\N Twee doden en twee gewonden bij ongeregeldheden te Luik 25 -jarige Leurenaar door messteek gedood Was vrouw in jongenskleren 'n spion? met" DICCI Volgend jaar: handels- en betalingsverdragen Blijven zitten ellen ellen! Oorlog in een „critiek stadium"? Het drama van Bertha Hertogh van vorige ek 5 AUG. 1950 euzen "erneuzen DAGBLAD VOOR ZEELAND BELGISCHE KABINET IN SPECIALE ZITTING BIJEEN TROEPEN NAAR GEVAARLIJKE ZONES Opmars naar Brussel verboden 5 Een mannenwoord Af en toe regen 5 Kubler, sterke gele 5 trui-drager Training met scherp voor Amerikaanse soldaten De ministeriële Benelüx-conferentie Verdere vrijmaking invoer landbouw producten Dronkemansruzie leidde tot moord ATTACHé WILDE LERARES UIT POLEN SMOKKELEN Vliegofficier ontsnapte op het nippertje Excommunicatie decreet Het H. Officie heeft een decreet uitgevaardigd, volgens hetwelk kinderen van H.H. Sacramenten uit gesloten worden, die deelnemen aan communistische jeugdorganisaties. Ook ouders, die hun kinderen toe staan deel te nemen aan dergelijke organisaties zijn van de sacramenten uitgesloten evenals onderwijzers, die kinderen onderwijs geven in ma terialistisch communisme. Auto-renner reed op publiek in iS~ 36 36 i. opschrilt (atlO: muurholte; 47. 48. voorzetsel; 50. orzetsel; 52. titel n Zeeland. 1. pers. voorn.i onesisch eiland; 4. «k; 6. lengtemaat; lige Illegale org, - spil; 12. plaats In plaats In Noord as; 19. plaats ln opperwezen; 22. I; 23. riviervis; 26. rankrijk; 26. l'd- lerg; 29. fuikope- 33. afstammeling; ekende voormalig? (afk.)38. dier; term); 41. bloet- ieel; 44. noot; 47. ek (afk.); 62. Hd- i, voorkomende op li en op 12, 16, 19 gen in het reyon De Stem". J A 3 K J I S MAN -lek VILLA ERE -esp IE - PUTTE "EL.MET SOBER H - Z O N U P E L O N S T T ie FLUWELEN u eens kijken TERNEUZEN JNNEN DE STEEK. ;e 4 pers. auto, korte termijn :AUTO voor elk izeker, zuinig en leverbaar N LEVERBAAR AN ionswagen), 6- engewoon mooi, L WAGEN 600 826-0 ZESDE JAARGANG 1754 Uitgave: N.V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureau: Breda, Reigerstraat 16, Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet. f 3.90 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij niet- postbestelling) f 0.30. Losse nummers 8 cent. Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland MAANDAG 31 JU L I 1950 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.25 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.60 oer m/m)Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.25 per m/m). Staatwerk 3 cent per m/m extra. Incasso wordt berekend. Voer prijzen van de rubriek ,,'t Kleintje" wordt verwezen naar de desbetreffende rubriek. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen- af te geven, worden vernietigd Bureau voor de Zeeuwse Eilanden GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon no. 102. (B ij bureau: OOSTBURG, Nieuwstraat 22, m no. 35). TE GRACE BERLEUR bij Luik werden gisterenavond twee personen door de revolvers van de Rijkswacht dodelijk getroffen. Twee anderen raak ten ernstig gewond. Toen de menigte zich verzette tegen de arrestatie van de socialistische Volksvertegenwoordiger Paque, die een speech tegen Leopold hield, opende de Rijkswacht het vuur, met dit noodlottige gevolg. Verder was het de gehele Zondag in België rustig. Er zijn maatregelen van de Regering aangekondigd tot het behoud van de orde, en bescherming van de industriële uitrusting. Voor Brussel, Verviers en Luik geldt de uitzonderingstoestand en een samenscholingsverbod. Troepen zijn naar deze „gevaarlijke zones" gestuurd. Nadat de Belgische minister-president Duvieusart een bezoek had ge bracht aan het Koninklijk paleis om met Koning Leopold te beraadslagen, be sloot hij, voor Maandagochtend twee uur, een speciale bijeenkomst van het Belgische kabinet uit te schrijven. De voorzitter der Belgische socialistische partij, Max Buset, heeft ver klaard: „Indien er in de nacht van Zondag op Maandag geen sensationele beslissing wordt genomen, zal er Maandag burgeroorlog in België zijn". O VER het gebeurde te Grace Ber- v leur werd nog bekend, dat de Rijkswacht een bevel heeft gegeven, het plein, waar de betoging plaats vond, te ontruimen. Hieraan werd niet voldaan. Integendeel, een der Rijks wachters werd door een betoger vast gegrepen, waarna deze uit zelfverde diging zijn revolver trok. Daarop werd ook door anderen het vuur op de me nigte, die naar alle kanten uiteen ging, geopend. Het hoofdbestuur van de Soc. Partij heeft protest aangetekend bij de Re gering. Inmiddels heeft de gouverneur van Brabant de voorgenomen tocht van de anti-Leopoldisten voor a.s. Dinsdag naar Brussel formeel verboden. De toegangswegen tot de stad zijn zwaar bewaakt, op de aanrijdende voertui gen zal strenge controle worden ge oefend. Het actie-comité van de socia listen heeft bekend gemaakt, dat de opmars toch zal doorgaan. Na nog te hebben meegedeeld, dat Spaak een verzoek van Leopold om te komen praten heeft afgewezen, „om dat hij daartoe geen toestemming van zijn partij kreeg", hebben we in het kort zo ongeveer alies gehad, wat in het afgelopen weekeinde in België voorviel. OFFICIËLE MAATREGELEN U EN MINDERHEID verplicht J een meerderheid tot sta- t ken, dat weten we", zo zei Mi- t nister de Thaye gisteren te Brus- J J sel in een radio-toespraak. „On- J J verwacht en onverdiend staat gij, t t arbeiders, voor een gevaarlijke i situatie. Men tracht politieke J kwesties op te lossen langs syn- J t dicale weg en daarmee wordt 'n i aanslag gepleegd op uw persoon- J J lijke vrijheid. Vandaag gaat het J J om uw vrijheid van arbeid, mor- t i gen zullen wellicht ook uw an- t dere vrijheden worden bedreigd. J Dat is misdadig, niet tegenover J t de Koning, niet tegenover de Re- t 0 gering, maar eerst en vooral te- i J genover u zelf, uw vrouw en uw J J kinderen. Gij hebt de opdracht, J t waarbij de Regering u zal steu- nen, de onderhoudswerken in de J industrie normaal te doen voort- gaan. Dan immers alleen kunt gij t met ons voor uw vrouw en kin- t J deren het dagelijks brood verze- J J keren voor nu en voor de toe- J komst. Want dit kan niet blijven duren. Wanneer de staking ten 0 einde is en de mijnen en machi- J nes in de fabrieken zijn vernield f 1 dan zal er werkloosheid zijn op t grote schaal. Daarom: beschermt J zo goed ge kunt uw eigen be- J lang en weest ervan verzekerd, dat de Regering en de Koning naast u staan". SYRIË heeft de Veiligheidsraad ver zocht de „noodzakelijke maatregelen" te nemen tegen Israël, dat het van „een aanval" beschudigt. DE PORTIER van een snackbar te Groningen kreeg Zaterdag om 18 uur opdacht een dronken man te verwij deren. Hij deed dit. zij het met moeite. Na een poosje kwam de man terug, stak de portier met een broodmes in C rug en rende weg. De portier is in een ziekenhuis opgenomen. De da der is gearresteerd. IN ISRAEL is met ingang van heden rantsoenering ingesteld voor kleding en schoeisel. DE EERSTE twee van de zes door de V. S. aan ons land geschonken fre gatten komen 2 Augustus in het Nieuwediep aan. Minister Schokking zal de schepen met enig officiëel ver toon in ontvangst nemen. NATIONALISTISCH CHINA heeft bekend gemaakt, dat 150 „invasievaar tuigen" der communisten bij Amoy tot zinken zijn gebracht. OP HET T.O.G.-terrein te Amster dam is de 40-jarige scheidsrechter J. van W.-van D. uit Den Helder tijdens een voetbalwedstrijd aan een hart verlamming overleden. De wedstrijd werd onmiddellijk gestaakt. UE VLAG van de V. N, zo heeft rrygve Lie bekend gemaakt, mag v Mledereen> die sympathie met de hóviai betuigen, worden gebruikt, Denaive voor commerciële doelein- K.APITOOL te Washington fen Dit germanium aangetrof- "i LZeld/ame metaal is voor de oorlogsvoering van groot belang. TW^IE MONTEURS van de KK. L. M. T. L. den Uyl en J. w. Out ziin na- dat zij met een sportvliegtuig uit Wil- limstad naar het Cura?aose vliegveld Hato vertrokken, spoorloos verdwe nen Men neemt aan, dat 2ij ve„*. gelukt zijn. J Z. K. H. PRINS BERNHARD heeft Zaterdagmiddag het vliegfeest on Ypenburg bijgewoond. Er waren 30.000 belangstellenden. DE HULP van een vereniging tot dierenbescherming te Manchester werd ingeroepen voor het pijnloos afma ken van een muis. De eigenaar van 't diertje, die met vacantie wilde gaan, kon namelijk niemand bereid vinden om de zorg ervoor waar te nemen. TOT Zondagmorgen vroeg waren de berichten, voornamelijk uit Brus sel, vrij onrustbarend. Een bom ont plofte in de kelder van het Paleis van Justitie, straten werden opgebroken en met de stenen werden gendarmes door betogers bekogeld. Herhaaldelijk moesten charges worden uitgevoerd, waarbij harde klappen vielen. De win kels waren hermetisch gesloten, van vervoer was geen sprake. Wel reden Zondagmorgen weer trams uit, doch zij stonden allemaal onder zware be waking. In de Borinage, waar de staking vrijwel algemeen is, was het zeer on rustig. Optochten en rumoerige bij eenkomsten waren aanhoudend aan de orde, veel winkelruiten sneuvel den. li Bergen werd ook de telefoon centrale bedreigd. Officiëel is meegedeeld, dat eenhe den van het leger naar de stakings zone zullen worden gedirigeerd. Mi nister Orban heeft namens de Rege ring bekend gemaakt, welke maatre gelen werden getroffen tot behoud van de openbare orde, vrijheid van arbeid en bescherming van de indus triële uitrusting. In de Brusselse, Luikse en Vervierse agglomeraties zijn samenscholingen verboden. Eenheden van het leger zijn gebracht naar de zones, die bijzondere bewaking ver eisen en sommige van die eenheden zijn tot hun volledig effectief opge voerd. HET VERKEER. TAE Luchtvaartmaatschappij Sabena, is in staking, de Air France heeft de verbinding Parijs-Brussel verbroken. Het internationale treinverkeer is zo veel mogelijk omgeleid tot buiten de „gevarenzone". De verbinding Parijs- Brussel ondervindt zeer grote vertra ging. Ook voor Antwerpen zijn stakingen aangekondigd, te beginnen Maandag morgen. Het tramverkeer zou worden lamgelegd, de electriciteitscentrale zou worden uitgeschakeld. In Namen dwongen de stakers de dienstdoende ambtenaren de deuren van het station en P.T.T.-kantoor te sluiten. De secretaris van het Algem. Vakverbond in Namen werd gearres teerd. In Brussel en Luik is de uitzonde ringstoestand uitgeroepen, hetgeen betekent, dat bepaalde bevoegdheden van het burgerlijk gezag op het mi litaire gezag overgaan en dat de gou verneur van de Provincie civiele eigendom kan vorderen. EERST ORDE EN RUST 7OALS GEZEGD heeft Spaak be- weerd: „Vergist u niet, we zitten midden in een revolutie". Hij wees erop, dat niet meer alleen de persoon van Leopold doch het bestaan van de monarchie op het spel staat. Katholieke politici verklaarden, dat Regering en Koning niet het initiatief tot onderhandelen kunnen nemen „on der bedreiging met rebellie". Eerst moet de rust in het land zijn hersteld. Naast dit alles bestaat dus nog al tijd het socialistische plan om vanaf vandaag uit alle provincies grote groe pen betogers naar Brussel te doen gaan. Alle politiemaatregelen (en dat zijn er vele) zullen worden getrot seerd. Men verwacht, dat op Dinsdag, de grote manifestatie-dag, minstens 100.000 anti-Leopoldisten te Brussel bijeen zullen zijn. We zijn het met Spaak eens, dat het op 1 Aug. inderdaad voor België wel eens een „historische dag" zou kun nen worden. J Weersverwachting, geldig tot vanavond: Veel bewolking met op de 2 meeste plaatsen enige regen. Meest matige wind uit Zuidely- l ke richtingen. Ongeveer dezelf- J de temperatuur als gisteren. Vandaag: Zon onder 20.33 uur. Maan op 21.45 uur. Morgen: Zon op 5.00 uur. Maan onder 8.49 J TAE ZWITSER Ferdinand Ku- J t bier, geboortig uit Zurich en t thans 31 jaar oud, verdedigt op 2 knappe wijze de gele trui, die hij J draagt sinds de Italianen het 0 strijdperk verlieten. Ook giste- 0 ren, in de zware Turini-étappe, J die, over een afstand van 96 kilo- J meter, van Menton naar Nice 0 voerde, heeft Ferdi het „duizend- 0 2 gulden-shirt" met groot succes J verdedigd. Zijn grootste concur- J 0 renten: Robie, Ockers en Bobet t schudde hij van 't lüf en beland- de zegevierend aan de finish. Vandaag is het rustdag. Zal 0 Kubler echter ook in de Alpen 0 J stand houden? En een andere J vraag: zal ook de enige landge- J 0 noot, Wim de Ruiter daarin sla- J gen? J Van het Koreaanse front TAE commandant der landstrijd krachten van de V.N. in Korea, It.-generaal Walker, heeft Zondag ver klaard, dat de oorlog in Korea in een critiek' stadium is gekomen doch dat hij er op vertrouwde dat de Amerika nen vol zouden houden tot versterkin gen arriveerden. Walker zei dit tegen journalisten, enkele uren na een bezoek aan de frontlinie waarbij hij aan Amerikaan se officieren verklaarde dat „overga ve onmogelijk" was. „De vijand zal el ke duim gronds duur moeten betalen," aldus Walker. „Hij ondervindt van ons steeds grotere weerstand en zijn verliezen worden steeds zwaarder. Ons zal uiteindelijk- de zege zijn, daar ben ik zeker van." Frontberichten van Zondagmorgen spreken van toenemende druk van de noordelijken aan het centrale front er: aanzienlijke concentratie van NoorJ koreaanse troepen in het Zuiden. Al leen aan de oostkust behielden de V. N.-strijdkrachten het initiatief. Het 23ste Zuidkoreaanse regiment boekte hier enige terreinwinst in de richting van Jongdok Van het centrale front wordt gemeld, dat Noordkoreanen met ingesmeerde gezichten en in Ameri kaanse uniformen vergeefs poogden achter de Amerikaanse linies te infil treren. Bijzonder zware druk onder vinden de V.N.-troepen aan het oos- telijke-centrale front te Jetson en An- dong. Men veronderstelt dat de noor delijken in het zuiden voor elk van hun speerpunten bij Hadong en Kots- jong een divisie samentrekken. De Amerikaanse strijdkrachten in het midden-zuiden van Korea hebben Tsjirye, 22 km. ten zuiden van Koem- Am de Amerikaanse soldaten te har- den, heeft het leger opnieuw de intensieve training met scherpe mu nitie ingevoerd, zo is te Washington bekend gemaakt. Deze training, die tijdens de oorlog gebruikelijk was, doch nadien weer is afgeschaft, bestaat onder meer in hei laten kruipen van de soldaten on der prikkeldraadversperringen, ter wijl machinegeweren boven hun hoofd vuren. De twee mooiste geiten, die Zaterdag op het Veemarktterrein te Breda gekeurd werden, vinden het wel goed zo. Ze staan er trouwens bij, alsof ze de mening zijn toegedaan; dat ze het gezelschap op dit plaatje waard zijn. Ook aardige geitjes houden wel van aardigheidjes. NEDERLAND, België en Luxem burg zuilen vanaf 1 Januari 1951 gemeenschappelijke handels- en betalingsverdragen sluiten met an dere landen. In verband daarmee wordt een permanente Benelux-commissie ge vormd voor de handel met het bui tenland. Alleen ten aanzien van de landen der dollar-zóne zal ieder land autonoom een dollarpolitiek kunnen voeren voor een deel der goederen. Voor het andere deel zal echter een gemeenschappelijke dollarpolitiek worden gevolgd. Mocht deze autonome dollarpolitiek van een der landen tot gevolg hebben, dat het monetaire evenwicht onder de Beneluxlanden zou worden verstoord, dan zullen door de Beneluxpartners gezamenlijk maat regelen worden genomen om dit tegen te gaan of het evenwicht te herstellen. Er kan nog niet worden gezegd wan neer men tot een volledige economi sche unie der drie landen zal kunnen komen. In het algemeen heerst de indruk, dat op deze conferentie veel is bereikt. Ten aanzien van de liberalisering van de handel met zestig procent on der de Europese Betallngs-unie en met ruim negentig procent tegenover België, deed zich de vraag voor. wat België zal doen wanneer Nederland beschermende maatregelen zal moe ten nemen tegen een bepaald land. In het Instituut „St. Louis" te Oudenbosch werd in het afgelopen week end een réunie van oud-leerlingen gehouden. Niet minder dan 400 waren er opgekomen. Het werd er natuurlijk een hartelijk weerzien, waarvan de gezichten van broeder Justin en de vier-oud-leerlingen op bovenstaan de foto wel het sprekend bewijs zijn. gEN WOORDENTWIST over scha devergoeding van een vernielde iampekap, welke twist gevoerd werd door twee Brabanders, die als landarbeider in de Haarlemmer meer werkzaam waren, heeft Za terdagavond geleid tot een moord, waarvan de 25-jarige M. A. Aerts afkomstig uilt Leur, het slachtoffer is geworden. ■yRIJDAG BEGON IN WARSCHAU een proces, dat nogal opzienbarend Is. De 44-jarige Britse luchtvaart-attach' kapitein Claude Henry Turner, die die sedert twee maanden in Polen was „verdwenen", trad er in op als kroon getuige tegen een oud-R.A.F.-piloot van Poolse nationaliteit. Beschuldiging: spionnage en sabotage ten gunste van Engeland. TAE BETROKKEN Pool is Wla- dislaw Sliwinski, die gesprekken zou hebben gevoerd toen Turner van 1947 tot dit jaar in de Poolse hoofd stad in functie was en een der be langrijke vragen van de openbare aanklager was: „waarover hebt u met elkaar gesproken?" Volgens het officiële Poolse nieuws agentschap naar gewoonte hadden journalisten van westerse mogendhe den geen kans, de zitting bij te wo nen zou Turner hebben geant woord; „Behalve wat vriendschappe lijke conversatie, hadden we het over de Poolse luchtvaart." VREEMD MATROOSJE Jn het begin van dit jaar repatrieer de kapitein Turner naar Engeland, toen zijn taak als luchtvaart-attaché was geëindigd. Toen hij in Londen was, keerde hij in Mei naar Polen te rug, omdat hij een baantje had gekre gen als hulp-purser op het Britse schip Baltavia, dat een reis ging ma ken naar de Poolse havenstad Gdynia In Gdynia gebeurde er iets heel merkwaardigs. Daar verscheen, verkleed als een jongen, de 30-jarige Barbara Bo- brov ska aan boord, Turners lerares in de Poolse taal gedurende zijn di plomatieke jaren. Ze deelde mee, dat ze wilde meevaren naar Engeland en wei als „lid der bemanning." Maar ze was goed en wel aan boord of daar verschenen gewapende poli- tiernamen aan boord van het schip. Vier hunner dwongen Turner, onder bedreiging met stenguns het schip te verlaten en zich op oe kade te bege ven. Anderen begaven zich met de overige leden der bemanning (waar onder de bewuste Barbara) van het schip Men heeft verder niets meer van Turner te zien gekregen, vóór de rechtszitting van Vrijdag j.l. een aan vang nam. Een umlutnaar van het Ministerie van Bui'.en'ar.dse Zaken deelde aan de Dai'v Express mede, dat herhaal de verzoeken van de Britse consul te Gdynia em Turner en zijn twee met gezellen te bezoeken, werden afge wezen. Hij voegde er aan toe: Ieder een wee' nu wel zo langzamerhand, hoe getuigenissen als die van Turner worden verkregen. We hechten er niet de minste waarde aan. Belangrijker blijkt evenwel, hoe Turner er toe kwam, naar Polen te rug te keren. EEN VAL? Uen van Turr.ers vrienden zeide: „Sedert zijn arrestatie hebben we ons afgevraagd, of Barbara Bobrowska een communistische agente was, be last met het terugbrengen van Tur ner voor deze rechtszaak. Zij zou een brief naar Londen hebben gestuurd met de med Heling, dat ze verlangde, Polen te vei±aten en in Engeland te gaan wonen. Haar vertrek per vliegtuig misluk te. En oud-R.A.F.-piloot moest haar oppikken op een startbaan, die zij aanwees. Hij zou een bedrag tel' waarde van 10.000 ontvangen, als hij slaagde. „Ze was er op de afgesproken tijd, maar op de laatste minuut kwam er een kink in de kabel en het vliegtuig is niet geland. „De officier keerde alleen naar En geland terug." VTorige week hadden de beide arbei- ders, de genoemde Aerts en de 59-jarige R., een Iampekap vernield en zij kenden ''et niet eens worden ove: de verdeling van de schadever goeding. In een café liep de twist zo Hoog op, dat, R., die onder invloed van sterke drank verkeerde, het Ca fé verliet, naar huis ging, een mes haalde en daarna naar het café terug keerde. Hij beeft daar zijn tegenstander Aerts in de buik gestoken, waardoor vermoedelijk de liesslagader werd doorgesneden. Hoewel onmiddellijk medische hv.lp werd ingeroepen en het slachtoffer met grote spoed naar een ziekenhuis i:i Haarlem is over gebracht gelukte he: met zijn leven te redden. In het zieker huis is Aerts omstreeks zeven uu* aan zijn ver- wo'ioirgen overleden. De Rijkspolitie, die onmiddellijk is gewaarschuwd, kon de dader ter plaatse arresteren. In het café wa ren verscheidene andere ^'ten aan wezig, maar de trag'stfu. .beurtenis voltrok zich -o snel, dat niemand in staat is geweest om tussenbeide te komen. Het slachiof'er, dat met zijn broer als seizoenarbeider in de Haarlem mermeer werkzaam was, was sine1'. 1548 weduwnaar. Hij laat een zooct, van vier jaar achter. Tegen leden communistische jeugdorganisaties Het decreet is uitgegeven in de vorm van een waarschuwing, en vormt een aanvulling op hit algemene excommunicatie-decreet tegen mili tante communisten. België zal in een dergelijk geval ons land „prompt en doelmatig" helpen, opdat de Nederlandse maatregelen effectief zullen zijn. De besprekingen der financiële commissie verliepen gunstig. De commissie voor havens en wa terwegen kwam Zondagochtend bijeen. Ten aanzien van dit vraagstuk wordt nog gewacht op het rapport, dat de commissie-Steenberghe vóór 15 Octo ber a.s. zal uitbrengen. Vanochtend werd de kwestie der havenrechten met bevredigend resultaat besproken. Bovendien kwam het vraagstuk van de Schelde ter sprake. Hierover zal een rapport worden uitgebracht, waar in de maatregelen zullen worden over wogen, welke men voor een goed be vaarbaar maken van de Schelde zou kunnen nemen. Het landbouwprobleem is het moei lijkste gebleken. De besprekingen hierovgr worden nog voortgezet. Men zal opnieuw trachten te komen tot een overgangstoestand, om de vrije ruil op agrarisch gebied te bevorderen. Verwacht wordt, dat men zal kun nen komen tot het gezamenlijk vast stellen van minimumprijzen. Tot nu toe gebeurde dit door België eenzijdig. Voorts wordt het mogelijk genoemd dat Nederland de subsidies op vee voeder zal laten vervallen. Het staat inmiddels wel vast, dat men nog lang niet tot een vrije ruil van landbouwproducten zal kunnen komen, zolang België staat op de handhaving van het protocol van 1947. Dit betekent, dat vooreerst nog niet van een volledige economische unie zal kunnen worden gesproken. Drie doden, 28 gewonden TIJDENS de autorace om de Grote Frijs der Naties, welke te Genève plaats vond. is de Ferrari van de Ita liaanse coureur Villoresi verongelukt. Villoressi werd ernstig doch niet le vensgevaarlijk gewond. Hij liep een dijbeen-fractuur op, brak zijn rechter- sieutelbeer terwijl hem bovendien en kele vingers van de rechterhand wer den afgerukt. Men vreest, dat Villo resi nooit meer achter het stuur van een race-wagen zal kunnen plaats ne men. Het ongeluk gebeurde acht ronden voor het einde van de wedstrijd. De Ferrari slipte op een olieplek. Farina, die in zijn alfa achter hem reed, kon hem niet meer ontwijken, botste tegen de wagen van Villoresi op. Deze sloeg hierdoor over de kop en kwam door de afrastering van de baan tussen de toeschouwers terecht. Behalve de coureur werden nog 30 personen gewond, van wie drie zo ernstig, dat zij even later overleden. Officiële stappen der Regering JTJE Nederlandse Regering heeft offi ciëel stappen ondernomen om Bertha Hertog, die door het Hof van appèl in Singapore aan haar opvoed ster is toegewezen, voor haar Neder landse ouders te behouden. Tn de Engelse pers versoheen een fo to van Bertha Hertogh, geno men op het ogenblik, dat het Hof te Singapore zijn ongelukkige uitspraak deed. Op deze foto zien we, hoe Ami- nah, die het kind aan de ouders ont- fu'seld'e en het opvoedde, het meis je omhelst. Bertha draagt op deze fo to een wit;e muts en een witte japon. Tijdens de omhelzing van Amirah staart ze recht voor zich uit, zonder enige emotie te laten blijken. (Van onze onder',vijsmedewerker) IJ ANNEKE blijft zitten. Heus, ik vind het zelf ook beroerd, maar het kan werkelijk niet anders. Het kind wil wel, maar zoals zij er nu voorstaat kan ik haar toch niet naai de derde klas sturen. Zij heeft het hele jaar flink gewerkt, daar ligt het niet aan. En haar schriften mogen gezien worden! Ja, waarachtig, ik zou willen, dat alle kinderen eens zo'n keurig werk maakten als Hanneke. Haar taalschriften zou je gewoonweg als voorbeeld voor de hele school kun nen nemen. Geen vlekje er op en al le letters als gedrukt. Vergelijk dat maar eens met de ongelofelijke knoeierij van Robbie, die alle woor den achterste-voren schrijft en dan nog onleesbaar'. Trouwens, Hanneke's rekenwerk is ook steeds perfect. Tenminste wat de netheid betreft. Maar vrijwel iede re uitkomst moet ik rood onderstre pen. Heel keurig doe ik dat, want het zou jammer zijn om die prachtige bladzijden met slordige strepen te ontsieren. Maar slordige of nette streepjes, het zijn fouten. Bladzijden vol fouten. Behalve de enkele keer, dat ze me te glad Is geweest, en de uitkomsten bij haar buurvrouw heeft fi ■fuAlrAkf'n Ziet U, zo staan de zaken. Een kind, dat goed leest en pracht-cijfers haalt voor taal en andere vakken, maar dat met rekenen niet aan de minimum-eisen kan voldoen. Hanneke kent nog steeds niet de tafel van vier, en laten we over die van, zeven of acht maar helemaal zwijgen. Tja, het meisje heeft geen reken-knobbel, zegt haar vader. Alles goed en wel, mijnheer, maar zonder tafels géén overgang naar de derde klas'. Een ver velende geschiedenis, nietwaar. Nu is Hanneke's vader een driftig mens. Niet zo heel erg, maar toch ge noeg, om mij naar aanleiding van de ze tragedie eens flink de waarheid te vertellen. Hoe ik ook de opvallende, en gelukkig zeldzame, eenzijdige be gaafdheid van zijn dochtertje trachtte te belicht, op al mijn uitleg volgde slechts één antwoord: „Mijnheer, die school van u deugt niet!" En daarmee kon ik vertrekken. Het zou me niets verwonderen, als Hanneke na de va cantie naar een andere school wordt gestuurd. Jammer. TYEZE VERBOLGEN vader gaf me de kans niet. maar anders zou ik hem graag eens hebben laten horen, hoezeer hij gelijk had. Want inder daad: onze school deugt niet en niet alleen onze school, maar het hele sys teem! Accoord, vertoornde vader! Ik druk dit met opzet wat kras uit, want alleen naar zeer krasse beweringen wil een mens-in-drift luisteren. Eigen lijk moest ik zeggen: er is inderdaad nog wel iets in onze school, dat niet deugt. Dat weten we en daarom hoort en leest u zo vaak over onderwijsver nieuwing. Er wordt dus aan gewerkt. En als alle agenda-punten eens ver werkelijkt konden worden, dan waren we nog niet klaar want iedere tijd eist zijn eigen school. Ik verzeker u: na deze vernieuwing is er weer een andere nodig, telkens weer opnieuw, telkens weer een nieuwe poging om „bij" te zijn. ÜR ZIJN DUS zeker gebreken aan onze school, zoals aan alle men sen-werk. Maar Hanneke heeft het nu juist zó getroffen, dat zij slachtoffer is van enkele grondgebreken van het huidig onderwijssysteem. Namelijk deze: als een kind in de taalvakken goed is, maar met het rekenen ver beneden peil blijft, dan wordt dat zit- ten-blijven. Dat wordt dan een jaar extra, waarin de moeilijke sommen eens opnieuw grondig bekeken wor den. Maar de taal- en de leeslessen waar het kind zijn weetje al weet, in die lessen moet de leerling een jaar lang bekende stof herkauwen. Nóg maar eens alle lesjes lezen en alle taaloefeningen maken, die het vorig jaar ook al goed gingen. Kortom: 'n gruwelijke tijdsverspilling en in es sentie ook geldverspilling. Dank zij dit systeem van overgaan en zitten-blij- ven, lijdt Nederland in feite jaarlijks een verlies van honderdvijftig millioen gulden. Het is door deskundigen be rekend. IS„ DEZE verspilling van tijd, ener gie en geld niet te voorkomen? We zullen de oorzaken aanwijzen. In Han neke's geval zien we als eerste strui kelblok de nog steeds heersende over schatting van het reken-onderwijs te genover de moedertaal. De eigen ge sproken en geschreven taal, dat is het kernpunt van onze school. Maar te vaak wordt het rekenen op deze troon verheven. Men, kan niet straffeloos op eigen houtje deze her-waardering van vak ken invoeren, want nog steeds kent Nederland het examen! De leerlin gen moeten straks toelatingsexamens maken!! En daar treft men wel eens rae sommen aan! Rekenen dus kin deren! Maar als het eens tot een betere op lossing kwam met dat examen zo als gelukkig reeds op enige plaatsen bereikt is dan moet de lagere school ook nog op andere wijze het roer om gooien. Voor Hanneke moest het zó kunnen, dat zij in de voldoende vak ken, taal vooral dus, wèl aan de stof van de derde klas kon beginnen en intussen de rekenstof van de tweede klas herhalen. Anders gezegd: de kin deren moeten overgaan per vak. zo dat een onvoldoende voor rekenen niet meer betekent, dat alle andere vak ken ook weer een heel jaar worden herhaald. Dit is geen uitvinding van vandaag: de practijk is er al, maar het ideaal zou zijn als dit systeem al gemeen zou worden. Het lijkt te voor zien. dat de toekomst dit wel ooit zal brengen. Maar Hanneke zal er niet meer mee gebaat zijn. Misschien later eens Hannekes kinderen.' B.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1