Z -VLAANDERE Arommt Cetoex Het Hulsterse muziekfestival Voorkom tandbederf: De Eenzame Vallei HOLLVWCOD RADIO DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 26 JULI 1950 TERNEUZEN HULST Opening Polderhuis Vrije van Sluis Regen was meermalen spelbreker Verbroken fusie Zondebok D«e Ypelaar in gebruik genomen BENOEMING LEDEN VAN DE DIJKRAAD Benoemd tot lid van de dijkraad van: de Cal. polders Ser Lippens c.a.: H. de Regt-Huijssen te Ter- neuzen als vertegenwoordiger van het waterschap Zuid-Kats, St. An na en Sparks; de Cal. polders Ser Lippens c.a.; J. Dieleman Zz. te Zaamsiag als vertegenwoordiger van de Margarethapolder; de Cal. polders Ser Lippens c.a.: J. J. Huijssen-de Bruijne te Terneuzen als vertegenwoordiger van die cal. polder Ser-Lippens; de Cal. pol ders Ser-Lippens c.a.: J. W. Scihee- le te Boschkapelle (Vogelwaarde) als vertegenwoordiger van de Van Lijndenpolder; de cal. polders Ser- Lippens c.a.: C. P. de Putter te Zaamsiag. als vertegenwoordiger van de Nieuw-Othenepolder; de Cal. polders Oud-Kempenshofste- de en Mogershil: C. van Putte Wzn te Stavenlsse, C. M. A. Steendijk te Stavenisse, beiden als vertegen woordiger van het waterschap Sta venisse. GESLAAGDEN MULO A Op het te Bergen op Zoom ge houden eindexamen Mulo A slaag den: Sylva Peeters en Trees Kindt, Sas van Gent; Bea Vael, St. Jan steen; Greta Staal, Graauw; Ma ria Mariman, Lamswaarde; Rosa Boddaert, Overslag; Adri van Den deren, Nieüw Namen; Riet Buys- rogge Corry Burm, Annie Henze, Aug. de Block en Henny de Co- nink te Hulst. „Voor het kind". De heer N. G. M. Collette van de Stichting „Voor het Kind", hield in hotel Rotterdam een lezing met lichtbeelden over de nood waarin vele duizenden kinderen vam ons volk verkeren. Eén van de bronnen van inkomen voor de vereni gingen cïie zich bezig houden met de leniging van deze noodi, wordt verkre gen uit de opbrengst van die verkoop van de postzegels en kaarten „Voor het Kind". Vooral de inschakeling van de jeugd en hun onderwijzers en le raars bij de komende Kindierpost- zegelactie werd door de spreker be handeld. DE OPENING VAN DE FEEST- EN WINKELWEEK Zaterdagmiddag om 2 uur vindt op de Scheldekade de start plaats van een oriëntatierit voor auto's. Het maximum aantal deelnemers is be paald op 100. Als prijs iS een wissel beker beschikbaar gesteld. Wie de beker tweemaal in totaal wilt, mag deze houden. Met deze oriëntatierit wordt de Feest- en Winkelweek ge- vpcj.d BURG. STAND Geboren: Carola d. v. P. de Calu- we-de Moor; Cornelis z. v. J. de Man- Verhage; Adrians d. v. J. Rouw- Neels; Pieter z. v. A. Dourleijn-v. d. Wolde; Maria-Goretti d. v. J. Kerre- mans-Rammeloo; Johanna d. v. C. de Haan-v. d. Steen; Suzanna d. v. A. de Putter-De Bruyne; Johan z. v. W. v. d. Voort-Wolf. Huwelijksaangiften: A. v. d. Broeke 24 j en J. 't Gilde 22 j.; M. de Feyter 25 j. en W. Dekker 20 j. Overleden: M. Pastijn 85 J. d. T. P. Pastijn-Pieters. Vierde lustrum. Op 29 Juli a.s. zal de Chr. Gymnastiekver. E.M.M. 20 jaar bestaan. Sas van Gent DE EERSTE REIS VAN DE K.A.R. 's Morgens half 5 startte de volge laden bus die in de Zandstraat de eerste leden van de Katholieke Arb. ReiSkas had opgenomen, aan de Markt. In Breda werden de Zondagsplichten vervuld en vandaar ging het naar Sanatorium Berg en Bosch, waar en kele patiënten uit de gemeenten Sas en Westdorpe werden bezocht. Via Paleis Soestdijk trok men naar een Baarn's hotel waar de inwendinge mens werd versterkt om daarna fiet einddoel Amsterdam te bereiken. Een tocht door de grachten en havens viel bizonder in de smaak. Scniphol was de volgende stop plaats, waar een rondgang werd ge maakt, waarbij een gids interessante uitleg gaf. Voor dat verder naar het Zuiden werd getourd, werd Den Haag nog bezocht alsmede Breda, waai nog een laatste koffie werd ge dronken. Via Antwerpen dat bijna uitgestorven leek, ging het huis waarts, tevreden over het genotene. Triduum. Van Donderdag 27 t.m. Zondag 30 Juli wordt in onze pa rochie een triduum gehouden. hopen welke juist bij het begin vam de Zeestraat aan de linkerkant zijn neergegooid. Aan de rechterkant heeft men verle den jaar een gazon aangelegd, dat 'n zeer goede indruk maakt. Kunnen de vuilnishopen aan <fe andere kant nu ook eens worden opgeruimd. Geslaagd. Voor het practójkdiplo- ma boekhouden slaagde onze stadge noot dhr. M. de §met. Zv'ddorpe Axel TEGENSTELLINGEN. Als men vanuit Zuiddorpe naar Axel rijdt wordt men onaangenaam getroffen bij het zien van de vuilnis- Geslaagd. Te Breda slaagde voor eindexamen MULO de Zuiddorpenaar Willy de Clercq, leerling van St. Louis te Oudenibosch. DUIF MET TWEE KOPPEN Hoort men wel eens gewag maken van kalveren met zes poten, drie ogen of nog andere abnormaliteiten, ver meldenswaard lijkt ons ook een dui- venjong met twee koppen en twee hal zen. zoals dezer dagen op het duiven hok van R. de Vos is uitgekomen. Het diertje had veel bekijks doch leefde slechte zeer kort. Prijsbdüing. Aan de prijsbolling gegeven in café Centraal bij Pr. de Smet namen 33 bolders deel. De uit stag was als volgt: 1 J. Sloek, A. Ma thijs, Fr. Moerdijk; 2 Fh. Wijngaerdt, Ph Vakke, R. Coppieters,; 3 Em. Cro- nenburg, A Migom. Ph. v. Damme; 4 Aug. de Block, Al Coone, René Crö- nenburg. De uitslag van de prijsbol ling in café de Block met 20 spelers was: 1 A. de Block, F. Moerdijk, 2 R. Steel, R. Onghena. Ieder een K.G. paling. VERGADERING VAN DE K.O.B. In hotel „Het Bonte Hert" had de afdelingsvergadering van de K.O.B. afdeling Hulst plaats. Als voorzitter Geerards om 3 uur opent blijkt dè vergadering uitzonder lijk druk bezocht. De nieuwe geeste lijke adviseur, de zeereerwaaxde heer H. van Loon begint dan met gebed. In zijn openingswoord feliciteert de voorzitter de pas geslaagde collega's en heet hen welkom op deze vóór hen eerste vergadering. Vervolgens spreekt hij enkele toe passelijke woorden aan het adres van de nieuwe adviseur. in wie hij een goed en ijverig medewerker hoopt te vinden. Hierna komt het St. Antoniusfonds ter sprake. Onnodig dit fonds, dat ten doel heeft, collega's in nood te steunen, verder aan te bevelen. Toch is de bijdrage verre van algemeen; per school berekend zelfs slecht. Re den waarom door Hoofdbestuur wordt voorgesteld het fonds een bedrag van f 1500 voor het lopende Jaar te geven, waardoor de nood voorlopig gelenigd zou zijn. Er worden plannen geopperd om een vaste bijdrage per lid in de contributie te verwarken. Als men er niet in slaagt door vrijwillige giften de werkzaamheden rnogsiljk te maken, zal men inderdaad die weg op moeten. Daarna komen de recollectie-dagen ter sprake. Meegedeeld wordt, dat pa ter Dekkers, wiens laatste reoollectie iets keurigs was geweest, zich opnieuw disponibel heeft gesteld. Hierna krijgt de nieuwe adviseur 't woord. Hij begint met mede te delen, dat zijn benoeming hem werkelijk ge noegen had gedaan. Hij belicht de grote en verantwoordelijke taak van de onderwijzer, die de drager moet zijn van de goede van God ontvan gen ideeën, om die te plaateen tegen de achtergrond der slechte ideeën van de moderne wereld. Hij acht zich ge lukkig in dezen te mogen meewerken en zal alles doen om zich zo goed mogelijk van de hem opgelegde taak te kwijten. Hierna werd nog gesproken over een uitstapje, dat gemeenschappelijk zou Worden gemaakt, waarna de heer Tim. mermans uit Nijmegen 'n lezing met lichtbeelden gaf over „De geheimen van het handschrift". EXAMENS LEERLINGMONTEUR Onder zeer grote belangstelling van de zijde der garagehouders is aan de R. K. Ambachtsschool het examen afgenomen voor leerling-monteur.. Het resultaat was als volgt: Voor praktijk en theorie leerling monteur slaagden: D. Bolsens, A. G. Hoye, Th. J. van ïmmerseel, P. L. M. Kindt, ,P. A. van Laere, K. A. van Overmeiren A. F. de Schepper, L. Schuerman, en J. A. de Smit. Voor praktijk: E. P. J. de Booy, L. H. M. Hamelink, W. van Heese, J. P. Ronken, H. M. Stevendaal, Voor theorie: J. E. M. van Water schoot, P. A. J. de Wind. Afgewezen: twee leerlingen. Voor hulpmonteur: G. L. Hemelaar, J. A. de Kort en A. D. Borggrave. St. Jansteen HET ZILVEREN PATROONSFEEST Het programma voor Zondag 30 Ju li ter gelegenheid van het 25-jarig feest van pastoor J. Preyers ziet er als volgt uit: 10 u. plechtige H. Mis uit dankbaarheid. Voor de Mis wordt de pastoor van de pastorie afgehaald door bruidjes terwijl de Jeugdbewegin gen een erehaag vormen. Gezongen wordt de Mis Infante Jesu van Refici en Te Deum van H. Andriessen. onder leiding van de heer W. Bartz. Na dë Mis begeven de pastoor, bruidjes, ge nodigden en erecomité zich naar de pastorie. Direct hierna begint om 11,30 u. zanghulde door kinderen; 1.45 u. receptie op de pastorie; 2.30 u. plech tig Lof; 3 u. Serenade door de R. K. Harmonie; 6.30 u. De ijver voor uw huis, openluchtspel door de R. K. to neelvereniging „St. Jan", met mede werking van het gemengd zangkoor St. Cecilia. Regie: drs. L. Lockef eer. Vooraf houdt de pastoor-deken van Hulst hierop een inleiding. Alle parochianen worden verzocht de dag met een H. Communie te be ginnen en voorts de feestelijke sfeer te verhógen door het uitsteken van de vlag. Onderscheiden Door het Bureau van Onderscheidingen van het Minis terie van Oorlog werden aan de he ren J. Franoken en J. Strobbe alhier de onderscheidingen resp. van „Orde en Vrede" en het „Oorlogsherinne- ringskruis" uitgereikt. Burgerlijke Stand Gehuwd: N. J. Rijk 32 jaar en M. A. Francken 28 jaar; R. F. de Rijcke 28 jaar en M. 6. de Groene 25 jaar. Graauw (Advertentie) door Vitamine-Tandpasta hrtuben a 60 en 80 ei. bij a He apotii. en ófog. VISWEDSTRIJD De Graauwse visclub De Platte Pen gaf haar jaarlijkse visfestiin. Af en 'toe een regenbui en een najaars stormpje maakten de weersomstandig heden niet uitermate gunstig om een trip naar Graauw trè wagen. Toen de stdet zich met muziek voorop om ruim 2 uur naar het sport veld begaf om daar een voetbalwed strijd te spelen tegen de Hulstersë vissers, de mannén van de Buiten vest, was er minder belangstelling dan verwacht was. De wedstrijd toonde, dat vele hengelaars, ook wél eens tets meer hadden gedaan dan hengelen. Het einde kwam met 2—1 voor Hulst, Ideaal visweer was het helemaal niet. Het moet in onze kreek wel erg stil zijn geweest. De vis liep niet! "t Is toch te gek, dat met ruim 60 hengels in meer dan IVa uur slechte 6 palingen konden worden ge vangen, die de vereiste 28 c.m. haal den. De prijzen waren achtereenvol gens voor: j. v. d. Vijver Giraauw, J. Boone Hulst, A. Vertenten Club Vo gel, Aug. v Gijsel Graauw, Th. de Kort Vogel'en R. Knidt van Graavw. ZANOBFRGSE FIETSCLUB OP STAP Zondag maakten d.e leden van de Zandbergse fietsclub Prins Bernhard, vergezeld van hun dames hun jaar lijkse trip per autobus. Dit keer ging men naar Amsterdam. Er werd een bezoek gebracht aan Schiphol, waar enkele buurtbewoners toonden ook de lucht in te durven, door een rond vlucht te gaan maken. Zeer feat, maar ook zeer voldaan kwam het gezelschap thuis. Boschkapelle EERSTE PLECHTIGE H. MIS VAN PATER DE SCHEPPER. Onder grote belangstelling droeg die eerw. heer A. de Schepper C.M to parochiekerk zijn Eerste Plechtige H. Mis op. Reed® 's Zaterdags was het n druk te van belang in Boschkapelle. De buurt was druk in éte weer, om de straten een feestelijke aanblik te ge ven en de ouderlijke wonmg van die neomist werd omgetoverd tot een kleine kapel. Zelfs de toren ontbrak niet en 's avonds onder het liteht van schijnwerpers bood het geheel een sprookjesachtige aanblik. Ook aan de versiering in de kerk werdén korten noch moeite gespaard. Het priester koor was een waar bloemenparadijs en de pas voltooide muurschilderingen vormden een prachtige omlijsting. Een stoet van bruidjes het buurt- comité, en de assisterende geestelij ken kwamen de neomist aan de ouderlijke woning afhalen. Door de feestelijk versierde straten trok pater de Schepper met zijn talrijke familie leden naar de kerk. Geassisteerd door de oud-pastoor van Boschkapelle, pastoor Jacobs en door pater D. Jansen, een dorpsgenoot van de neomist, droeg pater de Schep per de plechtige H. Mis op. Pastoor Mangnus van Nieuw-Namen de eerste priester dit Boschkapelle, hield de feertpredicatie. Het koor voerde op zeer verdienstelijke wijze de 2-stem- mi'ge mis „Missa Octawa ih honorem S. Angelae Mericiae" van Elbertus Franssen uit. Na de H. Mis werd de cantate „Tu es saceodios in aeternum" van Edwin de Fries gezongen. Van 1 uur tot 2.30 uur werd in het parochiehuis een druk bezochte recep tie gehouden. De voorzitter van het buurtcomité, de heer G. de Bakker, sprak de neomist toe en bood de ge schenken van de parochie aan: een schrijfmachine, een lederen actetas en tal van fraaie bloemstukken. De mis-lenaaikring van Stoppeldijk bood een kazuifel aan. Ook van de familie mocht de neomirt vele fraaie en nuttige cadeaux, waaronder «en fiets, in ontvangst nemen. Pater de Schepper dankte allen voor de betoonde belangstelling, in het bijzonder het actieve buurtcomi té. Het feest werd verder in <Ie fa miliekring doorgebracht. Stoppeldijk Geslaagd. Onze dorpsgenoot Ro bert Mel, behaalde in Bergen op Zoom hei Mulo diploma A. Overslag Jubileumschieting Ter gelegen heid van het 50 en 80-jarig jubileum als schutters had alhier Op het schiet- téreeln een prijsschieting plaats waar aan niet minder dan 111 schutters deelnamen. Dé Jubilarissen waren de heren L. Verstrepen en L. van Holle, resp. 80 en 50 Jaar schutter en lid der vereni ging St. Sebastiaan te Overslag. Aan de jubilarissen werd hulde gebracht in het verenigingsgebouw alsmede op hét schletterrein. De hoogvogel werd afgeschoten door de heer René Wil- lems van de Langeleede welke tevens nog een kleine vogel wist mede te pikken. Na de schieting werden nog enige gezellige uurtjes in hét vereni gingsgebouw doorgebracht. Prijsschieting Tijdens de jubile- umschietlng op de staande wip werd alhier eveneens een schieting gegeven voor de schutters op de liggende wip in het lokaal bij Camiel Ooone. Aan deze schieting namen ook nog 68 schutters deel, zodat Overslag door niet min<jer dan 160 schutters werd bezocht. De hoogvogel Werd afgescho ten door de heer René la Heijne wél ke op het ogenblik wel één der beste hoogschutters uit de omtrek is. Koewacht Arm gebroken De heer O. liep bij het verrichten van zijn werk op het landbouwbedrijf een ongeval op, wat hem een gebroken arm kostte. Naar Halle Een gezelschap dorps genoten bracht o.l.v. kapelaan van Wezel een bezoek aan een Mariaspel te Halle (B.). Nogmaals Inghels In een course voor nieuwelingen te Berlare (B.) wist onze dorpsgenoot wederom te zegevie ren. met niet minder dan 2(4 minuut voorsprong. PEN groot aantal genodigden heeft de dijkgraaf van het Vrije van Sluis, de heer C. M. van der Broecke welkom geheten in café Vuyster bij dé opening Van het Polderhuis van dit waterschap, die Dinsdag j.l. geschied de. Speciaal de commissaris der Ko ningin. Jhr. Mr. A. de Casembroot, leden van Ged. Staten, het bestuur van de polder Walcheren en W. Z. VI. burgemeesters werden in zijn be groetingsrede verwelkomd. Na een rede van de dijkgraaf voer de de commissaris der Koningin het woord. Deze spreker belichtte de gro te waarde van een kantoorgebouw voor het waterschap. Mr. K. Hoekzema burgemeester van Oostburg sprak daarna. Na mens de hoofdingelanden sprak no taris J. Mijs, daarna de heer L. van Dijk, directeur van de rijkslandbouw- winterschool. Gesproken werd verder dóór Mr. D. R. W, Graaf van der Lynden. De heer Van HoOtegem sprak namens de vereniging van B. S. en O., terwijl de initiatiefnemer van het waterschap, de heer J. L. Le Ole: -q eveneens enkele woorden sprak. De genodigden begaven zich daarna naar het polderhuis, waar de com missaris der Koningin de sleutel ont ving en de deur opende. Na bezichti ging en het drinken van de ere-wijn werd een tocht gemaakt naar de zee wering De Groede. f)NZE hoop is niet verwezenlijkt. Na een Zaterdag met weer vol zonnestralen, volgde een Zondag waar op de regenstralen af en toe de eerste viool speelden. Zo werd het Hulsterse festival niet wat er 'van verwacht werd. Wel waren de muziekgezelschappen present, maar het dreigende weer was oorzaak dat de belangstelling van bui ten Hulst zeer miniem was. Van Hulst ware® het ook hoofdzakelijk de echte muziekliefhebbers (en dat zijn er ge lukkig nog al wat), die op de Markt aanwezig waren. Toch moesten de gezelschappen wel eens voor een zo goed als leeg markt plein spelen, ais een flinke regenbui zo nu en dan de luisteraars verdreef. Het was droog toen de gezelschap pen het festival openden met een rond gang door de straten en vele belang stellenden waren aanwezig toen hier na de gezelschappen gezamenlijk de mars „De goede oude Tijd" speelden, wat een machtige indruk wekte. Maar zoals gezegd, de nu en dan neerval lende regenbuien hadden het aantal luisteraars spoedig gedund. De fanfare „Vrijheid Eendracht" van Lamswaarde zag bij haar concert in de vooravond een deel van de belang stelling teloor gaan door de regen. Ook „Weldoen door Vermaak" zag een gedeelte van haar slotconcert in het water vallen, maar toch dank zij de goede faam van dit gezelschap was de belangstelling groter dan zij deze dag al geweest was, vooral na de pau ze, toen het weer iets opklaarde. Sluis EEN ZILVEREN SLUIZEN AAR. J. van Hal, 26 jaar bQ I. en A. Op Dinsdag 1 Augustus hoopt de heer Jac. van Hal <fe dag te herdenken waarop hij voor 25 janr to dienst trad der Invoerrechten en Accijnzen. Op jeugdige leeftijd teerde de jubi laris Sluis kénnen in diénst van de P.T.T. en reeds toen heeft hij door zijn vlug en accuraat wérk de bevolkihg o!r zi vo ot zich gewonnen. Bij de dienst der I. en A. werd hij aangesteld Op 1 Augustus 1925 met Standplaats Hoensbroek. 1 Mei lr werd hij verplaatst naar IJzendijke. terwijl zij.n verplaatsing naar Sluis volgde op 16 Augustus 1927. Hier heeft hij met ijver en plichts betrachting zich gewijd aan de dienst der en A. doch had daarnaast altijd opch ogen eh hart voor de plaatselijke belangen, waardoor hij als het ware met Sluis is vergroeid. Als harstochtelijk jager heeft hij tussen zijn drukke werkzaamheden menig haasje neergelegd, alhoewel hij wel eens op wat anders schoot dan edel wild. Ook als visser, imker, tuinier e.d. kan hij menig liefhebber een lesje lereh. De plaatselijke vereniging V.V.V. heeft ook aan zijn onvermoeide ijver, vooral na de bevrijding, veel te den ken. Nooit was hem iets te veel en als het het belang van Sluis gold, kon bij hem alles. Breskens Schoolreisje De leerlingen der hoogste klassen vail de openbare la gere school maakten een schoolreisje naar Rotterdam. Een bezoek werd ge bracht aan de tentoonstelling Rotter dam—Ahoy en de dierentuin. Schaken In het aan het Jubile- umschaaktournooi te Ostende verbon den blindtournooi wordt ook deelge nomen door de heer J. L. Woudstra uit Breskens. De uitslagen van de hierin tot nu toe gespeèlde wedstrij den luiden: Dr. GesquièreJ. L. Woudstra »/2- Dr. Gesquière—O. Roosèeel l—O; F. TeetaertO. Rosseel 10. Tholen TERWIJL in de namiddag op de Markt het ene concert het andere opvolgde, werden ondertussen de oe- sturen van de deelnemende muziekver enigingen ontvangen door het gemeen tebestuur, vertegenwoordigd door Jé burgemeester en wethouder E. Locre- feer en door het bestuur van V.V.V. Deze ontvangst vond plaats in het St. Aloysiuspatronaat, daar het stadhuis door restauratie niet beschikbaar is. De burgemeester dankte in zijn wel komstwoord het bestuur van V.V.V., dat in zijn activiteit oos een plaats ingeruimd had voor de muziek Het stemde hem tot vreugde dat mcerderè naburige gezelschappen zich hier sa men bevonden en zich zo aan elkaar konden toetsen. Hij drukte de hoop uit dat zij eensgezind hetzelfde doel zouden nastreven,n.l. aan de mensen goede muziek te brengen. Spr. zag in de muziekbeoefening, evenals in de sport, ook een goede leerschool om *ich verdraagzaamheid en aanpassings vermogen eigen te maken. Het stemde volgens hem tot tevredenheid, dat on danks de radio, nog steeds een grote belangstelling blijkt voor de muziek van eigen mensen. Hij hoopte dat ook de Jongeren zich ook tn de toekomst zul len blijven interesseren voor de muziek. De heer Lboff, voorz. van V.V.V. dankte het gemeentebestuur voor zijn bereidwilligheid aan deze dag mede te werken en voor dit blijk van "begrip, dat gemeentebelang en belangen van V.V. V. samengaan. Hierna werd een heildronk uitge bracht. De heer Blommaert van Clin- ge dankte voor de gezellige ontvangst en drukte de hoop uit, dat allen weer present zouden zijn, als een beroep op hen zou worden gedaan. Voorzitter Geeraerds van Koewacht wees op de plaats van Hulst als cul- DOOR PETER B. KYNE. 11) „Alle grond, genoemd in de anten, die in 1873 door mijn grootvader Pier re Lanier bij het Hof van de staat California opgemaakt zijn en bekend staan als de „Moeras en Ondergelo pen land-acten" Ik verlang dat al mijn rekeningen voldaan zullen worden door mijn exe cuteurs en ik wijs als mijn executeurs aan de voornoemde Thamos Harmon en, Janet Corliss. Ik verlang verder na mijn dood begraven te worden op het familie-graf der Landiers aan de zijde van mijn vader. Mijn Indianen vertrouw ik toe aan de zorgen van voornoemde Thomas Harmon en Janet Corliss en verlang, dat zij hen aan hét werk zullen hou den en op dezelfde manier voor ze zullen blijven zorgen, alsof ik het zelf gedaan zou hebben." „In het bijzijn van getuigen heb ik hier getekend de 5de November 1930." Hij lag na deze krachtinspanning enige ogenblikken uitgeput. Toen ver volgde hij: „Ga naar de keuken en neem de huistelefoon, je belt twee maal en dan vraag je Andy Martin aan de telefoon. Andy is nog niet helemaal genezen van een gebroken been, maar hij kan toch al een eindje lopen en een auto besturen. Je zegt hem, dat hij de wagen van Harmon neemt en naar Simmons-Meadow gaat en van daar Carmody en Yates bij je brengt, ik heb ze als getuigen nodig voor "t testament en ik heb ze van avond nog nodig, want morgen ben ik misschien al aan het ijlen." Janet gehoorzaamde hem onmiddel lijk en zij bleef op de veranda wach ten tot zij de auto zag vertrekken. Zij ging terug naar de ziekenkamer en zei Lanier dat zijn bevelen uitge voerd waren en dat de man al on derweg was. Zij deed nieuw ijs in de zak en plaatste deze weer op zijn hoofd. „En nu, voor ik je verbied om nog een woord te zeggen, moet je me toch eens vertellen, waarom Je mij, een volkomen vreemde, tot èèn van Je erfgenamen maakt." „Omdat jij als vreemdeling, Jouw st mijne te redden. En als jij zorgeloos en edelmoedig met leven waagde om het Je leven kan zijn, dan kan ik het wel met een stuk land zijn, of niet? Jj beschermde ine met je lichaam toen ik hulpeloos was. Je bent dapper en de Laniers bewonderen dappere men sen, die clausule in mijn testament is niets anders dan een bewijs van mijn bewondering," „Hoeveel acres is het?" „Ongeveer 75.000 acres." Maar geef mijn cheque-boek eens dan zal ik je het bedrag voor vijf Jaar belasting geven." „Houdt Je geld. Mijnheer Lanier. Als ik het land krijg, wat tussen haakjes ik nieit hoop, dan kan ik zelf de belasting wel betalen. Ik heb hier in de buurt zelf ook nog wat land, ongeveer 6000 acres. Ik ben niet on bemiddeld." „Heeft iemand je wel eens gepro beerd te vermoorden voor dat land?" „Nee." „Zo fortuinlijk ben ik niet." ..Oeh," lachte Janeit. „Próberen ze ledereen die di+ land bezit te ver moorden?" „Ik hoop het tenminste voor Tom Harmon, niet voor U." HOOFDSTUK VUL Per slot vap rekening scheen het Janet toch toe dat Raynor Lanier niet zo'n prachtige vent was als zij gedacht had. Hij scheen zelf ook te merken dat die laatste opmerking niet was zoals het behoorde, want hij ging door. ,Je moet niet veronderstellen dat ik hoop dat jij of Tom Harmon in moeilijkheden zullen komen met c.le erfenis. To is een patente kerel en altijd een goede kameraad voor me geweest. Ik had het land ook kunnen vermaken aan een ander, bijvoor beeld aan het meisje wiens portret je in de woonkamer op tafel kunt vinden of aan één va mijn andere vrienden. En zij zouden absoluut veilig Hjn, als zij het aannamen." „Maar ik ben toch van vriendin Van mijnheer Lanier?" ,Je moet niet met me redetwisten. Je bent een meisje dat voor haar brood werkt, je bent mijn voornaam ste schuldeiser en ik wil die schuld voldoen. Ik ben evenwel niet zo edel moedig als je wel denkt. Op het ogen blik is dat land de belasting die er voor betaald moet worden, niet waard. Het zal het misschien nooit waard warden. Maar ik wil niet dat mijn dood de oorzaak is, dat Milo Landrum het fend goedkoop krijgt; als ik nu gestorven ben dan kan je wel eens met Milo gaan praten en dan kan Je voor het land een bedrag krijgen, groot loeg om de rest van je leven zonder zorg door te brengen. Eens heb je mijn leven gered en nu ben Je be zig het nogmaals te doen, hoewel ik geloof dat je het deze keer zal ver liezen." „Je moest nog eens proberen te sla pen." „Nee, ik ben nog niet klaar. Het is Milo Landrum te doen om het land, dat ik Jou heb nagelaten. Je zal zien, dat hij je de volle prijs ervoor betaalt voor hij sterft." „Dus als hij mij betaald heeft, dan moet Tom Harmon hem vermoorden." «Wordt vervolgd). tuurcentrum van Oost Zeeuwsch- V laanderen. Hij memoreerde de fusie der beide Hulsterse harmonieën. Hij was er van overtuigd dat hieruit iete goeds tot stand kon komen en dat de stedelijke harmonie eerlangs aan de spits zal staan in ons gewest. Hij dankte V.V.V. dat zij de heer Man- naert de organisatie van dit festival had opgedragen. De lieer Maönaert immers, is wel geen directeur in Hulst, maar hij heeft de leiding over de meeste muziekgezelschappen in onze omgeving. Ook sprak hij een woord van hulde tot de heer Mannaert. De heer Ivens, secretaris van de stedelijke harmonie gaf in het kort de tot-standkoming van de fusie weer. Hij gaf uiting aan de wil op tte klimmen en hij hoopte, dat ook de andere gezelschappen steeds hoger zul len stijgen. Hij sloot zich aan bij vo rige spreker in de hulde aan de heer Mannaert en uitte de hoop. dat deze zal mogen bijdragen aan de bloei van de Zeeuwsch-Vlaamse muziek. De heer van Daele, voorzitter van St. Jan, dankte de heer Mannaert voor al wat hij deed en doet voor de op bouw van de Steense harmonie. Burgemeester Truffino nam nog maals het woord em dankte de heer Mannaert voor het mooie concert van veertien dagen geleden met het Sasse gezelschap „De verenigde Vrienden". Hij vroeg zich af of het niet mogelijk zou zijn, dat bij speciale gebeurtenis sen de verenigingen samenwerken, zo dat het mogelijk zou zijn op zo'n dafc een geweldige Zeeuwsch-Vlaamse har monie te vormen. Dit lijkt hem wel te doen, Is de directeuren elkaar willen verstaan. De heer Looft deelde mede dat V. ILf£tr?chten dit van de our gemeeSter te verwezenlijken bij het a. s. bezoek van H.M de Koningin Hij noopte op de verenigingen te kindien rekenen, al V.V.V. een beroep op fjfn. doen. Zeeuwsch-Vlaanderen moet laten zien dat het iets kan pres- aSfn ,en 20 00,1 door de ïnuz.'ek me °"s S^^t meer bekend heid te geven in overig Nederland T.B.C.-BESTRIJD ING. In een gecombineerde vergadering van burgemeester en wethouders, dokters, hoofden van scholen en wijk zusters van Tholen, Gud-Vossemeer en Poortvliet, had Maandag een be spreking plaats op het stadhuis te Tholen, om een regeling te üeffen teneinde te komen tot een algemene doorlichting (Röntgenfoto) van alle inwoners dezer gemeenten. De leiding der vèrgaöèrfcvg berustte bij de Inspecteur der V egeaondheid in Zeeland dr. v. d. Bo:0n. Deze wees in zijn inleidend woord op het grote belang vóór de bèvólkir.gsgezondheid. diat van alle inwoners een foto voor onderzoek T.BC. wórdt genomen. De bedoeling is het, binnen afzien bare tijd, ceh algemeen onderzoek in te steller.. Dr. v. d. Lee verkreeg hierna het woord, en besprak de or ganisatie Welke moet worden ingesteld Wil een effectief onderzoek doel treffend zij®. De bedoeling is, dat een gemeente bestuur met afd. Groene Kruis een werkcommissie vormen, welke een aantal personen als huisbezoekers Zulten aanstellen, die de bevolking zulten Voorlichten en Wijzen Op het belang van een degelijk onderzoek. Natuurlijk zijn aan dit onderzoek vefel kosten verbonden, die Zulten worden gedragen door vrijwillige bij dragen van hen, die Zich zullen laten onderzoeken en door het gemeente bestuur. De kosten zijn per foto f 1.-85. Evenwel blijft het onderzoek primair en de betaling, ofschoon bijdragen beslist nodig zijn, bijzaak. De Volks gezondheid: gaat voor alles. J-jet lid van de Prov. Staten van Noord Brabant, de heer Radè- makers, richtte een steuncomité voor Zuid Korea op. Hij Uet publi ceren, dat met hem in dat comité zat de heer Kuipers, lid van de Bossche gemeenteraad, die bi) de Statenverkiezingen met hem op één lijst stond. Later moest echter gemeld worden: de heer Kuipers doet niet mee. En de heer Kuipers vertelde nu aanDe Waarheid, waarom hij niet meedoet. Hijia het nX niet eens met „de Ameri kaanse inmenging in de Koreaanse strijd". Kuipers heeft dan ook aan zijn fractiegenoten in de Bossche raad voorgesteld, de verbinding met de groep-Rademakers uit Roo sendaal te verbreken. Het te Wel een kortstondige fusie geweest, blijkbaar op niet erg principdéls grondslag. Want over het vraag stuk, dat momenteel de politiek beheerst, te men het gloeiend «H- In ons artikel over het Hamsteren van Vrijdag j.l. spraken wij iro nisch over die „arme Zandvoótts# zondebok". Dit heeft een leaer Rit Bergen op Zoom in het geweer ge roepen. Hij vindt, dat er terecht tegen die man te opgetreden, om dat hij een echte hamsteraar waa. Zie maar de hoeveelheden, die hij hamsterde. We merken, dat de min of meer ironisch bedoelde uitdttÉt- klng een misverstand heeft ver wekt. Laten we hier dan verkla ren; We vinden die man ook ven hamsteraar. Het Is alleen maar *x dat er momenteel tiendulaenden van zulke mensen aijtn in om land en dat het dan toch wel sneu te. als men In die menigte nu jutat uitgepikt wordt, om ais afschrik wekkend voorbeeld te dienen. Mew hebben we niet willen ueggen. KM was hier bovendien een geval zoals ook de politierechter consta teerde waarbij de opeet tot Rpb- cuieren niet aanwezig was. ws zouden zeker harder juichen, alt men zo'n speculant eens WJ de kladden nam. Dat zijn degenen- die winst willen zuigen uit nood en gebrek van de medemensen. VVWWWWWWWWli Yerseke LIMBURGSE GASTEN W*T MUZIEK Het Harmoniegezelschap „Juliana" uit Heerlen is hier gearriveerd, bi) wijze van culturele uitwisseling. De gasten, die hier 8 dagen zulten blijven werden door burgemeester Wiüeuiaen ten gemeentehuize verwelkomd „Het werk is nog niet voltooid" IJKT SEMINARIE De Ypelaar Wérd gisteren, nadat de kapel door Mgr. Jos Baeten was geconsacreerd en na dat deze in tegenwoordigheid van Mgr P. Hopmans een pontificale H. Mis had opgedragen, officiéél in gebruik genomen. De architect de heer Sa- venije overhandigde aan de Regent Mgr. P. Sweere tijdens een eenvoudi ge koffiemaaltijd, waaraan tai van geestelijke en wereldlijke autoriteiten aanzaten, bij wijze van symbolische overdracht na „een ruim zes-jarig di rectoraat" de sleutel van het gebouw. Zo is dan de Ypelaar tijdelijk in Dongen ondergebracht weer uit de as van de oorlogsbrand herrezen. De fraaie en met werken van vele be kende kunstenaars versierde gebouwen in Nteuw-Ginneken zijn de professo ren en studenten weer betreden. „Priesters en leken, vergeet de Ype laar nimmer. Het werk is nog ttiiet voltooid, ook al zijn de gebouwen gé- reed", zei Mgr. Baeten in een rede, waarin hij alle medewerkers zijn in nig gemeende dank bracht. (Advertentie) WOENSDAG 26 JULI HILVERSUM I 402 m: 16.30 v. d. Zieken 17 Voor de jeugd, 17.30 Orgelspel, 17.45 Regeringsuitrending. Ï8 Nifeutvs, 16.15 Reportage, 18.22 Actualiteiten, 18.30 Ra dio Volksuniversiteit, 10 Parlemen tair overricht, 19.13 Zang, 19.30 voor da jeugd, 20 Nieuws, 20.05 Socia listisch Cöfcimentaar, 20.15 Omroep-or- kest, köör Wx soliste. 21.15 Trilby, hoor spel, 22.15 Kwartet, 22.45 Populair-we- tenschappelijke causerie, 28 Nieuw#, 23.15 -44 Gramofoonmuziek. HILVERSUM n 298 m: 18.15 Voor de jeugd, 17 Orgelconcert, 17.45 Gfemo- fooitmuziek. 16.15 Voor de jeugd, 17.— Orgelconcert, 17.45 Gramofoonmuziek, 18 Mannenkoor, 18.30 Voor de strijdkrach ten, 1» Nieuws en weerberichten, 18.15 Boekbespreking, 19.30 Gramofoonmuziek, 16-40 Radiokrant, 20 Nieuws, 20.05 'Ifra- mofoonmuziek, 20.10 Symphonie-orkest, 20.55 Causerie over Amerika, 21.15 Vo caal kwartet, 21.30 Trio, 22 Kamermu ziek, -22.45 Avondoverdenking, 23 Nieuws 23.15 Schaakoverzioht. 23.20 Amusements muziek, 23.50-24 Gramofoonmuziek BRUSSEL 324 16.30 Zang en piano, 17 Nieuws, 17.10 Gramofoonmu ziek, 17.50 Boekbespreking. 18 Karnermtt1- Ziek, 18.15 Causerie, 18.30 Voor de sol daten, 19 Nieuws, 19.30 Kamermuzeik, 19.50 Radiofeuilleton, 20 Omroeporkest, 21 Actualiteiten, 21.16 Zang en piano, 21.45 Gramofoonmuziek, 22 Nieuws, 22.15 Klassieke muziek, 22.55 Gramoioonmuz., 23 Nieuws, 23.05-24 Verzoekprogramma. BRUSSEL 484 m: 16 Graih. 17.10 Dans muziek, 18:30 Gramof.muz., 19.45 Nieuwe 20 Symphonieconcert, 21.20 Gramofoon muziek, 22 Nieuws, 22.ÏS Jazzmuziek, 22.55 Niéuws, 23 GramOfoOnfnuZiek, 83.55 Nteuw#. DONDERDAG *7 JÜLI HILVERSUM I 402 m: 7 Nieuws, 7.15 Gramofoonmuziek, 7.50 Dagopening, 8.- Nieuws, 8.15 Gramofoonmuziek, 8.55 Voor de vrouw, 9.- Gramofoonmuziek, 9.30 Waterstanden9.35 Gramofoonmuziek. io Morgenwijding, 10.13 DansOTkest, 10.50 VOor de kinderen, II Gramofoonmuziek, 11.45 Kunst en Jeugd, causerie, 12 Lich te muziek, 12.30 Mededelingen, 12.33 In 't Spionnetjet 12.38 Salonorkest (13-13.15 Nieuws), 13.45 kiüit het geloven of niet. 13.50 Orgel en tenor, 14.15 Cause rie over hengelen. 14.30 Alt, hobo en piano, 15 Voor de zieken, 16 Omroep orkest, koor *en solisten. 17 Voor de jeugd. 17.'50 Regeringsuitzending, 18.-' Nieuws, 18.15 Sportpraatje, 18.30 PTtfrhe- nade-orkegt en solist, 19 Koorzang, 19.25 Amusementsmuziek, 20 Nieuws, 20.05 'Ac tualiteiten, 20.15 Orkestconcert, 20.45 De Vuurtoren, hoorspel. 22 Planorecital, 32.30 Philharmoniech orkest en solisten, 23.— Nieuws, 83.15 Sportactualiteiten, 23 30-24 Gramofoonmuzi«c. HILVERSUM II: 298 m. 7 Nieuw». 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Septet. 7.45 Morgengebed en liturgische kalender, 8.- Nieuws en weerberichten, 8.15 Gramo foonmuziek, 10.15 Morgendienst, 10.45 Geestelijke liederen, 11 Voor de zieken, 11.45 Gramofoonmuziek, 12 Angelus, 12.03 Septet (12.30-12.33 Mededelingen). 12.33 Orgelspel, 32.55 Reportage. 15 Nieuws en katholiek nieuws, 13.20 Gramofoonmu ziek, 13.35 Scipraan en plano. 14 Gramo foonmuziek, 14.45 Voor de vrouw, 15.30 Dubbelmannenkwartet, 16 BtfbeBeïing, 16.45 Vocaal ensemble, 17 Voor de jeugd 17.30 Sopraan en piano, 18 Gramofoon muziek, 18.15 De stem van de christe lijke vakbeweging, 18.30 Voor de strijd krachten, 19 Nieuws en weerberichten, 19.15 Cello-recital, 19.40 Radiokrönt. 20 Nieuws, 20.05 GramofoodnfuZiek, 20.15 Marinierskapel, 21 Gevarieerd program. 22 Gramofoonmuziek, 22.15 Buitenlands overzicht. 22.35 Gramofoonmuziek. 22.45 Avondoverdenking, 23 Nieuws, 23.15 TSchaakoverzicht. 23.20-24 Gramofoonmu ziek. BRUSSEL 324 m: 12 Populaire lied jes 12.15 Melodische en rhythmische mu- zfëk, 12.30 weerberichten. 12.33 Voor d# landbouw. 12.40 Melodische en rhythmi sche muziek, 18 Nieuws, 13.15 VrolKk# muziek, 14 Voor de jeugd, 15 Engelse les, 15.15 Tipica-ensemble, 15.40 Franse les, 16 Zuid Afrikaanse liedjes, 16.30 Dansmuziek, 17 Nieuws, 17.10 Gramoföon muziek, 17.15 Voor de kinderen. 18.15 Na- politaanse liedjes, 18.30 Voor de «olfia- ten, 19 Nieuws, 19.30 Zangrecital. 19.50 Causerie, 20 Verzoekprogramma, 21 Ge varieerd programma. 21.30 Pianospel, 21.45 Actualiteiten, 22 Nieuws, 22.15 Kwartet, 22.52 Kamermuziek, 23 Nieuw# 23.05-24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL 484 m: 12.05 Omroeporkest, 18 Nieuws, 13.10, 18.30, 14. 15 èn 1543 Gramofoonmuziek. 17.10 Liöhte muziek, 18.30 Omroeporkest. 19 Gramofoonmuziek, 19.45 Nieuws, 20 Gramofoonmuziek, 20.30 Hoorspel. 21.10 Gramofoonmuziek. 82.— Nieuws, 22.15 Gramofoonmuziek. 82.5* Nieuws, 23 Operamuziek, 23.55 Nieuwi. WU"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2