ÜSI toch HUNTER roken! LANDELIJKE RUITERS ontplooien grote activiteit ELK GEZIN EEN HET REGENDE PRIJZEN IN HULST EN AXEL Gladiolen- telers L.L. VERPLEEGSTER Stoppelman's Tuinman BOUWPLICHTEN TE KOOP GEVRAAGD. AFZONDERLIJKE WONING Diamanten jubilé te Borssele Komen ook amazones op concoursen? Afdelingsvoetbal boven de Schelde N. M. J. H. Pyls DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 5 MAART 1952 Aan de bevolking van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen C. Karelse 60 jaar op landbouwbedrijf Quist K.N.V.B. afdeling Zeeland 230 deelnemers aan inkuilwedstrijd in Zeeuwsch Vlaanderen VAN ONZE adverteerders Nog een wijziging le klasse A uitgespeeld Het 30e Bondsf eest van K.N.G.V. MARKTEN Officiële mededelingen Kloosterzande ADVERTEERT IN DIT BLAD VOOR JAARS STOFFEN ®even de toon aan. Wij nodigen U uit tot een be zoek aan onze zaak. u zult verbaasd zijn over onze unieke collectie. Hierin vindt U alles op stof fengebied, hetgeen U nodig heeft voor het nieuwe seizoen! EN DAN onze bijzonder lage prijzenü Kamgaren Japonstof Velours Fantasies Egyptisch Linnen 1.95 Birdseyes Tropicals Pickwicks 23.90 DE STOFFENMAN VERWIJZENDE naar de radio-bood- V schap, die Hare Majesteit de Ko ningin tot het Nederlandse volk heeft gericht, een radio-boodschap welke een ririrriende oproep was om deel te ne mén aan de Nationale Wonmgbouwlr- nmeen, mogen wij deze oproep herha- len'en beklemtonen voor de gehele West zeeuwsch-Vlaamse bevolking. Waarom deze oproep? nm de 1000 noodwoningen in onze streek nu eindelijk eens te doen ver vangen door gewone huizen is geld hoSfg Het Rijk stelt de bouwkosten niet meer beschikbaar en de gemeen ten kunnen nergens geld daa™** nen met het gevolg, dat wij met de noodwoningen biijven zitten. Het zelfde kan gezegd worden voor de gemeenten die af gezien van d vervanging der noodwoningen di n- gend behoefte hebben aan meerdere woningen door groei van de gem industrievestiging enz. Ook h ervoo is bouwkapitaal nodig, da- het RJ niet meer verstrekt en dat de gemeen ten nergens kunnen lenen. Maar ook voor aa^€g_huis en rolering enz. zonder welk Uw huls onbewoonbaar is, ook daarvoor bouwkapitaal nodig. Waarom dit manifest? Om de bevolking van Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen op te wekken aan deze lening deel te nemen! Helpt gij daarmee onze eigen streek? Uw eigen gemeente? Ja! En wel heel eenvoudig, door op de briefkaart die aan het inschrij vingsbiljet of aan de spaarbrief is ge hecht in te vullen, dat het bedrag, dat gij aan de Bank voor Nederlandse Ge meenten leent, wordt gebruikt voor uitvoering van bouwwerken in Uw ei gen gemeente. Hoe gij kunt deelnemen aan die leningen? Heel eenvoudig! Vanaf 5 Maart a.s. zijn spaarbrieven van 125.of f 100.— verkrijgbaar op de postkantoren en de boerenleenban ken terwijl men voor obligaties van 500.— of 1000.— kan inschrijven op alle banken. De rente bedraagt 3 1/2 tot 4 1/4 tier jaar. De spaarbrieven en obligaties zijn op elk willekeurig ogenblik verhandel baar Verdere inlichtingen kunt gij op al le gemeentehuizen, postkantoren, boe renleenbanken, effectenkantoren en andere banken gratis verkrijgen. Laat ons devles dus zijn: a. Elk West Zeeuwsch-Vlaams gezin een of meer spaarbrieven of obliga ties van de Nationale Woningbouwle ning. b. Laat dit geld ten goede komen van de wederopbouw of de woningnood van Uw eigen gemeente. DE GEZAMENLIJKE BUR GEMEESTERS VAN WEST ZEEUWSCH VLAANDEREN. 17EN wel zeer zeldzaam jubilé vierde te Borssele de heer C. Karelse. Niet minder dan 60 jaar is hij in dienst geweest op het landbouwbe drijf van de familie Quist en drie ge neraties van haar heeft hij trouw terzijde gestaan bij het werk van alle dag. Natuurlijk liet de familie dit bij zondere Jubilé niet onopgemerkt voor bijgaan. De oude getrouwe werd wat men noemt in de bloemetjes gezet en kreeg voor een stut bij het gaan een fraaie wandelstok en de toezegging dat hij voortaan van zijn welverdien de rust kan gaan genieten. De Z.L.M. presenteerde de heer Karelse een mooi getuigschrift. Nagekomen en verbeterde uitslagen Zaterdagcompetitie. Ie KLASSE: Kapelle 1—Krabbend*]ke 1 21; Nieuwdorp 1Serooskerke 1 21; Wemeldinge 1—VCK 1 7—2; Rillandia 1— Colijnspl. Boys 1 3—1. 2e KLASSE A: MEVO 1—Wolf aartsdijk 1 5—1 (MEVO kampioen). 2e KLASSE B: Krabbendijke 2Kapelle 2 30; Yerseke 3Nieuwdorp 2 113. 2e KLASSE C. Bevelanders 2-^-Mevo 3 8—1; Cortgene 2—Veere 2 uitg. 2e KLASSE D: Middelburg 7—VSC 1 91. 2e KLASSE F: Kruiningen 3—Driewe gen 2 3—6; Juniorencompetitie. JUNIOREN A. Groep AI: Schoondijke 1—Serooskerke 1 100; RCS 2—Arnemui- den 1 0—14. Groep All: Vlissingen 2Goes 1 0—3; Goes 2—Robur 1 1—1; Kapelle 1—Hansw. Boys 1 1—2. JUNIOREN B. Groep Bil: Breskens 1—Middelburg 3 10—0. Groep Bill: Goes 2—'s Heer Arends- kerke 1 4—4; Robur 1—Kloetinge 1 1—1. Groep BIV: Renesse 1Burgh 1 41; MEVO 1—Zierikzee 1 1—2. Groep BV: AZW 1—Terneuzen 1 1—3; Tern. Boys 1—Axel 1 03; Corn. Boys 1 Sluiskil 1 11. Groep BVI: Steen 1Graa&w 1 2—2. Zondagcompetitie. Ie KLASSE B: s Heer Arendskerke 1 Sluis 1 7—1. Ie KLASSE C: Dreischor 1—Zonnemai- re 1 6—2. RES. Ie KLASSE A: Hoofdplaat 2— Steen 2 3—5. 2e KLASE B. Zuidzande 1—Groede 2 9—0. 2e KLASSE C: Com. Boys 3—Honte- nisse 3 54; 2e KLASSE D: Dreischor 2—SVOWK 1 2-5. 3e KLASSE C: Sluiskil 3—Hulst 3 2—3; Graauw 2—Steen 3 02. Het int. tornooi te Havana De uitslagen van de 8e ronde luiden: Gligoric—Toran 1—0; Reshevsky—Romero 1—0. Afgebroken zijn de partijefft: Jtrnénez— Horowitz, RossolimoOrtega, Eliskases Quesada, Aleman—Najdorf, Lasker—Cobo Ereans—Steiner, en Prins—Romar. De partijen Planasde Solo Larrea en Gonzalez—Araiza leverden winstpunten op voor eerstgenoemden, aangezien Lar rea en Araiza, zoa's gemeld, naar Mexico zi.m vertrokken. CR IS EEN GELDREGEXTJE neergedaald over de hoofden van diverse Zeeuwsch-Vlamingen. In Hulst en ln Axel zijn de prijzen uitgereikt die de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor de z.g. „Inkuilwedstrijd" had uitgeloofd. JN de bijeenkomsten gaf de voorzit ter, ir p. r. Bouman, toelichting op diverse kwesties. Zo zei hij te ver wachten dat er dit jaar weer, even als in 1951, een 300 groenvoedersilo's zouden worden gebouwd ln de streek. De veestapel van Z.-Vlaanderen is vooruit gegaan, in tegenstelling tot sommiger mening. Slechts de melk veestapel is iets teruggelopen, EIGEN VOORZIENING .Adv ei tentie TR BOUMAN propageerde het ver werven van veevoeder door benut ting van de bijproducten van de land bouw en de stoppelgewassen. De in voer van krachtvoer vermindert nog steeds en daarom is deze eigen voor ziening wenselijk. De heer van Beest gaf een uitvoe rige uiteenzetting over de wedstrijd en de daaraan verbonden zaken. Er waren 230 deelnemers geweest, waar van er drie op een wel zeer gewaar deerde prijs aanspraak mogen maken. De heren Bleyenbergh te Hulst Pie^ ters te Axel en Dierikx te Aarden burg hadden n.l. ieder een silo be schikbaar gesteld! DE UITSLAG J-JIERONDER laten we de uitslag van de inkuilwedstrijd volgen. De prijzen die niet vermeld zijn, hebben we reeds gepubliceerd. Deze zijn ln FIRMA JURRIJ. TERNEUZEN, IN NIEUWE ZAAK pr?chUB00é=w ra" te Te"ieuzen is een verbouwde HnV^ h» «w-si :s schuttingen te voorschijn is gekomen mag er zijn. De gevel aan d! Nomd straat is een prachtig staaltje van aichitectuur. Het is een van de heer van Tijen te Aerdenhouf De grote etalages gunnen een onbe lemmerde blik tot achter in het diepe lichte zaknppand. Ook het de nm"1" 'S een gelukki8e vondst van de ontwerper, yanaf ieder punt is de gehele winkel in een oogopslag te overzien, hetgeen te danken is aan de derneV°béuwkunsVtan smaakvolle' m°- Westelijk Z.-Vlaanderen gevallen en werden te Oostburg uitgereikt. Gras en klaver: l s. P. de Bruyn. Driewegen f 50; 2 L. de Feyter, Axel f 40; 3 Gebr. Vael, Hulst f 30; 4 Jac. v. Hoeve, Zaamslag f 20 en 5 G. A. Dees, Terneuzen t 10. Gemengde kuilen: 1 M. J. Mullaert, Hoek f 30; 5 B. de putter, Hoek f 10. Ongehakselde bietenkoppen: 3 Ma- chielsen, Hulst f 55; 10 C. v. Hoeve, Zaamslag f 20; 11 J. v. Duysse, Nw.- Namen f 15; 12 J. de Kraker, Hoek f 10. Gehakselde bietenkoppen: extra prijs C. J. Stael, Westdorpe, een silo. Idem; A. de Nijs, Clinge, een silo. 1 Ph. Sameyn, Zuiddorpe f 40; 3 J. Haak. Zaamslag f 30. Gras en klaver, gehakseld: 4 D. Ste.vaart. Terhole f 20; 5 A. de Nljs, Clinge f 10. Lupine-Wikken: 2 Ph. Sameyn, Zuiddorpe f 20; 3 B. de Gronchel, Koewacht f 15. Stoppelknollen: Seghers, Zuiddorpe f 25; 3 H. Dhaenen, Zuiddorpe, f 15. OVER ENKELE WEKEN zal de beslis sing vallen of aan de concoursen van landelijke ruiters in het vervolg amazo nes kunnen deelnemen. Als adviseur is rector Bekkers uit Den Bosch tijdens de algemene vergadering van de Brabantse bond van landelijke rijverenigingen, die Vrijdag werd gehouden, dieper op deze aangelegenheid ingegaan, naar aanlei ding van de opmerking uit de vergade ring: „Wij willen nu wel eens haring of kuit". Het leven van de boerenjeugd, zo was o.a. in het betreffende voorstel neerge legd, is immers veranderd en waar dat nog niet is, zal het niet lang meer duren, daar alles zich in de samenleving wij zigt. De tegenstanders kunnen er wel blind voor blijven, maar zullen toch vroeg of laat moeten erkennen, aldus enkele kringen, dat het levensterrein van de boeren jeugd groter is geworden dan het bedrijf en het dorp. Men stelde zich voorts op het stand punt, dat nu nog door vorming en goede leiding alles in rechte banen is te bren gen, waar men over enkele jaren niet zeker meer van is. Op 17 Maart a.s., zo kon rector Beckers nog méde delen, zal deze aangelegenheid, die ook reeds in de nationale katholieke bond aan de or de is. in een vergadering van geestelijk adviseurs nog eens onder de loupe wor den genomen, om dan terstond tot een uitspraak te komen, OP MEER NORMAAL PEIL V/OORZITTER A. in 't Groen uit Don- v gen mocht op deze bijeenkomst, die door het trompettercorps van de staf fanfare werd opgeluisterd, o.m. begroe ten dr. Roelvink, voorzitter van de lan delijke katholieke bond en overste D. A. Camerling Helmolt, die een hoogst in teressante en leerzame inleiding heeft gehouden over paardendressuur. Een te rugblik werpende op 1951 stelde hij vast, dat de abnormaal grote sprong, die de landelijke ruitersport na de oorlog nam, is genivelleerd en men thans op een meer normaal peil is gekomen. Verheugend noemde hij het verschijnsel, dat ver scheidene jongeren bij de rijverenigingen zich hebben aangesloten. De kring Z. Vlaanderen is opgeheven, daar er nog slechts een vereniging, de afdeling Graauw, officieel is aangesloten. Dank werd gebracht aan de heer Vael, die voorzitter was, en opnieuw zal trachten deze kring nieuw leven in te blazen. In elftal van Bolton Wanderers Dinsdagmorgen bij de training (in het Olympisch Stadion) van de Bolton Wan derers, d?3 Engelse eerste divisieclub, die hedenmiddag in het Feijenoord-stadion een wedstrijd zal spelen tegen het Voor lopige Nederlands elftal, is gebleken, dat linksbinnen Hassall een lichte blessure aan zijn enkel heeft. Besloten is daarom deze speler voor de match van vandaag te vervangen door Webster, een van de twee reservespelers. Dobbelaere 11e te Velp In de omgeving van Velp werd Zondag door de Enka Sportclub een crosswed strijd gehouden om het kampioenschap van Nederland. Staf Dobbelaere van Marathon liep mee als enige Zeeuw en weid 11e. In de le klasse A van de afd. Zeeland van de KNVB werd de laatste wedstrijd gespeeld. Hansw. Boys won met 41 van het bezoekende Vogelwaarde, zodat de eindstand nu is: Luctor 14—25: Kruinin gen 14—23; Hansw. Boys 14—16; Vogel waarde 14—15: Rapenburg 1411; Cort gene 14—10; Volharding 148; Patrijzen 14i. In de le klasse B hadden de Lewed. Boys, hoewel zij zelf niet in het veld kwamen, een goede dag. Zij werden een handje geholpen door Domburg, dat Groede op eigen veld een 22 gelijk spel wist af te dwingen. De Noormannen be hielden hun, overigens kleine kans, door de laatste wedstrijd tegen Walcheren in Vlissingen met 14 te winnen. Ook 's Heer Arendskerke won haar laatste wed strijd, want Sluis moest met een stevige 7—1 nederlaag over de Schelde terug. In de le klasse C kreeg Zonnemaire ln Dreischor met 6—2 de kous op de kop. DE LAGERE ELFTALLEN. In de res. le klasse C lag de titel voor Vlissingen 3 voor het grijpen, maar de ontmoeting met Terneuzen 3 eindigde in een 2—1 nederlaag voor de rood-witten, zodat Terneuzen 3 nu de beste kansen heeft. De laatste wedstrijd zal hier de beslissing moeten brengen. Middelburg 3 stuurde Ierseke 2 met een 4—2 nederlaag naar huis. In de 2e klasse A behaalde Hansw. B. 2 een benauwde 4—3 zege op RCS 3. In de 2e klasse B werd Biervliet 3 kampioen door Retranchement op eigen veld met 1—3 te kloppen. Groede 2 werd in Zuid zande met 90 verpletterd. In de 2e klas D kwam Dreischor 2 nog wat steviger op de onderste plaats, want het kreeg cp eigen veld van SVOWK een 2—5 neder laag te slikken. Burgh 2 behoeft nu uit de beide resterende wedstrijden nog maar één puntje te behalen om de titel te ver overen. In 3A bleef Domburg 2 aan de kop door een 51 overwinning op Middelburg 6. ZATERDAGMIDDAGVOETBAL. In de le klasse van de Zaterdagmiddag competitie gebeurde het opmerkelijke feit, dat alle thuisclubs wonnen. Nieuw dorp behield de leiding door een 41-zege op hekkesluiter Serooskerke. Arnemui- den stuurde Kloetinge met een 4—1 ne derlaag naar huis en veroverde de 2de plaats, want VCK zag zich in Wemeldinge met 7—2 geklopt. Kapelle zette haar eind spurt voort en door een 21 overwinning op Krabbendijke is het practisch in vei ligheid. Rillandia stuurde Colijnsplaatse Boys met een 31 nederlaag over de Zandkreek terug. In de 2e klasse A werd MEVO kam pioen door een 51 overwinning op het bezoekende Wolfaartsdijk. In de 2e klasse B verspeelde het leidende Arnemuiden 2 een kostbaar puntje door een 1—1 ge lijk spel tegen Kloetinge 2. Laatstgenoem de ploeg werd hierdoor uitgeschakeld, maar Ierseke 2, dat een stevige 11-3 zege behaalde op Nieuwdorp 2, handhaafde zich op de tweede plaats. Krabbendijke 2 behield een overigens theoretische kans door Kapelle 2 met een 3—0 nederlaag naar huis te sturen. VCK 2 klopte We meldinge 2 met 6—1. In 2C werd MEVO 3 door Bevelanders 2 wat steviger op de onderste plaats ge nageld (8-1). In 2D bleef 's Heer Arends kerke 2 aan de kop, want RCS 4 kreeg op eigen veld een 0—7 nederlaag te slikken. Middelburg 7 bleef de leiders dicht op de hielen, want VSC moest met een 9—1 nederlaag naar Vrouwenpolder terug. Néé EEN uiteenzetting door secretaris ir. J. Wellen uit Tilburg over het doel en de werkwijze van een gevormd kader, geschiedde de uitreiking van de door het hoofdbestuur van de NCB ge schonken bekers aan de kringkampioe nen-achttallen. Voor de kring Breda is dit ..Wilhelmina" te Gilze, kring West- Brabant .Stadhouder Willem III" te Din- teloord en voor de kring Zevenbergen „The country rider" in Oudenbosch. Terloops is ook' al gesproken over het zilveren bestaan van de Brabantse bond. Ook met de Bredase feesten zijn de lan- dolijke ruiters heel wat van plan; zij zullen worden ingeschakeld bij het groot se NCB-spel, dat in Augustus in de Ba- roniestad wordt opgevoerd en waaraan 1500 personen deelnemen. uit de agrarische sector CONCOURSEN DE CONCOURSEN voor de kring Bre da zijn vastgesteld op 20 April te Prinsenbeek, 18 Mei in Zundert en 6 Juli te Huiten; voor de kring West-Brabant op 18 Mei te Nispen, 15 Juni in Roosen daal, 6 Juli te Moerstraten, 20 Juli in Huybergen en op een nader te bepalen datum in Augustus te Halsteren. Dit jaar zullen behalve de kringkampioenen nog vijf van de beste achttallen aan het bondsconcours mogen deelnemen en voorts de reserve-kampioenen van de in dividuele dressuur. Er zal een zgn. hoofd klasse voor achttallen en individuele dres suur worden ingevoerd en op voorstel van de kring Breda wil men komen tot een bondsruiterlied. Deze kring bracht verder naar voren in de loop van de zomer enkele gezamenlijke bedevaarten te paard te houden met H. Mis en paar- denzegening, waarvan de organisatie aan de kringbesturen wordt overgelaten. Internationale deelneming Door ongeveer 20.000 turners en turn sters zal deelgenomen worden aan het vierjaarlijkse gymnastiekleest van liet KNGV, dat met Pinksteren op het ter rein van Houtrust en ln de Houtrusthallei. te Den Haag zal worden gehouden. Het staat reeds vast, dat België. Dene marken, Frankrijk, Italië en Zwitserland vertegenwoordigd zullen worden door groepen van in totaal 500 deelnemers. Van hen behoren velen tot de beste tur ners van de wereld Geslaagde gyninastiekuitvoe- ring „Wilhelmina" De Middelburgse Turnvereniging Wil helmina hield haar jaarlijkse uitvoering in het Schuttershof. De oefenstof bleek goed voorbereid te zijn en aan de uitvoe ring van de oefeningen kleefde dan ook zelden een fout. De bondsoefening voor dames vooral werd subliem uitgevoerd. De vice-voorzitter, de heer^H. A. Acda, deelde in zijn openingswoord mede, dat Wilhelmina thans 250 leden telt. Hij over handigde de beide scheidende bestuurs leden, mej. Louwerse en de heer de Leeuw een herinneringsgeschenk. Aan de hoofdleidster, mej. P. Klap, bood hij bloemen aan. De avond werd o.m. bijgewoond door burgemeester Bolkestejjn en de wethou ders Kögeler en Bcrenpas. De Zeeuws-Brabantse Turnkring was vertegenwoordigd door de heren F. G. Dinsdagmorgen bij de training (in het AUTO. EN MOTORCLUB TE AXEL. Er bestaan plannen om een Auto- en Motorclub op te richten voor Axel en omgeving. De initiatiefnemers hebben een vergadering uitgeschreven op Don derdag a.s. in De Graanbeurs te Axel. GOES, 4 Maart. Eierenprijzen. Be richt van handelaren. Kippeneieren IO'/ü, kleine eieren 10; ganzeneieren 25; kal koeneieren 15. Prijs voor verse kippeneieren f 1.98 per k.g. Voor vuilschalige en gewassen eieren wordt 2 cent per stuk minder uit betaald. GOES, 4 Maart. Verpakt fruit: Goud- reinetten A 55—61, B 47—50, C 43, Golden Delicious A 7678, B 61, Jonathan A 64#- 73, A 53, Cox Orange Pippin A 69—87. Fruit voor export: Jonathan A 5558.70, BC 48—52, I 39—55.10, II 30.90—32, Gol den Delicious A 67, BC 55, I 42—65, II 39, Winston A 50, I 3650, II 24, Cox Orange Pippin I 5565, Goudreinetten I 4149. Gewone veiling: Gieser Wildeman 3252, Kleipe-ren 2143, St. Remy 3146, Com- tesse de Paris 3155, Goudreinetten 24 38, Golden Delicious 2945, Cox Orange Pippin 1940, Jonathan 22—49, Zure Bel lefleur 1038, Winston 1533, Zoete Erm- gaarde 2140, Goudreinetten (grof) 4047 idem (stek) 19, Kroetappels 311. ROTTERDAM, 4 Maart. Aanvoer in to taal 5071; vette koeien en ossen 810; ge- bruiksvee 906; vette kalveren 50; graskal veren 186; nuchtere kalveren 2210; var kens 102; biggen 389; paarden 242; veu lens 19 Vette koeien 280300, 260275, 230255; vette kalveren 270—290, 260—270. 240—250; graskalveren 350—250—200; nuchtere kal veren 52—48—43; biggen 57—52—48; slacht paarden 225—215—205; schapen 145—135— 105; lammeren 135125115; kalfkoeien 975870—770; melkkoeien 975670770; vare koelen 750—675—660; vaarzen 725— 675—580; pinken 550450350. Vete koelen aanvoer Iets minder, han del kalm, prijzen van vorige week goed te handhaven, prima's boven notering; vette kalveren aanvoer als vorige week. handel stroef, prijzen vooral niet hoger; graskalveren aanvoer iets ruimer, handel stil, prijshoudend. Nuchtere kalveren han del flink, handel redelijk, niet geheel prijshoudend. Biggen aanvoer groter, han del redelijk, prijzen constant. Slachtpaar- den aanvoer ruimer, handel stug. ruim prijshoudend. Schapen aanvoer als vorige week. handel traag, prijzen iets minder. Lammeren aanvoer als vorige week, han del traag, prijzen iets minder. Kalfkoeien aanvoer iets groter, handel kalm, prij zen stabiel. Melkkoeien aanvoer iets gro ter, handel kalm, prijzen stabiel. Vare koeien aanvoer ruimer, handel redelijk, prijzen vooral niet lager. Vaarzen aanvoer even groter, handel tamelijk, prijzen on veranderd. Pinken aanvoer even groter, handel tamelijk, prijzen onveranderd. WATERSTANDEN Mannheim 305 5), Trier 266 (4-151, Keulen 313 (+1), Ruhrort 544 (—0), Lo- bith 1161 (—7), Nijmegen 938 (—7), Arn hem 913 (—8), Eefde 436 (—61, Deventer 330 (—9). Namen 188 (+3), Borgharen 4170 (+8), Belfeld 1250 (-3), Grave (7), Vrees wijk 111 (—3), Lith 145 (—11). Belangrijk bericht voor degenen, die over 1951 een vordering hebben op een rijksinstelling Het ministerie van financien vestigt er de aandacht op, dat alle vorderin gen op rijksinstellingen over 1951 zo spoedig mogelijk moeten worden in gediend. Vorderingen ten laste van de verschillende departementen van al gemeen bestuur en de daaronder res sorterende diensten, instellingen enz. moeten uiterlijk 31 Mei a.s. bij het betrokken departement zijn ingediend. Vorderingen op bet staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf, op het staatsbe drijf der posterijen, telegrafie en tele fonie, op het staatsmuntbedrijf, op staatsmijnen, moeten uiterlijk 15 Maart a.s. worden ingezonden. In het belang van de schuldeisers wordt er nadrukkelijk de aandacht op gevestigd, dat latere indiening tot langdurige uitstel der afdoening kan leiden. Van de indiening kan, op ver zoek, een schriftelijk bewijs worden verkregen. 733-00 F AMI LIEBERICHTEN (Uit andere bladen) Geboren: Joris, zoon van P. van Grinsvenvan Duimen, Oisterwijk. Overleden: Krijger, 72 jaar, Riilanfl-uath. A. ThoonenJans:n, 39 jaar, Tilburg. A. Hellwig—Aus- sems, 60 jaar, Maastricht; C. v. d. Lindenvan Hooft, 68 jaar, Rotterdam. Met grote vreugde en dank aan God geven wij kennis van de geboorte van onze zoon, die bij het H. Doopsel de namen ontving PETRUS GERARDUS MARIA Wij noemen hem Peter W. Steenbakker M. Steenbakker- v. 2. Waart Heinkenszand, 2 Maart 1952 Kerklaan 53 765-0 Voor de vele blijken van be langstelling, ondervonden bij ons huwelijk, betuigen wij, mede namens wederzijdse ouders, onze hartelijke dank. M. A. de Winter C. A. M. de Winter- Janssen Nisse, 5 Maart 1952 Ambachtsherendijk 118. De Besturen van Kruispol der waterschap „Lamswaar- de C.A." maken ingevolge Art. 35 van het Algemeen Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zeeland bekend, dat de herziene lijst van stembevoegde Ingelan den ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Wals oorden vanaf 5 Febr. 1952 gedurende veertien dagen ter inzage ligt. 756-0 Hontenisse, 3 Maart 1952. De Besturen voornoemd. WOONHUIS HULST DE NOTARIS te HULST zal op Maandag 10 Maart '52 nam. 4 uur in het café, be woond door dhr. A. Crom- been aan de Tivoliweg te Hulst, ten verzoeke van de familie Crombeen, publiek verkopen: HET WOONHUIS met aan- behoren ,stal en erf, aan de Molenstraat 16 te Hulst, ka dastraal bekend Sectie A. nummers 40 en 41, groot 97 ca. In eigen gebruik te aanvaar den op 1 Mei 1952. Betaling koopsom één maand na de toewijzing. Elke dag te bezichtigen. gevraagd voor enkele dagen in de week. Br. onder no. 15762-0 Dagblad De Stem, Hulst. Bezoekt ring te de vergade- op Donderdag 6 Maart in Hotel „De Linde". Plantgoedkeuren 6-7 u. Lezing 7-9.30 u. G. V. „Zeeland". In het ST. JOSEPHZIEKENHUIS te Vlissingen bestaat momenteel weer gelegenheid, om nog enkele beschaafde meisjes in te schrijven voor de opleiding van Gegadigden dienen hun sollicitatie te richten aan Eerw. Moeder Overste. de Brieven onder no. 15745-oo bureau van dit blacf Met ingeweven ruitje. Zeer modern. Prachtige kleuren 130 c.m. breed f 6.80 Ottoman Faconn r» laP°nIien Voor blousses Kreukvr^ C.m- pasteltinten breed Zuiver wollen MANTELSTOF. Beige, reseda, rood. Zeer chic. 140 c.m. breedf 10.90 MOUSÜCO Linnen inmprimé 20 verschill. frisse dessins Gabardine weefsel. Zeldzame kwaliteit. Absoluut waterdicht. Verschill. kleuren. 140 c.m. breed f 5.90 Wasecht, 80 c.m. breed IVIaZUrlta zÜden jerseys met wollen draad DE ideale voorjaarsstof. In iedere gewenste kleur! 90 c.m. breed ƒ4.90 VerderDRIE speciale aanbiedingen Deze dwingen tot kopen SHANTIN LINNEN 10 kleuren. U kunt er alles van maken 80 c.m. breed Jl25 SPIRETTA Fijn wol voorjaarsstofje. Zeven prachtige pasteltinten. 130 c.m. breed ƒ4.90 BEW. BLOUSE ZIJDE Wit, Lila, Rose, Blauw en groen. BEELDIG! 110 c.m. breed J 50 Bijzondere aanbieding voor de heren Maarde dames kunnen er ook gebruik van maken. ENGELSE IMPORT 100 GE GARANDEERD KAMGAREN Wij hebben een toonaangevende collectie van 150 c.m. breed WIST U DAT GABARDINE STOFFEN voor PAN TALON, COSTUUM en MANTELPAK D E grote MODE van thans is Wij hebben ze natuurlijk in moderne kleuren 150 c.m^ breed lg.90 -J s BOSSTRAAT 20 BERGEN OP ZOOM TELEF. 913 DE ZAAK MET DE GROOTSTE SORTERING!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1952 | | pagina 3