DUIZENDEN GEWONDEN Grote bedragen als steekpenningen Dorpen weggespoeld door reusachtige vloedgolven Honderden doden en gewonden NIEUWE ORGANEN voor DE EMIGRATIE Natuurgeweld barst los over Hokkaido Zal hij het doen? Jammerlijke vlucht naar de heuvels „Financiën" in de Eerste Kamer URKERS in Argentinië ontslagen Mevrouw Roosevelt aan het spinnewiel Directeur zieken huis veroordeeld K.N I.L -status verloren gegaan Blijde gebeurtenis in Engeland Rentespaarbrief voor belangrijk doel Wederopbouwwet Vader overrijdt zijn zoontje Hoge ambtenaar schendt het vertrouwen Eén jaar gevangenis geëist De toekomst r t elke oenen heel oenen beeld net vierkante gemakkelijk. i> tenen, 'jn kalfsleer, rloos. Bij' treinramp in Brazilië Regeling- kleuteronder wijs aan de orde Zo min mogelijk werk in D.U.W.-verband Lompen waren nylons Wilden op Zondag niet vissen Tweede Kamer behandelt het wetsontwerp Iets minder zacht hrInarvond:afh,ing' M Stalins opvolger? MILITAIRE BENOEMINGEN Gesneuveld in Korea Om reserve-officieren vrij te stellen van uitzending naar Indonesië De Lage Landen Dochter wilde niet naar Canada 92e JAARGANG No. 20361 Tïïtaave: N. V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureaux: Breda, peigerstraat 16. Telefoon: Redactie 8181, nistratie: 8778. - Verantwoordelijk Hoofd- J L„r- T T H A. Bruna. Redactieraad: v Hootegem Mr Dr. A. J. J. Mes. Mr. besteUing) f Losse nummers 13 cent. Postrekening no. 278841 Pryzen van buiten- landse abonn. worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Postrekening no. *(»»- ^^ag^e^trekt. DAGBLAD VOOR ZEELAND Bureau vóor~dë~Zeeuwse Eilanden: GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULST, Dubbele Poort 7 Tel. 102 (Bijbureaux: TERNEUZEN, Noordstraat^ WOENSDAG 5 MAART 1952 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 0.30 per m/m. (Ingezonden Mededelingen t 0.75 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.12 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.30 per m/m). Bij contract aan zienlijke reductie: volledig tarief en Alge mene Voorwaarden worden op aanvraag verstrekt. Staatwerk 3 cent per m/m extra. Incasso wordt berekend. Inzendingen op advertenties, welke de uitgevers om redenen te hunner beoordeling niet ver langen af te geven, worden vernietigd. 56, Tel. 2601, OOSTBURG, Nieuwstraat 41, Tel. no. 35) DER STEEN honderden doden, De zestigjarige onafhankelijke Antoinc Pinay, die door de president van Frankrijk, Vincent Auriol, aange zocht is te trachten een nieuw kabi net te vormen. DIJ EEN SPOORWEGRAMP te Rlo de Janeiro zijn vermoedelijk 120 personen gedood en bijna tweehon derd gewond. Op de „Central do BraziP'-spoorweg, in een der buitenwijken van Rio de Janeiro is een trein afkomstig uit Novaiguasso ingereden op ontspoorde rijtuigen van een trein uit Juiz de Fora. DE EERSTE KAMER heeft het wets ontwerp tot verhoging van het inko men der Kroon met 37 tegen 2 stem men aangenomen. Alleen de commu nisten stemden tegen. HET WETSVOORSTEL inzake veilig heidsvoorschriften voor gevaarlijke werktuigen en beveiligingsmiddelen is door de Eerste Kamer aangeno men. EEN DRIJVEND KLOOSTER wil men in Frankrijk stichten om godsdienstig werk te verrichten bij de vissersvlo ten. ZUID-AFRIKA heeft in de eerste elf maanden van het vorige jaar 13.058 immigranten opgenomen van wie 1890 uit ons land. FRIESLANDS oudste tweeling, Jaco- Dus de Vries te Akkrum en mevrouw N pc nes te Joure is giste ren 86 jaar geworden. DE LENTE KOMT: klein hoefblad in bloei te Amersfoort, ooievaars terue- gekeerd in Assen. EEN OVERSTROMING op het Noordelijke eiland van Japan. Hokkaido, heeft naar men schat honderden doden en duizen den gewonden geëist. Reddingsploegen banen zich een weg door de wrakstukken van door de vloedgolven en door brand verniel de huizen. Boven de actieve vulkaan van de geteisterde stad Koes- jiro hangen dreigende wolken. r)E VULKAAN Hibok-Hibok, op het eiland Camiguin op de Philip- pijnen blijft as en lava spu wen. Men vrees voor een nieuwe uitbarsting en de autoriteiten heb ben opnieuw de evacuatie-orders van de gevaarlijke zone van kracht doen worden. f)UIZENDEN JAPANNERS, die zich in de vrieskoude naar de heuvels hadden gerept, keerden terug om hun huizen niet meer te vinden. Zij wa ren weggespoeld. Als toonbeelden van ellende stonden zij in de koude tus sen vernielde spoorbruggen en uitge brande huizen. De Amerikaanse luchtmacht houdt zich gereed om voorraden uit te wer pen, waar zulks nodig blijkt te zijn. In Koesjiro zijn door de vloedgol ven, die 400 meter het land binnen drongen, meer dan 400 woningen ver nield. De golven voerden blokken ijs met zich mee. De schok in de Oceaan, waar op een afstand van ongeveer 65 kilome ter van Hokkaido de bodem van de Oceaan omhoog werd geduwd, heeft de naalden van seismografen tot In Duisland en Zweden doen springen. Het aantal daklozen in Nemoern wordt op 1200 geraamd. Een dorp van 400 huizen, Kiritappoe, is geheel on der de vloedgolf verdwenen. In Oerakawa, een stad 250 kilome ter ten Zuiden van Koesjiro zijn 1000 woningen vernield. In Sapporo zijn pakhuizen en scholen vernield. Tientallen vissersboten zijn op het land geworpen en bij Noemero is een trein in een tunnel ontspoord. Een mijn met 15 arbeiders is ingestort. Er is schade aangericht tot op 320 kilo meter ten Noorden van Tokio, gelegen op het Honsjoe. F)E EERSTE KAMER is gisteren be- gonnen met de algemene beschou wingen over de begroting van finan ciën. Over het algemeen had men zeer veel lof voor het werk van mi nister Lieftinck en men stak dat niet onder stoelen en banken. Natuurlijk waren er bedenkingen, o.a. over de angst, dat het particulier initiatief teveel in de hoek werd ge drongen. Mr. Regout (K.V.P.) had bijv. de indruk, dat het budgetaire en het fis cale beleid eenzijdig gericht zijn op de financiering van de staat ten koste van de economische activiteit in ons land. Vandaag worden de beschouwingen voortgezet. WERSCHENEN is de Memorie van Antwoord betreffende het wets ontwerp tot regeling van het kleuter onderwijs en van de opleiding van leidsters. Hieruit blijkt, dat de rege ring op afhandeling van het ontwerp vóór de verkiezingen toch prijs stelt. Bij het treffen van allerlei bezuini gingsmaatregelen een jaar geleden, was het op dood spoor gezet. Desbetreffende motie aangenomen r\E TWEEDE KAMER heeft gisteren gestemd over de moties, die zijn ingediend bij het werkloosheidsdebat, dat naar aanleiding van de interpel laties van de heren Stapelkamp (A.R.) en Nederhorst (P. v. d. A.) op 21 en 22 Februari is gehouden. De heer Stapelkamp had een motie ingediend, waarin de wens wordt uit gesproken, dat de werken, die de overheid in het kader van de werk- gelegenheidspolitiek laat uitvoeren en subsidieert, hetzij deze van cultuur technische, hetzij van civiel-teehnische aard zijn, zoveel mogelijk als vrij werk dienen te worden uitgevoerd en zo min mogelijk in DUW-verband. De regering wordt in deze motie uitge nodigd de daarvoor nodige maatrege len te treffen. Deze motie werd z.h.s. aangenomen. Een communistische motie werd verworpen. rjE RIVIERPOLITIE te Rotterdam had er de lucht van gekregen, dat het niet pluis moest zijn met ba len lompen, die uit de Verenigde Sta ten kwamen, bestemd voor doorvoer naar Zwitserland. Een onderzoek wees uit, dat 18.000 nylonkousen tussen de lompen ver borgen waren. ^AAR DE REDERIJ VAN ISEGHEM (België) bevestigt, zijn de achttien Urkers, die vier maanden geleden tegelijk met Belgische vissers naar Ar gentinië zijn geëmigreerd, daar ontslagen. De reden van het ontslag is, dat de Urkers op Zondag niet wensen te vissen, waardoor hun weekopbrengst geringer zou zijn geweest, dan van de Belgische vissers. 0OK DOOR de burgemeester van Urk is bericht over deze zaak ontvangen en een en ander heeft, zo als men begrijpen kan, in Urk grote beroering gewekt. Men vraagt zich af, wat er nu gebeuren zal. Men ge looft niet, dat de Urkers, na de ge vaarlijke overtocht van 73 dagen met hun scheepjes over de Oceaan, zo maar zullen besluiten terug te keren. De vier zoons van de heer Korf, die allen naar Mar del Plata waren vertrokken schrijven, dat de groep Urkers een verzoek heeft ingediend bij president Péron, om het ontslag on gedaan te maken. Tevens is de hulp van het consulaat ingeroepen. Mevrouw Eleanor Roosevelt vertoeft op het ogenblik in India. Zij bracht o.a. een bezoek aan de Harijan Colony in New Delhi, waar Ghandi vele malen vertoefd heeft. We zien haar hier aan de „Charka" het Indiase spinnewiel. ryE TWEEDE KAMER heeft gisteren in behandeling genomen het wetsont werp hondende instelling van organen ten behoeve van de emigratie. He denmiddag zullen de besprekingen worden voortgezet. IN DIERGAARDE BLIJDORP te Rotterdam zijn twee stekelvar kens tegelijk moeder geworden. Het ene, van Afrikaanse komaf, kreeg een drieling, hetgeen iets heel bijzonders is. De concurren te uit Turkestan moest zich met tweeling tevreden stellen. PINAY, de Franse informateur zal heden beslissen, of hij zal trachten 'n nieuwe regering te vormen. 16 MOBIELE ambulances zullen uit ons land naar Italië vertrekken. Zij zijn gekocht uit een gedeelte van de opbrengst der collecte voor de slacht offers der overstromingen. ANTON VAN DUINKERKEN (prof. u j J' M' H- Asselbergs) vertrekt heden per vliegtuig naar de Ned. An tillen. Hij zal lezingen houden op Cu rasao, Bonaire en Aruba. CANADA verstrekt geen visa voor emigranten naar dat land, in verband met het mond- en klauwzeer. De Ne derlandse emigratie-autoriteiten wil len trachten hiervoor een oplossing te vinden. I" de ochtend hier en daar mist. ™leVïens veeI bewolking met uRele verspreide buien, maar ook P aatseiyke opklaringen. Matige Wind tussen Zuid en Oost. Iets «sere middagtemperaturen dan gisteren. Vandaag: Zon onder 18.27 uur. „I on<ier 4.49 uur. Mor- onaL Z?n °I> 715 unr Zon nder I8.29 uur Maan op uur. Maan onder 5.26 uur. Het proefproces te Tilburg Hij gaat in hoger beroep TAE directeur-geneesheer van het Tilburgse ziekenhuis, dr. J. B. Stolte, is gisteren conform de eis door het Kantongerecht te Tilburg veroor deeld tot een boete van f 60. De arts had in September 1951 geweigerd de doodsoorzaak op een overlijdensver klaring in te vullen. Hij zal van dit vonnis in hoger beroep gaan. Zoals men uit ons verslag, dat wij over deze zaak hebben gegeven, weet, betreft het hier een proefproces. YY7EGENS OPHEFFING van het K.N.I.L. (Kon. Ned. Ind. Leger) is de status van K.N.I.L.-militair ver loren gegaan, weshalve een andere militaire status moest worden ver leend. De hierbij betrokken militairen vallen derhalve niet onder de mili taire ambtenaren-wet 1931. Deze uitspraak heeft de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep ge daan in een zaak van de minister van oorlog tegen de Ambonnees Petrus Saptenno. COMMIGE BRITSE BLADEN ver- spreiden het gerucht, dat de ko ninklijke familie een blijde gebeur tenis zou tegemoet zien. Men conclu deert dat uit het feit, dat de kroning van koningin Elizabeth is uitgesteld tot het volgende jaar en uit de om standigheid, dat een bekend Londens Gynaecoloog de koningin bezocht zou hebben. ryE BEDOELING van dit wetsont- werp is te komen tot instelling van een Raad voor de Emigratie. Reeds is ingesteld de functie van com missaris voor de emigratie. Deze Raad zal veelzijdig moeten zijn en be staan uit minstens 29 en hoogstens 37 leden. Behalve de commissaris hebben er zitting in vertegenwoordigers van de acht ministers vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en één vrouw. Voorts wordt een nieuw openbaar lichaam in het leven geroepen: het emigratie-bureau, bestaande uit drie leden van de Raad, die de maatschap pelijke organisaties vertegenwoordi gen. Dit bureau is genaamd de „emi gratie-dienst", is een hulporgaan van het rijk, waaraan de minister werk zaamheden kan opdragen. Verder zijn er nog door de minister erkende aan meldingsorganen. De £eer de Kort (K.V.P.) diende 'n amendement in (mede ondertekend door leden van C.H., A.R. en WD), beogende de benoeming van de ver tegenwoordigers der particuliere of kerkelijke organisaties door deze or ganisaties zelf te geschieden. Dit is de Sovjet-politicus M. Malen- kov, van wie verluidt, dat hij Maar schalk Stalin ais leider van de Russi sche Communistische Partij zal op volgen. Wijziging aangenomen door Ticeede Kamer 0ISTEREN heeft dé Tweede Kamer z.h.st. aangenomen 't wetsontwerp tot wijziging van de wederopoouwwet. De communisten kregen natuurlijk aantekening, dat zij geacht wilden worden te nebben tegengestemd. Dit wetsontwerp beoogt het treffen van voorzieningen ter voorkoming van een ondoelmatig gebruik van mate rialen en arbeidskrachten in net bouwbedrijf. Tevoren nad de minister een amen dement overgenomen van de heer v. Vliet (K.V.P.), waarin wordt bepaald, dat de door de minister te geven voor- scnriften beperkt moeten blijven tot die van bouwtechnische aard. Volgens dit overgenomen amendement dienen buiten geding te blijven voorschrif ten betreffende het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid in meer ah gemene, principiële en sociale zin. DIJ KON. BESLUIT zijn benoemd tot generaal-majoor: bij de Gene rale Staf, de kolonel F. H. W. C. J. van Dun. souschef van de Generale Staf, bij het wapen der Infanterie de kolonel H. M. G. J. Lentz, Inspecteur der Infanterie; bij het wapen der Ar tillerie de kolonel G. J. M. C. van Nij- natten. Commandant van de Lucht doelartillerie. Tragisch ongeluk te Aalten JTEN JONGEN van drie jaar is gis- terenmiddag te Aalten overreden door een vrachtauto die door zijn va der werd bestuurd. Het kind was op slag dood. De chauffeur H. W. H., van een der Aaltense textielfabrieken had op zijn tocht naar Enschede twee van zijn kinderen, een tweeling van drie jaar, meegenomen. In Aalten teruggekeerd nam de heer H. zijn kleuters voor zijn woning uit de cabine van de vrachtauto en zette ze in de tuin. Hij sloot het hek je, stapte in de auto en reed weg. Een van de kinderen heeft echter het hek opengemaakt en is naar de auto gehold. De auto was al in beweging en het knaapje kwam onder een der achterwielen terecht. T~)E REGERING maakt bekend. dat, tot haar leedwezen, tij dens gevechten in Korea in het tijdvak van 22 December 1951 tot 4 Januari 1952 is gesneuveld de aanvankelijk als vermist opgege ven soldaat T. Deegmulder, 24 jaar, ongehuwd en afkomstig uit Amsterdam. R. I. P. rjE ADVOCAAT-FISCAAL bjj het Hoog Militair Gerechtshof in Den Haag heeft gisteren een jaar gevangenisstraf geëist tegen de 68-jarige voor malige rescrve-luitenant-kotonel F. H. E. uit Den Haag, die tot 1950 als hooggeplaatst ambtenaar werkzaam was bij het ministerie van oorlog. Als zodanig zou hij giften hebben aangenomen, die hem gegeven werden met de bedoeling hem in strijd met zijn plicht te doen handelen. Voorts zou hij zich hebben schuldig gemaakt aan oplichting van 10.000 gulden. Van dit laatste had de krijgsraad hem echter vrijgesproken, doch veroordeelde hem voor de andere feiten tot anderhalf jaar gevangenisstraf. ■Té Dit is een rentespaarbrief van de Nationale Leningen voor de woning bouw 1952, waarvan de verkoop op 5 Maart is begonnen. 7 ONDER VEEL OMHAAL vertelde de grijze kolonel, dat hij in de winter van 1947-1948 f 2000 had aan genomen van de eerste luitenant A. D. Dit bedrag werd gegeven, opdat de kolonel, die een groot aantal reserve officieren voor uitzending naar Indo nesië moest uitzoeken, zou verhinde ren dat de broer van de eerste lui tenant D. als zodanig zou worden op geroepen. Eveneens had hij een bedrag van 2500 gulden aangenomen om te ver hinderen, dat de reserve eerste luite nant J. V., die als chemicus werk zaam was in de fabriek van de schen ker der 2500 gulden, naar Indonesië zou moeten vertrekken DE OPLICHTING QOK DE OPLICHTING kwam op de zitting ter sprake, 't Ging hier om f 10.000, die in 1948 ter hand wer den gesteld door een der directeuren van een maatschappij in Amsterdam. Een zekere H. had een oproep voor militaire dienst en uitzending naar Indonesië ontvangen. Met toestem ming van het ministerie werd over eengekomen, dat inplaats van deze onmisbare kracht een andere reserve- officier, een zekere A., naar Indone sië zou vertrekken. Deze officier werd echter later toch niet bereid gevon den om te gaan en toen zou de kolonel die inmiddels in het geval gemoeid was, een ander op de nominatie heb ben staan, die van de maatschappij dan een toelage van 10.000 gulden zou krijgen, om het financieel nadeel, dat deze door zijn diensttijd in Indonesië zou lij (ie n, te ondervangen. „IN DE HAND GESTOPT". Krijgsraad de kolonel van oplichting had vrijgesproken, doch hij achtte hem wel schuldig aan verduistering van de f 10.000. FjE KOLONEL voerde ter zijner ver- dediging aan, dat de Amsterdamse maatschappij zeer royaal met het geld was geweest en het hem als het ware in de hand had gestopt De duectie echter verklaarde, dat het alleen be doeld was als schadeloosstelling voor de officier, die bereid was in plaats van de voor de maatschappij onmis bare man naar in lonesië, te gaan. De advocaat van het Hoog Militair Gerechtshof vond het juist, dat de „Het moet eenieder met schrik ver vullen aldus de advocaat fiscaal wanneer hij zou aannemen, dat op roeping van reserve-officieren, be invloed zou worden door het bedrag dat ter tafel kwam." Dat men niet meer zou kunnen vertrouwen op de onaantastbaarheid van een hoogge plaatst ambtenaar, noemde hjj een angstaanjagend iets. Wel wilde hij aannemen, dat de verleidingen voor de kolonel, wiens financiële positie allesbehalve roos kleurig was, zeer groot waren ge weest. Tenslotte hield hij rekening met de leeftijd van verdachte en met zijn goede staat van dienst, die hij voordien had. De verdediger, mr. Mout, pleitte op juridische gronden vrijspraak, zo niet dan vroeg hij de grootst mogelijke clementie voor zijn cliënt. De uitspraak volgt op 18 Maart a.s. WIJ blijven in Nederland altijd nuchter en zo is het begrijpe lijk, dat die Nederlandse nota geen overdrevenheden zal bevatten. Ook de Regering zal zich afvragen of de gunstige ontwikkeling van de laat ste zes maanden zal aanhouden. Vakmensen in allerlei vooraan staande bladen, die eerst het opti misme van November en December dompten, door op te merken dat de export in het begin van het jaar wel eens ongunstiger zou worden, houden nu hun waarschuwingen gericht op de eerst volgende drie maanden. Vooral nu eerst Enge land en nu weer Frankrijk de libe ralisatie van de invoer gedeeltelijk of geheel hebben opgeheven en onze export naar die landen (voor al landbouw- en veeteeltproducten) vermindering ondergaan zal. Maar zij vergeten (dat wat de E.B. U. betreft) een regelmatige uit voer naar Duitsland plaats heeft. Terwijl omgekeerd Duitsland ons allerlei goederen levert tegen prij zen die ons liggen en waarvan de levering aan België voorbijgaat, omdat het zijn positie als Benelux- partner in een gebonden econo mische unie niet heeft weten te kiezen! Natuurlijk zal door de slechte gang van zaken in Frankrijk en Engeland de omzet in de E.B.U. minder worden en zolang en voor zover wij in het Europese betalings verkeer exporteren de stijging in vorderingen in de E.B.U. minder zullen worden. Misschien wel weer verkeren in een schuldenpositiie. Maar dat heeft niets te maken met onze deviezen-pot, die dus nu tot ruim 2 millioen gulden gestegen is. Dit deviezen-bezit bestaat uit Ame rikaanse, Canadese en Australische dollars, uit Zuid-Amerikaanse geldeenheden, uit Skandinavische vorderingen. Onze export daarheen stijgt en allerlei instanties doen hun best steeds meer naar buiten de E.B.U. te leveren. Of dat zal blijven duren? Zeker, zo lang onze industrieën leveren kunnen tegen prijzen die de kopers liggen. Maar dat is een vraagstuk waarmee de Nederlandse economie zich in 1952 en '53 zal moeten bezig houden: en dat los staat van de Economische Unie der Lage Landen. ■y^/ANNEER nu binnenkort, naar aanleiding van de Nederlandse nota, weer allerlei berichten over de Benelux (vooral in de Belgische pers) opduiken kunnen de lezers die waarderen aan de hand van bovenstaande gegevens. Telken male moeten er besprekingen plaats vinden als het erom gaat, indien Nederland wat moet of wil in voeren. Vis! de Belgische kustvissers pro testeerden als de Nederlandse vis- vaart vis importeerde: lange onder handelingen en alleen bepaalde visvangsten mogen geïmporteerd worden. Boterdie mocht slechts met bepaalde partijen worden in gevoerd. Gevolg een flinke bo er- smokkel van. Sluis tot Maastricht naar België.... bezwaren bxj be.cie landen. Nu, in Februari, ging Bel gië Deense boter importeren. Weer onderhandelingen want dit was te gen de afspraak tussen Nederland en België. De Belgische regering heeft nu toestemming moeten krijgen om Deense boter in te voeren! Want hoe het ook is: de Belgi sche regering wil óók wel eens een rem aanleggen aan de vooit.u. en- de prijsstijgingen van eerste le vensbehoeften. En ze had dit al die jaren kunnen klaar krijgen door normaal van Nederland te be.rek ken wat in eigen land landbouw, veeteelt en tuinoouw te weinig ge produceerd wordt. Maar dat heeft ze nooit systeipa- tisch en met overleg willen doen, omdat dit te veel op die beruchte Nederlandse ordening zou gelij ken. En omdat de eigen producen ten in pers of vergadering protes teerden tegen die invoer. y^AT is nu bijv. het gevolg? Dat nu België aardappelen nodig heeft, eigen productie in 1951 te weinig geweest is en Nederland niet meer kan leveren, omdat er ook hier geen aardappelen genoeg zijn. Want de boeren zijn niet van plan veel te produceren als België tel kenmale van taktiek verandert. Was er op dit gebied telkenjare 'n constante afname geweest, (natuur lijk in bepaalde seizoenen) dan had jaar in jaar uit de Neder'anrlse producent daarop kunnen rekenen. B.o.Z. Ir. J. ■y/ADER EN MOEDER Van Dijk uit Wateringen en hun vijf kinderen wachten in angstige spanning te Rotterdam of de oud ste dochter van het gezin op het laatste moment toch nog zal ko men opdagen om op de „Zuider kruis" de reis naar Canada mee te maken. Toen het gezin van de tuinders- vnecht Van Dijk zich gisteren in ille vroegte reisvaardig wilde naken voor de emigratie naar Canada, bleek, dat de oudste doch ter, de 18-jarige Elisabeth niet thuis was. Ze had 's avonds tevo ren de woning verlaten om de laatste nacht bij kennissen te sla pen, doch ze was daar niet ko men opdagen. Toen de plannen voor emigratie vaste vorm begonnen aan te ne men, had het meisje zich verzet om mee naar Canada te gaan, doch de laatste weken was haar houding veranderd en was ze schijnbaar met het idee verzoend. Tot dusverre is het de politie niet gelukt haar op te sporen. Reeds enige malen is ze van huis weggelopen en in het dorp stond ze bekend als een lastig meisje.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1952 | | pagina 1