Stad en Land Walcheren Zuid-Beüeland Z.-V LAANDEREN Dertig jaar streden Belgen voor hun natuurreservaat ja.eir/'tfae? OMW® laas Kapelse veiling zette voor iina 6 millioen om bij] NIEUWE PACHTNORMEN vastgesteld voor Zeeland WEG VERBETERING TE VOGELWAARDE TROPHY"::*' Grote plannen heidsdienst bij de Gezond- voor dieren vsl HE' I] Schoonheid der K almpthoutse Heide Geen gezochte argumenten.,.. Dia DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 5 MAART 1952 Zeeuwen op 22 Maart naar Stille Omgang Kies daarom extra-voedzame, MIDDELBURG STOOMVAARTMIJ „ZEELAND" VLISSINGEN Export-vooruitzichten niet gunstig DE BESTE GRONDEN PROCENTSGEWIJS 'T MEEST VERHOOGD Een hoger bedrag per leerling voor de bijzondere scholen De Virginia sigaret met de nieuwe kwaliteitsnorm Handelsbeurs te Goes TERNEUZEN AXEL HULST Eigen gebouw en laboratorium DE Gezondheidsdienst voor dieren te Goes heeft grote plannen. De ze dienst, die heel Zeeland omspant, is tot nu toe gehuisvest in het hou ten noodgebouw van de voormalige Centrale Keuken op het Ravelijn de Groene Jager te Goes. Hoewel er in de loop der jaren heel wat aan dit onderkomen verbouwd en verbeterd is, groeide men er toch langzaam maar zeker uit. Boekje dat iets verklaart van protesten tegen kazerneplan Ossendrecht OOSTBURG AGENDA c. landl 23( BESTUURDER BAEET OVERLEDEN Te St. Niklaas overleed de in ge heel 't Land van Waes en Z. Vlaanderen zo bekende, algemeen geachte bestuur van de onderwijs inrichting van de Zusters van O. L. Vr. Presentatie, de Zeer. Eerw. Heer Baert. Zelf afkomstig uit 't Land van Waes, heeft deze geestelijke door zijn bestuur en beleid deze inrich ting een naam bezorgt, die geheel België door bekend is. NED. TREKPAARD (O.Z.V1.) IN HULST BIJEEN. De afdeling Oost Zeeuwsch- Vlaanderen van het „Nederlandse Trekpaard" reeft in Hulst een kor te vergadering gehouden in „De Koning van Engeland". Het on- Qp de jaarvergadering van het Ge nootschap de Stille Omgang in ..Slot Ostende" te Goes gehouden, deelde de voorzitter, de heer M. Bak ker, mede, dat Zeeland op Zaterdag 22 Maart weer met een extra-trein naar Amsterdam zal reizen. Het ver trek uit Goes is bepaald op 's avonds 10.37 uur. Zodra men in Amsterdam aankomt wordt voor de Zeeuwse pelgrims en voor die uit Krommenie een H. Mis in „de Posthoorn" gecelebreerd, waarna men de historische beeweg zal volgen. Na het gemeenschappelijke ontbijt wordt in de vroege morgen weer de terugreis ondernomen. De afdeling Terneuzen gaat ook dit Jaar met de afdelingen van de eilanden mede. (Advertentie) Zo zuinig in 't gebruik! derwerp van bespreking was de komende algemene vergadering, die volgende week te Goes wordt gehouden. De afdeling heeft de kwestie van de afvaardiging naar deze vergadering besproken. WITTE PATERS NAAR AFRIKA. Dinsdag vertrokken van Schip hol de Witte Paters O Dierikx uit Oostburg en Fr- van Waesberghe uit Hulst. De eerste is bestemd voor Ruwenzori, de laatste voor Bukoba. Dividendvoor stellen goedgekeurd IN de gisteren te 's-Gravenhage ge houden gewone algemene vergade ring van aandeelhouders van de Stoomvaart Maatschappij „Zeeland", Koninklijke Nederlandsche postvaart N.V., gevestigd te Vlissingen, werden het verslag van 1950 en de jaarstuk ken over dit jaar ongewijzigd vastge steld en het voorstel tot het uitkeren van het dividend op de 4y2 procent preferente winstdelende aandelen, als mede een dividend van 5 pet. op de gewone aandelen, serie a, b en c, goed gekeurd. De aftredende commissaris, de heer E. M. Alberts, werd met algemene stemmen herbenoemd. In de vacature, ontstaan door het overlijden van jiir ir O. C. A. van Lidth de Jeude, werd voorzien door benoeming tot commissaris van prof. mr F. de Vries te Amsterdam. OBSTAKEL VERWIJDERD In de brug aan de Poelendaelesin- gel bevond zich een betonnen rand, overblijfsel uit de bezettingstijd. De ze is thans verwijderd in verband met de Nieuwe Vlissingseweg. Er moest een lading springstof aan te pas ko men. DE NIEUWE KERK Rondom de Nieuwe- en Koorkerk zal binnenkort een grote opruiming worden gehouden. De directieketen zullen worden verplaatst, het bouw materiaal verwijderd en er zal een nieuwe bestrating worden aange bracht. De omgeving zal er ongetwij feld heel wat fraaier door worden. Namaak pinakel. Teneinde het effect te kunnen beoordelen is op de Lange Jan een houten model aange bracht van één der pinakels, welke ter verfraaiing zullen dienen. KINDERSTAD IN OUD-VLISSENGEN In verband met de komende feest- week van de V.V.V. zijn besprekingen gevoerd met de heer van Looij uit Tilburg, de organisator van de Vlisto. Het ligt in de bedoeling te komen tot een combinatie van Kinderstad en Oud-Vlissingen op tie Grote Markt. Arnemuiden POLS GEBROKEN Bij het uitstappen uit de trein kwam mej. J. v. zodanig te vallen, dat zij op drie plaatsen haar pols brak. Na in het ziekenhuis te Middel burg behandeld te zijn, kon zij naar haar woning worden gebracht. (~)P de jaarvergadering van de vei- llng Kapelle-Biezelinge kon de voorzitter, de heer P. Dekker uit We- meldinge, de verrassende mededeling deen, dat er een record-omzet van bijna zes millioen was geweest, wat ongeveer één millioen meer was dan In 1950. Dit resultaat treft te meer omdat de vooruitzichten in het begin alles behalve gunstig waren. Het is echter allemaal meegevallen. De fruitoogst in andere landen bleef beneden nor maal, wat de prijzen gunstig beïn vloedde. Duitsland werd een goede af nemer. Dank bracht de heer Dekker aan de kwekers die aan dit alles hebben meegewerkt. De kwaliteit der produc ten op de veiling is in 1951 wederom verbeterd. Bij de mededelingen zei de heer Dekker dat er 35 a 40.000 chips aangekocht zullen worden, als mede 15.000 kratten voor frambozen en bramen en 15.000 kistjes ter ver vanging van bushels. Er zijn commissies benoemd voor de bestudering van het vraagstuk van het transport in de veiling en voor O J-JERHAALDELUK is van verpach- terszijdo aangedrongen op publi catie van de pachtnormen, welke door de Grondkamer bij het taxeren van de verschillende pachtobjecten wor den toegepast. De Grondkamer meent aan deze wens te moeten voldoen, te meer daar één dezer dagen besloten is de nor men voor het maximum pachtpeil te verhogen. Onder maximaal pachtpeil wordt hier verstaan de hoogsttoelaat- bare pachtprijs voor grond van de al lerbeste kwaliteit. Daar ook de iets minder goede gronden tengevolge van de verhoging van het maximum pachtpeil enigs zins in pacht zullen stijgen, heeft de Grondkamer voor elk district ook het gemiddelde pachtpeil, d.i. de pacht prijs, welke in dat district het veel- vuldigst voorkomt, vastgesteld. Het ligt niet in de bedoeling de pacht van gronden van slechte kwa liteit te verhogen. Voor Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland en zuid-Beveland is het gemiddeld pachtpeil gebracht op f 130 a f 135 per ha. ongeveer 10% hoger dan weleer en het ma ximum pachtpeil op f 170 per ha. ge steld. Voor N-Beveland is .dit resp. f 140 a f 145 en f 170 per ha. Voor Walcheren f 130 en f 170; voor O.-Z.- Vlaanderen f 130 en f 160 en voor W.- Z.-Vlaanderen resp. f 135 en f 160. Voor humusrijke tuingronden mag voortaan f 275 worden bedongen, wat ongeveer f 50 hoger is dan tot heden het geval was. BOOMGAARDEN V/OOr zeer goede boomgaarden, door de verpachter ingeplant, geldt een gedifferentieerd tarief. Zijn ze geheel of grotendeels door de pachter opgekweekt dan is de pachtprijs de eerste 12 Jaar maximaal gemiddeld f 250 per ha. en daarna f 500 per ha. Zijn ze niet opgekweekt door de pachter en in volle productie, dan mag de pachtprijs maximaal f 750 per ha. zijn, wat ongeveer f 200 hoger is dan tot nu toe. Met inachtneming van bovenver melde nonnen, zal de pachtprijs schattenderwijs moeten worden be paald ten aanzien van; 1 boomgaarden van mindere kwali teit, al dan niet in volle productie; 2 boomgaarden, die door de pachtei zijn ingeplant; 3 boomgaarden, waarvan de produc tie afnemend is. Bij de vaststelling van de pacht prijs van een hofstede wordt de pachtprijs van de bijbehorende lan derijen verhoogd met een toeslag voor de gebouwen te weten: voor het woongedeelte: f 100 tot f 400; voor de bedrijfsgebouwen f 10 tot f 25 per ha„ afhankelijk o.m. van de omvang en de staat der gebouwen en de grootte van het bedrijf. In bijzondere gevallen, te beoorde len door de Grondkamer, kan van bovenvermelde toeslagen worden af geweken. het vraagstuk van wassen en inpul- pen van aardbeien voor de industrie. Omtrent de vooruitzichten voor de fruitafzet kon de heer Dekker niet optimistisch zijn. Speciaal betrof dit het zacht fruit. De importbeperkende maatregelen in Engeland en Frankrijk zijn hierop van grote invloed. De vooruitzichten voor de export naar Duitsland schij nen gunstiger te zijn. Het jaarverslag dat werd voorgele zen door de directeur, de heer A. D. Snoep, was een uitvoerig verslag met veel interessante gegevens. We ontlenen er het volgende aan: De veiling te Kapelle is een speci fieke fruitveiling. Groenten en aard appelen maken slechts 2% uit van de totale omzet. Van de aanvoer werd 5% afgenomen door de detail handel; 27% door de groothandel; 43% door de erporthandel en 25% door de industrie. Opmerkelijk is het hoge percentage voor export. Het be lang hiervan springt wel direct in het oog. De oogst van peren was 600 ton minder dan het vorig jaar. Niettegen staande deze verminderde aanvoer was de gemiddelde prijs toch 4 cent per kg. lager. Erg belangrijk is op de vei ling Kapelle de aanvoer van klein fruit; aardbeien, frambozen, bramen en bessen. Hiervan werd 2076 ton ge veild voor een totaalbedrag van f 1.611.000. De capaciteit van het koelhuis is, dank zij de verbouwing, op 1500 ton gekomen. De aftredende bestuursleden, de heren P. Dekker, J. Burger en A. de Waard, werden herkozen. In de twee vacatures benoemde men de heren S. de Visser en P. v. d. Have. Vogel- eerste QE GEMEENTERAAD van waarde kwam voor de keer in 1952 bijeen. Het raadsbesluit van 20 October 1951 tot wijziging van de begroting in verband met de werkzaamheden aan de Grintweg naar Hontenisse, is thans ook door G.S. goedgekeurd. G.S. delen tevens mede, dat deze weg naar hun mening niet 1 meter maar 1.50 meter verbreed dient te worden en geven in overweging om de ver harding van de weg te verzwaren. De geraamde post van f 11.000 dient hiertoe verhoogd te worden tot f 17.000. B. en W stellen voor aan het verlangen van G.S te voldoen, waar toe de raad zonder hoofdelijke stem ming besluit. Aan de Middelbare Landbouwschool te Roermond werd een bijdrage ver leend van f 100,aangezien deze school bezocht wordt door een leerling uit deze gemeente. B. en W. delen mede, dat na een bezoek van de Rijkscontroleur voor de overbruggingsregeling besloten werd de heer C Martinet aan te zoe ken als controleur voor de gemeente op te treden. De heer Martinet heeft deze functie reeds aanvaard voor het tijdperk van 6 maanden en tegen een vergoeding van f 250.per jaar. B. en W. etellen voor deze benoeming te bekrachtigen. Op verzoek van enkele raadsleden wordt echter besloten •alsnog voor deze functie een oproe ping te plaatsen Van de zijde van de Hoofdinspectie van het Lager Onderwijs en door het Provinciaal bestuur wordt de aan dacht er op gevestigd, dat een ver goeding van f 22,per leerling voor de bijzondere scholen te gering is te achten. Vooral scholen met een klein leerlingenaantal kunnen uit dit bedrag niet voldoende putten voor het onderhoud der school. B. en W. stellen voor het bedrag te verhogen tot f 25,-— per leerling. Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voorstel van B en W. aangenomen. Verder besluit de raad, dat de ge meente zal toetreden tot de Ned, Ver. voor Gemeentebelangen tegen een contributie van f 10.per jaar. Ook wordt toegetreden als lid van het Koningin Wilhelminafonds tegen een contributie van »/i cent per inwo ner. Van de gemeente Hulst is een ver zoek ingekomen om verlenging van de kasgeldlening van f 100.000 met 6 maanden. B. en W hebben nagegaan, welke kapitaalsuitgaven de gemeente zelf dit jaar vermoedelijknog te doen zal hebben en komen tot een totaal van pl.m. f 67.000, terwijl aan reserve slechts f 15.000 aanwezig is. B. en W. stellen op grond hiervan voor om de verlenging slechts voor f 50.000 toe te zeggen, met welk voor stel de raad zich kan verenigen. Van het bestuur van de nieuw op gerichte mondharmonicaclub te Bosch. kapelle is een verzoek ingekomen om een subsidie van f 125, of een ren teloos voorschot tot dat bedrag. Dit geld zou moéten dienen voor de aan koop van instrumenten. Met algemene stemmen wordt be sloten om de vereniging een rente loos voorschot van f 125.te verle nen. RONDVRAAG Ook de weg in de kom van Bosch- kapelle kwam weer eens ter sprake. De voorzitter deelt mede, dat Bouw en Woningtoezicht een plan heeft om deee weg te vernieuwen, hetgeen on geveer f 20.000 zou vergen. Verschil lende leden van de raad spreken er hun verbazing over uit, dat deze vernieuwing zoveel moet kosten, vooral ook omdat deze weg toch heus niet voor een appel en een ei tot stand gekomen is. Bovendien is de weg toen slecht gelegd. Om nu de weg tonrond te laten maken zou naar de mening van de heer A. de Bakker niets anders moeten gebeuren, dan de weg aan één kant laten zak ken. De oude rioolputten van Stop peldijk zouden dan hier nog kunnen dienen. Hij vindt het overigens wel jammer, dat al dit werk blijft liggen terwijl er zoveel werklozen in eigen gemeente zijn. Nadat nog enkele raadsleden hun mening hieromtrent weergegeven hebben, wordt besloten om voor de verbetering van de oprit te Schapers- hoek en de weg in de kom van Bosch- kapell'e een bedrag uit te trekken van f 8000.—. De raadsleden van Ossenisse vragen wanneer koolas verwacht mag wor den voor de verschillende voetpaden aldaar. Ook hieraan zal aandacht worden besteed. Omtrent de verbetering van de Grintweg naar Hontenisse vraagt de heer Serrarens nog, wanneer hier mee zal begonnen worden. De voor zitter zegt, dat het in de bedoeling ligt om het werk zo spoedig mogelijk uit te voeren. Hij zal zich in ver binding stellen met de fa. Hol. Wan de rondvraag maakt de heer Vink gebruik om nog eens de aandacht te vestigen op de erbarme lijke toestand van de oprit te Scha- pershoek. De voorzitter deelt mede, dat hij deze zaak heeft besproken met de opzichter van Bouw- en Woning toezicht. Als de gemeente die oprit zou moeten leggen zoals verlangd wordt, dan zou dat zeker nog f 2000- vergen, hetgeen toch wel aan de ho ge kant te noemen valt. Volgens de heer A. Bakker, die indertijd met de Directeur van Bouw- en Woningtoe zicht die oprit ter plaatse heeft op genomen, ligt deze oprit veel te steil. Naar zijn mening zou dit euvel ech ter met weinig kosten te verhelpen zijn, door aan de kop van de oprit pl.m. 30 M3 grond weg te nemen en deze naar achter de kruien. (Advertentie) IN „De prins" te Goes werd gisteren een handelsbeurs gehouden, waar aan een twaalftal groothandelaren in kruidenierswaren deelnam. Ter gele genheid hiervan waren er heel wat winkeliers uit geheel Zeeland naar Goes getogen, die de beurs niet en kel met een 'bezoek vereerden, maar die tevens een feestelijke bijeenkomst hielden, waarbij geanimeerd werd ge confereerd en gespeecht. K wadendamme Benoeming. Tot wiskundig advi seur van de levensverzekeringsmaat schappij „Noord Braband" te Waal wijk werd per 1 April benoemd onze plaatsgenoot A. A. De Boo. Overleden: J. Goen- Ovezande Burg. Stand, se 20 j. Gehuwd: C. de Winter 26 j. en M. Boonman 27 j.; J. Oostdijk 25 j. en L. de Greef 22 j. Geboren: Adviana d.v. L. de Jonge- Doene; Antonette d.v. C. Koens-Koens Catharina d.v. C. Priem-van Tiggelen. GEMEENTEBESTUUR GAAT en RECHTSGEDING VOEREN. Donderdag a.s. om zeven uur ver gadert de raad van onze gemeente in het gemeentehuis. Op de agenda staat het voorstel een rechtsgeding te voe ren tegen de fa Feenstra C.V. te Ca- pelle a d IJssel. Deze firma heeft de gemeente op 27 Februari gedagvaard inzake een bedrag van f 6825. SCHOLEN GEOPEND Vandaag zijn de R.K. Lagere School en de Kleuterschool weer ge opend Aan de gedwongen 14-daagse vacantie is dus een eind gekomen. CONTACT-AVOND DAMCLUBS In de Dubbele Arend is een con tact-avond gehouden tussen vier be vriende damclubs. „De goede zet" had Zaamslag, Spui en Axelse Sas sing op bezoek en de gezamenlijke damvrienden hebben een prettige en gezellige avond gehad. Zaamslag, de club, die het kampioenschap bij el kaar gedamd had, werd er hartelijk gehuldigd en tevens is afscheid ge nomen van de secretaris van „De goede zet", de heer Peeters die naar Oss vertrekt. Hij kreeg een fraai af scheidscadeau en mevr. Peeters, die de avond meemaakte, werd in de bloemen gezet. OUDERMIDDAG LYCEUM In het jansenius Lyceum is een oudermiddag gehouden waarvan een zeer druk gebruik is gemaakt. Het gaf de ouders gelegenheid met de do centen over de leerlingen te spreken. De heren leraren resideerden in de klaslokalen en in de gangen was het een grote drukte van wachtende ouders, die het wel eens over de wis- kunde-knobbel of het Frans van zoon lief wilden hebben. Zeer veel ouders hebben gebruik gemaakt van deze vruchtbare uren. Kapellebrug TEGEN DE SLAGBOOM De motorrijder S. kwam terecht te gen de slagboom, die zich nabij 't douane-kantoor bevindt. De verwon dingen waren van die aard, dat de motorrijder naar 't ziekenhuis te Hulst moest vervoerd worden. Clinge „DE SNELLE DUIF' NAM BELANGRIJKE BESLUITEN De leden van de duivenvereniging „De Snelle Duif" kwamen onder voor zitterschap van dhr. Jos van den Branden samen in het Café bij Ed. Pilaet. Met medewerking van Her wonnen Levenskracht zal dit jaar voor de eerste maal een vlucht op Breteuü gehouden worden, waarvan de op- j brengst ten goede zal komen aan T.B.C.-patiënten. Voor deze vlucht zal Nieuw-Namen met Clinge samen werken. Het bonnenconcojirs voor de vlucht uit Dourdans zal plaats vinden op 18 Mei, terwijl het koningschap der maatschappij zal bekampt worden op I 13 Juli bij een viucht uit Dourdans 1 De kampioenschappen van de rruau I schappij zullen wederom vastgesteld I worden bij de vluchten op 4, 11 en 18 I Mei a.s. resp. uit Quéverain, Breteui en Dourdans. Stoppeldijk Oost Fnesteruuïp. In het Vereni. gingsgebouw werd een propaganda. I avona gehouden voor de Oost Fries. I terhulp. Als toelichting werd een kor.! te film over dit onderwerp vertooWj Boschkapelle Kaartavond K.A.B. Ook voor derae kaartavonu van de k.A.B. bs stond weer veel belangstel.ing. li - ij aantal deelnemers bedroeg 52. De uitf slag was als volgt: 1 A. Vonk; 2 l Erpelimk; 3 L. de Smet; 4 Th. vï Vlieberghe; 5 J. van der Veeken; 6 Erpelinck; 7 C. van Bunderen; 8 Pieters; 9 A. van der Meijden; io de Bakker; 11 R. van Bunderen; G. Stockman: 13 J. Ottjes; 14 1 Piessens; 15 A. van Dijk. V ogeltvaarde BURGERLIJKE STAND Geboren; Magdalena d.v. J. La». wers-Herman; Irene d.v. F. Lauwert J Ottjes; Paulus z.v. D. de Bakker. Triest; Alouisius z.v. 9. Bun-Baecke; Petrus z.v. P. de Mutncfc-Wullems; Karei z.v.' A. de Bakker-Bogaert; Cor nelia d.v. E. Maas-de Bruijn; Magda lena d.v. G. van Bunderen-van Leuvcnf Rudolf z.v. R. de Rijk-de Bruyn. Overleden: M. Arens 87 j. wed. van| J. Schoof; R. Willems 91 j. wed. van J. Kox; P. Warrens 79 j. echtg. var. J. van Leuven. Gehuwd: R. Bisschop 29 J. en M| Morres 29 j. (Advertentie) Dit was door de directie en bestuur van de dienst reeds lang voorzien en vandaar, dat een bouwfonds in het leven werd geroepen, dat weldra zijn bestaansreden zal bewijzen. De dienst wil namelijk een geheel nieuw gebouw gaan stichten. Hef kocht daartoe van de gemeente Goes reeds anderhalve ha. bouw grond in de nabijheid van het nieu we transformatorenstation der P.Z.E. M. en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal dit jaar nog met de bouw van een eigen laboratorium annex kantoorlokalen worden begon nen. De resterende gronden blijven wei de, waai' men de te onderzoeken of te observeren dieren kan laten verblij ven. Goes mag zich gelukkig prijzen, dat ook deze dienst levensvatbaar bleek en voor goed „wortel schiet" in de Ganzenstad, welke daardoor haar 'ositie als agrarisch centrum verste vigd ziet. £)E Kalmpthoutse HeideVormt deze niet één prachtig geheel met de Nederlandse gebieden, genaamd de Kriekelaarsduinen, de Bie- duinen, het Groot Meer met het Klein Meer en het Zwaluwmoer? Dit terrein vertegenwoordigt een gezamenlijke oppervlakte van ca. 6000 ha. Twee-derde van dit ideale natuurreservaat behoort dus aan onze Noor derburen. Dit werd reeds jaren geleden ingezien. Daarom hadden dan ook besprekingen plaats met de vereniging tot Behoud van Natuur monumenten in Nederland. Deze bleek tenvolle voor het plan gewon nen, om van de Kalmpthoutse Heide een internationaal natuurreser vaat te maken. Behoeft het dus onderstreept, dat thans, in het raam van de samenwerking onder de Benelux-landen, een dergelijke realisa tie tenvolle verantwoord zou zijn?" persoonlijk belang vechten, of althans in wier tegenkanting voor een deel persoonlijke motieven schuilen. Deze laatsten moeten we buiten beschou wing laten, wanneer we, wat door de Belgen over het Nederlandse plan is gezegd, confronteren met de inhoud van Delaunois' boekje. Zo'n confrontatie moet dan de con clusie opleveren, dat de bezwaren der Belgen op zich zeker gerecht vaardigd zijn. Of er in Nederland een geschikter terrein gevonden kan worden, voor militair oefenveld is weer een andere vraag. Het ant woord daarop is in laatste instantie beslissend voor de juistheid der keuze van de Nederlandse militaire overheid. OOK DE DUITSERS LIET is wei frappant, dat de heer Delaunois in zijn relaas van wat hij noemt, „de strijd om het natuur reservaat" spreekt over plannen der Duitsers indertijd, om van de heide (en nu bedoelen we natuurlijk het Belgische deel) een militair oefen veld te maken. De Vereniging Natuur- en Stedeschoon heeft ook toen krach tig geprotesteerd en met succes. Mo menteel heeft zij dezelfde bezwaren dat een deel der heide, zij het dan op Nederlands gebied, vernield zal wor den en dat de rust in het Belgische natuurreservaat verdwenen zal zijn. Men acht het niet bevorderlijk voor een goed gedijen van reeën, vossen en vogels van diverse pluimage, dat tanks en kanonnen regelmatig de stilte van bos en hei zullen verscheuren! LOFZANG OP DE HEIDE T"\E Kalmpthoutse Heide M kinderen zullen er ODe Onze kinderen zullen er opgroeien in een atmosfeer van rust en stilte, ver verwijderd van het gewoel der stad", schrjjft Delaunois. „Zij zullen er de 70 schrijft Herman Delaunois, secre- taris van de Belgische vereniging Natuur- en Stedeschoon over de hei de, die één geheel vormt met de streek onder Putte cn Ossendrecht. waar over een half jaar ongeveer Neder landse militairen hun oefenterreinen zullen betrekken. En hij schrijft dit niet als protest tegen de Nederlandse plannen, want toen zijn boekje, waar in we deze passage aantroffen, gedrukt werd, was er van die plannen nog geen sprake. Wel is het werkje, dat uitgegeven werd door de vereniging Natuur- en Stedeschoon en dat nog niet lang geleden van de pers kwam, één lang en sympathiek pleidooi voor de handhaving van het Belgische na tuurreservaat, dat eerst na veei strijd en tegenwerking als reservaat werd erkend en waarvan het geklasseerde gebied grenst aan de Nederlandse bossen (in handen van Belgische grondeigenaars) tussen Putte en de Grote Meren. DE PROTESTEN FhE Belgische protesten tegen het kazerneplan Ossendrecht geven 't boekje dus wel een zeer actueel ka rakter. Daar zijn op de eerste plaats de protesten der Belgische natuur liefhebbers. Zij spreken uit naam van een geïnteresseerde gemeenschap en hun woord is oprecht. Daarnaast zijn er de Belgische grootgrondbezitters, die hun terreinen voor het Neder landse publiek gesloten hielden en die met ongeveer dezelfde argumenten als Natuur- en Stedeschoon voor een heide zien bloeien en de bijen horen zoemen. Zij zullen er de hete zomer zon door hun jonge huid voelen drin gen en er zich verharden tegen de koude Noordenwind. Zij zullen er de roep van kievit en wulp boven heide en ven leren kennen. Zij zuilen er zich één voelen met de grond die hen voortbracht, de grond waaruit ze alle krachten zullen putten om daar mee hun land te dienen...." Het boekje is één lofzang op de schoonheid van het natuurreser vaat. Delaunois beschrijft de flora en fauna van heide, bos en duinen, hij spreekt over de schoonheid van het landschap, dat nog even onge rept is als honderden jaren geleden, hij houdt een wetenschappelijk ge documenteerd betoog over de na- tuur-invloeden op het landschap in de loop der eeuwen, hij citeert wat de geschiedschrijvers over de heidestreek zeggen en h(j vertelt van de mensen, die er leefden cn streden. NA 30 JAAR STRIJD Ven met wollegras In het natuurreservaat der Kalmpthoutse Heide 11ITVOERIG geeft hij het relaas van wat hij noemt „de strijd om bet natuurreservaat". Er is een tijd ge weest, dat men de Kalmpthoutse hei de wilde doorkruisen met wegen en er tal van villa's wilde bouwen Er zijn andere plannen geweest, die 'n ontluistering van de heide tengevolge zouden hebben gehad. Altijd heeft de Belgische Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon hiertegen gevochten. Steeds heeft zij gepleit voor de in stelling van een natuurreservaat, dat na 30 jaar eindelijk tot stand kwam. Dat was in 1942. Nadien hadden er dus nog besprekingen plaats met de Ver eniging tot behoud van cultuurmonu menten in Nederland. Die vereniging kon zich tenvolle accoord verklaren met de plannen voor een internatio naal natuurreservaat. Er zal nu niet veel van komen Overigens mag het boekje van De launois een bewijs heten voor het feit, dat de Belgen „de eenheid van het natuurschoon aan beide zijden van de grens" niet hebben aangegrepen als een snel gezocht en wankel argu ment om de uitvoering der Neder landse militaire plannen tegen te i houden. AFB'RAAK „EENHOORN!' BEGONNEN Er is een aanvang gemaakt met het afbreken van het pand, waarin was gevestigd het café Eenhoorn. Op de plaats hiervan zal een plantsoen wor den aangelegd met vijver, alsmede een bronzen Eenhoornbeeld. Door het ver wijderen van dit pand zullen een zes- tal zakenpanden aan de nieuwe markt komen te staan en de laatste herinne ring aan de vooroorlogse situatie ver dwijnt. Breskens HAVENWERKEN VORDEREN De havenwerken vorderen goed. Met een heiblok en een stoomheimachine worden de 13 m. lange damwanden ge plaatst voor de nieuwe kade. Een grij per met lichter verwijdert de oude muurrestanten. Het werk trekt flinke belangstelling van de wachtende boot- passagiers. Schoondijke ONGELUK De motorrijder J. kon niet mes- uitwijken. toen een groep fietsers' scholieren op de Rijksweg over:- met het gevo.g, dat een der schol*? werd gegrepen en met bloedtt® hoofdwonde neerviel. Ook J. en 4t duopassagiere liepen lichte verwoh®- gen op, De scholier R. uit Eede wem ter observatie in het ziekenhuis w Oostburg opgenomen. Eens te meer blijkt hieruit W® noodzakelijk een rijwielpad naast de Rijksweg is. Sluis MUNITIE GEVONDEN Nog steeds wordt er in Sluis ach- tergeoleven munitie gevonden. Ook nu weer is aan het woonwagenkamp een mijn en een granaat ontdekt. De gevaarlijke projectielen zullen door de mij nopruim ingsdienst worden ver wijderd. Heille AANELSTEDING Door de architect L. A. J. v. Dongen uit St. Anna ter Muiden, is aanbe steed het bouwen van een woonhtf voor de heer A. v. Basselaere aan c Zanddijk alhier. Er is ingeschreven als volgt: A. J. H. v. d. Eisen te Sluis 263i5g Comm. Venn. j. F. H. A. te Sluis ƒ25400.—; H. Lecnknegt "f Aardenburg ƒ24950.— Th. v. H<X>"^1 Zoon te Heille ƒ24380.—; van de architect 23900.—. B#t is gegund aan de laagste inschrijven ANTWERPEN. Donderdag 6 Maart.- Fanny Elssler, in de Kon. Vlaamse Opera om 20 uur. GENT. Donderdag 6 Maart. Napo leon alleen, in de Kon. Nederlandse Schouwburg om 19.30 uur. HULST. Donderdag 6 Maart. Lez over Dendermonde door A. Lambraci voor Kunstkring Van de Vos Reinaerae in de Graanbeurs om 20 uur. SLUISKIL. Donderdag 6 Maart. Parochiehuis 19.30 uur: KAV. ningln t| gericht, dringend men aan ningen, len en West Z<j Waarol om di streek n| vangen nodig. I niet med ten kunl nen, mei noodwonl Het zef de gemel vervangir gend bel woningen! industrie^ is bouwk niet meel ten nergf Maar en rolerii onbewoorf bouwkapi] Waaroq Om Zeeuwsen aan dezq Helpt i Uw eig Ja! En| de briefk vingsbilje hecht in gij aan meenten, uitvoer gen Hoe leningen^ Vanaf van 25.- de postka| ken, ter 500.— ol alle bankf De reil 4 1/4 JTEN well Niet min(| dienst drijf van neraties terzijde g^ dag. NatuurlJ zondere Je bijgaan. men noen kreeg vooJ fraaie wa| dat hij vo de rust kj De Z.I Karelse CR IS El Zeen die de Rij uitgeloofd TN de bijd ter, ir 1 op diverse] wachten als in 1951 zouden woi De veestap vooruit gei sommiger veestapel i IR BOUM werven i ting van de bouw en voer van steeds en ziening wei De heer rige uiteen: en de daar waren 230 van er drl( deerde prij; De heren ters te Ax burg hadd< schikbaar JIEROND van de prijzen die we reeds De Noord: prachtig zal De firma verbouwde gepaard gega van relaties aanliepen te bieden, iahd

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1952 | | pagina 2