BRANDEWIJN ZAKENLIEDEN Qjtbrod OMYL Je moet natuurlijk niet je pasfoto sturen op reis tMiSisC Speciaal bulletin voor alle Garage Picavet-Martens NIEUW-NAMEN TEL. 10 Bekendmaking St. Nicolaas kA.V.O.-TAX W. v. d. Watering- OPTICIEN 794 v',e9 verdelgt vlo mug luis enz. Fa. Denevers DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 3! JULI 1950 PUBLIEKE VEILING 100 Dekkleden Leger- goederen Drijfriemen Rtemschijven Gebr. v. d. Sande FIRMA DENEVERS OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING TEL. 2020 GOES Steenbergsestraat 20 Weinig dure benzine Minimum aan wegenbelasting Tegen sterk verminderde prijzen Bedrijfsautomobielen Bestelwagens open en gesloten, of chassis met fabriekscabine. Carrosserie en spuiten naar wens. ClhJflED C AA ïRAA Salon sPorlwa»eni ONÖVËRlROfffcN 11 OFF- DEALER TOURINGCAR - TAXI en TRANSPORTBEDRIJF O R G A N O N O'SiS 'n terras zit tegenwoordig vol met klanten met fototoestelletjes. Nou ja, toestelletjes...., één kwam er op 'n bakfiets met zo'n kast van een kiekkast. U weet wel met zo'n gummiballetje eraan. Maar de meeste zijn toch meer van dat zakformaat (niet de klanten, de toestellen natuurlijk). Strijk en zet roe pen ze dan: „Mij 'n biertje" en als ik daarmee buiten kom, dan is 't: „Wacht even" en - knip - word ik genomen. Och kijk eens, op die manier word ik graag genomen, hoor. Want als zij mij nemen, hebben ze toch altijd eerst een glas bier genomen. Een van die liefhebberij-fotografen zei: „Nou als ik niets win, heb ik toch in elk geval dat biertje naar binnen". Toen een andere: „Om je de waarheid te zeggen is kieken geen liefheb berij van me, maar 't gezellige is nou dat 'r een biertje bij te pas komt." „Hier" zei hij en hij greep in zijn zak. Laat ie nou al drie filmpjes bier gedronken hebben. Ja, van het begin van die wedstrijd af dan, hè.'» Van wélke wedstrijd, vraagt U? Maar U hebt die advertentie toch wel - gezien of dat raambiljet. De brouwerijen hebben een fotowedstrijd uit-£ geschreven. En wat voor een! Je hoeft alleen maar een leuke of originele foto in te sturen die laat zien, dat het bier weer best is. Een foto dus,r waar je 't als 't ware uit proeft; nee natuurlijk nier je pasfoto! drink 's uit en knip 's af.... ROME LOURDES Oberammergau ZWARTE WOUD Reisbureau PEETERS ln H donkerbinnenshuis of buiten bij bedekte lucht: ledereen kan het met PHILIPS FLITSCAMERA. LEVERT ALLES OP KOELTECHNISCH GEBIED Huishoudkoeling 90 - 130 - 200 Liter Met 5 jaar garantie Levering Reparatie Z.O. SINGEL Tel. 1150 BERGEN OP ZOOM INVALIDEN DE MOTTENVANGER Op Vrijdag, 4 Augustus om 10 uur zullen te ZEVENBERGEN in de Garage van Hotel Tholenaar, Kerkstraat No. 13, publiek a contant bij opbod worden 'ver kocht: en TENTZEILEN uit Engelse legerdumps, in diverse afm-, grotendeels nieuw en in prima staat; voorts, indien nog tijdig ter plaatse. 778-oo De Deurwaarder-Vendu meester: CHR. SCHALKEN Voor alle inwoners van BRE DA EN OMSTREKEN. Wij staan op de Markt NIEUWE HAAGDIJK ZATERDAGMIDDAG met een grote partij Hoge werkschoenen f 4.50, werkbroeken f 4, windjacks f 3,50, regenjassen f 4.50, overhemden f 2,25, wollen overhemden f 4, enz. enz. 797-00 Ruime sortering mooie en frisse Costuums Pruiken en Baarden in huur en verkoop. Vraagt tijdig conditie. prijs en 767-00 D. VAN NOOIJEN Claes de Vrieselaan 132, Rotterdam - Tel. 34286. (breed 3 tot 15 c.m. HOUTEN Uit voorraad leverbaar. FIRMA Reparatie-inrichting BRESKENS. Tel. 95, 's avonds no, 45. ZIEKTEN B'J KON»NeR,K*W£N.YARKEM ENZ O OOR GEBRUIK VA» ALVOUNE Vdrkr^boor bij.- F. BLEY E.NBERGH - FASSAERT St Jansfeaen x De vanouds bekende kwali teit op speciale wijze voor het doel gestookt. Voor inmaak van alle soorten vruchten: Frambozen, Zwarte Bessen, Abrikozen, verse of gedroogde Boerenjongens-ro zijnen, Pruimen, Moerbezieën Bramen, met gratis recepten- kaart. Ook voor het maken van Advocaat, met gratis recep- tenkaart en pakje vanille suiker, bevattende volgens fabrieksgeheim preparaat voor spoedig aandikken. Per literfles 4.75. Deze speciaal gestookte in- maakbrandewijn alleen ver krijgbaar irn de oude Slijterij Wijnhandel. 413-0 Lange Delft 90, MIDDELBURG Opgericht 1879 Namens de heer van Rie-Pyfferoen, landbouwer, Dorpsstraat 11 te Eede (Aardenburg) zal door onderge tekende overeenkomstig het aanbestedingsreglement W. B. in het openbaar worden aanbesteed: Het wederop-bouwen van een landbouwerswo ning, het bonwen van stallingen aan een be staande hangar met de daarbij behorende wer ken te Eede (Aardenburg), Dorpsstraat 11, Bouwnummer Aardenburg 129, bestek Middel burg 236. Zolang de voorraad strekt zijn bestek en tekeningen ver krijgbaar ten kantore der architecten ad. f 12.50 of worden ze na ontvangst van een postwissel groot f 12.75 toegezonden. Restitutie bij ongeschonden inlevering ter aanbesteding f 10. 896-oo De Aanbesteding vindt plaats ten herberge van de heer M. van Rie te Eede op Donderdag 10 Augustus e.k. te elf- uur v.m. De architecten: F. B. Sturm en Ir. L. F. A. M. Sturm b.i. Roosendaal, Brugstraat 39-41a, tel. 886. Namens zijn opdrachtgever, de Weled. Heer J. A. Aar den te Steenbergen, zal door ondergetekende, overeen komstig het aanbestedingsreglement W.B. in het open baar worden AANBESTEED: Het bouwen van een café-restaurant op een ter rein aan de Kaaistraat te Steenbergen. Zolang de voorraad strekt zijn bestek en voorwaarden met tekening ad f 12.50 verkrijgbaar bij architect Jac L. Eist, Dominéstsaat 4, Roosendaal, of zij worden na ontvangst van een postwissel groot f 12,75 toegezonden. Restitutie f 10,bij ongeschonden inlevering op de dag van aanbesteding. De aanbestding vindt plaats op Vrijdag 11 Aug. 1950 des namiddags drie uur op een in de Nota van Inlichtingen nader aan te geven plaats en uur. 945-oo JAC. L. ELST, architect B.N.A. Voor REPARATIES KUNSTGEBITTEN snel en goed. Drogisterij G Weterings, Markt 24, Geer- truidenberg. Tel. 171. 114-00 Groothandel in Textiel en Gebreide goederen, vraagt ingevoerde ACTIEVE AGENT voor Zeeland Z. H. eilan den. Brieven onder no 34727-oo, bureau dezer KIPMCLDER 794-xxx-o Horlogerie - Goud en Zilver Bergen op Zoom. Telefoon 1265 ERKEND LEVERANCIER voor alle Ziekenfondsen vmvtK )i/t|i IDUU allen direct leverbaar ALS VlOEISTOf OM Tt VERSPUffBi^gV ALS POEDEI ON JEVEBS1UVW -\ Wet b/ei cs Als U nu een envelop met zo'n inhoud stuurt aan het Centraal Brouwerij Kantoor,V Herengracht 282, Amsterdam, dan hebt U kans een envelop met - inhoud terug te krijgen. (Noteer 't adres even en vergeet ook niet links boven op de envelop te schrijven: „Het bier is weer best"). U dingt dan mee naar de hoofdprijs van duizend pop, de tweede prijs van vijfhonderd gulden en een derde van fl. 250. Bovendien: Philips Flitscamera's voor de 6 beste Philips flitsfoto's. En dan zijn er nog 100 troostprijzen van een tientje, wat ook meegenomen is. U kunt inzenden tot 1 September a.s. en tot 1 5 Augustus maakt U ook nog een kans op de dagelijkse prijs van vijfentwintig gulden. Kort en goed en dat wou ik maar zeggen: x*. -iv - "VI V *-V - I Onze reizen naar de Eeuwige Stad vertrekken: 20 Augus tus, 5 en 20 Sept. Per reiswagen op 17 Aug. en 12 September. Treinreizen, 13 en 20 Aug., 1 en 30 Sept. Autotocht door Mooi Duits land. Vertrek 19 Aug., 2 en 6 Sept. Prachttocht in een zeldzaam mooi land. Vertrek 12 en 26 Aug. en 9 September; 9 da gen f 185 alles inbegrepen. DOORGAAN VERZEKERD. Programma's krijgt u gaarne bij: 798-00 VENLO - HEUTZSTRAAT 3 TEL. X 4700-3136 Compleet met draagriem, steker en 3 Philips JPhotoflux"-» lampen PF14 Prijs 59.- N. V. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND - EINDHOVEN - Koeling In Zuid-Limburg sinds jaren bekende drank, heeft een fijne eigen smaak, sterkte 32 pet. Per fles slechts f 3.75. Alleen verkrijgbaar bij de oude SLIJTERIJ en WIJN HANDEL Langedelft 90 Middelburg Wij leveren U een invalide- zelfbeweger meit Rex-hulp- motor voor f 650,Com pleet met verlichting! Voor gemakkelijke betaling zijn wij aangesloten bij 't Finan- cieringsinst. ,,De Baronie". SCHELLEKENS Haagdijk 171 Breda. Tel. 5569 312-00 DOOR W. VAN DER STEEN 127. Rare methoden houdt die Mottenvanger er op na. Eerst redt hij Tante, om haar daarna bewus teloos te slaan. Maar de verder felijke geest die hij Is, heeft daar een zeer speciale bedoeling mee. Een bedoeling, welke wij eerst goed zullen kennen in het vervolg van deze geschiedenis. Want voor Tante wordt er een drankje ge brouwen, dat al even ergerlijke gevolgen zal hebben als dat van onze vriend Lambik, die een eer ste klas onruststoker werd en met zijn hoogmoed eenvoudig geen raad weet. Zo worden onze goede vr enden stuk voor stuk vergif tigd. Alleen Suske en Wiske blij ven normaal.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 4