I Een dode en tachtig gewonden bij betoging in Laeken Gent Lkers Betogers in Antwerpen lieten zich niet van hun stuk brengen teur Democratie 1HK1 BELGISCHE SOCIALISTEN PROPAGEREN REVOLUTIE EN OPSTAND s RUSLAND weer in V-raad TRUMAN wü geen ATOOMBOM in Koreaanse strijd gebruiken lier epl] /raagd chinefabriek CHT" DAGBLAD VOOR ZEELAND straatstenen als munitie - auto bussen vernield en omver gegooid - auto's in brand gestoken Politie met de sabel er op los Klein aantal heethoofden flootschold en zwaaide met vuisten Spaak als advocaat Hevige gevechten op de Zuid-Molukken LANDINGSPOGING MISLUKTE noordelijke zelfmoord-bataljons blijven aanstormen, ondanks zware verliezen De Schelde-Rijnver- binding „STTEREN MELK" VOOR DE SOLDATEN Aan de tafel botert het best Oproep 7 December- divisie niet per radio ii Twee broers in de Rijn verdronken Mooie prestatie van de Ruiter dat U, even- ratis 4 zegels, dan krijgt U ert van onze ;els, waardoor jl MERK RTOf KWAllta tIJGT IEDER- 441-0 Ide Axelsestraat no. 8 Ivoor f 29.per mnd. ustus 1950 ten kan- inen te Goes, A. 450-00 4WMn SCHOOL te GOES diploma :khouden. ingen te adresseren: 471-o ling TELEFOON 28 kenhuis te BERGEN door Eerw. Zusters hiermede op gega- ng van ndiensttreding liefst ndelinge of schrif- Hoofdverpleegster 984 f AN DER STEEN zijn afkomst en zijn onthullen. Tante in nieuwsgierigheid we haar helemaal ZESDE JAARGANG No. 1752 Uitgave: N.V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureau: Breda, Reigerstraat 16, Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet. f 3.90 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij «iet- postbestelling) f 0.30. Losse nummers 8 cent. Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor GrR Koningin en Vaderland VRIJDAG 28 JULI 1950 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.2S per m/m. (Ingezonden Mededelingen t 0.60 per m/m). Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.25 per m/m). Staatwerk 3 cent per m/m extra. Incasso wordt berekend. Voor prijzen van de rubriek ,,'t Kleintje" wordt verwezen naar de desbetreffende rubriek. Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd Bureau voor de Zeeuwse Eilanden GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon no. 102. (B ij b u r e a u OOSTBURG, Nieuwstraat 22, Telefoon no. 35). VANAF VANDAAG hebben de woorden revolutie en opstand voor ons een practische betekenis, heeft de secretaris van het (socialistische) Algemene Belgische Vakverbond Donderdag ver klaard. En op revolutie en opstand heeft het gisteren waarlijk ge leken in Brussel, en nog wel in de omgeving van het koninklijk paleis. Tienduizend tegenstanders van de koning waren opgemar cheerd om troonsafstand te eisen. Dit heeft tot ernstige ongere geldheden geleid, waarbij een dode te betreuren viel in een bus, die door de demonstranten omver werd geworpen en 80 gewonden door glasscherven en stenen. 9 gewonden moesten naar het zie kenhuis worden overgebracht. Onder de gewonden zqn 8 gendar mes. De in sterke afdelingen aanwezige bereden politie voerde ver schillende charges uit tegen de massa, aan het hoofd waarvan Spaak en de communist Lalmand marcheerden. Er werden branden gesticht in het koninklijk park en tien tallen bussen van koningsgezinden uit Vlaanderen werden met stenen bekogeld. Aan het einde van de betoging leek het plein voor de kerk van Laeken, een slagveld, waar gewonden uit brandende automo bielen werden gedragen. rrOEN de demonstranten te Laeken het paleis naderden, werd een po- litiecordon getrokken, dat echter door de menigte doorbroken werd. Voor het koninklijk park had de rijkswacht, met karabijnen gewapend, opnieuw een afzetting opgesteld. Ditmaal trok de massa om deze af zetting heen om langs de achterkant het park binnen te komen. De politie slaagde er echter in een nieuwe afsluiting te vormen rond het uitgestrekte grasveld, dat voor het ko ninklijk slot ligt. De demonstranten trokken roepend en fluitend rondom het grasveld, dat in minder dan geen tijd een militaire verdedigingsgordel leek. Achter de rij en rijkswachters, meest Vlamingen stond de bereden politie opgesteld. Daartussen waren overal over het veld pasten uitgezet, voorzien van ba jonetten en gasmaskers. De massa liep rondom de cordons, doch deed geen poging deze te door breken. Gedurende ruim een kwartier ver liep de demonstratie zonder ernstige incidenten. De demonstranten be paalden zich tot fluiten en wisselden spreekkoren met een duizendtal roy alisten, die voor de ingang van het paleis waren samengekomen voordat de tegenstanders opmarcheerden. De sterke politiemacht kon voor komen, dat het tot vechtpartijen kwam. GEEN BLOEMENHULDE JjJRNSTIGER werd de situatie ech ter, toen een lange rij autobussen uit Gent, die een bloemenhulde aan de koning kwam brengen, de weg langs de slottuin kwam oprijden. De anti- Leopoldisten begonnen de wagens met stenen te bekogelen en vrijwel geen der bussen bereikte het toegangshek zonder schade. De rijkswacht voerde verschillende charges uit met gevelde sabel en op IN DE 510e Staatsloterij, vijfde klas se, achtste lijst, is op no. 15980 de prijs van f 15.0000 gevallen. IN ROTTERDAM is een 61-jarige brugwachter door een uit Dordrecht mende electrische trein gegrepen. De man was op slag dood. ret?van het verduiste- bouwn 30-000 ten nadele van een der in S® 1S„een 54-jarige boekhou der m Den Haag gearresteerd. prinses marijke is ziek prinsesje heeft „rode hond" d<? luchtmacht zal tot 51 binnen ie m®roeFen °PV°eren groepen tegen Januari"®? 6" 69 U°ec^tHisTd?stij°dsder| Gerechtshof te dat zijn zaak op Dinsdag ?ïwen ?u' a.s. in cassatie zal word^ HEi NIEUWE parlement van do m Duitse staat Noord-Rijnland-Wertf len heeft de linkse christen-dZ,e„Stfa_ tische premier Karl Arnold met^rn tegen 120 stemmen herkozen. Hii i een nieuwe regering samenstellen ZWEEDSE loodsposten_ hebben ge_ Het sommige plaatsen zag men drommen betogers in paniek wegvluchten. Onderwijl hadden honderden de monstranten reeds de terugtocht aan vaard. Toen zij langs de overweg trokken voor de kerk van Laeken, ontmoetten zij daar opnieuw autobussen, die in de richting van het paleis reden. Sommige betogers begonnen straat stenen te gooien naar de bussen. Een deel van het trottoir werd opgebro ken om „munitie" te verschaffen en na korte tijd stond de weg vol met beschadigde autobussen en personen wagens. Personenwagens lagen bran dend op de weg. De gevolgen van het ontploffen van een bom, die op de rails ten Zuid- Oosten van Brussel was gelegd. De politie heeft tenslotte het ter rein schoongeveegd. REGERING ZAL MAAT REGELEN NEMEN TVE regering heeft zich beraden over de momentele ernstige situatie en heeft de vakbondsleiders ontboden om te trachten tot een opheldering te komen. De katholieken hebben de me dewerking aan de regering toegezegd. De socialisten weigerden echter enige verbintenis aan te gaan. De regering zal maatregelen nemen om de installaties te beschermen en de individuele vrijheid van de arbei ders te garanderen. Daartegenover heeft het Algemeen Belgisch Vakverbond verklaard, „dat zowel in Brussel als in het overige deel van het land de staking onbe perkt zal duren en zal eindigen op het moment, dat de koning afstand van de troon heeft gedaan en een nationale arbeidsconferentie zal zijn samengeroepen om de eisen van het A.B.V.V. te onderzoeken". (Van onze speciale verslaggever). ANTWERPEN, Donderdagavond. gen formidabele politiemacht is op de been langs de Meir om het verkeer, dat voorbij het Koninklijk Paleis moest om te leggen door de achterste straten, een voorspel van het tumult dat later zou los barsten. Want het overgrote deel der Antwerpenaren is het helemaal niet eens met de beslissing van de socialistische burgemeester om een grote betoging van de Koningsgezinden te verbieden omdat de socia listen een tegen-betoging beloofd hadden. De koningsgezinde vereni gingen van het Arrondissement Antwerpen hebben met verontwaar diging van deze beslissing kennis genomen. Zij hebben geweigerd haar aanvraag tot betogen in te trekken en hebben al de betogers opgeroe pen het hulde-register in het Paleis op de Meir te komen tekenen. JJeeds sedert een week was het paleis opengesteld voor hen die de registers van gelukwens aan de Koning wilden tekenen en hun bloem- gaven wilden offeren. En. natuurlijk waren er Donderdagavond! velen on der de 67 pet. Leopoldisten die Ant werpen telt, om hulde te betuigen. Maar langs de trottoirs hadden socia listen en communisten zicih broeder lijk vereend dm ieder die het paleis bezocht toe te fluiten en uit te schel den. Tegen half negen maakte de politie korte metten en sloot zij de Meir op die plaats ook af voor de voetgangers. Geweldige mensenmassa's stonden nn ter weerszijden van de afsluiting en het kon niet anders of in deze massa ontwikkelde zich politieke de batten, die op vuistgevechten uit draaiden. Wij zagen furieuze vrouwen met fladderende haren die elkaar op on dubbelzinnige wijze haar meningen toeschreeuwden, we zagen opgeheven armen en neerbeukende vuisten, vechtende kernen somwijlen over spoeld door de opdringende massa, waar nieman<J meer veilig was. Een wielrenner die per ongeluk in dit tumult verzeild raakte, zagen wij zijn glanzend karretje redden door ht hoog boven de menigte uit te til len. Auto's werden door nieuwsgieri gen beklommen en de balcons puilden uit van lieden die dit alles als een onbetaalbaar kijkspel beschouwen. Voor een café-terras gingen de hek ken dicht en het meubilair werd in allerijl in veiligheid gebracht. En door de drukte knalden en knet terden motoren en auto's van de po litie (wier witte helmen men her en der tussen de menigte zag vliegen) pogend om daar waar twisten oplaai den een algemene kloppartij te voor komen. ee-1 Het ziet er op het ogenbilk niet naar lo?=?phpnonV1fn e e00r" I uit' dat er onlusten van groot for- lang de Zweedse kust varen D^e? Me? Ond'r^e P47e°nUden ZWC6dS Wat6r be- Fla m„esLteaagnem°dee^ekir°bnedveorndt zich maar enkele groepjes heethoof- POSITIES troepenschepen: Groote °e r6St beSt0nd Uit k«klusti" Beer passeerde 26-7 Enggano eilanden STAKERS OP DE RAILS. Droog en zonnig Weersverwachting" geldig tot Vrijdagavond: Droog en over het algemeen zonnig weer met zwakke wind uit uiteenlopende richtingen. Iets hogere temperatuur. Heden zon onder 20.37 uur, en maan op 20.55 uur. Zaterdag zon op 4.56 uur en maan onder 4.37 uur. P HET WALENLAND hebben de eevm 91 in ruime mate gevolg ge- riaiifï aan de stakingsoproep der so- hj;~n er> ook in Brussel liggen enige T n1kU „en 'tU Charleroi Namen, an„ Bergen bijvoorbeeld is de ctoiH gemeen. De post wordt be- erf telefoonrr tra?in®' Bij de telegraaf- ooHotitl le?sten werkt slechts een gedeelte van het personeel. JS? ™^.VlVe?keer ondervindt ern- At ~Ve«ragi?s' ook al omdat er raUs Teggen. geringe mate in Wallonië; alleen voor de ziekenhuizen wordt gezorgd. Vrij wel alle mijnen liggen stil. In de Borinage zijn 3 personen, die gewapend in een auto rondreden, ge arresteerd. Op de brug te Marchienne stond een auto met drie gewapende personen dwars over de weg om het verkeer tegen te houden. Langs de spoorlijn BrusselLuik is dynamiet gevonden. Tussen Angleur en Chênee hebben drie gewapende personen telefoondra den doorgesneder, Te Hornu en Saint Ghislain hebben stakers automobilisten aangevallen. Er zijn klappen gevallen. Op de spoorlijn Donr-Roison heb ben de stakers spoorwegarbeiders, die aan de lijn werkten, ontvoerd. Men weet niet wat er met hen gebeurd is. Maudoux, secretaris van de afdeling transportwezen van het A.B.V.V.. is gearresteerd, toen hij deel uitmaakte van een stakingspost, die bij de spoor wegen te Charleroi was opgesteld. T~\E bestuursleden van het so- cialistische vakverbond, uit Vilvoorde, die twee dagen ge leden zijn gearresteerd wegens sabotagedaden, zullen voor de Brusselse rechtbank worden ver dedigd doorPaul Henri Spaak. TXE Sovjet-Unie zal volgende maand weer zitting hebben in de Vei ligheidsraad. Jacob Malik, de Russische gedele geerde bij de Verenigde Naties, ver klaarde Donderdagavond te Lake Suc cess, dat hij volgende maand 't voor zitterschap van de Veiligheidsraad zal overnemen. Rusland heeft meer dan zeven maan den geleden de Veiligheidsraad ver laten uit protest tegen de aanwezig heid van de gedelegeerde der Chinese nationalistische regering. Malik stelde secretaris-generaal Trygve Lie telefonisch ervan in ken nis, dat de Veiligheidsraad op 1 Aug. onder zijn voorzitterschap bijeen zal komen. TV vertegenwoordiger van de repu- bliek der Zuid-Molukken in Ne derland, dr. Nikijuluw, bericht, dat (in tegenstelling tot berichten uit Djakarta) op Buru hevige gevechten plaats vinden. De T.N.Ï.-troepen heb ben op Ceram slechts een bruggen hoofd, waar zwaar wordt gevochten. Aan de Amerikaanse en Australische regeringen is telegrafisch verzocht de Amerikaanse en Australische gezinnen te evacueren, daar de strijdmethode van de T.N.I. de veiligheid van de burgers niet garandeerde. Majoor Old Meadow te Melbourne, waarnemer van de Verenigde Naties, verklaarde, dat Indonesië met zijn chaotische rege ring voor het grijpen ligt voor de communistische horden. „Dat is juist de reden, waarom wij zelfbeschikking eisen en de Zuid-Molukken ,tot een anti-communistisch bolwerk maken", aldus een door dr. Nikijuluw ontvan gen telegram uit de Zuid-Molukken. In een commentaar op de toestand, die ontstaan is door de oorlog in Ko rea, schrijft ..Barrons Weekly", een invloedrijk Amerikaans financieel tijd. schrift, dat tenminste twee pas onai- hankelijk geworden Aziatische landen de strijd in Korea beschouwen ah „een door God gegeven gelegenheid oir in troebel water te vissen", n.l. India (betreffende Kashmir) en de Verenig de Staten van Indonesië. „De Ver. St. van Indonesië zonden een gewapende expeditie naar Ambon en andere eilanden, maar de bevol king weigert haar autonomie af te staan aan de nieuwe staat. En de Verenigde Naties hebben hun ogen ge sloten voor de schending van de inter nationale overeenkomsten", aldus het blad. Chinese communisten verslagen V/OLGENS een Chinees-nationalisti sche woordvoerder hebben de na tionalistische troepen op het kleine eiland Taitan op ongeveer drie k.m. van het zich in communistische han den bevindende eiland Amoy (bij Formosa) een landingspoging van 10 communistische schepen afgeslagen. Taitan werd drie uur lang bescho ten gedurende de landingspoging. Pa tippelt de Vierdaagse. Ma wacht geduldig langs de weg tot hij langs zal komen. Eindelijk, daar komt Pa en hij heeft nog even tijd om zich met de kleine te bemoeien, die ook Is komen kijken naar het vierdaagse festijn. PRESIDENT TRUMAN heeft verklaard, dat hij niet het gebruik van de atoombom in Korea overweegt. Truman gaf een hoopvol beeld van de toestand. Hij zeide nog steeds ernstige hoop op een wereldvrede te koesteren. Hij zeide verder te hopen, dat een algehele mobilisatie der Verenigde Staten niet nodig zou zijn. T<EN AANZIEN van de Stop van Ternaaien, het Kanaal van Ter- neuzen en de Schelde-Rijnverbinding heeft minister van Zeeland gisteren in de Belgische Senaat verklaard, de gegronde hoop te koesteren, dat deze kwesties een gunstige oplossing zul len krijgen. Ook deelde hij mede, dat een wets ontwerp tot unificatie der accijnzen eerlang zal worden ingediend. QNDANKS het hevige spervuur, dat de Amerikaanse kanonnen Don derdag in het heuvelgebied van het centrale front, waar voor het eerst ook Britse troepen in actie kwamen, in Korea bij Jongdong over een front van 25 k.m. onderhielden, kwamen de Noord-Koreaanse „zelfmoordbatal jons" toch steeds weer opzetten. Straaljagers voegden het geweld van hun raketten en machinegeweren bij het vuur van de Amerikaanse ar tillerie, dat nog nimmer in de cam pagne van de afgelopen vijf weken zo geconcentreerd was in een poging om de Noord-Koreaanse stoot in de rich ting van Taegoe op te vangen. De commandant van een der voor uitgeschoven Amerikaanse batterijen verklaarde: „We raken ze. Hun ver liezen moeten verschrikkelijk zijn, maar ze blijven komen". In smalle doch sterke colonnes, snel manoeuvrerend achter de heuvelrug gen braken de Noordelijken dwars door het vuurgordijn heen, maakten op verschillende punten handgemeen met hun tegenstanders en dwongen hen hier en daar enigszins terug te trekken. De opmars van de Noordelijke pant sereenheden langs de kustweg in het Zuiden scheen Donderdag bij Ha- dong tot staan te zijn gebracht. Ar tillerie en Britse en Amerikaanse vliegdekvliegtuigen namen de stad on der vuur, onder de druk waarvan de Noordelijken de stad moesten verla ten. Men veronderstelt, dat de niet i nader geïdentificeerde Amerikaanse1 strijdmacht, die enkele dagen geleden landde en thans op 120 k.m. van Poe- san de weg naar deze aanvoerhaven blokkeert, wacht totdat de branden in Hadong gedoofd zijn alvorens de ze plaats weer te bezetten. De plaats Hwatsjongi vloog bij een luchtaanval geheel in de lucht, een teken dat zij als munitie-opslagplaats werd gebruikt. De Noordelijke strijdkrachten schij nen zich overigens te hergroeperen voor een volgende geconcentreerde aanval op de Amerikaanse en Zuid- Koreaanse stellingen. ZWARTE LIJSTEN EN GRUWELDADEN JG"OG STEEDS houdt de stroom van vluchtelingen uit het door de N.- Koreanen bezette gebied aan. Men moet de berichten der vluchtelingen met enige reserve nemen, doch in hun grote geheel zijn zij zeker wel waar. Bij hun intocht in Seoul hebben de communisten onmiddellijk de rege ringsgebouwen bezet alsook alle bank en kantoorgebouwen. Zij hebben de gevangenissen open gezet en de hier mede ontslagen politieke gevangenen officiële ambten gegeven, waardoor zij volop gelegenheid krijgen hun haat en wraak naar willekeur bot te vie ren. Zij hebben hun vijanden aange klaagd en de ergste wreedheden wor den bedreven. De communisten hadden lang van te voren aangelegde zwarte lijsten en wie daar op voor kwam werd, als zij hem of haar konden vinden, geëxecu teerd. Vooral tegen de vrouwen en familieleden van de officieren, de po litie en regeringsambtenaren zijn zij vreselijk te keer gegaan. Vrouwen werden met bovenlijf en voeten aan twee jeeps gebonden, die daarna in tegengestelde richting trokken, waar door de lichamen uit elkaar werden gerukt. Het aantal slachtoffers is bij geen honderden of duizenden te schatten. Gas en electriciteit is er slechts in (Speciale correspondentie) EN VAN JE HELA HOLA, houd er de moed maar in!" Dat liedje zullen we veel horen vandaag. Het is ook traditioneel Vierdaagse-weer vandaag, heet en onbarmhartig. 59 zijn er uit schrik voor de blauwe hemel maar thuis gebleven. 61 gaven het de tweede dag al op. Maar de rest loopt zingend over de zonnige heuvels, 6540 in getal. WAT staan er mooie meisjes langs de kant" is een nieuw liedje van de 55-tigers voor de eenzame stuk ken, waar ze zonder de dames zijn, die 40 lopen. We rijden voor de frissigheid in 'n jeepje van de politie vandaag. Er zijn mensen met blaren en mensen met dorst, er zijn niet meer uitvallers dan normaal, we horen de gewone lied jes, we zien dezelfde troepen als gis teren en er is nog niet de spanning van de laatste dag. Het opwaaiende zand geeft alle mense>- -enzelfde ge zicht en dezelfde bei en allemaal doen ze het voor hun plezier. Er is een speciale dag voor de pers vandaag. Wij komen ze allemaal te gen in een grote bus. Met enige spijt verlaten wij ons jeepje in de hoop, dat het zien van collega's ons enige inspiratie geeft, maar ze zijn allemaal onder het zand bedolven. Tot we in Groesbeek door pastoor Pijnenburg ontvangen worden. Het is een echte sportman en bij de Bosschenaren wel bekend. We praten nog met kapitein Cam- maert, die ons vertelt wat een zor gen er aan besteed zijn om'het ver keer behoorlijk te regelen. Dan be gint het muziekkorps dat tegenover de kerk is opgesteld zo daverend te spe len, dat we het verdere gesprek moe ten staken. Het is hier een gezellige drukte. Half Groesbeek heeft zijn meubilair buiten gesleept om er de hele dag op te kunnen zitten kijken. BEDDEN EN SCHERMEN WE BESLUITEN eens achter de schermen te gaan kijken. Over ste Molenaar leidt ons rond door de kazerne, waar voor 1100 deelnemers extra eten wordt gekookt. Dat is een hele zorg. Nijenhuis, die over de sla gerij gaat, ligt nu, terwijl de hele stad vol tippelaars en kijkers is, rustig te slapen. Maar vannacht werkt hij met de koks om al het eten klaar te ma ken. Ja en voor de Engelsen is er een apart ontbijt met „ham and eggs". De Fransen eten helemaal geen aardap pelen, maar krijgen brood bij hun eten; ze zullen de wijn wel missen. Maar luitenant Jansen heeft voor de luchtvaarttroepen een nieuwe drank uitgevonden, die de buitenlanders best bevalt. Het is een combinatie van melk, eieren, cognac en suiker; stierenmelk noemen de soldaten dat. En de Engelsen willen altijd maar meer van die bullmilk, daar houd je het best op uit, zeggen ze. EN AAN DE VIERKANTE TAFEL BOTERT HET BEST JJAAR ZITTEN Amsterdammers, Belgen, Fransen en Luxembur gers heel vrolijk samen te eten. Geen taal of politiek die hen nog scheidt. Vannacht om een uur zullen de Ne derlandse jongens voor de laatste maal de lunchpakketten gaan klaar maken; vier boterhammen per man eten ze maar, maar drinken des te meer en 's avonds is het menu lichte Of VIERDAAGSE 'VIERDE MARSDAG 28 JULI 1950 kost, frisse groente, veel soep en veel pap. Overste Winkel van de artillerie-op leiding uit Breda laat alleen maar de grondstoffen uit de kazerne komen. Breda kookt zelf op benzinevergas sers. Dat doen ze ieder jaar vertelt luitenant Jansen. Als we de kazerne verlaten komt juist het muziekkorps van de lucht vaarttroepen aan. Precies op de maat gooien ze hun hoorns en trommelstok ken in de lucht om ze bij de volgende toon weer op te vangen. Woensdrecht en Gilze-Rijen marcheren er keurig achteraan. Het is vijf uur en door de hitte van vandaag komen de meeste troepen nu pas binnen. Toch zijn er nog niet veel uitvallers. Bij de politie hebben drie ASmsterdammers het op gegeven. Alle andere troepen bleven voltallig en E.M.B.E. nog een dag en je hebt de medaille; maar voorzich tig, de laatste loodjes wegen het zwaarst! Morgen gaan zeven Nederlandse Ministers te Oostende confere ren met Belgische collega's. Onder die zeven zijn er vier van de Partij van de Arbeid. We weten niet, hoe de heren naar Oostende reizen, per auto of per trein. Doen ze het per auto, dan zou het kunnen ge beuren, dat plotseling ergens op Belgisch grondgebied hun banden aan flarden zullen geraken, omdat er kopspijkertjes op de weg zijn gezaaid. Doen ze het per trein, dan zouden ze wel eens een ont- sporinkje kunnen beleven, omdat er een bom is geplaatst of rails zijn losgeschroefd. De heren moeten dan niet mopperen. Want dit zijn uitingen van een spiksplinternieu we democratie, waarop hun Belgi sche geestverwanten zeer groot gaan en waarover het eerste woord van afkeuring in hun eigen pers nog moet worden vernomen. Deze spiksplinternieuwe democratie er kent de langs regelmatige electo rale en parlementaire weg tot stand gekomen besluiten niet. Deze spik splinternieuwe democratie laat bij monde van de nationaal secretaris van de Socialistische Vakvereni gingen horen: „Voor het onder houd der mijninstallaties wordt niet gezorgd. Wij zullen de mijnen onder water laten lopen, ineen stortingen laten plaats vinden. Wij hebben plechtig gewaarschuwd. Neemt men ons niet ernstig, des te erger. Vanaf heden hebben de woorden opstand en oproer een practische betekenis voor ons. Wij zullen die woorden iedere dag ge bruiken." Deze spiksplinternieuwe democratie aanvaardt de hulp van de zich opdringende communisten gaarne. Ze streeft hen zelfs voor bij in het onbeschaamd goedkeu ren van gewelddaden in de politie ke strijd. De grote man Spaak gaat vastgepakte saboteurs voor het ge recht verdedigen. Deze spiksplin ternieuwe democratie brult „Ge stapo", als de politie misdadigers tegen wet en orde tracht op te spo ren door het doen van huiszoekin gen. Ze belemmert de goede parle mentaire gang van zaken door eeuwig te blijven zagen over steeds dezelfde (kwesties. Kortom, ze deinst er niet voor terug in een tijd vol van toespitsing der tegen stelling democratie-communisme aan het communisme de beste kansen te bieden voor het laten springen van een schakel in de West-E'uropese eenheid. yye constateren dit alles waarlijk niet voor ons genoegen. Want. deze spiksplinternieuwe democratie is symptoom van een oude kwaal We hadden gehoopt, dat het Euro pese socialisme door de na-oor'ogse ervaringen volledig genezen was van zijn revolutionaire kanker cn een betrouwbaar bondgenoot zou vi rmen xn de strijd tegen het op- dungende communism-. Het Bel- g.'n he socialisme is dit vertrou wen volledig aan het verspelen. En het feit, dat het Nederlandse so- c'alisme geen afstand neemt van. c eze bedroevende ontwikkeling, in tegendeel door bepaa'.de uitla'in gen zijn sympathie er-oor niet san verbergen, moet wel tot nadenken stemmen. De oude Kwaal is hier blijlkbaar rok nog niet. geheel ge nezen. Heel jammer! TN AANSLUITING op het bericht be- treffende de opkomst-oefening van één dag voor personeel van de 7 De- cember-divisie en van de Tweede di visie, wordt er door de legervoor- lichtingsdienst de aandacht op geves tigd, dat de oproep hiertoe niet per radio, doch uitsluitend schriftelijk en tijdig tevoren zal geschieden. Oproep per radio gebeurt uitslui tend voor het personeel van enige van de 22 compagnieën. TN DE RIJN nabij Wageningen zijn bij het baden verdronken, de 16- jarige scholier J. Wolters en zijn 19- jarige broer P. Beide zijn zoons van een gemeente-ambtenaar uit Wage ningen. Zij konden niet zwemmen. Een tragische bijkomstigheid is, dat de oudste zoon uit dit gezin in Indo nesië is gesneuveld. JJET was alweer héél lang ge leden, silnds een Nederlander in 'n étappe op een ere-plaats kon eindigen. Wim de Ruiter heeft gisteren deze prestatie ver wezenlijkt; hij werd zesde in de moordend-hete rit van Perpig- nan-Nimes (215 k.m.) Hulde voor deze eenzame im de Tour, want nu Frans Vos óók op heeft gege ven, is de Rotterdammer Neer- lands enige vertegenwoordiger geworden. Wat echter nog nooit in een Ronde van Frankrijk gebeurde, is ook gisteren geschied: de Noord-Afrikaan Molinès kwam zegevierend over de eindstreep en daarmede zette hij al degenen met beschaamde kaken, die reeds zovelp jaren de draak met deze Noord-Afrikanen hebben ge stoken.... Maar het zat 'm dan ook alleen in de verzengende hitte, welke gisteren de Tour-karavaan heeft geteisterd, een warmte, die juist een kolfje naar de hand was van de 22-jarige Algerijn!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1