ie Hulsi ink N,V. a** Brit in Suezkanaals zone vermoord ;er an staal Its Begin van guerilla-strijd? e Toch eervol ontslag voor VRIJMAN f 10 Openbaring des Heren NUARI ll2 uur. 180"° J OORDIGER ZADEN en IUCHTEN Zn. ;r IJzendijke Conflict Engeland-Egypte onverwacht toegespitst ACTIE TEGEN ZIONISTEN BIKKER BLIJFT BIKKER Motorboot met 170 passagiers vergaan Honderd gewonden Vandaag gereed Eisenhower bereidt zijn bewind voor Dronken diplomaat Meer productie.... Hotspurs aanval op Newcastle Officieel geopend Fortuin in schelp Uitgestoten Typiste: 22 mille Kwestiedie sinds 1923 sleept 87-jarige verscheen voor Eerste Kamercommissie Carrière geknakt 03e JAARGANG No. 20613 Itkachel DAGBLAD VOOR ZEELAND maandag 5 januari 1958 Londen: Buitengewoon slechte indruk Opklaringen NIEUW VOORSTEL René Mayer Oost-Duits politieman gearresteerd Weer daerah-hoofd Veestapel afgeslacht Zijn gezin week uit Vervangers gevonden? DE COMMISSIE voor de verzoekschriften uit de Eerste Kamer heeft verslag uitgebracht omtrent het adres van J. A. W. Vrijman, oud rijksbouwmeester te 's Gravenliage, houdende verzoek er toe mee te werken, „dat de zaak-Vrijman eindelijk tot een bevredigende oplos sing kome". f Op zoek naar verzonken schatten A Voor God, Koningin en Vaderland lE VEN SMIDDELEN (bekendheid met methoden Ipresentatieve verschijning. I.\'a gebleken geschiktheid Inder no. 10122 bureau van IlANDSTOF lats op kamertempera- net afgewerkte motor- nkloos en geeft enorme n3 ruimte, du» voor afgewerkte olie kunt gebruikt worden. Dit olie. Op aanvrage ko ket deze kachel demon- bs in ons magazijn van kachel is zeer laag ge- Telefoon SWfl Telefoon 3104 Telef. 14 Zondag 4 Januari 5 en leman, Charles Bickford in kleuren. Toeeang 14 jaar. Elnrfflraal Uttgavei N> V. Uitgevers Mij. Neerland», Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda Reigerstraat 16. Tel. Redactie: 8181. Admi nistratie: 8778. Verantwoordelijk Hoofd redacteur! J. J. H. A. Bruna Redactieraad: C.A v.Hoolegem. Mr. Dr. A.J.J. M Mes Mr. H. B. 1* de Rechter. L J v, t Westende. P. V. M. Vercauleren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post f 6.15. per week (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.4Z Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct Postrek. no. 27884k 1 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.39 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezondan Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3' cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES. Westsingel 98, Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Dubbele Poort 7, Tel. 102 - (Bijbureaux: TERNEUZEN. Noordstraat 56. Tel. 2601. OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) Oost-Duitsland „JyJEUES DEUTSCHLAND", het of ficiële blad van de Oostduit- sc communistische partij, dc SED, verklaart in een artikel van Zondag, dat Oost-Duitsland „de lessen van het Praagse verradersproces" moet leren en het Zionisme, Titoïsme en Trots- kyisnie moet bestrijden. Het blad doet een aanval op „Zio nisten en Amer. agenten" en noemt twee vooraanstaande communisten „vijanden van het volk". Het zijn Paul M-rker, voor de oorlog lid van het Politbureau van de Duitse com munistische partij, en Kurt Mueller, gewezen West - Duits pai lementslid en communistisch leider, die in 1950 verdween. Het Duitse Persbureau DPA tekent, hierbij aan, dat de „zuiveringsactie" gericht is tegen communisten, die in de Nazitijd in Westerse landen hebben vertoefd. Volgens het partijblad zullen vooral communisten zich moeten verant woorden, die naar Denemarken, Zwit seriand, Frankrijk en Mexico uitge weken waren. EN BRITSE MILITAIRE WOORDVOERDER te Cairo heeft verklaard, dat Vrijdag het lijk van een burgerlijke employé van het Ministerie van Luchtvaart in een der buitenwijken van Issmailia, in de kanaalzone, gevonden is. De employé, John Strat- chan Thomson, had een aantal dodelijke messteken. De woordvoerder zei, dat de Britse militaire politie tezamen met de Egyptische politie een onderzoek heeft ingesteld. Alle troepen onder Brits bevel moeten voortaan na zonsondergang binnen blijven. PRINS TSJITSJIBOE, de oudste broer van de Japanse keizer, is 50 jaar oud aan geelzucht overleden. Hij stond bekend als een vriend van En geland. MAARSCHALK MALINOFSKY, Ras sisch opperbevelhebber in het Verre Oosten, heeft een inspectietocht langs het Koreaanse front voltooid. Men verwacht versterking van de Russi sche en Chinese troepen. MAARSCHALK JUIN heeft voorge steld het Europese Defensieverdrag in verschillende stadia van kracht te doen worden. In leder geval moet Duitsland worden ingescliakeld, zo meende hij. DE SOVJET-GENERAAL Tsjoeikof heeft herstel geëist van het Russische (vernielde) oorlogsmonument in West- Berlijn, Amerikaanse sector. HET STOFFELIJK overschot van de Deense Koningin-Moeder Alexandri ne is gisteren begraven in de kathe draal van Roskilde naast haar echtge noot, Koning Christiaan X. JOSEPH DODGE, bekend financiëel expert, is door Eisenhower benoemd tot directeur voor de Amerikaanse Begroting. QNTKEND wordt, dat de dood van Thomson een gevolg was van Mau- Mau activiteit, zoals het Egyptische blad „Al Ahram" had verklaard. Er is geen Mau-Mau activiteit in de Kanaalzone. Het aantal Kikoejoes in het Britse Oostafrikaanse contingent is uiterst gering, zo zei hij. Het be richt. als zou een officier door leden van de Mau Mau vermoord zijn, noem de hij een verzinsel. De Egyptische Minister van Staat Fathy Radwan heeft verklaard, dat dc belangrijkste militaire en politieke ad viseur van premier Naguib, kolonel Gamal AbdeJ Nasser, „de algemene neiging omschreef", toen hij kortelings zeicie, dat de Egyptenaren hun toe vlucht zouden nemen tot guerilla- oorlog, als de Britten zich niet uit de zone van het Suezkanaal zouden te rugtrekken. „Dit was niet de eerste verklaring in deze geest van een militaire autori teit", zo voegde hij er aan toe. Deze politiek werd nog scherper omschre ven in vertrouwelijke pamfletten van de „vrije officieren". (Deze groep stiet indertijd koning Faroek van de troon). OFFICIËLE STAP? TN DIPLOMATIEKE kringen ziet men in de verklaring van de Minister een officiële onderschrijving van de verklaring van de Stafchef. Men neemt aan, dat de Britten hierin een aanlei ding zien tot een officiële démarche. Reuter tekent hierbij aan, dat de Britse ambassadeur, Stevenson, en premier Naguib, thans besprekingen voeren over de Soedan. Naar men ver wachtte zouden onderhandelingen worden gevoerd over het Britse gar nizoen in de zone van het Suezkanaal, EEN BOER, in Zuid-Stiermarken, heeft twee dagen een wolf in huis gehad en verzorgd, in de mening, dat het een herdershond was. Het dier, dat uitgehongerd aankwam, en eten kreeg was zeer vriendelijk en speelde met de kinderen van de boer, die op zijn rug reden. UIT DE BRANDKAST van het K.L. M.-kantoor te New-York zijn 3800 dollar in speciën en chèques ont vreemd. HANDGRANATEN, die te Venetië op een lichter werden vervoerd, kwamen plotseling tot ontploffing. Zeven man nen kwamen daarbij om het leven. VOOR INDISCHE Nederlanders wordt momenteel een onderzoek ingesteld naar vestigingsmogelijkheden in Cale- donië en de Hebriden. HET NEERSTORTEN van een rots bij Urgup in Turks Anatolië kostte aan tenminste 8 personen het leven. EEN vrachtauto raakte bij Waterin gen in een sloot. De chauffeur, de 47- jarige T. uit Den Haag, gehuwd en vader van twee kinderen, verdronk. Twee andere inzittenden konden zich redden. BIJ BREUKELEN reed gisterenmor gen een luxe wagen in het water. Do 47-jarige vrouw van de chauffeur O verdronk. De 3 overige inzittenden konden zich redden. (Advertentie) t Weersverwachting, f hedenavond: geldig tot Overwegend droog weer met en kele opklaringen. Matige tot zwak ke wind hoofdzakelijk tussen Oost en Noord. Weinig verande ring in temperatuur. Vandaag: Zon onder 16.44 nur. Maan op 22.10 uur. Morgen: Zon op 8.47 uur. Maan onder 11.05 uur. zodra over de eerste kwestie overeen stemming was bereikt. Een woordvoerder van het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat de ministeriële verklaring van Cairo te Londen een „buitengewoon slechte indruk" had gemakt. Er kwam ineens een tweede... 7ATERDAG heeft een Nederlander zich bij de politie te Hagen ge meld met de verklaring dat hij de uit Breda ontvluchte Herbertus Bikker was. De man die onder deze naam in Hagen gearresteerd was, zou Fer dinand Vilder heten. Deze was een kennis van hem en zU hadden hun panieren geruild. De man is Zondag weer losgelaten daar zijn zelfbeschuldiging onjuist bleek te zijn. Hij is een inwoner van Wetter aan de Ruhr. De werkelijke Bikker be vindt zich nog steeds in voorarrest in Hamm in Westfalen. Bikker zal volgens een beslissing van de Officier van Justitie in voor arrest worden gehouden, totdat een beslissing is genomen over zijn uitle vering. Volgens de Duitse wet kan de duur van het arrest in dit geval vier we ken duren. DIJ HET EILAND Oeboe in de Phl- lippijnen is een kleine motorboot met 170 passagiers aan boord in ruwe zee vergaan. Meer dan 80 opvarenden zijn verdronken, aldus is Zondag te Manilla vernomen. Volgens sommige berichten mocht het scheepje slechts 40 passagiers vervoeren. De meeste slachtoffers wa ren onderwijzersgezinnen die na de vacantie naar hüis terugkeerden. Ongeregeldheden in Perzië VATERDAG deden zicli te Koem, 140 km. ten Zuiden van Teheran, hevige botsingen voor tussen aanhan gers van de Toedeh-partij en leden van godsdienstige genootschapnen. Zondagochtend duurden de incidenten voort. Tot dusver zijn naar schatting een honderdtal personen gewond van wie drie ernstig. Aanleiding tot de ongeregeldheden, tijdens welke winkels werden geplun derd en de politie van haar wapens gebruik moest maken, was de terug keer van een religieuze afgevaardig de naar het vredescongres te Wenen. Leden van de Toedeh-partij wilden een betoging houden, doch ondervon den verzet van „niet-progressieve" re ligieuze elementen. Winkels van za kenlieden, die van religieuze lauwheid verdacht worden of niet Mohamme daan zijn, zijn vernield. De politie heeft talrijke arrestaties verricht. Zondagochtend hebben een duizend tal studenten in de buurt van de uni versiteit van Teheran een betoging gehouden. De studenten hebben besloten Maan dag een algemene staking te beginnen. Immigratiewet van V. S. TACOB JAVITS (republikein) heeft J in het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden een wetsontwerp inge diend, volgens welke de wet- McCar- ran-Walter, die voorschrijft, dat bui tenlandse zeelieden in Amerikaanse havens aan de tand gevoeld worden voordat zij mogen passagieren, veran derd zai worden. Hij heeft een tweede wetsontwerp ingediend, volgens hetwelk in de ko mende drie jaar 500.000 buitenlandse arbeiders toegelaten zullen worden. Deze arbeiders zouden die kundighe den moeten bezitten, waaraan de V. S. in de desbetreffende periode be hoefte hebben. Javits heeft ook voorgesteld, dat aan emigranten uit Oost-Europese landen en uit landen, die meewerken aan het Europese Herstelplan en het plan voor wederzijdse beveiliging, voorrang wordt verleend. T~)E FRANSE radicale leider René Mayer heeft Zaterdagavond presi dent Auriol verslag uitgebracht over zijn pogingen om een nieuwe rege ring te vormen. Hij deelde verslaggevers mee. dat de linkse radicalen, de volksrepubli keinen. de gematigd conservatieven en de dissidente Gaullisten hem hun steun hadden toegezegd. Bovendien geniet hij de volledige steun van zijn eigen partij. Van dc houding van deGaullisten hangt het thans af. of hij kans van slagen heeft, als hij voor de Natio nale Vergadering verschijnt voor zijn investituur. De Gaullisten hebben Mayer laten weten, dat zij hem Maandag, na een bijeenkomst van de fractie, zullen la ten weten, of hij op hun steun kan re kenen. Het voornaamste struikelblok blijven de Gaullistische bezwaren te gen het Europese-iegerverdrag, dat Frankrijk volgens Mayer, niet kan weigeren te bekrachtigen, na het eerst te hebben ondertekend. De nieuw gekozen president van de Verenigde Staten Dwight D. Eisen hower bereidt thans zijn bewind voor. In Hotel Commodore te New-York heeft hij aan een lunch met de Republikeinse leiders gesproken hoe hij het best met het Congres zal kunnen opschieten en over het program ten aanzien van de belangrijkste binnen- en buitenlandse vraagstukken. Van links naar rechts: Senator Loverett Saltenstall (Mass.) Herbert Brow- neli, toekomstig Atcorney-Gencral, Senator Styles Bridges (New Hamp shire), Eisenhower, Senator Robert Taft (Ohio), Gouverneur Sherman Adams (New Hampshire), Senator Milton R. Young (Noord Dakota) en Tom Stevens, een assistent van Eisenhower's staf. WASHINGTON STRAFT: LIET AMERIKAANSE Ministerie van Buitenlandss Zaken heeft de di plomaat Roy Kohier van zijn post bij het politieke planbureau ontslagen en hem voor dertig dagen geschorst met inhouding van salaris, omdat hij op 6 December in beschonken toestand met zijn auto tegen e-er, telefoonpaal reed, terwijl hij geheime papieren bij zich had. Kohier wordt beschouwd, als een vooraanstaande persoon in de Ameri kaanse buitenlandse dienst. Hij be kleedde posten in Boekarest, Athene, Cairo, Londen en Moskou en is ook hoofd van de „Stem van Amerika" geweest. Pieck gekapitteld- FAE SOVJET-UNIE heeft Oost-Duits- land medegedeeld, (lat de produc tie vergroot moet worden, daar an ders de fabrieken weer overgenomen zullen worden. Dit ultimatum is deze week aan de plaatsvervangende minister-president Heinrich Rau, de opperste economi sche plannenmaker en coördinator in Oost-Duitsland, overhandigd. Rau zou tot 1 Mei a.s. tijd gekregen hebben om de productie-quota voor 1952 van het vijfjarenplan te bereiken. In W est-Berlijn QP OUDEJAARSAVOND heeft de Wcst-Berlqnsc politie in dc Brit se sector Paul Zacharias. een commis saris van de Oost-Berlijnse Volkspo- litie gearresteerd, terwijl hij bij ken nissen Oudjaar vierde. Hij wordt er van verdacht de West- Beriijnse Hans Alders in 1950 ont voerd te hebben. Volgens de politie vond men op Zacharias een aanteken boekje, waarin allerlei gegevens, op getekend in een privé-geheimschrift, over zijn „verradersactiviteit" ston den. Sultan van Djokja FAE AFGETREDEN Minister van. De fensie de Sultan van Djokja, heefi verklaard, dat hij weer actief zal op treden als daerah-hoofd van de dae- rah Istimewa (bijzondere gebied Djok jakarta). Hij zal zich bepalen tot prin cipiële aangelegenheden van bestuur over dat gebied. Het Amerikaanse congres QE ZITTING van het uieuwe Ameri- kaanse Congres is Zaterdag offi cieel geopend. Dc nieuwe Senaat zal bestaan uit 48 republikeinen en 47 democraten. Senator Wayne Morse uit Oregon, die tijdens de verkiezingscampagne in de afgelopen herfst uit de republikein se partij trad, heeft verklaard, dat hij als onafhankelijk lid in de Senaat zit ting neemt. Toen hij als symbool van zijn standpunt met een vouwstoel in de vergaderzaal verscheen, voor het geval geen van beide partijen hem in haar rijen een zitplaats zou willen geven, lieten de republikeinen hem echter zijn oude plaats op de eerste rij in hun gelederen weer innemen. In het Huis van Afgevaardigden is de verhouding ais volgt: republikeinen 221 zetels tegen de demoeraten 211 zetels. Verder zijn er één onafhanke lijke afgevaardigde en twee vacante zetels, die zeker de democraten zul len toevallen. pEN LICHTROSE PAREL, zo groot als een kleine glazen knikker en naar schatting enkele tienduizenden guldens waard, is door een inwoner van Cradock by Jeffreysbaai in Zuid Afrika in een oesterschelp gevonden. De gelukkige, de heer H. van Zijl, een amateur-schelpenverzamelaar, vond de oesterschelp onder een rots. De parel is naar Johannesburg ge stuurd, voor nader onderzoek. Hoe wel oesters veel voorkomen aan de Zuidafrikaanse kust zijn pareloesters er hoogst zeldzaam. André Marty ANDRE MARTY, de voormalige com- monistische leider, is uit de Fran se communistische party gestoten. In September jl. werd Marty van zijn partijfuncties ontheven. Volgens een officiële communistische verklaring weigerde hij „zelf-critiek" te oefenen en beantwoordde hij oproepen om voor zijn partijcel te verschijnen met „beledigingen". Van Trappisten te Tilburg "TENGEVOLGE van het uitbreken van mond- en klauwzeer onder de veestapel van de Paters Trappisten aan de Koningshoeven te Tilburg moesten alle runderen, 103 in totaal, worden afgeslacht. De laatste zending koeien, die met een transportwagen werd binnenge bracht heeft waarschijnlijk de besmet ting veroorzaakt. TAE Openbaring des Heren aan de heidenen, één van de grote feestdagen in de Kerk. Een sterre aan het onmetelijke firmament wees de Oosterse vor- vsten de weg naar de jonggeboren Koning der Koningen. En zij kwa men om Hem te aanbidden. In deze tijd staat er geen sterre aan de hemel, maar moeten alle Christenen, alle Katholieken, de sterren zijn, die de heidenwereld naar het Licht brengen. Meer dan een milliard mensen leven in de verre missielanden en kennen Christus niet; ook voor hen is Christus geboren. Aan hun kerste ning en hun beschaving werken onze vertegenwoordigers, de missio narissen, met grote bekwaamheid, idealisme en persoonlijke offerzin. Als Christenen, als Katholieken, hebben wij de plicht daadwerkelijk mede te werken, opdat de in de Kerstnacht geboren Verlosser ge openbaard worde aan de talloze heidenen. Wij hebben de plicht van gebed en offer, omdat deze Openbaring des Heren een werk van Gods ge nade is. Daarom is het de uitdrukkelijke wens van de Paus, dat alle Katho lieken lid zullen zijn van Zijn Missiegenootschappen, opdat zij dagelijks een klein gebed zullen verrichten tot deze intentie. Het Pauselijk Genootschap tot Voortplanting de Geloofs geldt voor alle Katholieken boven de leerplich tige leeftijd, dus van 14 jaar af. Het Pauselijk Genootschap van de H. Kindsheid is bestemd voor alle kinderen tot 14 jaar. Het Pauselijk Liefdewerk van de H. Apostel Petrus dient tot oplei ding van een eigen priesterschap in de missielanden en vraagt steun van alle Katholieken. Het lidmaatschap van deze Pau selijke Genootschappen vraagt naast dit kort dagelijks gebed een ge ringe bijdrage, die practisch door iedex-een kan worden gegeven. Maar met dit lidmaatschap is de missionaire gezindheid niet uitge put, doch het laat alle ruimte om nog steun te verlenen aan de par ticuliere actie van reguliere Orden en Congregaties. Moge het feest van Driekoningen, het grote feest van de Openbaring des Heren aan de heidenen, ons nog eens doen bezinnen op onze missieplicht en ons het voornemen doen maken in grotere mate steun te verlenen aan het missiewerk dei- Kerk. I)r Karl Hamann P)E ECHTGENOTE van Hamann. de kortelings dr. Karl ontslagen Oostduitsc Minister voor de Voorzie ningen, is met vier kinderen naar W.- Beriijn uitgeweken. Het oudste der kinderen is 12 jaar. Dr. Hamm en de staatssecretaris voor de voedselvoorziening Albrecht, werden ontslagen bij een reorganisa tie van het Oostduitse bevoori-adings- stelsel, nadat zich in toenemende ma te een voedselschaarste had geopen baard. Technische Commissie K.N.V.B. vergadert deze week Vrijdag 9 Jan. komt dc Technische Commissie van de K.N.V.B. te Utrecht bijeen om de plannen voor de komende maanden te bespreken. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat op die dag de Commissie, we'.ke naar men weet onder voorzitterschap van de heer G. Kvuyver staat met enkele leden zal zijn aangevuld aan gezien besprekingen met een aantal candidaten voor het lidmaatschap van die Commissie zich in een ge vorderd stadium bevinden. Of de Tech nische Commissie wederom uit zeven leden zal bestaan, is nog niet zeker. Mocht de Commissie Vrijdag a.s. reeds zijn aangevuld, dan zal voor zitter Karei Lotsy dc leden officieel installeren. CHP. VAN n«T V TTOO^TNSP. TÏTA5TÏRG«E POTVTTE De heer Chr. van Osta, eertijds een bekende hardloper en gedu rende vele jaren inspecteur van politie in de Limburgse mijn streek, is vanaf 1 Januari hoofd inspecteur geworden van de Til- burgse politie. T ruman-salarissen P)E DEMOCRATISCHE senator John- son, voorzitter van een speciale commissie onderzoek van het Ameri kaanse Congres, heeft verklaard, dat de hoge salarissen en de luxueuse le venswijze van Amerikaanse regerings ambtenaren buiten de V. S. de com missie met ontzetting hadden ver vuld. Hij zei. dat ongeveer de helft van het kwart milLioen in het buitenland werkzame ambtenaren moet worden ontslagen. Verder deelde hij mee, dat sommige functionarissen, die in dure flats wonen, een huispersoneel van drie of vier personen hebben. Typis tes verdienen zes duizend dollar (f 22.500,jaarlijks, aldus Johnson. Leden van de commissie deelden mede, dat vele Amerikaanse functio narissen zes maanden of zelfs langer door de Amerikaanse Regering wa ren betaald voor zij hun werkzaam heden verrichtten of zelfs maar wis ten wie hun onmiddellijke chefs wa ren. De commissie van onderzoek maak te een reis van zeven weken door Europa en Noord-Afrika. Dc wedstrijd Tottenham Hotspur tegen Newcastle United (Engelse Lea gue) werd met 3-2 door Tottenham Hotspur gewonnen. Hotspur's rechts binnen Bennett (rechts) rent op het doel van Newcastle af, waarbij hij werd gehinderd door de linksbinnen van Newcastle Cahcy. liet land trouw had gediend, werd, üog vóór de rechter in zijn zaak uit spraak .had gedaan, bij ministeriële beschikking van 19 December 1923 met ingang van 1 Januari 1924 voor barig en oneervol uit 's lands dienst verwijderd. EéN DOEL r\E commissie heeft de thans 87-ja- rige verzoeker, vergezeld van diens raadsman, gehoord, waarbij ook een vertegenwoordiger van de Minis ter van Financiën aanwezig was. Dit onderzoek heeft de commissie er toe gebracht, de zaak-Vrijman aan een zuiver menselijke beshouwing te on derwerpen. De heer Vrijman kwam in 1883 in dienst bij het departement van Bin nenlandse Zaken op het bureau van de toemalige rijksbouwmeester. Zijn bijzondere bekwaamheden brachten hem spoedig op de hoogste plaats van rijksbouwmeester. In 1922 kwam hij in aanmerking voor een benoeming tot hoofd van de rijksgebouwendienst. Doch juist toen hij de vruchten van zijn gestage arbeid zou plukken en de ministerraad reeds had besloten, adressant aan te stellen als hoofd van de rijksgebouwendienst, kwam voor adressant zijn diepste belediging. Ten onrechte verdacht van oplichting werd hij in de cel gesloten. De man, die naar zijn beste weten MA zijn ontslag had Vrijman nog slechts één doel voor ogen: te trachten eerherstel en schadeloosstel ling te bekomen. In al zijn ellende gaf hij de moed niet op, overtuigd als hij was, dat recht en gerechtigheid tenslotte zouden zegevieren. Het js echter- alles anders gelopen. Mocht hij bij zijn menigvuldige verzoeken aan de Staten-Generaal al succes boeken, de regering weigerde steeds geheel gevolg te geven aan de door de Ka mers ten gunste van adressant gedane uitspraken. Adressant heeft reeds als Rijks bouwmeester formeel verkeerd ge handeld en toestanden laten voortbe staan, die niet kunnen worden geduld. Echter niet alleen hem treft te dien aanzien blaam, do-") evenzeer allen, die het voortbestaan van die omstan digheden kenden en deze hebben ge duld. De commissie heeft zich afge vraagd of, indien aan de toenmalige regering bekend was geweest hetgeen achteraf is gebleken, n.l. dat er van eigen bevoordeling van de heer Vrij man, zoals hij zelf heeft uitgesproken, nooit sprake is geweest, het ontslag wel zou zijn gegeven in de vorm, waarin het thans is geschied. De regering heeft in 1936 de heer Vrijman de uitvoering van een bouw werk, het postkantoor te Vlaardingen, aangeboden.Adressant, die deze op dracht niet als een opdracht van vol doende belang beschouwde, heeft dit aanbod geweigerd. EEN FOUT A DRESSANT ontkent ten stelligste, dat hij zich tot Duitse autoriteiten zou hebben gewend. Hij zou in Janu ari 1941 bij een Duitse instantie zijn ontboden, zonder dat hij van te voren wist, v/aar het om ging. Maar wel er kent hij, dat hem op zijn eigen ver zoek, als voorschot op de door hem van het ministerie van Finan ciën op grond van het vo renstaande te verwachten schadever goeding in 1942 een bedrag van f 50.000 is uitbetaald, de enige schadevergoe ding, welke adressant dusver heeft genoten. De commissie aarzelt niet de houding van adressant op dit stuk af te keuren, al wenst zij rekening te houden met zijn toentertijd reeds ho ge leeftijd en met de psychisch hoogst moeilijke omstandigheden, waarin hij ook destijds verkeerde. De commissie stelt voor, tie kwestie van de schadevergoeding als afgedaan te blijven beschouwen. Voorts stelt zij aan de Kamer voor.wat het meer ge noemde eerherstel betreft haar leed wezen uit te spreken, dat het destijds niet tot de uitvoering van een nieuw bouwwerk is gekomen. Nu zulks niet is geschied, stelt de commissie aan de Kamer wijders voor, de regering te verzoeken, alsnog na te gaan, in hoeverre liet mogelijk is, gelet op de wel zeer bijzondere om standigheden, waarin adressant is ko men te verkeren, het leed, dat adres sant heeft getroffen met de middelen, de regering ten dienste staande, uit menselijke overwegingen alsnog zo veel mogelijk te verzachten, kan het zijn door het alsnog verlenen van eer vol ontslag. CEN van de nieuwste en groot ste Engelse diepzee-bergings vaartuigen, de „Twyford", is in Zuid-Afrika aangekomen, vermoe delijk om schatten van het 100 iaar geleden bij Kaap Agulhas ge zonken transportschip „Birken- aead" te bergen. De „Birkenhead" verging op 25 Tanuari 1852 bij Danger Point, bij Agulhas. In de branding kwamen 357 soldaten en 87 matrozen om het leven. Slechts vrouwen en kinderen konden met de twee be schikbare reddingboten aan wal worden gebracht. Aan boord be vond zich 240.000 pond sterling in goud, waarvan tot dusverre niets is teruggevonden. Nabij Danger Point bevinden zich nog drie rijke wrakken, het Britse vrachtschip Queen Anne, het Amerikaanse vrachtschip „Agwimonte" en een Noors tankschip, welke alle in 1943 door Duitse onderzeeërs tot zinken zijn gebracht.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1