ROOSENDAALSE VEILING GAAT UITBREIDEN LEGERGOED OPRUIMING Gillette N PERSONEEL A. RIJKEN ZONEN PALMOLIVE H.H. Landbouwers TE KOOP: textiel, galanteriën, bloemen en planten 22-30 juli in onze vernieuwde zaak I I E „de Hume" erwtenmaaier, N.V. L. NAGEL EN CO dienstbode Dienstbode LUCTOR - Hulst DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 24 JULI 1950 Moderne fruitplantages in de omtrek receptie GROTE PARTIJ MARKTTE BREDA Cloosterstraat II. Kloosterzande Echt genieten, vrank HOORT ER RU) 60 ct. de 20 Een precisie Gillette Scheerapparaat en 2 Blauwe Gillette Mesjes Zü behoren bü elkaar! sensationele Gillette aanbieding! 1 GULDEN DE vier 1 Representatieve Vertegenwoordiger DUITS - SPAANS FRANS - NEDERLANDS FICKINGER gevraagd voor direct. Zeeuwse Autobandenbedrijf DE MOTTENVANGER (Als;'Do vredelievend woord meer oon el koor filMe^mMecmt TTE R.K. Coöperatieve Veiling Roo- sendaal heeeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorge- maaakt en is momenteel een hard- groeiend centrum van fruit en gdoen- ten. Vier Jaar geleden had Roosendaal als fruitcentrum nog abcoluut geen betekenis, maar het heeft zich door verschillende gunstige omstandighe den in deze vier jarenontplooid tot een der beste fruitveilingen van Ne derland, die zich én in de kwoliteit der pdoructen én in de kwantiteit van afzet ruimschoots, met andere fduitveilingen kan meten. Vooreerst dankt de veiling zijn vooruitgang aan de energie en de kundigheid van de directeur der vei ling de heer van Nassau, en zijn staf. Vervolgens is de Roosendaalse vei ling de laatste jaren in het middel punt komen te liggen van boomgaar den en kwekerijen, welke met de nieuwste systemen werden aangelegd. Zo werden in Nispen, Kruisland, en Gastel nfeast i oderne fuitplantages van spellen en strijkers aanplantingen verricht van boomgaarden volgens de nieuwe Cordon- en Haagsystemen, terwijl de grote fruitcentra van Ne derland nog met de z.g. hoogstam- boomgaardenwerken, welke op de duur bij de moderne aanleg ver ach terop gekraen. De modemr architectuur vande West-Brobantse fruitboomgaarden is nog betrekkelijk uniek voor Neder land en lokt daardoor tal van fruit telers uit olie delen van Nederland op excursie naar West-Brabant. De fruittelerij strekt hier t»n voorbeeld voor de andere gewesten. De voorsprong welke fruittelend West-Brabant heeft op de Betuwe en Limburg openbaart zich buienge- woon in he feit, dat de Betuwe en Limburg in verhauding met het top jaar van 1949 dit jaar slechts een op brengst van 40-60% hebben, terwijl het Brabantse een opbrenkst verwacht van minstens 100% van de opbrengst van verleden jaar. Deze verhoudingen werden daor een onlangs gehouden enquête in Utrecht duidelijk. De Roosendaalse veiling heeft vooa- al zijn bekendheid verworven door de aflevering van superieure kwali teiten. In het begin dezer week meld den wij reeds dat de veiling de pri meur van Nederland had. voor wat betreft de verkoop van de eerste 3 ton standaard-yello aan de Belgische Congo. ENORME VEILIGHEID AL HET FRUIT van de boomgaarden wordt centraal op de veiling ge sorteerd en verpakt, zodat gedurende het fruitsetzoen wekelijks een fruit veiling wordt gehouden vanca. dertig otn. Dit kwantum kan in de bestaande ruimte onmogelijk worden verwerkt, daar met de nieuwste sorteermachines de zg. Wovebi C.B. ni de toekomst zal worden gewerkt. Het gevolg is, dat uitbreiding nood zakelijk is geworden. Na vijf vruch teloze pogingen, gaat ditecteur van Nassau binnenkort een plan verwe zenlijken, waardoor het aanzien van de Roosendaalse veilng in belangrij ke mate zal worrden verhoogd, van Op het bestaande parkeerter- tein zal een enorme veilinghal ver rijzen van circa vijfhonderd vierkante meter, uitgevoerd in ijzerconstructie met een dak van rubberroid, dat sterk isolerend is, terwijl in het dak over de gehele lengte lichtkappen van andeerhalve meter zullen worden aangebracht. Onvoorziene omstandigheden voor behouden zal debouw van deze hal reeds op vier of vijf Augustus worden aanbesteed. Verder is door de welwil lende medewerking van de K.A.B. de beschikking gekregen over de tuin van het Gildenhuis. die nu als par keerterrein zal worden dienstbaar ge maakt. Roosendaal is als consumptie- centrum antzettend uitgebreid, zo deel de de heer van Nassau ons mede, maar de veiling kan ruimschoots voldoen aan de behoefte aan groenten en fruit voor Roosendaal en omstreken. Naast deze behoeften voor eigen con sumptie gaa een belangrijk gedeelte van de geveilde producten over 's lands grenzen. De Roosendaalse veiling heeft afzetgebieden in België, Duitsland, Zweaen, Engeland en de Belgische Congo en voorziet daarbij binnenband neg van superieure kwaliteiten Deze belangrijke ontwikkeling wel ke de Roosendaalse veiling in de laat- src vier jaren heeft doorgmaakt, waardoor Roosendaal in één slag tot een van de belangrijkste tuinderscen- tra van Nederland werd geschapen, stemt niet aleen voor Roosendaal tot grote dankbaarheid jegens de onder nemers. maar is van een groeiend be lang voor de gehele weshoek van Bra bant. daar hier welvaart en werkgele genheid voor de jonge tuinders hana in hand gaan, terwijl de hoop op een gunstige toekomst met de nieuwste boomgaardenaanleg met alle concur rentie in de komende jaren kan wed ijveren zowel in kwaliteit als in de kwantiteit van groenten en fruit. Op DINSDAG 25 JULI a.a zal Z. H. E. Mgr. J. Baeten met de Regent en de Profes soren houden in het nieuwe Semi nariegebouw Ypelaar, van één tot twee uur. 156-oo Mgr. P. Sweere, Regent Enige en algemene kennisgeving. 4. Heden overleed, na een kortstondige ziekte en na voorzien te zijn van de H.H. Sacra menten, de heer EU. LIPPENS in de ouderdom van 72 jaar. De plechtige uitvaart zal geschieden op 25 Juli in de parochiekerk te Eede. De Fam. Lippens, Jansen, Buck en de RÜcke. 170-O Bij deze zeggen wij hartelijk dank aan Buurtschap Tragel en vooral het feestcomité, voor de cadeaux en vele blij ken van belangstelling on dervonden bij onze terugkeer uit Indonesië. 151-0 Sold. Ie kl. A. Weesepoel Korp. B. Damen. Sold. J. Vink Sold. Ie kl. G. Engel» St. Jansteen, Juli 1950. VERLOREN. Vrijdag 1.1. tussen Sloedam en Knaphof 's Heerenhoek BRUIN LEDEREN ACTETAS inh. o.m. fototoestel en electr. scheerapparaat. Te gen beloning terug te bezor gen bij J. POLFLIET, Groenedijk 61, Ovezande 172-0 wordt a.s. DINSDAG op de verkocht: WERKSCHOENEN 4.50 OVERHEMDEN 2.25 WOLLEN OVERHEMDEN 4.00 WERKBROEKEN 3.50 CAMOUFLAGE JASSEN 4.50 WINDJACKS 3.50 168-00 enz. enz. Alles in goede staat Ditsl. voor de Zeeuwse op lage: bij max. 20 woorden f 0.83; elk woord meer 3 et. Bij 3 achtereenvolgende on gewijzigde plaatsingen f 2.20: elk woord meer 5 cent per woord en per plaatsing. PERSONEEL GEVR. Flinke dienstbode gevraagd voor dag en nacht bij L. Wöginger- Verbraeken, Schildersbedrijf, - Wilhelminastraat 61, St. Jan- steen, Tel. 54.978 Flinke boerenknecht voor direct gevraagd, goed kunnende mel ken, intern, v.g.g.v. A. E. Velthoen, Buitendijk 2, Rotter- dam Zuid.9347 Zelfstandige dienstbode gevraagd prima tehuis, geen was. L. P. M. van Mansfeld, H. G. I Dirkxstraat 120, Roosendaal. TE KOOP AANGEB. Te koop een nieuwe crème een persoons ledikant en een kin derledikant je, aan billijke prijs. Te bevragen agent van Dagblad De Stem, Kapellebrug, St. Jan steen. 986 Prachtige jonge herdershonden te koop, 7 weken oud. Te be zichtigen bij Nagelkerke, jacht opzichter, Oude Galgenstraat 1, St. Jansteen. 985 HANDEL Nieuwe Amerikaanse kampeer- tenten en tuinparasols met 30 procent korting. „The Indiana Works", Hoofdkantoor vpor Ne derland: Haarlem, Zijlweg 111, Telefoon 17877. Vraagt geïllus treerde catalogus. 4282 Landbouwers en vlassers. Wij leveren nog steeds de van ouds bekende zeefdemolens. Beleefd aanbevelend gebr. Durinck, Dorpsstraat, Graauw. 987 Dinsdag a.s. Niéuwe haring, zelf schoon maken 4 voor 25 ct. schoongemaakt 3 a 25 ct. zure haring 10 voor 0.50. Nieuwe zure haring 10 v. f 0.75 O.a. verse tong 1,25 per k.g. en bot 3 pond 0.50. Beleefd aan bevelend, Staanplaats naast de bloemenauto. Kraam met blauw zeil. 128-00 SPORTCOSTUUMS, vanaf f 43.— TWEEDJASSEN, vanaff 25. Regenkleding voor jongens, dames en heren 10 pet. korting. Ruime sortering WERKMANSKLEDING Mode-artikelen Ondergoederen Kousen f 1.30, f 1.55, f 1.75, mooie links f 2.85. Zwarte sajetkousen nu f 2.50. BAD ARTIKELEN: speciale opruimingsprijzen Wolprijzen stijgen en toch geven wij op sajet en wol 10 pet. korting Mooie witte DAMESBLOUSES 1/4 mouw, van af f 3.50. Aanbevelend Zie onze étalages Op verzoek brengen voor extra koopjes wij u naar huis Men kan van inzicht verschillen, maar nooit over prettig, vlugen pijnloos «beren Daarover is geen verschil van opinie mogelijk. Daarvoor kiezen alle mannen met ver stand de ideale combinatie: Palmolive Scheerzeep en Palmolive Scheermesjes. Het rijke milde Palmolive-echuim maakt de stugste baard tot dons en de vlijmscherpe Palmolive Scheermesjes doen snel en gevoelloos de rest. Scheerzeep (45 cent per royale ttsaf) M K Scheermesjes y (6'b of 5.ci per mei|e) f FLINKE GEVRAAGD tegen 15 Aug., bij Joseph Jonckheere, West- straat 67, Aardenburg. 802-O i" v::'"'"» -wwV-, "m'"'- jHbIK1A l' Sinds 10 jaar hebt U geen precisie scheer- apparaat kunnen kopen. Wij weten dat U zich perfect zult scheren met de GILLETTE '32' omdat de GILLETTE scheerapparaten en mesjes bij elkaar boren. Blauwe GILLETTE Mesjes zijn de beste die ooit geslepen zijn en GILLETTE Scheerapparaten zijn nauwkeurig gecontroleerde precisie-instrumenten. Met deze ideale combinatie scheert U zich perfect Een goeie morgen" begint al met Gillette N.V. GILLETTE SAFETY RAZOR CY OF BOLLAND WETERINGSCHANS 10. AMSTERDAM Ook voor Uw Cocktail juist Cora! De ene geniet Cora puur» de ander pre fereert Cora als „long drink"; ook bij het mixen van een cock tail is Cora eigenlijk niet te vervangen Maar hoe ook geno ten, Cora is en blijft altijd de Italiaanse Vermouth, die ken ners als voorbeeld stellen en die nooit geëvenaard werd. Italiaanse Vermouth zoals ze zijn moet. Voor do handolJACOBUS BOELEN. AMSTERDAM PAU, rc ten aa de To l (Zateil zitvlal zijn stand hi I naar d komen r gen die leden zweek, gewasse I Woutjel V°°r v da: meer 1:1 individu van de| sault. trok de| uit en Pau tel men vi I volledig I waar z« gang heeft hl met ee kilomet I voor ml ten besl Er zif reurs, eens v| jongste| palen Schitterende ~te*ittnru. Steil Uiq tintelend. van leven unieJce, attracties o.<l. In een glazen reuzentank duiker demonstraties coder water; De Kikvorsmannen van de Koninklijke Marine; Goochelen onder water; Walvisshow; Eobinson Crusoë op het Parkeiland; De viermaster „VIKING"; Philips Diepzee Show; Oudt.Rotterdam; De Vrolflcke Hoeck; Carnaval op Cuba. GEOPEND 10-18 UUR AVONDPROGR. 18-24 UUR ENTREE I 1.50 - 0.60 SPIDO RONDVAARTEN (5 kwartier) door de herstelde havens. Iedere avond ONUITSPREKELIJK SCHOON LICHTFESTIJN in het 37 ha grote expositie-ParR GROOTHANDEL IN ME DISCHE INSTRUMEN TEN zoekt voor West-Brabant en Zeeland. Brieven onder no. 34154-0 bureau van dit blad. Handelscorrespondentie Conversatie, Bijwerken Acte-studie, Vertalen. TETER. DIJK 119 - BREDA Wegens huwelijk der tegen woordige: gevraagd voor dag en nacht, niet beneden 18 jaar. Goed loon. Bij 846-0 F. C. C. VERSTRAETEN, Noordstraat 7 Axel WEG MET DIE DURE PRIJZEN. Bij VINK koopt U eerste kwaliteit meubelen, bedden en kleding voor minder dan halve prijs. Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. AXELSESTRAAT 10 TEL. 2165 - TERNEUZEN Zij, die ambachtsschoolonderwijs hebben genoten, of werkzaam zijn geweest in garagebedrijf of als bankwerker, genieten de voorkeur. U wordt hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van een PEMONSTRATIE in het maaien van rijpe erwten met thans in gebruik bij de N.V. Groentenconservenfabriek „Zuid Beveland" te Krabbendijke. Deze demonstratie zal gegeven worden bij de hofstede van de heer van Hootegem te Kruiningen DINSDAG 25 JULI a.s. namiddag om 2 uur. 163-oo Groothandel in Landbouwwerktuigen ARNHEM. De Marktkooplieden van Oostburg. DOOR W. VAN DER STEEN 'hont mnpr io io'sphrnkpn 121. Wat een lelijke drogrede nen staat dat mannetje op het po dium toch weer uit te schreeu wen. Zo kun je verdorie alles wel goedpraten! En dat volk, daar on der aan de trap, laat zich maar opruien. De wijze, vredelievende Suske en Wiske luistert, waarbij man trekt bedenkelijk aan zijn on derlip en zijn bloedjes van kinde ren weten niet beter. Tante Sido- nie trekt haar bedenkelijkste ge zicht, als ze naar de verhalen van ze haar knokige elleboog op een harer spitse knieën laat rusten. Laat ons hopen, dat deze wijze da me de oplossing vindt en geven wij haar een etmaal ter overpein zing. I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 4