N Tropische hitte teisterde gisteren de zwoegende tour-karavaan „Rugzakpriesters" krijgen 20 zielzorg bussen S port Beveiligde voorlichting is geen voogdij Marine-vliegtuig neergestort met een snelheid van 290 k.m. Ronde van Frankrijk daging Vrouw van Polder iENDA DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 28 JULI 1950 Het koperen feest van Idil Ruim 2000 boeken worden jaarlijks gekeurd Grond voor woning bouw te 's Heerenhoek Churchill ontwaart „VREEMDELINGEN" Kadervergadering K.A.B. te Goes Trek naar het Westen van Duitse volkspolitie Is de P.Z.E.M. nors en stroef? WATERSTANDEN Pilooot gedood Sneltrein Parijs-Amsterdam ramt vrachtauto De Tour in de politiek Sport in 't Kort Maar Noord-Afrikaan Molinès voelde zich kiplekker en won in Nimes OOK FRANS VOS IS NAAR HUIS Een mummie in de i Tour Zaaf dronk te veel wijn.... KLASSEMENTEN 13e Etappe Algemeen Landen MARKTEN helemaal niet blij erhoging van zijn jgt van een ande- ïs (redactie) een |t hij aan zijn t minder loon per n zal hij weer 24 asting verdienen, s een saldo van 6 ir. Het ei van Co- t ooi nog een an- die tevens ver een derde abon- ;t zo kleinerend mbtenarengedoe." Londen in dit ge- doen. Ze moesten En er is ook geen i, die in dergeUj- geen eigenaardig- vee goede raden je heeft dan toch dat de Kamerle- jr in het partijle- tonen, maar da re partij-organen och ook meer moe- wie hun Kamer- ;erd ons opgemerkt 2, die ons artikel had gelezen. En f kwam een nadere klacht. De mensen, tels bestemd, wor- over alle kringen !ht hun „afstam- laats. Daardoor is |k, dat ze aanvan- ;n zijn voor .hun" sers, georganiseerd foben echter maar geloof zeker, dat p" dan bereid zijn ;en schijnen over kken. Mijn erva- dat dit „vragen" It. Mijn ervaring is den kent ons niet ciële plechtigheden kring. Wat maar riteit" heeft, no- Ons vergeet men, bereikt moet wor- ïtroductie wil heb- üster of als er te or een of ander it men ons wel te daar het weder- Kamerlid. Ook iets denken! WUWWA% ng te Groede, waar igenschouw genomen millioen werd reeds g verwerkt, ohe Duin te Groede, ;den een verversing ;r bleef men geruime •n, waarna de terug- urg werd aanvaard. IET VOOR BEZOEK. en aan de Raad voor- 100.beschikbaar te eestelijkheden en de de stad ter gelegen- Loninkluk bezoek op DOR WONINGEN. gen een crediet van aanschaffing en het gijsers in 60 flat- illebrord. De huur- j per week vergoe- leemannen gingen ledevaart storm konden ver- dat ruim dertig •mannen per fiets hun levaart naar O. L, le Polder hielden. half tien verzamel, de Markt te Middel- die vanuit Zuid-Be ekomen en •vaar voor iele uren tegen de fel- opgetornd en de nog it Walcheren zelf, om der te trekken. roeg kapelaan Kamp- singen een speciale ij de jongens zelf on- kapelaan de Graaf ie vaste gezangen zon- e toespraak we ls kap het mooie van zo'n wat op deze H. Mis 12 uur de tocht Weer s door de mooie bos- ipelle, welke gelukkig ebleven. naar Vrouwe- p een heerlijk plekje i de duinen werd halt was het de beurt aan .om in het kort de ge- 'ertellen van het ont- lenadeoord en van zijn en zijn audiëntie bij Iet een bezoek aan de s Middelburg werd d« ten. Zaterdag 29 Juni. in de bergen, in de Dijck bij P. Metz, aan- ,ES oeve TDIL keurt op 2 Augustus a.s. een achtste eeuw lang boeken. Idil doet dat al die tijd voortreffelijk. Idil doet het „In liefde dienende". Voor een koperen jubileum van vrijwel iedere instelling zou dit reeds vol doende zijn als krantenbericht. Voor Idil, werkend met een „omzet" van 2000 boeken per jaar, kunnen we daarmee onmogelijk volstaan. Im mers, deze instelling is een belangrijk onderdeel van het christelijk bewustzijn en wel een onderdeel, dat keer op keer wordt aangerand en wei-georganiseerde verdediging behoeft. Mr. Diepenibrock heeft de moeite genomen ons persoonlijk over de gang van zaken bij Idil uitvoerig in te lich ten. Een nog (te) kleine staf van per soneel. zo vertelde hij, speurt vanuit Tilburg naar alles wat in ons land op de boekenmarkt komt. Van de gemid deld 6.000 boeken per jaar kiest mao datgene, wat uit keurings-oogpunt be langrijk is of lijkt. Dan gaat ieder ge kozen boek als het even kan zelfs nog vóór het bij de boekhandel ligt naar een van de ongeveer 200 vaste recensenten. Het door deze uitge brachte oordeel is echter niet door slaggevend Er komt minstens voor elk" boek nog een recensent aan te pas in sommige gevallen fbij ernstige twijfel dus) wordt het boek aan 6 of 8 deskundigen ter inzage gezonden. Het is duidelijk, dat Idil alle zeer grote moeilijkheden aan het kwets bare werk van een dergelijke keuring slechts kon volhouden dank zij een goede dosis „idioot idealisme", zoals mr, Diepenbrock het noemde en waar aan hij tegelijkertijd zijn onbegrens de bewondering verbond. De oprich ter en leider van Idil, de Tilburgse uitgever Verbiest, betrok hij daarin voor de volle honderd procent. „Wij keuren volgens de normen van kerkelijke wetten, de natuurwetten en de goede smaak", lichtte deze het ge sprokene toe. „Natuurlijk krijgen we Nieuwe verordening keurlonen TEN BEHOEVE van de in 1348 en 1949 gedane kapitaalswerken aan nieuwe straten en rioleringen werden .geldleningen gesloten met de Bar'.: voor Nederlandse Gemeenten tot be dragen van f 26991,73 en f 12027,02 te gen 3% en 2ft%. Naar aanleiding van ontvangen op merkingen van G. S. werden wijzi gingen gebracht in de begroting voor 1950, de rentewinst op de geldlening woningwetwoningen ad f 559,96 wordt gereserveerd in de Kapitaaldienst. Ene tweede hypotheek werd ver leend ten behoeve van woningbouw van J. Janse en P. de Jonge. Aan de stichting voor R.K. voorbe reidend hoger en middelbaar onder wijs in het Dekenaat Middelburg werd ten behoeve van de R.K. H.B.S. te Goes ene subsidie verleend voor ied< e leerling uit deze gemeente die deze ■school zal bezoeken en wel tot het zelfde bedrag, hetwelk deze leerling aan de gemeente zou kosten, indien hij -ne openbare gemeenteüjke school voor voorbereidend hoger of middel baar onderwijs of een Rijks H.B.S. be zocht. Gene aanmerking maakte men op dé van G.S. ontvangen nieuwe jaar- wedderegeling ambtenaren van de bur gerlijke stand. Vastgesteld werd een nieuwe veror dening op de keurlonen vee en vlees. Bij keuring in slachthuizen blijven de tarieven onveranderd, bij keuring elders dus huisslachtingèn) worden deze hoger, zo voor varkens f 5 per huisslachting. Het werd algemeen jammer gevon den dat het kruis op de toren van de R.K. Kerk niet meer verlicht wordt; de voorzitter antwoordde dat de gemeente hierbij geen bemoeienis heeft. De heer Remijn zou gaarne 'n lichtpunt voor de straatverlichting zien aangebracht nabij het station ten behoeve van het pakstation, terwijl andere leden ook andere straatver- lichtingspunten bespreken. Tenslotte voegde de voorzitter nog een zeer belangrijn: punt aan de agen da toe, n.l. woningbouw. De in het bouwplan aangelegde straat is bijna volgebouwd, mocht de gemeente in de toekomst bouwvolume krijgen dan moet de burgemeester van Horsigstraat doorgetrokken worden naar de Burgemeester Timansweg en kan een voorlopige oplossing gevon den worden naar de Molendijk door het maken van een voetpad vanaf de verbindingsweg naar de Burg. Ti mansweg naar de Molendijk en uit komende tegenover de Kerk. Ene uit voering van het definitieve plan kan hier nog niet plaats hebben omdat dit veel te duur is. Door de uitvoering van deze werken zouden wederom een 17 woningen ge bouwd worden, terwijl ook plaats is voor 2 of 3 winkels. Verschillende eigenaren der gron den, welke hiervoor benodigd z'in, hebben verklaard deze gronden onder hands te willen verkopen tegen de prijs van f 0,07 per M2; met ande" eigenaren wordt nog onderhandeld. Besloten werd de gronden waar voor de voorlopige verkoopacte gete kend werd, aan te kopen. van tijd tot tijd het verwijt te horen, dat we ons katholiek lezend publiek een soort „voogdij" opdringen. Niets is minder waar, het zetten van bakens bij ondiep water is nog steeds een prijzenswaardige en verantwoorde be zigheid". Zo inderdaad kunnen we het werk van Idil zien: het leggen van. beveili gende bakens. Dit zuiver Nederlandse beeld is niet minder van toepassing op het werk dan op de werkers, die de allerbeste vaderlandse eigenschap pen als weloverwogen oordeel, goede smaak, moed in veel gevallen en doorzettingsvermogen ondanks teleur stellingen in ruime mate blijken te bezitten. Met de wens, dat Idil (reeds thans zozeer gewaardeerd in katho lieke en in andersdenkende kring) in de komende 12!/2 jaar de volledige voor-keuring van de hele Nederland se boekenmarkt in handen zal krij gen. besluiten wij onze gelukwens. pHURCHILL heeft in het Britse La- gerhuis een geheime zitting over de defensie gevraagd. „Ik ontwaar hier vreemdelingen" zei hij, kijkend naar de publieke tribune. Met één stem verschil werd het verzoek van Churchill echter afgewezen. Churchill trok een vergelijking tus sen de 40.000 Russische tanks en de 6000 Britse Hij bepleitte verbetering van de anti-tankwapens. De Westelijke Unie heeft 12 divi sies. Dit betekent 12 tegen 80 Russi sche. Churchill zei zich niet te verwon deren over het heersen van een soort paniekstemming aan de Oost-grenzen van West-Duitsland. Op het gebied van straalaandrijving hebben de Russen grote vorderingen gemaakt en daarom noemde Churchill het zo lichtzinnig hen enkele jaren geleden van Britse straalvliegtuigen te voorzien. Volgens hem bezitten de Sovjets een veel groter aantal toestel len, dan Hitier ooit heeft bezeten. Zaterdag 29 Juli. ieonvereniging Crescendo ent ln het Bellamypark. DE. Zaterdag 29 JuU. lem Teil" op de staande Een beroep op de jongeren van de wnd. voorzit- de Kooning uit Lewedorp ®oes «co kring-kadervergade- kenaat Middem de KAB in het De" g- Aangezien de voor w- 1?^ uitgenodigde spre- dfJ' df tÜS, Alb-, L°ckefeer uit Hulst. u.n vprh^derd satle TOU óehande- len, verhinderd was, werd overgegaan tot de bestuursverkiezing Ms voorzit ter werd gekozen de heer A de Koo ning uit Lewedorp en als bestuursle den de heren L. Traas uit 's-Heeren hoek en G. de Witte uit Lewédoro welke laatste als secretaris zai funae ren. De districtsbestuurder, de heer Th v d. Himst spoorde de afdelingen aan om het komende winterprogramma wat zeer vele actuele problemen be handelt, zoals: Emigratie. Industriali satie, volkshuisvesting enz. enz. goed ter hand te nemen en uit te voe ren. Tevens deelde hij mede, dat de plannen voor een regionale Katholie ke woningbouwvereniging in een ver gevorderd stadium verkeren en zeer binnenkort geheel gereed zuilen zijn. De bondsvoorzitter dhr. F. Keesen zeide blij te zijn weer eens bij zijn oude Zeeuwse vrienden te kunnen zijn. Hij gaf een uiteenzetting van de strijd die onlangs rond onze KA. B heeft gewoed, maar die na de woorden van de verbondsvoorzitter, A. C. de Bruin is doodgebloed Spreker drong er met klem op aan. dat velen en vooral de Jongeren een van de cur sussen gaan volgen. r\e trek naar het Westen onder de manschappen van de Oost-Duitse Volkspolitie blijft nog steeds aanhou den. Schier dagelijks melden zich le den van dit rode élite-corps bij de West-Berlijnse autoriteiten en verzoe ken om asyl. Zo waren er Maandag. 24 Juli, 13 candidaten, terwijl Dins dag 25 Juli alweer 7 nieuwe gegadig den verschenen. En niet langer onder de zilveren ster der communistische „politie"-troepen wensen te vechten en te sterver, In totaal zijn er in de maand Juli nu reeds zeventig mannen op deze manier overgelopen. Neen, zeggen Ged. Staten TN DE AFDELINGEN der Staten is nogal critiek geleverd op de houding der P.Z.E.M. welke tegen over de gemeenten volgens de een stroef en volgens de ander nors Is. Men vond een winst van ƒ700.000 in 1949 - rhitterend maar meende, dat de P.Z.3.M. het risico teveel afwen telt via garantie-lijnen en tarievn op gemeenten, particulieren en bedrijven Ook de onrendabele gebieden kwamen ter sprake, maar we misten een geluid over de starre houding ten opzichte van de kerktarieven. G.S. verdedigden het beleid der P.Z.E.M. en ontkenden dat het bestuur nors en stroef is; wel wordt het bedrijf geleid van een com mercieel standpunt uit. Bij de beoordeling van de grootte van de winst mag niet vergeten wor den, dat het resultaat werd verkregen met een oud en vrijwel afgeschreven productie-apparaat, waarmede gewerkt is onder voor de financiële resultaten wel uiterst gunstige productieverhou dingen. Zodra evenwel de nieuwe ap paratuur op de productiekosten drukt, zal, naar te verwachten Is, de winst aanvankelijk geheel zijn verdwenen. Het is onjuist te stellen, dat het bedrijfsrisico wordt afgewenteld op de gemeenten enz. Zij die met de P.Z.E.M. samenwerken voor het tot stand brengen van een zodanige lijn. weten waar zij aan toe zijn. Naast een behoorlijke bijdrage draagt de P.Z.E.M het bedrijfsrisico ten volle. Keulen 127 (—0.04), Ruhrort —072 (0). Lobith 924 (0). Nijmegen 700 (0). Arnhem 720 (—0.01). Eefde 237 (+0 07), Deventer 150 (+O.05), Borgharen 3929 (—0.02), Belfeld 1084 (+0.09). Grave (be neden) 463 (0), Lith —0.09 (—0.02). Vrees wijk 0.26 (—0.04.) ren „Seafury" van de Marine Lucht- vaartdienst is in de omgeving van het vliegkamp Valkenburg veronge lukt. De piloot, de enige inzittende, is om het leven gekomen. Het is de 24- jarige korporaal-vlieger L. van Leeu wen uit Amsterdam. De „Seafury" is een een-motorig jachtvliegtuig met schroefmotor en de snelste schroefjager ter wereld. Het wordt gebruikt ais deklandingsjager van het vliegkampschip Karei Door man". Het toestel behoorde tot een for matie van vier jagers, opgestegen voor een oefenvlucht. Toen de toestellen boven de duinen bezig waren in formatie te geraken, kreeg één der toestellen motorstoring. De machine vloog echter door. Everi later draaide het toestel af en zijn vlieger vroeg aan de verkeerstoren van het vliegkamp toestemming voor het maken van een noodlanding. Ter wijl op het vliegkamp de reddings ploeg in aller ijl uitrukte om te hulp te snellen, maakte de „Seafury" nor maal een bocht om het vliegkamp. Alles scheen gewoon af te lopen tot dat de machine plotseling in het laatste gedeelte van de bocht op een hoogte van ongeveer honderd meter zeer veel rook begon te ontwikkelen. Enkele seconden later dook de „Sea- tury" onder een hock van ongeveer vijftig graden naai de aarde. Het kwam met een snelheid van ongeveer 200 kilometer terecht ln de Kaswetering aan de Zuidzijde van het vliegkamp. De reddingsploeg kon voor de vlieger, die op slag dood was, niets meer doen. Een motorstoring komt meermalen voor. Meestal gelukt het dan het toestel veilig aan de grond te zetten Ook ditmaal schijnt de piloot overtuigd te zijn geweest van de goede afloop anders zou hij wel uit zijn toestel zijr gesprongen, toen dit zich nog op zes honderd meter hoogte bevond. De vlieger kon echter niet meer springen toen hij zich op honderd me ter hoogte bevond en de rookontwikke ling zich voordeed. (Van onze speciale verslaggever) JN UTRECHT, nabij de dekenale kerk, stond Donderdag een van de grot- spoorbussen opgesteld, die tot voor kort dienst deden. Maar het in terieur was geheel anders geworden: er was laadruimte gemaakt voor vijf ton goederen, het zogenaamde „opka mertje" was slaapplaats geworden met twee bedden en de ingang was ver bouwd ten gunste van verplaatsbaar altaar. In aanwezigheid o.a. van de Abt der Norbertijnen te Berne en leden van het Bossche Huisvestingscomité heeft Kardinaal de Jong zelf dit no vum van zielzorg willen inzegenen. Daarna celebreerde de Vicaris van het Aartsbisdom, Mgr. D. Huurde- wan, er het eerste Heilig Offer. In Königstein nabij Frankfort-Main, vaderhuis van 6000 verjaagde pries ters uit Oost-Duitsland, was reeds de tweelingbroer van deze zielzorgbus gearriveerd, verwelkomd door 650 verkommerde geestelijken, vol leed en met de rugzak gevlucht uit het avondland en thans ondergebracht in de Duitse diaspora. Nog twee van die grote en verbouwde spoorbussen zullen volgen in Augustus en vóór het vol gend jaar hoopt men er twintig van uit Nederland voor de Oostpriester- "ulp te kunnen sturen. Vijf personen gedood jQE SNELTREIN Parijs-Brussel-Am- sterdam is bij St. Quentin met gro- te snelheid op een vrachtauto gere- den. De vrachtauto, die een overweg passeerde, werd 200 meter meege sleurd. Vijf personen kwamen om 't leven. ZWEMMEN Florence Chadwick ernstige vandidate Florence Chadwick, een steno-typiste uit San Diego (Californië), is Woensdag morgen 8 uur bij wijze van training niet ver van Calais te water gegaan en, na het Kanaal halverwege te zijn overge zwommen, teruggekeerd naar de Franse kust, waar ze 's avonds om 6 uur 30 voet aan wal zette. Indien ze niet rechtsom keert gemaakt had, zou ze wellicht een nieuw record voor de overtocht hebbe* gevestigd. Ze hoopt haar goede vorm te kunnen bewaren tot de 23e Augustus, de dag, die zij uitgekozen heeft om een aanval te doen op de bestaande Kanaalrecordè voor heren en voor dames. GYMNASTIEK GYMNASTIEKDEMONSTRATIES TE VLISSINGEN. Woensdagavond gaven de gymnasten van de -Vlissingse Turnvereniging en Oranje Nassau, na een rondmars met signaalafdeling, op het terrein aan ae Bonedijkstraat een gymnsetiekdemonstra- tie, waarvoor van de zijde van het pu bliek flinke belangstelling bestond. Het programma bracht diverse grond- en toesteloefeningen. Bizondere bijval ontvin gen de VTV-dames met het ringzwa&ien en de jongens met hun grondoefeningen en de Oranje Nassau en VTV-heren met hun brugoefeningen. De Oranje Nassau- dames gaven een vlotte bondsserie Vrije oefeningen ten beste, terwijl de meisjes een dansrei uitvoerden. Tot slot brach ten de dames enkele knotsoefeningen. ATHLET1EK PIET VAN LOON MEE NAAR OUDENAERDE. De 18-jarige Roosendaalse veelbeloven de athleet Piet van Loon uit THOR, is door de NAU als reserve aangezocht voor de atletiekwedstrijden, die Zondag 13 Augustus te Oudenaerde in België ge houden worden. Hier zullen Franse. Bel gische en Nederlandse jeugdploegen el kaar bekampen. Piet van Loon is reserve voor de 800 en 1500 m. MOTORSPORT CALLE TWEEDE IN DE VLAAMSE ARDENNEN. Te Tiegen in de z.g. Vlaamse Ardennen wist de motorcrossser G. Calle uit de grensgemeente Kemseke na een mooie wedstrijd de tweede prijs te behalen. Jammer genoeg had zich een valpartij voorgedaan, die de uitslag beïnvloedde. In de finale won R. Smessaert voor G. Calle, J de Cuijper, Coussement en Haerinckx. SCHAKEN Om de dames-titel De uitslagen van de partijen voor de vijfde ronde van het persoonlijk schaak kampioenschap voor dames, die Donder dagmorgen in Amsterdam werden ge speeld, luiden: Mevr. T. Hammer—mevr. F. Heemskerk 01; mevr. M. van Schaik-mevr. A. v. d. Veen—Baas i/«—mevr. A. J. van Aalstmevr. C. Rooazant 01; mevr. E. J. B. Peening—mevr. A. van Praag 10. De uitslagen van de afgebroken partij uit de eerste en derde ronde luiden: le ronde: mevr. A. M. van Schaik mevr. A. J. van Aalst 01; 3e ronde: mevr. A. van der Veenmevr. F. Heems kerk 01. De stand luidt thans: 12 mevr. C. Roodzant en mevr. F. Heemskerk, ieder p.; 3 mevr. E. L. B. Pening, 21 n.; 4 mevr. A. van Praag, 2 p.-j-l afgebr. partij; 5 mevr. T. Hammer, 2 p.; 6 mevr. A. J. van Aalst, li/8 p.-fl afgebroken partij; 7 mevr. A. van der Veen 1p.; 8 mevr. A. M. van Schaik, i/t p. Frankrijk betuigt Italië zijn spijt over de incidenten TVE Frans-Italiaanse incidenten tijdens de Ronde van Frankrijk zijn in de Italiaanse senaat ter sprake geko men. Aan de eerste minister en de minister van Buitenlandse Zaken is gevraagd wat zij voornemens zijn te doen ten einde te vermijden, dat de naam van Italië en de Italiaanse kleu ren besmeurd worden op de Franse wegen. Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft zich in verbin ding gesteld met de Italiaanse am bassadeur te Parijs en officieel zijn leedwezen te kennen gegeven over de incidenten in de Pyreneëen. Verze kerd is, dat een onderzoek zal wor den ingesteld. VOETBAL AXEL 1—EVV 1 (ECHT L.) Een merkwaardige wedstrijd. Op Zaterdag 29 Juli om 18.45 uur zal er in Axel een wedstrijd gespeeld wor den tussen Axel 1 en EVV 1, het laatste een elftal uit het Limburgse Echt. De voorzitter van Axel zal de EVV-mannen met graagte ontvangen, temeer omdat hij ook van Echt afkomstig is. Het zal een merkwaardige wedstrijd zijn. Zowel Axel als EW zijn derde klassers, die tweemaal achtereen afde lingskampioen zijn geweest, maar geen kans zagen om te promoveren. Het zijn dus wel gelijkwaardige krachten. Op Zondag 30 Juli zullen de spelers een rondrit door Zeeland maken. Axel heeft inmiddels reeds een uitnodiging gekregen om volgend jaar naar Echt te trekken. ZEEUWSE ELFTAL—SVV. Het vertegenwoordigend Zeeuws KNVB- elftal zal op Zondag 13 Augustus a.s. een wedstrijd spelen tegen de bekende Schiedamse eerste klasser SVV, oud kampioen van Nederland. Het lag in het voornemen deze wedstrijd te Hulst te doen spelen, doch terreinmoeilijkheden aldaar maken dit onmogelijk. Het is nog niet zeker waar deze wedstrijd thans wordt gespeeld. De volgende spelers zijn voor het Zeeuws elftal uitgenodigd: doel: H. Ver- sluys (Middelburg); achter: H. de Pan (Goes) en A. Jongepier (Middelburg); midden: P. Lindenberg (Vlissingen), L. Huibregtse (De Zeeuwen), en P. Wijs, (Goes); vóór: P. C. v. d. Schraaf (Vlis singen), C. de Kramer (Biervliet), A. Oppeneer (Terneuzen), A. de Smit (De Zeeuwen) en J. de Ruyter (Zeelandia). Reserves: R. P. de Vriehdt (Aardenburg), W. Jansen (Corn. Boys). J. Pijcke (Hoofd plaat) en A. Carol (Middelburg.) Het vertegenwoordigend Zeeuws Zater- dagmiddagelfttal, dat zo schitterend de Zeeuwse kleuren heeft hoog gehouden in het Bondentournooi en daarin de tweede plaats wist te bezetten, zal op Zaterdag 19 Augustus een wedstrijd spelen tegen een vertegenwoordigend elftal van een andere afdeling, zeer waarschijnlijk de bekerwinnaar Utrecht. Deze wedstrijd zal plaats vinden op het veld van de V.V. Krabbendijke. COMPETITIE Voor de West-Brabant-Tholen com petitie heeft het Topcomité alsnog be sloten een viertal ritten te organiseren. De eerste rit zal worden gehouden op Zaterdag 29 Juli a.s. te Fijnaart, waar om half vier zal worden gestart voor een rit van ongeveer 100 km. in twee étappes. De drie andere ritten zullen worden uitgeschreven door de motor clubs Eendacht te Tholen (Augustus), Oud-Gastel (September) en Roosen daal (Sept. of October). Voor elke rit worden prijzen beschikbaar gesteld, terwijl de totale prestaties in de vier ritten waarvan de drie beste gelden het kampioenschap zal uitwijzen. Hiervoor zijn aparte prijzen aange kocht. Het ligt in de bedoeling een band te smeden tussen alle motor- en autorij ders die in deze ritten hun sportieve genoegen vinden. Mogelijk dat men dan straks kan komen tot het organi seren van grotere ritten op toeristisch en wedstrijd-gebied. HET ZEEUWSE ELFTAL IN HET VELD. Naar wij vernemen organiseert de af deling Zeeland van de KNVB op Zater dag 12 Augustus districtswedstrijden te Goes. Op Zondag 13 Augustus zal het Zeeuwse elftal de strijd aanbinden tegen de Schiedamse eerste klasser SVV. De bedoeling was, dat deze wedstrijd in Vlissingen zou worden gespeeld, doch 't veld is die dag reeds bezet in verband met de wedstrijd Vlissingen—Kortrijk. Op Zaterdag 19 Augustus zal men ein delijk de succesvolle Zeeuwse Zaterdag- middagploeg aan het werk kunnen zien en wel tegen de winnaar van het bon dentournooi, het Utrechtse Zaterdagmid dagelftal. Deze wedstrijd zal te Middel burg worden gespeeld. TAFELTENNIS 15 AUGUSTUS: NEDERLAND—BELG1E TE W-.ERT. Op 15 Augustus wordt te Weert de interland-tafeltenniswadstrijd Neder land—België gespeeld. Het Neder landse team zal bestaan uit Cor Pel ser, Cor Dubuy en Willy van Zoelin. De return wedstrijd tussen de elftal len van Oost Z.-Vlaanderen en West Z. Vlaanderen zal worden gespeeld op Zon dag 27 Augustus 1950 en wel op het Koe wacht-terrein. Op Schouwen-Duiveland zullen voor de aanvang van het nieuwe seizoen een vijftal wedstrijden plaats vinden tussen Zuid Bevelandse clubs en ploegen uit Schouwen-Duiveland. Op Zaterdag 12 Augustus zullen op het Gemeentelijk Sportterrein te Goes de traditionele districtsbekerwedstrijden worden gehouden. NIMES, Donderdagavond. (Van onze speciale verslaggever) QPNIEUW zijn we een landgenoot verspeeld, Frans Vos, maar het mag een wonder heten, dat er nog renners de finish hier hebben bereikt, want de zon heeft de godsganse dag een brandende hitte uitgestraald. Een hitte, die het kwik tot 50 graden Celcius deed stijgen en mens en dier, plant en vrucht verzengde. In deze tropische warmte, die als lood op de schouders drukte, heeft de Noord-Afrikaan Molinès al zijn con currenten van het droge lijf geschud en met een royale drie minuten voorsprong op.postbode Meunier de bloemen uit enthousiaste Nimes's meisjeshanden mogen plukken! J"\IT WAS ongetwijfeld een fraaie overwinning, maar juist omdat het zo onmenselijk heet was, mag de zesde plaats die Wim de Ruiter heeft kunnen bezetten, bijna even hoog wor den aangeslagen. Want deze zoon uit het Noorden heeft vandaag vele ver tegenwoordigers uit het Zuiden van Frankrijk een lesje gegeven, óók in het zich matigen met drinken. Tal van renners immers, die de energie misten om dat te doen (en met hen waren de volgers in de auto's al pre cies eender!), hebben dat duur moe ten betalen, de een met opgeven, zoals Frans Vos (na 35 km.), de Belg Ver- haert (na 25 km.) en diens landge noot Dubuisson (in de 75ste kilome ter), de ander met belangrijk tijds- verlies, zoals de Fransen Bobet en Geminiani en met hen nog meerdere, o.a. de Luxemburgers. NIET KWALIJK GENOMEN! ^IEMAND in de Karavaan nam het de dwangarbeiders van de weg want dat waren het deze misera urie Woensdag! kwalijk, dat ze het «t> i z'n zeventigen zo rustig aandeden. -nis ze op de fiets hadden zitten slapen zou er waarschijnlijk nog niemand aanstoot aan genomen hebben. Het kon ze in het peleton o zo weinig schelen wat er gebeurde of zou gebeu ren, zó weinig, dat toen gele truidra ger Kubler bandenpech kreeg er niet eens met de oogleden geknipperd werd. De Zwitser had daar vanzelf sprekend niets op tegen en toen hij geholpen door ploegmakkers weer verder kon rijden, passeerde hij zelfs nog concurrenten, die bezig wa ren ergens een duik te nemen in eer beekje of zich bij een bron stonden te laven Kubler was echter niet zo onver standig om hetzelfde te doen als ge ie uitslag ziet weet ge precies wie even beheerst zijn geweest in dit op zicht. Soms kent een Tour de France fees telijke wandelritten. Vandaag moes ten we echter het woord feestelijk schrappen, want er mag dan in wan deltempo gefietst zijn, althans de eer ste 150 km., een pretje was het niet. zelfs niet in een volgauto. DE VRIENDELIJKE GROE TEN TOEN WE in de 75ste kilometer de Afrikanen Moiyiès en Zaaf de vriendelijke groeten aan het peleton zagen geven, dachten we: als die ooit een kans hebben om te winnen, dan vandaag. Vijftig lange, zware kilome ters bleven zij tezamen doorgaan, zon der dat de groep reageerde. Resultaat: 13 min. voorsprong. Zestig kilometer restten nog, voor aleer er iets nieuws gebeurde. Daar voor zorgde de Ruiter tot aller ver bazing en met de Rotlerdammei gingen Meunier (de postbode), Rol land. r.ankowsky en Sciardis. Even later kregen Lauredi en Ge miniani een lekke band. De Belgische ploegleider Sylveer Maes was dit niet ontgaan en onmiddellijk zond hij Stan Ockers en Lambrecht naar voren. DONDER EN BLIKSEM AP bijna hetzelfde ogenblik stak een verschrikkelijke storm op. gevolgd door bliksem, donder en regen. Er was veel moed voor nodig om door te blijven rijden en dat deden de Belgen ook, maar ze lieten zich spoedig toch weer op het peleton terugvallen. Zaaf en Molinès reden altijd nog met voorsprong, zij het een verminderde, aan de kop. Zaaf zou dertig km. voor In een der reportages van onze specia le verslaggever, heeft deze ook bericht, over Woutje Wagtmans' bezoek (van uit Pau) aan de beroemde grot te Lourdes. Op bovenstaande foto ziet de lezer de Bredanaar, die inmiddels weer thuis is, met zichtbare ingeto genheid een bedevaart-processie de Grot binnengaan. Achter Wagtmans, Piet van leriant, de leider van de Ne derlandse ploeg, die vandaag ook al weer in het vaderland 'zal terugkeren. de finish opgeven, doch Molinès hield vol, al heeft hij de uit het peleton weggelopen concurrenten niet bij zich gekregen. Toen de tropische bui namelijk voorbij was, demarreerden Hendrikx, Ockers en Kubler uit de groep en in zeer hoog tempo begonnen zij de achtervolging op de voor hen uit rijdenden. Eerst pikten zij Frankows- ki en Sciardis op en lieten dit twee tal „staan". Zaaf zagen zij langs de wegkant zitten, maar Molinès nóch de postbode, die weer geweldig op dreef was en óók tegen een hitte- stootje bestand bleek, konden de drie „poursuiteurs" niet bereiken. Onze landgenoot de Ruiter èn Rol land hadden even met een lichte in zinking te kampen gekregen en had den aan moeten zien, dat Meunier hen in de steek liet en jaune plus de Bel gen Ockers en Hendrikx hen voor bijstreefden. Maar de Rotterdammer heeft zich verder kranig op de been weten te houden en toen het op sprin ten aankwam tegen de mannen, die met hem op de eindstreep konden af stormen, bleek hij nog fris genoeg om te winnen en de zesde plaats te veroveren, vóór Sciardis, Brulé, Ver- schueren, Cogan e.a. Stan Ockers was op zijn beurt de rapste geweest in de eindspurt met Kubler en Hendrikx, waarbij de Ruiter overigens slechts twee en twintig seconden te kort was gekomen. WEER GROTE VERAN DERINGEN TWTEMAND had vanmorgen vermoed, dat dit betrekkelijk onbeduidende ritje zulke veranderingen in het al gemeen klassement zou veroorzaken. De vreselijke warmte heeft dit op haar geweten, doch Bobet en Gemia- ni o.a. en óók Robic, die veel achter stand opliepen zijn er lelijk mee ach terop geraakt, zodanig zelfs, dat Stan Ockers nu de tweede plaats inneemt, achter Kubler, wiens voorsprong in seconden is uit te drukken; zes en der tig namelijk! Al de andere Belgen echter, waar op men bij onze Zuiderburen zulke grote verwachtingen had gebouwd, hebben teleurgesteld. Schotte kon de hitte niet verdragen en was „nergens" evenmin als Blomme, die zijn inspan ningen van daags tevoren moest beko pen. Ook de Luxemburgers maakten er weinig van. zodat deze èn de Fran sen riu wel zéér kwetsbaar geworden zijn, want de Belgen werden opnieuw leider in het landenklassement! En.Kubler staat alleen, kan men wel zeggen! Gauthier lag tot op 40 k.m. van de finish in goede positie, zomede Forlini, doch beiden kregen op dat ongelegen moment er werd toen immers juist hard gereden! bandenpech! Tot besluit nog dit: Piet van Ierlant en de Pijn zijn vanmorgen uit Per- pignan naar Nederland afgereisd en vanavond zouden Frans Vos en soig- neur van Dinter dit voorbeeld volgen. Als we nu de Ruiter maar kunnen behouden! Hij bezet in het algemeen klasse ment nu de 35e plaats, met nog 1 uur en zeven minuten achterstand op de leider. Vier en zestig renners zijn nu overgebleven van de 116, die op 13 Ju li uit Parijs vertrokken. Hoeveel zul len het Pare des Princes terugzien? gIMDS gisteren rijdt er ito de rennerskaravaan eentje, die alles heeft van een mummie, S daar althans veel overéénkomst mee heeft. Het ih de Belg van Ende. Reeds zovele keren is J deze knaap gevallen en dienten- gevolge hebben Rode Kruis-Zus- j ters hem zodanig „ingepakt" dat j S men de indruk krijgt een mum- mie ih plaats van van Ende te zien rijden. Daarom kreeg hij S gisteren deze naam van de jour- nalisten, die overigens blij met die „vondst" waren, want er was zo weinig te beleven, en het was zo warm, dat er eigenlijk alleen nog maar krantenschrijvers m;t „drijvende" hersenen in de auto's zaten TENSLOTTE is een coureur óók maar een mens, en mensen, zelfs als ze coureur zijn, doen dus ook wel eens verkeerde dingen. Alleen zou men van de Noord- Afrikaan Zaaf, zijn schoonklin kende voornaam -is Albed el Kader, niet verwacht hebben, wat hij gisteren deed. Juist van hem niet, omdat men over het alge meen van een Afrikaan ver wacht en zeker van een renner, dat hü onderweg zich zal be perken met drinken. Zaaf stelde wat dit betreft niet alleen te leur, hij deed nóg erger, want dertig kilometer voor het einde van de étappe PerpignanNitaies stapte hij aan een cafétje af, kocht een fles wijn, drcV.i «r van, duchtig en waarschijnlijk schielijk, enviel wat verder op, niet van schrik, maar van., enfin U begrijpt wel, met fiets en al ten gronde. En toen gaf Zaaf maar op, zoals voor en na hem trouwens tal van anderen hadden gedaan. We weten echter niet of dit óók tengevolge van de wijn is geweest! En hoevelen gaan volgende week Dins dag de Alpen overleven? 1 Molinès, 215 k.m. in 6.22.56; (met bonificatie) 6.21.56; 2 Meunier 6.26.57; (met bonificatie) 6.26.27 3 Ockers 6.27.22; 4 Kubler 6.27.22; 5 Marcel Hendrickx 6 De Ruyter 6.27.44; 7 Sciardis 6.29.32 8 Brulé, 9 Marcel Verschuren. 10 Cogan, 11 Kallert, 12 Lambrecht, 13 Dupont, 14 Brambilla, 15 Goasmat, 16 Robic, 17 Au- daire, 18 Frankowsky. 6.34.37; 19 Demul- der 6.34.56; 20 Forlini 6.35.39; 21 Gauthier 6.35.44; 22 Diederich 6.36.12; 23 Castelin,. 24 Kebaili, z.t.; 25 Blusson 6.37.31; 26 Croei-Torti, 27 Beyaert, 28 Dos Reis, 29 Storms. 30 Baldassari, 31 Bauvin, 32 Ze- lasco, 33 Impanis, allen z.t.; 34. gelijk: Lazaridès, Remy, Bobet, Geminiani, Bon- naventure, Redolfi, Piot, Kemp, Gold- schmidt, Chupin, Lauredi. De Muer, 46 Dussault 6.40.25; 47 Baeyens 6.42.42; 48 Schotte 6.42.44; 49 Van Ende, 50 Queug- net, 51 Creton, z.t.; 52 Lajoie 6.43.26; 53 Prouzet, 54 Moineau, z.t.; 55 Blomme 6.44.18; 56 Rolland, z.t.; 58 Decbats 6.45.19; 59 Baffert, 60 Molineris. 61 Glguet, 62 Zbinden 6.48.05; 63 Aeschlimann, 65 Wei- lenmann. 1 Kubler 86.38.57; 2 Ockers 86.40.03; 3 Brambilla 86.47.58; 4 Bobet 86.49.55; 5 Geminani 86.50.00; 6 Robic 86.50.25; 7 Piot 86.50.55; 8 Cogan 86.50.55; 9 Kirchen 86.51.49; 10 Meunier 86.53.18; 11 Dupont 86.54.37; 12 Gauthier 86.54.37; 13 Redolfi 86.54.37; 14 Bemulder 86.55427; 15 Lam brecht 86.55.30; 16 Goldschmidt 86.55.57; 17 Diederich 86.57.43; 18 Sciardis 86.59.31; 19 Lauredi 87.00.47; 20 Verschueren 87.03.00; 21 Brulé 87.03.00; 22 Impanis 87.07.01; 23 Castelin 87.08.29; 24 Schotte 87.08.33; 25 Bauvin 87.18.37; 26 Kemp 87.18.54; 27 Baldassari 87.19.16; 28 Goas mat 87.21.22; 29 Dos Reis 87.22.28; 30 De Muer 87.23.41; 31 Hendrickx 87.25.31; 32 Storms 87.26.09; 33 Giguet 87.28.49; 34 Lazaridès 87.29.01; 35 De Ruyter 87.31.44; 36 Dussault 87.32.43; 37 Rolland 87.34.24; 38 Kallert 87.24.56; 39 Baeyens 87.35.32; 40 Moineau 87.36.09; 41 Croci-Torti 97.36. 09; 42 Creton 87.36.25; 43 Beyaert 87.37. 12; 44 Prouzet 87.37.51; 45 Kebaili 87.38.03; 46 Remy 87.38.54; 47 Chupin 87.40.36; 48 Blusson 87.45.39; 49 Lajoie 87.49.10; 41 Van Ende 87.50.09; 51 Bonnaventure 87. 51.05; 52 Forlini 87.52.37; 53 Molineris 87.53.16; 54 Desbats 87.53.38; 55 Blomme 87.54.35; 87.54.56; 56 Aeschlimann 87.57.14; 57 Zelasco 88.20.16; 58 Frankowski 88.24. 34; 59 Queugnet 88.25.32; 60 Baffert 88.30.32; 88.30.32; 61 Weilenmann 88.30.52; 62 Audaire 88.34.49; 63 Molinès 88.47.00; 64 Zbinden 88.53.57. 1 België A 260.30.10; 2 Frankrijk 2uü.40. 42; 3 Luxemburg 260.45.29; 4 Frankrijk (Zuid-Oost) 260.51.04; 5 Frankrijk (lie de France 260.51.15; 6 Frankrijk (Westen) 261.11.17; 7 Frankrijk (Centrum Z. W.) 261.16.46; 8 België B 261.24.36; 9 Zwitser land 262.13.10; 10 Parijs 262.42.10; 11 Noord Afrika 263.20.47. (Advertentie) BERGEN OP ZOOM, 27—71059. BBB. Dubb. bonen 17.5015, per 100 kg., aan voer 73.000 k.g.; Rode bessen 26.90 per 100 k.g., aanvoer 7000 k.g.; Sla 10.20— 600 per 100 k.g. GOES, 27 Juli 1950. Grote Veiling: Dubb. Princ. z.dr. 1515.20, per 100 kg.; Kleine Veiling: Pruimen; Early Lax«.on 1582, Czar 2686, Kaspruimen 941.11, Ontario 27—80, Washington 59—79, Perzik- pruimen 65, Eldense blauwe 1739, Tol lenaars 926, Occulanen 115, Princesse- pruimen 4—11, Kouwelijnen 110, Oran- jeruimen 816, Diversen: Frambozen 81 1.77, Bramen 601, Duitse zure bessen 2127, Prolific 2023, Zure Morellen 47 50, Kruisbessen 1528, Yellow Transpa rant 746, Perzikappel 541, Early Vic toria 322, Valappels 5y2, Oomskinderen- peer 1448, Jan Baaspeer 12, alles per kg.; Perziken 2i/220 per stuk. GOES, 27 Juli 1950. Fruit: Yellow Transparant 10—69, Perzikrode zomerap. pel 9—40.50, Early Victoria 5—21.90, Beau ty of Bath 1635, Appels (val en kroet) 1—9, Oomskinderenpeer 1349, Czarprui- men 25—85, Ontario 31—70, Early Laxton 15—79, Eldense blauwe 10—36, Tollenaars 1328. Okelanen 820. Princepruimen 5 —26, Bevelanders 21—28, Bramen 52 10— 83, Frambozen 101—147, Rode bessen 27.10 Zwarte bessen 65—72, Dubb. Princesse- bonen 15—15.30, alles per 100 k.g. KOEWACHT, 27 Juli. Stroovlas en- gerepeld 9—17, gerepeld 13—22, Vlaslint dauwroot 100—190. putroot 130—200, Vws- lokken, ruwe 1020, afgewerkte 60- CO Lijnzaad 38—43, Bolkaf 23.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 3