tad en Land ABdusiroOP WALCHEREN Z.-VLAANDEREN ZUID-BEVELAND Hamsteren Dodelijke aanrijding tussen Eede en Aardenburg WAT SOCIALE ZAKEN TE VLISSINGEN DEED Stichting 1940-15 verandert van koers Weer ?oujen brui. VERKOUDEN? loft te Hoofdplaat Ongeregeldheden in Soekaboemi Als een dief in de nacht De kwestie-Irian DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 29 NOVEMBER 1950 Tip voor Lieftinck MIDDELBURG TERNEUZEN VLISSINGEN VERZOUTING EN VERDROGING GOES Mooie resultaten in Zeeland Landarbeider uit Maldeghem slachtoffer Ruim 7 ton voor „maatschappelijk hulpbetoon" Beroemd rekenwonder overleden Socialisme en Europa Studiereizen SIROOP BOHNEMf j AGENDA BENOEMINGEN IN HET BISDOM HAARLEM Met ingang van 22 Dec. 1950 heeft Z. H Exc. de Bisschop van Haarlem eervol ontslag Verleend aan de zeereerw. heer C. N. J. Meij slng als pastoor van de parochie van de Goede Herder te Wasse naar. Met Ingang van 22 Dec. Is aldaar tot pastoor benoemd de zeereerwaarde heer H. M. van Spanje, diocesaan directeur van de Kath Actie voor de mannelij ke Jeugd en algemeen diocesaan directeur van het mannelijk jeugdwerk in het bisdom Haarlem. (Advertentie) —zijn alle vormen van besmetting der lucht wegen, die, bij ver waarlozing, spoedig ontaarden in ernstige aandoeningen der ademhalingsorganen. Denk er aan dat akker-s abdijsiroop- dadelijk keel en luchtpijpen zuivert, de hoest stilt, kou en griep bestrijdt. ONZE PUZZLE In de opgave behorende bij on ze puzzle in ons blad van Zater dag J.l. waren enkele nummers en aanduidingen weggevallen. Voor nummer 19 stond aangegeven „zij rivier van de Donau". Dan volg de 27. vlak. Hiertussen leze men: 21. punt; 22. verfstof; 24. eetwaar; 25. zijrivier van de Donau. LEVENSGEVAARLIJKE WEG Jarenlang is de weg Graauw- Hulst slecht, bar slecht geweest. Tegenwoordig is hij werkelijk le vensgevaarlijk geworden, niet het minst het fietspad. De kantstenen zijn vrijwel overal zo schrikbarend hoog, dat het bijna een onmogelijk heid wordt van fietspad bij even tueel uitwijken de rijweg op te ko men. Zondagavond werd een zeke re De BI. het slachtoffer van deze toestand. Hij kwam zodanig met een kantsteen in aanraking, dat hij over de fiets heen werd geslingerd en zich met bezeerde schouder n- der dokterbehandeling moest stel len. NAT. KATH. GEZINSZORG Op de algemene vergadering van de dioc Kath. Gezinszorg in het bisdom Den Bosch heeft mr. H. L. F. M. baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier medege deeld, dat de Souvereine en Mili taire Orde van Malta zich bereid verklaard heeft op te treden als beschermheer van de Nat. Kath. Gezinszorg. De gezinsverzorgsters zullen als kenmerk het Maltezer kruisje mogen dragen. Zoals men weet dragen de ge zinsverzorgsters, die uitgezonden worden door Bouvigne, het Malte- zerkruisje reeds enige jaren: Haar relaties met de orde van Malta da teert reeds Van onder de oorlog. RAINISTER LIEFTINCK die zware zorgen heeft en te recht naar bezuinigingen zoekt, dient door ieder weldenkend bur ger te worden geholpen bij deze taak. Wij hebben een tip voor heml Aan de Rijks H.B.S. te Goes annex Goese Lyceum is onder pressie van Den Haag een Mid delbare Meisjesschool verbonden. In welke behoefte deze instel ling voorziet blijkt uit het feit, dat er twee leerlingen gebruik van maken! Het Goese Lyceum komt de berooide Goese gemeentekas op f 1000 per scholier en per Jaar te staan, maar de kosten per leer linge van de Middelbare Meisjes school zullen nog wel vele malen hoger liggen. Hier ligt, evenals in andere Zeeuwse steden, een dankbaar object voor bezuinigen. Prijzenklachten Evenals vroeger het geval was zal de plaatselijke prij- zencontrölecommissie in onze plaats weer klachten omtrent de prijzen van artikelen en diensten in behandeling gaan nemen. Mooi succes De heren P. de Theye en E. LJsebaert uit deze plaats behaalden op de Internationale Vak tentoonstelling te Parijs beiden een eerste prijs voor een inzending fijne vleeswaren. Philippine Tussen dijken en dammen V/I aar, dat lijkt toch verdacht veel op hamsteren, wat ik daar van u hoor" „Och ja, Eerwaarde, als u het zo wilt noemen Maar als u maar niet denkt, dat ik het doe om het straks duur te verkopen, want de mensen, die zulke praktijken er op na houden, kan ik gewoonweg niet zien. Die had den zc veel zwaarder moeten aanpak ken. Wij gewone mensjes konden ner gens aan komen, wij konden verhon geren langs de straat. En nu spelen die lui nog mooie „Meneer" van on ze centjes. Maar dat is 't 'm juist, dat zal me geen tweede keer gebeuren. Al heb ik weinig te missen, toch zal ik van lieverlee wat zien in te slaan, om tenminste de eerste klappen wat op te vangen als het weer zover mocht komen". Over het al dan niet geoorloofde of verstandige van het aanleggen van kleine voorraadjes zal ik het hier maar niet hebben, al zijn het helaas weer druk besproken problemen van onze dagen. „Helaas", want het ware beter, dat de dreiging, waaruit die proble men ontspruiten, niet aanwezig ware. Maar wat ik wel zou willen vastleg gen, is het feit, dat ge dus bang zijt, bang voor een mogelijke oorlog, die ge na de ervaring van '40-'45 in volle zwaarte u voor ogen ziet en daarom nog sterker vreest dan toen. En ge staat in deze vrees niet alleen, want luister maar naar de fantastische ver halen van menig winkelier over soort gelijke voorzichtige maatregelen ais gij hebt getroffen. Ja, moest de rege ring hier en daar zelfs niet optreden? Maar als ik uw angst en de angst van menig ander dan vaststel, dan zou ik tegelijk u eens iets willen vra gen. Ge zijt toch katholiek nietwaar, of althans Christen? En als ge dan hierop volmondig „ja" durft zeggen, dan begrijp ik toch niet heel goed, dat uw hamsterwoede ais ik dat lelijke woord mag gebruiken zich louter beperkt tot wat zeep en olie» en andere van dergelijke artikelen. Veel eerder „ou ik bij u als Christen mens een geestelijke hamsterwoede hebben verwacht. Ja, ik bedoel zo: in en door de dreiging wat meer ge bed, kerkbezoek, offers en zo. Daar- mei legt ge u immers voorraden aan, die onvergankelijk zijn, niet onderhe vig aan bederf of verlies bij overstro ming of bombardement en zonder moeite mee te nemen op elke vlucht. Dat zijn voorraden, die weliswaar uw lichaam niet kleden noch "oeden. maar die wel die kostbare eigenschap bezit ten, dat zij u afdoende geestelijke kracht zullen schenken om elke ont bering naar lichaam of ziel, elk ver lies, elke ontering of pijniging met de hoogste heldenmoed tot het bittere einde te draeen. Die voorraden zullen niet alleen in staat zijn om de gevolgen van de drei ging, die thans heerst, te dragen, maar zij kunnen zelfs, als God wil, die drei ging van ons afwenden. Of is het ge bed en de verdieping van heel ons godsdienstige leven niet het enige bruikbare wapen, wat wij allen kun nen en moeten hanteren? Hoe mooi heeft onze Haarlemse Bisschop het bij de opening van ae Octobermaand weer gezegd: „Wij volstaan niet met, wat men noemt gewoon bidden Wij moe ten in deze zware tijd de hemel een heilig geweld aandoen om voor heel de wereld de vrede, de bron van zo veel goed te bewaren". Ja, zo zijn we. Het zal me geen tweede keer gebeuren en we hamste ren om op iedere mogelijkheid voor bereid te zijn Maar als dat hamsteren zich alleen maar beperkt tot die vluch tige vergankelijke dingen, dan kón het wel eens een tweede maal gebeuren! Wie durft de Hemel te bestormen en daar de voorraad leeg te hamsteren? C. KROON. pr. P.SJL-feestdag. Na afloop valt de voetbalwedstrijd- P.S K_—IJzendij ke, welke een gloriedag werd voor on ze jongens, werd in het clubgebouw nog een gezellig bal gegeven. We moe ten zeggen dat zij in deze organisatie zeer geslaagd zijn. Vrijwel de gehele gemeente nam er aan deel ook velen buiten de gemeente waren er geko men en gaven blijk van warme belang stelling. Ook de taartenver'oting gaf een flinke belangstelling. Het verdere van de avond was natuurlijk bestemd voor de jongelui, die zich met de dans goed vermaakten. Schieting. Met 36 schutters werd de Novemberschieting ingezet. Ook ditmaal gingen de vreemden met de buit schuiven. De hoogvogel werd ge nomen door L. Bral, Bouchaute, de le zijvogel door J. Oöstdijk, Zandstraat, de 2e door F. de Greve, Bouchaute. De meeste vogels waren voor rekening van I. Bral, Bouchaute. St. Jansteen „LACHEND DOOR HET LEVEN" De R.K. Harmonie St. Jan heeft 2 maal, telkens voor een eivolle zaal, in het patronaatsgebouw de revue ver toond „Lachend door het leven". Het rijke aantrekkelijke program, met zijn klucht, muziek en zang viel bij de toeschouwers bijzonder in de smaak. DE VEEMARKT Naar wij vernemen worden in de gemeente pogingen in het werk ge steld de Jaarlijkse veemarkt op een ander tijdstip te doen houden. Nieuwe woningen De nieuwe wo ningen in de Joseph Everaardstraat zijn bewoonbaar verklaard. De eerst geborene heeft er ook reeds het le venslicht kunnen aanschouwen. Benoemd. Mej. Blommaert, alhier werd benoemd tot onderwijzeres aan de R-K. Meisjeseschool te Koewacht. Graauw hun taak gekweten, hetgeen wel blijkt uit de spanning waarmee het stuk werd gevolgd en de manier waarop het publiek meeleefde met de diverse pas sages. In de pauze was er een verlo ting ten bate van de clubkas. Aan het slot van de avond was er een gezellig bal. IJzendijke Op vacantie. De Stichting „Bio- Vacantie-oord zendt zwakke behoefti ge kinderen uit geheel Nederland in de leeftijd van 6—14 jaar naar het Bio-Vacantie-oord „Russenduin" te Bergen aan Zee. Op Donderdag, 30 November a.s. vertrekt uit onze gemeente 1 kind voor een verblijf van 6 weken naar dit ideale vacantie-oord en wij twijfelen er niet aan of ook dit kind zal t.z.t. gesterkt en vol nieuwe energie terug keren. UITREIKING PRIJZEN OPSTEL LEN-WEDSTRIJD Door de afd. Zeeland-Noord van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren is ter gelegenheid van dierendag een opstellenwedstrijd georganiseerd, waar aan door een groot aantal jongens en meisjes uit de hoogste klassen van bij kans alle Middelburgse scholen is meegedaan. Maandagavond werden aan de prijswinnaars hun prijzen uit gereikt. Een le prijs ontvingen Theo Snijder, Annie Moens, Adrie Florisse, Louise Luyendijk, Annie Griep, Jean ne Verwey, Jeanne van Dalen. Een 2e prijs kregen Adrie Jansen van Galen, Adrie Sturm, Mientje van Luyck, Greetje van Gelen, Lies Houmes, Wim Machielse en Carla Wermouth. Een eervolle vermelding ontving Addy de Hooge. Voorts weiden nog een aantal troostprijzen uitgereikt. De heer E. J. Glerum, voorzitter van de aid. Zee land-N. reikte voorts aan alle prijs winnaars een diploma uit, terwijl allen een jaar lang gratis üd zijn van de Jeugdclub. Namens de ouders bracht de heer G. H. Luyendijk hei bestuur dank voor het initiatief en voor het vele werk, dat door hen is verzet. Vol gend jaar zal opnieuw een wedstrijd worden georganiseerd. VOEDERBAKKEN OP DE BOLWER KEN De afd. Zeeland Noord van de Ned. Ver. tot bescherming van Dieren zal in December een aantal voederbakken voor dieren op de bolwerken plaatsen. 1200 PERSONEN OP „POLITIE BUREAU" En toch geen arrestatie De huisvlijt- en kunsttentoonstelling die de Rijkspolitie vorige week in haar gebouw op de Dam alhier heeft ge houden, is wel ingeslagen. Niet mindét dan 1200 personen kwamen zich op het bureau melden om de fraaie verzameling te bezien; vooral de grote verkeerstafel trok be langstelling. De bus die was geplaatst om de be zoekers in de gelegenheid te stellen leta voor de kankerbestrijding te of feren bevatte naar bij opening bleek, ruim f 88. BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van Vlis- singen; daartoe gemachtigd bij de beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 November 1950, nr. 65040 MS/Wbesluiten ontheffing te verlenen van het verbod, vervat in artikel 2, eerste lid, van het Winkelsluitingsbesluit 1941, in dier voe ge, dat een winkel voor het publiek ge opend mag zijn tot 21 uur, op 1, 2, 4, 21. 22 en 30 December 1950 973-0 Vlissingen, 21 November 1950. Geslaagd. Mej. W. S. v. d. Klippe slaagde aan de rijksuniversiteit te Utrecht voor het doctoraal examen geneeskunde le gedeelte. Te Delft werd een voorlichtingsdag voor de tuinbouw gehouden. Een der sprekers was Ir. C. van de Berg, hoofd der wetenschappelijke afdeling van de herverkavelingscommissie Wal cheren. Hij bracht o.m. naar voren dat ook het bodemwater door zout slootwater beinvloed kan worden en wel, meer naarmate de grond minder boven het polderpeil ligt. De laag ste gronden in Zeeland zijn dan ook ongeschikt voor fruitteelt. Het verdrogingsprobleem speelt in Z. W. Nederland een rol op duinzand gronden en op die gronden, die een dun kleidek op vrij grof zar.d heb ben. De grootste moeilijkheden ont staan, indien verdrogende gronden op vrij smalle ruggen litggen. Tot eind Mei stuit het ophouden van het polderwater meestal niet op moeilijk heden. Daarna moet echter water worden ingelaten. Hoewel een ver hoogd polderpeil hogere grondwater stand en betere bevochtiging van het zand tengevolge heeft, is bij recent onderzoek gebleken, dat mogelijk de waterhuishouding in grofzandige on dergronden niet de enige factor is, die de groei drukt.. Prijskaarting. Aan de Zondag gehouden prijskaarting bij Ed. de Ca- luwé namen 70 spelers deel. De uit slag was als volgt: 1 Ch. de Klerck en Alph. de Koning, 2 P. Boone en C. van Cauteren; 3 Arth. Leenknecht en AL Leeraert; 4 Alph. van Laar en Alph. Verdunnen; 5 P. Leeraert en P Ver schuren. Terhole Prijskaarting In café „Het Cen trum" had een kaartwedstrijd plaats, waaraan 40 spelers deelnamen. De uitslag was als volgt: le pr. A. PennemanE.de Schepper; 2e pr. Is. FreijserE. Maas; 3e pr. J. SchillemanE.de Cock; 4e pr. A. Ni- colaas—Ed. Lauwers; 5e pr. R. de TheyeL. Verdunnen. ST. NICOLAAS KOMT TOCH Naar wij vernemen zal St. Nicolaas toch nog op ons dorp komen. De gro te kindervriend heeft gemeend de kin deren niet in de steek te moeten la ten. Koewacht Benoemingen, Aan de R.K. Meis jesschool werd voor vast benoemd mej. Blommaert te St. Jansteen, ter wijl mej. Fermont te Boschkapelle tij delijk werd benoemd. Prijspiering. De uitslag van de prijspierlng bij Edm. de Vos luidt als volgt; 1 Edm. de Vos, 2 W. v. Hooye, 3 A. v. Aerde, 4 J. Ongeae, 6, 6, 7 en 8 Alb. de Vos. Voor elke prijs was een vet konijn beschikbaar. Kapitein Marie. De dames van de toneelvereniging „Vrij en Blij" ga ven in Don Bosco een heropvoering van Kapitein Marie. Nogmaals gaven de dames voor een goed gevulde zaal een vlotte vertolking ten beste. Prijskaarting. Aan de prijskaar ting bij L. Seghers namen 56 spelers deel. De uitslag was als volgt: 1 G de Schepper—E Heymans; 2 H. Baert H. de Bock; 3 A. Vermeire—Em Baert; 4 R. de Letter—Aug. de Bock; 5 A. de PaepeH. Suy; 6 M. Scholter R. van Damme; 7 P. Matthijs—Th Gijsel. Aardenburg DAAR GINDS KOMT DE STOOMBOOT Evenals volgend jaar zal Sinterklaas per stoomboot naar Goes komen. Zijn joyeuze intocht is bepaald op a.s. Za terdagmiddag aan de Kade, waai de burgemeester hem officieel zal ont vangen en toespreken evenals verte genwoordigers van de georganiseerde middenstand. Op een schimmel zal de Kinder vriend, begeleid door een aantal Zwar te Pieten de lekkernijen uitdelen en gevolgd door een vrachtwagen koffers naar de „Korenbeurs" rijden, waar hij tijdelijk zijn intrek neemt. Na van de vermoeienissen enigszins bekomen te zijn, volgt nog een rondgang door de stad, waarbij zijn knechts wederom goede gaven verspreiden. Evenals vo rig jaar verwacht men weer een enor me toeloop ook van buiten. DE LAATSTE TOONDAG Ondanks het slechte weer was het op de laatste Toondag nog zeer druk in de stad. Honderden mensen van buiten kwa men hun St. Nicolaasinkopen doen, zodat de winkels over klandizie niet te klagen hadden. De kermis trok echter weinig belangstelling. Op de Beestenmarkt was nog wat Jong vee aangevoerd; veel te beteke nen had het echter niet. Borssele Kloetinge DWARS DOOR EUROPA De vereniging van oud-leerlingen van land- en tuinbouwwintercursussen hield in samenwerking met de N.F.O. afdeling Goes een filmavond in café „Tol". De secretaris van de ZL.M. uit Goes mr. J. Schlingemann gaf zijn indruk ken over de reis welke een aantal ZLM-ers in de afgelopen zomer heb ben gemaakt naar Zwitserland en Ita lië. Verschillende landbouwbedrijven zijn bezocht maar spr. was van me ning dat de Nederlandse boer in deze landen weinig meer te leren heeft. Een film over deze reis gedeeltelijk in kleuren opgenomen, liet de talrij ke aanwezigen het natuurschoon van genoemde landen zien. De beelden werden verduidelijkt door uiteenzet tingen van mr. Schlingemann. Ook de journaalfilm 1950 van de ZLM had de belangstelling. De voorzitter van de oud-leerlingen de heer W. P. Beye, bracht mr. Schlingemann en diens assistent dank voor de medewerking op deze avond. Serooskerke RAAD WEES SUBSIDIEVERZOE KEN AF Meer licht in de dorpskom De raad besloot tot verhuring van de aan de Noordsingel gebouwde woningen; men hoopt daar nog 5 nieu we huizen neer te kunnen zetten. Een voorstel om voor de bouw aan de Zuidsingel een lening van f 12170 tegen 3,5 pCt. te sluiten, werd aan vaard. Vijf plaatselijke verenigingen die ieder om een jaarlijkse subsidie van f 40 hadden gevraagd, kregen nul op rekest. Ook een verzoek van het kath. beroepskeuze-bureau vond geen genade. De raad die in een schriele bui ver keerde stemde met 4 tegen 3 ook een voorstel af van B. en W. om het speel plein voor de openbare school wat te verhogen. Wel werd goedgevonden dat er in de dorpskom nog 7 lantaarns zullen worden geplaatst, terwijl het gem. personeel over de periode Sept.-Dec. de toelage van 5 pCt. zal ontvangen. DOVENGENOEMDE Stichting die zich het lot der oorlogsslachtof fers aantrekt en dat der nagelaten be trekkingen der gevallenen, was altijd zeer druk bezet mét de geldinzamelin gen. Het zwaartepunt van het werk der Stichting komt vooral op sociaal terrein te liggen. Tot heden toe verrichtten de mede werkers, wier ijver steeds prachtig was, ook de uitbetalingen aan de ge zinnen. Dit neemt veel tijd in beslag en vergt een omvangrijke administra tie. Ook hierin zal binnenkort een an der systeem worden gevolgd, omdat de uitkeringen rechtstreeks per cheque, aan de betrokkene zullen worden ge zonden. Hoewel het nog te vroeg ls om een Juiste schatting te maken van het be drag, dat in Nederland dit jaar Vfordt bijeengebracht voor de Stichting 1940 -'45, denkt men, dat ongeveer l'/2 mil- lioen gulden zal binnenkomen. De uit keringen aan de oorlogsslachtoffers belopen dit Jaar f 10,5 millioen, waar van voor de bijzondere pensioenen ongeveer ƒ8,5 millioen voor rekening van het Rijk komt. Gelukkig zijn de inzamelingen in de jaren direct na de bevrijding zodanig geweest, dat men een kapitaal heeft kunnen vormen, zodat, indien noodzakelijk, tekorten daaruit kunnen worden bestreden. Ook in Zeeland heeft men dit jaar weer een steentje bijgedragen. Aan giften ineens, vooral bijeenge bracht door straatcollectes e.d., is tot nu toe binnengekomen ƒ31.224.80. Uit de lijst van gemeenten, die inzamelin gen hielden, blijkt, dat Goes de kroon spant met ƒ2735.93, daarbij Middel burg en Vlissingen met resp. 2485.46 en 2028.53 achter latend. De kleine gemeenten doen niet onder. Vooral Yerseke leverde een pracht prestatie met 1400. Er is echte mog een aantal gemeenten, waar men niet in zamelde en dat valt te betreuren. Gelukkig wordt dit aantal steeds kleiner en men hoopt te bereiken, dat alle ge meenten meedoen. Zeeland heeft bo vendien 3500 vaste contribuanten, die jaarlijks 13 000.— bijeenbrachten, zo dat er voor 1950 in totaal op ongeveer ƒ45.000.gerekend kan worden. "I-OEN DE VRACHTAUTO van het vervoersbedrijf De Geeter uit Eede, be- stuurd door de 22-jarige S. de G„ op zijn dagelijkse route langs de hof steden voor het ophalen van de bussen melk voor de melkfabriek te Aarden burg, omstreeks kwart over zeven Dinsdagmorgen op de rijksweg tussen Eede en Aardenburg reed, heeft halverwege vlak voor de boerderij van de heer L. Pyfferoen een aanrijding met dodelijk gevolg plaats gehad. DIJ het passeren van een tegenlig- ger zag de chauffeur plotseling een man met een fiets op de rijweg staan enkele meters voor hem uit. Krachtig remmen kon niet meer voor komen dat de man door de auto werd gegrepen. Hij werd tegen de grönd geslingerd en kreeg een der wielen over het hoofd. De ongelukkige was op slag dood. Van zijn fiets was het achterwiel geheel krom gebogen Een paar meter verder kwam de auto tot stilstand. Een broer van de chauffeur, de 18-jarige G. de G„ werd door het krachtig remmen tegen de melkbus sen in de cabine aangeslingerd. Geslaagd. Onze plaatsgenoot de h.e„r A. Wattel slaagde aan de Rijks universiteit te Groningen voor het candidaatsexamen economische we tenschappen. HET SLACHTOFFER IJ ET bleek, dat het slachtoffer de 57-jarige Alph. Claeys uit Malde ghem was, die naar zijn werk te Aar denburg reed. Hij was landarbeider bij de landbouwer Versprille en was om zijn ijver daar goed gezien. Hij was gehuwd en had drie kinderen. De chauffeur was danig onder de indruk van het gebeurde. Het medeleven der bevolking was groot, temeer daar de chauffeurs van het vervoersbedrijf De G. bekend staan als kalm en er varen. De auto had waarschijnlijk geen grote vaart, daar bij de landbou wer Pyfferoen ook melk moest wor den opgehaald. De politie was spoedig ter plaatse en stelde een uitgebreid onderzoek in De mogelijkheid bestaat dat de G door een tegenligger werd verblind. Of deze laatste zijn lichten gedempt had of niet wordt nog door de politie onderzocht. Tegen de middag waren ook de burgemeester van Maldeghem en familieleden van de overledene ter plaatse. Het stoffelijk overschot werd naar België overgebracht UITVOERING VOETBAL VERENIGING De V.V. Aardenburg gaf voor hel ider* publiek en voor werkende en ondei steunende leden een toneeluitvoering. in de Sociëteit. Beide avonden waren crediet I en H wordt opgemerkt, dat UUED ZEER LAAT brengt het bureau voor Sociale Zaken te Vlissingen verslag uit van hetgeen 't in 1949 pres teerde. Reeds bij oppervlakige beschouwing van het rapport ziet men, dat het bu reau zijn brood in ledigheid niet at. Ook het papieren gevaar bedreigt de ambtenaar aldaar, want er moes ten niet minder dan 8173 rapporten worden uitgebracht. Bij het bezien van de uitgaven krijgt men de Indruk dat er nog veel nood te lenigen is in de Scheldestad. In sommige geval len moesten grota bedragen worden verstrekt en alleen de uitkeringen aan 121 werklozen eiste ruim f 12.000 Hoewel het aantal werklozen lager was dan in 1948 ls er meer uitgekeerd omdat de duur der werkloosheid lan ger was. Toch konden na kortere of langere tijd alle valide vakmensen weer te werk worden gesteld. Aan 34 militai ren werd f 4843 aan overbruggingsuit kering uitbetaald. Ten aanzien van het consumenten- zeer druk bezocht. Op beide avonden werd opgevoerd het toneelstuk „Kra- tes", een tragedie van Joh. van Eeke- len. De spelers hebben zich goed van Vlissingen tot de vijf gemeenten in ons land behoorde waar de admini stratie op de beste wijze werd ge voerd. De terugbetalingen van de credieten hadden een regelmatig verloop. Aan 661 personen werd de eerste maal een crediet verschaft van in totaal f 250.300 en aan 302 mensen voor de tweede maal wat gezamenlijk f 872.000 beliep. Met gemeentelijke subsidie werden in 1949 door verschillende instellin gen 34 kinderen naar herstellingsoor den gezonden. Op grond van de gemeentelijke fi nanciële bijstandsregeling werden 113 personen gesteund, gemiddeld gedu rende 32 weken en 6 dagen. Vier po litieke delinquenten of gezinnen daar van kregen uitkeringen tot totaal f 1027,05. In de arbeldstherapie werden 2 per sonen opgenomen die een toeslag ont vingen. Het aantal uitkeringen Noodwet Ouderdomsvoorziening steeg in 1949 van 740 tot 751. De 751 rentetrekkers hadden een totaal uitkering van f 264.971. GEZINSZORG EN VOLKS- CREDIET Schelde" wordt uitgeoefend, voldeed ook in 1949. Door het inschakelen van hulpkrachten, die vaak moeilijk te krijgen waren, kon steeds hulp worden geboden. Er werden in 1949 geholpen 118 gezinnen met 1615 arbeidsdagen. Het nadelig saldo bedroeg f 4967,63, waarin „De Schelde" f 2000 bijdroeg. De gemeentelijke Volkscredietbank verstrekte credieten aan 165 personen tot totaal f 26.985. Op 31 Dec. 1949 was de totale achterstand 2 procent. MELK BIJ STROMEN |}E GEZINSZORG die in samenwer- king met de Maatschappij „De flEDURENDE 1949 werd gemiddeld aan 1133 schoolkinderen 40790 li ter melk verstrekt. Aan oorlogsslachtoffers en evacués werd ten laste van het Rijk in 1949 Uitgekeerd f 61.597,07. In de ziekenhuizen werden geheel of gedeeltelijk voor rekening van de gemeente verpleegd 30 patiënten met 1495 ligdagen. In diverse sanatoria waren op 1 Jan. 1949 in verpleging 32 patiënten en op 31 Dec. 1949 nog 27. De administratie van de schooltand- verzorging berustte bij het gemeente lijk Bureau voor Sociale Zaken. De inenting van schoolkinderen tegen diphterie werd vooitgezet. De rekening 1949 van de gemeente lijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon sluit voor 1949 met een totaal aan Inkomsten en uitgaven van f 722.556,51. Het personeel bestond op 1 Jan 1949 uit 24 personen w.o. 5 gezinsver zorgsters. 1 Jan. 1950 waren er 21 per sonen. Echtpaar Haars-Scherbeyn in de bloemetjes T/OOR de tweede maal in één maand wordt vandaag te Hoofdplaat een H. Mis van dankbaarheid opgedragen, daar het echtpaar Edemon Haars en Maria Louisa Scherbeyn de dag her denkt, waarop zij elkander vóór 50 Jaar eeuwig trouw beloofden. Het is een prettig gezin, dat wij één dezer dagen opzochten aan de Molen weg A 64 te Hoofdplaat. Vader Haars is 75 jaar en nog goed gezond. Moe der bereikte de leeftijd al van 73 jaar. Van de 5 kinderen, die uit dit huwe lijk geboren werden, zijn er thans nog 3 thuis. Twee, een zoon en een dochter zijn reeds getrouwd en heb ben tesamen 8 kinderen. Al dertig jaren woont het gezin Haars nu aan de Molenweg, daarvoor woonden ze in „de buiten" d.w.z. buiten, de kom van de gemeente. Het gezin had het in het begin, met zoveel opgroeiende kinderen niet erg gemakkelijk; moeder ging mee naar het land,werken en was wel genood zaakt haar kinderen mee te nemen. De baby in een kruiwagen, de ande ren moesten zich dan, als vader en moeder werkten, maar bezig zien te houden. Toen meer verdiensten binnenkwa men ging het iets beter. Temeer daar Haars een hartstochtelijk visser werd. Als het „palingweer" was, ging hij niet naar bed, doch viste 's nachts. Een 20 a 30 kg. paling op één nacht was normaal. Het gezin had het niet rijk, doch gebrek was er ook niet. Haars, die, hoewel een beetje doof, nog vitaal is, heeft zelf nog 400 roe land, die hij helemaal zelf onderhoudt. Hij kweekt er gerst, aardappelen, heeft een grote groententuin, houdt schapen, een varken, kippen en konij nen en houdt zich nog een hele dag aan „deze boerderij in het klein" be zig. Moeder Haars heeft veel last van rheumatiek. Enkele weken geleden werd ze ernstig ziek, men vreesde dat zij deze mooie dag, waarnaar ze zo lang heeft uit gekeken, niet meer zou beleven. Doch moeder knapte op, en stond, toen wij haar opzochten, al weer de borden af te wassen in het achterhuis. Celina is haar grote hulp in huls. Een halve eeuw alle lief en leed met elkander gedeeld is wel een feestje waard. Opnieuw Nederlanders in Indonesië gearresteerd JN HET DISTRICT Soekaboemi zou- den ongeregeldheden zijn uitge broken, die van zo ernstige aard zijn, dat de toestand als zorgwekkend be schouwd zou moeten worden. Te Bandung zijn op last van de mi litaire autoriteiten de volgende Ne derlanders gearresteerd: A. P. de Roo, J. Matray, E. de Boer, allen com missaris van politie, A. J. Klop, D. Johan, F. J. de Water en tenslotte.de administrateur en een employé van de onderneming Bumisari, ten Zuiden van Garut, W. Ament en Bastiaanse. Van officiële Indonesische zijde is medegedeeld, dat deze arrestaties zijn geschied op grond van rapporten, waaruit kan worden afgeleid, dat de gearresteerden „in betrekking hebben gestaan met subversieve organisaties in West-Java." De waarnemend Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden, mr. Feling, heeft over deze zaak contact opgenomen met de autoriteiten. BEROEMDE rekenkunstenaar, Jacques Inaudi, is op 83-jarige leeftijd in zijn villa te Champigny- sur-Marne overleden. Hij werd op 16 October 1867 te Roc- cabruna, in Piémont geboren. Op 15- jarige leeftijd werd hij Fransman ge naturaliseerd. en reeds toen was hij in staat om met een buitengewone snelheid de ingewikkeldste bereke ningen te maken. In de Verenigde Sta ten had hij verscheidene rekenma chines in snelheid overtroffen. In 1934 was hij met rust gegaan. WATERSTANDEN Keulen 434 (-0.04): Ruhrort 658 (-0.09). Lobith 1277 (-0.07), Nijmegen 1044 (-0 03). Arrhem 1008 (-0.02), Eefde 515 (-0.02). Deventer 405 (-0,01), Borgharen 4135 (-0,36) Bel- feld 1204 (-0.44),NGrave 512 (+0.09), Lith 141 (0.19), Vreeswijk 1,61 (-0.03). gPAAK beleeft niet al te veel plezier van zijn voorzitter schap van de Raad van Europa. „Toen lk nog Jong was", aldus de Belgische socialist, „placht lk de Internationale te zingen misschien een beetje vals. Ik her inner me dat er een couplet In voorkomt over de Internationale, die het mensdom verenigt. Wan neer men nu de resultaten be schouwt, die in de Raad van Euro pa zijn bereikt, moet men wel con stateren, dat er van socialistische zijde zeer ernstige bezwaren hier tegen bestaanEn dan zijn er ook nog zijn Duitse geestverwan ten, die Inzake de Duitse herbewa pening zwaar spelen op het natio nalistisch sentiment. Neen, als het alleen van de socialisten afhing, dan konden we de Europese ge dachte wel afschrijven. Jn het bulletin van de Contact groep Opvoering Productiviteit wordt verteld: Verschillende leden van een studiegroep, die zich thans in Amerika bevindt, hadden door het Intensieve contact in de tijd voor hun vertrek zoveel van elkaar kunnen opsteken, dat zij de lijst van vragen, waarop zij het antwoord zochten, zeer sterk kon den bekorten. M.a.w. de reis werd voor een belangrijk deel overbodig. Het Bulletin stelt dan ook een an dere werkwijze voor: Laten er zich productiviteltsgroepen, kringen van werkgevers, werknemers en technici uit bepaalde bed"ljfstak- ken vormen, die na een voorberei dingstijd van 3 of 4 maanden een of enkele Amerikaanse specialis ten uitnodigen, om nog wat pun ten r>p de I's te zetten. Des te meer gaat men voelen voor deze werkwijze, als men ln hetzelfde Bulletin leest, dat er van 14 October tot 3 November alleen al 3 uitgebreide studieteams naar Amerika zijn vertrokken, t.w. 15 uit de betonwarenlndustrie, 19 lastechnici en 14 textlelpractican- ten. Wat dat allemaal kost, zullen we maar niet vragen...., WAWiAWWWiAAWi Een handgranaat is geen Sinterklaascadeau YY/IJ KOMEN als een dief ln de nacht, wanneer gij dat het minst verwacht. Een handgranaat is geen prettig St. Nicolaascadeau Kerstmisgeschenk". Dit fraais stond te lezen in een dreigbrief, die een der raadsleden van Valkenswaard had ontvangen. Verder werd er nog geschermd met „compro mitterende stukken over de ontvan ger en diens vrouw". Dit alles geschiedde in de vergade ring der Valkenswaardse vroede va deren bij een bespreking over de be noeming van een wethouder. Vf/IJ HOUDEN ons aan ons op de Rondetafel-conferentie gegever: woord, nl. dat het vraagstuk-Irian door onderhandelingen uiterlijk 27 De cember 1950 zal zijn opgelost en daar om heeft de regering de onderhande- lings-delegatie voor Irian samenge steld", aldus verklaarde de minister president der R. I. Advertenties! Let op de belangrijke 1 ling van morgenavond nc' 's-HEERENIIOEK. Donderdag 30 Novem ber. EHBO procaganda-avond in de Jeugdhoeve te 19.30 uur. HULST. Donderdag 30 November. Voor drachten door Jan Musch in de „Graan- beurs'' te 20.15 uur. MIDDELBURG. Woensdag 29 Electro-bioscoop, 19 en 20.15 uur: seeretarese van mijnheer" (alle lee.t.' Schouwburg-bioscoop. 20 uur: A dou ble Life (18 jaar (abonnementsvoorstel ling); Concert- en Gehoorzaal. 20 uur- Ver. voor Instrumentale Muziek en Kon- Zangver. Tot Oefening en Ontspanning Generale repetitie Bach herdenking °rn 20 uur; Kunstmuseum: tentoonstelling werken Jan Toorop, 13.307.30 uur. Donderdag 30 November. Electro-bios coop: 19 en 21.15 uur: De secretaresse van Mijnheer (alle leeftijden); Conceu en Gehoorzaal: Verg. voor Instrumen tale Muziek en Kon. Zangver. Tot Ow ning en Ontspanning: Bach-herdenkmg om 20 uur; Kunstmuseum: Tentoonstei- ing werken Jan Toorop. 13.30—17.30 u., Rondleiding 19.30—21.30 uur; Schutters hof, 20 uur: Openbare bijeenkoms Steun Wettig Gezag. lm de jaar. De gezoiige plaats - dag Paro..., Maria L. waarna R. K. Wij onze dierbai gaarne Gebed Goes, G e v van L HULP voor Goed C.R., 36 rue r a a f brussel

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2