ORIëNTATIERIT TERNEUZEN „HENRIK EN PERNILLE" HILDEGARD „DE DRIE MUSKETIERS" Het mysterie van Tanker VERLOREN EEN ZWART LEDEREN DWAASHEID VAN HET HART „LIEBLING DER WELT' JOHNNY BELINDA BESTEMMING TOKIO Een vrouw bekent O LEDEL OOSTBURG THEATER LUXOR THEATER TERNEUZEN HOFZICHT- THEATER IJZENDIJKE AXEL SALTO MORT ALE" SLAVE GIRL Visserij-artikelen Goes start met bevolkingsonderzoek tegen t.b.c. 1/ort af Uur Xmtri nuttdefeji l Altijd en overal! OLYMPIA THEATER Sas van Gent 6 DAGBLAD DE STEM VAN VPJJDAG 28 JULI 1950 Eenmalig onderzoek is niet voldoende De Zeeuwse vliegvelden Doktoren Zondagsdienst AHOY DE ATTRACTIE VAN ROTTERDAM AHOY SPRITS VIVO - KRUIDENIER Tandheelkundige Inrichting ENGELMAN Openbare Aanbesteding V1SSER-ANT1I0NISSEN NATUURTHEATER 0ISTERWIJK (N.BR.) De krant kun je niet missen --A 1 (frit u~u HM. Pkoófett /aA0tüeót~/« Fa. K. MIJNSBERGEN GROENTETEELTVAKSCHOOL DE MOTTENVANGER IK Kreeg ronmiin meester ver- lot. om on sorde (e mn leren hoornen een oorlog Kon ontKete- ellendeling 'Jelmbetersoon rent en/eren! noor op die ene dog wt e toch niet ISth wel UK hoorde een nieuusuitzmting en los enKdehrontem/Ksnopte tbdeliiK dot er [esenmnf/s moor een m/ddel is. Het wï pot ^TWEL TE THOLEN als te Gccs - werden dezer dagen vergaderin gen gehouden op het gemeentehuis onder leiding van dr. v. d. Borgh, geneeskundig inspecteur voor Zee land en dr. J. v. d. Lee, landelijke leider van het Haagse bureau be volkingsonderzoek tegen t.b.c. Speciaal werd besproken op welke manier men de meeste doeltreffende piopaganda kan maken, zodat het percentage van de bevolking, dat aan dit onderzoek deelneemt, zo hoog mo gelijk is. Men besloot te Goes een plaatselij ke werkcommissie te vormen, waai in onder voorzitterschap van burgemees ter ten Kate vertegenwoordigers van verschillende organisaties zitting zul len hebben. Deze werkummissie zal de hulp krijgen van een aantal hu's- bezoekers en -sters, die tot taak hebben de mensen vooraf het grote Lïlang vau het onderzoek dui delijk te maken. De tijd waarop men zal worden onderzocht zal vastgesteld worden volgens de wens van de be trokkenen. Onderstreept werd nog het belang om ook schoolkinderen, hoewel ze op .school worden onderzocht, toch te la ten doorlichten, daar het schoolonder. zoek eigenlijk niet voldoende is. Dr. v. d. Lee zei. dat men ongeveer 500 'oto's per dag kan maken en dat men dit najaar te Goes hoopt te star ten. Gerekend wordt, dat minstens 70°/ der bevolking opkomt. De kosten dragen - per persoon, maar indien geen middelen aanwezig zijn, zal de gemeenschap moeten bijbetalen. Benadrukt werd, dat éénmalig or derzoek niet afdoende is. Heel Zeeland zal instens regelmatig om de twee jaar bewerkt moeten worden. In verband met de toeneming van de t.b.c. vond dr. v. d. Borgh het on derzoek noodzakelijk. Voor de ooie varen er jaarlijks 10.000 nieuwe ge vallen en nu 18.000. ZEELAND NIET OP EE ZWARTE LIJST Qp een vraag uit de vergadering werd geantwoord, dat het abso luut onjuist is, dat in Zeeland de t.b.c. erger woedt dan elders. Per jaar zijn er n.l. 400 nieuwe gevallen, wat naar verhouding gunstiger is dan el ders. Weinig geestdrift LIET LAG voor de hand, dat de Sta- tenafdelingen over de kwestie der Zeeuwse vliegvelden geen al te groot enthousiasme aan de dag zouden leg gen, want nu de K.L.M., gedwongen door de reusachtige tekorten, de bin- nenlandse lijnen stopzette, moet men zich toch afvragen, wat voor zin het heeft om naast het vliegveld op Schouwen nog twee andere aan te leggen. Naast enkele andere bedenkingen werd in een bepaalde afdeling terecht opgemerkt of het wel aangaat om in deze tijd kostbaar bouwland te gaan bestemmen voor vliegvelden, waarvan toch weinig gebruik wordt gemaakt G.S. blijken nog steeds voor de drie vliegvelden te voelen, maar zijn toch reeds tot de overtuiging gekomen, dat de gemeenten in Walcheren niet te winnen zijn voor een groot E-veld en dat men hoogstens mag rekenen op een T-veld, waarvan de kosten voor de streek tenminste f 53.000 minder zijn. G.S ijzen er nogmaals op, dat bij aanleg van drie vliegvelden het rijk veel hoger in de bijkomende kosten meedraagt. Mocht, zo zeggen zij, het onverhoopt tot de aanleg van slechts één vliegveld komen, dan geldt de re geling. zoals deze voor de provincies met één vliegveld toepassing vindt, terwijl, wanneer er In plaats van drie slechts twee velden zouden komen, re kening moet worden gehouden met een verhouding t.a.v. de overige kosten van 60 pet. Rijk en 40 pet. gewest. De jaarlijkse exploitatieverliezen voor elk vliegveld worden verlopig geraamd op ca. 8500. Op Zondag 30 Juli ingaan de Zaterdagmiddag 2 uur tot Maandagmorgen 8 uur: Aardenburg - Eede - Oostburg: DR. KESTELOO; Breskens - Schoon- dijke - Groede: DR. BROODMAN; Cadzand - Sluis - Zuidzande: DR. BECK. De Prov. Afzetcommissie voor Zeeland deelt hierbij de fruit telers mede, dat vanaf Woensdag 2 Augustus op de veilingen aangevoerd kunnen worden: 621-0 précose de Trévoux, maat 55 mm en op, Codlin Keswick, Duch. a Oldenburg. Vanaf Maandag 31 Juli Noord-Hollandse Suikerpeer. Vanaf Vrijdag 4 Augustus Bruine Herenpeer, Zigeune rin (mits voldoende gekleurd) STEREO in Rotterdam vervaardigde als speciale attractie een een overheerlij koekje - voor slechts 45 ets. per 250 gram. Wanneer U dus deze zomer niet in Rotterdam komt Ga dan naar de en schaft U zo'n volle zak sprits aan. 639-o Uw gehele gezil zal er van genieten. WïO/. Pijnloze behandeling Voor inlichtingen buiten de spreekuren Antwerpse weg 431, teL 728. GEVESTIGD 1872 Spreekuren: Bergen op Zoom, Stationsstraat 42a Donderdag van 10-12 uur Gehele gebitten vanaf f 45.— Vaste en uitneembare prothesen Reparaties en sluitend maken van slecht passende gebitten Nog gelegenheid tot inschrijven tot ZATERDAG 29 JULI a.s. 12 UUR. - Schriftelijke of telefonische opgave: Irene- straat 42, Terneuzen, Telefoon 2767. 651-0 Inleggeld f 2.50 per auto (2 personen). Elk persoon meer f 1,per persoon extra. 651-0 Direct uit onze fabriek aan particulieren een prima GARANT-RIJWIEL voor DAMES ot HEREN, geheel compleet. Eerste klas, onverwoestbaar, met remnaaf, achter wiel verzwaarde spaken, roestvrij lak werk, alle nikkelen delen verchroom de uitvoering, jasbescbermer, prima lamp, le klas banden, prijs J 30 Het Kan niet oeter, dat ls tenslotte onze reclame Franco thuis enz. Volledige schriftelijke langdurige garantie. Niet volkomen naar uw genoegen, na 8 dagen gebruik 't volle bedrag terug Vaagt gratis prijscourant RIJWIEL* ABRIEK ..GARANT' Roermondsplein 3D, ARNHEM Telefoon 22529 Leveranciers van Politie en Gemeente-instellingen Namens mijn opdrachtgever, de heer Em. van der Heij den te Oostburg, zal ondergetekende overeenkomstig het aanbestedingsreglement W.B. in het openbaar aanbeste den: Het bouwen van een woning met daarbij beho rende werken in de Gemeente Oostburg. Bestek en tekening ad f 10.(per post f 10.50) verkrijg baar bij de architect, restitutie f 7,50 bij onbeschadigde inlevering op de dag der aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats op Donderdag 10 Augustus 1950 te 4.30 uur n.m. in het café Hinneman te Oostburg. De architect B.N.A., JAC. FAAS, 628-0 Kerkstraat 142, Biervliet. HERENPORTEMONNAIE. druksluiting, met grote inhoud. Tegen flinke belo ning terug te bezorgen bij: Fa. N. VAN 'T WESTEINDE, Bakker, LEWEDORP Diepboringen Watervoorzieningen rj.ool^tc en kle.re'e weik' SCPPC Opgericht 1911. Tel 363 (Roosendaal) Voor REPARATIES KUNSTGEBITTEN Snei en goed Mevr. L C. ,ool Noordstraat 96a. Terneuzen 30 JULI, 6, 13, 15, 20 en 27 Aug. 3 uur. Inl. en voorverkoop Secr. KERKSTRAAT 61, Tel. 815 en 731. 643-oo EEN VROLIJKE MIDDAG IN EEN IDEALE OMGEVING Uitsl. voor de Zeeuwse op lage: bij max. 20 woorden f 0.83; elk woord meer 5 ct. Bij 3 achtereenvolgende on gewijzigde plaatsingen 2.20; elk woord meer 5 cent per woord en per plaatsing. HUIZEN PERSONEEL GEVR. Nette R.K. eerlijke dienstbode gevraagd, voor direct, voor dag en nacht, in gezin met vier kinderen, liefst boven de 20 jaar. zelfstandig kunnende werken. R. Mol-v. d. Leur, Ginneken- weg 58, Breda. 4568 In"klein""R.K. gezin, Amsterdam Zuid, wordt tegen 15 September een bekwaam meisje gevraagd, voor de keuken en huishoude lijke werkzaamheden. Inlich tingen bij mevrouw Truffino, Lyceumstraat 2, Hulst. 993 TE KOOP AANGEB. Prachtige buffetkachel te koop (bijna niet gebruikt). Te bevra gen: Absöaaisestraat 1, St. Jan steen, post Hulst. 994 VERLOREN Zakboekje verloren, inhoud rij bewijs, nummerbewijs en weg- kaart. Terug te bezorgen tegen beloning bij H. Burm. Prosper- polder D. 12, Nieuw Namen. Arbeldswoning met eigen tuin te koop, staande Provinicale- weg 2, Stoppeldijk. Direct te aanvaarden. Te bevragen F. Kox, Oostkade 2, Sas van Gent. Of U m een betrekking zoekt of er één kunt aanbieden - kijk eens in de krant Wan! de krant is altijd interessant Géén werkdag is compleet zonder dat genoeglijke, duidelijke dagblad van vele pagina's vol nieuws en wetenswaardigheden. In iedere kolom schuilt iets, dat U wijzer maakt of ontspanning geeft Dat geldt voor U, die op dit ogenblik deze krant zo zorgvuldig leest, maar ook voor die andere millioenen dagblad- abonné's. Wat een taak volbrengt zo'n krant eigenlijk. Wat een genoegen biedt het toch. En al dat nieuws en al die voorlichting, en al die andere lectuur, kosten U nog minder dan het papier, waarop het gedrukt staat als U dat in de winkel moest kopen I Een zomerse dagaan het strand zacht ruist de zeeblank zijn de toppen der duinen Een luchtig toiletje met beeldige witte schoentjes, die dank zij de Tana crèmes en dressings steeds hagel wit en keurig blijven! Voor wit glad leder: TANA wit leder dressing Nos 160 en 165. Voor wit suède of nubuckTANA wit dressing Nos 130 en 135. Voor wit linnenTANA schoenwit Nos 6 en 18. Alleen ver krikhaar bij de val man: Uw schoen winkelier.' Geen huisvrouw behoeft voortaan bevreesd te zijn, dat zij te weinig eten aan tafel heeft, als zij onver wachte gasten krijgtI Er is immers Foxyi Mei Foxy bereidt zij, in minder dan twee minuten, zonder koken, een heerlijk nagerecht Kostelijk van smaak en zó voedzaam, dat er van tekort geen sprake meer is. Zelfs aan tafel nog kunt U Foxy be reiden. Doe de Foxy in een kom, giet de melk er snel roerende ineens overheen, roer nog even door en U bent klaar, zonder het onsmakelijke veil Wie Foxy-vla proeft, groot of klein, is enthousiast Tientallen recepten, o.a. ook voor karnemelkyog- hurt, enz. wijzen U de weg om een Foxy-dessert te maken. Het gratis recepten boekje wordt U op aanvrage gaarne door de fabrikante van Foxy: W. A. Scholten te Foxhol (Gr.), toegezonden. Vanaf VRIJDAG 28 t./m. MAANDAG 31 JULI. Aan vang 8 uur. Margaret Lock woo cl - Maxwell Reed - Kathleen Byron in Een melo-drama van smart en lijden, van een moorderende jalouzie, van rau we emoties en een louterende liefde: een film die tot tranen roert. Zondagmiddag voorstelling. Aanvang 4.30 uur. Toegang boven 14 jaar. DINSDAG 1 en WOENSDAG 2 AUG. Aanvang 8 uur. Mai Zetterling - Guy Rolfe - Robert Beatty in: Zaterdag 29 Juli te 8 uur, Een aangrijpende speelfilm, waarin RAY MILLAND en TERESA WRICHT de rollen van hun leven vertolken. Toegang 18 jaar. Vanaf VRIJDAG 29 t./m. MAANDAG 31 JULI en WOENSDAG 2 AUG. Aanvang 7.30 brengen wij U: de Zilveren Jubileum Film der Metro Goldwyn Mayer. Een wonder van schoonheid en actie. in Technicolor met Lana Turner - Gene Kelly - June Allyson - Van Heflin Het beroemdste van alle romantische avonturen in Technicolor op het witte doek en hoe!!:! Voor de eerste maal in de filmhistorie de complete romance zoals Alexandre Dumas haar schreef. Een kei van een film!! Een keur van spelers!! Een kleur als nooit tevoren!! Zondagmiddag voorstelling. Aangvang 3 uur. Toegang boven 14 jaar IN VERBAND MET DE GROTE LENGTE DER FILM VANGEN DE AVONDVOORSTELLINGEN STIPT OM 7.30 UUR AAN 551-0 •I ZATERDAG 29 JULI 6.30 om 9 uur en ZONDAG 30 HPt liPniriim JULI 4.15 de grote circus-sensatie met Erich von Stroheim, Maria Montez Arletty en Pierre Brassenr: Een spel met de dood terwille van een mooie vrouwl Alle sensatie en romantiek uit het circusleven! Toegang 18 jaar ZONDAG 30 JULI en WOENSDAG 2 AUGUSTUS 8 uur brengen wj|ÜMS film vol Weense charme met Nadine Gray en Siegfried Breuer. In Wenen lag haar toekomst, ln Lis sabon haar geluk. Het was een vorst en zij een boerenmeisje; hij gaf zijn ko ninkrijk voor haar liefde. 580-0 Toegang 14 jaar. ZATERDAG 29 JULI om 8 uur ZONDAG 30 JULI 5.15 en 8 uur. Yvonne De Carlo en George Brent samen in het grandioos spannende verhaal: Een in Technicolor opgenomen film, spelend in een land waar roekeloos ge leefd en wild bemind wordt. Mysterieuze avonturen exotische dansen romantische liedjes en meeslepende muziek beleeft hoort en ziet men in „Slave Girl" (14 jaar). ZONDAG 30 JULI om 2.30 uur. MAANDAG 31 JULI om 8 uur. Maria Mon- terz - Sabu Preston Forster in Het doet er niet toe welke misdaad men in Tanger volbracht wilt zien, er is altijd 'n man om hem uit te voeren en 'n vrouw om hem doen te vergeten „Tanger"de gevaarlijkste stad ter wereld. (14 jaar). 581-0 (Portrait from life) De speurtocht naar de verpersoonlijking van een schilderij. Heette zij Hilde- gard of Lydia? Was zij Duitse of Engelse. 5520 Toegang boven 14 jaar. Zondag 29 Juli 8 uur; Zondag 30 Juli 5 en 8 uur; Maandag 31 Juli 8 uur: de beste en gevoeligste film die Hollywood sinds jaren vervaardigde. Jane Wy- man - Lew Ayres in het meest besproken filmwerk Een buitengewoon gedurfd en waarlijk filmdrama in een heel nieuw genre. Toegang 18 jaar. Zondag 30 Juli 2.30 uur; Dinsdag 1 Aug. 8 uur; Woensdag 2 Aug. 8 uur Cary Grant en John Garfield in het unieke verhaal van de onderzeeër „Copperfin" Wanneer U een werkelijk boeiende film wilt zien met een werkelijk belang rijk gegeven, vooral in deze dagen, dan mag U deze film niet missen. Toegang 14 jaar. 582-0 Zondag 30 Juli te 5 en 8 uur, met RAY MILLAND, TERESE WRICHT,, SIR FUIKEN KRUISNETTEN WAR GARENS KATOEN, enz. enz. Hengelsportartikelen. RIJKEBUURTSTRAAT 26 B. o. ZOOM Te KLOOSTERZANDE zal bij voldoende deelna me een cursus gehouden worden van de Duur cursus pl.m. 14 maanden. Lesgeld f 10.Aanvang der cursus October. Aan meldingen voor toelatingsexamen tot 10 Augustus in te zenden aan het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes. Candidaten moeten land- of tuinbouwcursus of hieraan gelijkstaand onderwijs gevolgd hebben. 620 DOOR W. VAN DER STEEN 125. Nij begrijpen wij ineens hoe het kwam, dat Lambik in zijn oor logsredevoeringen zulke bekende woorden deed horen! De Motten- vanger, alias Propagandex, had waarlijk zijn ogen en oren goed de kost gegeven gedurende zijn eendags-verblijf op aarde. Tante Sidonie is gewoon ontzet over wat ze te horen heeft gekregen. Haar oude vriend Lambik is dus vergif tigd door de Leugencampagne. De oorlog tussen de Orakels en de Feniksen is ontstaan door de leu gens van deze verderfelijke geest. Maar wie is de hoogste opdracht gever van deze Mottenvanger ge weest. En wat hebben die motten ermee te maken? 'IJ CTAD word fraaie lam pauwestaa blijft het ne mag e huizing en: een binnen ding en d: ste thuis. 2 zijn histor heeft, die kers trekk Van het er in door kei galerij, door de ve tegen elk waarvan d Doorkijkje: noeg; hoe pleintje o welks tor< Michiel kl< panorama ping voeld land groot pleintje, h de tijd st vergeet m< grootste tr de hamere spoedig uit het ook ev< wedijk wa gemeerd ei gen, precii eeuw. 'n A van de str typeerden plastisch 13).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 4