N.V.V.S.-specialisten verlangden contante betaling Ze wilden met valse dollars betalen Gevaren Ziekenfondspatiënten in Tilburg verrast: Sovjet-protest afgewezen Lopend conflict met Ziekenfondsen werd niet opgelost Politieke Unie, nationale legers Nu levenslang Geen dollars meer voor Nederland Sultan van Djokja afgetreden GORTZAK INSINUEERT Eerste naturel- lenbisschop r Zesvoudige moord opgehelderd 93e JAARGANG No. 20612 DAGBLAD VOOR ZEELAND Fondspatiënten kun nen gerust zijn r\E SITUATIE in Tilburg is ontstaan naar aanleiding van het reeds ge ruime tijd hangende conflict in de wereld der specialisten. Tot voor kor te tijd waren in ons land alle specia listen verenigd in de L.S.V. (Lande lijke Specialisten Vereniging). In ver band met meningsverschillen, gerezen in de boezem der L.S.V. ten aanzien van de door de Ziekenfondsen vastge stelde vergoedingen (kwestie van het zgn. plafond en de progressieve kor ting waarover de onderhandelingen nog altijd lopende waren, hebben zich een tijd geleden circa 250 tot 300 spe cialisten uit de L.S.V. begeven en 'n eigen organisatie gesticht: de N.V.V.S. (Ned. Vereniging Van Specialisten). r\E HEER HENDRICKX en met hem vele anderen in het Ziekenfonds- bedrijf hebben getracht de redenen op te sporen, welke tot het besluit van dc Tilburgse specialisten hebben ge leid. De wensen, die zij en de in het N.V.V.S. verenigde specialisten tijdens de gevoerde onderhandelingen ter ta fel brachten, konden door de Zieken fonds niet worden ingewilligd. Europa-plan van de Gaulle: WOLKENVELDEN OPTIMISTISCH Prinselijke verloving Basis: gedwongen spontaan'' GESLAAGDE NOODLANDING Als Minister van Defensie Het einde van een taxi-rit Chauffeur bewerkte aanhouding van twee verdachten Complot tegen de staat Een leeuw met een staartje Wlgavei N. V. Uitgevers Mij. Neerlindia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerstraat 16, Tel, Redactie: 8181, Admi nistratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J, J. H. A. Bruna Redactieraad: C. J. v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes. Mr. H. B. Li. de Rechter. L J. v. t Westende. P. V. M. Vercauleren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.46 per kwartaal, per post t 6.15, per week (uitsluitend bij niet-post- besteil.) t 0.42. Incasso wordt berekend. Losse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor Cod, Koningin en Vader landt Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST. Dubbele Poort 7, Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN. Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41. Tel. no. 35) ZATERDAG 3 JANUARI 1953 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. «Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per nvm>. Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau voor de Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 De zaak Pissarev rVE RUSSISCHE ambassadeur heeft Woensdagmiddag een protestnota overhandigd op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin hij on middellijke vrijlating verzoekt van de Tass-correspondent Pissarev, die op 23 December jl. onder verdenking van spionnage is gearresteerd. De Russi sche ambassadeur verzocht tevens, dat de personen, „die schuld droegen voor deze „onwettige" arrestatie ter ver antwoording geroepen zullen worden". Minister Luns, die «1e ambassadeur ontving, heeft de protestnota monde ling afgewezen en beschouwt de dé marche hiermede als afgedaan. DE LEIDER der Arubaanse Volks partij, Henny Eman, is op 30 Decem ber jl. door het gerechtshof in Oran jestad in laatste instantie veroordeeld tot een week onvoorwaardelijke ge vangenisstraf wegens smaad. IN NAVOLGING van Maastricht en Vught besloot de raad van Beesel- Reuver voor kerkbesturen de moge lijkheid te openen per geestelijke een susbsidie te vragen van maximaal 500 wanneer zij niet in de gelegen heid zijn de geestelijkheid een mini mum voor levensonderhoud te ver sohaffen. OOK DIT JAAR kan voor bepaalde personen (studerende of gebrekkige kinderen van 16-21 jaar en voor 65- jarigen en ouder) reductie worden toegestaan op de vrijwillige zieken fondspremie. DE WEGERS in de havens van New- York staken. Zij willen hoger loon. Men vreest voor een algemene staking uit solidariteit met de wegers. SPAANSE hoge militairen zullen op uitnodiging de vlootoefeningen van de Amerikaanse vloot in de Middelland se Zee bijwonen op 6 Januari. HET WEER in Sankt Anton is min der goed geworden. Het sneeuwt en Is vrij guur. Prinses Irene heeft een dagje het bed moeten houden wegens een verkoudheid. Vanavond zijn Bondskanselier en mevr. Figl de gas ten van de Koningin, VLUCHTELINGEN uit het Oosten zullen in West-Berlijn, waar de 69 kampen tot aan de nok vol zitten, in de toekomst slechts zeer gebrekkig onderdak kunnen verwachten. ROBERT TAFT is eenstemmig geko zen tot republikeins fractieleider in de Amerikaanse Senaat. HET ZWITSERSE kanton Bazel heeft de Westduitse stad Darm stadt een vacantie van vier weken voor 20 kinderen aangeboden in ruil voor 't lenen van 'n beroemd schilderij van Hans Holbein een madonna aan Bazel. IN DE MIJNINDUSTRIE van Lim burg bracht 1952 in totaal 19 ongeval len met dodelijke afloop met zich mee. HET K.N.M.I. te De Bilt stelt 'n mas saal onderzoek in naar de invloed van duinen, heuvels, steden, plassen of meren op de regen- of sneeuwval. VAN HET Ned. Detachement Korea- vrijwilligers zullen 137 man als repa trianten in de morgen van 3 Januari op het station te Roosendaal aanko men. DE PRIJS van baconvarkens zal i.v. m. de prijsverlaging van importvoe- dergranen dalen met ongeveer 9 cent per kilo koud geslacht gewicht. EEN ZWARE locomotief botste giste renmorgen vroeg bü het station Eys- den op een stilstaande personentrein. Er waren 5 licht gewonden. Oorzaak: de remmen van de locomotief gleden door. (Advertentie l TNE ZIEKENFONDSPATIëNTEN uit Tilburg en naaste en verre U omgeving van deze fabrieksstad, die Vrijdag de hulp van in Tilburg gevestigde geneesheren-specialisten wilden inroepen en zich, voorzien van hun door de huisarts verstrekte zogenaamde aanwijskaart daar vervoegden voor consult, zagen zich plotseling voor het feit gesteld, dat die specialisten met die aanwijskaart geen genoegen namen doch directe betaling verlangden voor dat consult. LIET MERENDEEL dier Fondspa tiënten was niet in staat daaraan te voldoen en begaf zich voor advies naar het in Tilburg gevestigde bureau van het Ziekenfonds. Men wist daar van niets en stond voor eenzelfde ver rassing als de Fondspatiënten. Maar men wist er een mouw aan te passen door de getoonde kwitanties der spe cialisten te honoreren. Dit zal ook de komende dagen geschieden, zodat de specialisten-hulp-zoekenden gerust kunnen zijn. Hoelang deze toestand zal voortdu ren is niet te zeggen, maar wel stond gisterenavond vast, dat hij tot dan toe alleen in Tilburg was vastgesteld. Dit en wat verder over deze neteli ge kwestie hieronder volgt werd gis terenavond te Tilburg tijdens een spoed-persconferentie, belegd door de voorzitter van de Bond van R.K. Zie kenfondsen in Nederland (omvattende de vijf Diocesane Bonden), de heer Hendrickx Sr. medegedeeld en nader aangevuld door de secretaris, Dié de Wolf, zomede de geestelijke raadsman der landelijke organisatie, Pater Pille. REEDS GERUIME TIJD. Deze wensen hun beroep zgn. vrij uit te oefenen en het zijn nu de tot deze N.V.V.S.- behorende specia listen in Tilburg, die gisteren wei gerden de Fondspatiënten op de ge bruikelijke wijze te behandelen, d.w.z. met uitzondering van de zogenaamde spoedgevallen. BRIEFWISSELING. Deze twee witte duiven werden Z. H. de Paus aangeboden door leden van de lekenorde St. Francia, tijdens een Nieuwjaaraudiëntie, waar vertegen woordigers van vele ordes aanwezig waren, om dc Paus de beste wensen voor het nieuwe jaar te brengen. Op 27 December 1.1. vond te Utrecht nog een laatste bespreking plaats. Op 29 December twee dagen la er dus ontving de heer Hendrickx van de NV.V.S. een schrijven, waarin de niet- accoordverklaring was neergelegd, terwijl in dat schrijven per omgaande antwoord werd gevraagd. Deze brief kwam op 30 December tegen de mid dag in bezit en het was niet mo gelijk, aldus de heer Hendrickx, mijn bestuursleden in 1952 bijeen te roe pen. Het gevraagde antwoo. d kon der halve niet worden verzonden. Op die vergadering van 27 Decem ber was gevraagd de status quo voor een periode van 3 maanden te hand haven, doch dit door de Ziekenfondsen gedaan voorstel werd in die laatste brief van het N.V.V.S. van de hand gewezen. Op Vrijdag 2 Januari giste- generaal dc Gaullc heeft een plan bekendgemaakt, dat vraagt om een Duits nationaal leger, opgenomen in het Westelijk verdedigingsstelsel, en een politieke Unie van Europese staten, waaronder Duitsland, met een gemeenschappelijke buitenlandse poli tiek. Dit plan stelt hij als alternatief van het huidige Europese legerverdrag waarin de deelnemende landen hun souvereiniteit over de nationale strijd krachten verliezen. De Gaulle gelooft niet. dat het zes maanden geleden getekende Europese legerverdrag in de huidige vorm door de Franse volksvertegenwoordiging zal worden geratificeerd. GRONDSLAGEN P)e drie grondslagen van dit plan zouden zijn: 1) geen lid van de (Europese) con federatie zal trachten met geweld zijn bestaand nationaal gebied te vergro ten; 2) geen lid zal enige militaire ope ratie tegen welk Europees land dan ook ondernemen zonder vooraf over eenstemming hierover te hebben be reikt met de andere leden; 3) Duitsland zou erin moeten toe stemmen in vredestijd niet meer di visies op de been te hebben dan Frankrijk, uitgezonderd de troepen, die Frankrijk in zijn overzeese gebie den nodig heeft. De confederatie zou zonder veel tijdverlies kunnen worden opgezet, te beginnen met de zes leden van de be staande Europese gemeenschap Frankrijk, Duitsland, Italië, Neder- Weersverwachting, hedenavond: geldig tot Overwegend droog weer met over- S drijvende wolkenvelden. Zwakke l l wind, aanvankelijk uit J l Noordelijke later uit Zuidelijke J richtingen. Lichte vorst tot tem- peraturen om het vriespunt. j J Vandaag: Zon onder 16.41 uur. 9 Maan op 20.20 uur. Morgen: Zon J op 8.48 unr. Maan op 21.31 uur J Zon onder 16.42 uur. Maan onder J 10.43 uur. Maandag: Zon op 8.48 our. Maan onder 10.54 uur. WHnmiHmimiiHHmmiui,,', René Mayer DENE MAYER is momenteel optimis tisch over de tot nu toe door hem behaalde resultaten bij zijn pogingen een nieuwe Franse Regering samen te stellen. Hij wordt in zijn optimisme gesteund door „welingelichte politieke kringen te Parijs". Men acht het mo gelijk, dat Mayer Dinsdag a.s. het fiat van de Nationale Vergadering zal kunnen vragen over zijn Kabinet en zijn program. Mayer heeft nog verklaard, dat hij ingeval hjj mocht slagen het plan heeft spoedig naar de V. S. te gaan voor een bespreking met generaal Eisenhower. land, België en Luxemburg.' In elk deelnemend land zou een volksstem ming moeten worden gehouden over toetreding tot de confederatie. REACTIE. J~\E REACTIE in Bonn op het Plan De Gaulle is zonder meer ongun stig. Men ziet daar geen enkele reden om het resultaat van twee jaar moei zaam en ingespannen werken zonder meer overboord te gooien bij het ver schijnen van de eerste moeilijkheden, die overwonnen moeten worden. ren ontving de heer Hendrickx 'n schrijven van de Tilburgse specialisten waarin werd medegedeeld, dat de aan- wijskaarten der huisartsen voortaan als twijfelachtig zullen worden be schouwd en dat voor het geval de pa tiënten niet in het bezit zijn van een verklaring van het desbetreffende Zie kenfonds, dat het nieuwe tarief ac- coord wordt bevonden, contante beta ling zal worden vereist. Een viertal patiënten, o.a. uit Kaats heuvel, ondervond Vrijdagmorgen, dat 't de specialisten ernst was: zij wer den toen zij niet in staat bleken te be talen, naar de kantoren der Zieken fondsen verwezen. VROEG OF LAAT. QP DEZE WIJZE, aldus de heer Hen- drickx worden via de ruggen van een deel der patiënten de moeilijk heden afgewenteld, moeilijkheden waaraan de mensen schuld noch deel hebben, want 't geldt hier 'n kwestie tussen een aantal specialisten en de Ziekenfondssen, met als overkoepe lend orgaan de Ziekenfondsraad, wel ke inmiddels aan de Algemene Zie kenfondsen in Nederland berichtte, dat aan de bedoelde specialisten, die op het ogenblik niet meer aan de Zie kenfondsen zijn verbonden, geen be talingen meer mogen worden gedaan. De heer Hendrickx concludeerde, dat deze toestand uiteraard niet besten digd kan blijven. Vroeg of laat zal er iets moeten gebeuren; wat dat zal zijn doch natuurlijk wel op hoog niveau kon hij evenwel niet mede delen. Wel benadrukte hij, dat in deze periode de betrokkenen niet be vreesd behoeven te zijn voor betaling van specialisten-hulp; de Ziekenfond sen zullen daarin voorzien. Gratie voor Mgr. Bossilkoff MAAR HET K.N.P. uit Rome ver neemt, heeft het Vaticaan berich ten uit Bulgarije ontvangen, dat aan Mgr. E. Bossilkoff, bisschop van Nico- polis, gratie is verleend. De dood straf, die de communistische recht bank tijdens het proces te Sofia over hem en nog drie andere priesters uit sprak, zou voor wat de bisschop be treft gewijzigd zijn in levenslange ge vangenisstraf. Mgr. Bossilko'f was als bisschop de hoofdpersoon van het proces, dat de Bulgaarse regering in September van het vorige jaar tegen hem en enige priesters, alsmede tegen een groep vooraanstaande Katholieke leken, had geënscèneerd. De lange acte van be schuldigingen had voornamelijk be trekking op z.g. landsverraderlijke da den, zoals spionnage en anti-commu nistische acties. Onmiddellijk na het proces ver spreidde zich het gerucht, dat Mgr. Bossilkoff reeds geëxecuteerd zou zijn Enige persbureaux brach'en dit ge rucht als een vaststaand feit. In Zijn encycliek „Oriëntalis Eccle- sias" van 15 December, waarin de H. Vader Mgr. Bossilkoff met name noemt spreekt de H. Vader met geen enkel woord over de uitvoering van het vonnis. Te Londen hebben zich verloofd de 23-jarige Prins Osayande Akenzua, de jongste zoon van Akenzua II Obe (d.w.z. koning) van de Binistam uit Nigeria, en Oms-Oba (d.w.z. prinses) Adeteun Adcmala, ook 23 jaar oud, die elkaar leerden kennen als leden van de „International Language Club" te Croydon in Surrey. De Prinses is de dochter van de 70-jarige Alaike van Aboekuta uit Nigeria. Esther Fami Osula (links) brengt een toast uit op het paar, zij is een nicht van de Prins. Dc Prinses (rechts) draagt haar diamanten verlovingsring. Liet bureau voor wederzijdse bevei- liging heeft Nederland de gele genheid geboden „spontaan" van dc dollarhulp voor de 30 Juni a.s. eindi gende jaarperiode af te zien, schrijft de „New York Times". De Nederland se Regering heeft nog geen beslissing genomen ten aanzien van dit aanbod, doch zij schijnt geneigd te zijn van de gelegenheid geen gebruik te maken. De dollarschenking, die door Ne derland zou moeten worden gewei gerd, bedraagt 15 millioen dollars. Dit bedrag is Nederland voorlopig toege wezen uit het nog steeds niet verdeel de steunfonds voor de verdediging, dat bestemd is voor het lopende be lastingjaar. De onverwachte verbete- K.L.M.-Sky master 1~5E K.L.M.-skymaster „Groningen" moest om onbekende reden Don derdag met 54 passagiers aan boord 'n noodlanding maken in de woestijn, 17 mijl N.W. van het vliegveld Dahran. De „Groningen", in charter-vlucht op weg van Rome naar Basra met o.a. 35 militairen uit Pakistan, moest bo ven Basra met slecht zicht uitwijken naar het vliegveld Dahran. Bij de ge slaagde noodlanding werd niemand ge wond. Het toestel werd beschadigd. Gis'eren vertrok reeds een K.L.M.- Constellation uit Karachi om de in zittenden van de „Groningen" op te halen. De Indonesische mi"ister van Deten- voorstel om overste Warouw tot fun- sisultan Hamen^ku Buwono, h-eft Vrijdagochtend zijn functie overgedra gen aan vice-premier Prawoto. De sultan heeft een verklaring uit gegeven over de redenen van zijn besluit. Hij herinnert daarin aan de regeringsverklaring van 22 November, die bedoeld was als basis voor een integrale oplossing van de kwesties, ontstaan rondom de 17 October-affai- re en wat daarop volgde. In deze rege ringsverklaring werd toen o.a. gezegd: „De regering kan de overschrijdin gen van de grenzen van de mi'itaire bevoegdheden niet goedkeuren en pas sende maatregelen zullen genomen worden, waar dTgeliike overschrij dingen ook geschieden." „Nadat de fungerend chef-staf van de landstrijdkrachten, kolonel Bam- bang Sugeng uit Makassar was terug gekeerd, deed hij de Regering een gerend commandant van Oost-Indone sië te benoemen. Vooruitlope i op de beslissing van het kabin t h"eft hij een beslissing genomen omtrent de benoeming van overste V" uw. Op een speciale vergadring van het kabinet, die I Januari werd gehouden, besloot het grootste deel "an de ka binetsleden. dat c'e beslissing kon wor den goedgekeurd. Ik trap af, want: le. „Ik ben van mening, c'at het Kabinet met de genoemde beslissing haar verklaring van 22 November, waarvan de uitvoering reec— 'nn was, heeft verlaten, waardoor voor het verdere verloop, zowc" voor het vdk als de Redering, geen zeker hou vast meer bestaat voor ec oplossing van de hangende kwesties". 2c. „Ik kan mij niet verenigen net de procedure, die de indruk wekt, dat de R-gering een haar voorgezet fait accompli bekrachtigt." rN VERBAND met een zaak van valse Amerikaanse dollars is de Ge rechtelijke Politie van Antwerpen overgegaan tot de aanhouding van twee verdachte personen, die tot nader bevel opgesloten werden. Het betreft hier de 39-jarige haarkapper Louis M. uit Antwerpen en de 37-jarige Mariette L„ kassierster, eveneens uit Antwerpen. T JIT de ondervraging van een per- soon die bijna het slachtoffer werd van hun practijken, bleek het volgende. Het adspirant-slachtoffer, taxivoerder Mul uit Antwerpen, kreeg Maandag twee cliënten die hem ver zochten naar enkele herbergen te voeren. De rit liep tamelijk hoog op en uiteindelijk zou M. (want hij was één der passagiers) de kosten betalen. Hij verklaarde echter niet in het be zit te zijn van Belgisch ge'.d en stel de de taxichauffeur voor hem met dollars te betalen. Dit laatste is wel geen gewoonte, doch evenmin een zeldzaamheid, zodat Mul aanvaardde. Hij kreeg daarop vier briefjes van 10 dollar in betaling aangeboden, doch merkte dadelijk dat deze vals waren. Daarop gaf hij de dollarbil jetten terug en eiste betaling in goe de Belgische munt. M. trachtte hem nog te bepraten, doch zijn vriendin, L., vond uiteindelijk dat het toch te gevaarlijk werd, verbrandde de brief jes en betaalde dan zelf de rit. Mul vond het toch maar beter de politie op de hoogte te brengen van het gebeurde en zo kon men M. en L. aanhouden. M. bekende toen dat hij wist dat de biljetten vals waren, terwijl L. beweerde dat hijzelf de biljetten vroeger van een onbekende persoon ontvangen had in betaling. Een en ander zal thans door de bij zondere dienst onderzocht worden. EEN ONBEKENDE ET nkele dagen vroeger heeft zich nog een ander geval van valse bil iet ten afgespeeld te Antwerpen. Een on bekende vreemdeling kwam in de juwelenhandel van mevr. Maria La- haye, Ernest van Dijckkaai, 1/a, en kocht er twee damesarmbandhorlo ges. Ook hij vertelde geen Belgisch geld te bezitten, zodat de juwelierster zich accoord verklaarde met een be taling in dollars. De man gaf drie bil jetten van honderd dollar. Toen mevr. Lahaye dit geld wilde omwisselen, werd haar verteld dat zij valse biljet ten in handen had, zodat haar niets overbleef dan een klacht in te dienen tegen de onbekende die aan de vol gende beschrijving beantwoordt: 35-40 jaar oud, 1.70-1.75 m. lang, struis, rond, dik blond blozend aangezicht met bolle wangen, platte kin, gouden tand in bovengebit, blond-rossig haar, klei ne dikke, welverzorgde handen, draagt bruin kostuum en Amerikaan se bril met geel montuur. Hij bedien de zich van een gebrekkig Engels. ring van de Nederlandse harde-valu- tapositie is voor de V. S. aanleiding geweest te trachten de dollarhulp voor Nederland te doen vervallen. Het vrijwillige karakter van het ge baar, dat Nederland volgens de Ame rikaanse suggestie zou moeten maken, wordt wel enigszins beperkt door het feit, dat al zou Nederland zijn aan vraag om toewijzing van hulp niet in trekken deze in ieder geval toch zou worden afgewezen. Ticaal f vragen aan ttvee ministers MATUURLIJK kon de heer Gortzak ook niet nalaten od de parlemen taire vlakte te verswijnen met een stel vragen liefst 12 in getal over de ontmanning van zeven mis dadigers te Breda. O.a. wil hij van de ministers van Justitie en Buitenlandse Zaken weten waarom door de gevangenisdirectie niet onmiddellijk na het ontdekken van de ontvluchting de hulp van de politie, grensbewaking en publiek (o.a. door middel van de radio) is in geroepen; waarom de Bredase politie eerst ruim een uur na de ontvluchting hier van op de hoogte werd gesteld; of de ontsnapten medewerking ge noten van ambtenaren in justitiële of pobtionele dienst; of die ambtenaren ter verantwoor ding geroepen en gestraft worden; of de politie en justitie van de ons omringende landen niet onmiddellijk op de hoogte is gesteld; of de regering ook niet meent, dat de oorlogsmisdadigers contact moeten hebben met fascistische organisaties; welke maatregelen z(jn of worden genomen, dat de thans nog opgesloten oorlogsmisdadigers ook niet hun „weg naar de vrijheid" zullen kunnen kie zen. Il\ ZUID-AFRIKA „]VIet de benoeming van mgr. Em- A manuel Mabathoana, een Basoe- topriester, tot bisschop van een nieuw- ingeste'd diocees in Ba«oetoland, is een mijlsteen van onschatbare beteke nis in de geschiedenis van de R.K. Kerk in Zuid-Afrika bereikt", schrijft de „Southern Cross", katholiek week blad in Zuid-Afrika. De nieuwe bisschop, het eerste na turellen-lid van de hiërarchie van Zuid-Afrika, is de achterkleinzoon van het opperhoofd Moshesh, die de eer ste missionaris in Basoetoland toeliet. Bisschop Mabathoanan, in 1904 op een missiepost in Basoetoland uit ka tholieke ouders geboren, heeft in 1950 en '51 te Rome en Oxford gestudeerd en Italië, Frankrijk, België, Neder land, Engeland en Schotland bezocht. Hij heeft 40 hymnen in het Sesutho (een Bantoe-taal) gecomponeerd. hl West-Duitsland TJIT KRINGEN van het federale hof te Karlsruhe is vernomen, dat in West-Duitsland een complot tot het plegen van hoogverraad is ontdekt. De politie zou de voorzitter van een pro- communistische organisatie, een zeke re Fritz Thrun, reeds gearresteerd heb ben. Naar men in bevoegde kringen te kennen gaf, zouden binnenkort „grote verrassingen" te verwachten zijn. FAe Belgische volksvertegen woor- digers en senatoren zullen voortaan 'n zeven centimeter lang en vijf centimeter breed insigne mogen dragen. Deze zilveren in signes vertonen de Belgische ge kroonde leeuw, die voor de volks vertegenwoordigers met lauwer takken en voor de senatoren met een stralenkrans is omgeven Het socialistische bLd „Le 'People" heeft intussen ontdekt, dat de leeuw der senatoren drie pluimen aan zijn staart heeft tegenover die van de kamerleden slechts twee. Het blad acht dit een achterstel ling van de kamerleden en ver wacht, dat de Voorzitter van de Kamer Frans van Cauwelaert krachtig zal protesteren tegen „dit uitdagend decoratieve karakter van de leeuwenstaart op het in signe der senatoren". LIET democratisch socialisme Sn ons land vindt meer dan één organisatorische uiting. Ot> poli tiek gebied is er de Partij van de Arbeid, od sociaal-economisch ter rein het N.V.V. met al zijn ver takkingen en neveninstellingen, ln het omroepwezen hebben we de V.A.R.A., in de jeugdbeweging wordt het socialisme gediend door de A.J.C., op journalistiek gebied zien we Het Vrije Volk, Het Parool en het weekblad Vrij Nederland. Misschien hebben we nog wel het een en ander vergeten. Het socialisme oiwvat dus een heel complex, dat zich waarlijk niet alleen tot de politiek beperkt. Het moet zich ook bewegen m een zeker geestelijk klimaat. Nu zeg gen de mensen van de P.v.d.A.De geestelijke motivering voor zijn strijd in dienst van het democra tisch socialisme moet ieder uit zijn eigen geloofs- en levensbeschou wing putten. De eenheid is et" slechts in de concrete hervormin gen, welke wij nastreven. Dit stelt men alleen voor de po litieke partij, niet voor de ande re onderdelen van het complex, dat in ons land de socialistische beweging in haar geheel vormt. En zó zeggen ook katholieken ln de Partij van de Arbeid: Wij pro pageren slechts het lidmaatschap van deze partij, wij vinden, dat katholieken de K.R.O. moeten steunen, een katholieke krant die nen te lezen, de katholieke vakbe weging en de katholieke Jeugdor ganisaties moeten aanhangen. Is deze onderscheiding ln de practijk echter houdbaar? Zijn de vervlechtingen in het gehele com plex van socialistische activiteiten niet zo sterk, dat men, eenmaal in de politieke partij binnengetreden, de invloed van die alle ondergaat? We geloven het stellig en we heb ben dat in onze polemiek met Geert Ruygers ook tot uitdrukking gebracht. Het is o.I. nog steeds niet weerlegd dat hier voor de gro te massa, mocht ze zich door de P.v.d.A. laten vangen, zeer ernsti ge gevaren naar voren komen. Een afbrokkeling van de politieke een heid in rode richting zal ook de eigen katholieke sociale organisa ties. de eigen omroep, de eigen jeugdorganisaties, de eigen pers ln gevaar brengen. JN de laatste tijd komt daar nog een verontrustend verschijn sel bij als gevolg van het opdrin gen van het nieuwe atheïsme in de gestalte van het Humanistisch Verbond en de Vereniging voor Maatschappelijk Werk en huma nistische grondslag Humanitas. De Partij van de Arbeid heeft daarmede geen enkele orga nisatorische binding. Het zal die ook nooit willen leggen, want dan dreef ze onmiddellijk de katholie ken en gelovig protestanten uit haar gelederen. Het neemt niet weg, dat oud-minister in 't Veld bij de opening van het eerste „hu manistische" kindertehuis in El- lecom de Partij van de Arbeid en hetNVV .sympathiserende orga nisaties van Humanitas" heeft ge noemd. Het neemt niet weg. dat I "en der instellingen van het N.V. V de Centrale Arbeiders Verzeke- I ringsbank, uit haar winstuitke- i ring reserveerde voor Humanitas f 6500. bet Humanistisch Thuis front f 1000 en het Humanistisch Verbond, ten behoeve van de „gees'/'lijke verzorging" der arbei ders !n ide DUW-kampen f 1000. Het neemt niet weg dat in het Kerstnummer van Vrij Nederland aan een ..Kersf'-art'kel van de voorzitter van het Humanistisch Verbond een ereplaats werd ge schonken D't neemt niet weg. dat Het Vrije Volk aan de activiteiten van Human'st'scfa Verbond en Human'tas altijd zeer veel aan dacht besteedt. y^LLES bij elkaar zien we dan ook de invloed van het atheïstisch humanisme in de socialistische be weging en daardoor automatisch ook in de Partij van de Arbeid groeien Ik vrees, zo zegt iemand in het jongste nummer van De Li nie. dat ue P.v.d.A. buiten of zelfs tegen de wil der topleiders wel degelijk een klimaat, een sfeer krijgt, welke gekenmerkt zal zijn door het karakter van het Huma nistisch Verbond: het atheïsme! We delen die vrees op grond van tal van verschijnselen, waarvan we er boven reeds enkele noem den Er zit ernstige stof tot na denken in voor hen, die menen, dat men als katholiek gerust al zijn steun en enthousiasme kan geven aan de socialistische strijd in Nederland. ISA 30 JAAR TN BEIEREN is een in 1922 gepleegde zesvoudige moord opgehelderd. Beide daders zijn bekend. Een van hen is in de oorlog op zijn beurt ver moord. De tweede slijt zijn oude dag in behoeftige omstandigheden in een Zuidbeiers dorpje. Hij zal niet worden vervolgd, om dat de misdaad al tien jaar geleden is verjaard. Op 31 Maart 1922 hadden de twee nannen op een boerderij bij Ingol- stadl in Beieren een oud echtpnar. 'n weduwe met haar twee kinderen en een dienstmeisje vermoord.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1953 | | pagina 1