Iw 0 SB De moord op zeven en smWmïMh VAL DA RAI Joods ingenieur vond de weg naar de Kerk VELPON AbdüsirooP oep Portret van Koningin voor Rotterdams stadhuis tacAfcYclirecfc 1951 bracht veel missielectuur op Wal een Wonderlijke Wereld frJsS,!aw,-s FsSsSSSas RADIO ie f. 0.85 im Z HeMske.hm [eens vlug.' TWEEDE BLAD WOENSDAG 5 MAART 1952 .GOEDE LECTUUR opende hem de ogen F rank lijk J ersnelling akkers Vliegende theepot Tussen Schelde en grens Oerti9sie tentoon steltiog'Persone „automobiele» ■t is -'£• 1 zijn Een w. VAfl DER STEEN ¥E trouwden, en ook dit ging in alle stilte. In een ..kloosterkerk en tot getuigen iwee kloosterbroeders. Geen H. Mis, geen kaarslicht en bloe men, geen orgelspel, geen bruidsjapon; stil in een sacris tie, de priester voor ons, wij beiden in reiskleren, geknield j en aan beide kanten een getuige, j In een half donkere kilheid, en j om de triestigheid nog te ver- hogen, links van mij enige me- ters verwijderd een doodkist j JZo beschrijft het Joodse meisje, Jenny van Gelder, haar f ijk wel ijk met de Joodse inge nieur Lutz Löb. r)IT VOND PLAATS in het begin fff van deze eeuw, op de 30ste Oc tober 1906, en het was nog niet zo lans geleden, sinds het water van het H. Doopsel hen tot christenen had gemaakt. In 1936 stierf te Bergen op Zoom de leraar scheikun de aan de R.K. H.B.S. aldaar, ir. Lutz Löb, Zijn echtgenote die twee jaren later over leed en ftij waren afstam melingen van Joodse families en beider bekering dateert van 1906. Van de talrqke kinderen, uit dit huwelijk geboren, leeft er thans nog slechts één. Zeven andere (w.o. drie kloosterzusters en drie Trappisten) moeten worden be schouwd als martelaren van de Duitsers gedurende de bezettingstijd. Het leven van het gezin Löb en het aandoenlijk drama van de dood der kinderen wordt door een onzer redacteuren in een drietal artikelen beschreven, waarvan wij hierbjj het eerste afdrukken. Het gezin Löb in de tijd, dat ir. Löb werkzaam was bij de Staatsmijnen en in Hoensbroek woonde. men tegenwoordig in Frank rijk maakt van de democratie, is om te huilen. Het doet maar al te zeer denken aan het parlemen tair gewurm in de Republiek van Weimar, dat Hitier zijn grote kans gaf. Kabinetscrisis volgt op kabi netscrisis en iedere keer kost het de schatkist milliarden francs. En tot een krachtig bewind komt het nimmer, omdat belangrijke par tijen de verantwoordelijkheid voor noodzakelijke doch impopulaire ^maatregelen niet op zich durven nemen. Zo is Frankrijk een rotte stee in de democratische volkeren gemeenschap. En Stalin lacht V'OLGENS het Vrije Volk is mi nister Lieftmck plotseling de aanvoerder geworden in de strijd tegen de werkloosheid. Hij zou o.a. (Minister van den Brink „opdracht' hebben gegeven de plannen voor de acht ontwikkelingsgebieden zo danig uit te werken, dat het pro ject het volgend jaar in zijn geheel kan worden aangevat. Ons dunkt, dat de rollen hier aardig worden omgekeerd. Uitteraard immers treedt een minister van Financiën temmend op ten opzichte van zijn medeministers. Die willen altijd wel wat meer hebben dan de schat kistbewaarder oirbaar acht. Hier rijst echter het beeld van een mi- BJster van den Brink, die maar een 'klein bedrag had gevraagd, doch die nu van Lieftinctk opdracht krijgt meer te besteden. Wie ge- looit het? Intussen zal het wel waar zijn, dat de ministerraad besloot tot de genoemde versnelling van de plan- 'Shen voor de ontwikkelingsgebio- ®Jen. Daar zijn we in ieder geval blij mee. Het kan niet snel genoeg! Zij schaamden zich niet, deze pas bekeerden, om voor hun nieuw ver worven geloof uit te komen, doch hun geestelijke raadsman had het zo be slist, omdat hij hen voorlopig een to tale breuk met hun familie wilde be sparen. Want zowel de van Gelders als de Löbs waren Joden, die er trots op gingen tot het uitverkoren volk te behoren en zij zouden het nooit heb ben goedgevonden, dat een hunner ontrouw werd aan de godsdienst der vaderen, hoewel zij zelf de plichten van deze godsdienst nauwelijks meer vervulden. Lutz Löb stamde uit een aanzien lijke Joodse familie, waar nog wel de gebruiken van de Joodse godsdienst in acht werden genomen, doch waar dit ritueel iedere diepere betekenis had verloren. Toen de jongen 10 jaar was, moest hij naar de Joodse godsdienst school, een inrichting van de Joodse gemeente, waar door godsdienstleraren les gegeven werd gedurende uren, dat de gewone scholen vrij zijn. „Ik denk er aan terug als aan de verdrietigste uren mijner jongensja ren". schrijft Lutz in het verhaal zij ner bekering, waaruit blijkt, dat zijn ouders er niet in geslaagd zijn hem de diepere zin van dit godsdienst-on derwijs duidelijk te maken, zodat de levenslustige knaap het slechts voelde als een lastige formaliteit en een pijn lijke vrijheidsberoving. JEUGDIGE ATHEIST (Advertentie) LIET IS dan ook geen wonder, dat Lutz zo gemakkelijk dit geloof verloor, toen hij als 16-jarige jongen naar een Handelsschool in Amsterdam ging. Slechte lectuur, o.a. van Böl- sche, Renan en Nordan, maakten hem tot een materialist, die dacht, dat hij ..slechts stof was, onderworpen aan in 't wilde werkende natuurkrach ten", zoals hij het zelf uitdrukte. In deze geestesgesteldheid kwam de jon geman na een vlotte studie, hij had eén helder en scherp versland op het kantoor ener exportfirma in Brussel. Hier ook kwam hij voor het eerst in aanraking met het katholi cisme, doch dit maakte niet de min ste indruk op hem. Hij vond het een dom soort bijgeloof en bij het zien van een processie, waarin mannen liepen met een kaars in de hand, vroeg hij zich af hoeveel die wel aan de kerk zouden verdienen, dat zij zich zo vernederden. Een veel diepere en veel sterkere indruk maakte het in die dagen op komende socialisme op de jonge Lutz. De praktijken van de handel kwamen hem immoreel voor en hij besloot dan ook naar Nederland terug te keren en dit beroep op te geven. In plaats hiervan wilde hij in Delft voor inge nieur gaan studeren, hetgeen zijn va der toestond. Toen bond God de strijd aan met deze atheïst, doch in diepste wezen echt godsdienstige ziel. Het kwaad, dat slechte lectuur had aangericht, moest goede lectuur her stellen. DE WEG TOT INKEER met zichzelf dan met zijn ingenieurs studie. Al lezende verwierf hij zich een vrij zuiver philosofisch inzicht, waardoor zijn materialistische levens beschouwing volkomen op losse schroeven kwam te staan. In deze geestesgesteldheid las hij het „De waarlijke Joden uit Christus' tijd waren zij, die christen werden" (Advertentie» VERMAGERING? JA - maar dan VERSTANDIG SCHfEFFER'S ST0FWISSELINGZ0UT bevrijdt het lidiaam van alle overtollige vetafzettingen en reinigt het gehele organisme bosch, die in dit jaar de hogere studies verzorgde van een Dajak-priesterstu- dent van de Missionarissen van de H. Familie. Dankbaar wordt ook herin nerd aan de medewerking van de K.R.O., die de spaarwedstrijd onder de schooljeugd bewerkte. De leider van de Missie-Boeken-Ac- tie noemt 1951 zeer geslaagd. Op 1 Juli is het derde lustrum van de Ac tie gevoerd. Vele boeken werden in het afgelopen jaar ontvangen, o.a. een complete bibliotheek. De inkomsten bedroegen 1511,18, de uitgaven f 1101.33. De afdeling Boeken kon 1202 boeken verzenden voor missiona rissen. De tijdschriftenafdeling voor zag 399 missionarissen, verdeeld over 220 staties, van lectuur op alle gebied. (Advertentie) f)OOR EEN toeval of beter, door Gods voorbeschikking, want in bekeringsgeschiedenissen bestaat geen toeval vielen hem enkele boekjes over het katholicisme in handen. Hij las ze, vrij onverschillig en meer uit nieuwsgierigheid en begon na te den ken. In deze eerste jaren In Delft worstelde de student Lutz Löb meer Evangelie-verhaal, dat een ware open baring voor hem werd. Hij zag de ge beurtenissen in het Jeruzalem van Christus door de ogen van de Jood en begreep het woord van de Godmens: „Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, doch te volmaken". „De christelijke godsdienst blijkt de voortzetting te zijn van de mozaïsche", schrijft hjj enkele jaren later. „Iedere Jood, die zjjn godsdienst werkelijk kent, deze wil belijden en daarbij alle consequenties als een verplichting aanvaardt moet volgens mü noodza kelijk katholiek worden. De waarlij ke Joden uit Christus' tijd waren zij, die christen werden". TN ZIJN studententijd kwam Lutz Löb in aanraking met zijn ras-ge- note Jenny van Geider, die in Am sterdam aan het conservatorium stu deerde. Zij stamde uit een welvarend Joods gezin, waar men er nog libera ler opvattingen op na hield dan bij de Löbs. Jenny geloofde in niets. Zij was een levenslustige jonge vrouw, muzikaal zeer begaafd, en goed ont- «wikkeld. Urenlang debatteerde zij met Lutz, waardoor een hechte vriend schap ontstond, die spoedig uitgroeide tot liefde. Docfi er groeide ook iets anders. Samen lazen zij boeken over het ka tholicisme, bespraken het gelezene en het duurde niet lang, of ook Jenny van Gelder moest bekennen, dat dit de godsdienst was, waarnaar zij reeds jaren zocht. Enige dagen voor hun huwelijk wer den zij samen gedoopt. Het was geen schok voor de beide families, om de eenvoudige reden, dat zij deze beslis sende stap niet te weten kwamen. Op aanraden van hun biechtvader bele den zij voorlopig hun nieuwe gods dienst in het geheim. God scheen niet terstond dit offer van hen te vragen. Want een offer was het. vooral voor Jenny. Zij wist met zekerheid, dat een algehele breuk met haar familie het gevolg zou zijn van haar bekering. Zij hield van haar eigen volk, „hun trouw, hun goedheid, hun meeleven met elkaar en hun innige, warme fa milieverhoudingen", zoals 'zij zelf aan een vriendin schreef (Advertentie; Maak Uzelf niet wijs, dat kort ademigheid „Nu eenmaal bij Uw gestel hoort!" Neem het snel werkende, verzachten de middel, dat het taaie en gevaarlijke slijm oplost: „St. Franciscus Xaverius" is erg tevreden P)E MISSIEVEKENIGING „St. Fran je ciscus Xaverius" te Hoeven heeft haar 34e jaarverslag uitgebracht en deze keer is het de wereld ingestuurd in boekvorm, zij het dan zeer beschei den. Die bescheidenheid verhindert de secretaris C. Don niet, om met een te vreden blik op 1951 terug te zien. Ook het Diocesaan Missie-brokkenwerk heeft een gunstig jaar achter de rug. Voor deze tak van het werk is het af gelopen jaar financieel gunstig ge weest De inkomsten bedroegen 2445,88. Hiervan werd aan verschil lende missie-instellingen ƒ2159.af gedragen. Hierbij is niet inbegrepen de opbrengst van de centrale Ouden- Neem een doos echte PAS T M- CES VOORKOM INGVAN GRIEP pEN THEEPOT, geworpen van boord van een trawler, raakte een man, die in de haven van Grimsby (Eng.) aan het vis lossen was. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen en 105 dokwerkers gingen daarop in sta king. Zij eisen, dat de theepotwerper gestraft zal worden en dat hij de door de staking verloren uren zal betalen. Haar kinderen FNE 69-JARIGE, kwieke Else Schlem- mer bezit in New-York een groot magazijn van huishoudelijke goede ren. Dezer dagen riep zij haar 100 man sterke personeel bij elkaar en zei: „Ik heb geen kinderen van mijzelf, ik be schouw jullie als mijn kinderen en daarom heb ik jullie allen in mijn tes tament gezet". Man redt fiets van krokodil JOHN MATUKUTUKU stak in de buurt van Johannesburg per fiets een on diep riviertje over. Plots dook een kro kodil omhoog en greep het achterste wiel van de fiets. John pakte het voor wiel en toen begon een wieltrekkerij tussen John en de krokodil. De strijd duurde ruim een uur, toen gaf de kro kodil op. En zij leefden gelukkig pDWAFD TRUSSLER en Winniired Norris waren reeds jarenlang ver liefd op elkaar. Meer dan 28 jaar. Zij konden niet trouwen, omdat Edward, thans 50 jaar, moest zorgen voor zijn bejaarde ouders, die aan de ene zijde van het dorpje Yapton (Engeland) woonden. En Winnifred, thans 48 jaar, moest haar ouders aan de andere zijde van het dorpje verzorgen. Toen de oudelui gestorven waren, trouwden Edward en Winnifred en zij gingen op huwelijksreis naar een stad in de nabijheid. Bij aankomst keken zij eens naar het hotel, daarna blikten zij elkaar in de ogen. Edward zei: „Ik ben nog nooit een nacht uit Yapton weg geweest1'. Winnifred zei: „Ik ook niet". Toen keken zij elkaar nog eens in de ogen en gingen regelrecht terug naar Yapton. En hopenlijk leven zij daar lang en gelukkig'. Razernij in de lucht P en STUDENT in de philosophic is in Oakland in de Amerikaanse staat Californië in een ziekenhuis opgeno men, nadat hij in een vliegtuig, op 4000 meter hoogte, plotseling een aanval van razernij had gekregen. Hij begon te gillen, brak zijn bril in tweëen en trachtte zich daar mee te verwonden. Vervolgens brak hij een leeslamp en sloeg tenslotte een te hulp toegesneld lid der bemanning met een schoen op het hoofd. Toen viel hü flauw. Hij kan zich van het gebeurde niets meer herinneren. Tussen Schelde en grens, daar ligt het Zeeuwsch- Vlaamse land. En Dioge nes was een wijsgeer die met een oliepitje naar een goed mens zocht. Nu heeft hij nooit in 't Zeeuwse stukje Vlaande ren gezocht, want de Z. V. T. M. reed toenmaals nog niet en zeker niet naar Athene. Had de wijze ton- bewoner de moeite geno men, hij zou de gezochte goede mens zeker gevon den hebben. Want in dit land, waar men het hart op de tong draagt is ge lukkig geen oliepitje no dig om de goedheid te zoeken. Integendeel, bij daglicht kunt ge er tegen aan lopen. In Zeeuwsch - Vlaande ren ligt een stadje waar men evenals elders met z'n zoveel duizenden op een hoopje woont, werkt en elkaar bij tijd en wijle de waarheid zegt. Daar overkwam een gezin het ongeluk van de tegenslag. De vrouw des huizes moest naar een ziekenhuis en de ramp die dit voor het gezin betekende, cul mineerde in 's dokters be sluit: naar een sanato rium. Sommige dingen kunnen niet en moeten toch gebeuren. Het gezin bleef onverzorgd achter en de kosten van de sanatorium- verpleging drukten te zwaar. Want in zo'n in richting kun je niet met één extra verschoning aankomen. Daar zeggen ze: zes van dit, zes van dat en twaalf van zus en zo. En wie niet in de linnenkast steeds weer tot zes kan tellen moet in de porte- monnaie duiken. Maar zo'n ding is vaak leeg. Ze ker in dit geval. Toen kwam de buurvrouw er aan te pas. „Wat?" zei ze toen ze van het ijselijk aantal verschoninkjes hoor de. En ze draafde achter elkaar de buurt af. Ieder die ze kende en die ook de vrouw in kwestie ken de, deed ze 't verhaal. En vertelde van haar hulp plan. In een paar woor den, want hier horen da den. 't Resultaat: bijna al het nodige kwam bij el kaar. 't Was voor een heel kapitaal. Dat deed 'n stel buurt bewoners, spontaan, voor een heel kapitaal. Dat deed 'n stel buurt bewoners, spontaan, voor een door het leven minder goedgunstig bejegende uit hun midden. En laat Diogenes nu nog maar eens komen bij lichten. 29 FEBRUARI »An 9 MAART Geopend ven 10-17 en 19-22 uur ENTREE f 1.50 INCL. BEL. RAI-Gebouw Amsterdam fXNGEVEER twee jaar geleden gaven B. en W. van Rotterdam aan schilder Adr. v. d. Plas, een katholiek kunstenaar aldaar, de opdracht tot het schilderen van een portret van H. M. Koningin Juliana. Het is in het Rotterdamse Raad huis n.l. traditie, dat aan het hoofdeind van de kamer waar B. en W. hun wekelijkse vergaderin gen houden, het portret hangt van de regerende vorst of vorstin. De boven de fraaie schouw in deze kamer aanwezige ruimte vormt ongeveer een paneelvlak, zoals voorheen bij toenmalige schouwen het geval was. in stijlvol geprofi leerde lijsten hangen er thans de portretten van Koning Willem III. Koningin-Regentes Emma en Ko ningin (nu prinses) Wilhelmina. De opgave was voor Van der Plas niet gemakkelijk, wilde hij aan sluiten bij de reeds bestaande por tretten, resp. geschilderd door Josselin de Jong, Jan Veth en H. Mees. dan zou hij in het bekende „statie-portret" vervallen. Hij aanvaardde de opdracht op voorwaarde, dat hij de vrijheid be hield er geen statie-portret van te maken. Thans is hij gereed ge komen met zijn arbeid en de Rot terdammers kunnen in hun mu seum Boymans gedurende enkele weken de aanwinst voor de Maas stad bewonderen, éér deze defini tief op de ere-plaats in het Raad huis wordt aangebracht. Van der Plas mocht het genoe gen smaken, dat de Koningin niet alleen voor hem poseerde, maar dat Zij persoonlijk op de eind- studie nog enkele correcties aan gaf, die de afbeelding ten goede kwamen. Hoewel dit, gezien zijn techniek als portretschilder stellig binnen het vermogen van Van der Plas ligt, heeft hij niet gestreefd naar een sprekende gelijkenis van het gelaat der Koningin. Naar hij ons tijdens een Inter view meedeelde, heeft hij in het gelaat meer de onpersoonlijke uit drukking van majesteit willen vastleggen, die dit vorstelijk por tret ter plaatse waarvoor het be stemd is, de nodige stijlvolle waar digheid vermag te geven. De figuur van de Koningin is door de schilder gemodelleerd ter wijl zij had plaatsgenomen in een der ere-zetels van het Rotterdamse stadhuis, die aldaar voor koninklij ke bezoeken gereserveerd worden. Tegen de purperen bekleding van deze fraaie stoel komt het gewaad van Koningin Juliana, een een voudige robe van zilverbrocaat, goed uit. Slechts een collier en armclips, bezet met juwelen, luis teren deze stemmige kleding op. Voor de schilder kan dit portret wel als het beste van zijn gehele oeuvre gelden, terwijl het ook een goede plaats inneemt onder de overige van Koningin Juliana ge schilderde portretten. flooi Jutiu Stephen strange vertaUne herman Antonsen 2iih deskundi- Igen de andere leden van de Tunnri- Bonumssie en de leden van het uit [zou zijn 8 had' gekoent Het lag nu voor de h»„ri a JPP dit punt een lek ontsta™ ferond en huizenrijen in a °e ISere" de T'e Sevloaen' Jacob ■had na' in" 'f tetoederen-na^laar |autn7' ■jueen de stad voor honderd/)..) ÏSOSSSSÏ1 sp, InciYirii ri i, pen aeze als uit, dp po£n, "£k|"van let zoveel stof hebben doen opwaaien. Het was in geen geval iets totaal nieuws of ongehoords. De ge schiedenis de Amerikaanse partij politiek is jammer genoeg vol van dergelijke voorvallen. Maar nu het zich voordeed als de bekroning van een lange, in het geheim gevoerde strijd om de leiding van dit voorname departement, en verbonden was met de opzienbarende moord op een der voornaamste spelers in het drama, werd het de grote gebeurtenis van de dag. Het voorgevoel van Magruder was juist gebleken, dacht Barney. Fein- berg had, toen hij voor de feiten gesteld werd. toegegeven, dat hij ge handeld had voor en naar aanwijzin gen van Jesse Jordan, en had aldus het verhaal, zo geheimzinnig aan Louis Hand per telefoon meegedeeld, bevestigd Hoeveel Jordan met die transactie verdiend had, was niet bekend, maar het was ongetwijfeld een groot bedrag. Barney had de laatste krant naast zich neergelegd en staarde nu pein zend naar een reclamebiljet tegenover zich dat het publiek op het belang van een goede spijsvertering wees. Wie was die geheimzinnige per soon, die Louis Hand had opgebeld en hoe was deze aan die kennis van wat binnenkamers besproken was, ge komen? Een ogenblik zweefde Barney 't bleke gelaat van Appleby, Jordan's secretaris voor de geest. Telkens weer kwam die naam in zijn gedachten terug. Hij zou er wat om durven verwedden, dat die kerel het was ge weest. Maar wat was zijn motief? Spijt? Wroeging? Of iets anders? Natuurlijk was er weer geen schijn van bewijs. Barney bleef somber zit ten piekeren. Zoals hij reeds tegen Doyle gezegd had, zou hij graag heel wat meer van Appleby afweten maar hij kon met geen mogelijkheid een weg vinden, waarlangs hij meer te weten komen kon. Voorzover hij had kunnen ontdekken, leidde die man een uiterst afgetrokken bestaan zon der familie en zonder vrienden. Hij was een soort schaduw geweest, die Jordan overal volgde. Misschien, dat het personeel op Rosebank hem een leiddraad kon verschaffen. Daar moest hij nog eens aan denken! En waar had Jordan zijn inlich tingen vandaan, die hem er toe ge bracht hadden, iemand van zo twijfel achtige reputatie als Feinberg in de arm te nemen? Barney schonk geen geloof aan de theorie, dat de com missaris zich had laten omkopen Hij kende Hamilton reeds geruime tijd en koesterde veel hoogachting voor de vurige strijder Hamilton had een ze ker fanatisme over zich Hij zou net zo min ee geheim van zijn kantoor verraden hebben, als hij zijn groot moeder zou vermoorden. Waar had Jordan het dan vandaan? Hij nan. de krant weer op en staarde op de lijst der zeven leden van de commissie. Niet, dat hij dit voor opfrissing van zijn geheugen nodig had want hij kende die al lang van buiten, maar hij keek meei als iemand, die zijn eigen ogen niet ge loven kan. Zeven namen. Alle eerbied waardig en geëerbiedigd. Burgers die het algemeen belang nastreefden. Een vooraanstaand advocaat, die eens can- didaat voor het Presidentschap was geweest. Een federale rechter in ruste Een professor in de economie uit Co lumbia. Een welbekend philantroop. Een geestelijke. Een gewezen bankier En Ralph Courtney. Hij sloot een ogenblik de ogen en fronste de wenkbrauwen. Allerlei ge dachten verdrongen zich in zijn hoofd en geen van alle stond hem aan. Hij sloeg de ogen op, toen de trein stopte. Hij stapte uit en liet de kranten liggen. Barney trof Magruder aan op het kantoor'van de stadsredacteur. Hij zat achterover met zijn benen op een lessenaar, zijn das en boord los en zijn strokleurig haar totaal m de war. Het is er wel de tijd voor om er zo verwijfd lui bij te zitten, zei Barney op effen toon. Heb je soms een vrije dag? Sst! antwoordde Magruder, de hand waarschuwend opheffend. De dokter heeft rust voorgeschreven Ik ben bezig een idee ter wereld te bren gen. Barney zette zijn tas naast de stof fige schoenen van Magruder op de lessenaar neer en ging zelf schrijlings op een stoel naast hem zitten. Ik heb zelf ook een stelletje ideeën uitgebroed, maar ze zijn zon der zin. Hij haalde een beduimeld pakje sigaretten te voorschijn en stak er een op Zeg, Mac, dat was n drommels goed verslag van je. Magruder trok zijn voeten weg en ging met een ruk rechtop zitten. Wat? Ik zei, dat het een goed verslag was. Vind je dat zelf dan Ook niet? Dat weet ik verdraaid ook wel. Al mijn verslagen zijn goed. Ze bezit ten de gloed en de verfijning, die het teken zijn van de echte vakman. Maar ik heb jou dat nog nooit horen er kennen. Och, zei Barney, ik kan ook wel eens een edelmoedig gebaar maken. Toch waar? Magruder keek hem argwanend aan. Het enige wat er aan mankeer de, was, dat het niet volledig was. Er stond niet in, waar Jordan die inlichtingen vandaan had. Magruder kneep zijn ogen dicht. Daar zat ik nu juist op te broeden! Het zou, vervolgde Barney, heel belangwekkend zijn, dat te weten. Magruder knoopte zijn jasje zorg vuldig dicht en begon zijn das te strikken. Heb jij soms iets van belang gehoord? Nee Maar ik heb toch wel enige aanduidingen. Hij staarde bedacht zaam naar zijn siaret Een er van is. dat Jesse Jordan een onprettig individu was meL ruwe manieren, en dat Evelyn Courtney op en top een dame is. Niet al te rijk met verstand begiftigd, maar toch door en door een dame. Ik zie, wat je bedoelt. (Wordt vervolgd) donderdag 6 maart 1952 HILVERSUM I, 402 meter AVRO: 7.00 Nieuws; 7.15 Gramofoonmuziek; VPRO: 7.50 Dagopening AVRO: 8.00 Nieuws; 8.15 Gramofoonmuziek; 8.45 Gra mofoonmuziek; 9.00 Morgenwijding; 9.15 Gramofoonmuziek; 9.25 Voor de huis vrouw; 9.30 Waterstanden; 9.35 Gramo foonmuziek; 10.35 ,,Ik weet, ik weet, wat u niet weet''; 10.50 Voor de kleuters; 11.00 Radioscoop; 11.45 Interviews; 12.00 Orgel en accordeon; 12.25 In 't spionne tje; 12.30 Land- en tuinbouwmededelin- gen; 12.33 Gramofoonmuziek; 12.50 Fi nancieel weekoverzicht; 13.00 Nieuws; 13.15 Mededelingen of gramofoonmuziek; 13.20 Orkestconcert; 13.55 U kunt het geloven of niet; 14.00 Reisindrukken van Canada", causerie; 14.15 Gramofoon muziek; 14.30 Boekbespreking; 14.45 Gra mofoonmuziek; 15.00 Voor de zieken; 16.00 Hersengymnastiek; 16.25 Zang en piano; 16.50 Gramofoonmuziek; 17.00 Voor de jeugd; 17.30 Gramofoonmuziek; 17.50 RegeringsuitzendingJ eugduitzending „Wij slaan op dè tong-tong'', correspon dentieclub olv. Regina Zwart; 18.00 Nws.; 18.15 Sportproblemen; 18.30 Dansmuziek; 18.55 Voor de kinderen; 19.00 „Gesproken brief uit Londen"; 19 05 AVRO-Allerlei; 19.10 ,De school voor mechanische uit rusting'', causerie; 19.20 Orgelconcert; 19.40 „Ronde Tafel Parlement"; 20.00 Nieuws; 20.05 Radio Philharmonisch Or kest en solist; 21.15 ,,Waar de rumba lokthoorspel; 22.30 Meti*opole or kest; 23.00 Nieuws; 23.15 Sportactualitei- ten; 23.30-24 00 Gramofoonmuziek. HILVERSUM II, 298 meter KRO: 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtendgymnastiek; 7.30 Gramofoonmuziek; 7.45 Morgengebed en liturgische kalender; 8.00 Niéuws en weerberichten; 8.15 Gramofoonmuziek; 8.50 Idem; 9.00 Voor de huisvrouw; 9.40 Schoolradio; NCRV: 10.0Q Gramofoon muziek; 10.30 Morgendienst; KRO: 11.00 Voor de zieken; 11.45 Gramofoon muziek; 11.50 „Als de ziele luistert", cau serie; 12.00 Angelus; 12.03 Gramofoon muziek, 12.30 Land- en tuinbouwmede- delingen; 12.33 Cello en piano; 12.55 Zon newijzer; 13.00 Nieuws en katholiek nieuws; 13.20 Kamerorkest en solist; NCRV: 14.00 Gramofoonmuziek; 14.45 Voor de vrouw; 15.15 Gramofoonmuziek: 15.35 Ce'lorecital; 16.00 Bijbellezing; 16.30 Gramofoonmuziek; 17.00 Voor de jeugd; 17.30 Pianoduo; 17.45 Gramofoonmuziek; 18.00 Nieuws; 18.15 Vrouwenkoor en so liste; 18.40 ,,Op de stelling"; 18.50 Gra mofoonmuziek; 19.05 Levensvragen van allerlei aard en een pastoraal antwoord; 19.20 Zigeunerkwintet; 19.40 Radiokrant; 20.00 Nieuws en weerberichten; 20.10 Ge varieerd programma; 22.15 Buitenlands overzicht; 22.35 Gramofoonmuziek; 22.45 Avondoverdenking; 23.00 Nieuws en SOS- berichten; 23.15-24.00 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, VLAAMS, 324 meter 11.45 Gramofoonmuziek; 12.30 Weerberichten; 12.34 Vior de landbouwers; 12.42 Gramo- foonm*.^:iek; 13.00 Nieuws; 13.15 Gramo foonmuziek; 13.30 Muziek voor de jeugd; 14.00 L'ngelse les; 14.15 Gramofoonmu ziek; 14.30 Franse les; 14.50-15.00 Gramo foonmuziek, 17.00 Nieuws; 17.10 Gramo foonmuziek; 17.15 Voor de kinderen; 18.15 Gramofoonmuziek; 18 30 Voor de solda ten; 19.00 Nieuws; 19.30 Gramofoonmu ziek; 1940 Vrije politieke tribune; 19.50 Klankbeeld» 20.20 Verzoekprogramma; 21.00 Voor de vrouw; 22.00 Nieuws; 22.15 Kamermuziek; 22.55-23.00 Nieuws. BRUSSEL, FRANS, 484 meter 12.05 Omroeporkest; 13.00 Nieuws; 13.10 en 14.00-15 00 Gramofoonmuziek: 17.00 Nws; 17.15 Dansmuziek; 18.30 Gramofoonmu ziek; 19.00 Omroeporkest en soliste; 19 45 Nieuws; 20.00 Hoorspel; 22 00 Nieuws; 22.10 Gramofoonmuziek; 22.50 Nieuws

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1952 | | pagina 5