China werpt zich in de strijd cT S KOEKJES en KAAKJES in de Kamer PASTOOR zette haar SCHAAKMAT Wat „weelde" wordt Ernstige toestand aan het Koreaanse front KSS5W* Herman van AMERIKANEN AFGESNEDEN AERRES DEKEN Verenigde Naties tegen agressie 100 Nederlanders uit Rusland naar huis SCHELDE-RIJN WONINGBOUW DALAI LAMA VERTROKKEN „Ga heen en zondig niet meer..." K.P.M. blijft op Ambon varen DAGBLAD VOOR Zwaar en modern bewapende troepen bewegen zich aan beide zijden der Mandsjoerijse grens Vrij koud in 1951 t/m 1953 Fanny geeft handtekeningen Onbijbels? Boeken vrij van omzetbelasting Schilderijen-knoeister opereerde in Terneuzen ,,EERWAARDE' deze dame heeft via uw portemonnaie een wisse] op uw goed hart getrokken, nietwaar?" Met deze woorden richtte de president van het Haags Gerechtshof zich tot de Pastoor uit Terneuzen, terwijl hij duidde op een ontdane 65-jarige Amsterdamse, Cornelia H., die in het beklaagdenbankje zat. Zij kon niet verder Communistisch drijven in Forto Rico Bijz. toeslag pensioenen, als voorschot H. D. Louwes treedt af Hij bleef op zijn plaats ZESDE JAARGANG No. 1835 Ujtgave: N.V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureau: Breda, Reigerstraat 16. Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C, J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet. f 3.90 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij niet- postbestelling) f 0.30. Losse nummers 8 cent. Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt Voor God, Koningin en Vaderland ajgtol a ZATERDAG 4 NOVEMBER 1950 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.25 per m/m. (Ingezonden Mededelingen t 0.60 per m/m)Voor advertenties van plaatselijke aard üit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuw»® editie f 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.25 per m/m). Staatwerk 3 cent per m/m extra. Incasso wordt berekend. Voot prijzen van de rubriek ,,'t Kleintje" wordt verwezen naar de desbetreffende rubriek» Inzendingen op advertenties, welke de uit* gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd bureau vooi de Zeeuwse Eilanden GOES, Westsingel 98. Telefoon no 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, üubbele Poort 7. Telefoon no. 102. (Bi) bureau: OOSTBUKG. Nieuwslraat 22, Telefoon no. 35). Spoorlijn Hoofdwegen AVIFAUNA bezit enkele vogels, die volgens de Vogelwet niet zonder ver gunning, mogen worden gehouden. Deze vergunning ontbrak en daarom stond de directeur terecht voor de kantonrechter. De verdediger zeide, dat het zieke vogels betrof. De zaak is aangehouden. 414.196 OUDEN VAN DAGEN blijken thans te profiteren van de Noodwet- Drees. De uitkeringen vergen per iaar f 143.669.630. KASTEEL GENHOES, te Oud-Val- kenburg zal als R. K. Jeugdherberg voor max. 120 meisjes worden inge richt. Kasteel Chaloen te Valkenburg komt daardoor vrij voor jongens. KOISO, de vroegere Japanse premier die als oorlogsmisdadiger tot levens lang was veroordeeld, is gestorven. AAN HET EIND van dit jaar zal in Den Haag een conferentie van Minis ters der Benelux-landen worden ge houden. JAN MAEXEN zal Zondag 5 Novem ber te Heerlen gehuldigd worden, om dat hij 25 jaar geleden in dienst trad van de R. K. Werkliedenbeweging. Hij is bondsvoorzitter van de K.A.B. Limburg en lid dagelijks bestuur van de KAB. Nederland. 480.000 DOLLAR is de toewijzing die Nederland uit het Marshall-fonds arygt toegewezen voor de aankoop *luiaen cn vellen alsmede leder en lederwaren. AmoteSt "bussen een getogen fnTod™' weerd' is Commandeur mte Orde van St. Sylvester gewor- FeAKvS£rkin zijn Brenzen „ernstige bedreiging' m"? met d» door de ChinedseelogpmgarsrTiSSt"" DE FRANSEN hebben Laokay in In- do-Chma verlaten na ppuc+ u die leidt naar de 'weg naar PhiJL*1?* hebben opgeblazen. Alle oorlogsmie werd tijdig weggevoerd. g ulg gjMERlKAANSE, Britse en Zuid-Koreaanse troepen heb ben zich langs de Tsjongtsjon (de rivier van Anjoe naar het Noorden op de kaart) ingegraven. Zij staan bloot aan aanvallen van zivaar uitgeruste Noordelijke strijd krachten, waaronder vele Chinese troepen, zo meldt een correspondent van Reuter bij-het Amerikaanse eerste corps. gulden bnatela°tTM' auteursrechten van ziin werufif ,?e tot het jaar 2000 blijven doorlopen POSITIES TROEPENSCHEPEN- At IanUs pass. 2 Nov. Malta. zSkrtis en Sibajak arr. 3 Nov te pjrf c i Volendam vertr. 2 Nov van Ad'in' Waterman vertrok 2 Nov. van Be£ LIET MERENDEEL van de eenheden van dit corps had zich van de te genstander losgemaakt en wachtte de aanval in nieuwe stellingen af. Volgens een woordvoerder van het eerste corps zijn elemen ten van vijf Chinese divisies aan dit front geidentificeerd. Men weet niet hoeveel Noord- Koreanen en Chinezen er bij elkaar zijn. Het aantal zou 50000 kunnen bedragen. Zij zijn uit gerust met tanks, zware artille rie en snelvurend raketgeschut. Bij luchtverkenningen zouden grote troepenbewegingen aan beide zijden van de Mandsjoe rijse grens zijn waargenomen. Een regiment van de Amerikaanse eerste cavalerie-divisie is ingesloten. Een ander regiment is er in geslaagd uit te breken en kon zich bij de ver bonden truepen voegen. TERUGTOCHT. 70 BEGINT de strijd in Noord-Ko- rea een hoogst ernstig karakter te vertonen, al heeft China zich nog niet tot oorlogvoerende partij verklaard. Troepen der V. N. zagen zich gis teren gedwongen in Noord-West-Ko- rea zich verder terug te trekken, ter wijl een vijandelijke aanval een aan tal vooruitgeschoven Amerikaanse en Zuid-Koreaanse eenheden dreigde af te snijden. De tegenstander trekt naar het Zuid-Westen op van Hoeitsjon uit en zou Koenoeri, het hoofdkwartier van eenheaen van het tweede Zuid- Koreaanse legercorps, reeds tot op enkele kilometers zijn genaderd. Het schijnt de bedoeling te zijn alle zich ten Noorden van de Tsjongsjon be vindende strijdkrachten der Ver. Na ties in te sluiten. De communisten bevinden zich reeds ten Zuiden en ten Oosten van enkele eenheden der Ver. Naties op de Noordelijke oever van de Tsjong tsjon. Ook in het gebied van Oensan en Taetsjon, waar Donderdag omsin- Verwarm Uw bed behaaglijk met een v/v008 BABIES EN EN VOLWASSENEN 0 4 1 0 0 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 0 geldig tot Weersverwachting, hedenavond: Over het algemeen vrij veel bewolking met op enkele plaat sen nog een buitje. Meest matige wind tussen Noord en Noordoost. Iets kouder. Vandaag: Zon onder 17.07 uur. Maan onder 15.11 uur. Zondag: Zon op 7.41 uur. Zon onder 17.06 uur Maan op 1.20 uur. Maan on der 15.23 uur. Maandag: Zon op 7.43 uur. Maan op 2.43 uur. Landen zullen deel der strijd krachten reserveren d°vr assemblee der Ver. mi».?, is Bisteren een Amerikaans beslissin aa.nBen°men, waardoor een risehe K?/l Benomen, die van histo rie m° wordt genoemd. leden-ttateTJ h/'eft nl besloten alle nn hm «li ,te n°digen een deel gereedheid rh„e„d™ydkraChten tuele tneu„m uden om een even" bestrijden. a*ressie te helpen 45DtegenS5S«fng Werd genomen met een De wilt men bij 7 onthoudin- voor wat ^etreTt6^" bepalhi^to^'re- strijdkrachten en\£ks in' hoofdzaak om grondwettelijke redenen. gelde Amerikaanse troepen aan hun lot moesten worden overgelaten, moest het terugtrekken worden voortgezet. Troepen der Ver. Naties die zich na 48 uur van hevige communistische aanvallen hebben hergroepeerd, berei den zich voor op de verdediging van een bruggenhoofd nabij Anjoe aan de Westkust. Een Amerikaans luchtverkennings- rapport schat, .dat drie communisti sche divisies zich tegenover de eer ste cavalerie-divisie en de eerste Z. Koreaanse divisie ten Zuiden van Oensan bevinden. „ERNSTIG, NIET CRITIEK". F EN WOORDVOERDER van het hoofdkwartier van Generaal Mac- Arthur verklaarde dat, wanneer men het gehele Noord-Koreaanse oorlogs toneel in ogenschouw nam, gezegd kon worden, dat de strijdkrachten der Ver. Naties „nog steeds in het offen sief zijn". De woordvoerder beschreef de slag in de sector van Oensan als „ernstig, doch niet beslissend of cri- tiek". rAE HONDERD Nederlanders, die op transport van Rusland naar Ne derland waren gesteld, worden heden uit Frankfurt a.d. Oder te Berlijn verwacht. Het is niet bekend, wanneer het contingent naar Nederland zal ver trekken en evenmin is er nog iets bekend, omtrent de namen der Ne derlanders. Is er een accoord op komst |S ER in de boezem der com missie Van Cauwelaert- Steenberghe een accoord bereikt over de Schelde-Rijn-ver'oin- ding? In Brussel lopen volgens het Handelsblad ernstige geruch ten, volgens welke deze vraag bevestigend moet worden be antwoord. Vandaag zou de voltallige commis sie in Den Haag bijeenkomen om een eindrapport op te stellen, welks con clusies openbaar zouden worden ge maakt. Intussen gaat het hier nog slechts over een principiëel accoord. De na dere uitwerking en de vastlegging van het definitieve tracé zouden nog wel enige tijd vergen. Oók uw verlovingskaartje.... Oók uw eierklopper.... cr MOET meer worden opgebracht uit de omzetbelasting, om de mid dengroepen in de inkomsten- en loon belasting tegemoet te kunnen komen. Welnu, er is een forse greep gedaan in die goederen, welke eerstdaags „weelde" en dus zwaarder belast wor den. Onder het tarief van 15 pet. omzet belasting vallen o.m.: bloemtafels, boekenplanken, elastieke bedkruiken, dito theeketels, melkkokers en scheer- bakjes. Verder: krantenhangers, radio- tafels, eierkloppers, geïllustreerde ont- spannings- en mode-tijdschriften, gey sers, luidsprekers en versterkers, ra dio- en rooktafels, prentbriefkaarten, gerookte paling, verlovings-, huwe lijks- en jubileumaankondigingen, ge boortekaartjes, sigarettenpapier, sche merlampen, tuinmeubelen, bureau lampen, kristal en huishoudelijk por selein. Onder de artikelen, die onder het tarief van 6 pet. omzetbelasting val len, komen: behangselpapier, linoleum en dergelijke vloerbedekking, tropisch fruit behalve bananen en vervolgens gedroogde vijgen, rozijnen, krenten, pruimen en abrikozen. Brabant 20.033 en Zeeland 1.563 woningen F)E MINISTER van Wederopbouw en Volkshuisvesting heeft aan de Gedeputeerde Staten der Provincies meegedeeld, dat hij voor 1951 en vol gende jaren een precies uitgemeten verdeling van woningen en kubieke meters niet meer gewenst acht. Ech ter kan een nadere regulering nog niet worden gemist. Vandaar dat voor de periode 1951 tot en met 1953 richt- contingenteir worden vastgesteld, ge baseerd op de geraamde provinciale woningbehoeften. In de periode 1951 t.m. 1953 is het aantal te bouwen woningen voor het gehele land geraamd op 138,000, met een jaargemiddelde van 46.000. Voor Noordbrabant zijn vastgesteld 20.033 woningen en voor Zeeland 1563 met een jaargemiddelde van resp. 6678 en 521. Hieronder zijn begrepen de wonin gen in de „vrije sector", die dus niet meer buiten het toegewezen con tingent worden gehouden en de herbouw van door de oorlog verwoes te woningen. Door Ged. Staten worden de richt- contingenten voor de gemeenten ver deeld. Fanny Blankers-Koen kwam tijdens internationale athletiek-wedstrUden te Milaan uit op de 80 meter horden, waarin zij eerste werd. Jeugdige sportenthousiasten, die de Nederlandse athlete wilden bestormen om haar handtekening, vonden een hek op hun weg, dat nochtans geen be letsel vormde tot het verkrijgen van het begeerde. MINISTER LIEFTINCK bleek gisteren bij de behandeling van de wijziging der Omzetbelasting nog niet aan het einde van zijn toege vingen te zijn. Hij diende een nota van wijziging in, waardoor boeken in de sfeer van de kleinhandel van Omzetbelasting worden vrijgesteld. En ten aanzien van de banketbak- kers-producten deed hij het volgen de idéé aan de hand: 3 procent op artikelen, die de bakker zelf niet maakt; 4 procent op wat hij zelf ver vaardigt; 6 procent op suiker- en chocolade werken. De heer v. d. Wetering (C.H.), die met een amendement eerst verder wilde gaan, scheen dit een goed denk beeld te vinden. Hij zal het in een nieuw amendement verwerken. Er waren overigens verscheidene verder-gaande wensen. Vooral de com munist Hoogcarspel was daar sterk in. Er zit prachtige stof voor demago gie in. TELEURSTELLING. LIET WAS echter niet op hen, dat dfi Minister doelde, toen hij zijn teleurstelling uitsprak over de hou ding der oppositie hier te lande. El ders, zeide hij, zijn de regeringen ge noodzaakt belastingverzwaringen voor te stellen, teneinde de hogere defen- siekosten te dekken. De oppositie partijen steunen daarbij die regerin gen. Hier komen echter voorstellen ter tafel, welke per saldo een ver- Rode vlag op de Himalaja QE BEVELVOEREND generaal der Chinese troepen in Tibet heeft verklaard, dat het „bevrijdingsleger de rode vlag op de toppen van de Himalaya zal plaatsen". Ondertussen is het Chinese invals- leger nog maar een paar honderd ki lometer verwijderd van Lhasa. Het geestelijk opperhoofd der Tibetanen, de Dalai Lama, is reeds met het ka binet voor onbekende bestemming vertrokken. De regering van India heeft ver klaard, dat de actie van China tegen Tibet de spanning in de wereld doet toenemen en zou kunnen leiden tot een afdrijven naar een algemene oor log. C\N DE PASTOOR zei: „Ze kon niet verder, Edelachtbare. Zij vertelde me ,dat ze in Enschede een schilde rijententoonstelling wilde houden, maar ze had geen geld. Ik zei haar! dat ik geen geld had, dat ik er althans niet over kon beschikken, maar ja, ze was weduwe en zat er zo moeilijk voor. Ik heb haar toen geld geleend, ruim 1800 gulden op voorwaarde, dat ik die na twee dagen terug zou krij gen. De schilderijen wilde ik natuur lijk niet hebben Twee maanden gevangenis was al reeds door de Middelburgse Recht bank tegen Cornelia geëist omdat zij „vals kunstwerk" had verkocht. De Officier had haar toen ook nog op lichting ten laste gelegd, doch dit feit was door de rechter niet bewezen ge acht. Nu stond ze in hoger beroep voor het Hof en moest weer uit de doeken hoe het mogelijk was geweest, dat ze bij drie bezoeken aan de pastorie er- 1800 in was geslaagd, de pastoor f lichter te maken. ZIJ WAS VROOM. 7k7 SPECULEERDE natuurlijk op O de godsdienst?" vroeg de presi dent. De pastoor beaamde dit. Vijf schil derijen had zij daarop in de pastorie achtergelaten. Vijf werken die onder tekend waren met haar naam, doch in feite niet door haar waren geschil derd. Deze stukken van overtuiging werden thans ter zitting getoond. Vier bloemstukken en een zeegezicht. ZIJ „VERBETERDE". niet als inbreuK op de rechten van de schilder zelf?" Het antwoord luidde ontkennend. ZIJ WILDE WEL. QCHILDERT u eigenlijk zelf?" vroeg de president. „Soms", antwoordde verdachte, „Maar ik krijg deze schilderijen van een kunsthandel in Amsterdam. Het zijn onverkoopbare werken, waarin fouten zitten. Die fouten verbeter ik dan en ik zet er mijn eigen naam on der of soms zet de eigenaar van de kunsthandel er al mijn naam onder". „Hoe is het mogelijk, dat u gaat leuren met schilderijen met een valse ondertekening? Beschouwt u dat dan J~JE PASTOOR heeft mij schaak- mat gezet", klaagde verdachte. „Ik had hem het geld na de tentoon stelling terug willen betalen. Hij liep naar de politie en in Enschede wer den alle schilderijen in beslag geno men en kon de expositie niet door gaan". „U moet de schuld niet schuiven op de pastoor", wierp de President tegen. „U hebt hem opgelicht en misbruik gemaakt van zijn goed hart. Trou wens het reclasseringsrapport wat over u is uitgebracht is ook niet erg fraai. U bent al heel wat keren als verdacht van oplichting met de po litie in aanraking geweest". Hierop barstte verdachte in tranen uit. De Procureur-Generaal achtte in zijn requisitoir oplichting en het ten verkoop aanbieden van een vals kunst werk bewezen, doch gezien de per soonlijke omstandigheden van de vrouw was hij geneigd het nog eens te proberen en requireerde een voor waardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar. „Wanneer het Hof met deze eis mee gaat dan betekent dit voor u: „Ga heen en zondig niet meer", aldus be sloot de President, die over 14 dagen uitspraak zal doen. Mr. Adriaanse uit Middelburg voer de de verdediging. lichting betekenen. Doch men ver staat de tekenen des tijds niet en wil nog veel meer. De behandeling van het ontwerp gaat Dinsdag verder. AMENDEMENT HOFSTRA VERWORPEN. LIET amendement-Hofstra om te ko men tot 'n geleidelijk verminde rende verlichting der belasting op in komens boven 15 mille is verworpen. Alleen de p. v. d. A. en de commu nisten waren ervoor. Een voorstel om de verhoging van de belastingen op de diensten te verminderen, ging nu niet door. Scheepvaartmaatschappij in hoger beroep PJE DIRECTIE van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij deelt mede, dat zij in hoger beroep gaat te gen het vonnis, dat de president van de Amsterdamse Arrondissements- Rechtbank heeft uitgesproken in het kort geding van de Republiek der Z.- Molukken contra de K.P.M. Het was de K.P.M. op straffe van f 250.000 per overtreding verboden, Indonesische troepen naar Ambon over te brengen. Ondertussen heeft de Indonesische Minister Djuanda, te Djakarta ver klaard, dat hij bezoek had ontvangen van de directeuren der K.P.M., naar dat zij nog geen instructies uit Ne derland hadden ontvangen. De minister merkte daarbij op, dat er geen plannen waren, iets in de toe stand te veranderen, aangezien deze gebaseerd was op de afspraak, dat het bestaand contract tot eind 1950 zou worden nageleefd. De minister vreesde, dat de uit spraak in kort geding de onderhan delingen nog moeilijker zou maken. Het zal van de aard van de instruc ties uit Nederland afhangen, welk standpunt de regering inneemt. „Zo lang er geen instructies aanwezig zijn, gaat de K.P.M. gewoon door", aldus de minister. Talrijke arrestaties FJE GOUVERNEUR van Porto Rico heeft verklaard, dat de opstand tegen Amerika „duidelijk en uitge sproken" onder invloed van het we reldcommunisme stond. De nationa listische beweging heeft 27 doden en 41 gewonden gekost. Meer man 200 personen, onder wie nationalisten en communisten zijn gearresteerd. FJE BETALING van de bijzondere toeslag op pensioenen zal voor zo veel mogelijk, in November en ove rigens in December plaats hebben, deelde de minister van Binnenlandse Zaken mede. In het tijdvak van 8 tot en met 22 November a.s., zal tegelijk met de uit betaling der pensioenen over het 4de kwartaal 1950, bij wijze van voorschot aan ongeveer 78.000 personen, die ge pensioneerd zijn ten laste van het Al gemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de bijzondere toeslag worden uitgekeerd. Aan de overigen zal de uitkering in December a.s. geschieden. £)E HEER H. D. LOUWES zal op 24 November a.s. aftreden als voor zitter van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité. O* EEN onbewaakte overweg bij Luik reed een trein dwars door een vrachtwagen en nam de bestuurscabine op zijn buffers mee. De reddingsploeg dacht van de chauffeur, Henri Jamoulle, niets meer te zullen vinden. Men vond hem echter nog op zijn plaats achter het stuur en vast tussen de buffers van de trein ingeklemd. Tn verschillende plaatseri van ons verspreidingsgebied heeft men van gereformeerde zijde getracht de feestvreugde der katholieken op 1 November te verstoren. Men verspreidde huis aan huis een fol dertje met het silhouet van de St. Pieter op de voorkant alsmede de neutrale vraag: Wat gaat er morgen gebeuren? Kennelijk heeft men die buitenkant zo „neutraal" gehouden, opdat de gelovige ka tholiek niet aanstonds zou merken wat voor vlees er in deze kuip zit. Maar de inhoud is onverbloemd: een aanval op de dogmaverkla ring, een aanval op het leergezag van de Paus, een pleidooi voor het luisteren naar de Bijbel alleen. Men wijst op Hervormingsdag en men zegt; de Gereformeerde Kerk wil nog het zelfde wat de Hervor mers der zestiende eeuw naar vo ren brachten. Maar juist in deze bewering legt men al de zwakheid van het Pro testantisme bloot, pleit men onbe wust en ongewild voor een bindend leergezag. Want de Gereformeer den zeggen nu wel, dat zij de ware zonen der Hervorming zijn, maar dat zeggen ook zo vele andere ge loofsrichtingen binnen het Pro testantisme. En onderling ver klaart men elkaar onzuiver in de leer. Zie, dit kan toch nooit juist zijn. Er moet toch iets meer zijn dan de gelovige, die zijn Bijbel leest en uit de vaak moeilijke en schijnbaar soms tegenstrijdige teksten de waarheid tracht te pu ren. Er moet een leergezag zijn en men kent dat in de Gereformeerde Kerken ook. Ja maar, zegt men nu, de Paus verklaart tot dogma geloofs stukken, die helemaal niet in de Bijbel staan. Laten we hierop antwoorden met enkele aanhalingen uit een inte ressant, uitstekend geschreven en vertaald boekje, dat dezer dagen verschenen is Het is van de hand van de bekende Duitse theoloog Karl Adam. Hij tracht na ie gaan, hoe het staat met de kan sen van hereniging der Christe lijke kerken. En daartoe onder zoekt hij allereerst, hoe Luther tot zijn hervormingsbeweging is ge komen. De kerkelijke misstanden in de laat-Mlddeleeuwen schildert hij met de zwartste kleuren. Zo zwart, dat de inleider Pater Mal tha O.P. er enkele correcties op nodig acht Doch in ieder geval: er bestaat van katholieke kant be grip voor de verontwaardiging van Luther over verschillende practij- ken. Maar Luther ging te ver. Hij ging tornen aan het Bijbelwoord: „Gij zijt Petrus en op deze steen rots zal Ik mijn Kerk bouwen". Dit geloof in het primaatschap van Petrus en zijn opvolgers da teert uit de allereerste tijden. Dit hangt samen met de overtuiging, dat niet de gelovigen zelf, niet hun eigen christelijke geweten en evenmin hun uitleg van de H. Schrift, doch alleen het kerkelijk leergezag afdoende antwoord kan geven op de heilsvragen. Er be stond trouwens reeds een bloeiend Christendom vóórdat er een evan gelie of een apostolische brief was geschrev" 1. Van het allereerste begin was het mondelinge woord van de Apostelen en niet de weer slag daarvan in de Bijbel de juis te verklaring van de Openbaring De H. Schrift geeft geen synthese van de geopenbaarde waarheden. Systematische uiteenzettingen vin den we alleen in de brieven aan de Romeinen, de Ephesiërs en de He- breën. Maar ook deze brieven be doelen niet de gehele christelijke prediking weer te geven. Verschei dene brieven van de Apostelen zijn verloren gegaan. Luthers er kenning van de H. Schrift als de enige geloofsbron is dus met de historische feiten in strijd. Door de bijbelse verkondiging heen glinstert het levende water van de Overlevering, dat door de gemeen ten stroomde en door de bisschop pen geleid en beschermd werd. pot de rijke inhoud van de ge loofsschat nu behoort ook een zeker aantal waarheden, die tot dogma verklaard kunnen worden, waarheden, die logisch of histo risch zo nauw samenhangen met reeds geformuleerde dogma's, dat een ontkenning ervan deze laat- sten in gevaar zou brengen. Deze waarheden treden als het ware steeds meer in het daglicht. De „ecclesia orans", de biddende Kerk droeg deze waarheden onder de hoede van het leergezag reeds eeuwenlang in haar schoot en zij beleed ze in haar devotie en in allerlei vrome practijken, reeds lang voorde t de Kerk officieel een uitspraak gedaan heeft over het geopenbaarde karakter ervan. Dat het ongeschonden lichaam van Maria, waaruit het verheerlijkte Lichaam des Heren is voortgeko men, tot stof zou vergaan en voed sel voor het ongedierte zou wor den, heeft het gelovige besef nooit kunnen aanvaarden. (vervolg pagina 2 - kolom 1) GRIEKENLAND heeft een nieuwe re gering gekregen van liberalen en de mocratische socialisten. MINISTER STIKKER, die naar een bijeenkomst van het Comité van Mi nisters van de Raad van Europa te Rome is, wordt Zondag terugver wacht.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1