Ernstige onlusten in Japan Sint Nicolaas rijdt in Mei Minister heeft aandacht voor gemeente Rucphen ALICE WILLIAMS er niets van Eisenhower neemt afscheid Viering van 1 Mei met stokkenstenen en traangas Gewelddadige betogingen tegen de Amerikaanse bezettingsmacht Geen schroot over Westerschelde LANDBOUWBEURS GEOPEND Benelux op Wrak van vliegtuig gevonden Hotel in de as gelegd mars Het incident bij de hoogdraadshow DAGBLAD VOOR ZEELAND I Mr MERKELBACH GEHULDIGD Ook Berlijn was onrustig Minder warm OOST DUITS LEGER" Vandalen aan het werk Amerikaan verblijdt zeventig gouden echtparen in Amsterdam Eens was hij Mokummer Nieuwe overwinning voor Truman Spoorweg-ongeluk in Zwitserland APRIL WAS EEN MOOIE MAAND Gezant bezoekt Oatis Initiatief tot industrievestiging zal worden gesteund „9 Mei wil ik weer optreden" Nog- enkele dagen rusten NOG f Ik ben de nieuwe bediende van de bank "A 92e JAARGANG No. 20410 Uitgave: N V' uitsevers M«. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag Bureaux: Breda, Reigerslraat '6' Tel' Redactie: 8181> Admi- stratie: 8778 Verantwoordelijk Hoofd redacteur: J J. H. A. Bruna Redactieraad: C j v. Hootegem. Mr. Dr. A. J. J. M Mes. Mr. H B. L. de Rechter. L. J. v. 't Westende, P. V M- Vercauteren. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling f 5.45 per kwartaal, per post I 6.15. Per wee8 (uitsluitend bij niet-post- bestell.) f 0.42. Incasso wordt berekend. kgsse nummers 13 ct. Postrek. no. 278841. Voor Cod, Koningin en Vaderland VRIJDAG 2 MEI 1952 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.75 per m/m>. Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling met verlangen af te geven, worden vernietigd. Bureau "voor de Zeeuwse Eiianden: GOES. Westsingel 98. Telefoon no. 2236 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7. Tel. 102 - (Bübureaux: TERNEUZEN, Noordstraat 56, Tel. 2601, OOSTBURG: Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) N VERSCHILLENDE LANDEN is ook dit jaar weer de 1 Mei viering gehouden. In Japan leidde dit tot zeer ernstige botsin gen en betogingen tegen Amerika. In Berlijn ontstonden gevech ten met communisten uit Oost-Berlijn. Te Moskou woonde Stalin de traditionele parade bij. In ons land werden de gebruikelijke 1 Mei-bijeenkomsten gehouden. (""•AAT NAAR HUIS, Amerikanen, gaat naar huis", dat gilden dui zenden Japanners die op 1 Mei te To kio een betoging hebben gehouden, die is uitgegroeid tot ernstige onlus ten. Er werden stenen gegooid naar het hoofdkwartier van generaal Ridg- way, de Amerikaanse opperbevelheb ber van de troepen in Korea. Onge veer 300.000 arbeiders en studenten keurden in het Meidji-park te Tokio een verklaring goed, dat Amerika Ja pan „in slavernij en vernedering" Er zjjn pogingen gedaan om politie posten op te blazen, Amerikaanse auto's werden omvergeworpen en in brand gestoken. Men zag Amerikaan se soldaten in verscheurde uniformen lopen. Pogingen om de tuin van het keizerlijke paleis binnen te dringen, konden door de politie worden ver ijdeld. Politiemannen en Amerikaan se soldaten werden in de paleisgracht geworpen. De ziekenhuizen liggen vol gewonden. TEGEN DE REGERING. Mr. C. C. J. M. Merkelbach van Enk buizen te Breda, inspecteur van het L. O., is zoals reeds gemeld, door H. M. de Koningin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Giste ren, toen de geridderde gehuldigd werd in verband met zijn zilveren ambtsjubileum, speldde de loco-burge meester van Breda, de heer J. A. Meys, hem de versierselen van de Orde op. Op de foto ziet men mr. Merkelbach op het ogenblik, waarop loco-burge meester Meys hem gelukwenst. r\E COMMUNISTEN hebben deze ge- welddadige betogingen ontketend onder de leuze, dat het kabinet-Josji da een eenzijdig vredesverdrag met de Verenigde Staten gesloten zou hebben „waardoor het land aan de vernede ring wordt prijsgegeven". In het gehele land zijn anti-Ameri kaanse demonstraties gehouden. De leden van de vrouwelijke politie te Osaka werden door de autoriteiten ontwapend uit angst, dat de betogers zich van haar wapens zouden meester maken. Met behulp van houten stokken ver dreëf de politie de betogers uit de omgeving van het hoofdkwartier van Ridgway. Ook werd er gebruik ge maakt van traangas. WEGGESPOTEN. TRUMAN heeft verklaard, dat hij zich eenvoudig niet beschikbaar zou stellen, ook al zou de democratische partij hem tegen zijn bedoeling in, candidaat stellen voor de presidents verkiezingen. OP 'N PERSCONFERENTIE heeft Truman tegengesproken, dat Eisenho wer een slechte gezondheid zou heb ben. DE OORLOGSMISDADIGERS (600 in getal), die zich nog in Duitsland in gevangenschap bevinden, zullen onder geallieerde controle blijven ook als de contracten over het einde der bezet ting zijn ondertekend. EEN SUPERFORT uit Amerika is in de Golf van Mexico neergestort. Er waren elf personen aan boord, van wie een aantal door vissers is opgepikt. DE ZETEL van de Int. Unie van Kath. Vrouwenorganisaties heeft haar zetel van Utrecht naar Parijs verplaatst. In de plaats van mevr. Steenberghe-En- geringh, die dertig jaar presidente was, is gekozen mej. Du Rostu uit Parijs. TE EGMOND is aanbesteed de bouw van een kloosterkerk van de Abdij van Egmond der Benedictijnen. EEN KRANTENLEZER uit Win schoten heeft Prinses Marijke een bel voor haar autoped gestuurd. Hij had op een krantenfoto ge zien, dat er geen op zat. ATOOMPROEVEN zullen door de En gelsen worden gehouden op de Mon- tebello-eilanden (Westelijk Australië) Te Nevada is weer een atoombom uit geworpen, terwijl mariniers tactische oefeningen hielden. KOL. TOLSMA, territoriaal-bevelheb- ber-Oost heeft wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de militaire dienst verlaten. MINISTER RUTTEN zal op 6 Mei te Rotterdam de eerste steen leggen voor het nieuwe gebouw van „De Maas bode". AMERIKANEN mogen in het vervolg niet meer zonder speciale vergunning van de Amerikaanse regering naar communistische landen reizen. DE DEENSE REGERING wil het Ho gerhuis (Eerste Kamer) afschaffen. geldig tot Weersverwachting, hedenavond: Over het algemeen weinig be- 4 wolking en droog weer. Overwe- gend matige en in het uiterste Noorden van het land vry krach tige Noordoostelijke wind. Iets lagere temperaturen. Vandaag: Zon onder 20.07 uur. Maan op 11.37 uur. Morgen: Zon 4 oip 5.07 uur. Maan onder 2.33 uur. i 4 4 4 4 4 „v/v/ux J 4 4 4 4 4' 4 van Oost- J Duitsland, Wilhelm Pieck, 4 heeft op 1 Mei in een rede aan- 4 gekondigd, dat Oost-Duitsland J een gewapend Oost-Duits leger J zou oprichten, als de contractuele 4 overeenkomsten van West-Berlijn 4 met het Westen doorgang zouden J vinden. 4 De West-Duitse autoriteiten 4 merken dienaangaande lakoniek J op: „dat is niets nieuws. Een der- j gelijk leger bestaat allang". f Pieck dreigt: Bonn: „Dat is er reeds" QE PRESIDENT STALIN BIJ DE PARADE. ]WI AARSCHALK STALIN heeft te Moskou de traditionele - Mei-pa rade bijgewoond. Een meisje bood hem bloemen aan „als blijk van haar ge lukkige jeugd". In een toespraak heeft maarschalk Govorof nogmaals de bekende frase geuit, over het „imperialisme van de Amerikaans-Britse agressors". IN ONS LAND. TN ONS LAND heeft de P. v. d. A. op de gebruikelijke wijze 1 Mei gevierd met toespraken, een extra radio-programma, bijeenkomsten en herdenkingen bij de graven van ver zetstrijders. Bij nationaal Monument CCHENNENDE HANDEN hebben zich in de nacht weer vergrepen aan het voorlopig Nationaal Monument op de Dam te Amsterdam. Om circa kwart voor een bemerkten agenten, dat de deksels van de urnen met aar de, die in het monument zijn geplaatst waren verwijderd. De deksels lagen rond het monument verspreid, zodat de agenten de normale toestand kon den herstellen. De politie vermoedt, dat hier iemand die onder de invloed van sterke drank verkeerde, aan het werk is geweest. Een dronken man, die ter plaatse werd aangetroffen werd aangehouden maar is later vrijgelaten, omdat bleek dat hij niets met de zaak te maken had. Vergunning nodig voor vervoer gIJ ministeriële beschikking is het verboden zonder vergunning schroot te vervoeren over de Wester schelde naar Zeeuwsch-Vlaanderen, alsmede binnen een strook van 1000 meter langs de Nederlands-Belgische grens. Dit verbod treedt over twee weken in werking. Vergunningen voor vervoer kunnen worden verleend door of namens de inspecteurs der invoerrechten en ac cijnzen. Het verbod geldt niet voor de kom van de grensgemeenten Maas tricht, Vaals en Eysden alsmede daar, waar de Maas grensrivier is. De minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de heer S. L. Mansholt, heeft Donderdag te Utrecht de Beurs van Landbouw, Zui vel, Visserij en Techniek officiéél geopend. Voordat de minister zijn rondgang over de zuivelbeurs aanving, werd hem door twee meisjes in provinciale klederdrachten een schaaltje met „lammetjesboter" aan geboden. jyjIDDEN IN MEI heeft een soort Sinterklaas weldoende door Amsterdam gereden. Een Amerikaan, die zelf zijn gouden bruiloft vierde, heeft het besluit genomen, de gouden paren van Amsterdam eens te herdenken. Hij heeft dat laten doen door zijn vertrouwensman, de heer Koopman. De Ameri kaan deed dat, omdat hij in Mokum was geboren. ETEN VAN de eerste echtparen, die gisteren weiden bezocht, was de oude gangmaker Jan Slesker en zijn echtgenote. Hij heeft vroeger als gang maker voor Storm en anderen gere den in het oude Amsterdamse Stadion. Thans leeft Slesker met z'n ega (bei den bijna tachtig jaar) in zorgelijke omstandigheden. Met een koffergramofoon gewapend betrad de heer Kr jpman. de nederige woning van het echtpaar, dat zijn gouden bruiloft in alle stilte had wil len vieren. DERLIJN kan er prat op gaan, tij- dens de 1 Mei-viering de onrustig ste stad van het Europese vasteland geweest te zijn. Reeds voor het dag worden stonden Oost- en West-Duitse politiemannen opgesteld langs de grens van de twee zones. Toen colonnes vanuit West-Berlijn afkomstige leden van Oost-Duitse communistische j ongeren-organisaties zich door de Westelijke zones naar Oost-Berlijn begaven, werden zij aan gevallen door groepen West-Berlijners Er ontstonden ernstige vechtpartijen. Een colonne van 5000 Oost-Duitse communisten, die in slagorde wilden oprukken naar West-Berlijn werden door anti-demonstratiewagens en met behulp van water-kanonnen uiteenge dreven. Talrijke arrestaties zijn ver richt. Geen tekenen van leven LIET WRAK van de sinds Dinsdag op een vlucht van Buenos Aires naar New-York vermiste „stratocrui- ser" is nabij de stad Carolina in Bra zilië gevonden. Het vliegtuig, dat het wrak van het toestel ontdekte, meldde, dat men geen tekenen heeft waargenomen, die er op duiden, dat iemand van de 50 inzittenden het ongeluk heeft over leefd. Het toestel is in tweeën gebro ken en uitgebrand. Carolina ligt aan de rivier de To- cantins, ten Zuiden van Belem en ten Westen van Recife. Zoals men weet, was er een Nederlander aan boord. PER PARACHUTE. L5FSCHOON men geen hoop meer heeft op redding, ,dat er nog over levenden zullen aangetroffen worden, zullen geneesheren en reddingsploegen per parachute worden neergelaten, aangezien het gebied zeer ontoegan kelijk is. In staalconflict PRESIDENT TRUMAN heeft in het staalconflict weer een overwin ning behaald. Het Hof van Beroep heeft het verzoek van de directies der staalindustrie om te verbieden de lo nen te verhogen zolang de regering 't beheer heeft over de staalbedrijven verworpen. Ondertussen duurt de staking in de olieraffinaderijen voort. Er is nog voor 45 dagen benzine in Amerika, De olie-uitvoer, behalve naar Canada, is verboden. pEN DODE en veertig gewonden zijn te betreuren bij een spoorwegon geluk in Zwitserland. Op het station van Villeneuve (kanton Waadt) reed de express-trein „Rode Pijl" in volle vaart in op een locomotief. De Sim- plonpas was enige tijd geblokkeerd, maar kon weer spoedig worden vrij gemaakt. I~YAAR KLONK toen plotseling het bruidskoor uit de „Lohengrin" en de oude lui kregen tranen in de ogen toen de geschenken werden uitgepakt en 100 gulden werden overhandigd namens de Amerikaan, die zijn oude vaderstad in Amerika nog niet heeft vergeten. Gisteren werden op deze wijze 10 gouden echtparen verblijd. Op vijf da gen van de maand Mei zullen zodoen de zeventig echtparen dit kostelijke bezoek krijgen. Alles ging verloren K m Nk t m m m Zonnig, warm en droog LIET K.N.M.I. te De Bilt weet over de afgelopen maand niets dan goeds te verteilen. Het was een zeldzaam mooie maand. De gemiddelde temperaturen waren boven normaal. Het aantal dagen waarop de temperatuur boven 20 steeg was elf tegen twee normaal Sinds 1865, toen dit aantal 13 be droeg, was dit niet meer zo hoog. Het aantal uren zonneschijn be droeg 221 tegen 159 normaal. Er was de gehele 'maand een i tekort aan regen. i In Tsjechoslowaakse gevangenis r\E AMERIKAANSE ambassadeur te Praag heeft een onderhoud van 'n half uur gehad met de Amerikaanse journalist Oatis, die zich in Tsjecho- Slowakije in gevangenschap bevindt. Oatis' gezondheidstoestand was goed en hij had voldoende gelegenheid, be weging te nemen. Dat is de eerste maal, dat Ameri kaanse functionarissen in contact met Oatis hebben kunnen treden sinds zijn gevangenzetting, een jaar geleden. MGRS. BAETEN EN ALFRINK TE ROME. Mgr B. J. Altrink, aartsbisschop- pEN FELLE BRAND heeft gisteren coadjutor van Utrecht en mgr Jos in Wagenborgen (Gr.) binnen en- Baeten, bisschop van Breda, die te kele uren tijds een hotel met gehele inboedel in de as gelegd. De hotelgasten moesten zich langs ladders en via nooduitgangen naar buiten begeven. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat van het red den van inboedel of bezittingen van hotelgasten geen sprake meer was. Rome vertoeven voor hun vijf jaarlijkse ad-limina bezoek aan de H. Stoel, hebben Koninginnedag gevierd temidden van de Neder landse kolonie in het Nederlands gezantschap te Rome. Later heeft de Nederlandse gezant, jhr Mark held sTellen ZiCh aUeri-'1.in veilig" van Weede, een diner gegeven ter De schade wordt op ruim honderd duizend gulden geschat. ere van de twee Nederlandse bis schoppen. Vóór zijn vertrek naar de Verenigde Staten, waar hij zich candidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen, brengt generaal Dwight Eisenhower afscheidsbezoeken aan de verschillende N.A.T.O.-landen. Tijdens zijn bezoek aan de Franse strijdkrachten in Koblenz, Duitsland, inspecteert generaal Eisenhower de regimentsvlag van het regiment „Roy al Port aux Princes" een regiment, dat nog meegevochten heeft in de Amerikaanse Vrijheidsoorlog. De vlag wordt hem getoond door één der manschappen, gekleed in het uniform van die tijd. Links luit.-gen. Roger Moiret, commandant Franse troepen in Duitsland. Rechts: Luit-generaal Paul Cherrière, bevelhebbend generaal van het Tweede Franse legercorps. 70ALS BEKEND, hebben zowel de K.A.B. in het bisdom Breda als het Verbondsbestuur der K.A.B. zich gewend tot de Raad van Ministers in zake het noodgebied Etten-Hoeven- Rucphen. In het bijzonder werd de aandacht gevestigd op de sociale en morelen ood in en om de gemeente Rucphen. Naar aanleiding van deze verzoeken heeft de minister van economische za- gLOEMEN VAN EEN „MARKTBEZOEKER" en van het Oranje-Comité, een grote fruitmand en nog andere goede gaven. Alice Williams is een beetje overrompeld door al die vriendelijke belangstelling van de Bergenaren Zij kan alweer lachen met het ongeval, dat haar Woensdagavond overkwam en ze ziet er niet uit alsof het haar een onoverkomenlijke geestelijke schok heeft gegeven. „Erg hé", zegt ze, als we haar vertellen, dat een aantal man nelijke toeschouwers bij de hoogdraadshow prompt in zwijm viel, toen zij haar evenwicht verloor. MOG ENKELE DAGEN zal Alice in het Algemeen Burgergasthuis moeten blijven. De dokter moest haar ouders teleurstellen, toen die vroe gen, of zij ineens mee naar huis kon. Zij heeft een dijspier gekneusd en nu moet zij op één zij blijven liggen. „Ik kan me niet omdraaien en dat zou nog zo erg niet zijn. Als mijn rechter been maar niet ging slapen". Ook de halsspieren zijn bij de val geforceerd. Daarom moet mej. Wil liams voorzichtig met het hoofd ma noeuvreren om zichzelf geen overbo dige pijn te bezorgen. Zij vindt even wel, dat het erger had kunnen zijn en op 9 Mei wil zij in ieder geval weer op de draad verschijnen. „Ik moet dan optreden in Klazinaveen en het zou jammer zijn als het niet door kon gaan. Op 7 Mei hadden we in een theater te Hilversum moeten werken daar komt nu natuurlijk niets van". ALLES WERD DONKER. QF ZE GESCHROKKEN WAS? „Ock w nee, schrikken is het woord niet. Ik kan me weinig van de hele zaak herinneren. Direct bij het afzetten voelde ik al dat de toer verkeerd ging Het fietsje begon te slingeren en helde toen zo sterk over dat ik mijn evenwicht niet kon terugvinden. Ik viel en alles werd donker. Uit het net ben ik op de grond geslingerd. Toen ik enigszins wist, wat cr ge beurd was, stonden al die mensen om me heen. De heer van Meurs heeft al die tijd tegen me gepraat. En dat was verstandig van hem, want daardoor bleef ik bü kennis". Alice Williams vertelt dat allemaal met haar vriendelijkste glimlach. Ze vond het heel prettig, dat haar ouders uit Beverwijk zo gauw in Bergen op Zoom waren. „Die waren erg opge lucht, toen ze hoorden, dat alles goed met me was." „JAMMER HE". D van. ALTIJD begrijp ik er niets van. Ik werk altijd zo makkelijk. De training doe ik spelenderwijs en hetzelfde nummer hebben we al zo dikwijls gegeven. Nog nooit heb ik zoiets meegemaakt. Sommigen be weerden, dat ik zenuwachtig geweest zou zijn, omdat de voorbereidingen nogal wat tijd vergden. Maar dat is onzin. Ik voelde me even gerust als anders." Ze heeft spijt, Alice Williams, dat het publiek nu het vuurwerk moest missen „Op mijn helm zou een zon gaan draaien en daarna zou ik zelf de lont ontstoken hebben, die het vuurwerk aan de ijzeren stang moest doen ontbranden." Uit de toon waarop ze het zegt kan men de indruk krijgen, dat ze zich 'n beetje schuldig voelt tegenover de toe schouwers.Ten onrechte natuur lijk. Iedereen heeft met haar meege- voeld. getuige de vele informaties naar haar toestand. „Al die bloemen en al dat fruit..,, ongelooflijk hé." ken de K.A.B. medegedeeld, van de ernst van de noden van de gemeenten in het rayon Etten ten volle overtuigd te zijn. Dit blijkt reeds uit het opne men van deze gemeenten in het ont wikkelingsgebied Z.W.-Noordbrabant. Het feit, dat aan Rucphen, aldus de minister in tegenstelling tot Etten in het ontwikkelingsplan Z.W.- Noordbrabant niet de benaming van industriekern is gegeven, houdt geens zins in, dat deze gemeente a priori geen steun bij de realisering van een eventueel initiatief tot industrievesti ging ter plaatse zal worden verleend. Reeds geruime tijd geleden is be sloten ook aan Rucphen met het oog op het bijzondere karakter van het binnen de begrenzing dezer gemeente heersende werkgelegenheidsprobleem, bij wiize van uitzondering de faciliteit ter zake van industriehallenbouw met financiële steun van het rijk onvoor waardelijk toe te kennen. De minister merkt op: Rucphen, hoewel formeel geen industrialisatie kern, geniet in feite gelijkwaardige voordelen als Etten en Oudenbosch. Tenslotte deelt minister Van den Brink mede, dat zijn daarvoor in aan merking komende ambtgenoten is ver zocht aan de door de K.A.B. genoem de maatregelen bijzondere aandacht te willen schenken, c.q. eventuele re alisering naar mogelijkheid te bevor deren. LNIGE maanden, nadat in Septem- ber 1951 verslechterden: onze be talingsbalans, de betalingspositie in de E.B.U. en onze, toen zéér lage, de viezenvoorraad, heeft de Nederlandse regering in een nota aan de Belgische collega haar inzichten gegeven over wat er te doen stond om tot een verdere uit te groeien Benelux-econo- mie te komen. Het bestaan van die nota werd slechts met een enkel woord in de Nederlandse pers bekend gemaakt, nadat in een Brussels, frans kiljons en anti-Nederlands blad de streving van die nota met enkele pennestreken werd gekraakt. De in houd werd ook niet door het Brussels blad bekend gemaakt. Enige dagen daarna vonden enige Vlaamse bladen het nodig - ook al zonder de inhoud weer te geven - het belang van de nota vast te stellen. Het Neder landse publiek kreeg van de Neder landse. regering van al dit geschrijf nóg niets te horen. Enige weken daar na kwam er een bericht van de zijde der Belgische regering, dat de nota zeer belangwekkend was en het be studeren waard. Begin April publiceerde „Finantial Times" de voornaamste punten uit deze nota, met de mededeling dat de Belgische regering er niets van wilde weten. In de bijna 3 maanden, die zo ongeveer sindsdien verliepen, is (bijna tegen alle voorspelling in) de inter nationale financiële positie van Ne derland nog steeds verbeterd, alhoe wel de stijging in de deviezen-voor raad minder groot werd en de debi teur-positie van ons land in de E.B.U. wel omzwaaide tot een crediteurspo sitie, maar de stijging van onze vor deringen daarin toch elke maand kleiner werd. Onze exporterende in dustrie en handel werd in dit laatste half jaar, na het bezoek van Prins Bernhard aan Zuid-Amerika. door le zingen, radio-voordrachten, indringen de regeringsopwekkingen en laatst leden nog door fiscale uitzonderings bepalingen gericht op een export naar buiten Europa naar Zuid-Ame rika vooral, (omdat de export naar de Ver. St. van N. Amerika door dat land steeds meer werd bemoeilijkt). Het is er om te doen om meer dollar- deviezen te verkrijgen omdat de Euro pese deviezen (verdisconteerd in de EBU-vorderingen) onze wereldpositie niet versterken. We zullen moeten af wachten in hoeverre al die reclame en ai die regeringspressie uiteindelijk in 1952 en 1953 succes zullen hebben. In het algemeen toch hebben onze ex porteurs de weg van de minste weer stand opgezocht en hun oude afzetge bieden in Europa weer opgezocht. Wat trouwens België ook deed, met het gevolg, dat de vorderingen van Bel gië naar de E.B.U.-landen opliepen, tot naar een Belgische schatting, een 20 millioen Belgische francs, dal is 'n anderhalf milliard Nederl. guldens Een verschijnsel waarmee de gehele Belgische economie nu dreigt vast te lopen en welke oplopende lijst van vorderingen niet is gestuit kunnen worden, hoezeer de Belgische rege ring door allerlei maatregelen dat ook heeft trachten te bereiken. Geheel in de Benelux-gedachte heeft de Nederlandse economie de ex port van België naar ons land bevor derd; in een veel betere geest dan de Belgische economie die telkens pro beerde de import van Nederlandse goederen naar België laag te houden! Zodat men in België z'n sterke positie tegenover Nederland hoog kan hou den. ■W/AAROVER handelde nu, volgens „Finant. Times" deze Nederlandse nota? a. Samenvoeging van de Bel gische en Nederlandse finantiële re serves; b. een gemeenschappelijk quo tum in de EBU; c. een gemeenschap pelijke buitenlandse handelspolitiek; d. een gemeenschappelijke monetaire politiek. Al zal, bij een uiteindelijk samen gaan der Lage Landen, de Nederland se visie bereikt moeten worden en al hebben we het recht spijtig te vinden dat het Belgische kapitaal zich tot op heden verzet tegen een ontwikkeling als de Nederlandse regering in de no ta heeft uiteengezet, we zullen toch ook toe moeten geven, dat de tijden en omstandigheden in Nederland er nog niet naar zijn om nu deze brede visie al bereikbaar te beschouwen. De ontwikkeling in de verbetering van de Nederlandse positie is zelfs nu, drie maanden na de indiening van de Ne derlandse nota, nog niet stabiel ge noeg, om de tegenover Ne derland aarzelende houding van Bel gië te overwinnen. Zeker kon dit dps nog niet zo zijn geweest in Januari 1952! Volgens de berichtgeving heeft de Belgische regering haar waarom-nog- niet, als volgt geformuleerd: a. België beschouwt het recente herstel van de Nederlandse betalingsbalans als gro tendeels van toevallige aard; b. mo gelijk gemaakt ook nog door de crisis m Frankrijk en Engeland; c. de mone taire politiek van Nederland is nu minder streng dan die van België en na een periode van duurder geld is de disconto-voet al weer verlaagd; d. de Belgische regering gevoelt er niets voor de buitenlandse, niet omwissel- bare valuta te aanvaarden voor de ge meenschappelijke monetaire reserve die door Nederland bij dat samengaan wordt voorgesteld. Dit laatste is duidelijk: België be zit van dit soort al meer dan genoeg het weet niet wat er mee te doen eri de E.B.U. kon het er niet vanaf hel pen daar de EBU zelf niet over vol doende goud en dollars beschikt. En als de verbetering van Nederland aan houdt, komt Nederland in dezelfde positie. Daarom de strijdkreet in ons land: minder export naar Europese landen en meer naar dollargebieden. In een volgend artikel bezien we een en ander nader. B.o Z. Ir. J. DAND1ETEN, die het op de, doorgaans niet geringe buit van de een of andere bank ge munt hebben, passen allerlei me thoden toe Zij graven onderaard se gangen naar de Muis. laten zich insluiten, forceren brandkasten met allerlei technische middelen of bedreigen met barse revolvers Op het Japanse eiland Jioesjoe heeft een in een blauw pak gesto ken jongeman een hee! wat simpeler methode toegepast en niet zonder succes. Tijdens de lunch mengde hij zich tussen het personeel van de bank. Na het be gin der werkzaamheden, liep hij bedrijvig rond met allerlei papie ren, zeggende, dat hij de nieuwe bankbediende was. Daarna legde hij de hand op een stapel bank papier ter waarde van een mil lioen jen. Onder voorwendsel, dit geld naar de kluis te moeten bren gen. verdween hij met de buit en men heeft hem niet meer terug gezien.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1952 | | pagina 1