Golf van sabotage-daden rolt over België Amerikanen moeten verder terugtrekken in Korea WANDELAARS wekken Nijmegen uit zijn vroegste slaap 'e*ty 'vrij! De Kominform heeft woord gehouden Handelaar in blanke slavinnen gearresteerd Einde van 't K.N.I.L, STARTSCHOT VAN DE VIERDAAGSE GEVALLEN Cijfers en conclusies Devaluatie-toeslag grensarbeiders temde/ndnïi door je DAGBLAD VOOR ZEELAND tal van bommen op spoorlijnen o.a. op de lijn amsterdam-parijs Chauffeur werd bekeerd Een kortere defensie linie Mgr. van Velsen tot bisschop gewijd Kinderzitje kost niets Meisjes konden film ster" worden Meisje zag haar ver loofde verdrinken „Ministersdochter" fantaseerde er op los Bartali liet zich niet uit het veld slaan! Enkele verspreide buien HET LEGIOEN VAN 7000 IS NOG FIT uur uur t 24 uur ramma Draaibrug- gekeerd te ■ug-Aarden- rdt tijdelijk es en terug lis van bus op Zondag ir St. Anna 13.10, 18.10, uur, de ver- 9.30,13.30, 25, 14.30 en J. F. Denie ies doet en >ol icrultend- akt het niet hard, glad of ekte kleuren Ie oude kleur irol glanzend loor zeep het ot 49 37t- am 25 d 100 «tuk») t*n. Voor »lnkol«. DER STEEN doen. De plaats ang-oefeningen ze uit de ver- lie hier im:^ 'rs zeten. De Mot- ich een hoedje. ZESDE JAARGANG No. 1750 Uitgave: N.V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureau: Breda, Reigerstraat 16. Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet. f 3.90 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij niet- postbestelling) f 0.30. Losse nummers 8 cent Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt Voor God, Koningin en Vaderland WOENSDAG 26 JULI 1950 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.29 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.6Ö per m/m)Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend, in de Zeeuwse editie f 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen t 0.25 per m/m). Staatwerk 3 cenfi per m/m extra. Incasso wordt berekend. VooP prijzen van de rubriek ,,'t Kleintje" word# verwezen naar de desbetreffende rubrie& Inzendingen op advertenties, welke de uit» gevers om redenen te hunner beoordeling nie# verlangen af te geven, worden vernietigd) Bureau voor de Zeeuwse Eilanden GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon no. 102. (B ij bureau: OOSTBURG, Nieuwstraat 22, Telefoon no. 3.->). DE KOMINFORM heeft woord gehouden. Beloofd was, aan de Belgische communisten, dat bü de terugkeer van koning Leo pold speciaal getrainde oproerkraaiers en bommenleggers naar België zouden komen. Nu, deze „specialisten" moeten wel zijn aan gekomen, want er rolt thans een golf van sabotagedaden over Bel gië. Tot dusver hebben deze gelukkig geen ernstige gevolgen ge had. En even gelukkig is, dat de regering het hoofd koel houdt. Ongelukkig is echter, dat er van de zijde van de hardschreeu- wende socialisten geen enkel woord van afkeuring is gehoord over het bandietachtige werken met bommen. Dat toont toch wel sterk aan hoe zwaar de socialistische voormannen zijn verblind. Zij la ten zich op die manier voor het communistische karretje spannen. En dat is heel bedroevend! BIJ Dë sabotage-daden moeten het vooral de spoorwegen ontgelden. Behalve aanslagen te Luik. Doornik en Namen zijn ook de spoorlijnen bij Ciney (in de Ardennen) en bij Wa termaal (ten Zuiden van Brussel) ont ploffingen voorgekomen. Nabij Ciney werd het verkeer gedurende een uur versperd. De schade, die bij Water maal aan de rails werd aangericht, was zeer beperkt. In Bosvoorde (een voorstadje ten Zuiden van Brussel) zijn rails door een explosie vernield. Iets verder werd een pakje dynamiet naast de rails gevonden, dat niet tot ontplof fing was gekomen. Ook in de Noor delijke buitenwijk Schaerbeek werd op de spoorrails een niet ontploft pak springstof aangetroffen. In Quenast zijn twintig telegraaf draden doorgesneden. In Jemeppe zijn spoorrails vernield. In Roux is een mast van het electrische net opge blazen. In Brussel zijn spijkers ge strooid op een deel van de weg naar Bergen. Bepaald misdadig Is, dat Dinsdag voorwerpen zijn gelegd op de spoor lijn Amsterdam-Parijs met de bedoe ling deze lijn te blokkeren. Deze daad is gepleegd ten Noord-Westen van Brussel. Vóór de aankomst van de sneltrein konden de obstakels nog van de lijn worden verwijderd, zodat er geen ongelukken zijn gebeurd. Naast sabotage-daden komen er nog steeds stakingen voor, alleen echter in het Walenland. De regering is niet voornemens deze stakingen onwettig te verklaren. BEWAAKT PARLEMENT ^EER RUMOERIG is het gisteren in het parlementsgebouw toegegaan, waar de Kamer van afgevaardigden bijeen kwam. Tien met prikkeldraad beschermde vrachtwagens van de rijkswacht stonden om het gebouw. De eerste minister, Duvieusart, had twintig minuten nodig om te verkla ren, dat zijn kabinet op verlangen van de koning was aangebleven en dat hij geen nieuw regeringsprogram had voor te dragen. Spaak zette voor de socialisten de aanval in. Hij critiseerde de bood schap van de koning. De uitlating van de koning, dat hij zich boven de par tijen plaatste, noemde Spaak „bela chelijk". Ook het aanbod van verge ven en vergeten was volgens de so cialistische leider misplaatst. Slechts een loyale erkenning van vergissin gen van de zijde van de koning had „de verschrikkelijke atmosfeer" vol gens Spaak kunnen ophelderen. De liberale oud-minister Lefébre ontzegde namens zijn partij elke vorm van medewerking aan de regering. Deze spreker betrok de positie der beide prinsen in het geding en zei: „De invloed van de prinses van Retie wordt reeds duidelijk uit het feit, dat de prinsen, de zoons van koningin As- trid, verplicht zijn rouw te dragen voor de overleden mevrouw Baels". De communistische woordvoerder riep de liberalen en socialisten op, te zamen met de communisten de strijd aan te vatten „om de koning te ver jagen". Een motie van vertrouwen in de regering zal vandaag ter sprake ko men. LIBERALEN VERDEELD TJE HIERVOOR genoemde mening van de liberale Lefèbre, blijkt niet gedeeld te worden door alle li beralen. Want oud-minister Hoste eigenaar van „Het Laatste Nieuws" onomwonden meegedeeld, dat er yAN EEN opmerkenswaard in cident tijdens een „spontane" anti-Leopold-betoging te Brussel vertelt de socialistische Volksga zet: „Een camionnette van het Agentschap Dechenne vervoerde pakken dagbladen, edities van 'n Spaans blad in Brussel, met een grote foto op de eerste pagina van Leopold en een warme hul de aan het Franco-regime, ter ge legenheid van zijn terugkeer. De pakken bladen werden op een oogwenk verspreid. Tenslot te werd de camionnette eenvou dig omgekeerd. Heel de Broek- straat zag.... wit van de Fran co-gazetten Kapitale nonsense! zegt de Nieuwe Gids. In feite vervoerde de wagen nummers van de „Cor- riere dell Sera" en „Stampa" al lemaal Italiaanse bladen die de vorige dag uit Rome waren ver stuurd. Dat heeft de reporter ech ter niet willen zien. Ook bleef hij doof voor de opmerking van. de chauffeur die, nadat hij door de huilende belhamels weinig- elegant was toegetakeld, aan iedereen die het horen wilde, verklaarde, dat hij socialistisch gesyndikeerde van de stond af Leopoldist werd. vele liberalen zijn, die menen, dat, ondanks alles de bemiddelingspogin gen moeten worden voortgezet. WAAR IS PRINS KAREL? pRINS KAREL is na het einde van zijn regentschap min of meer spoorloos van het politieke toneel vferdwenen. Dat de koning na zijn terugkeer geen ontmoeting met zijn broer heeft gehad, verwondert in Brussel nie mand. Het gemis aan inlichtingen omtrent zijn verblijf, hebben te Brussel aan leiding gegeven tot een zeer hardnek kig gerucht, dat hij zich naar de Ri- vièra heeft begeven om zich daar te verloven met de prinses van Orleans Braganza. Officieel is het gerucht ech ter tegengesproken. Men neemt nu aan, dat de prins zich op zijn zomer verblijf bij Oostende bevindt. ALS LID der Eerste Kamer heeft om gezondheidsredenen bedankt mr. E. Brongersma (P.v.d.A.) Hij zal wor den opgevolgd door de heer P. C. de Jonge, leraar Staatsinrichting aan de H.B.S. te Middelburg. DE EILANDEN Buru en Ceram zijn thans geheel in handen van de Apris. TE LONDEN is de conferentie be gonnen van de plaatsvervangers van ministers van Buitenlandse Zaken van het Atlantische Pact. Hoofdzake lijk worden defensiekwesties behan deld. AAN ZESTIEN landen, welke zijn aangesloten bij het plan Marshall is voor 1 Juli 19501 Juli 1951 een voor lopig bedrag van 287.600.000 dollar toe gezegd. EEN VIERMOTORIGE de Havilland is op hvteliegev eeronden LeJaa.Cc d.ma J 2 vliegveld Andir bij Ban- !„°^.na de start neergestort. De f,;f den wisten zonder letsel naarst .toe£tel te komen, dat direct daarna in brand vloog. Nederlands candi- fnïvi U West-Europese zetel dit laaro raad steunen- Einde in de Veiligheidsraad steunen De ze tel komt vrij als Noorwegen einde dit jaar als lid moet altreden. EEN COMMISSIE tot het opstellen van een voor-ontwerp voor een wet telijke regeling van de financiering van de ziekenhuisbouw is door de ministe. van Sociale Zaken ingesteld In deze commissie zit o.a. dr Oh.' Mol uit Etten. IN DJAKARTA is een Katholieke Ne derlandse Ambtenaren Federatie (K. N.A.F.) opgericht. POSITIES troepenschepen: Kota In- ten passeerde 24-7 Algiers. ^JITGEPUTTE Amerikaanse infante risten, die zich in Jongdong tegen een grote overmacht moesten verwe ren, hebben zich thans uit de stad teruggetrokken. Ook op andere pun ten trekken de Amerikanen terug. Een woordvoerder van het Achtste Amerikaanse Leger heeft meegedeeld, dat de Noord-Koreanen, die langs de Zuid-Westkust oprukken, zich hebben meester gemaakt van Haenan, op de uiterste punt van het schiereiland, op ongeveer dertig kilometer ten Zuid- Oosten van Mokpo en van Koerje, op 25 kilometer ten Zuiden van Na in won. De vrees wordt geuit, dat het voor naamste defensiegebied van de Ame rikanen door de Noordelijke opmars naar het Zuid-Westen zal worden on dergraven. MacArthur heeft gepoogd m het Zuid-Westen stand te houden met behulp van het luchtwapen, doch de Noordelijken trokken op bij nacnt. Aan de andere kant van de front lijn, aan de Oostkust ten Zuiden van het thans in de macht van de Noor delijken zijnde Jongdok, doen de Noord-Koreanen een krachtige po ging om door te breken naar de be langrijke aanvoerhaven Poesan, waar de Amerikanen na hun landing een bruggehoofd gevormd hebben. Waarnemers spreken over de moge lijkheid van een nieuwe defensie-linie van de Amerikanen en Zuid-Koreanen van Poesan naar Taegoc en vandaar naar Pohang aan de Oostkust. GOEDE TACTIEK worden, is volgens MacArthur niet te voorspellen hoe snel succes zal be reikt worden. Uit Londen wordt bericht, dat het Britse kabinet het parlement heden het zenden van landstrijdkrachten naar Korea zal voorstellen. MGB. Gerardus Norbertus van Vel- sen, titulair bisschop van Tremi- thus en Apostolisch Vicaris van Kroonstad, is in een indrukwekkende plechtigheid tot bisschop gewijd in de kerk der Paters Dominicanen aan de Assendorperstraat te Zwolle. Het was zeer druk, toen de jonge bisschop van het klooster naar het kerkgebouw werd geleid. Met hem gingen Mgr. J. P. Huibers, bisschop van Haarlem, de consecrator, die hem tot de volheid van het priesterschap zou verheffen en de co-consecratores Mgr. W. P. A. M. Mutsaerts, bisschop van 's-Hertogenbosch en Mgr. Dr. J. M. J. A. Hanssen, coadjutor van de bisschop van Roermond. Verder waren o.a. aanwezig Mgr. Kelleter van de Paters van de H. Geest, de ook pas gewijde Apostoli sche Vicaris van Bethlehem in Zuid- Afrika, het gebied, waarvan het Apos tolisch Vicariaat van Kroonstad en- langs als zelfstandig vicariaat werd afgescheiden. Verder Abt van der Moosdijk van het Trappistenklooster „Sion" te Diepenveen bij Deventer. Naast Mgr. W. J. J. van Hussen, directeur van de Pauselijke Missie genootschappen, ging zijn voorganger in deze functie, Mgr. Th. Bekkers, om te getuigen van de levendige belang stelling die de katholieken van Ne derland voor de Missie koesteren. TIET ministerie van Financiën deelt mede, dat de houders van rij wielen met hulpmotor in het bezit van een belastingkaart behoren te zijn. De belasting, welke voor deze rijwielen in het algemeen f 10.- per jaar bedraagt, zal niet worden ver hoogd, indien hierop een kinderzitje is aangebracht. Mgr. Hopmans was persoonlijk aan wezig, toen Mgr. Baeten de pontifi cale H. Mis in de gistermorgen ge consacreerde kapel van het seminarie Ypelaar opdroeg. Op deze foto: Mgr. begeeft zich naar de kapel. Hiernaast: Architect Savenjje over handigde aan Mgr. P. Sweere, regent van het seminariepelaar, de sleu tel van het gereed gekomen gebouw. WIE IS Michael Howard, die thans in Den Haag in een cel zit? Is het een „film-director" uit Hollywood? Is het een Engelsman, die Wagner heet (zoals op zijn pas staat)? Of, is hij een doodgewone oplichter of een handelaar in blanke slavinnen? Een oplichter is hij in ieder geval, want tal van hoge rekeningen heeft hij niet kunnen voldoen. En dat hij een handelaar in blanke slavinnen is, dat wordt lang niet onwaarschijnlijk geacht. „Film-director" schijnt hij in geen geval te zijn, v-ant Hollywood zegt hem niet te kennen. En dat hij Michael Wagner zou zijn, is ook al niet juist, want Londen heeft gezegd, dat daar een man van die naam in de gevangenis zit. Daar de man in de Haagse cel zijn mond houdt, zit men nu met een merkwaardig probleem. Een fraai heer overigens, die Ho ward, of Wagner, of hoe hij ook mag heten. Hij maakte verschillende jon gedames, waaronder ook een Rotter damse, het hoofd op hol, 'door haar film-contracten aan te bieden. Alles leek heel echt, totdat een advocaat eens wat dieper op de zaak inging. Toen bleek de „film-director" zowaar met boter op zijn hoofd te lopen. Zo erg kwam hij in het nauw te zitten, dat hij de verdrinkingsdood in de zee te Scheveningen wilde zoeken. Veertien koffers heeft hij in het hotel achtergelaten. Maar dat kan de JN Wijk aam Zee heeft een 23-jarig meisje uit Enschede haar verloof de zien verdrinken. Het tweetal was aan het spelen met een bal in zee in de nabijheid van een oud trawlerwrak. In de loop der jaren heeft het afne mende water bij dit wrak een diepe kuil gezogen. De jongeman, die niet kon zwemmen, raakte in deze uithol ling en verdronk. Het meisje kon zich redden, door zich aan het wrak vasst te klemmen. e strop niet goed maken. Want aan de in de koffer verborgen massa foto's van aantrekkelijke jongedames (in binnen- en buitenland), die al con tact met de „film-director" hadden opgenomen, heeft de hotelhouder niet veel. Maar hij kan er alleen ver heugd om zijn, dat door de arresta tie van de oneerlijke „gast" lugubere manipulaties tot stilstand zijn geko men. Na 120 jaar roemrijke historie TVTET INGANG van heden houdt het Koninklijk Nederlands In donesisch Leger op te bestaan. Van daag eindigt zijn lange, bewogen en roemrijke historie van bijna 120 ja ren. De vaandels, waarvan er vier de Militaire Willemsorde dragen als hoogste dapperheidsonderschei ding, tonen de daden aan van moed, beleid en trouw, die zo talrijk zijn in de geschiedenis van het Konink lijk Nederlands Indonesisch Leger. Nooit is tevergeefs' een beroep ge daan op het K.N.I.L. Dat is een deel uit de koninklijke Boodschap, die koningin Juliana Dins dag gericht heeft aan de officieren, onderofficieren, korporaals en solda ten van het K.N.I.L. Nadat het K.N.I.L. afscheid had ge nomen van zijn doden, die begraven liggen op het kerkhof Mentengpulo, had gistermorgen de overdracht plaats van het hoofdkwartier van luitenant- generaal Buurman van Vreeden aan het leger van de R.I.S. In het ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen is tijdens een korte plechtigheid de opheffing van het K.N.I.L. herdacht. Minister Götzen zeide o.m., dat deze opheffing diepe ontroering teweeg brengt en gevoelens wekt van bitter heid en van rouw. „Wij moeten die opheffing zien als een schakel in de keten van de ontzaglijke wereldhisto rie van deze tijd". De minister wees op de uiterst nuttige functie, welke het K.N.I.L. vervulde ter wille van de verzekering van orde en rust en daardoor welvaart in de gehele archi pel. psEN hotelhouder in een Noord-Hol- ■Ei landse badplaats is lelijk bedrogen door een jongedame, die zich uitgaf ais „de dochter van minister van Maarseveen". Zij verteerde met" eni ge vriendinnen voor vele duizenden guldens en toen het op betalen aan kwam, bood zij een valse cheque aan. Twee maanden lang, heeft zij het spelletje van „ministers-dochter" vol gehouden. Zij nodigde in die tijd tal van kennissen uit, die allen veel dorst en eetlust hadden. De fijnste dingen waren niet goed genoeg voor het ge zelschap. De jongedame organiseerde grootse partijen, waarbij haar kennis sen voor „society" fungeerden. Voor bepaalde feesten verlangde zij zelfs een speciale kok. Zij maakte de ho telhouder ook wijs, dat haar vader en andere ministers een feestmaal zou den bijwonen. De hotelhouder sloof de zich uit, maar de ministers kwa men niet. De gespannen toestand in Korea was er de schuld van, vertelde de jongedame toen. Het fraaiste was echter, dat zij ook het gerucht rond strooide, dat de koningin en de prins ibij haar zouden komen lunchen. En de hotelhouder (en. velen ia Bergen met hem) geloofde het! Nu zit de jongedame een Am sterdamse modiste opgesloten in de gevangenis. Met haar trouwste vriendin. „Het geeft niet", zegt zij, „want ik heb veel plezier gehad". TYE vuistslagen, die Franse heethoofden - aanbidders-van -Robic Gino Bartali op de top van de Col d'Aspin toedienden, hebben de Italiaanse campionis- si'mo niet belet beslag op de over winning te leggen in de Pyre- neeën-rit, die gisteren in. Pau begon en te St. Gaudens ein digde, Maar wel heeft Bartali aan de finish gezegd, dat hij de Tour niet verder zou uitrijden. Later op de avond zou nog ge confereerd worden om te trach ten de grote Gino op zijn besluit te doen terugkomen. Wellicht is daarover op pag. 5, waar ook de reportage is afgedrukt, nog meer te lezen. Intussen is de Nederlandse ploeg wéér met twee man ge dund: Henk de Hoog kwam ten val en Gerrit Voorting kon van wege de pijn niet verder meer. We hebben dus nog 2 man over: Vos en de Ruiter. Weersverwachting, geldig tot J Woensdagavond: J Wisselende bewolking met en- S J kele verspreid optredende buien. J J Meest matige wind uit Westeljj- J ke richtingen. Weinig verande- J ring in temperatuur. J Heden zon onder 20.40 uur en maan onder 0.49 uur. Donderdag zon op 1.53 uur en maan onder j 1.50 uur. TYE Noord-Koreanen hebben succes- sen behaald, onder andere door de tactiek van de communistische strijdkrachten In China na te vol gen. Zij hebben zich een weg gebaand naar de voedselschuur van Korea en hebben zich op deze wijze ontdaan van het vraagstuk der bevoorrading. Weliswaar is de rijstoogst nog niet aangebroken, doch fruit en groente zijn overvloedig aanwezigen de le vensmiddelenwinkels zijn goed voor zien waar de Noord-Koreanen komen. De Amerikaanse tactiek om de Ko- reanen uit het onmiddellijke gevechts- gebied te verwijderen, heeft tot gevolg dat de Noord-Koreanen, wat het voed sel betreft, geen rekening behoeven te houden met de behoeften van de plaatselijke bevolking. De Noord-Koreanen openen ook re- cruteringsbureaux in de veroverde gebieden en herstellen hun uitgedun de rijen met nieuwe recruten. die veelal met bijzondere opdrachten naar voren worden gezonden. Veel Amerikaans materiaal is in Noord-Koreaanse handen gevallen, zo- ais vrachtauto's, tractoren en artille rie, hetwelk thans in Zuidelijke ricn- a Y"urt- Doorgaans vernietigen de Amerikanen de achtergelaten voorra den benzine, doch het komt voor, dat de Noord-Koreaanse tanks gedreven worden door Amerikaanse benzine. BRITSE troepen naar KOREA? /""JENERAAL MacArthur waarschuwt dat de V. N. in Korea voor een niet geringe taak staan, gezien de po tentiële hulpbronnen van de vijand Tenzij de strijdkrachten van het ver enigd commando verder versterkt (Speciale correspondentie) TTET IS NOG MAAR NET LICHT, 4 uur, als we de eerste „55- 1 1 tigers" al zien vertrekken. De lucht is helder blauw, het lijkt een mooie dag te worden. Maar voor we in Huissen zijn, is er een dikke nevel op komen zetten die het landschap een trieste indruk geeft. Doch de tippelaars worden er des te vrolijker op; ze herinneren zich nog meestal te goed de moordende hitte van verleden jaar. En inderdaad om te lopen is dit weer uitstekend. De controleurs slaan de armen tegen elkaar van de kou. TV AAR WAPPERT het vaandeltje van de Tilburgse politie. Die zijn er al vroeg bij geweest. Het is 7 uur en ze hebben er al 10 van de 50 k.m. op zitten. Er is een oploopje langs de kant, de eerste uitvaller. We nemen hem mee naar de dichtsbijzijnde ver- bandpost: door zijn knie gezakt. Wij rijden verder het parcours af. Het is intussen kwart voor 8 en de voorsten hebben er al 25 k.m. opzitten. Op de 40-tiger route is het nog niet zo druk. die mogen pas ongeveer half 7 starten. We zitten dan ook al een tijd in „De Gouden Klomp" te wachten (ongeveer 18 k.m. op de rou te) voor de eersten langs komen. Maar dan gaat het in een vlot tempo naar Eist (3 k.m. verder), waar alle deel nemers elkaar ontmoeten. Het muziek korps van het Commando Luchtvaart troepen zit een vrolijke mars te spe len en de inwoners van Eist zorgen wel voor de rest van de gezelligheid. QP het gemeentehuis heeft om half elf een officiële ontvangst plaats van de leiders van de vierdaagse, pers en genodigden. Majoor Breunese spreekt de wens uit, dat de sport ook op internationaal gebied tot verbroe dering mag leiden en constateert het verheugende feit, dat er dit jaar een veel groter aantal buitenlandse mili taire deelnemers zijn (een groot aan tal Belgen, een afdeling van de RAF en een Franse troep). Na afloop van de speeches vraagt de heer W. Jansen, reporter van de K.R.O., om een ongedwongen gesprek te voeren en zet meteen zijn mobilo foon aan. Hij heeft ingeschreven voor de 55 k.m. en vanmorgen hoorden we hem voor de radio al hijgend verslag uitbrengen. AARDIG WARM. "piN VERDER gaan we weer langs het parcours. De zon is intussen doorgekomen en het begint nu aardig warm te worden. We passeeren een paar Franse burgers, die met blote voeten in gymschoentjes lopen en hele korte passen nemen. Een eindje verder lopen militairen uit Vught en daar zingen de Luchtvaarttroepen uit Gilze-Rijen „Hoi, hoi, Marietje!". Ze stappen nog flink, deze dames. Maar blijft dat zo? Het is nu 10 voor één en we zitten in Valburg, nog 15 k.m. naar Nijme gen; de laatste loodjes wegen het zwaarst. Tussen half 3 en half 4 komen de meeste troepen in Nijmegen binnen. Daar komt de S.R.O.A. uit Breda on der leiding van kap. Gunning en 1ste luitenant Dieben. Presenteert het geweer. Ze zijn nog zo fit, alsof ze nog beginnen moeten. Geen sprake van uitvallers. Daar is de opleidings school van de Bata uit Best. „Nee, wij hebben geen uitvallers. Wij maken onze schoen zelf. dan krijg je geen blaren!" Plotseling begint het te gieten en de rest van dq intocht wordt een waterballet. De eerste dag is goed gegaan. Voor al bij de groepen weinig uitvallers. Halen zumme 't. zeggen de Bossche naren. CTATTSTIEK EN uitwerken kost veel tijd. Dat zien we wel, nu er nog altijd publicaties verschijnen omtrent de volkstelling van 1947. Dezer dagen viel ons een boekwerk in handen, uitgegeven door de Staatsdrukkerij te Den Haag, dat van alles en nog wat vertelt om trent de stérkte der godsdienstige gezindten in ons land.... op 31 Mei 1947. Sindsdien Is er natuur lijk al weer het een en ander ver anderd in de verhoudingen. Maar toch blijft het neuzen in die cij fers interessant, vooral als men er voorgaande volkstellingen naast zet. Het algemene beeld Is al wel be kend: de katholieken klommen sinds 1930 van 36.4 op 38.4 procent, de Gereformeerden van 9.4 op 9.7 procent, de mensen, niet behorend tot een kerkelijke gezindte, bleven procentsgewijtze ln aantal toene men («van 14.4 tot 17 procent). En als zeer tragische noot vermelden we nog het teruglopen van het aantal Joden: 1.4 procent der be volking ln 1930, nu 0.15 procent. Voor de katholieken is er dus gToei ln aantal, zowel absoluut als procentsgewijs. Doch de inleider, Dr. Ph. Idenburg betoogt op goede gronden, data onze „winst'' niet te danken ls aan een procentsgewijze geringer „afval" dan bij de Her vormden, doch wel aan het hoger geboorte-overschot We kunnen dus, wat de geloofskracht der ka tholieken betreft, ook niet zo erg optimistisch zijn. Het stééds aan groeien van het aantal onkerkelij- iken ls trouwens een der meest' sprekende trekken ln het totale beeld. Als men nu de afzonderlijke landsdelen gaat bekijken, dan ziet men ongeveer dezelfde „bewe ging" in de cijfers als voor het ge hele land. g De katholieken zijn relatief in alle provincies ln aantal gegroeid. Het minst ln Noord-Bralbant, waar het percentage slechts steeg van 88.6 op 89.6 procent. Het meiest in Drente (waar de cijfers 6.1 en 7. gelden) en Groningen (van 5.4 op 6 procent). Voor Zeeland is de groei ook niet sterk: van 25.1 op 25.7 procent. De katholieke provin cie Limburg kon haar percentage slechts opvoeren van 93.4 tot 94.5 procent. We zien dus merkwaardigerwijs, dat daar waar de katholieken als het wiare in de diaspora leven, de werfkracht van het geloof het grootst is geweest. De Gerefor meerden zijn in Noord-Holland en Zeeland een grotere plaats gaan innemen. De onkerkelijkheid is het sterkst komen opzetten in Zuid- Holland en Groningen. In de grootste steden ls het verschijnsel vooral ernstig. In Amsterdam steeg het percentage van 43.8 op 45.2, in Rotterdam van 22.1 tot 31.3 en ln Dén Haag van 23.3 tot 27.4. Maar ook in de katholieke provincies hoewel nog een moniem verschijn sel is het aantal onlkerkelijken procentsgewijs toegenomen. In Noordbrabant steeg het van 1.1 tot 1.5 procent, ln Limburg van 1 tct 1.3. £r wordt ln niet-katholieke kring nogal eens met enige bezorgd heid gefilosofeerd over de vraag, hoe het zal gaan, als de katholie ken de absolute meerderheid in ons land hebben behaald. En van de weeromstuit leeft bij een aantal katholieken de gedachte, dat we die meerderheid zeker gaan halen. Die bezorgdheid is een spokenzie- nerij, waarover we het nu niet zul len hebben. Maar het is onzerzijds ook wel erg voodbarig, om die mo gelijkheid in ogenschouw te ne men. De cijfers der volkstelling geven niet een beeld om voluit over te juichen. Onze aanwas is nog groter dan de afval, doch die afval is op zlhczelf erg genoeg. Er knaagt veel aan het geloofsbezit vian het Nederlandse katholiekendom. Er vervallen er maar al te veel in on verschilligheid en erger. En als er eens grote bedreigingen of verlok kingen zouden komen, kunnen we dan zeker zijn van velen, die zich nu wel als katholiek hebben ge meld? Laten we derhalve deze cij fers niet met een volse gerustheid aanvaarden. Ze zijn werkelijk niet zo mooi, als het groeipercentage oppervlalkkig zou doen vermoeden. Belg. Alg. Christ. Vakverbond verlangt 15% ^?EN AANZIEN van de grensarbei ders neemt het Belgisch Algemeen Christelijk Vakverbond.het standpunt in, dat aan deze arbeiders een deva luatie-toeslag van 15 procent dient ge geven te worden. Het A.C.V. is het oneens met de door de Stichting van de Arbeid voor gestelde 10 procent. Op de Donder dag a.s. te Breda te houden bijeen komst tussen vertegenwoordigers der Nederlandse en Belgische regeringen en van de Stichting van de Arbeid zal het A.C.V. van zijn ingenomen standpunt laten blijken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1