Stad @n Land W alcheren Z.-VLAANDEREN ZUID-BEVELAND Kou op de Borst WTBERT Het helpt! Vergadering Statenkring GoesderKVP. BEZWAREN TEGEN DE INPOLDERING VAN DE BRAAKMAN De Biesbosch plannen Wederzijdse sympathie heeft de oorlog overleeft Drie muzikale concoursen in 1951 2 DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 21 NOVEMBER 1950 Oiv' ,zersvergade- te HULST MIDDELBURG VLISSINGEN TERNEUZEN Parochiekerk van THOLEN in het goud HULST Geen royement maar motie van afkeuring GOES Nieuwe vakscholen DERDE TOONDAG TE HULST Boekenplank De middenweg levensbelang voor Oost- en West- Zeeuwsch- V laanderen AGENDA De waterwegen Geen compensatie V er houding Oostenrijk-Nederland Daadwerkelijke wederzijdse belangstelling I SPOORWEGMANNEN GEDECOREERD De heren E. Dobbelaire, A de Schepper, E. Stockman en A. Stock man te Terneuzen, F. van Britsom, A. van Britsom, C. van Acker en V. Brandt te Axel en L. v. d. Velde te Hulst ontvingen in het feestelijk met bloemen versierde stationsge bouw te Terneuzen uit de handen van Z. E. dr. H. Verwilghen, gou verneur der Belgische Provincie Limburg en president der Spoor wegmaatschappij „Mechelen-Ter- neuzen" de medaille van Verdien ste der M. T. De Chef van het Ver voer N.S. de heer Blankert over handigde deze zelfde heren het diploma voor Trouwe Dienst. De gedecoreerden werden verder nog toegesproken door de heren L. Du bois en A. Dieleman, resp. Inspec teur N.S. en Stationschef N.S. te Terneuzen. De heer E. Dobbelaire dankte mede namens zijn collega's voor de ontvangen onderscheidin gen. ONDERSCHEIDING Bij K. B. is verleend de ereme daille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons aan de heer J. Lamse, landarbeider op het landbouwbedrijf van de heer G. M. F. Bom te Colijnsplaat. BOERINNENBOND EN HET WINTERPROGRAM Donderdag 23 November wordt in het patronaat te Sas van Gent een bijeenkomst gehouden van de be sturen van de boerinnenbond in O. Z. Vlaanderen, waarop besproken zal worden het a.s. winterprogram. Op deze bijeenkomst zullen o.a. aanwezig zijn de hoofdinspectrice van het boerinnenwerk mej. van Meer, mej. Hoenselaar, de inspec- trice van het landbouwonderwijs in het gebied van de NCB mej. Diele man en de algemene adviseur van de NCB rector Bekkers. Een vernieuwings-cursus J\E ONDERWIJZERS van de Ka- tholieke Onderwijzersbond verga derde te Hulst in hotel Het Bonte Hert. Om 3 uur opende de voorzitter de vergadering. In zijn openingswoord bracht hij nog eens de ontknikking ter sprake. De vertegenwoordigers konden niet anders handelen, daar zij met de rug tegen de muur stonden. Zij moesten wel toegeven aan de ei sen van de regering. Hij spoorde verder de Jongere onder wijskrachten aan belangstelling te to nen voor het organisatie-leven. Het (Advertentie) Geef Uw keel fi beste: Gebruik dag* lijkt Wybertjes ter voorkoming vas hoest en keelpijn •n voor frisse aden» inoividu alleen kan niets meer berei ken. Besloten werd een vernieuwingscur sus te beginnen voo. Hoofden van Scholen met ais centrum Hulst. De Hoogeerwaarde neei J Plas- schaert, Deken van Hulst neeft op zich genomen de vernieuwing van net Godsdienstonderwijs en de nieuwe ka- techismus te verzorgen Hij zal begin nen met het centrum Hulst. In December zal de Bond een uit stapje organiseren naar de opera in Antwerpen. Rector H Adriaanssens, Geestelijk Adviseui van de Katholieke Onderwij zersbond in het bisdom Breda sprak daarna over „Verdieping en Vernieu wing." WONINGWET. Burgemeester en wethouders van Middelburg brengen ter ooenbare ken nis, dat door de N.V. A. Kreymborg Co. te Amsterdam een verzoek is inge diend tot ontheffing van het bepaalde in art 26 lid 1 der bouwverordening voor een te bouwen pand op perceel kadastraal bekend in sectie C no. 2674, Het verzoek ligt voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie 2e afde ling van 18 November t.m. 2 Dec. i Middelburg, 16 November 1950. Burgemeester en wethouders voorn. N. Bolkestetn, burgemeester. J. Ph. Koene, secretaris. 775-0 POLDERHUIS IN GEBRUIK Dezer dagen zal een gedeelte van het nieuwe Polderhuis, van de Polder Walcheren aan de Groenmarkt reeds in gebruik worden genomen. Het is in de Technische dienst tot nu toe gevestigd in de Abdij welke als eerste in het gebouw zal worden ge vestigd. De officiële opening zal zeer waarschijnlijk aan het einde van het jaar plaa a vinden. B-ERG. BOLKESTEYN ERE-VOOR- ZITTE.i De Burgemeester van Middelburg, Mr. Dr. N. Bolkesteyn, heeft het ere voorzitterschap van de Middelburgse V.V.V. aanvaard. In de laatstgehou den vergadering werd hij als zodanig geinstalleerd. HET WEERBERICHT Voor de afdeling Zeeland van de Nederlandse vereniging voor Weer- en Sterrenkunde sprak de heer Drs. C. J. v. d. Ham van het K.N.M.I. in de Bilt te Middelburg over „hoe het weerbericht tot stand komt." Het was een leerzame en interessante causerie en de voorzitter van de afdeling, ir. W. G Pieterse, dankte de spreker na afloop dan ook op welgemeende wijze. JONGENS VAN DE KOOPVAARDIJ In het Concertgebouw gaf Zaterdag avond „Rooms Toneel" een prima op voering van bovengenoemd blijspel. Het stuk werd, naar ons gevoelen en zonder tekort te doen aan de presta ties der andere spelers, gedragen dool de heren Wim de Nijs en Jan Knuit als Wietje en Toon, de vrolijke vrien den met de braniekraag. Opmerke lijk goed speelde ook Fia Weyens de rol van Marijke en Rietje Roosendaal komt eveneens als Mieke Groesel een extra compliment toe. Louis Nijhuis typeerde verdienstelijk kapitein Ba rend Brandt; Fie Hooydonk had vele goede momenten als zijn verloofde Erna. Kostelijk trof Cor Maas de leur der Peer Branie en de waardin van „De brulboei" werd vlot gegeven door Corry Jansen. Regisseur J. Schroote had nog be ter de puntjes op de i gezet dan de vorige keer. De belangstelling had iets groter kunnen zijn. Alléén in dozen 32, 45 en 70 cenL Ook verkrijgbaarrWybert met menthol RODE KRUIS De afdeling Terneuzen van het Rode Kruis hield in het Concertge bouw een propaganda-avond. Mr. P. H. W F Teilegen opende de avond, De Culturele Club va-n de KAB en de Transportcolonne verzorgden een keurig programma van muziek, zang en toneel, dat door de vele aanwezi gen zeer op prijs werd gesteld. „LEVE DE KEIZER" In het parochiehuis gaf de Tor-eel- vereniging „De Rederijkers" uit Goes een opvoering van de kl-ucht „Leve de Keizer". Het werd een matige voor stelling van dit reeds oude stuk, ter wijl ook de belangstelling slechts ma tig was. JEUGDIGE DIEF. Uit de geldtas van een chauffeur van de ZVTM werd op het traject PhilippineTerneuzen een biljet van f 20.gestolen. Direct na de aangif te stelde de Terneuzense gemeente politie een onderzoek in, dat tot ge volg had dat de dader, de 13-jari®e G. R., uit Philippine reeds enkele uren later te Sluiskil kon worden aange houden. De jongen had voor het ge stolen geld te Terneuzen reeds een tas gekocht. Deze en het overschot van het briefje van f 20.konden echter in beslag worden genomen. Sas van Gent leven". Op 25 November is „De We reld en wij" het onderwerp terwijl tot slot op Zondagmorgen de sluiting volgt met een H. Mis in de kapel bij de Eerw. Zusters. Een kans die geboden wordt en ze ker geen enkel weldenkend meisje van die leeftijd mag missen. De inlei dingen v-.nden plaats in het R. K. Verenigingsgebouw BEZOEK AAN HET LYCEUM Op uitnodiging van de Rector van net Lyceum Kwamen Zaterdag de Hoofden van scholen en opleiders voor het toelatings-examen in de school bijeen, om een bespreking te voeren met de betrokken leraren van het toelatings-examen. De Rector de monstreerde daarna met de nieuwe in strumenten. HET LEVEN IS GOED! Zo luidt de titel van een. serie avon den die de bekende Pater van Acker, Marist, hier zal komen geven voor mieisjes van 16 en 17 jaar. Woensdag 22 dezer wordt deze se rie geopend met „Jong leven en God". Dp Vrijdag 24 November volgt de 2de inleiding over „Wat doet Hij in mijn TWEE LEZINGETS LJET WAS een goede gedachte ge weest van 't bestuur v. d. Staten kring Goes om buiten het strikt po litieke werk om, eens een middag te wijden aan de ontwikkeling iin meer algemene zim. Voor de afgevaardigden en voor de leden van de kath. bond van gemeen teraadsleden op Z. Beveland trad in „Slot Ostende" allereerst op de heer J. Roose, die een zeer instructief be toog hield over de taak van B. en W. in hun gemeente en over de be voegdheid van dit bestuurscollege. Met tal van aan de practijk ontleende voorbeelden illustrieerde spreker zijn interessant betoog en gaf eigenlijk meer dan de titel van zijn onderwerp had beloofd. Origineel en reëel was de opmer king vaD de heer Roose. dat de raads leden de positie van B. en W. niet moeten overschatten. De voorstellen waarmee het college naar voren komt worden niet altijd gedragen door de overtuiging van alle leden waardoor bij enige vasthoudendheid van de raadsleden vaak heel wat te bereiken is. B. en W. moeten het niet als een nederlaag zien wanneer hun voorstellen verworpen of gewijzigd worden. De oppositie heeft niet persé ongelijk en wijzigingen kunnen, door scherper inzicht van wie ze voorstel den, een verbetering betekenen. Uit de keuken van de gemeente lijke huishouding vertelde spreker aardige dingen, waaruit wel bleek, dat de vaste lasten tot zo'n hoogte opliepen, dat de „bewegingsvrijheid" van het gemeentebestuur uitermate beperkt is. Na nog belicht te hebben de ver houding van de wethouder, die ten slotte ook raadslid is, tot zijn fractie, deed spreker een warm beroep op de raadsleden zich van eigenpositie en verantwoordelijkheid bewust te blij ven. De discussie op deze inleiding wa ren zeer levendig en menig verhelde rend antwoord wist de heer Roose te gev i. Ook de kwestie B. A of Sociale dienst kwam ter sprake met als kern punt de vraag of de raad recht heef' het B. A. op te heffen en de eigen dommen te confisceren. Daar hierop geen concreet ant woord kon worden gegeven zal het Partij-bureau om advies gevraagd worden. Na de pauze heeft de heer W. Vroome, candidaat-notaris een be langwekkend betoog gehouden over bet erfpacht. In de doolhof der wettelijke be palingen bleek spreker een betrouw baar gids; glashelder zette ijij uiteen wat het verschil was tussen het open baar-, het plografisch- en geheime tes tament en wat de waarde van het codicil is om daarna diep in te gaan op de vererving in de rechte-, de opgaande- en de zijlijn. Van de honderd en een moelijkhe- den en mogelijkheden gaf spreker een „bloemlezing" die in de smaak viel en tot menige vraag aanleiding gaf. Daar bij de discussie de voorzitter de heer Bakker naar elders werd geroepen, heeft de waarn. voorzitter, de heer de Kooning van Lewedorp sprekers hartelijk bedankt voor leer zame betogen. Bij de opening had de heer Bakker meegedeeld dat het in de bedoeling ligt om in Jan. of Februari als spre ker voor de Statenkring te laten optreden, de heer W. Andriessen, voorzitter van de Kath. Volkspartij omdat die dan toch in die tijd voor de afd. Goes komt spreken. Mgr. M. van Ammerlaan droeg H. Mis op MADAT Donderdag reeds de nieuwe Angelusklok in gebruik is geno men, werd Zondag met een plechtige H. Mis, opgedragen door mgr. N. v. Ammerlaan, vicaris-generaal van het Bisdom Haarlem, het feit herdacht dat de Thoolse parochiekerk 50 jaar ge leden door mgr Bottemanne werd geconsacreerd. Vrijwel alle gelovigen van de pa rochie van Maria Hemelvaart hebben de plechtige viering meegemaakt. Broeder Felicianus leidde het zang koor van de Broeders van Huyber- gen, die de meerstemmige Mis „Sint Alphonsus" uitvoerden. Mgr. van Am merlaan hield een feestpredicatie tij dens de H. Mis, die werd opgedragen voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen. Het fraaie „Magnificat" van H. Andriessen was het slot van de herdenking. In de namiddag werd een plechtig Lof gehouden, waarin Pater Peters een feestpredicatie uitsprak. K.A.a TONEELUITVOERING In het Klein Patronaat gaf de to neelclub der K.A.B. „de Verbroede ring" voor een voltallig bezette zaal een uitvoering, bestaande uit zang, muziek en toneel. Voorzitter D. Blommaert sprak een opwekkend welkomstwoord en wees op de moeilijkheden, die overwonnen moesten worden om deze avond voor te bereiden. Er werd n aardig programma ge geven, waarbij bleek, dat deze vereni ging in vergelijking met vorig jaar be langrijk .vooruit gegaan is. Aardige eenacters brachten er de spheer wel in en ook voorzitter Blommaert liet zich nog eens van de vrolijke kant zien. Het publiek was dankbaar en applaudiseerde gul. Deken J. Plas- schaert, de kapelaans H. Fassaert en H. de Kort benevens oud wethouder H. Geerts gaven van hun belangstel ling blijk. EEN MARS Door de musicus en componist, de heer Aug. Eeckhout, werd voor burge meester B. Truffino een mars gecom poneerd. die onder zijn leiding a.s. Za terdag bij het zilveren jubileum van de burgemeester door de Kon. Harmo nie zal gespeeld worden. Graauiv riE VERGADERING van de Bond van harmonie- en fanfarevereni gingen, die te Goes werd gehouden, nam het besluit 0111 het volgend jaar net Pinksterconcours te Middelburg te houden, waar „Excelsior" aan der tig jaar bestaat. Het soiisteiiconcours zal niet te Goes, maar te Kortgene worden ge organiseerd en bij wijze van pioef gaat „Mozart" te Yerseke een mars- wedstriju in het oesterüorp uitschrij ven. Aan de orde Kwam om „Arne s Genoegen" te Arnemuiden en O.K.K. te Westkapelle te royeren als lid, om dat cieze, ondanks het verbod van de bond, toch haaden medegewerkt aan het door „Ons Genoegen' te Vlissin- gen georganiseerde festival. Uit de discussie bleek, dat de afgevaardigden weinig voor deze krasse maatregel voelden en daardoor een paar goede bondsleden zouden verliezen. Boven dien toonde men begrip voor de situa tie, waarin de beide verenigingen ver- Zr. CONSOLATA NAAR DE MISSIE Zuster Consolata, in de wereld Ma rie de Koning, vertrok van hier naar het Missiehuis te Boxtel, vanwaar zij op 10 December per vliegtuig weer naar haar missiegebied zal' vertrek ken. Na een verblijf van meer dan 20 jaar in Karama, heeft zij het geluk gehad, gedurende één jaar hier in Ne derland te kunnen vertoeven, welk verblijf naar we konden constate ren haar veel goed heeft gedaan. Vol goede moed vertrekt ze nu bin nenkort. nadat ze eerst nog een be zoek van een paar maanden aan het missiehuis in Heston bij Londen heeft gebracht. Bij haar aankomst ginds zal zij als directrice worden aangesteld van de kweekschool voor Inlandse Zusters te Ndala, een tachtig kilo meter van de grote stad Tabora ver wijderd. Op een vraag onzerzijds, wanneer zij eventueel opnieuw in aanmerking zou komen voor een repatriëring naar het vaderland, konden we zo tussen de regels door wel merken, dat zij aan zo iets voorlopig maar liever niet denkt. „Na een jaar of tien gaat het bij mij naar de zsetig en het is ge vaarlijk rond die leeftijd naar huis te gaan, omdat men dan kans loopt niet meer terug te mogen". En ze voelt er helemaal niets voor, reeds op 60-jarlge leeftijd hier te moeten blijven ren tenieren. Wel waren het natuurlijk heerlijke dagen geweest hier bij moeder en fa milie. Kloosterzande Scnietmg. De handboogsociëteit „Uuncoiüia gai in oe oinnenzaal van ue neer J. ariont een scnieting waar aan 55 schutters deelnamen. De noge- vogel werd geschoten door Art. Kuij- peis te Groenendijk. Jos de Waal van Ossenisse legde beslag op de le zijvo gel terwijl J. de Witte uit Heikant de 2e zijvogel voor z'n rekening nam. Leo Jonkheim van Groenendijk schoot 3 kleine vogels waardoor hij het grootste aantal had. Near ons tei ore k\va:n zal op de begroting der gemeente voor 1951 een post worden uitgetrokken voor een nieuwe Vakschool voor Meisjes in Plan Oost. Welke bestemming dan het bestaan de gebouw zal krijgen is nog niet uit gemaakt. Ook zal er een nieuwe Ambachts school in Plan Oost worden ge bouwd, indien het voornemen van de Minister om het Landbouwconsu- lentsehap in de tegenwordige Am bachtsschool onder te brengen, ge realiseerd wordt. Heinkenszand Dubbel gediplomeerd Dhr. C. de Jonge behaalde te 's) Hertogenbosch op 9 November het diploma Land bouwwerktuigen en Motorenkennis, en op 13 en 14 Nov. te Utrecht het Rijks- diploma Hoefbeslag. s-Gravenp older RAADSVERGADERING Begroting goedgekeurd. Aan het gemeentepersoneel zal over het tijdvak van 1 Sept. t.m. 31 Dec. 1950, 5 pCt. toeslag worden verleend op Uun salaris. De rekening van net Burgerlijk Armbestuur over 1949 geeft een batig slot te zien van ƒ318,23. Zonder h. st. wordt deze onveranderd goedgekeurd. Een voorstel van B. en W„ waarin wordt bepaald, dat in het Bouwplan 1947, niets meer mag worden gebouwd zonder toestemming van dit College wordt aangenomen. De tegenstemmers, dhr. Nijsse en op 't Hof, vinden dit, het paard ach ter de wagen spannen, en onbillijk voor de huurders, die nog iets willen bouwen. De voorz. meende, dat diverse bouw sels verrijzen, die niet aan de eisen voldoen, en hiertegen moet opgetre den worden. De Begroting voor 1951 geeft een niet ongunstig beeld te zien. De post „Onvoorziene Uitgaven" is gesteld op 1302.50, terwijl 3000. naar de kapitaaldienst als reserve kan worden gebracht. Uit de post „Uitvoering Werken' blijkt, dat de Schuitweg zal worden geteerd, de omheining rond het Ge meentehuis zal verdwijnen en vervan gen worden door een laag muurtje, en dat het hoognodige schilderswerk in de Raadszaal zal worden uitgevoerd Metalgemene stemmen wordt de Begroting onveranderd goedgekeurd. BEENBREUK Dhr. P. Raas uit 's Heerenhoek had het ongeluk bij werkzaamheden aan de Schoockenszandweg bekneld te ra ken tussen de drag-line. Met gebroken onderbeen werd de getroffene naar St. Johanna te Goes vervoerd. Ovezande Benoemd Tot tijdelijk onderwij zer aan de Chr. Lagere School is met ingang van 1 Dec. a.s. benoemd mej. v. d. Berg uit Den Haag. St. Jansteen Ongeval. De heer J. B. had het ongeluk tussen een vallende balk en een muur beklemd te raken. Hij brak daarbij een rib. De geraadpleegde dok ter adviseerde tot opname in het zie kenhuis over te gaan. Hengstdijk Geslaagd. Aan de veeartsenij school te Utrecht slaagde de heer E. Kriebaert voor het examen Rijks Gediplomeerde hoefsmid. Breskens keerden en die hen zekere verplichtin gen t.o.v. „Ons Genoegen" oplegde. Tenslotte trok het bestuur zijn voor stel in en nam de vergadering een motie van afkeuring betreffende de handelwijze der beide verenigingen aan. die door „Mozart" in Yersexe was ingediend. De heren J. J. Laroes en L. Nagel- kerke werden als bestuursleden herKO- zen. In de plaats van oe voorzitter, de heer C. A. BioK, die zich niet herkies baar ste.de, we.d gekozen de heer J. Burger te Wemeiainge. „Mozart" te Yerseke had voorge steld contact op te nemen met de mu ziekverenigingen oj Schouwen-Duive- land en Tholen, om tot-een fusie te komen. Van de bond van muziekver enigingen op Schouwen-Duiveland was echter bericht binnengekomen, dat daar alsnog onoverkomelijke bezwaren voor een tusie bestaan. Uit het verslag van de secretaris, de heer J. J. Laroes, bleek, dat er een opgewekt verenigingsleven is. Helaas bedankten verschillende verenigingen De bon^ telt thans 37 leden. De con coursen en solistenconcoursen werden steeds goed bezocht en slaagden vol komen. Door de geringe publieke be langstelling leveren echter de solis tenconcoursen tekorten op. Enkele dagen geleden werd echter bericht ontvangen, dat het Anjerfonds 296.26, zijnde de onkosten van het laatstge houden solistenconcours, beschikbaar stelt. De penningmeester gaf uit 1263,70 en ontving 1708.35. Met de gift van het Anjerfonds is er een saldo van 740.91. KRAAN OP SCHIP GEVALLEN Maandagmorgen is er tijdens het lossen van bieten, doordat het bieten- net niet op enwllde gaan, de kraan omver gevallen en dwars over het schip komen te liggen. De kraanma chinist kwam met de schrik vrij. Met hoog water zal men trachten de kraan weer recht te krijgen Veel belangstelling en goede aanvoer £)EZE FOKVEEDAG, waarvoor grote belangstelling bestond, is in alle opzichten uitstekend geslaagd. De vee-aanvoer was zeer goed, niet min der dan 300 stuks vee, 88 varkens en 18 paarden waren aangevoerd, terwijl de kwaliteit uitnemend was. De han del verliep vlot. Er was enorme be langstelling van de zijde der boeren en handelaren, ook van België waren vele belangstellenden aanwezig. De or ganisatie was tot in de puntjes ver zorgd. De Toondag is geopend met een welkomstwoord van burgemeester Truffino. die van zijn werkkamers uit de marktbezoekers toesprak. Hij sprak er zijn spijt over uit, dat de verhar ding van de markt nog niet geperfec tioneerd was, hij hoopte echter, dat bij een volgende gelegenheid ook dit In orde zou zijn. Speciaal dankte hij de veemarktcommissie, die zoveel ge daan had om dit resultaat te berei ken. De voorzitter van de commissie, de heer C. de Maat, dankte het ge meentebestuur voor de medewerking. De eerste prijswinnaars ontvingen een medaille en een bedrag in geld, de 2e prijs bestond uit een geldbe drag. De kampioenen werden vereerd met een eremedaille en een geldprijs. De kampioensprijs in de afd. vet vee viel ten deel aanL. van Dorselaer die voor afd. fokvee aan Jan Dobbe- laer, belden te St. Jansteen. STELLA Jan de Hartog heeft zelf begrepen, dat zijn manier van schrijven aan ernstig maat-gebrek leed. Met rollen de adjectieven en dikke woorden en zware accenten overschreeuwde hij zichzelf nogal eens. Vandaar dat dit nieuwste boek eerst in het Engels werd geschreven, waarvan hem niet de hele woordenrijkdom ter beschik king staat. Toen is deze Engelse tekst in het Nederlands vertaald. Wel een unieke werkwijze! En we moeten zeg gen, dat de» verteltrant van het boek erdoor gewonnen heeft. Het is een knap opgezet verhaal, dat vooral in de gedeelten, waarin het oorlogsbe drijf wordt verhaald, zeer suggestief werkt. De verhouding tot de Duitse duikbootkapitein Hasenfratz bijvoor beeld, is psychologisch meesterlijk uit gewerkt. Maar dan is er ook nog Stel la. het meisje met het tweede gezicht, die rustigweg op haar flat telkens een opvolger voor tedere gesneuvelde ont vangt. Dit raadselachtige meisje kan men aanvankelijk wel als serieuze schepping van de auteur aanvaarden, doch aan het slot vergt hij te veel van ons. En opk de hoofdpersoon wordt dan in déze val meegesleurd. Jammer van een roman, die op me nige bladzijde boeit We moeten voor behoud voor volwassenen aantekenen. (Uitgave Elsevier, Amsterdam- Brussel). [Df AANDAGMIDDAG werden in het Schuttershof te Middelburg door een commissie uit Ged. Staten de be zwaren aangehoord, die bij de diverse gemeentebesturen en waterschappen bestaan tegen het bedijkingsplan van de Braakman. De commissie werd ge presideerd door de heer C. Hamehnk. De bezwaren, welke werden inge bracht, waren bijna alle van water- schapskundige en verkeerstechnische aard. Door het waterschap Het Vrije van Sluis werd een suggestie gesteld bij monde van ir. van Sandick voor doortrekking van de z.g. Fassegeule door de Angelinapolder naar de Braak manboezem. Doordat het peil, dat voor de Braakmanpolder aangenomen is, belangrijk lager zal komen te lig gen dan het peil van het waterschap Het Vrije van Sluis, kunnen de ontwar teringsmoeilijkheden, welke Het Vrije van Sluis door het inpolderingsplan zal ondervinden, op een betrekkelijk goedkope en afdoende manier opgelost worden. De moeilijkheden, welke Het Vrije van Sluis ziet, bestaan o.a. uit de aanslibbing in de uitwateringsgeul van het gemaal en het onbruikbaar worden van het sluisje in de Paulina- polder en het wegvallen van de uitwa teringsmogelijkheden van de Clara- polder op de z.g. Isabella-watering. Door welke omstandigheden de los- singskosten per kubieke meter water aanmerkelijk zouden stijgen, daar dan alles door het gemaal zal moeten ge schieden. Ir. van Sandick kreeg de toezegging, dat zijn suggestie zal worden bestu deerd. De burgemeesters van Hoek, Biervliet, Ijzendijke en Waterland kerkje spraken over het belang van de middenweg voor geheel Zeeuwsch- Vlaanderen. De burgemeester van Biervliet wees er op, dat in de eerste plaats Zeeuwsch-Vlaanderen zal die nen te profiteren van de enorme voor delen, die de inpoldering van de Braakman biedt. Een eerste vereiste is, dat zoveel mogelijk bevolkingscen tra in het verkeer tussen de beide Vlaanderen op de meest doeltreffende wijze worden opgenomen. Een weg door het midden van Z. VI. met aan sluiting naar het Noorden en het Zui den is z.i hiervoor de meest aangewe zen oplossing. De directeur van de Z.V.T.M. juich te de woorden van spreker over de middenweg met primaire betekenis toe, waardoor de verbinding Ckv en West verkort en belangrijk verbeterd zal worden. De heren Kindt en Baroe pleitten beiden voor de belangen van resp. de Stellepolder en de Dijckmees- terpolder. De burgemeester van Philip pine vroeg aandacht voor de verbete ring van de afvoer van het rioolwater op zodanige wijze, dat de bebouwde kom gevrijwaard zal zijn van alle mo gelijke luchtjes. Verder suggereerde de burgemeester de instelling van een fruitteeltvakschool, dit als compensa tie voor het wegvallen van het be staansmiddel (de visserij) Hoofdplaat zag zijn belangen verdedigd door zijn secretaris, de heer Stuij, die aandrong op een primaire Noordweg (over de af sluitdijk). Dit om Hoofdplaat uit zijn isolement te verlossen, en uit economi sche overwegingen Verder bepleitte hij het gebruik van Hoofdplaats ha ven en arbeidskrachten bij het indij ken van de Braakman en verzocht hij zoveel mogelijk grond uit te willen ge ven aan Hoofdplaats landbouwers. CLINGE. Dinsdag 21 November. Vergadering van de gemeenteraad om 18 uur. Vergadering van de KAB om half 8 in het patronaat. Spreker de heer Broeders uit Sluiskil over lonen en prijzen. Woensdag 22 November. 's Avonds om half 8 vergadering van de propagan disten van de KA in het patronaat, (afd. vrouwen.) ST. JANSTEEN. Woensdag 22 Nov. Om half 3 vergadering van de propa- gandisten van de KA in het patronaat. Vele Ticeede-Kamerleden stellen vragen Wele Tweede-Kamerleden spreken in het desbetreffend V.V. hun erken telijkheid uit voor de in een wetsont werp aangekondigde plannen betref fende het watervrij maken van het gebied van Donge en Oude Maasje en de indijking van de Biesbosch. Zij vertrouwden, dat de wensen van hen, die voor een belangrijk gedeelte het Biesbosch-complex als natuur-reser- vaat willen reserveren, niet zullen overwegen. Vele andere leden stelden zich op het standpunt, dat het behoud van voldoende natuurschoon en recreatie mogelijkheden een even groot volksbe lang is als de vergroting van de hoe- vee'heid cultuurgrond. Deze leden betwijfelden of een to tal e of bijna totale inpoldering van het Blesbosch-complex vanuit dit oog punt verantwoord is. Staan hier in derdaad zulke overwegende argumen ten van landaanwinning en -verbete ring tegenover, zo vroegen zij. Waar om wordt er niet meer gedacht aan een oplossing, die enerzijds bescher ming tegen hoge vloeden biedt, ander zijds 'n beperkte in- en uitstroming van het getij openlaat? Is er voldoende re kening gehouden met de griendbelan- gen en de binnenvisserij? Is de vraag, of Dordrecht wel afdoende beschermd blijft tegen overstroming, nu defini tief opgelost? Deze leden stelden er prijs op een vrij overleg met de Minis ter te-hebben over het al of niet wen selijke van de totale inpoldering van de Biesbosch. Ook verschillende andere leden meenden, dat het Blesbosch-plan ver schillende moeilijk te overziene con sequenties meebrengt, en achtten over leg tussen Minister en Kamer over de Blesbosch-plannen zeker wenselijk. MINISTER STIKKER bevestigde in zijn M. van A. aan de Twee de Kamer wat Mr. Dr. Jaspar te genover een onzer verslaggevers verklaarde: Het is zo goed als ze ker, dat de Economische Benelux- Unie met 1 Januari a.s. van kracht wordt. In tegenspraak hiermee schijnt een door ons reeds vermelde uitlating van de Belgische minister Vanhoutte, dat zulk een Unie onmo gelijk tot stand kan komen, zo lang Nederland geen Moerdijkkanaal toe staat. Aan de authenticiteit dezer verklaring, door Belga verspreid, kan echter met reden getwijfeld worden. Op zich beschouwd, is de waterwegenkwestie geen Benelux- kwestie en op grond van dit stand punt zijn de Benelux-onderhande- lingen steeds gevoerd. Niemand ont kent intussen, dat een oplossing van de waterwegenkwestie de totstand koming en een levend-worden van de Benelux-Unie zeer zou bevorde ren. Het werk der waterwegencom missie is daarom ook voor de groei der Benelux van enorme betekenis. De oplossing, die nabij heette te zijn, schijnt nu echter weer terug te wij ken. Jammer, heel jammer! (Advertentie) Wrijf deze krachtige zalf op keel, borst en rug. Ze werkt als een pappleister en door de geneeskrachtige dampen, die U inademt. Verwijdert congestie, verge makkelijkt de ademhaling en verhelpt verkoudheid meestal ih jéén nacht. Intussen was er in de loop van 1950 voor de derde maal een groep journalisten naar Oostenrijk getogen, die 't zich tot taak hadden ge steld om de verschillende inrichtin gen en methoden van kinderverzor ging te bestuderen. En wederom ver schenen er lange. Interessante artike len in de grote dagbladen van ons land Aan het enthousiasme van onze landgenoten, die o.a. na de Haagse modeshow de garderobes bestormden, beantwoordde de grote dankbaarheid van de Oostenrijkers die ovei ons land en zijn bewoners nog steeds niet uit gepraat raken. Zo vertelde Mevr Klimt—Klenau, directrice van de grootste modeschool in Wenen, hoe zeer zij onder de indruk was gekomen van de rustige en evenwichtige cultuur ui ons land. Onze bouw- en levensstijl waren volgens haar mening zo edel en de ontvangst in ons land zo harte lijk. ongedwongen en welgemeend, dat de Oostenrijkers zich beschaamd voelden. Zij waren in grote beschei denheid naar Nederland gekomen, wel wetend .dat het verleden van een aan tal Oostenrijkers niet geheel vlekke loos was, maar zij ontdekten, dat ons land veel had vergeten en vergeven en dat er bij ons geen spoor van res sentiment meer tc vinden was. WEDERZIJ USE SYMPATHIE Qostennjk heeft zijn goodwill niet alleen bevestigd, ook ons land neeft er veel bij "wonnen. Er schijnt nu .enmaai een onberekenbare sym pathie te bestaan tussen OostenrijK en Nederland Zo heeft oijvoorbeeld de Oostennjc.se vooi licntmgsdienst uit gerekend dat ln de berichtgeving ovei Oostenrijk van Januari tot October 1950 e Nederlandse pers je derde plaats inneemt Na Zwitserland en West-Duilsland verscnenen er name lijk in Nederlandse persorganen 212 artikelen over Oostenrijk dat op een geheel van 2000 artikelen meer tan 10 pCt Deze belangstelling is niet alleen te danken aan de laatste politieke ge- ipurtemssen de stakingspegmt van ie communisten ei hur. islukte outsch, ons land vóélt voor Oosten rijk: el heeft medelijden met dit Kleine en bedreigde volk, het neemt iwakke en ondervoede kinderen jp :n de loop van de laatste Uren waren pet er '2000 en uien tiaeht voorna- nelijk ook de economische betrekkin gen te verbeteren. £R ZIJN MENSEN, die helemaal geen loon- of inkomstenbelasting betalen, omdat ze te weinig verdie nen. Hoe meer kinderen, hoe gau wer men in die belastingioze klasse valt. Voor hen brengen de belas tingverlagingen geen voordeel. Maar wel zullen ze straks getroffen wor den door de 15 procent huurverho ging. Kunnen die mensen niet op een andere manier compensatie krij gen voor de verzwaring van de huurdruk? Bij het belastingdebat zei minister Lieftinck: We studeren erover. Kom nog maar eens terug met het probleem bij de Algemene BeschouwingenMen kwam erop terug. En wat zei nu minister Drees? We hebben erop gestudeerd. Er is geen kruid tegen gewassen. Die mensen moeten de zwaardere druk maar zonder meer nemen. Het is te begrijpen, dat deze me dedeling nogal ontstemming heeft verwekt. Had men dan maar lie ver bij het belastingdebat meteen gezegd: er is niets aan te doen! Nu voelt men zich min of meer bij de neus genomen. Bij de behandeling der Begroting van Sociale Zaken zullen er nog wel harde noten over gekraakt worden. En terecht! WENEN, November. Enkele weken geleden brachten de Nederlandse bladen talrijke artikelen en reportages over Oostenrijk, het kleine sym pathieke land aan de Donau. Dit kunstzinnige volk had een geheel or kest en een aantai modekunstenaars naar ons land gezonden om van zijn goede wil en zijn creatief werk te getuigen. Uitbundig was de lof van de Nederlandse pers over de Weense Philharmoniker onder leiding van W Furtwangler en vol bewondering werden de modellen beschreven van de Weense modeshow die in Amsterdam en Den Haag plaats vond. J-Jet oeste bewijs hiervoor is de op 7 Nov gehouden Jaarvergadering van de Nederlands-Oostenrijkse Ka mer van Koophandel te Wenen, waar bij de opkomst van Oostenrijkse leden dit maai opvallend groot was. Deze kanier. die eerst in 1948 werd opge richt en i> t begin met de grootste moeilijkheden had te kampen, ver toont onder de leiding van de presi dent. r IJssel de Schepper, en door het o. vermoeide we' k van haar per soneel, reeds na drie jaar een actieve balans el ledenaantal is van 50 in '948 ges'eten tol 283 In dit laar Het belangrijkste is wel, dat vooral door het initiatief van deze Kamer van Koophandel de handelsbalans tussen Nederland en Oostenrijk zich sinds 1937 heeft vertienvoudigd Tegenover 34 millioen Oostenrijkse Schillin,- ïn- en uitvoer in 1937 staan nu 363 mil lioen. met het gevolg, dat Nederland, dat vóór de oorlog in het handelsver keer met OostenrijK de 25e plaais in nam. nu op de 6e plaats is gekomen. IN GEVAARLIJKE POSITIE ^ederland is dus positie! geïnteres seerd aan een rustige en demo cratische oniwiKKehng van du mouie, maar gevaaihjK gelegen land Uour de coraate houding van de geneie be volking tijdens Qe walste siaKingspo- ging is er voorlopig weei een gioot gevaai afgewend, maai nel zal zowel aan de regeiing als aan het volk lig gen of hei een volgende onveinnjoe- ujKe Krachtproef zal Kunnen door staan. De regeung zaï moeten ti ach ten de stabilisering van df prijzen en lonen met alle nnuaelen door te zet ten, ondanks de onwil van de Oosten rijker die zich legen ïedeie vorm van dwang verzet En ook de Oostenrijker zelf ,d:e een geboren mdividualist en genieter is. zal zijn eigengereidheid moeten prijsgeven om zich bij de noodzakelijk geworden beperkingen neer te leggen Hij za] zich een dras tische prijscontrole moeien laten wel gevallen. zoals die in ons tand wordt gehandhaafd, en een zekere mate van vrijheid (beter ongebondenheid ge noemd i moeten opofieien om de ech te democratische vrijheid te bewaren en niet ondei communistische dwang e geraken L)p Komende maanden zul len moeten bewijzen, of dit land leze vuurproef kan doorstaan Want tiet gevaar ligt op de loer. spoa jn Oostti ..etbaliersL ekenhuisl ,n de lti.aelburi n op del Hireling tf „ngebracli ers Z"iid^ ,.-n met Kr was ,tns dit wainen vlotorclub I Keer van P ■ouwbaaij overweg <L .verden ml s nu in gevormd, niige final ven. Tijdei jaarvergadP degouwen I stuur voor! houden. Dl vergaderinl vereniging! Ook hier VOETl Europe Naar wil onderhand! „grootmeei Argentijne! om enkel® te^en een| Gé^n Europa hoor lijk fi| balkunsten elftal vanl tegen henl De wedstiF speeld wq önden. In Brusa selstadion.l sonen plaaf HontenisseJ aan deze J was gegevj zijn, hebba meer daarj *2—1 wist zaak te d£^ gelspel en| schieten M rust voora gevaarlijk, J ze de kwaj ders. ToenJ 31 nog over meerl werd bescH geleidelijk ning dan Noorman rassing wal Noormanne snoepten. het beste, minuten df hard insch bezoekers spel van uitblinker, rust alle g« Na de toch duurd einde, voor] diende gelf EMVV Aan hetl van UD in I van het 75 jj vereniging, J de Eerste baJ Verenif UD (DevenlJ (Amsterda VW (Midd werkten zioj overwining f op VOC. Irj door HBS

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2