Stad en Land ZUID-BEVELAND Z.-VLAANDEREN Onfeilbaar en Onschadelijk De schoolarts Walcheren Krijgt W. Z. Vlaanderen een T. B. C.-vrije rundveestapel IAXEER-AKKERTJES Tien nieuwe woningen voor Yerseke Het Middelburgs Ziekenfonds in 1949 Groedes torenspits is weer hersteld bij de K.L.M, DEde r DAGBLAD DL STEM VAN DONDERDAG 9 NOVEMBER 1950 GOES MIDDELBURG VLISSINGEN SUBSIDIES voor MILI TAIRE TEHUIZEN Scheepvaart door kanaal van Zuid Beveland TERNEUZEN HULST HET Regeerkracht Europa Door hechte samenwerking verkregen R. BAA FILMPROGRAMMA Hieronder volgen de katholieke keuringseisen voor de films, welke deze week lopen. In de adverten tiekolommen worden de rijkskeu ringseisen genoemd. Electro Bioscoop Middelburg: De gevaarlijke leeftijd (18 jaar). Grand Theater Goes: Verloren grenzen (alle leeft.). Luxor Theater Vlissingen: De engel en de bandiet (14 jaar). GRIEKS M.S. „AMERIKA" AAN DE GROND Het Griekss m s. „Amerika", me tende 7173 bruto register ton, is om 1715 u.ir ter hoogte van de Vlissingse buitenhaven aan de grond gelopen. Het scnip kwam van zee en was op weg naar Vlissingen om daar te bunkeren Later op de avond, om ongeveer 22 30 uur, is het schip met behi lp van sleepboten weer vlot ekomen en langszij de wal gebracht. Het bunkeren is thans begonnen. VERGADERING K.V.P. KRING MIDDELBURG De vergadering van de Katho lieke Volkspartij. Kring Middel burg. welke Zaterdag 11 November a.s. te Goes zou plaats hebben, l^an aldaar niet doorgaan, maar vindt nu plaats in Hotel „Des Pays Bas" te Terneuzen. De be stuursvergadering blijft om half twee, de algemene vergadering om drie uur. EERVOL ONTSLAG Bij beschikking van de Minis'er van Justitie, is aan J. M de Kok op zijn verzoek met ingang van 1 De cember 1950. eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van bezoldigd deui waarder bij de arrondissements rechtbank te Middelburg en het kan tongerecht aldaar, ter standplaats Goes. CONCERT „SYMPHONIE." Het Jubileumconcert, dat „de Sym- phonie" Dinsdagavond in Schuttershof gaf, had niet de belangstelling, die deze hardwerkende orkestvereniging verdient. Het feit, dat de uitvoering van Bach's „Hohe Messe' haar zo kort op de hielen zat. zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Ook op een ander punt zat het de vereniging niet mee, want de beken de Haagse violiste Adrienne de Smet. die voor de pauze een romance van Beethoven en Corelli's La Tolla mees terlijk weergaf, bleek in de pauze on wel te zijn geworden, zodat ze niet meer kon optreden. Het orkest was beter op dreef dan ooit en speelde, na een wat aarzelen de inzet, met gloed en verve om. de Advertentie) w p r k p n °aen verstopping (vervolg van pag. 1) Dit brengt ook mee een nauw con tact tussen onderwijzer en schoolarts, dat zich niet bepaalt tot een alge meen praatje, maar dat nodig kan maken dat de onderwijzer nauwer bij het onderzoek van zijn pupillen wordt betrokken. De behoefte aan een psycholoog in de school-hygiënische dienst wordt dan ook allerwege meer en meer ge voeld en werd reeds aanleiding tot aanstelling van deze specialistische krachten in tal van gemeentelijke diensten. Zonder twijfel kan in dit samenspel veel meer bereikt worden en ligt het zelfs in de lijn an een normale ontplooiing dat de psycholoog de vaste medewerker zal worden in het teamverband van schoolartspsy choloogschoolverpleegster en onder wijzer, en waar nodig kinder-psychia- Alle emotionele, al of niet redactio nele artikelen in vak- en dagbladpers ten spijt, kan het niet uitblijven, dat zowel door de gezondheidsorganisaties als door de schoolbesturen de eis van confessionele differentiatie met steeds meer klem en scherpte zal worden geponeerd, zowel om wille van het kind als om wille van een doeltreffen de gezondheidszorg. Daar is geen kunstmatige aanblazing voor nodig door „dicht bij het vuur zittende po litici"; de schellen zullen spoedig spontaan van de ogen vallen. Trou wens ook zonder dat de eis officieel ter tafel kwam of in het parlement gesteld werd, bleek de practijk reeds sterker dan de leer en de hardleerse redactie van bedoelde bladen. De gemeenten in Limburg weigeren reeds sinds de bevrijding het school- artsenbesluit in toepassing te brengen omdat het h.i. onrecht doet aan de gezondheidsorganisatie en aan het recht van ouders en schoolbesturen. Totdat ten slotte de Regering heeft goedgevonden proefsgewijze een twee tal diensten te beginnen onder de auspiciën van het Limburgse RJK. Groene Kruis. In West Brabant met zijn gemeng de bevolking, konden de gezamenlijke gemeenten niet tot een „eenheids"- schoolartsendienst komen door confes sionele tegenstellingen die onoverko melijk bleken, totaat een incidentele mogelijkheid een voor beide bevol- kingsgioepen aanvaardbare oplossing bood. En deze gevallen zullen zich in steeds toenemende mate voordoeD naarmate de schoolbesturen en de ou ders tot een duidelijker besef komen van de waarden die hier in het ge ding zijn; zodat het niet kan uitblij ven of er zal een oplossing moeten komen, al was het alleen al om de belangen van 't geneeskundig school toezicht zelf. Het zal aan echter geen incidentele of proefsgewijze oplossmg dienen te zijn, maar één die past in het kader van de Nederlandse ge zondheidszorg. £)EZE AANHALINGEN uit het Interessante betoog van Dr. Mol tonen, hoe de geschakeerde school-hygiënische dienst ook practisch de beste oplossing brengt. En als men gaat praten over „geldverspilling", kan men daartegenover stellen, dat het hier om uiterst beperkte bedragen gaat. Deze kleine meerkosten moeten nu eenmaal gezien wor den gelijk Dr. Mol dat uitdrukt als de tol, die betaald moet worden aan het recht op vrijheid dat toch zeker opgeëist moet wor den, waar het geldt de vrijheid van organisatie, de vrijheid van gezondheidszorg, de vrijheid van collectieve artsenkeuze, koi torn waar het geldt de zekerstelling van de verworven vrijheid, waar het geldt de opvoeding van en de zorg voor het schoolkind. „CONFETTI" IN HET SCHUTTERSHOF. Ter gelegenheid van het 20-jarig be staan van de Vereniging tot Ontwikke ling en Ontspanning van hef perso neel der NV PZEM, werd in het Schuttershof de revue „Confetti" op gevoerd. De uitvoeringen van deze vereni ging genieten een uitstekende naam en zij zijn de laatste jaren zeer popu lair geworden Ook deze revue bood humor, schoonheid en gratie, kleur en leven, kortom alles, wat een goed ge brachte revue te brengen heeft. Aan het toneelgedeelte was veel aandacht en zorg besteed, komische schetsen, zoals „De Verlatene' en „De pianostemmer hadden veel succes. Het ze'fde kan gezegd worden van de bal letten; costumering en decors deden het goed. De muzieknummers waren goed ge kozen en populair genoeg om ze in ieders oor direct een bekende klank te geven. Twee jongens met een gi taar brachten de stemming er in, en verder kon men genieten van Weense zang en muziek. Speciale vermelding verdient het ballet nummer „Espana'. De muzikale begeleiding was bij het o-Vest Jan Groenenoud in goede han den. De bloemenhulde aan de medewer kende dames was volkomen verdiend. De aanwezigen hebben zich uitste kend geamuseerd en in de zaal heerste een gezellige stemming Deze goed geslaagde avond werd met een geani meerd bal besloten. GRONDSCHATTEKS Telkenmale om de drie jaren de gronden van het gemeentelijk grond bedrijf te Vlissingen worden geschat dooi een commissie van drie. B. en W. hebben voor deze commissie de volgen de voordracht aan de Raad voorge legd: Landbouwdeskundige: 1 H. M. v. d. Putte (Souburg), 2 P. de Visser (Vlissingen), bouwkundige: 1 J. Loois Hzn. (Vlissingen), 2 B. Bijl (Vlissin gen); derde lid: 1 J. Jobse (Vlissin gen), 2 W. D. van Wetel (Middelburg) balletmuziek uit de „Faust", Mozart's „Kleine Nachtmusik" en de Jenner- Symphonie van Beethoven. OPENLUCHTCONCERT GING NIET DOOR. Gisterenmiddag vijf uur zou het Utrechts studentenkoor en dito orkest op de Grote Markt een beknopt open luchtconcert geven, maar het weer was zo guur, dat de dames en heren hun kelen en instrumenten er niet aan waagden. Om het publiek niet geheel en al teleur te stellen, hebben de Stichtena ren toen in de Graanbeurs een wer"ld- lijke cantate van Bach verklankt. Dit „proefnummer" duurde echter maar heel kort. Daarna begaven de studenten zich naar de Grote Kerk. om nog even te repeteren voor de avond-uitvoering. KERMIS-Ai lit ACTIES Gedurende de a.s. Toondagen zul len de Kermisexploitanten niei achter blijven om ook te trachten die dagen wederom meer in de belangstelling te brengen van het puoiiek. Behalve tij dens de veetentoonstelling op de le Toondag zullen alle dagen op vooraf vastgestelde tijdstippen gratis vele prijzen worden uitgereikt recht geven de op gratis kopen of draaien in een der „ermisinrichüngen. Een lijst van die tijdstippen, vastgesteld door de Chef van het Marktwezen, wordt in een gesloten enveloppe tevoren gede poneerd bij het Hoofd van de plaatse- ijke politie. DONKER GOES Door „Veilig Verkeer" is een adres aan het gemeentebestuur verzonden, waarin verzocht wordt om betere ver- voor' lichting op het Kerkplein, daar het Door de volledige medewerking van daar aarde-donker is en de veiligheid I het Waterleidingbedrijf is de water van het verkeer daardoor bedreigd druk thans normaal, zodat het publiek WOI'dt. weer rustig de badinrichting kan be- Wij merken hierbij op, dat over het algemeen de verlichting, voor zover die door gas geschiedt, te wensen over laat. Op de Kfcetingseweg is het bij be trokken lucht levensgevaarlijk en de Wilhelminastraat, n.b. hoofdverkeers weg, lijkt wel een landweg. Voortdurend vallen lantaarns door mankementen uit en reparatie ervan lijkt niet altijd met grote spoed te kunnen geschieden. Menig dorp op Zuid Beveland is heel wat beter verlicht dan Zeelands centrale gemeente! Rilland-Bath Ook door de provincie „DRj „rut" nau aan li. S. ge- vraagd verhoging van ne subsiuie voor het Chr. Mi.it.ur Tenuis te .Vlid- delourg, omdat dit tehuis door de oor log in desolate toestand is geraakt en de restauratie veel kostte. G. S. schreven hierover aan de Sta tenleden. Blijkens de overgelegde stuk ken bedroegen de nade.ige saldi op oe exploitatie-iekening over '48 en '49 resp. 3950 en 4321. Over 1950 wordt een exploitatietekort geraamd van 5015.—. Deze tekorten zijn in hoofdzaak ont staan door de noodzakelijke uitgaven wegens restauratie van het gebouw en aanschaffing van meubilair. Het kan echter naar de mening van G. S. niet op de weg der provincie liggen in het onderhavige geval bij dragen te verlenen in de door adres sant geleden oorlogsschade. Daar het Tehuis van adressant te Middelburg, zoals uit het toenemend bezoek van militairen blijkt, in een grote behoefte voorziet, stellen G. S. voor de jaarlijkse bijdrage met ingang van het jaar 1951 te verhogen van 225.— tot 250.per jaar. Behalve het Militair Tehuis van „Pro Rege" bestaat te Middelburg sinds 1947 het R.K. Militair Tehuis, dat een jaarlijkse subsidie van ƒ200 geniet van de provincie. G S. vonden het billijk, dat dit Te huis, omdat het ook financiëel moei lijk zit, eveneens voortaan ƒ250 per jaar wordt gegeven. In deze geest doen G. S. een voorstel. IN de maand October passeerden er in totaal door het kanaal van Zuid- Beveland 6213 schepen met een in houd van 2529.189 ton. Hiervan wa ren 3992 schepen geladen die een in houd hadden van 1858.862 ton en 2221 schepen ledig met een inhoud van 670.327 tan. In nationaliteiten waren de sche pen verdeeld als volgt: 4205 Neder landse; 1394 3elgische; 232 Franse-, 196 Zwitserse; 3 Engelse; 177 Duitse; 2 Luxemburgse; 2 Tsjechiscne; 1 Griek en 1 Zweed. WONINGRUIL-CENTRALE De gemeente Rilland-Bath heeft zich aangesloten bij de Interlocale Woningruil Centrale. Deze Centiale welke onlangs is opgericht en bij wie nagenoeg alle Nederlandse gemeenten zijn aangesloten, heeft tot doel om gegadigden voor woningruil hier te lande, behulpzaam te zijn. Nadere inlichtingen hieromtrent kunnen ter gemeente-secretarie wor den verstrekt. LECTUUR-VOORZIENING Door bemiddeling van de Stichting Zeeland voor maatschappelijk en Cul tureel werk in Zeeland is voor 't sei zoen 1950—1951 de beschikking verkie- gen over een kist met 50 leesboeken. Deze boeken kunnen door de inwoners tegen betaling van een zeer gering be drag worden gelezen. Met de uitgifte hebben zich belast de heren B. A. Mol en D. Vonder. GEMEENTELIJKE BADINRICHTING Het aantal bezoekers in de Gemeen telijke Badinrichting bedroeg oveir de afgelopen maand October 1950 totaal 3073, tegen 3528 in de maand daar- zoeken. Sas van Gent OPENSTELLING GEMEENTE- SECKETARIE. Burgemeester en Wethouders van "boven vermelde gemeente brengen ter algemene kennis, dat met ingang van Maandag 6 November 1950, de secretarie dezer ge meente voor het publiek zal zijn open gesteld op: Maandag t.m. Vrijdag van des voormiddags 8Va uur tot 12 uur; Za terdag van des voormiddags 81/» uur tot 12i/j uur. Sas van Gent, 4 November 1950. 223-0 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De burgemeester, R. A. J. den Boer. De secretaris, B. J. Lammens. Zuiddorpe Schieting S. Sebastiaan. Aan de Jaarlijkse Novemberschieting van het gilde St Sebastiaan, gegeven op het gaaihof, namen 41 schutters deel De hoogvogel schoot A. Rottier, Koe wacht, de eerste zijvogel E. Buvck, Zuiddorpe, de tweede Jos. La Heyne, Zuiddorpe. eerste kal A. Rottier, Koe wacht, tweede E. Verschraege, Koe wacht. Kloetinge Burg. stand. Gehuwd te Parijs, L. Testers en Th. Dolly. ,DE BARON", EEN TONEEL STUK VAN LOUIS LOCKEFEER. Voor een uitverkocht huis vond de première plaats van het laatste toneel- stuk van drs L. Lockefer, „de Baron", uitslag was als volgt: 1 Th. Hiel— dat speelt in Brabant en weergeeftPol Weemaes: 2 Th. WillaertP Wil- zijn adellijke ifkomst laat instellen en eerst op het laatste moment tot het besef komt, dat hij zich vergist heeft. Tal van komische situaties komen in dit stuk naar voren en in zijn ge heel genomen heeft de opvoering wel voldaan. Het toch al aan goede stuk ken zo arme amateursrepertoire is in ieder geval met 'n stuk verrijkt, dat boven 't gewone peil ligt. maar waarin kleine wijzigingen toch nog een gron dige verbetering kunnen brengen. We denken hier vooral aan de o.i. te lange dialogen, die na enige inkorting, het tempo van dit stuk aanzienlijk zul len versnellen. De spelers en speelsters hebben zich ten volle gegeven, maar, doordat de baron (Jo Block) te veel domineerde, kwam hun spel niet altijd tot volle dige ontplooiing, waarbij nog bleek, dat niet altijd de juiste tegenspelers (sters) voor een bepaalde rol gekozen waren. Hier trof men sterke spelers (sters) tegenover minder sterke en op het geheel oefende dit zijn invloed onge twijfeld uit. Naast de baron was de archivaris, Louis Oomens, een speler van klasse, en ook in de kleine rollen gaven A. Lockef eer (burgemeester), Rosa (Mi- lie Taalman), Elsa (Annie van de Wal- le), en de freule (Antoinette de Waal), een goede vertolking. Hendrik (W. Colsen) en Godelieve (Andrea de Kort) gaven niet wat van hen ver wacht werd. Vooral bij de eerste was de Belgische uitspraak een handicap. In het laatste bedrijf kwam Hendrik "r beter in en kon hij zich goed aan passen. Het decor van de de heer de Bruvn was keurig verzorgd, terwijl de grime voor kleine verbeteringen vatbaar was. Het publiek, dat de uitvoering ap precieerde, gaf hiervan meermalen door applaus blijk. Clinge Karperprijskaarting. in het café bij Ed. Pilaet, alhier werd 'n karper- prijskaarting gehouden, waaraan door 58 personen werd deelgenomen. De PROVINCIALE GEZOND HEIDSDIENST VERGA DERDE TE OOSTBURG was een doortastend. reëel en belannrijk besluit, tl at genomen werd in de vergadering van de Stich ting van de Prov. Gezondheidsdienst voor dieren in Zeeland we'ke verga derde voor de kring Oostburg. Er werd namenlijk besloten bij de dieren rea- r 'e maken en dat boeren, die niet willen medewerken door heffing gedwongen zullen worden hun stal T.B.C.-vrij te maken. Voo. eerst werden de heren P. L. Mangnus en A. de Hulle-Leenhouts als bestuurslid herkozen, terwijl Ir. v Cruyzingen herbenoemd werd als hoofdbestuurslid. Naar de prov. verga dering werden zes leden afgevaardigd. Hierna hield de heer Wagenaar. di recteur van de Prov. Gezondheids dienst een warm pleidooi voor ne» landelijke T.B.C.-plan, met het doel de rundveestapel T.B.C.-vrij te maken. derde bedrijf een spel te spelen, zoals we dat nog nooit op Graauw hebben zien spelen Dat was meer dan ama teur-spel en hij was het, die met Ro bert het derde bedrijf maakte tot 'n grandioos sluitstuk van de hele tra gedie. Terhole Prijskaarting. Zondag werd er een prijskaarting gehouden bij de Wed. Christiaans. De uitslag was als volgt: Eerste prijs J. de Schrijver en L. de Wit. 2e prijs R. van Geertriy en R. de Theije; 3e prijs C. de Maaiyer en P. Sponselee; 4e prijs Th. de Theije en J. van Weesepoel; 5e prijs A. Freij- ser en A. de Caluwe; troostprijs Ch. de Bruyn en L. van Hooff. Koewacht Prijskaarting. Aan de prijskaar ting bij H. A. de Schepper namen 70 spelers deel. De uitslag was als volgt: 1 G. v. DommeEdm. v. Hove; 2 H. SuyH. Goossens; 3 R. WoutersC. de Schepper; 4 J. de SmitM. Schol ter; 5 H. de Bock—A. Buys; 6 J. Her manA. Ysebaert; 7 C. David—H. A. de Schepper; 8 J. GijselC. H. Ceelaert; 9 A. BuysR. Baes. Aardenburg LEZING OVER NIEUW GUINEA In de zaal van de R.K. Landbouw- huishoudschool in de Brouwerijstraat zal aanstaande Zaterdag een lezing met lichtbeelden woraen gehou;n over Nieuw Guinea. Spreker is de be kende missionaris pater C. Meuwese die jarenlang onder de koppensnellers verbleef en o.a. tezamen met een an dere missionaris, Pater Verschueren, een nieuwe rivier ontdekte en deze naar Koningin Juliana noemde. TEGEN AUTO OP GEFIETST Een tweetal auto's van de wegen bouwmaatschappij Faas uit Goes kwam-door de Sassenstraat gereden, toen een der wagens een spade ver loor. Hiervoor stopte de wagen ter hoogte van de Gereformeerae Kerk. Een zoontje van de familie Ajhiel Bal- iegeer uit Heille reed achter de wa gen en had blijkbaar niet in de gaten, dat deze stilhield, want hij reed met z'n fiets tegen de achterkant van de auto op. Daarbij kwam hij te vallen, liep een hersenschudding op en werd aan het hoofd gewond. De beide artsen Kesteloo en Rijk waren spoedig ter plaatse, alsook de rijkspolitie. Een der dokters vervoerde de jongen naar huis. De Klinge Waes ONDERSCHEIDING VOOR BURGEMEESTER Dezer dagen ontving de heer C. van Hoeye, burgemeester onzer gemeente een bijzondere onderscheiding in de vorm van de zilveren medaille van de Ovde van Leopold II. Deze onderschei ding was hem toegekend door Z.K.H. de Prins Regent voor de vijftien ja ren van trouwe dienst in het belang van het volk en de Staat Het mu ziekgezelschap St. Cecilia bracht de burgemeester een serenade. De voor zitter feliciteerde hem met deze on derscheiding. Als blijk van sympathie werden hem bloemen aangeboden. A.C.V.-Ieden op stap. De plaatse lijke afdeling van het A.C V heeft be sloten om deel te nemen aan het Nu Walcheren t.b.c.-vrij is, is het de beurt aan W. Z. VI. om onder handen genomen te Worden. Echter het geld, dat voor dit doel van Rijkswege beschikbaar komt„moet uit de Marshallhulp. Dit was fillang beschikbaar geweest, als de Ameri kaanse bureaucratie niet nog langza mer werkte dan de Haagse! Ook de boeren zullen een offer moe ten brengen in deze en wel 25 c. per 100 1 melk, of gem. 4 per koe per jaar. Hoewel de Rijkshulp deze winter nog niet zeker is, stelde de gezond heidsdienst voor het plan reeds nu te doen doorvoeren, mits de minister hieraan zijn goedkeuring kan hechten. West-Zeeuwsch Vlaanderen heeft nog 7 open lijders koeien met open t.b.c. 594 bedrijven hebben reeds witte ver klaringen. 238 boeren hebben een t.b.c. vrije stal. 340 stallen hebben nog koeien, die reageren op de injecties. Zeeland heeft totaal 420 open lij ders, waardoor W. z. Vlaanderen dus wel zeer gunstig bij de Prov. afsteekt. Wanneer het plan doorgang zal vin den, zal voor iedere koei, die reageert, en die afgeslacht wordt een bedrag naar de waarde variërend van 125 tot ƒ200 worden uitgekeerd. Voor de open lijders wordt 125 subsidie ge geven, terwijl voor de tegenvallers die een boer krijgt, nadat hij t.b.c.-vrij was 90 pCt. in de waarde vergoed zal worden. Nederland heeft 400.000 rea- geerders. Over geheel Nederland breidt de t.b.c. onder het rundvee belangrijk uit. In Zeeland waren in 1949 10.5 pCt. reageerders aanwezig. Thans ls dit met 1,3 pCt. gestegen. Wacht men nog een Jaar met het uitvoeren van het t.b.c.- plan, het zal dan stellig veel meer geld kosten dan wanneer het thans krachtig zal worden aangepakt. Reageerders en open lijders moeten direct afgemaakt worden; terwijl als de stal eenmaal t.b.c.-vrij is, de boer niet meer zonder witte verklaringen vee mag aankopen. Boeren, die niet willen meewerken, zullen door heffing worden gedwongen hun stal t.b.c.-vrij te maken. De minister kan, gezien de enorme som, die het rijk hierin steekt, niet gedogen, dat het plan zou kunnen mislukken. Verschillende vragen, pro- hl emen op zich zelf, werden door de vergadering opgeworpen, o.a. het pro bleem der grenswedelen, de vetweide- rij etc. Met 6 stemmen tegen besloot de vergadering zich achter het t.b.c.-plan te scharen. Zo spoedig mogelijk zal getracht worden de ministeriële goed keuring te verkrijgen op de vervroegde uitvoering er van. Na afloop der causerie werd een film vertoond over het mond- en klauwzeer onder de koeien. Wie regeringsverantwoordelijk heid droeg, krijgt bij verkiezin gen vaak de klappen. In landen, waar men slechts twee grote par tijen telde, is het heel lang regel geweest, dat de regerende party na iedere periode oppositieparty werd en omgekeerd. In Amerika ls deze .egel echter al geruime tyd doorbroken en in Engeland ge schiedde dat by de laatste verkie zingen ook. Thans hebben de kie zers der Verenigde Stalen de de mocratische meerderheid ook ge prolongeerd. Niettemin, Trunians party kreeg klappen. In de Se naat wordt het heel erg oppassen. Intussen mogen we blij zün, gelo ven we, dat Truman niet hoeft te regeren met een in meerderheid andersgezinde volksvertegenwoor diging. Dan was de regeerkracht geheel gebroken, nu wordt ze al leen maar geremd. Regeerkracht In de V S. ls van grote betekenis voor de hele wereld. Hl uitvoerend Comité van de Nouvelles Equipes Internatio nales, de organisatie van Europese Christen Democraten, ls in Parys byeen geweest. Het heeft zich uit gesproken voor de Instelling van een Europese politieke autoriteit. Met beperkte, doch ook reële func ties. Dan verlangt het ook de stichting van een Europese, su- pra-nationale Instelling in de eco nomische, militaire en sociale sec toren. Voorts spreekt het zich uit voor de principes van het Schu- man-plan met een uitbreiding van deze formule tot andere sectoren. Kortom: men wil de groei naar een echte Europese eenheid. Ech ter zonder overyiing-en stap voor stap. Ook Groot Brittannië had naar deze bijeenkomst een verte genwoordiger gestuurd. Uit het desbetreffende bericht menen wi te mogen opmaken, dat hy zich achter deze resolutie heeft ge schaard. Was zun Regering ook maar zo verl Maar slechts twee voor eigen gezinnen MA de opening van de voltallige raadsvergadering te Yerseke be ef' v e voc W r net raadslid J. Orootjans en heette hem in een korte toespraak welkom in de Taad. Het nieuwe raadslid dankte de voorzitter voor deze tot hem ge richte woorden en beloofde alle mo gelijke samenwerking. De voorzitter deelde mede, dat, naar aanleiding van een vioeger gedaan verzoek van het raadslid Koppe, contact met de Rijkswaterstaat was gezocht betref fende het plaatsen van een schuil- hulsje aan de Postbrug. Rijkswater staat was evenwel niet bereid een sciiuilge.egenneia te zetten. De ge meente kan hier verder niets doen, omdat dit geezt zou moeten worden buiten Yerseke's grondgebied. Verder deelde hij mede, dat het doorlichten van de bevolking tegen t.b.c. volgens een van te voren opgesteld plan ge schiedt en eerst die gemeenten wor den behandeld welke bekend staan als woonplaats van vele t.b.c.-lijders. De akte tot aankoop van grond, bestemd voor het sportterrein, is ge passeerd. Op één na gaan alle voor malige eigenaren accoord met de vastgestelde vergoeding, gemiddeld 200.— per ha. Het niet accoord gaan de geval zal de pachtkamer worden voorgelegd met verzoek de pachtover eenkomst te willen ontbinden. Onder de ingekomen stukken be vond zich een schrijven van het Kon. Ned. Gymn. Verbond, waarin een te gemoetkoming werd gevraagd ten gunste van de plaatselijke vereniging. De Voorz. was van mening, dat deze ver. niet over medewerking van de Gemeente te klagen had en stelde voor dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. De heer van Boven (Arb.) had hiertegen geen bezwaar, den 16 Jaar, ingewilligd kreeg het niet gedaan. werd. Hij VOOR DE GEREPATRIEERDEN Congres, hetwelk zal gehouden worden maar zou gaarne zien, dat een be- hoe een boer. die op een oud landgoed woont, bezeten door de gedachte, dat hij van adel is, een onderzoek naar De vrijwillige verzekering doet 't nog niet ÏVTIETTEGENSTA ANDE de contribu- onderhandelingen tussen de zieken- tieverhogine op 16 Januari 1949. fondsen, de ziekenfondsraad en de - specialisten-organisatie. In de loop waardoor de totale contributie-ont vangsten opliepen van f 113.450,75 in '48 tot f 144.888,01 in het verslagjaar, bleef de financiële toestand van de vrijwillige verzekering précair. Het nadelige saldo dat in 1948 f 41.986,90 bedroeg, verminderde slech> tot f 36.492,88 in 1949. De stijging der kosten bedroeg bijna f 3, per ziel, waardoor de kosten f 31.614 bedroegen. Ondanks het feit, dat deze verboging werd opgevangen door de hogere con tributie-ontvangst werd nog geen fi nanciële sanering verkregen, aldus van 1949 werd een onderzoek Inge steld naa, de overschrijding van de weistandsgrens van de vrijwillig ver- zekeiden met als gevolg, dat afschrij vingen plaats hadden. EEN CONFLICT DREIGDE laert; 3 F. Clarijsse—Edm. Brugge- man; 4 Cam. HoefnagelsAd. Brug- geman; 5 P BuysFr. Willaert: 6 Cam. SeghersFr. Lernout; 7 Alf. Vlaeminck—Al. Sells; 8 Aug. van den BrandenCaes. Weemaes; 9 R Hiel J van den Branden; 10 Alb Ver meersen—R. Mariman; 11 C. Schijve naars—A. van Raamsdonck; 12 A v. Vlierbergen—F. Maiiman; 13 A. Cam- maertD. Vertenten; 14 Alb. van DuyseAl. Reunis. Graauw te St. Niklaas op 11 en 12 November a.s. Daartoe zal er een gedeelte gaan op Zaterdag en een ander gedeelte op Zondag. paald punt, waarin gevraagd werd kosteloze beschikbaarstelling van het gymnastieklokaal aan de leden bene- WERDER dreigde er een conflict tus sen de organisatie van huisart sen en de ziekenfondsen, daar een voorstel werd ingediend van de zyde bet jaarverslag van het Alg. Middel- (jer puisartsen de honoraria te bren- burgs Ziekenfonds over 1949. I gen van f 4,68 op f 5.— per ziel per De hoop, die bij het jaarverslag 1 Jaar. Een commissie deed een uit- over 1948 werd uitgesproken, als zou- spraak in dit geschil, waaraan beide den in 1949 de moeilijkheden over- partijen zich zouden binden. De ho- wonnen zijn, waardoor een einde zou noraiia werden inderdaad op f 5, komen aan de onzekere toestand, j gebracht. waarin bijna alle ziekenfondsen ver- Het ledental daalde zowel bij de keren door de vrijwillige verzekering, i verplicht als vrijwillig verzekerden is ijdel gebleken. Tot landelijke aan- I Op 31 December 1949 waren ingeschre- sluiting is het in 1949 nog niet geko- ven 9343 verplicht en 5651 vrijwillig men, hoewel er een begin is gemaakt verzekerden, hetgeen een teruggang met het leggen van contacten daar toe. Ook over de afbakening van het werkgebied werden tal van besprekin gen gevoerd, omdat de beide op Wal cheren Destaande ziekenfondsen bin nen eikaars werkgebied komen, het geen economisch bezien niet verant woord is Waar echter de grens» ege lingen op Walcheren nog niet defini tief zijn, besloot het bestuur daarop te wachten. De bestaande klasjes voor heilgym nastiek en massage weiden opgehe ven omdat individuele behandeling betei wordt geacht Verder kwam m i.v 1 Juli een nieuwe honoreringsre geling tot stand als resultaat van de betekende van resp. 137 en 125 leden. FINANCIëN OE verplichte verzekering leverde in 1949 een nadelig saldo op van niet minder dan f 276 696,55. tel wijl het tekort der vrijwillige verzekering f 36 492,88 bedroeg Aan huisartsen hulp werd vooi de verplicht en vrij willig verzekerden resp f 43.508,79 en f 26 742,69 betaald Aan genees- en verbandmiddelen beliepen deze cij fers f 46 139,07 en f 31009.82 specia listenhulp f 47 822.88 en f 31.542 22. tandheelkundige hulp f 23 085,55 en f 14 263,24, ziekenhutsverplegtng f 58.856,53 en f 42.947,05. TONEELUITVOERING Zondag en Maandag gaf onze to neelclub St. Genesius haar eerste winteruitvoering. Opgevoerd werd het drama in 3 bedrijven „En zwaar staan de halmen" door Arie van der Lugt. De uitvoering mag buitenge woon geslaagd worden genoemd Al moet bet als een gedurfd iets worden beschouwd van de regisseur de heer Koenen uit Hulst, om hier met zo'n dergelijk stuk voor het voetlicht te komen, we mogen hem en zijn club er mee feliciteiren. Er is nu tenmin ste bewezen, dat ook hier voldoende spelersmateriaal aanwezig is om iets goeds te brengen en tevens, dat door het publiek duidelijk is bewezen, dat zij het gebodene weten te waarderen. Er was beide avonden veel publiek en de aandacht, waarmee de zaal het spel volgde, bewees duidelijk, dat men intens meeleefde en genoot Alle bij rollen weiden gespeeld op een wijze, zeker voldoende om de hoofdfiguur in staat te stellen hun spel te ontplooi en. De hoofdrollen zaten goed. De Baron (Rob Heyens) beheerste het gehele eerste bedrijf en was het mach tigst in de dialoog met zijn zoon Ro bert, toen hij zijn vloek en vei wen sing uitbraakte tegen de dag en het lelt van de aanslaande priest e'wij ding van hem De zoon Robert (Theo Willems) speelde alle drie de bedrij ven oo een schitterende wijze de jeug dige enthousiaste kloosterling, die eehtei nog te veel* aan de wereld blijkt vast te zitten om op eigen kracht het dilpmma uit te vechten Kees Wouters begon eerlijk gez-g zeer zwak in het eerste bedriji kwam i er in het tweede beter in, om in het pRECIES een jaar na de torenbrand te Groede werd 's avonds op het feestelijk verlichte gemeentehuis een uitge'ezen gezelschap genodigden ont vangen. We merkten o.m. op de practisch voltallige raad, de architecten Mes- se.r Sr en Jr., de volledige brandweer van Groede, de heer Bonn, de afge vaardigde van monumentenzorg, de aannemer, de heer Huurman, met zijn arbeiders en verschillende oud-ingeze- Huls werd de ere-wijn gedronken. Het klokgelui, dat uit de toren, tot JP tl ank gai am 't geheel Iets feestelijks. De burgemees- ai so.ak de wens uit, dat de k.ok-in- s-riotie. waarin de klok vertelt t. lui den voor vrijheid, recht en eeuwige vrede, bewaarheid mocht worden. Wethouder C. W Cijsouw, memo reerde kort de gang van zaken der to renbouw. en noemde burgemeester £Ae gemeentebegroting, die aangebo- den werd, sloot met een post on voorzien van 5583.Tot leden van de commissie tot nazien van de be groting B. A„ welke eveneens werd aangeboden, werden benoemd de he ren Prins, Koster en van Boven. Hierna kwam een voorstel aan de orde voor de bouw van 10 woningen met verminderde rijksbijdrage voor gerepatrieerden. De voorz. gaf een uiteenzetting van deze zaak en zei, dat de gemeente door het vrijwillig opne men van 8 gezinnen een extra toe wijzing van 2 woningen kreeg. De 8 gezinnen moeten dan voor 31 Decem ber worden opgenomen, dus moeten 8 Yersekse gezinnen korte tijd teleur gesteld worden. Dat weegt echter wel tegen het verkrijgen van 2 woningen extra op. Na uitvoerige discussie waar aan vrijwel alle raadsleden deelnamen, werd het voorstel aangenomen. De aftredende leden van de woon ruimtecommissie, de heren Dominicus, Buteyn, Sinke, Prins en dokter Pol derman weiden herkozen. Als plaats vervangend lid van de Stichting Volks huisvesting werd gekozen dhr. Koster en als lid van de gascommissie in de vacature wijlen dhr. Eckhardt dhr. Sinke. Met enige opmerkingen van dhr. Koppe en Koster werd de begro ting 1951 keuringsdienst vee en vlees goedgekeurd. Een aantal maatrege.cn genomen tijdens de bezetting ,o.a. ver bod om mosselen, oesters en kreeften in één put te bewaren en het tussen zonsondergang en zonsopgang onbe heerd laten buiten staan van niet op slot gedane rijwielen, werden opnieuw vastgesteld. ïn de rondvraag informeerde dhr. Koppe (A_R.) of de leden van het secretariepersoneel ook 5 pCt. loons verhoging hebben ontvangen. De voorz. zei, dat het wachten was op een Kon. Besluit dienaangaande. Verder gaf dhr. Koppe in overweging in verband met het in werking treden op 1 Ja nuari a.s. van de nieuwe veikeersbe- pa.ingen, voor enkele punten in de te stellen. Dhr. Koster (St. Ger.) vond, dat de in de Burenpolder aan te leggen rio lering een object was, geschikt om in eigen beheer uit te voeren, en het speet hem, dat aanbesteding hiervan had p'aats gehad. De Voorz. ant woordde, dai het gehele plan In de Burenpo'-der werd uitgevoerd door de Centrale Dienst. De Raad ging hierna n geheime zitting over. tenen van Groede, die aan de oproep, enorm groot. De burgemeester, die de- deze avond bij te wonen, gehoor had- ze dankwooiden handig omzeilde, ver den gegeven. 1 - - s Het was burgemeester Eveiaars, die het uitgelezen gezelschap welkom heette, en met enkele woorden de ei'r ee rag van -en n geieaon in herinnering bracht. Echter, bij de brand werd niet lang stilgestaan, daar men vooruit moest zien. Groede is er dan ook niet weinig trots op. dat nu reeds de torenspits nersteld ls. De heer Hammacher, die Groede fi nanciëel en moreel steunde, door di rect iinanciële hulp toe te zeggen, werd door een bloemenhulde, die zijn vrouw in ontvangst mocht nemen, voor al zijn moeite beloond. Ook mevr, Messei mocht een schitterende bloe- menhlude in ontvanget nemen. De ambachtslieden vooral werden dank gezegd voor het gevaarlijke werk. dat zij verrichtten en waarvoor de bewoneis van Groede alle respect hadden. EEN DROVK OF HET VORSTENHUIS Everaars' aandeel in deze herbouw /lf| mi 11 I DO tl UPI'1 i PU pnorm eroot. Dp hurcrpmppst.pv Hio Hp- jjw lllllxlUUlllLu Ook dit jaar zal het niet beter zijn i telde zo langs zijn neus weg, dat de toren een carillon gaat krijgen van 4 Wesimmste: klokjes, die ce namen van bet Koninklijk Klaverblad zullen krijgen. Vooral door het recente be zoek aan Schoondijke hebben de na men van de Prinsesjes een feestelijke klank in Groede. Het gehele gezelschap weid om 9 LIET exploitatie-verlies van de KL. M. bedroeg in 1949 f 39 637 582 In 5—c wcu um dit verlies verleende de staat een te- uur afgehaald door de muziekvereni- gemoetkoming van i 37.200.000. zoaat ging E.M.M. en naar het feestelijk van verlichte Prinses-Marijke-plein ge bracht De brandweer liet de sirene af en toe vrolijk met de muziek instem mend huileh De brandweerwagen werd in triomph meegereden naar de toienvoet. Hier sprak burgemeester Everaars er zijD grote dankbaarheid over uit. dat de bevolking van Groe de zo spontaan geld had bijeenge bracht om de toren te hei bouwen Dit heeft diepe indruk gemaakt in Den Haas en in M'ddelburg. waar door bereikt werd dat het bouwvolu me beschikbaar kwam. De hee: Hammacher. een oud-inge zetene van Groede. ontstak op het een ongedekt verlies overbluft van ruim twee millioen. De exmoitatie- uitgaven bedroegen i 151085.016 en de inkomsten f 137.123.053. Drie en veertig procent der uitgaven werd he- steed aan salarissen en lonen. Voor het lopende jaar wordt eveneens met een niet onaanzienlijk tekort reke ning gehouden. AGEND A MADAT ledereen bedankt was, en de historisch uur van net uitbreken der 19.30 uur. orrx-un in moe mnrltypHiGnri m Pm O- hranr) Ho irovlinV-it-inr» nor» Kot nipiiwP "DDELBURG. GORS. Vrijdag 10 November. - Ope ning Bazar UVV in Slot Ostende om 19.30 uur. •(WADENDAMME. Vrijdag 10 November. Uitvoering KAJ in zaal Verbeek om ere-wijn was rondgediend memo reerde de burgemeester met enkele woorden net bezoek, da: nij met en •le G ese k r «-in paiei.s '^oestdijk mocht brengen Op het welzijn vran het Vorstelijk brand de verlichting van het nieuwe toren uurweik Nadat EMM nog en kele vrolijke man-er gespeeld had ging men in »p"x;ht naar hotel Beun waar men nog geruime tijd gezellig bijeen bleef. DDELBURG. Donderdag 9ft Nov. ^lectro-bioscoop: 7 en 9.15 uur De Pi raten van Capri. (14 jaar.) S^hut'ers- 'iof, 8 uur- PZEM-revue .e^nfetti'. KI INGF-WAES - lW-T-rid'" Nov. Uitdeling aan de AVC-b-imv boeiers bij T. van den Bergen van 11—12 uur. F. TER Gl raadl Middenstj Haarlem uitvoerigel Nadat vastgestell Ponsioen r lid en de dam weri C. de Ho tie gekoz| volger va niet meerj Nu de steeds ml de emigraf Jos van houden lingen gaan ben het hoofl de afdelij Het d. Brule geven, woord t^ gouden leend mei lidmaats! NR.KMl de heer Critïi 1951 goed van ƒ332 groot li De hetT als lid v| Herkozl den der ren v. L. v. 't heer J. Naar van de raadsveri thans voT eenkomstj Boerenle do ƒ200 aangenoi| Op vo sloten de wonuj G. G. Chamuld De hei enige tijf in deze Hij is v| alleen rif een meel de loop f op te ru volgende] der oesp stellen op vq Beheer wordt o| besloten! ling als! De Viiea been stq spoedig geling met de gen de De huisslac.'J raad. Vaf eei de De 'a| te Hein if schoola. t| Van t hij net de vrouv een goedl zeer wel f tandartsa naar woi| Bij de De VrieiJ brug bij I of zij er I te vei kol meei oo| Hij weg. de verinte dit nadel spreken. De hd over de Uit de er wel pen was.1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2