Z.-VLAANDEREN ZUID-BEVELAND WALCHEREN mzsmss. Aardenburg heeft waardering voor de Waterleidingmij. ffejfo: i minboïen Het jonge meisje moet vrouwelijk worden georiënteerd 10c De Eenzame Vallei RADIO DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 3! JULI 1950 Hulst bereidt Kon. bezoek voor HULST Ambachtsschool te Goes OOSTBURG Nieuwe bestemming voor „De Elderschans" 1 Daartoe opent Bouvigne de mogelijkheid MIDDELBURG De grootste en de beste VLiSSINGEN De opgravingen te Aardenburg R. K. Landbouw- huishoudschool De H. Jaarmeeting te 's Heerenhoek IN_ tegenstelling met de opgravingen in het schip der kerk, waar voor de bouwgeschiedenis van de kerk tot nu toe weinig positieve gegevens werden gevonden, hebben de opgravingen in het koorgedeelte belangrijke resten van een vroegere kerk aan het licht gebracht. Hier werd ontdekt, dat het oudere koor de vann van een klaver blad moet hebben gehad. De voet stukken der muurpijlers wijzen er op dat het oude gebouw uit gewelven moet hebben bestaan. De opgravingen, die geschieden door de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonder zoek zullen te zijner tijd worden voortgeaet. Boekenplank REÜNIE OUD-ELEVES ST. LOUIS OUDENBOSCH Op Instituut St. Louis te Ouden bosch werd dit weekend een réu- nie gehouden van oud-élèves. Een 400-tal oud-leerlingen, waaronder uiteraard zeer velen uit Brabant en Zeeland, hebben voor enige uren de dagen van hun jeugd op gran dioze wijze herleefd. VERKENNERS TROKKEN NAAR O. L. V. VAN DE POLDER In het afgelopen weekend is de zesde verkennersbedevaart naar O. L. Vrouw van de Polder in Zeeland gehouden. Er waren deelnemers uit Zeeland, Brabant, Holland en zelfs uit België. Zaterdagmiddag ver poosden de deelnemers zich in Mid delburg, waarna Zondagmorgen de tocht naar Vrouwenpolder plaats vond. V.V.V. kreeg 1500.- voor feestelijkheden IN een korte raadsvergadering werd door de gemeenteraad van Hulst aan de W.S.C. de Sportvrienden de gevraagde garantie toegestaan, in ver band met de wedstrijd achter Demy- motoren op 6 Augustus a.s, Het bezoek van H.M. de Koningin aan de gemeente op 19 Augustus zal des middags omstreeks half zes zijn. Hare Majesteit zal enige ogenblikken in Hulst vertoeven. De vw ontvangt een crediet van f 1500 voor het organiseren van fees telijkheden in verband met het Ko ninklijk bezoek. Het ligt in de bedoe ling van VW het feest met vuurwerk te sluiten. Omdat het gevraagde bedrag nogal hoog ls en omdat wordt gevreesd voor een overladen programma, sprak de Raad er zich voor uit, dat de feesten zouden worden verdeeld over twee dagen: Zaterdag en Zondag. Ook zal er gedanst mogen worden. Bij de rondvraag kwam de vuilnis belt te Krulsdorp ter sprake. Deze zal spoedig verdwijnen en er zal naar een geschiktere gelegenheid worden uitgekeken. De bouwverordening werd gewijzigd waardoor genoegen werd genomen met een hoogte van 2.60 mtr. voor bedrijfs- lokalen. Ook werd nog medegedeeld, dat H. M de Koningin op 19 Augustus as. na de middag omstreeks vijf minuten voor zes Kloosterzande zou aandoen. R.K. HUISHOUDSCHOOL Aan de R.K. Huishoudschool „St. Martha" werden in 1950 uitgereikt: 2 diploma's costuum en lingerienaaien; 16 getuigschriften burger keuken; 17 getuigschriften fijne keuken, 1 afge wezen; 26 getuigschriften opleiding, 2 afgewezen. In April slaagden voor primaire op leiding; Erna v. Overmeerea; Stien Franken; Amanda Everaert; Mia Bal; Maria Schillemans; Marietta de Nijs; Lucie v. Vooren; Alice Higom; Louise Hamelink; Lucie v. Houten en Riet v. Putten voor de praktijk. Op 26 Juli slaagden voor costuum en lingerienaaien: Ilse Vael. Hulst en Ria Weemaes van Sint Jansteen. Een getuigschrift „primaire oplei ding" werd behaald door: Thien Blom- maert; Irma Blommaeirt, Mien Crom- been; Annie Hillaert; Ria Loekefeer; Ria Neve; I. Picavet; Julia Verstrae- ten; Mia Vos, allen uit Hulst. (Tilly Vermeulen uit Hulst slaagde voor het pcactijk-dlploma)Elly de Ridder en Lena Verdurmen van Hontenisse; Ma rie José v. d. Vijver en Yvonne v. d. Velde van Graauw; Rosa de Schep per (met loof) en Lleri Dobbelaar van Vogelwaarde. Een practijk-dlploma werd uitge reikt aan: Henxiette Janssens van Koewacht en aan Emma en Agnes de primaire Dcchere van Clinge. Van de le naar de 2e klas werden er 36 bevorderd, 4 voorwaardelijk en 5 afgewezen. Graauw denburg van het Koningin Wilhelm! nafonds ten bate vaa de kankerbe strijding. Er werd eer, voorlopig be stuur gekozen bestaande uit de heren W. Timmermans, voorzitter, B. W. F. Haaksman de Koster, secretaris en A. Kesteloo, N. J. Rijk. A. C. Cats- man en E S. Cuelenaere, commissa rissen. Besloten werd een collecte te houden op 31 Augustus aanstaande, terwijl daa.na zal worden'overgegaan tot het werven van leden en het kie zen van een» definitief bestuur. Groede Geslaagd. Mej. C. S, Janssen slaagde voor steno-typiste, mej. S. A. de Vuyst en mej. J. M. Benschap Knook slaagden voor kantoor-typiste. Breskens Geslaagd. Mej. W. M. van den Berge slaagde voor typiste Engelse taal en voor steno-typiste, mej. S. Schrier voor steno-typiste, mej. L. A. Wagenaar en mej. J. C. van den Heu vel voor kantoor-typist. Sluis Diploma-uitreiking In de Goese Ambachtsschool had de jaarlijkse uitreiking der diploma's plaats. Een getuigschrift kregen: voor de afdeling timmeren: J. Al- mekinders, 's Gravenpolder ;A. Alle- wijn, Krabbendijke; C. Baijens, Ka palle; J. Buteijn, Krabbendijke; J. Clement, Wissenkerke; G. Dronkers, Ierseke; J. van de Ende, Borssele; C. Fierloos, 's Gravenpolder; A. Flipse, Kats; L. van Gessel, 's Heerenhoek; J. de Graaf, Goes; L. Geus, Kwaden- damme; S. Kooy, Borssele; W. Mal- lekote, Kapelle; L. Moelker, Hein- kenszand; W. van Riet, Goes; P. Rijk, Kwadendamme; J. Sinke, Wolfaarts- dijk; J. Schipper, Wolfaartsdijk; A. Walhout, Heinkenszand; J. Welleman, Kortgene; C. de Witte, Ierseke; K. Saaman, Lewedorp. Voor de afdeling rijwiel- en motor- herstellen: A. Bak, Goes; C. Bos, Nisse; J. Bosselaar, Kloetinge; V. Baert, Goes; C. Dekker, Kloetinge; M. Dek, Kruiningen; A. Duinkerke, Ierseke; A. Duinkerke, Borssele; J. Everse, Ierseke; P. Francke, 's Heer- H. Kinderen; A. Gijzel, Kapelle-Bie- zelinge; P. Hazen, 's Heerenhoek; A. Jansen, Goes; A. de Jager, Waarde; P. de Jonge, 's Heer Abtskerke; J. Koens, 's Heerenhoek; M. de Looff, Kortgene; G. Minnaard, 's Heer Abts kerke; A. de Pree, Wilhelminadorp; P. Smallegange, Kortgene; A. Steke- tee, Nieuwdorp; C. de Waard, Kats; D. van der Weele, Colijnsplaat; C. v. Westen, Goes T. van Westen, Bors sele; G. Wiechardt, Hoedekenskerke. Voor de afdeling electrotechniek: W. Bruinooge, Goes; C. Driedijk, te Heinkenszand; A. Dekker, Heinkens zand; A. Eckhardt, Hoedekenskerke; J. Houtekamer, Wolfaartsdijk; R. Her mes, 's Heer Arendskerke; B. Koens, 's Heerenhoek; D. Korstanje, '5 Heer Abtske J. van Luyk, Krabben dijke; W.' Nieuwenhuijze, Heinkens zand; J. Smallegange, Wolfaartsdijk; J. Snoep, Ierseke; J. Schouwenaar, Oudelande; E. Theenaart, Hansweert; C. Vermont, Goes; K. Zondervan, te Ierseke; M. Zuidweg, Kapelle; E. v. Dalen, Kapelle. Voor de afdeling smeden-bankwer- ken: J. Bos, 's Heerenhoek; P. Buijs- rogge, Goes; C. Dekker, Kloetinge; P. Dekker, Borssele; A. Everse, Krab bendijke; T. de Fouw, Kortgene; M. Hollestelle, Colijnsplaat; J. de Kam, Koudekerke; J. van Leeuwen, Hans- weert; M. Noordhoek, Kortgene; D. Olivier, Goes; P. Platteeuw, Wol faartsdijk; C. Polderman, Kruinin gen; D. de Pree, Colijnsplaat; J. Scherp, Wissenkerke; L. Schipper, Kapelle; P. Schipper, 's Heer H. Kin deren; C. Serier, Colijnsplaat; L. Thee naart, Hansweert; H. Verhage, Goes; P. Verlinde, G J. de Winter, Hoe dekenskerke; P. Wit'z, Goes; D. Wit te, Kattendijke; J. Wortman, Goes. Voor de afdeling schilderen: A. de Crom, Goes; A. Dijkema, Goes; L. Franse, Kwadendamme; L. Geus, id.; J. Hoekman, Biezelinge; P. Lam- brechtse, Kats; M. PoPlfliet, Goes; J. van de Repe, Baarland; G. Remijnse, Oudelande; C. Reijnhout, Kruinin gen; J. Tramper, Krabbendijke; W. Westveer, Driewegen. Aan de volgende leerlingen werd een Ochtmanprijs uitgereikt: A. Moel ker, Goes; M. Anthonisse, 's Gra venpolder; T. van Westen, Borssele; C. de Schipper, Wemeldinge; L. Beu lens, Hoedekenskerke; P. Witte, Goes; K. Fraanje, Lewedorp en L. Franse, Kwadendamme. DPLNS &tCWKlw K wadendamme KIND ONDER MOTOR GELOPEN D, ,S. aannemer te Driewegen begaf zich per motor naar zijn werk te Kwadendamme. Vanachter een ge parkeerde auto verscheen plotseling een kind van G. voor zijn motor. Een botsing was niet meer te voorkomen. Bewusteloos werd het kind opgeno men en bij omwonenden binnen ge bracht. Het heeft waarschijnlijk een hersenschudding opgelopen. De heer S. werd ter observatie naar het zie kenhuis te Goes vervoerd. Hij bleek geen ernstige gevolgen van het on geval te hebben en werd reeds enkele uren later naar huls vervoerd, waar hij enige dagen wegers beenkwetsu ren rust zal moeten nemen. Kloetinge ORANJE-FEEST OP 31 AUGUSTUS De Oranje-vereniging hield een le denvergadering In de gemeentéherberg. Besloten werd om gezien de financië le positie van de kas op de 70e ver jaardag van Prinses Wilhelmina al leen een schoolfeest te houden. Geslaagd. Voor het te Hulst ge houden BOVAG-examen slaagde ook onze dorpsgenoot de heer Jos. de Smit van Zandberg. Aanbesteding. Dezer dagen werd door B. en W. de bouw van etn nieuw lijienhuisje op de gemeentelijke be graafplaats aanbesteed. Het werk gegund aan de heer Ch. Voile-nun. die veor een bedrag van f 885 had inge schreven. Groenendijk Geslaagd. In het Withof te Etten slaagden voor lingerie de volgende leerlingen van de Mariasöhool: M. v. Assche, R. Kerkaert, en Ing. van de Bulck te Hengstdijk; M. Lambert, M. de Nijs te Boschkapelle; voor costu- mière: M. Mast, F. Arends, Cor Suijk te Groenendijk; A. Mel. R. van de Veeken. M. de Bakker, Agn. Mattens, L. van Bastelaere, M. Kouijzer, F. Heyens te Boschkapelle; P. de Rijk, M. van de Berghe, M. Martin, tg Stoppeldijk; M. de Dheine, Mar. de Dheine J. Boone, Mar. Cornelissen, te Lamswaarde; Els de Waal, M. van Bellen, te Hengstdijk; voor coupeuse: J. de Schrijver, M. Claesens, A. Rom- bout, M. de Boij, F. Boone, te Lams waarde, A. de Bakker te Boschkapel le; A. Schuren. L. de Maat. L. van Damme, C. Heijens, te Stoppeldijk; P. Rottier. A. de Koek te Groenendijk; P. de Clippelaer, C Kerckaert. Annie Maas, Annie v' Stevendael te Hengst dijk en J. de Kort, Osenisse. RIJTOER OUDEN VANi DAGEN De ouden van dagen trokken met elf personenauto's en twee bussen er een dagje op uit. Via Breskens-Vlis- singen ging men naar Domburg, waai werd gepauzeerd. Op de terugweg via Perkpolder werd Hulst nog aangedaan 's Avonds in Oostburg stond als van ouds de muziek gereed en werden de oudjes ontvangen door het gemeente bestuur. waarna 't traditionele dansje volgde op de markt. De oudjes heb ben weer een genoegelljke dag gehad Geslaagd. Voor het middenstands diploma slaagden onze dorpsgenoten: mej. M. Temmerman, mej. Ph. Hon- telez, mej. L. Girolami, mej. A. Ohms (thuis), mevr. M. v. d. Vijver-v. Dam me en de heren H. Barra, J. Streij- donck en C. de Poorter. Voor het examen voor typist slaag den onze plaatsgenoten mej. M. de Snoo en mej. M. de Smit en de heer A. Modde. 's Morgens warden de kinderen ge- tracteerd en 's middags zijn er ver- Aardenburg schillende spelen. Tevens zingt van 4 —4.30 uur het Kloetings Ned. Herv. Kankerbestrijding. Alhier vond Kerkkoor. de oprichting plaats van de Afd. Aar- Geslaagd. Voor het Middenstands diploma slaagden te Middelburg de dames D. Batselaere, M. D'hoore B. du Fossé, N. van Horck en de heren F. Culenaere, A. D'hoore en J. van Deursen. Geslaagd. Mej. M. Fremouw en de heer J. B. Focke slaagden voor kantoor-typist. Schoondijke Wederopbouw. Ook in Schoon dijke wordt steeds verder gebouwd Gisteren kwam de kap op de woning bestemd voor de Gereformeerde Pas torie. terwijl ook 'n woonhuis onder de kap kwam. Enkele andere panden zijn reeds In een vergevorderd stadium van herbouw. Geslaagd. Mej. S. Scheele en mej. Oosterling slaagden voor steno typiste, mej. S. A. Zonnevijlle slaag de voor kantoorstenograaf. JTEN REQUEST is binnengekomen van de bewoners van de Haven, waarin wordt gevraagd om het trot toir aldaar te verbeteren. Het request wordt voor kennisgeving aangenomen Aan de heer A. N. Klaaysen wordt eervol ontslag verleend als hoofd der openbare lagere school te Sint Kruis wegens opheffing dier school met in gang van 1 Augustus a.s. onder dank betuiging voor de bewezen diensten Eveneens verkrijgen eervol ontslag Mej. C. E. Dhondt als handwerkon- derwijzeres en Mej. M. Vercruijsse Vlaeminck als schoonmaakster. Me dedeling wordt gedaan, dat begin Sep tember zal worden begonnen met de aanleg van de waterleiding naar Sint Kruis. Het eerst zal de Binnenweg aan de beurt zijn. Voor de leerlingen uit St. Kruis, die nu gedwongen zijn de scholen te Aardenburg te bezoeken zal getracht worden een goede busver binding te krijgen. Door de raad werd zijn waardering uitgesproken voor het werk. dat de Waterleiding Mij ..Zeeuwsch-Vlaanderen" na de bevrij ding in de gemeente Aardenburg en voor zover dit kan worden beoordeeld in omliggende gemeenten heeft gele verd. De raad spreekt ook zijn waar dei mg en dankbaarheid ten aanzien van genoemde maatschappij uit. Aan de orde kwam de vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van begrafenisrechten Aangezien de oude verordening welke van 1895 dateert nogal ingrijpend wordt gewijzigd, wordt op verzoek van enkele leden de behandeling uitgesteld tot een vol gende vergadering, daar dan een en ander beter kan bestudeerd worden. Door de bewoners van de buurtschap pen Plakkebord en Stroopuit welke voor het grootste gedeelte in de ge meente IJzendijke liggen en voor een klein gedeelte in de gemeenten Aar denburg en Waterlandkerkje is een verzoek gericht aan de P.Z.EM tot electrificatie Van de gemeente Aar denburg word daartoe een bijdrage gevraagd. Besloten wordt gedurende 15 jaar een jaarlijkse bijdrage van 53.60 te verlenen. Besloten wordt tot aanstel, ling van een zwemleraar. welke tevens de gehele leiding zal hebben over het sportpark. Nogmaals komt het land goed .De Elderschans" in behandeling Destijds was dit toegewezen aan het Jeugdcentrum W. z Vlaanderen, en bestemd voor het R.K. Jeugdwerk Aangezien de exploitatie voor deze stichting grote moeilijkheden zou op leveren, ging de koop niet door. Door de voorzitter wordt thans het volgen de plan naar voren gebracht Het hoofdgebouw zal worden ingericht als landbouwschool en tevens als w'oning voor het hoofd dier school. De bij de Elderschans behorende woning met land en boomgaarden zal worden ver pacht. Het park zal te zijner tijd als deel van het recreatieoord aanslui tend bij het sportpark, voor het pu bliek toegankelijk worden gesteld. Ver der zal de Elderschans tijdelijk wor den gebruikt tot onderbrenging van de secretarie, gedurende de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Dit voor, stel wordt met algemene stemmen aangenomen en de leden spreken hun waardering uit over deze oplossing. De grond naast de Gereformeerde kerk, welke door onteigening aan de ge meente behoort, wordt aan die kerk toegewezen. Bij de rondvraag deelt dhr. Wijffels mee, dat het wenselijk is een nieuwe Instructie voor de graf delvers vast te stellen. De voorzitter deelt mede, dat door B. en W. 'n in structie zal worden voorbereid. (Advertentie) W\ ank I 'n héérlijke drank uil zuiver fruit DE VITRITE MAAKTE T MINDER GOED Blijkens het jaarverslag over 1949, dat thans ls verschenen, heeft de N. V. De Vitrite-fatJriek (The Vltrite Works) ondanks de verlaging van de exportprijzen het hoge productiepeil kunnen handhaven en over 1949 on geveer eenzelfde afzet kunnen berei ken als in het voorafgaande jaar, zij het dan ook. dat de verkoopsprijzen lager waren. Het afgelopen jaar heeft, zowel voor hen, die de mechanisatie der pro ductiemiddelen onder handen hebben, als voor hen, die ondanks afbraak en machineverplaatsingen de productie (Advertentie) per rol op gang moesten houden, veel zorgen meegebracht, aldus het verslag. Zo moest men er toe overgaan de afdeling Pletterij te sluiten. In 1949 was het financiële resul taat niet zo gunstig als in het voor afgaande jaar. Nadat op ruime schaal is gereserveerd, blijft een netto winst over van f 135,636 tegenover netto f 187.688 over 1948. Dit laat toe een di vidend van 6% op de preferente en van 7% op de gewone aandelen te de clareren. Verwacht wordt echter, dat dc financiële resultaten over het lo# pende Jaar. niet zullen achterstaan bij die van 1949, Kerkconcert. Woensdagavond a.s zal een kerkconcert worden gegeven Ir de St. Jacobskerk met medewerking van Helen Eoeke, sopraan, en Pic Broerse op het orgel. Tafeltennlstouraooi. Donderdag avond a.s. zal in de Scheldehal een tafeltennistournooi worden gehouden waaraan zullen deelnemen de Vlis- singse clubs Sorry, Schelde Be Fan- en Spirit. I^asteel Bouvigne in Breda, Maria- burcht genoemd, en dus bolwerk voor het jonge meisje, begrijpt meer en beter dan wie ook, de nood van dit meisje. Daarvandaan, dat de leiding in de loop der jaren cu.sussen en les sen op velerlei gebied heeft georgani seerd, waarvan men de zegenrijke .e- sultaten misschien niet zo direct on derkent, doch die in het hart van het jonge meisje iets hebben losgeslagen dat hun leven rijker en boeiender heeft gemaakt. Steeds is het streven van de leiding van Bouvigne erop gericht, het meis je gelukkiger te maken, haar voor te bereiden op haar taak als moeder, haar liefde te leren en weldoende dienst baarheid, twee factoren, die het mo derne meisje dikwijls verwaarloost (erger: soms in het geheel niet meer kent), al wordt de behoefte eraan ic groter naarmate he. gemis aan deze twee specifiek vrouwelijke eigenschap pen zich in de loop der jaren duide lijker gaat manifesteren. Hoe groot soms de behoefte is aan deze levensverdieping bij het jonge meisje zelf, bewijst de grote toeloop naar de cursussen, die in tientallen variaties op Bouvigne gegeven wor den, reeds jaren lopen en blijven lo pen, omdat steeds nieuwe generaties jonge vrouwen zich bezinnen willen op de idealen van hun toekomstige s- ven. Bij deze vele cursussen ls sinds kort een nieuwe gekomen: het vor mingscentrum voor de opvoeding van het jonge meisje. Als Uw dochter haar MULO heeft behaald of minstens drie jaren van de M.M.S., H.B.S. of Ly ceum heeft doorlopen of als zij haar diploma heeft van de huishoudschool kan zij deze cursus met vrucht vol gen. Het gaat hier dus practisch om meisjes, die klaar zijn voor kantoor.... NIET NAAR KANTOOR geleerd, dat ook in huls de liturige be leefd kan worden. Zij ontvangt te vens een huishoudelijke scholing om na vijf maanden in de practijk te gaan onder leiding van het vormings instituut. Pas na die 6-9 maanden prac. tijk wordt een definitieve beslissing genomen. Dan kan het meisje bijvoor, beeld worden opgenomen ln het socia le werk van Bouvigne. Tijdens de cur sus wordt een nauw contact met de ouders opgenomen. GROTE BEHOEFTE E"N NAAR dat kantoor moet zij nu juist niet. Hier ligt haar taak niet, al wordt soms al te klakkeloos besloten daar maar naar toe te gaan. In deze omgeving hoort zij niet thuis, omdat kantoorwerk nu eenmaal geen specifiek vrouwelijk werk is Zij hoort d&ar thuis, waar haar eigenschappen als vrouw tot hun recht komen, dat is dus in het huishouden en de specie le vrouwelijke beroepen, die, doordat het meisje dikwijls jong op een kan toor verdwijnt, niet aan bod komen. Zodoende ontstaat de figuur, dat vele vrouwelijke beroepen blijven open staan. Het vormingscentrum wil het Joi.ge meisje van 14-17 jaar allereerst oriënteren naar de vrouwelijke beroe pen, waarom eraan gewerkt wordt zo goed en zo gauw mogelijk de vrouwe lijke individualiteit te bereiken. En zo wordt het meisje ln deze cur sus. die vijf maanden duurt, in diep gaand contact gebracht met de dingen, die haar wouw-zijn litmaken. Zo leert zij in deze tijd, wat naastenlief de is. Zij leert die ook te geven aan zieken en kleuters bijvoorbeeld. Zij wordt binnengeleid in de gezinssfeer. Zij leert wat vrouwelijke levensstijl en een vrouwelijke levenshouding, uie zich uit in kleding, kapsel en woning inrichting, Haar wordt in deze cursus De practijk heeft bewezen, dat deze school in een grote behoefte v ziet. Want niet op losse schroeven ls „Bouvigne" met deze cursussen be gonnen. ,eeds werden een zeshonde.d meisjes in 26 opleidingen op deze wij ze in het leven gebracht. Deze cursus liep toen onder de naam Internaat voor persoonlijke vorming en huis houdelijke ontwikkeling. Deze proef bleek een suoces te zijn. vandaar dat de leiding van Bouvigne besloot aan de cursus meer bekendheid te geven en ze onder een nieuwe naam, die be ter de bedoeling der cursus deed uit komen. onder de aandacht brengt van het meisje en vooral haar ouders. In Zuidelijke koor-helft voltooid Nu„ de opgravingen in en onder de St. Baafskerk wat de zuidelijke helft van het koor aangaat, zo goed w™, „it_-,.z>iv+ »«n' als voltooid zijn, kan enig overzicht H*? TdlPloma 1 2-Jarige cursus Landbouwhuis- Eindles en diploma-uitreiking IN het'gebouw der R.K. Landbouw- huishoudschool te Aardenburg was een uitgelezen gezelschap bijeen om de eindles van de school bij te wonen. Pastoor J. F. Dierick heette na de begroeting allen hartelijk welkom, speciaal mej. Dieleman. de consulen te voor het landbouwhuishoud-onder- wijs der N.C.B., en de heer A. N. van Vliet, de consulent voor onderwijs. Het huishoudonderwijs, aldus pas toor Dierick staat ln Aardenburg nog ln de kinderschoenen. Het moet groei en, en het zal ook gaan groeien, als de ouders, en ook de inwoners der om liggende dorpen het belang voor goed huishoudonderwijs leren waarderen. Burgemeester J. v. Dongen beves tigde dat het onderwijs van de land- bouwhuishoudschool hem zeer ter har te gaat. Voor de verheffing van het platteland ln de scholing van goede huismoeders, zeer noodzakelijk. Mej. A. M. Hiel voelde de dames- candidaten aan de tand. Kapelaan J. Disseldorp stelde vra gen over het Godsdienstonderwijs. Tenslotte was het woord aan de heer C. Lanser. die tuin- en plantkunde- vragen stelde. Uit vragen en antwoor den kregen de aanwezigen een indruk van de grote waarden die het huis houdonderwijs voor de vorming der meisjes tot goede huisvrouwen inhoudt. De pastoor van Aardenburg reikte daarna de diploma's uit. Voor leder meisje had hij een apart hartelijk woord. Tenslotte wenste de pastoor ieder geluk met de behaalde resultaten en dankte ieder die medewerkte aan de Instandhouding der school. In de pau ze werden verversingen aangeboden. De keuken was goed verzorgd! De pastoors van Terhole en Eede boden beiden nog hun gelukwensen aan. Aan het onderwijzend personeel werden enkele geschenken aangebo den. Na de pauze werden enkele prijzen verloot, waarna de meisjes een aar dig programma afwerkten. DE GESLAAGDEN Pater Wesseling sprak de menigte toe ret INITIATIEF van de li Hee- renhoekse parochie tot een H. Jaarmeeting i„ reusachtig ingesla gen. Honderden uit de omtrek waren met de Heèrenhoekse katholieken opgetrokken naar het terrein hij de Jeugdhoeve, waar de bijeenkomst plaats had. Geassisteerd door dr. v. t Westell*, de en pater Uiterhoeve, droeg pastoor Kramer eerst een plechtig Lof op in de openlucht, waarna kap. Drost met een enkel woord de bekende 'radio, spreker Piet Wesseling lnleiddb. De eerw. redenaar had. tot ondeo werp gekozen het Geloofsbewustzijn, zonder hetwelk de maatschappij ted onder moet gaan. Op welsprekende en pakkende wij. ze, werkte pater Wesseling dit the» ma uit, herhaaldelijk beklemtonend, dat er een wedergeboorte moet ko men, waaraan zowel de jeugd als <W ouderen moeten meewerken. Al is de toestand momenteel sm- stlg, hopeloos is bij nog niet. Euro pa's lot wordt tenslotte niet beslist door de veldheer maar door de ka tholieken. De jongeren zelf moeten het geloof weer ontdekken en het nalaten daarvan veroorzaakt de gro tere afval onder de jongeren- Een machtig middel om het geloof weer te ontdekken steekt'in lyk lid worden der kath. jeugdorganisaties, waar helaas nog een te klein gedeelte bij is aangesloten. Spr. deed ook nog een suggestief beroep op de ouders om hun kinderen #p te wekken. In zijn peroratie stelde spr. dr. Ariëns ten voorbeeld., die het in de onthech ting aan zichzelf zover gebracht heeft. Na de pauze werd door de 's Hee- renhoekse jeugd een verantwoorde opvoering gegeven van Gheons „De sultansdochter en de goede tuinman". worden gegeven van hetgeen werd ontdekt. Op de scheiding van dwarsschip en zijbeuken zijn zware fundamenten van breuksteen te voorschijn gekomen, waaruit men concludeert, dat men hier te doen heeft met de overblijfse len van een oudesre kerk. Verscheide ne grafkelders werden blootgelegd, waarvan de gepleisterde wanden met fresco's waren versierd. Aan het hoofdeinde dier grafkelders is een voorstelling van de kruisiging van Christus aangebracht, terwijl men aan het voeteneinde een afbeelding ont dekte van de Moeder Gods met het Christuskind op de arm. Op de zij wanden komen kruisen en wierokende engelenfiguren voor. Volgens deskun digen hebben deze schilderingen een 15de eeuws karakter. BELANGRIJKE GEGEVENS houdschool: Annie Wijffels, Aarden- burg; Annie Quataert, idem; Alma v. Deursen. Hellle Sluis; Annie van den Bunder, St. Kruis; José de Rijcke, Aardenburg; Agnes de Rijcke. Eede; Germaine Maenhout, HeiUe-Sluis; Frida Reyniers, Eede; Agnes Balie- geer. Heille-Sluis. Getuigschrift 1-jarige Landbouw- huishoudschoolcursus: Annie Hermans, Sluis; Arcema Pijfferoen, Eede; Hil da Buysse, Eede; Annie Rammelaere, Eede. Getuigschrift kookcursus 1 jaar: Marie van den Vijver, Oostburg; An nie van Morelghem, Sluia; Annie Batselaere, Sluis. DE CANTOR VAN DE THOMAS- KERK No. 4 van de Sonatinenreeks is ge titeld: De Cantor van de Thomas- kerk". «yaa. mede Joh Seb. Bach wordt aangeduid in zijn laatste functie. De ze biografie, geschreven door Eric Uij- dert, heeft, hoewel zeer aantrekkelijk van vorm uiteraard niec de roman tische charme van Chopin g levensge schiedenis. Bach was een uiterst een voudig man. wiens hoogste doel was, zijn kunst, waarin hij zich begenadigd gevoelde, te wijden aan de eer van de Schepper. Hem was vergund de edele kunst der muziek, die in zijn voorge slacht steeds hoog gewaardeerd was geweest, op te voeren tot een onge kende trap van volmaaktheid, waar toe zijn sterk scheppingstalent en technisch meesterschap op het ko ninklijk instrument, het orgel, hem de weg baande, 't Is bewonderenswaardig en bijna ongelofelijk, wat Bach als organist en componist presteerde. In Amstadt, Miihlhausen, Weimar en Kothen was hij achtereenvolgens als zodanig werkzaam, tot hem einde lijk de Cantorsplaats van de Thomas- kerk in Leipzig ten dele viel, een func tie. die hem veel voldoening, maar ook veel teleurstelling en conflicten bezorg de; Bach was meer musicus dan pae- dagoog. In zijn laatste levensjaren componeerde hij veel belangrijke werken, doch moest 't wegens blind heid opgeven, terwijl ook zijn gezond heid sterk achteruitging; 18 Juli 1750 stierf hij te Leipzig. Van zijn talrijk nakroost heeft slechts één, zijn Jong ste zoon Johan Christiaan, zijn va ders voetstappen als kunstenaar op waardige wijze gedrukt en zijn grote naam met glans overschaduwd. Bach's roem taande na zijn dood snel. Doch een halve eeuw later baan de de Jonge Mendelssohn hem de weg tot een posthume erkenning en een onvergankelijke verering. B. ONDERDRUKKING EN VERZET In aflevering 20 komen de bemoei ingen van de Duitse overheid met de kunst aan de orde alsmede het ver zet dat daartegen georganiseerd werd. Een Deschouwing over het verzetsvers door Jan H de Groot besluit met een interessante bloemlezing (Uitgave J. M. Meulenhoff en Van Loghum Sla- térus N.V.). (Advertentie) DOOR PETER B KYNE. 15) Zij zou het land aan Milo Landrum kunnen verkopen, dan was er voor hem geen reden meer om Raynor dood te schieten, maar daar schoot ze niet mee op want dan was er voor Raynor weer een reden te meer, om Landrum te vermoorden. Omgekeerd kon zij het land ook niet aan Ray verkopen want dan kreeg je hetzelfde gezeur Hoe moest zij het nu aanleggen, dat belde mannen ln leven bleven. Zij wist geen uitweg. Lange tijd lag z® stil te denken. Als ze Milo Landrum net land eens uit kon krijgen. Lanier had gezegd, dat het angst van hem was. toen hij ln Modoc-City was gaan schieten, mis schien was hij nog we] angstig; als zij het een beetje handig aanlegde en zij vertelde hem lets over Tom Harmon, de twee Sphlnxen. Big-Foot en zijn volk. misschien kreeg zij hem dan wei zover, dat hij voor onbepaalde tijd en met een onbekend doel op reis ging. Zij kon dan haar kwart sectie ver kopen. naat New-York teruggaan en daar rustig verder leven en dit inter mezzo vergeten. Zo besloot zij te handelen. Zij stond op. baadde zich, kleedde zich aan, en ging naar beneden om haar patient te bezoeken. Ah-Fong zat op het voe teneinde van het bed. vol belangstel ling naar zijn meester te kijken die uit een kom de een of andere bruine vloeistof dronk, die de Chinees zonder twijfel voor hem had klaargemaakt. Het scheen nu niet zo'n prettig drankje te zijn, begreep Janet, want Laniers gezicht was heel verwrongen en het gcheen wel of hij op het punt stond om zeeziek te worden. „Wat drink Je daar?" vroeg Janet scherp vanuit de deuropening. „Ik ben er zeker van dat het niet iets ls wat lk je bevolen heb." ZIJ liep de kamer door en greep de kom uit zijn handen, zij rook eraan en daarna stak zij haar vinger erin en proefde iets van de inhoud. „Wat is dit voor een heksenbrouw- sel?" vroeg ze boos. ..Een oud bekend drankje, Ah-Fong heeft het voor me gebrouwen uit Chl- nesche kruiden." verdedigde hij zich zwakjes. „Het is goed voor de nieren, de longen en de zenuwen. Het beïn vloedt..." „Ah-Fong is gek en Jij bent een dwaas Ray Lanier Hoe durf Je dit te doen? Gebruik le dit brouwsel al lang?" Hij knikte zwak. „Van mijn kinds heid al af, Janet, Er zijn heus een hoop goede geneesmiddelen bij de Chi nezen, waar wij niets vanaf weten." „Als lk jou geweest was, dan had lk de Indiaanse Medicijnman van de Modocs ook nog bij me laten komen." raasde Janet. „Die is ook geweest. De dag voordat de crisis van mijn ziekte Intrad, ging je even naar buiten om een luchtje te scheppen, toen is hij naar binnen ge glipt en heeft zijn kunsten vertoond. Hij trok mijn bed van de muur en heeft rondom me een dans uitgevoerd Hij had een klein vuurpotje bij zich en daar brandde hij kruiden in." „En wat denkt deze Chinese medi cijnman nu van Je verraad?" „Hij weet dat de rode medicijnman me niet geholpen heeft. Fong weet dat het de gewijde papiertjes die HIJ verbrandde en de bouillon, getrokken van het hart van een wilde kat ge weest zijn, die me beter gemaakt heb ben." „Jij hebt bouillon, getrokken van het hart van een wilde kat, gedronken?" „Ja zeker. Het ls een beproefd oud- Chinees gebruik. Iedereen weet dat als Je een vijand moet ontmoeten, dat je een hart van een wilde kat moet eten om dapper en sterk te zijn." Jane keerde zich naar Ah-Fong. „Er uit de kamer uit!" beval ze boos. „En je komt er nietmeer in voor ik je er toestemming voor geef. Jij jou dui vels dokter." Ah-Fong keek haar aan met zijn hoofd iets scheef als een hond en glimlachte. „Basie goed vooruit ne. Hij veel wild kat eet op Dinsdag, Woensdag. Wild kat zo goed voar Basie. Jaguar veel meer beter, maar kan niet van gen ik Jaguar. Als ik kon vang een tijger O. O. O. O. niks kan bijt de tij ger." „Pak je vieze brouwsel op en ver dwijn, of ik zal iets hards op Je hoofd stuk slaan. Het is een wonder dat Je hem niet gedood hebt." Lanier en Ah-Fong wisselden blik ken van verstandhouding „Wie is hier overal de basie?" vroeg de man uit het hemelse rijk. Hier was volgens zijn gedacr.te een si tuatie ontstaan waar hij geen weg mee wist en die onmiddellijk opgelost moest worden. „Als lk ziek ben dan is zij het". „Loop naar de hel," gilde Ah-Fong en vloog de kamer uit. „Zal hij nu je dienst niet verlaten?" vroeg Janet. „Oh nee, maar nu krijgt hij kiespijn en dat gebruikt hij als een motief om zich terug te trekken op zijn kamer en zijn werk aan iemand anders over te laten." CWordt vervolgd). MAANDAG 31 JULL HILVERSUM I 402 m. - 17.30 V. d. padvinders, 17.45 Gramofoonmuziek, 18 Nieuws, 18.15 Gramofoonmuziek, 18.30 Filmprogramma, 19 Pianokwintet, 1940 Gramofoonmuziek, 19.45 Regeringsuitzen ding. 20 Nieuws, 20.05 Orkestconcert, 20.40 „In het drijfzand", hoorspel, 21.55 Hongaars programma, 22.25 Orgelcon cert, 23 Nieuws, 23.15-24 Gramofoon muziek. HILVERSUM n 298 m. 17.45 Rege ringsuitzending, 18 Orgelspel, 19 Nieuws en weerberichten, 19.15 Zigeunerkwintet, 19.35 Gramofoonmuziek, 19.48 Radio krant, 20 Nieuws, 20.05 Gramofoonmu ziek, 20.15 Verzoekprogramma, 21 Cau serie over Indonesië, 21.20 Omroepor kest, 22.15 Causerie over Zuid-Amerika, 22.25 Kamerkoor, 22.45 Avondoverden king. 23 Nieuws, 23.15 Surinaamse volksmuziek, 23.45-24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL 324 meter (Vlaams). 17 Nws 17.10 Lichte muziek, 18 Franse les, 18.20 Pianovoordracht, 18.30 Voor de soldaten, 19 Nieuws, 19.30 Populaire muziek, 19.50 Rndiofeufllleton, 20 Kame -orkest cn soliste, '21 Actualiteiten. 21.15 Zang. 21.25 Gramofoonmuziek, 21.35 Zang. 21.45 Gramofoonmuziek, 22 Nieuws, 22.15 Verzoekprogramma, 23 Nieuws, 23.05-24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL 484 meter .(Frans). 17.10 Dansmuziek, 18.30 Omroeporkest. 19.15 Gramofoonmuziek, 19.45 Nieuws, 20 Avondconcert, 22 Nieuws, 22.15 Gramo foonmuziek, 22.55 Nieuws, 23 Dansmu ziek, 23.55 Nieuws. DINSDAG 1 AUGUSTUS. HILVERSUM I 402 meter. 7 Nws, 7.15 Gramofoonmuziek, 7.50 Dagopening, 8 Nieuws en weerberichten, 8.15 Gra mofoonmuziek, 8.55 Voor de vrouw, 9 Gramofoonmuziek, 9.30 Waterstanden, 9.35 Gramofoonmuziek, 10 Morgenwij ding, 10.15 Gramofoonmuziek, 10.50 Voor de kinderen, 11 Pianoconcert, 11.30 Voor de zieken, 12 Kwartet, 12.30 Mededelin gen, 12.33 Voor het platteland, 12.40 Gra mofoonmuziek, 13 Nieuws, 13.15 Finan cieel overzicht, 13.25 Amusementsmuziek 14 Fotopraatje, «14.15 Gramofoonmuziek, 16.30 Voor de jeugd, 17.30 JDe stem van Amerika, 18 Nieuws, 18.15 Pianospel, 18.30 Theaterorkest, 19 «Thuis is Londen", 19.05 Fanfare-orkest, 19.30 Gramofoonmu ziek, 20 Nieuws, 20.05 Actualiteiten, 20.15 Gramofoonmuziek, 20.45 Pianoreci tal, 21.05 Buitenlands overzicht, 21.20 Orkestconcert, 21.50 Klankbeeld, 22.20 Gevarieerd programma, 23 Nieuws, 23.15- 24 Gramofoonmuziek. HILVERSUM U 298 meter. 7 Nws 7.15 Ochtendgymnastiek, 7.30 Gramo foonmuziek, 7.45 Morgengebed en liturgi sche kalender, 8 Nieuws en weerberich ten, 8.15 Gramofoonmuziek, 9.35 „Licht baken", causerie, 10 Voor de kinderen, 10.15 Omroeporkest en soliste, 11 Voor de vrouw, 11.30 Gramofoonmuziek, 11.50 „Als de ziele luistert", causerie. 12 An gelus, 12 03 Pianoduo. 12.30 Mededelin gen, 12.33 Gramofoonmuizek, 12,55 Zon newijzer, 13 Nieuws en katholiek nieuws 13.20 Lunchconcert, 14 Klankbeeld 15 Viool en piano. 15.30 Gramoloonmuziek 16 Voor de zieken, 16.30 ZiekenM, Voor de kinderen. 17.45 - zending. 18 Gramofoonmuziek. IB.A) Ke- portage, 18.30 Voor 6e strödkraehten 19 Nieuws, 19.15 Actualiteiten, 19.25 „Dit is leven", causerie, 19.40_ Amusements- orkest, 20 Nieuws, 20.05 PWlharmonisch orkest en solist, 21.50 Actualiteiten22 Dubbelkwartet, 2220 Viool en cello, 29 4n RpWaar het u toevertrouwde pand" en avondgebed. 23 T^ieuws, 23.15- 24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL 324 meter (Vlaams). 12 Gramofoonmuziek, 12.30 Weerberichten, 12 32 Lichte muziek, 13 Nieuws, 13.15 Gevarieerde muziek, 14 Kamermuziek, 14.48, 15 cn 16 Gramofoonmuziek, 17 Nieuws, 17.15 Gramofoonmuziek, 17.50 Boekbespreking, 18 Gramofoonmuziek, 18.25 Financiële kroniek, 18.30 Voor de soldaten 19 Nieuws, 19.30 Gramofoon muziek, 19.50 Voordracht, 20 Omroepor kest en solisten, 20.40 „11 matrimonio segreto", opera, 23.25 Nieuws, 23.30-24 Grantofoonmuziek. BRUSSEL 484 meter (Frans). 12.05 Lichte muziek, 13 Nieuws, 13.10, 13.30, 14 en 16 Gramofoonmuziek, 17.10 Dansmu ziek, 18.30 en 19 Gramofoonmuziek, 19.45 Nieuws, 20 Omroeporkest, 20.30 Gra mofoonmuziek, 21 Omroeporkest, 21.30 Gramofoonmuziek, 22 Nieuws, 22.15 Gra mofoonmuziek, 22.55 Nieuws, 23 Dans muziek, 23.55 Nieuws. VM

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2