Mr. Stikker beklaagt zich bij mr. Moh. Roem U)I0'S Vijf doden bij verkeers - ongeluk Moeder en dochter tegen moordenaar Gisteren begon in Singap BERTHA HERTOGH ore proces Menu, dat staatsgeheim is Unie-conferentie geopend Columbia begreep het niet Hij betaalde de huur met nylon-kousen Nogmaals de cirkeltjes Kapper van Een in het gedrang mededelineen ank m n. DAGBLAD VOOR ZEELAND Diplomatiek incident in Djakarta Nu en dan regen In de gevangenis Koninklijk Paar vertrokken En wist niet, waarom hij in hoger beroep ging Twee vrachtauto'8 geramd Credieten voor boeren en tuinders Raad van Europa DOOR HET LOT VERRADEN Voor de feestdagen Drama in Oost-Transvaal Martha moolman, een Prins Bernhard naar Zuid-Amerika „Wat is de toekomst voor dit kind Mevrouw Hertogh: Bertha ging regelmatig naar de R.K. kerk Net van leugens aardoor weer In de echt. d het beter, want Oranje-Zwart een (veren. ves bleven op de lan en gaven Tempo kans. H.T.C.C. kon op de ranglijst weg- burg een draw tegen naam te bevechten. B. De twee con- e topplaats n.l. Bre- wisten het geen van ten te brengen. On- Bredase voorhoedo ran. est in Keep-Fit haar en, Heerlen en Til de punten en Eind- 3en Bosch en Breda goede zege op Fo' record van Push II [ar geweest. Breda II i-witten hot vuur na te leggen en ontfut- ntje. vaarempel van M.O de ranglijst, aange- H.U.A.C. /er loe rt: tegen Tempo ge- ilof en won op gede- eel sterker dan Til- on deze meerderheid doelpunten ultd.uk- (EN NU OOK AUTO- tLUB. ands Koffiehuis te de motorclub Schei- jaarlijkse algemene lesloten werd', dat ramaf heden de naam ub Scheldiegouwen zal dende bestuursleden imatie herkozen, erat voor de culbkam- 'erden enkee wijzigin. esloten werd om oolc rwsche motorterreini- in te organiseren, al»* x Ronde. Verder zal men aan de jaarlijk- KNMV en de Vierde _3ë. In Maart zal een id worden georganl- bepaald een een- op het epen. raag kos- 10, 25 en de groep. bijdragen [els die zij e. n de ver- nkboekje. ordt, ver- leelnemer zijn aan geeft deze d van het jrde zegels vrij van ld is veilig >1. 92211. RING BANK- EN EN EN ZILVERBONS. Bank maakt bekend. 1 tot het aanvragen van bank- en muntbiljetten bij de geldzuivering i gesteld, op 31 Decem- zal worden gesloten, hier bedoelde, voor 7 rde, betaalmiddelen, die legenheid tot na-inleve- •ruik te maken, dienen en desbetreffende aan- ïen. Aanvragen tot na- te worden gesteld op uitsluitend verkrijgbaar rlandse Bank N.V., bu- .g binnenland Nieuwe Amsterdam-C, tegen be- (bij schriftelijke bestel leren dient een bedrag stuk in postzegels te ?d.) irdt er op gevestigd, dat ts kan worden overwo- len, waarin de huidige ten reeds in zijn bezit 15, voorzover het betreft 30.of op 25 September etreft de overige buiten betaalmiddelen. 711-00 9 maanden moderme of studeer met onze >ssen voor de officiële »'s Radio - monteur of ous. Stuur deze adver- slechts naar SCHOOL MAXWELL, raat 9-11, te Panningen (bij Venlo) (rjtvangt gratis en zon- ige verplichting volle nlichtingen en proef- 407-00 ZESDE JAARGANG No. 1849 Uitgave: N.V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureau: Breda, Reigerstraat 16, Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet. f 3.80 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij niet- postbestelling) f 0.30. Losse nummers 8 cent. Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland DINSDAG 21 NOVEMBER 1950 Advertentieprijs voor de gehele oplage f 029 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.60 per m/m)Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.25 per m/m). Staatwerk 3 centt per m/m extra. Incasso wordt berekend. Voor prijzen van de rubriek ,,'t Kleintje" word# verwezen naar de desbetreffende rubriek. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd bureau voor de Zeeuwse Eilanden GOES, Westsinsel 98. Telefoon no 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST. Dubbel» Poort 7. Telefoon no. 102- (Bijburea u Nieuws1raat^22^Telef^n^o^35). Belgische gezant voorkwam huiszoeking DE NEDERLANDSE REGERING is onaangenaam getroffen, door het bericht, dat ten huize van de heer Speekenbrink, financiëel economisch adviseur van de Nederlandse Hoge Com missaris te Djakarta met de rang van gezant, huiszoeking zou zijn gehouden. De minister van Buitenlandse Zaken heeft zich terzake gewend tot zijn Indonesische collega, die als voorzitter van de Indonesische delegatie der tweede conferentie van ministers hier ter stede verblijft. De heer Roem heeft toegezegd terzake inlichtingen te zullen inwinnen. Later werd gemeld, dat Dr. Moh. Roem door dit bericht ont sticht was, omdat, indien het waar zou zijn, deze daad een inbreuk zou zijn op de interna tionale diplomatieke gebruiken. De heer Roem heeft zich tele grafisch tot zijn Regering ge wend om nadere inlichtingen en haar verzocht de nodige stap pen te doen, indien het bericht bevestigd zou worden. de redenen der aanhouding een on derzoek wordt ingesteld. De gearres teerden bevinden zich in de gevange nis op Meester Cornells. Drs. Speekenbrink, vertoeft in Ne derland. Bij de gezant van België vervoegde zich tijdens de veiligheidsactie een afdeling van de aan de actie deelne mende politietroepen, die verzocht, 'n huiszoeking te mogen doen. Met een beroep op de diplomatieke onschend baarheid weigerde de gezant daartoe toestemming te geven. Na een tele foongesprek met de militaire overhe den is de afdeling vertrokken, zonder huiszoeking te hebben verricht. VOOR DE VEILIGHEID IN DJAKARTA. Dr. Drees en mr. Roem optimistisch IK BEN er van overtuigd, dat de tweede samenkomst van minis ters in Unie-verband kan leiden tot resultaten, die voor beide partijen be vredigend zijn. Ik ben ook overtuigd, dat ook op punten, waarin niet aan stonds een voor beide partijen bevre digende oplossing kan worden ver kregen, het overleg niettemin kan lei den tot wegneming van misverstan den en vergroting van het onderling vertrouwen", o.a. met deze woorden heeft de minister-president, Dr. Drees gisteren de Unie-conferentie tussen Nederland en Indonesië in Den Haag geopend. Namens de Indonesische reg.-dele gatie zeide Mr. Roem o.m.: „Wat de mogelijke resultaten van deze confe rentie aangaat, ben ik optimistisch. Minister van Maarseveen werd be noemd tot voorzitter der conferentie. EEN DEENS SCHIP met acht man aan boord verkeert op de Atlantische Oceaan in nood. De Ned. „Boschfon tein" is ter hulp gestoomd. ONGEZOND schijnt de atmosfeer voor de Europese communisten te zijn. Na dat Thorez en Pieck voor een kuur naar Moskou zijn vertrokken is thans Nuschke, de tweede man in de Oost- Duitse regering gaan kuren in Tsje- cho-Slowakije. •N ZELDZAME BLOEM staat in bloei in de Diergaarde te Blijdorp. Het is een soort Aronskelk met een bloem van een meter hoogte en een halve meter middellijn. Zij is afkomstig uit Sumatra. POST NAAR KOREA voor onze vrij willigers kan worden verzonden. De postkantoren verstrekken alle inlich tingen. EEN KLOOSTERZUSTER van 88 jaar te Sées in Frankrijk is Ridder gewor den in het Legioen van Eer. EEN LEGER van 35.000 nationalisti sche Chinese soldaten is scheep ge gaan voor de strijd in Korea. GEEN SPRAKE VAN ,dat de Engel se troepen zoo maar Egypte zullen ontruimen, zoals Koning Faroek wenst Dat heeft Bevin in het Lagerhuis ver klaard. OM EEN OPLOSSING te krijgen van de Koreaanse kwestie pleegt Enge land overleg met Amerika, Frankrijk en het Britse Gemenebest. EEN OFFICIEEL LEGER vormen de Chinese troepen, die in Korea strijden. Het is niet uit vrijwilligers samenge steld, zoals officieel is vastgesteld. SAMENBUNDELEN van de defensie in een Europees leger, stelde mej. Dr. Klompé voor in de commissie van de Raad van Europa. Men wilde er ech ter voorlopig nog niet aan. 2000 GEZINNEN zijn dakloos gewor den bij overstromingen in Californië, die zijn ontstaan door stortregens en smeltende sneeuw. ANTIBIOTICUM of te wel chloor- amphenicol wordt door de Gist- en Spiritusfabriek te Delft vervaardigd. Het is een geneesmiddel tegen infec tieziekten, waarvoor penicilline niet helpt. POSITIES TROEPENSCHEPEN: Em pire Brent 19 Nov, te Port Said, Groo- te Beer pass. 20 Nov. Suez, Indrapoe- ra 17 Nov. van Belawan, Johan van Oldenbarneveldt pass. 18 Nov. Malta, Kota Inten pass. 19 Nov. Quessant, Oranje pass. 19 Nov. Kaap Bon, Wa terman 25 Nov. 9 uur verw. te Hoek van Holland, Willem Ruys vertr. 19 Nov. van Suez. Weersverwachting, geldig tot hedenavond: Meest zwaar bewolkt, met nu en dan regen. Krachtige tot J stormachtige wind, aanvankelijk J Zuid-Oostelijk, later ruimend J naar Zuid- of Zuid-West. Weinig verandering in temperatuur. Vandaag: Zon onder 16.42 uur. Maan op 15.08 uur. Morgen: Zon op 8.11 uur. Maan onder 5.58 uur. T")E HUISZOEKING, waarvan hier sprake is, werd gehouden tijdens maatregelen te Djakarta waarover wij gisteren reeds hebben bericht. Het blijkt, dat deze actie nog omvangrij ker was, dan oorspronkelijk uit Indo nesië is gemeld. Behalve de heer Spies, directeur van de Javase Bank werden nog andere Nederlanders gearresteerd. De Javase Bank werd in verband met deze ar restatie tijdelijk door de directie ge sloten. Desgevraagd werd van de zijde van het Nederlandse Hoge Commissariaat medegedeeld, dat naar hun namen en TN EEN COMMUNIQUE van 't mili taire commando te Djakarta wordt gezegd, dat in verband met de stijgen de criminaliteit en de handel in niet- geregistreerde wapens, het militaire commando het noodzakelijk heeft ge acht, maatregelen te treffen ter be strijding van deze euvelen. De aangehoudenen zullen binnen kort worden verhoord. Door deze maatregelen hoopt het militaire com mando de veiligheid te Djakarta te verbeteren. Voor officieel bezoek aan Engeland (GISTERENAVOND om tien minuten voor negen scheepten Koningin Juliana en Prins Berrhard zich in aan boord van de luchtverdedigings- kruiser hr. ms. „Jacob van Heems- kerek", die, geëscorteerd door de tor- pedoobootjagers hr. ms. „Marnix" en hr. ms. „Tjerk Hiddes", het Konink lijk Paar voor hun officiëel bezoek aan Engeland naar Dover zal brengen. Om tien minuten voor negen arri veerden Koningin Juiiana en Prins Bernhard. De Koningin droeg een turquoise robe, een toque van dezelf de kleur met een veer en een korte bontmantel. De Prins was in admi raalsuniform. Er was grote belang stelling toen het schip om half tien de ankers lichtte. De „Jacob van Heemskerck" wordt te 12.15 uur Engelse tijd binnen de WAT AAN KONINKLIJK BANKET VASTZIT pieren van Dover verwacht en zal te J 12.45 uur aan de kade meren, waar i °P onze ambassade te Londen de Hertog van Gloucester aan boord zal komen om Koningin en de Prins als eerste in Engeland te begroeten. ENE VOORBEREIDINGEN VOOR HET GROTE BANKET, dat Konin- gin Juliana Woensdag in het Claridge-Hotel zal aanbieden aan het t Engelse Koningspaar, zijn in volle gang. Woensdag bracht een Nederlands vliegtuig een partij van drieduizend bloemen, rozen, seringen en anjers uit Aalsmeer naar Londen. Ook t etenswaren, wijn, fruit, porcelein en glaswerk wordt naar Londen ge- bracht, o.m. eenn vijftigtal cassettes met goud- en zilverwerk. Er is zilverwerk bij, dat reeds 250 jaar geleden is gebruikt door Ko- J ning-Stadhouder III. Er zal op het banket een sierstuk aanwezig zijn, J dat de vier jaargetijden voorstelt en door een Britse firma in 1848 is ver- t vaardigd voor Koning Willem II. t Behalve twee zilverbewaarsters kwamen nog zeventien andere leden t van het personeel te Londen aan om maatregelen te treffen voor het J banket. Verwacht worden nog 31 tafeldienaren en een aantal andere be- t dienden. De tafeldienaren zullen gekleed zijn in blauwe jas met goud- J galon, rood vest, crèmekleurige broek, witte kousen en zwarte schoenen t met zilveren gespen. J Onder de zestig genodigden voor het banket zijn de Britse minis- ter-president Attlee en Winston Churchill. Het menu blijft tot Woensdagavond „staatsgeheim", aldus zeide men LIET INTERNATIONAAL Gerechts hof in Den Haag heeft gisteren uitspraak gedaan in de kwestie tus- se Peru en Bolivia over de Peruviaan se politieke leider en auteur Victor Raoel Hava de la Torre, die destijds na een mislukte revolutie in Peru een toevlucht zocht in de Columbiaanse ambassade om aan arrestatie op bevel van de regering van Peru te ontko men. Het Hof heeft gisteren een uitsptaak gedaan, die blijkbaar nogal juridisch was. De Columbiaanse vertegenwoor diger zal althans Maandag een spe ciaal verzoek bij het Hof indienen om uitleg van de uitspraak. P)E TILBURGSE ijsfabrikant F. H. werd in Mei door de Bossche po- litie-rechter veroordeeld tot een voor waardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar wegens verduistering van een auto. De man ging in hoger beroep en kreeg zodoende de gelegenheid om voor het Hof in Den Bosch het verhaal te ,doen van zijn toch niet bepaald normale opvattingen. Ver dachte had van iemand in Eindhoven een auto gehuurd. „Waarvoor huurde U die auto", vroeg de president. „Om te gaan smokkelen, edelacht bare". „Dat is nogal fraai", vond mr, Poe- rink, de president. Verdachte smokkelde nylon-kousen en hij was overeengekomen met die meneer uit Eindhoven om de huur met nylon-kousen te voldoen en wan neer er iets met de wagen zou gebeu- 0P DE RONDWEG rond Har derwijk, is gisteren een auto-ongeluk gebeurd, dat aan vijf personen het leven heeft gekost. Bovendien zijn er nog 1 zwaargewonde en enkele licht gewonden te betreuren. Een personenauto, die met 'n vaart van tachtig kilometer uit de richting Amersfoort kwam aanrijden ramde een vrachtauto uit de richting Zwolle en botste vervolgens tegen een twee de vrachtauto, die eveneens uit de richting Zwolle kwam. De eerste vrachtauto, beladen met balatum, werd aangereden aan het linkervoor wiel. Daardoor raakte de bestuurder van de personenauto het stuur kwijt en reed met volle vaart tegen een vrachtauto met aanhangwagen. Deze vrachtwagen kantelden en een wiel rijder, die naast de vrachtwagen reed, werd van de weg geslingerd, maar kreeg geen letsel. De chauffeur en een inzittende van de gekantelde wa gen liepen een kniewond en een lich te shhock op. De personen-auto, een Chevrolet Vit Marshall-gelden DIJ DE eerstvolgende toewijzing van gelden van de Marshall-hulp zal f 25 millioen beschikbaar komen voor een borgstellingsfonds voor land en tuinbouw. Dit fonds zal dienen voor eventuele credietverstrekking aan boeren en tuinders door de Boeren leenbanken. Aan de landbouw zal 20 millioen en aan de tuinbouw 5 mil lioen ten goede komen. J_JET CONGRES van de Europese Federalisten-Unie te Straatsburg neeft een resolutie goedgekeurd be treffende de verdediging van Europa, waarin gezegd wordt, dat de opne ming van het Duitse leger alleen in het kader van een Europese federatie mag geschieden en waarin de nood- zaak van een gelijktijdige inspanning op militair, economisch en sociaal ge bied wordt beklemtoond. vloog in een heg. De motor werd er uit geslingerd en kwam 50 meter ver der tercht. Oorspronkelijk was het zeer moeilijk de identiteit van de slachtoffers, die her en der verspreid lagen, vast te stellen, daar zij zwaar waren verminkt. Tenslotte kon worden vastgesteld, dat gedood waren: de 53-jarige H. v. Bekkum uit Amersfoort, zijn gehuw de 30-jarige zoon, de 24-jarige A. van Bekkum uit Hoogland, de 16-jarige N. van Velzen uit Hoogland en de 45- jarige R. Overhorst uit Amersfoort. Een foto kort na het ongeval geno men: Links de omgevallen vrachtwa gen, met daarachter de tweede vracht auto; geheel rechts de verwoeste per sonenwagen. De 46-jarige J. Burgers uit Hoog land, liep verschillende verwondingen op: een linkerbekkenbreuk, een len den- en een beenbreuk benevens ern stige hoofdwonden. Alle slachtoffers waren werkzaam in het bouwbedrijf en bevonden zich op weg naar hun werk. ren, dan zou verdachte aan de eige naar van de auto een bedrag betalen van f 650. Hij had er zelf een con- tractje van opgemaakt, maar omdat de eigenaar dit papier niet mede had on dertekend, legde het voor het Hof geen gewicht in de schaal. De man uit Eindhoven moest voor een tijdje in Den Haag op staatskosten gaan lo geren en toen hij weer in Eindhoven terugkwam, bleek dat verdachte de auto had verkocht. Verdachte was be reid de gedupeerde eigenaar de over eengekomen f 650 te betalen, maar de eigenaar weigerde en bracht de zaak bij de politie aan het rollen. Behalve de bovenvermelde straf werd ver dachte veroordeeld een bedrag van f 500 te betalen voor de auto. Het Hof was het niet erg duidelijk waarom de Verdachte in hoger beroep was gekomen. Hij had slechts een voorwaardelijke veroordeling en bo vendien hoefde hij nu maar t 500 te betalen in plaats van het door hem zelf vastgestelde bedrag van f 650. Verdachte wist het zelf blijkbaar ook niet erg goed en realiseerde zich te elfder ure, dat hij met dat appèl niet zo erg handig was geweest. De Adv.-Generaal Mr. v. d. Hoven, vroeg bevestiging van het vonnis. Een prijs bracht mgeluk pEN PRIJS, die op een lot viel, werd aan twee jongens van 13 en 8 jaar te Doetinchem noodlottig. Daar wer den de laatste tijd herhaaldelijk klei ne inbraakjes gepleegd. Zo werden dezer dagen bij zo'n kraakje een aan tal loten ontvreemd. De eigenaar van de loten had echter de nummers geno teerd en het toeval wilde nu, dat op een der loten een koe viel. Toen de (onrechtmatige) houder van het lot de koe in ontvangst wilde nemen, werd hij aan de tand gevoeld. Hij verklaar de het lot gekocht te hebben van een schooljongen. De politie zette haar speurderswerk voort en kreeg de 13- jarige L. te pakken, die bekende, te zamen met de 8-jarige M. de serie inbraken te hebben gepleegd. De poli tie houdt zich nu nog bezig met de vraag, wie de koe eigenlijk toekomt. Winkels open tot 21 uur jyjET HET OOG op de feestdagen, kunnen de gemeentebesturen toe staan op 1, 2, 4, 21, 22 en 30 Decem ber de winkels voor het publiek open te honden tot uiterlijk 21 uur. eenzame weduwe die haar boerderijtje in Oost-Transvaal drijft, kreeg bezoek van Marti- nus Swart, die werk zocht. Hij zag er vermoeid en onderkomen uit en de goedhartige weduwe Moolman nam hem als beheer der in dienst. Maar, zo schrijft de correspondent van de Daily Express, waaraan wü deze geschiedenis ontlenen, Swart was humeurig en moeilijk. De wed. Moolman wist niet, dat hij piekerde over zijn verleden; hij was juist uit de gevangenis ontslagen na een langdurige straf, omdat hij zijn drie kinderen had vermoord. Onbezorgd stuurde ze haar 13-jari- ge dochter en haar 6-jarig zoontje naar bed. En ze wilde juist zelf gaan, toen Swart haar achterop sloop en haar een slag toebracht met een zak zand. De zak barstte open en de wed. Moolman bleef ter been. Zij verweer de zich tegen Swart en haar dochter en de hond kwamen haar ter hulp. Toen ze zich bevrijd hadden, vluchtten moeder en dochter. Swart greep een bus benzine en liep naar de slaapkamer van de jon gen; daar begoot hij het bed met de benzine en stak er de brand in. Maar de jongen scheurde zich de branden de pyama van het lijf en sprong door een venster. De wed. Moolman startte de auto van de boerderij en wilde met haar kinderen vertrekken om hulp te ha len. Toen ze wegreden kwam Swart de boerderij uitgerend en gooide de benzine en brandende lucifers naar hen om de auto in brand te steken. Toen de Moolmans met politie mannen terugkeerden, vonden ze 'n uitgebrande boerderij. En Swart lag dood op het erf. 7. K. H. PRINS BERNHARD zal op verzoek van de regering om streeks eind Maart een bezoek bren gen aan Argentinië, Chili en Uruguay. Het ligt in de bedoeling van de Prins de reis per vliegtuig te maken. „14 ET IS NIET DE VRAAG of het kind door de ouders aan deze 11 vrouw (Aminah) is gegeven. De kwestie is, dat een kin derloze, Ma lei se vrouw het kind van haar ouders heeft weese- nomen Aldus zette mr. E. D. Shearn, die als advocaat van de heer en me- e^tóiof°uiteen. gapore 01>tra(1' situatie scherp voor het Hoge QNDANKS de afwezigheid van Bertha's „echtgenoot" Mansoor Adabi, die in het ziekenhuis ligt te bekomen van zijn verwondingen, op gelopen bij een motor-ongeluk, zijn de zittingen doorgegaan. „Het is ook te gek, wanneer men de zaak om hem zou hebben uitgesteld", zei men ons van de zijde van het Comité te Bergen op Zoom. „Ze hebben het im mers tot nogtoe ook steeds zonder de ouders gedaan!" „WEGGEGEVEN". r\E VRAAG, of het voor een moe- der, natuurlijk was of niet, haar kind weg te geven, doet hier niets ter z?ke, ging mr. Shearn voort, daar Aminah niet de wettelijke rechten van de moeder kan verkrijgen. Hiermede stelde de verdediger een enigszins pijnlijke kwestie buiten het geding. Er waren nl. in eerste aanleg getuigen geweest, die zich niet ge schroomd hadden, tegen beter weten m te verklaren, dat mevr. Hertogh zonder reserve Bertha's verzorging aan Aminah had overgedragen. Dit was het ook, wat men Bertha steeds had wijsgemaakt, zodat het kind dit aan haar moeder verweet bij de tra gische ontmoeting van vorige week. VOOR 3 DAGEN. V/OLGENS de schriftelijke beëdigde verklaring van mevr. Hertogh, heeft zij Bertha in 1942 voor drie da gen aan Che Aminah te logeren ge geven. Juist in die dagen werd de jongste geboren en herhaaldelijk heeft mevr. Hertogh toen erop aan- gedrogen, dat Bertha zou terugkeren. Steeds werd zij met een kluitje in het riet gestuurd. Aminah zou haar zelf wel binnen enkele dagen komen te rugbrengen, heette het b.v. Toen het meisje maar steeds weg bleef en Aminah niet verscheen, leen de mevr. Hertogh een fiets, om haar te gaan halen. Onderweg werd zij door de Japanners aangehouden, ge arresteerd en in een kamp opgesloten. Ook vanuit dit kamp deed zij nog moeite, Bertha bij zich te krijgen, het geen mislukte. Toen ze eindelijk in vrijheid was gesteld, begaf zij zich terstond naar Aminahs woning. Deze was verlaten en niemand wist haar te vertellen, waar Aminah en Bertha waren gebleven. Alle nasporingen bleven vruchteloos Mevrouw Hertogh zeide, dat het volkomen onwaar was, dat zij Bertha voor goed aan Aminah had gegeven. Zij zeide, dat zi) het meisje van jongs af aan iedere Zondag naar de R. K. kerk had meegenomen. GIF VAN DE LEUGEN. Wolgens 'n schriftelijke beëdigde ver- klaring van Bertha - die in de ja ren waar 't om ging nog maar 'n kleu tertje van vij was heeft haar moe der haar nooit naar een kerk meege nomen en heeft zij haar moeder ge durende de Japanse bezetting ver scheidene malen gezien. Volgens deze verklaring zou haar moeder haar gezegd hebben, de Mo hammedaanse godsdienst aan te ne men. Indien dit waar was, zeide mr Shearn hierop gevat, zou mevr. Her togh niet geïnterneerd zijn geweest! Mr. Shearn vervolgde zijn betoog met de conclusie, dat dit verhaal het jonge kind in de mond was gelegd en onwaar was. Hij zeide, dat het hu welijk van Bertha een list was om iedere wettelijke poging om haar te rug te krijgen, te niet te doen. Hij be toogde, dat Bertha geen Mohamme daanse was en dat zij nooit in over eenstemming met de Christelijke bur ger- of Mohammedaanse wetten is ge trouwd. BERTHA GLIMLACHTE DERTHA, die de zitting bijwoonde glimlachte nu en dan, Zij zat naast Aminah achter in de rechtszaal. Zij trachtte niet, de ontwikkeling van de procedure te volgen daar zij slechts een beetje Engels kent. Geen enkele maal keek naar haar moeder, die naast Nederlandse consul-generaal Singapore, de heer J. van der Gaag, zat. Aminah en Bertha verlieten de ui ting, toen mr. Shearn de vraag stel de: „Wat is de toekomst van dit kind, indien het de vrouw van Adabi blijft Indien het hier al een huwelijk betreffen dat geldig is volgens Mohammedaanse huwelijksrecht mr. Shearn bestreed dit dan ka„ de echtgenoot het eenzijdig ontbinden. Wat zou in dat geval de toekomst van kinderen uit dit huwelijk?... Mr. Shearn zeide nog. dat bet weiyk had plaats gevonden twee gen nadat Bertha uit het verzorgings huis was ontslagen en het huwelijk erdoor was gejaagd als een manoeu vre ter beïnvloeding van eventuele rechterlijke stappen. De zitting, waarop ook aanwezig was de voorzitter van de Mohamme daanse „Welfare Association" voorzitter van de Vakvereniging v<m Mohammedaanse, Indonesische, Malei- se, Pakistaanse en Indische Zeelie den, werd verdaagd tot heden. ZIJ de in ZOU het en kan zijn hu- da- LIET VRIJE VOLK opperde be zwaren tegen de Brabantse „cir kelt jespolitiek". Enkele bladen - waaronder ook het onze - hebben deze bezwaren afgewezen. Het so cialistische blad komt er nu nader op terug. Het blad wil allereerst vaststellen: Het gaat ons geen grein minder om de mens en zijn geeste lijk en zedelijk welzijn dan welke Brabantse instantie ook. Natuurlijk aanvaarde we deze uitspraak van een eerlijk mens ook als volkomen serieus. Doch is het niet zó, dat het socialistisch den ken gemakkelijk en gauw veron derstelt, dat uit het louter econo misch nuttige automatisch het so ciaal en zedelijk voordelige voort spruit? Zijn de sporen van het Marxisme er geheel uit verdwenen? Liet Vrije Volk gaat verder: In het Brabantse welvaartsplan vindt men wel uitgebreide en een zijdige sociale beschouwingen, maar: geen vergelijkende bereke ningen van kosten, geen enigszins voldoende analyse van vestigings plaatsfactoren, geen analyse van de loonfactoren. Zelfs in het verschijn sel „conjunctuur" in het geheel niet in de economische beschou wingen betrokken. Men constateert bijv. eenvoudigweg, dat de indus trie na de oorlog het platteland op zoekt, maar heeft zich zelfs de vraag niet uitdrukkelijk gesteld, of we hier misschien met een ty pisch voorbijgaand tijdsverschijnsel te maken hebben Hier ook weer een typisch ver schil in denkwijze. De „conjunc tuur" wordt hier gezien als een automatisch proces, waaraan we ons maar te onderwerpen hebben. Wij zeggen: de conjunctuur is zeker ook afhankelijk van factoren, welke buiten de menselijke inspanning omgaan. En ook van factoren, waar op mensen in andere landen in vloed uitoefenen, doch waaraan wjj in Nederland weinig verande ren kunnen. Niettemin b 1 ij f t er speelruimte voor een bewuste be ïnvloeding van de conjunctuurver schijnselen door de mensen hier in Nederland, hier in de verschillende provincies. Als de industrie het platteland opzoekt, dan willen we dit, als zijnde een gunstig ver schijnsel, in de hand werken en bevorderen. Er zijn voorbeelden van de allerlaatste tijd, dat dit ook lukt en dat dit „voorbijgaande" verschijn sel nog lang niet is voorbijgegaan. Voor het overige: zulke boertjes zijn het in Brabant niet. Wat er door het Provinciaal Bestuur en door het Economisch Technologisch Instituut wordt onderzocht en in plannen vastgelegd, kan de toets van een be hoorlijke wetenschappelijke critiek doorstaan. Ja, er is door andere provincies misschien nog wel iets van te leren! jyiet genoegen leggen we intussen ook deze uitspraak van het Vrije Volk vast: Wij zijn beslist geen voorstanders van centralisatie van de industrie in enkele grote stedenMaar wij wensen ook het andere uiterste niet Extremisme is Brabant in dit op zicht echter ook vreemd. We ver doemen de stad als stad niet. „Het pathetisch verhaal van de eenzame zwerven tussen de steenmassa's der steden, zonder binding aan een medemens, behoeft niet op te gaan, zeker niet in het Brabantse land, waar de omvang der steden nog te overzien is"schreef Prof. Heere onlangs. De befaamde cir keltjestheorie, waaraan de beschou wing in het Vrije Volk dan weer keert, is - het zij nog eens ge zegd - geen theorie, maar een hulp middel, een manier van diagnose en analyse. Maar men mag wel be wust streven naar industriesprei ding zonder dat de economische mo gelijkheden daardoor in het gedrang behoeven te komen. Ja, economi sche problemen als dat van de wo ningnood zullen die spreiding juist bevorderen. Het is ons nog altijd niet duide lijk, waarom hier een waarschuwing geplaatst moest worden. Het gaat waarachtig niet zo slecht met de in dustrialisatie in het Brabantse land. Middelburgse politie pikte hem in de kuif P)E BEKENDE KAPPER van Een, de heer M. v. R„ heeft zijn werk terrein ook naar Zeeland verlegd, maar, indien hij heeft gedacht, dat hem in dat gewest, bij zijn strijd te gen de kaalheid, geen haar op het hoofd gekrenkt zou worden, is dit 'n misrekening. Gisteren althans, toen hij zitting hield in de Sociëteit „De Vergenoe ging" kwam ook de politie op bezoek, niet echter als betalend patiënt, maar als dienaresse der gerechtigheid. Op vermoeden, dat de kapper on bevoegd de geneeskunde uitoefende, kreeg hij een proces-verbaal van de ordebewaarder, dat met een flesje haarwater, als corpus delicti in de zak van de Sociëteit naar het politie-bu- reau terugkeerde. De kapper van Een legde het bijltje er echter niet bij neer, maar zette zijn zaken op dezelfde voet voort.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1