vi mm m zoon Je kunt 't ook mee naar bed nemen... colporteur-bezorger Nerveus en onzeker aspect behalve voor Indonesië Toen de schutting was gevallen Rinso 20MER- PPIJS' een actieve DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 22 JULI 1950 WEKELIJKS BEURSOVERZICHT van 14-21 JULI 1950 Onze kroostrijke gezinnen Wat wast wordt ommige klanten willen, als 't warm is, het bier koud hebben als ijs. Dat zijn klanten, zoals ik er maar weinig heb, klanten die 'n biertje bestellen bij uit zondering. Bier is namelijk 'n drank, die leeft en omdat het leeft, heeft het z'n eigen temperatuur. Als je die geweld aan doet, dan gaat het bier dood. Maar als het de juiste temperatuur heeft, zo'n graad of tien, dan geeft 't je precies wat je nodig hebt. Dan fris je er heerlijk van op als 't warm is en doet het een behagelijke gloed in je ontstaan als 't koud is. Zo kun je niet zeggen, dat er voor bier 'n speciaal seizoen is. Drink je het in de lente, dan drink je de lente in maar in de zomer is een glas bier een glas vol zomerweelde. In de herfst fonkelt het rijp en diep en bevat het die lichte, prettige weemoed, waaraan wij ons dan zo graag gewonnen geven. In de winter doet het je beseffen, dat de lente de winter op de hielen zit... Ja, die eigen temperatuur van het bier! Ik heb 't één keer meege maakt, dat iemand zijn biertje ijskoud wou hebben en dat ik achteraf moest toegeven, dat hij gelijk had gehad. Die man goot het over in 'n gummi zakje, dat hij op z'n hoofd lei. Zo kun je 't in de winter aan de kook brengen en in 'n kruik mee naar bed nemen. Kijk, als je er zulke dingen mee voor hebt, dan zeg ik: neem géén biertje. Maar als je wat drinken wilt, heus, in alle seizoenen niets zó aangewezen als bier! Kort en goed en dat wou ik maar zeggen: drink 's uit Groot kruideniersbedriif J vraagt Textiel - Levensmiddelen Drogisterij - Glas - Aardewerk Ijzerwaren ENIGE GEDIPLOMEERDE VERPLEEGSTERS. LEERLING-VERPLEEGSTERS. CPECIAAL gedurende het begin van de verslagperiode toonde de beurs een nerveus en onzeker aspect, met practisch over de gehele linie lage koersen. Aankooporders ontbraken bij na geheel, daar het publiek zich af zijdig blijft houden, bevreesd voor de zeer onzekere internationale politieke situatie, die nog geen ontspanning vertoont. Op Maandag j.l. bereikte het koersniveau het laagste punt se dert begin 1948. De gebruikelijke al gemene koersindex daalde die dag tot 139.92. Aandelen Koninklijke olie be reikte een koers van 249 'A, Unilever 193- en aandelen Philips 198 y3 ex- dividend. E'EN opmerkelijk verschijnsel was. dat de tendens voor de Indonesi sche cultuurfondsen over het alge meen gunstiger lag. De berichten wel ke over Indonesië de laatste weken binnenkomen, stemmen iets hoopvol ler en men moet constateren, dat de toestand aldaar over het algemeen vooruitgaande is. De orde en rust ne men speciaal in het binnenland toe en er is sprake van dat op de ondernemingen de veiligheid gestadig vooruit gaat. Ook de houding van de Indonesische bevolking ten opzichte van de planter verbetert. Het mag een verheugend verschijnsel worden genoemd. dat enkele Indonesische leiders hiertoe thans medewerken en de bevolking aansporen hun werk zaamheden op de ondernemingen te hervatten. In Oost en Midden-Java zijn een groot aantal ondernemingen Wederom aan hun oorspronkelijke i- genaren toegewezen, waaraan de In donesische gouverneurs van deze ge biedsdelen een werkzaam aandeel heb ben gehad. Het is van belang te vermelden dat de Indonesische regering met een grootscheepse actie welke enkele we ken geleden is ingezet, er in is ge slaagd. een algehele prijsdaling door te voeren, welke voor diverse grond stoffen en consumptie-goederen dras tisch kan worden genoemd. De voor naamste reden voor deze prijsdaling is gelegen in het gedeeltelijk prijs geven van de import, welke mogelijk werd gemaakt door de ruimere devie- zenpositie als gevolg van de stijgende export. Dat deze prijsdaling optreedt aan het eind van de Mohammedaanse vas tenmaand is des te merkwaardiger; immers het einde van de ..lebaran" werd voorheen steeds gekenerkt door een prijsstijging als gevolg van de eeuwenoude gewoonte van de Indone siër om zich na de vastentijd nieuwe kleding en artikelen van meer luxu euze aard aan te schaffen. Nu een omgekeerde tendens valt Na tien jaren Is de schutting, die het onderste gedeelte van het Middel burgse stadhuis aan het oog onttrok, gevallen. Men heeft sedert enige da gen een mooi kijkje op de steeds vorderende herstelwerkzaamheden. waar te nemen en speciaal de prij zen voor goedkopere textielsoorten aanzienlijk dalen, kan men niet zon der reden de hoop koesteren, dat na de vasten de dalende prijs beweging zich nog krachtiger zal voortzetten. Waar voorts de rijstprijzen de laatste maanden eveneens een daling verto nen, kan men constateren, dat het In donesische prijspeil belangrijk gun stiger aspecten begint te vertonen. Dit is van het grootste belang voor de zo noodzakelijke arbeidsrust in de ze gebieden en de winstmogelijkheden van de ondernemingen en bedrijven. In aansluiting hierop dient te wor den gememoreerd, dat een gestadige prijsstijging is ingetreden op de in ternationale goederenmarkt, sedert de aanvang van het conflict in Korea. Deze hausse biedt ongetwijfeld gun stige vooruitzichten voor diverse In donesische produdcten zoals oliën, en vetten, rubber koffie cacao, vezels, etc. Éen -tijging van de export bij een gunstige prijsontwikkeling zal voor 'n bij uitstek exporterend land als Indo nesië. een aanzienlijke verbetering (Advertentie) Bergen op Zoom - Breda - Roosendaal Oosterhout - Oudenbosch - Etten EFFECTEN - COUPONS OBLIGATIES: 3% Nederland 1962-1964 3—3%% Nederland 1947 3% Nederland 1947 (dollarlening) 3% Nederland 1937 3% Nederland Investeringscertificaten 3% Grootboekobligatie 1946 3% Nederlandsch-Indië 1937 A. AANDELEN aand. Amsterdamsche Bank N.V. aand. Rotterdamsche Bank N.V. aand. Van Mierlo en Zoon N.V. aand. Ned. Ind. Handelsbank eert. v. aand. Nederl. Handel Mij. N.V. aand. Algemene Kunstzijde Unie N.V. aand. v. d. Bergh's Jurgens Fabrieken aand. Machinefabriek „Breda" aand. Van Gelder Zonen N.V. eert. v. aand. Lever Br. Unilever N.V. aand. Hollandsche Kunstzijde Industrie aand. Nederlandsche Kabelfabriek aand. Gem. Bez. v. aand. Philips' Gloei lampenfabrieken eert. v. aand. Kon. Ned. Hoogovens aand. Wilton Feyenoord Dok- en Werf Mij. aand. Tnternatio aand. Billiton Mij. II. aand. Koninklijke Petroleum aand. Rubber Cultuur Mij. „Amsterdam" aand. Bandar Rubber Maatschappij aand. Holland-Amerika Lijn aand. Kon. Ned. Stoomboot Mij. Nat. Bez. aand. Nederl. Scheepvaart Unie aand. Rotterdamsche Lloyd. aand. Kon. Java-China-Paketvaart Lijnen aand. Ver. Vorstenlandsche Cultuur Mij. aand. Handelsvereeniging „Amsterdam" aand. Nederl. Ind. Suiker Unie cert. v. aand. Deli Maatschappij aand. Deli Batavia Maatschappij aand. Senembah Maatschappij AMERIKAANSE FONDSEN: eert. v. aand. Anaconda Copper Mining C. cert. v. aand. Bethlehem Steel Corp. eert. v. aand. General Motors eert. v. aand. International Nickel cert. v. aand. Republic Steel Corporation eert. v. aand. United States Steel Corp. cert. v. aand. Cities Serv. Company cert. v. aand. Shell Union Oil Company cert. v. aand. Tide Water Ass. Oil Company cert. v. aand. Southern Pacific Company cert. v. aand. Union Pacific Railroad Comp. 12/7 19/7 99 13/16 98 3/8 98 7/16 97 11/16 96 7/8 95 1/2 98 3/16 951/4 99 1/16 981/2 9715/16 969/16 95 94 157 1/2 152 3/4 162 1/2 159 1/4 124 124 89 1/2 86 1/2 144 3/4 144 170 3/4 166 1/4 315 308 1/2 148 148 1531/2 152 1/4 195 1/2 196 3/4 176 160 264 257 220 204 ex. div. 140 140 136 136 1/2 143 142 1/2 217 1/2 218 256 253 122 1/2 125 1/2 114 116 3/4 142 3/4 143 1/4 119 119 127 125 119 121 93 98 - 30 1/4 30 1/2 114 1/2 1151/2 97 1/2 97 1/4 110 110 95 91 97 91 30 30 7/8 37 1/2 38 3/4 84 3/4 831/4 29 28 1/2 35 1/16 35 98 99 5/8 66 3/4 69 431/16 42 3/4 28 1/4 27 1/2 53 3/4 551/4 84 3/4 87 van de handels- en betalingsbalans ten gevolge hebben, mits de politieke ontwikeling in deze gebieden een ex pansie van de economische mogelijk heden toelaat. Dit zal dan de positie van het Indonesische betaalmiddel kunnen verbeteren. welke op zijn beurt op de duur- een prijsdaling van de deviezen certificaten ten gevolge zou kunnen hebben. Zoals men weet bedraagt de prijs van een dergelijk certificaat thans nog 200%. Aangezien men een gelijk bedrag aan deviezen-certificaten a 200% moet kopen om een bepaalde som naar Ne derland over te maken vanuit Indo nesië, is in feite in Indonesië een Ne derlandse gulden gelijk aan drie In donesische guldens. Een daling van de prijs der deviezencertificaten heeft derhalve een directe besparing tenge volge. zodat uiteindelijk een groter be drag voor reservering en winstuitke ring ter beschikking komt zijnde een direct voordeel voor de buitenlandse, meestal Nedelandse, aandeelhouder. Zoals de zaken thans echter staan is de transferregeling nog bijzonder ongunstig, hetgeen zonder twijfel, nog steeds 'n zeer nadelige invloed heeft op een verbetering van de koersont wikkeling van de Indonesische fond- MARKTVERLOOP TAP WOENSDAG zette zich een ver- oetering in. in navolging van Wall- street, waardoor de beurs practisch over de gehele linie een vriendelijker aanzien kreeg. De landing van de Amerikaanse troepenversterkingen de Oostkust van Korea, werd als een gunstig teken opgevat. Ook voor de Amerikaanse fondsen, welke zich thans op New Yorkse pariteit bevin den. was de stemming beter. De staatsfondsenmarkt bleef door DRABANT telt vele en schone ge- zinnen. Nu waren wij op bezoek bij de familie L. v. d. Ven-v. Delft, Lage Ham 19 A te Dongen. Vader en moeder v. d. Ven bezitten in hun 12 kinderen een kostbare schat. Er zijn acht meisjes en vier jongens. De oud ste. een meisje, is 29 en de jongste, een jongen, is 8 jaar. Vijf kinderen hebben reeds weer een gezin gesticht n.l. Cisca, Nelly, Henk, Bertha en Piëta. De foto, die wij hierbij afdruk ken werd een jaar geleden gemaakt bij de 50ste verjaardag van moeder v. d. Ven, die afkomstig is van Raams- donksveer. De heer v. d. Ven zelf werd geboren te Loon op Zand en is in dienst bij de gemeente. de zwakke stemming de aandacht trekken. Speciaal Dinsdag j.l. zakten deze fondsen vrij scherp m. Het is moeilijk om directe redenen aan te wijzen, welke aan deze daling ten grondslag liggen. EMISSIEMARKT UET BEKENDE warenhuisbedrijf „De Bijenkorf' is aan de markt gekomen met 'n obligatielening, groot f 5 millioen. Uitgegeven worden 3Vi% 20-jarige obligaties tegen de koers van 99%. De emissie dient voor de opbouw van het gehavende pand te Rotterdam en de vernielde panden van haar dochteronderneming de Hema aldaar en te Nijmegen. De door de overheid vastgestelde schadevergoedingen zul len hiervoor volkomen ontoereikend zijn. Voorts wenst men de voorraden, naar hoeveelheid gemeten, weer op 't vooroorlogse peil terug te brengen. Het rentepercentage van 3'/4 wijkt af van het in de laatste jaren gebrui kelijke rentetype van de meeste in dustriële leningen, dat 3'/2% bedraagt. Ofschoon men aan de toekomstige obligatiehouders door de koers van uitgifte van 99% te betalen een con cessie heeft gedaan, is hier toch spra ke van een iets lager rendement dan gebruikelijk is. Desondanks is het waarschijnlijk, dat de lening een succes zal worden. Voorts doet de N.V. Mij. tot Ex ploitatie van Steenfabrieken „Uden- hout" v/h Weijers Co. te Udenhout een beroep op de kapitaalmarkt, met de uitgifte van f 250.000.aandelen tegen de koers van 105%, waardoor het aandelenkapitaal tot f 500.000. wordt verhoogd. Deze emissie dient voor de aflossing van een le hypothe caire obligatielening van pro resto f 70.000.—. alsmede voor de verster king van de bedrijfsmiddelen. De berichten van deze onderneming. Brabants grootste steenfabriek, en het enigste op de Amsterdamse beurs ge noteerde fonds van de ateenindustrie, luiden gunstig. De productie over 1949 bedroeg 23.500.000 stenen. De claim-prijs beweegt zich tussen f 2.50 en f 2.75 bij een theoretische koers van f 16. De claims Kon. Ned. Hoogovens zakken verder in en noteerden Woens dag j.l.' f 6.— (theoretische koers f 30.—). Het geringe interesse van het publiek om onder de huidige omstan digheden risicodragend kapitaal te verschaffen is tekenend, doch niet onverklaarbaar. In een volgend over zicht hopen wij hierop terug te ko men. -jtf/otAU DE C0LOÜ£ ^o| verkwikk^ Voor REPARATIES KUNSTGEBITTEN Snel en goed. Mevr. L. C. Loof, Noordstraat 96a, Temeuzen. Rei bier is weer best KLEDINGVERHUUR Sinds 1898 BEKKER Henegouwerlaan 65 i ROTTERDAM Compl. Bruidstoiletten en Trouwcostuums Tel. 36280. (380-oo) Vraagt onze prijs courant. Grootse tentoonstelling - Unieke attracties Grandioos llchtfestQn Open 110-18, avondpr. 18-24 uur. Entree 1.50 tot 0.60 Reeds meer den Va millioen bezoekers I >0000000<>0<><><X><><><>«<>«<>0<X><X><><><X>0<X>«<X><X>< In staat bestaande klantenkring uit te breiden. Brieven onder no. 33987-oo bureau dezer courant. OOO<XOOCCKX><><X><><><>O<>O<><X><>OOO<>OO<>CK>OO<>C><> dank >4 bet systeem l Geen enkele staalconstructie of veste houten stelling kan tippen aan liet Lundie systeem I fte Frankrijk, Noorwegen, Fin land, Zweden, België, Nederland en vele landen bulten Europe vindt dit vernuftige systeem zijn weg naar tal loze bedrijven en staatsinstellingen I SSSt prospectus en leer de vele mo gelijkheden kennen. EEN ZWEEDS WfENT fABB..- MEUBELFABRIEK „HÖOOSTOT VAKSfVRD HOLLAND TEL T5» Vertegenwoordigd door P. J. DE JONG, GINNEKENWEG 175, TELE#.5227 BREDA. Wegens ziekte TE KOOP AANGEBODEN zaak in en aanverwante artikelen, in welvarend dorp in Zuid Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Alleen ernstige reflectanten komen in aanmerking Brieven onder no. 3402500 aan het bureau van dit blad. Het ST. ANTONIUSZIEKENHUIS te OOSTBURG vraagt voor spoedige indiensttreding Tevens worden gevraagd Spoedige opgave gewenst bij de Eerw. Moeder-Overste. De curus begint op 1 Septmber. 632-oo Abonneert U bij de bezorgers van het „Dag blad De Stem". 948-oo i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 4