NensenMuzen „De l«Jver voor Uw huis" J. L. JURRY Honderdtwintig meesters in het Rijksmuseum GROOT BAL GELJON Agent-Incasseerder, 1 Mooie werkkring aangeboden. Dat Ford de landbouw heeft gemechaniseerd is thans een voldongen feit geworden M. DE DREU GO'S. N.V, MEISJE „U NIC fl" FR. WIGBERS |9a@bla9 PeStcra ONZE SEIZOEN OPRUIMING td*e' M. de Dreu Co's N.V. Openlucht spel St.Jansteen H.H. AANNEMERS Ochtendvoer GELJON M. DE DREU Co's N.V. in onze Tapijtafdeling Kruisnetten LEVENSPOSITIE Zwem- en Poloclub „De Schelde" P. SLUIS' Gebruikte automobielen en tractoren Fa, D. F. van der Heyden $9 csx DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 22 JULI 1950 Boekenplank W. Hamelynck Publieke Veiling 100 Dekkleden Legergoederen Publieke Veiling 100 Dekkleden Legergoederen GROTE JUBILEUM SCHIETING MOERBEKE KOEWACHT STAAL Van nu at aan U voorgenomen: se konien. BASSIN WESTSLUIS Provinciale zwem- en Polowedstrijden Grondwerken Fa. VERKOOYEN „O P T I C A" VERSE KABELJAUW, ZO VAN DE TRAWLERS IN UW KEUKEN, EEN BEKWAAM VERWARMINGS MONTEUR Dagelijks in meer dan 50.000 aezinnen. duurt slechts tot en met 31 Juli a.s. PROFITEERT NOG bij oWte BOUCLé TAPIJT KARPETTEN TRAPLOPER COCOS TAPIJT TERNEUZEN IJONDERDTWINTIG beroemde"schil derijen uit het Kaiser-Friedrich- Museum te Berlijn hangen gedurende de zomermaanden in het Amsterdam se RijksmeuSeum. Ruim tachtig wer ken van deze collectie zijn Nederland se en Vlaamse meesters. Hoe rijk zijn wij geweest, voordat onze hooggeroem de kooplieden met Nederland's cul tuurbezit gingen leuren! Tot groot ge rief van mannen als Bode en Fried- lander overigens, die tegen het einde van de vorige eeuw heel wat voor het Berlijnse museum bijeen hebben ge bracht. Hoe dan ook, de collectie in het Rijks museum hoofdzakelijk schilderijen uit de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd is bijzonder fraai en stelt, zoals de heer Röell in zijn in leiding op de catalogus zegt, alle voor gaande tentoonstellihgen, zowel de Vlaamse als de Weense, die van de Pinacotheek en van dé Schatkamers der Middeleeuwen, wat schilderijen betreft, in de schaduw. Hoogtepunt van de expositie móét welhaast de zaal zijn, waarin de wer ken van de grootmeesters der Ne derlandse schilders hangen. De twaalf doeken van Rembrandt, waaronder 'n zelfportret, portretten van Saskia van Uylenburgh en Hendrickje Stoffels, „Suzanna en de beide ouderlingen", ,.Het visioen van de profeet Daniël" en ,,De man met de helm" vormen 'n unieke, voor elk museum benijdens waardige verzameling. De mooiste van deze werken? Het portret van Saskia, Rembrandt's echtgenote in jaren van voorspoed, dat van Hendrickje trouwe levensgezellin in de moeilijke jaren van de meester wonderlijk getroffen door de speling van licht en donker en Daniëls visioen. Maar ook de andere doeken, met een groot meesterschap geschilderd, zijn van een Jbuitengewone schoonheid. Het een bo ven het ander stellen is hier een kwes tie* van persoonlijke smaak. Dan de meester der Vlamingen: Pieter Paul Rubens. Van hem hangen onder meer aan weerszijden van de deur tot de Rembrandtzaal twee le vensgrote naakten, vol barokkale zwier en pracht: de met pijlen door boorde Sint Sebastiaan en Androme da, aan de rotsen geklonken om aan een zeemonster te worden geofferd. Maar behalve de meesters der ze ventiende eeuw ik noem nog drie prachtige landschappen van Adriaen Brouwer, de haast duivelse figuur van Malle Babbe (Frans Hals), de ruige kop van een „mensenvisser" (Van Dyck) en de intieme tafereeltjes van De Hooch en Vermeer vooral zijn Vrouw met parelsnoer" bergt het Rijksmuseum ook een schat van wer ken uit de vijftiende en zestiende eeuw. Een ..Maria met kind", bijvoorbeeld, van Geertgen tot Sint Jans, zó mooi van compositie en kleur en zó tref fend van expressie, dat het tot een der fraaiste stukken van de hele ten toonstelling mag worden gerekend. Twee superbe Van Eyck's, de „Aan bidding der herders" van Van der Goes, „Johannes op Patmos" van Jhe- ronimus Bosch en Brueghel's paneel tje „Twee apen", ziedaar enige hoog tepunten van wat de „herfsttijd der Middeleeuwen" vertegenwoordigt. DE BUITENLANDERS UN DE buitenlandse meesters? De Italianen momenteel in Wies- baden tentoongesteld zijn niet ver tegenwoordigd in het Rijksmuseum. Bijna niet! Alleen van Caravaggio hangt een prachtig naturalistisch werk: Amor de God van de liefde, die zegevierend kunst, wetenschap en macht aan zijn voeten heeft gelegd. La Tour, sterk door Caravaggio be- invloed, is vertegenwoordigd met zijn „Bewening van Sint Sebastiaan", een modern aandoend, bijna cubistisch te noemen stuk. Van Dürer hangt onder meer een fraaie „Biddende Maria", van Memling twee Maria's met kind en een portret van een oude man. De Fransen zijn vertegenwoordigd door onder anderen Poussin, Watteau, Chardin en Campin. Tenslotte de Spaanse meesters: Velasquez „Drie muzikanten" en een portret en als hekkesluiter chronologisch dan Goya, die, evenals zijn oudere land genoot, zijn roem zeker' niet dankt aan wat momenteel van hem in Am sterdam is geëxposeerd. HAN HEIJMANS VIOOLCONCERT Gabriel Gorris is zodanig gegrepen door het vioolconcert van Tsjaikows- ki, dat hij daaromheen een roman heeft gebouwd van een gevoelige jongeman uit het Noord-Limburgse dorpje Tungelroy. Deze jongeman is voorbestemd om een meester op de viool te worden, doch na het slagen aan het conservatorium te Luik en na zijn eerste éclatant succes met het vioolconcert van Tsjaikowski, treedt hij in het klooster in plaats de lau weren op het podium te grijpen, die op hem liggen te wachten. Door het hele verhaal speelt een hartsverdriet om een zigeunermeisje, een meisje dat de jongeman leerde kennen toen hij de eerste beginselen van 't viool spel in een zigeunerkamp opdeed. Hieruit blijkt dat het een werk is met een ruime romantische inslag, die zeer zeker boeit, vooral omdat het verhaal uitermate vlot en prettig is verteld. Het bezwaar is echter, dat het vertelde mank gaat aan te grote vlotheid, waardoor de meeste figu ren maar amper uit de grondverf ko men. En toch zit in verschillende fi guren veel en veel meer dan de schrijver eruit weet te halen. Het boek is een uitgave van het Thijm- fonds; Karei Thole gaf het mystiek- romantisch omslag mee. De Heer en, Mevrouw G. G. Frohn-Faas geven met grote vreugde ken nis van de geboorte van hun dochtertje FRANCISCA WILLEMENA, Soerabaia, 15 Juli 1950. Opakstraat 16. 35-0 Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan familie, vrienden en bekenden voor de belangstelling bij ons huwelijk ondervonden. W. Thiermann A. Thiermann-de Maat. St. Jansteen. 30-O Voor de vele blijken van be langstelling bij mijn thuis komst uit Heliomare onder vonden, betuig ik, ook na mens mijn man en kinderen, hartelijk dank aan Familie, Vrienden en Kennissen, b - zonder de Buurtvereniging van de Molendijk en voor de prachtige fruitmand door hen geschonken. 52-o Mej. J. Boonman van 't Westeinde 's-Heerenhoek, Molendijk 50. Voor de vele blijken van be langstelling bij mijn thuis komst ui't Indonesië onder vonden betuig ik namens mijn ouders, zusters en broers mijn hartelijke dank aan de Burgemeester, H. H. Geestelijken, R. K. Thuis front, buurtcommissie, kroon- sters, kroners buurtbewo ners, muziekgezelschap, alle vrienden en bekenden voor de vele cadeaux, bloemen en felicitatibs. P. J. Blommaert. Nieuw-Namen, Juli 1950. 26-0 ONDERSTAANDE KAP PERSZAKEN IN IJZENDIJKE zijn wegens vacaratie GESLOTEN als volgt: A. Lozanne-Groosman van 24 t./m. 28 JHili A. J. V. KOUTEREN van 24 t./m. 28 Juli L. BETUWE v. 31 Juli t./m. 4 Aug. M. DE PIERRE v. 21 Juli t./m. 7 Aug. NOTARIS te GOES zal voor de heer Seb. Goense, Roode Hoeve te Ovezande, a contant bij inschrijving verkopen: DE APPELS, wassende in de boomgaard a.d, hofstede. Inlichtingen verstrekt de verkoper. Briefjes in te leveren voor 1 Augustus 1950 15 uur ten kantore van de notaris, Wijn gaardstraat 53. No. van witte kaart opgeven. Kopers moeten aangesloten zijn bij de vak groep Groothandel in groente en fruit. 62-o ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS I)ER NV. CONSTRUCTIE WERKPLAATS MACHINE FABRIEK „RAYON" Het bestuur der N.V. Con structiewerkplaats Machi nefabriek „Rayon" roept bij dezen de aandeelhouders op tot het bijwonen van de jaar lijkse, tevens buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op Donderdag 3 Augustus a.s. te 12.00 ten kantore der N. V. Holland- sche Kunstzijde Industrie te Breda. De agenda, welke o.a. bevat het voorstel tot ontbinding der N.V. ligt voor de aandeel houders ter inzage ten kan tore der vennootschap. Aandelen kunnen worden ge deponeerd ten kantore der vennootschap vanaf Woensdag 26 Juli tot uiterlijk Zater dag 29 Juli 1950. 97-00 üttsl. voor de Zeeuwse op lage: bij max. 20 woorden f 0.83; elk woord meer 6 ct. Bö S achtereenvolgende on gewijzigde plaatsingen t 2 20; elk woord meer 0 cent per woord en per plaatsing. PERSONEEL GEVR. Flinke dienstbode gevraagd voor dag en nacht bij L. Wöginger- Verbraeken, Schildersbedrijf, - Wilhelminastraat 61, St. Jan steen, Tel. 54. 978 Gevraagd een R.K. dienstbode, leeftijd 25-40 jaar. in huisgezin van 3 personen. Brieven onder no, 981. Flinke boerenknecht voor direct gevraagd, goed kunnende mel ken, intern, v.g.g.v. A. E. Velthoen, Buitendijk 2, Rotter dam Zuid. 9347 Gevraagd voor direct, wegens ziekte der tegenwoordige, een nette R.K. hulp in de huishou ding, van goede getuigschriften voorzien. Zeer goed loon en 1 x vrij reizen per maand. Mevr. Storimans-van Spaandonk, Von dellaan 31, Rijswijk (Z.H.) 4401 Een dagmeisje gevraagd voor dag en nacht of dagmeisje. Boek- en Kunsthandel H. C. L Vercauteren, Loskade 88, Sas van Gent. TE KOOP GEVRAAGD Gevraagd een motorrijwiel. Moet in prima staat zyn. - Opgeven merk, c.c., jaartal en prijs. Brie ven onder no. 982. Hele of gedeelte van inboedels te koop gevraagd, tevens boe ken, prenten, oude kasten, kis ten, enz. Gebr. Couvreur, Visserstraat 4, Breda. 4412 TE KOOP AAK GEB. Te koop een zo goed als nieuwe kinderwagen en een kinderstoel. Te bevragen Westdam 5, Sas van Gent. 984 Te koop aangeboden: 3 zwarte Bouviers, reu's, zes weken oud, bij J. dUooghe, Molenstraat 55 St. Jansteen. 983 Te koop aangeboden een cr,me gehaakte bedsprei en een twee dehands damesfiets. Te bevra gen bij R. de Smet-de Paepe, Rapenburg 25. Stoppeldijk. D.K.W. motor 250 c.c. voetscha keling. Als nieuw. Gebr. van de Boom, Oud-Gastel. 9345 REIZEN Parijs. Hotelkamers vanaf 300 fr. Inci. ontbijt, lunch, diner vanaf 1000 fr. Pension in campagne tussen bossen en bergen. Tou- risten worden van station afge haald. Bureau v. Nederlandse en Vlaamse Touristen, Rue La Con- damine 6, Paris 17 arr. HUIZEN Uit de hand te koop: werkmans woning. Ook in huurkoop. Di rect te aanvaarden te Duivers- hoek, Te bevragen bij R. Huls hout, Schoenhandel, Graauw. HANDEL Nieuwe Amerikaanse kampeer- tenten en tuinparasols met 30 procent korting. „The Indiana Works", Hoofdkantoor voor Ne derland: Haarlem, Zijlweg 111, Telefoon 17877. Vraagt geïllus treerde catalogus. 4282 2 palingfuiken 72 mazen f 16.-, 2 palingfuiken 60 mazen f 14.50, 2 wargarens 10 meter lang, 1 meter diep per stuk f 13.50, zink- garen 20 meter 65 diep f 13.50. P. v. d. Berg, Markt A 259 Oud- Gastel. 9344 „Harol" reukloos haarwater. Sinds 1912 het meest doeltref fende middel tegen hoofdonrein en hoofdroos. Flacons 35 en 50 cent bij drogisten. Fabri kant: N. de Wolf, Noordwij k (Z.H.) 4410 DIVERSEN Woensdag is de grote dag voor kinderen en groten. Alles gaat dan gratis naar het Valkenberg. 4048. Op Dinsdag, 25 Juli 1950 des v.m. 10.30 uur zullen in de zaal bij J. C. Krij ger, Beestenmarkt te Goes publiek a contant worden verkocht: en tentzeilen uit Engelse legerdumps in diverse afm. grotendeels nieuw en in prima staat, voorts indien nog tijdig ter plaatse 66-00 Deurwaarder, J. M. de Kok Op Donderdag, 27 Juli om 10 u. v.m. zullen te Bergen op Zoom in de achterzaal van café Th. Aarts, „De Hollandse Tuin" a. d. Huijbergse- straat no. 14, publiek a contant, bij opbod, worden verkocht en tentzeilen uit Engelse legerdumps in diverse afm., grotendeels nieuw en in prima staat; voorts, indien nog tijdig ter plaatse, De Deurwaarder- Vendumeester 108-00 Chr. Schalken HULST 23 JULI voor Frans Berting bij AUG. DE GUCHT Café De Gouden Leeuw Vooruit f 55.—. Inleg f 2.50 Terug f 2.— Begin 3 uur. ZONDAG 23 JULI bij ALFRED d'HOLLANDER Toegang vrij. 29-o Fuiken - Werphengels- Werpmolens en Rails vanaf f 4.75 tot f 55.p. stuk. Verder hengels van f 1.90 tot f 21.p. s. Tonkin-hengels vanaf 50 ct. per stuk. 113-0 GOES TEL. 3002 Voor uw bestelcarrosserieën KRAKER bouwt in STERK, DUURZAAM, LICHT R. J. DE KRAKER Axel. Tel. 14 SPOED SpOED Zeer bloeiende DAMESKAPSALON met aardige waning in Den Haag te koop, wegens ver trek. Waarde boven goederen en iav. binnen 3 mnd. terug verdiénd. Uiterste prijs f 12.000,contant. Br. Ver beek, Javastraat lif, Den Haag. 70.00 De N.V. Verz. Bank „Victoria" en de Alg. Verz. Mij. „Victoria" roepen voor bestaande vacature, wegen posi tieverbetering der tegenwoordige, sollicitanten op voor de functie van 43-0 standplaats Sas van Gent of Westdorpe. Vast salaris, plus provisie, en verdere emolumenten, premie-vrij pensioen. Borgstelling a f 500.verplicht. Leeftijd ben. 35 jaar. Sollicitatie te richten aan de Inspecteur der beide Mijen, K. C. Herrebout, Geraniumstraat 8, Terneuzen, Tel. 2545. h J VAKGR. DETAILH. (N BRAblOSJ Bekende levensmiddelenfabriek vraagt voor het bezoeken van kruideniers in West-Brabant en Zee land een jonge gezonde, beschaafde, energieke VERTEGENWOORDIGER, met commercieel inzicht, tact, doorzettingsvermo gen en verantwoordelij kheidsgevoel. Eigenhandig geschreven sollicitaties met korte vermelding van levensloop en pasfoto aan bur. van dit blad onder no. 34090-00. Entrée 30 ct. Kinderen 20 ct. Donateurs op vertoon van kaart vrije toegang- HEDEN 22 JULI OM 3.30 UUR Voor flink en net persoon, die weet van aan pakken en vooruit wil, is er plaats in ons moderne Ford Was- en Smeer-Station. Bij voorkeur iemand die autotechnisch is onderlegd, of monteur is, doch is niet ver eist. Bij gebleken geschiktheid kan aanstelling als chef voor het Smeer-Station volgen. Salaris en provisie. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te rich ten aan Zusterstraat 32, MIDDELBURG, Telefoon 2972. 50-o Fraaie divan f 59, Divankleed f 19.95, Tafelkleden, zeer grote keus, van f 7.95 tot f 62.50, ook met bijpassende schoorsteen- en dressoirloper. Kapstok f 13.90. Bloem- tafel f 8.75. Eiken theemeubel f 45, f 52.50, f 59, f 65, f 85 ook grote keus in old finish theemeubels. Pracht meu belbureau, tevens boekenkast f 150, Complete eiken en old finish slaapkamers vanaf f 350 tot f 595, Schrijf- bureaux, model ministre en cylinder, v.af. f 135 tot f 225 In Crapeaudstellen grote keus in prijzen f 250, f 350, f 375, f 395 en f 450. Eiken en old finish dressoirs vanaf f 98 tot f 225. Prachtige Wilton-, Haarvelours- en Hol- iap-karpetten. Deurkleedjes vanaf f 3.95. Slaapkamer kleedjes f 7.95. Nu prachtige pluche gang- en traplopers vanaf f 7.95 per meter, ook in zeer mooi gebloemde des sins f 9.90 tot f 13.90 per meter. Bouclé ganglopers van af f 3.95 per meter. Cocosloper vanaf f 2.50 per meter. Overgordijnen, handweef, vanaf f 3.50 per meter. Ve lours overgordijnen, zeer mooie terra-kleur, vanaf f 6.95 per meter. 47-o E. J. SINKE—DE GRAAG Meubelmagazijn, Klokstraat 7, Goes, Telef. 2527 Meer dan 500-FORD-TRACTOREN die ïh Zee land in het gebruik zijn, en duizenden in Neder land zijn daar de bewijzen van. Trots alle moeilijkheden die zich thans in de wereld voordoen, zijn wij nog in staat om niet alleen uit voorraad, doch tegen dezelfde prijzen te kunnen leveren. FORDSON MAJOR TRACTOR 30 p.k. t 4.800- FORD DIESEL TRACTOR 45 p.k. f 8.500.- FORD DEARBORN TRACTOR 25 p.k. f 4.750— FORD DIESEL VOLLE RUPS TRACTOR 45 p.k. f 16.000.- De laatste op korte termijn leverbaar. Werktuigen, zoals ploegen, cultivators, aardap pel-rooiers, laadapparaten, eggen, verbredings- wielen, en vele andere eveneens uit voorraad leverbaar. GEBRUIKTE TRACTOREN worden tegen de hoogste waarde ingeruild. En wat momenteel zeer belangrijk is, zo nodig op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. OFFICIAL FORD TRACTOR DEALER VOOR ZEELAND. GOES MIDDELBURG Telf. 2267 en 3101. Telf. 2972. VLISSINGEN Telf. 2266 Regie „T. V." St. Jan. Drs. L. Lockefeer. Directie koren St. Gregorius onder leiding van W. Bartz. Gevr. in doktersgezin net, zelf st. R. K. EERSTE MEISJE boven 20 jaar, van goede ge tuigen voorz. Tweede meisje aanw. Gerieflijke en prettige werkkring. Goede behande ling, weinig spreekuur aan huis. Aanm. Mevr. Oostvo gels, Nieuwstraat 50, Den Bosch. 67-00 GEVRAAGD wegens ziekte der tegenwoordige, voor di rect een voor dag of dag en nacht A. C. MOSSELMAN, Maria- hoeve 3, KRUININ GEN. Uw adres voor met Dragline en Kipauto's is: Bosschenhoofd H 55, Telefoon 475 en 473, 820-OO Roosendaal Het ideale Rubber- Corset Niet warm Geen baleinen Ruikt niet Voor'alle werk Soepel en sterk Maakt slanker Prijzen van f 23.60 af. Alleenverkoop A. L. KAMPMAN Lange Vorststraat 5766 TEL. 2094 GOES 114-0 Kippengraan Kuidenzaad Kanariezaad Parkietenzaad Lijnzaad Hennepzaad GOES TEL. 3002 VRACHTWAGENS: 1 Internationaal type D 30 met gesloten ta- pisaire, zeer geschikt voor verhuis- of vee wagen. 1 defecte Ford Thames vrachtwagen. PERSONENWAGENS 1 Dodge 1936 1 Skoda 1947 1 Hillman 1947 1 kleine Renault 1949 (als nieuw) 1 kleine Fiat 1 Opel super six 1936 BESTELWAGENS 1 Ford bestelwagen 500 k.g. draagvermo gen 1947. TRACTOREN 1 Hard-parr Landbouw Tractor 28/35 p.k. (mooi en prima in orde). 1 Fordson Major Tractor VOOR VRACHTWAGENS VAN 1947 EN 1949 GEMAKKELIJKE BETALINGSCONDITIES. GENEGEN TE RUILEN. 49-0 Official Ford Dealer GOESMIDDELBURG Telf. 2267 en 3101 Telf. 2972 VLISSINGEN Telf. 2266 per 500 grams blik voor slechts 90 cent. Zowel voor warme als voor koude schotels. Een heel nieuw product alleen voor Zeeuwsch-Vlaanderen. LEVENSMIDDELENBEDRIJF HULST TERNEUZEN GEVRAAGD. INSTALLATIEBUREAU BERGEN OP ZOOM VIJVERBERG 62a TEL. 1210 45-0 P.M.7dWALLEA ec^e 70 cm breed, vanaf 1,25 UNIEKE AANBIEDING (kleine weeffout) 230 x 330 cm119.- Dubbel Bouclé, 70 cm breed vanaf 4.'^ 100 cm breed, vanaf4.®® Speeldata 30 JULI - 6 AUG. - 13 AUG. - telkens om 7 uur. Plaatsbespreken a 10 ct. vanaf heden tot 6 Augustus en van 11 t/m 13 Augustus bij Mej. M. Vael, Hoofdstraat 12, Tel. 2. ko ni«

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 6