New-Yorkse gastheer, de bejaarde Amerikaanse staatsman Bernard Ba- ruch. Op de kade hadden zich ongeveer 25 Amerikaanse Ieren met borden op gesteld. Op deze borden stonden slag zinnen zoals „Verenig Ierland". Op een persconferentie aan boord van de „Queen Mary" zei Chur chill o.a., dat niet Korea, maar Euro pa het centrum van de huidige we reldspanning is. Sprekend over de Britse atoombom, in vergelijking met die der V. S„ zei hij: „President Roosevelt heeft my in dertijd toegezegd, dat de V. S. my zo volledig mogelijk over hun kennis der atoomwapens zouden inlichten. Dit is echter niet geschied". Een Britse Verslaggever herinner de de Minister-president er aan, dat de nieuwe Amerikaanse immigratie wet een ondervraging vergt van alle bezoekers aan de V. S„ om hun poli tieke antecedenten te kunnen beoor delen. Hij vroeg: „Hebben ze U ook gevraagd of u soms communistische, atheïstische of in de richting van veelwijverij gaande neigingen hebt?" Churchill nam deel aan het alge mene gelach, dat op deze woorden volgde. Na enig nadenken zei hij grin nekend: „Ze hebben gezegd, dat het met mij wel in orde was". Premier Churchill en de nieuwge kozen Amerikaanse President Gene raai Eisenhower, hebben Maandag middag ten huize van Bernard Baruch beraadslaagd. Het was verboden foto's te nemen na de noodlanding van het K.L.M.-toestel in de woestijn in Saoudië Arabië. Eén van de inzittenden, Leonard Kearsley, kwam op de gedachte de situatie dan maar te tekenen, terwijl er werd ge wacht op de toegezegde hulp. Rechts boven 'n deel van 't hefschroefvlieg- tuig, dat de dokter bracht (die niet no dig was, omdat er geen gewonden wa ren). De parachutisten, die door het Amerikaanse leger waren gezonden, ziet men op de grond bij het vliegtuig. De beide handtekeningen op de teke ning zyn van de eerste en tweede pi loot van het toestel. LJET Verbondsbestuur van de Katho lieke Onderwijzersorganisatie heeft een motie aan regering en par lement gezonden over de onvoorwaar delijke ontknikking der onderwijzers salarissen, over afschaffing van ge meenteclassificatie en over een verbe tering van de salarissen van onderwij zers en ambtenaren, behorende tot de middengroepen, volgens de voorstellen van het K.V.P.-rapport. Ook wordt gepleit, voor een aanpassing van de pensioenen aan het indexcijfer. p^ENE MAYER heeft de opbracht tot het vormen van een Kabinet aan vaard. De Nationale Vergadering zal van middag bijeenkomen voor de debatten over de investituur. Mayer voerde besprekingen met maarschalk Juin. inspecteur-generaal van de Franse strijdkrachten, die her haaldelijk op herziening van het Ver drag van de Europese Defensiege meenschap heeft aangedrongen. Mayer wil een coalitieregering vor men met een program van versobe ring en krachtige financiële maatrege len voor oplossing van de economische moeilijkheden. De Gaullisten zijn bereid Mayer te steunen onder voorwaarde, dat hij de eenheid van het Franse leger en de onschendbaarheid van de Unie garan deert. J Weersverwachting, geldig tot t hedenavond: Veel bewolking met kans op sneeuw, voornamelijk In het Wes- ten van het land. Overwegend ma- tige wind uit Zuidelijke richtingen. In het binnenland lichte vorst. J Vandaag: Zon onder 16.45 uur. Maan op 23.49 uur. Morgen: Zon J op 8.47 uur. Maan onder 1116 uur. MGR. STANISLAUS ADAMSKI, bis schop van Katowice, die de Pool se regering enige dagen geleden uit zijn bisdom heeft verwijderd en met onbekende bestemming weggevoerd, wordt gevangen gehouden in het Tatra-gehergte. Hij staat onder voort durende bewaking van de Poolse ge heime politie. Ook zijn coadjutor en 'oekomstise oovolger, Mgr. H. Bednorz. alsmede de wijbisschop van Katowice, Mgr. J. Bieniek. werden op dezelfde plaats vastgehouden. Mgr. Baziak, aartsbisschop van Lwow, enige weken geleden gearres teerd en mot onbekende be.temming vervoerd, blijkt thans gedeporteerd te zijn naar Zakopane. Mgr. Kaczmarek van Kielce, die reeds minstens een jaar ziin bissmop- pelijk ambt niet heeft kunnen uitoe fenen, blijkt ook gearresteerd te zijn. Hij wordt gevangen gehouden te Mai- du, eveneens in de Tatra. 4 4 Prinses Margriet p>RINSES MARGRIET heeft met ver scheidene andere kinderen deelge nomen aan een ski-wedstrijd. In het klassement plaatste zij zich als tiende. Zij ontving daarvoor een kleine priis. De Oostenrijkse Kanselier Leopold Figl heeft een bezoek gebracht aan Koningin Juliana. H.M. bood een di ner aan in hotel „Post". J/ANDAAG wordt minister Donker in de Eerste Kamer geïnterpelleerd over de ontsnapping der zeven oorlogsmisdadigers in Breda. Hij had blijkbaar voor zijn antwoordrede willen reserveren een aantal nieuwtjes omtrent de ontdekking der medeplichtigen. Justitie en politie waren volstrekt zwnozaam als de vers hen benaderde met het vragen van inlichtingen. Dat duidde op orders van hogerhand. Toch zijn er een paar hoofdstedelijke bladen met onthullingen voor de draad gekomen over medeplichtigen en het huren van twee (niet drie) auto's voor de ontsnapping. Zo vertelt Het Parool: Drie Amsterdamse mannen en een vrouw, hnnfrlhnrea.', hoofdstad, werden Vrijdag aangehouden en naar het hoofdbureau van politte overgebracht. Dit waren de fietsenhandelaar utjj' m®vr' F' van der N-> eigenaresse van De Jongs bedrijf en op hetzelide adres woonachtig, een zekere M. A. en F. J. C. Dit viertal heeft bekend op Tweede Kerstdag met twee in Amsterdam gehuurde auto's de zeven ontsnapten buiten de Bredase gevangenismuur te hebben op- gewacht en daarna naar de Duitse grens bij Beek te hebben vervoerd, vervoerd. hebben zij natuurlijk in de loop van de middag van diezelfde dag de auto's gehaald; deze stonden toen voor het kantoor van Universeel, dat op deze feestdag reeds gesloten was. Volgens de directeur van dit bedrijf, de heer P. W. uit Bussum, die in de oorlog lid was van de nationaal-socialistische organisatie, zijn de auto's nog voor 12 uur in de nacht in Amsterdam terug bezorgd. Men zou hieruit moeten con cluderen, dat de tocht van Breda naar Beek en van Beek weer naar Amster dam in een nooit vertoond tempo is verlopen. Aangezien dit autotochtje zich veel verder heeft uitgestrekt dan de autoverhuurder aanvankelijk kon voorzien, zijn de kosten tot bijna f 200 opgelopen. De heer W. moet naast de reeds betaalde f 150 nog f 46 ontvangen. NAUWE RELATIES. i-> F5E ARRESTANTEN werden na een uitvoerig verhoor Zaterdag weer vrijgelaten. (Het misdrijf, waarvan ze verdacht worden, is namelijk met hoogstens 2 jaar gevangenis strafbaar en voor zulk een misdrijf kan geen voorlopige hechtenis worden gelast). De twee auto's, de GZ-38908 en de G-92004, waren in de loop van de Tweede Kerstdag gehuurd bij de firma Universeel op het Westeinde te Am sterdam. De J. die daarbij als woordvoerder was opgetreden, vertelde aan de loket bediende van Universeel, dat hij de wagens nodig had „voor een tochtje met ouden van dagen". Hij betaalde reeds vooruit f 150 voor een ritje van een goede honderd kilometer. Won derlijk is het te vernemen, dat de beide wagens zo vlot aan De Jong zijn afgestaan, als men weet dat deze laat ste niet in het bezit is van een rijbe wijs De werkelijke chauffeuse en chauffeur hebben zich nimmer bij het bedrijf op het Westeinde vertoond. Wél jWE TELEGRAAF weet nog te ver tellen, dat De J„ die zelf in feite geen politiek delinquent is, nauwe re laties onderhield met oud S.D.-ers en oud SS-ers. Hij laat er zich graag op voorstaan, leden uit deze kringen aan werk te willen helpen. Oud-SS-ers en SD-ers zouden hem veelvuldig in zijn winkel en woning komen opzoe ken. De J. heeft in de eerste jaren na de oorlog de stichting „Wij willen wer ken" gepropageerd, die zich inspande om arbeid te verkrijgen voor oud- politieke delinquenten. Deze organisa tie werd later door de Rijkspolitie „op gerold". De met De J. bevriende A. is oud-politiek-delinquent. We zullen vanmiddag van de mi nister wellicht horen, in hoeverre de gegevens, verkregen door het speur- derswerk van de Amsterdamse jour nalisten, met de door hem ontvangen rapporten kloppen. De vraag blijft ook, of men met de ontdekking van deze vermoedelijke medeplichtigen het hele complot heeft opgerold. Vermoedens, dat er een „or ganisatie" achter zit, blijven bestaan. IN ONS LAND TERUG? ri^ERUCHTEN, dat enkele der ont snapten weer naar ons land zou den zijn teruggekeerd, houden aan. Op het station in Hengelo meent een lokettiste Borgers ontdekt te hebben. In Amsterdam moet een ander op het Amstelstation gezien zijn. En in Rhe- nen zou Polak een mislukte overval gepleegd hebben. De 18-jarige G. uit Veenendaal was daar met zijn auto op een binnenwegje in de sneeuw vastgeraakt. Uit het bos kwam 'n man, die hem hulp aanbood. Toen zij er getweeën bijna in geslaagd waren de auto vrij te krijgen, trachtte de man zich van het voertuig meester te maken. G. wist zich echter zo goed te verweren, dat de overvaller op de vlucht sloeg. De jongeman keerde daarna naar zijn werkgever in Rhenen terug om tet gebeurde te vertellen. En ging vervolgens naar zijn woning in Veenendaal. Toen men G. foto's van de zeven uit Breda ontsnapten toonde, ver klaarde hij dat Polak de overvaller moet zijn geweest. STRENGER BEWAKING IN NORG. VOOR het controleren van het ver keer op de wegen van en naar de terreinen van de strafgestichten Norg zal te Veenhuizen tijdelijk een detachement rijkspolitie, ter sterkte van 25 man, worden gelegerd. IN DE MAASBODE kwam gis-. terenavond een bericht voor, t terenavond een bericht voor meldina makend van het ne- rucht, dat de dochter van een NS.B.-er, die indertijd in de Bredase gevangenis stierf, als medeplichtige aan dc ontsnap ping zou zijn gearresteerd. Van een arrestatie is echter nimmer sprake geweest, allee.' van czn kort verhoor op de avond van Jp Tweede Kerstdagwaaruit onv f zk, dat ze niets met deze za:> te maken had. v>e betrokkene heeft nu via een Utrechtse advocaat een ho^e eis tot schadevergoeding inno1'"nd het Rotterdamse blad. DLIJKENS berichten uit Bonn zal Bikker een dezer dagen verschij nen voor het „Ordnungsamt" van de Landraad, een eenmanskamer die in besloten zitting zal uitmaken of Bik ker naar Nederland zal worden te ruggezonden. De beslissing van deze Kamer wordt hier als een belangrijk precendent geschouwd. Door Nederl. waarnemers wordt ze met vertrou wen tegemoet gezien. In de Duitse openbare mening heerst nogal verdeeldheid over de kwestie. Peter Luetscher, voorzitter van een organisatie van oud-slachtof fers van het Nazi-regime, sprak zich in zijn blad uit vóór de uitlevering: „Dezë mannen hebben in samenwer king met Duitse instanties Nederland se staatsburgers verraden, op beest achtige wijze mishandeld en in de dood gedreven". De Aachener Nachrichten prijst de Amtsrichter van Kleef als een man. „die niet alleen menselijk doch ook politiek de situatie beheerst heeft en die met wijze „Zivilcourage" de deli cate kwestie heeft opgelost".... De opsporing van de zeven ont vluchten zal vanaf heden r?nlraal worden geleid door de federale West-Duitse politie. Tot dan toe gebeurde dit onder leiding van de politie-autoriteiten der verschil lende staten. (Van onze onderwijsmedewerker). gINDS de Troonrede van 1952 zijn er uitvoerige discussies gaande in de Kamer en in de pers omtrent het vraagstuk, of het kosteloosstellen van het onderwijs raadzaam is of niet. Het is een bekend gegeven, dat van socialis tische zijde het kosteloos onder wijs fervent verdedigd wordt, ter wijl in Christelijke kringen diver se bedenkingen worden geuit. Als argument in de discussie is in de aanvang de ontlasting van het grote gezin naar voren ge bracht. Spoedig is dit argument vrij waardeloos gebleken, omdat het feitelijk niet het grote, maar het kleine gezin is, dat het groot ste aandeel heeft in de heden be taalde schoolgelden. Een ander argument is afgeleid uit de door de Overheid voorge schreven leerplicht. Men stelt de redenering: wanneer de Overheid de onderdanen verplicht tot het volgen van lager onderwijs, dan moet zij ook voor ieder kosteloos de weg openstellen, om aan deze plicht te voldoen. Ook deze rede nering is niet hij ster sluitend ge bleken. Vanuit het bestaan der verkeerswetten, zou men dan im mers ook misschien kunnen be sluiten tot de Overheidsplicht, om deugdelijke rijwiel-achterlichten gratis ter beschikking te stellen. Het gaat toch niet aan, om staats- vergoeding te eisen voor de ver vulling van elke gemeenschaps- plicht. Bij oppervlakkige beschouwing is het niettemin verleidelijk, om toch zoveel - mogelijk financiële steun van de Staat te aanvaarden ter vergoeding van gemaakte on kosten. Nog onlangs zagen wij zelfs in volle ernst het standpunt ver dedigd, dat de burger vergoeding zou mogen verlangen voor het ver richten van studie. De verkregen bekwaamheid immers kwam later toch weer ten goede aan de Staat. {-JET vraagstuk van kosteloos on derwijs is echter geenszins 'n kwestie, die louter vanuit het oog punt der persoonlijke voordelen bezien mag worden. In ruil name lijk voor de kwijtschelding der schoolgelden en in ruil voor het ontvangen „studieloon" (stel het geval) zou men wel eens veel be langrijker goederen kunnen ver spelen. Het door de' ouders betaalde schoolgeld, ofschoon het In geen redelijke verhouding staat tot de werkelijke onderwijskosten in den lande, vormt toch nog steeds de actuele uitdrukking van het ouderlijk beschikkingsrecht inzake de opvoeding hunner kinderen. Wanneer men de laatste finan ciële verplichtingen van zich laat afnemen, verspeelt de ouder daar mede het recht van spreken om trent de gehele onderwijskwestie. De Overheid zou immers, eenmaal de gehele geldelijke last dragen de, het recht kunnen opeisen, om ingrijpende maatregelen te ne men. Het opstellen van Overheids- normen voor toelating tot be paalde studies, directe bemoeienis met de te onderwijzen leerstof, gedetailleerde regeling van aller lei onderwijskwesties zouden spoe dig gaan behoren tot vanzelfspre kende Overheidstaak. Uit het bedrijfsleven verneemt men reeds stemmen, die te ver gaande staatsbemoeienis verwer pen, als dodelijk voor het persoon lijk initiatief en de particuliere verantwoordelijkheid. Deze zelfde burgers zouden zonder dieper na denken een belangrijk deel van hun opvoedings-autonomie weg schenken voor enkele guldens. Men stelle zich niet te geredelijk gerust met eventuele verzekerin gen van blijvende onderwijs-vrij- heid. Personen, die zulke verze keringen willen geven, betichten wij niet van onoprechtheid. Hun persoonlijke bedoelingen zijn waarschijnlijk zuiver. Doch nie mand kan zich persoonlijk garant stellen voor een wettelijke toe stand, die langer dan een mensen leven zou blijven voortbestaan. Het is voor niemand een vreem de gedachte, dat vergaande mild dadigheid tenslotte leidt tot on gewenste afhankelijkheid. Velen hebben In hun persoonlijk leven aangeboden steun beslist van de hand gewezen, omdat zij zich vrij wilden houden van te grote bin ding aan anderen. persoon dienen wij achting te hebben voor de humane be doelingen van vele voorstanders van kosteloos onderwijs. Wij zien echter niet voorbij, dat het ten slotte het collectivisme Is, waaruit die idee is voorgekomen. Verdere aanpassing aan het draagvermo gen voor Overheidslasten kunnen wij toejuichen. Voor tijdelijk ge win mogen wii echter niet het grote goed der persoonlijke vrij heid op het spel zetten, dat hier, gewild of ongewild, noodzakelijk in het geding zal komen. TN HET plaatsje Ponte San Pedro, gelegen in Noord-Italië, deed de politie een vreemde ontdek king. Tien jongens beneden negen jaar hadden een groep gevormd, de „Mau-Mau van Ponte San Pe dro". Toen een agent de bijeen komst bemerkte, legde juist een jongen de eed af, waarbij hij be loofde zoveel mogelijk ruiten te breken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1