WALCHEREN Z.-VLAANDEREN ZÖID-BEV ELAND BLIJDE ONTVANGST van burgemeester Andriessen Morgen MUZIEKFESTIVAL in HULST Stoot Goes de mensen af? DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 22 JULI 1950 KOOPT UW BENZINE BIJ DE MAN té 6 Pi RADIO'S STOFZUIGERS WASMACHINES «mn rriisio Mulo-examens MIDDELBURG VLISSINGEN Weer kettingbrieven GOES Ovezande zette het beste beentje voor Graauw Zeeuwse polder- en waterschapsbond Initiatief van V. V. V. Soepeler bevolkingspolitiek gewenst LITURGISCHE KALENDER agenda D 1 ZONDAGSDIENST DOKTOREN Zondag wordt de doktersdienst te Goes waargenomen door dokter Doeleman; te 's-Heerenhoek, Nleuwdorp en Driewegen door dokter Gelderblom en te HelnkenS' zand, 's-H. Arendskerke en Wol faartsdijk door dokter Staverman. ZONDAGSDIENST DIEREN-ARTSEN Deze dienst wordt van heden middag af tot Maandagmorgen 9 uur waargenomen door de heren Gaake-r te Ovezande en J. Klaas- sen te Heinkenszand. DIRECTEUR VAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT De gemeente-architect van Steenbergen, de heer C. Roelands, is benoemd tot directeur van ge meentewerken te Terneuzen, te vens directeur van Bouw- en Wo ningtoezicht in Oost-Z.-Bl. (Advertentie) DIE D IN NOOD OOK (HELPEN KAN. B.O.V.A.G. Z.-VLAANDEREN BENOEMING DIJKGRAVEN B POLDERS Benoemd werden tot dijkgraaf van: het waterschap Ovezande: Laurens de Winter te Ovezande; de Mairepolder: J. D. Woutersen te Rilland-Bath; de Molenpolder (Nieuw- en Sint Joosland) Samu el Janse Sz. te Nieuw en St. Joos land; Idem plv. dijkgraaf: Jan Poppe Az. te Nieuw- en St. Joos land. LEDEN VAN DE DIJKRAAD Benoemd werden tot lid van de Dijkraad van de waterkering van de Cal. Leendert Abrahampolder: Marls Tazelaar te Kats, als verte genwoordiger van de cal. Leendert Abrahampolder; Cal. Borsselepol- der: W. C. Vermue te Nleuwdorp, als vertegenwoordiger van de pol der Nieuwe West-Kraayert; D. Ge- schiere te Borssele, M. Krijger te Borssele, J. C. van Stee te Borsse le. als vertegenwoordigers van de cal. Borssele-polder; Jacs. Vermue Cz. te Nleuwdorp als vertegen woordiger van de West-Kraayert- polder. VOORZITTER N. K. BOND VAN RIJVERENIGINGEN Door het hoofdbestuur van de Kath. Nederl. Boeren- en Tuin- derbond werd tot voorzitter van de Ned. Kath. Bond van Landelijke Rijverenlgingen benoemd de heer P. Roelvink, dierenarts te Olr- achot. (Advertentie) 4 Wij bieden de ruimste keus in de beste merken ANTWERPSESTRAAT 14, GR. MARKT 36 Wij maken U weer de prettig ste betalingscondities. HERBOUW HOFSTEDE AANBESTEED Door het architecten- en ingeni eursbureau Sturm te Roosendaal en H. Nelissen te Hoofdplaat weid aanbesteedhet wederopbouwen van een hofstede in de Oranjedie- rentijdpolder te IJzendijke be woond door de heer Ph. Haver- beke en eigendom van de familie van Tleghem te ten Berghe (B.). Ingekomen zijn de navolgende Inschrijvingen: V. Verstraeten te Hoofdplaat f 66500; P. van Frae- yenhove te Terneuzen f 66000; F. de Witte te Terneuzen f 65000; Gebrs. v. d. Pol te Terneuzen f 61800; Ge-brs. v. Steenbergen te Philippine f 58675. Voor het M.U.L.O.-diploma A. slaagden te Goes: B. Donker, Middel burg: T Abrahamse, Terneuzen; P. Schoof f 'Terneuzen; S. Scheele, Ter neuzen;' N. Gabrlelse, Zoutelande; M. v .Kleunen, Goes; D. Markusse, Kats; N. Meulenberg, Wissenkerke; A. Ka- relse. Heinkenszand; L. v. d. Plasse, 's-Heer Arendskerke; P, Vader, St. Laurens; C. v. d. Veer, Terneuzen; C. de Rijke, Terneuzen; I, de Boo, Kats; J, de Boo, Kats; E. Fieman, Kats; L. Minderhoud, Vlissingen; H. Neels, Vlissingen; C. Padmos. Bruinisse; J. Sigtermans, Middelburg; C. Slgter- mans Middelburg; C. Dees, Zaam- slag; J. v. d. Moere, Axel; J, Mijns- bergen. Goes; D. Henebout, Schoon- dljke: 's. de Putter, Hoek. Voor het R. K. Mulo-diploma slaagden o.m. te Bergen op Zoom A. Rijk te 's-Heerenhoek en M. Span jaard te Hansweert. O B. S. C. M. VERGADERDE IN MIDDELBURG In Middelburg werd gedurende twee dagen de Jaarlijkse algeme ne vergadering gehouden van de bond van smeden, constructie- en machinereparatiebedrijven (B.S.C. M.), welke werd bijgewoond door circa 400 afgevaardigden. Men besloot via de daartoe ge ëigende lichamen bij de minister er op aan te dringen, dat de be staande vestigingseisen in de toe komst ook voor de lasbedrijven zullen gelden. De heer D. Swagerman sprak voor de congressisten over de pu bliekrechtelijke bedrijfsorganisa tie. K. V. P.-STATENFRACTIE In verband met de openbare vergadering van de Provinciale Staten op 31 Juli en 1 Augustus, zal de K.V.P. statenfractie verga deren op Vrijdag 28 Juli te Hulst des namiddags om 7.30 uur in „De Koning van Engeland". SCHELPENZUIGER ZONK OP DE OOSTER SCHELDE De Schelpzuiger ,.De Ulver" uit Yerseke is gistermorgen door het breken van een buitenboordzuiger gezonken op de z.g. Schelpplaat in de Oosterschelde voor Yerseke. Nadat de fa. Bakker de zaak ge klaard had en de Yerseke 165 de zuiger had leeggepompt is „De Uiiver" naar de haven van Yer seke gesleept, waar de zuiger her steld zal worden. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Mid delburg brengen ter openbare kennis, dat door A. G. Versluijs te Middelburg een verlo£ B is aangevraagd voor de linker- voorlocaiiteit ter oppervlakte van 26 m2 van perceel Gravenstraat 17. Binnen twee weken na lieden kunnen hiertegen ter gemeentesecretarie be zwaren worden ingediend. 63-0 Middelburg, 19 Juli 1950. Burgemeester en Wethouders voornoemd, N. BOLKESTEIN, burgemeester. J. PH. KOENE, secretaris HET KONINKLIJK BEZOEK Voorbereidingen worden getroffen De grote dagen 18 en 19 Augustus werpen hun scnaduwen vooruit. Alles worat er op gezet om het Koninklijk Paar een waardige ontvangst te be reiden. Aanvankelijk werd er alleen gerekend op de Zaterdagmorgen, maar nu bekend werd dat de hoge gasten met de „Piet Hein reeds op Vrijdag avond tegen zes uur verwacht kun nen worden, kan ook die dag in net feestprogramma worden opgenomen. In een bijeenkomst welke op initia tief van „Voor het Volk" plaats had met verschillende autoriteiten, is een voorlopig program uitgewerkt. Zo zal er reeds op Vrijdagavond een rijtoer door de versierde stad plaats hebben en het is niet onmo gelijk dat de opening van het geres taureerde stadhuis ook op die avond al plaats grijpt, gevolgd door een re ceptie in de Burgerzaal. Zaterdagmorgen volgt o.m. de auba de der schoolkinderen en dan last men een tweede rijtoer door de stad in, waarna het vertrek naar Vlissingen volgt. Van deze stad uit begeeft het Koninklijk Paar zich dan met de pro vinciale boot naar ,,de overkant". Middelburg feest' die dag echter door. Men wil een grote optocht or ganiseren en de dag besluiten met een schitterend vuurwerk. LAMPJES-LIEFHEBBER. Bij de politie kwamen regelmatig klachten binnen over het stukslaan van auto-koplampen. Er werd op on derzoek uitgegaan en weldra had men de dader te pakken. Het was de 7-jarige A. N. die belust was op gloei lampjes en deze eigenaardige weg koos om ze te bemachtigen. WIELRIJDSTER ROLDE ,IN HET KANAAL De mobilofoon van de rijkspolltiewa- gen meldde aan de mobilofoon van het politiebureau, dat op de Blauwedijk een aanrijding had plaats gehad. De wielrijdster J. A. L, F. nl, kwam uit de Teerpakhuizenstraat gereden en wilde oversteken naar het fietspad op de Blauwedijk. Zij keek niet rond zich heen, zag dus niet dat van de Poeledaelesingel een Belgische auto kwam aangereden. Deze remde uit alle macht en kwam op 2 meter van de dame tot stilstand. De dame verloor echter, toen zij op het rijwielpad be landde, de macht over het stuur en rolde van de Kanaaldijk op de glooiing van het Kanaal. Mevr. dr. Pel verleen de eerste hulp. De wielrijdster werd met een lichte hersenschudding naar het ziekenhuis overgebracht. Geslaagd. Voor het theoretisch examen gezinsverzorgster slaagde te Leiden onze stadgenote I. Witte. EINDELIJK EEN NIEUW ZWEM BAD De plannen voor het nieuwe zwem bad te Souburg waren reeds lang ge reed en de aanbesteding heeft reeds plaats gevonden. De rijksgoedkeuring liet echter op zich wachten, maar thans ontving de Zwemvereniging Luctor et Emergo deze tenslotte, zo dat met de werkzaamheden kan wor den begonnen. De kleedgelegenheid wordt 28.70 meter lang en 4.96 meter breed en zal naast 24 kleedhokjes een garde robe, twee douches en een toilet be vatten. Een plan tot uitbreiding van het lesbassin, waarvan op het ogen blik niet minder dan 450 schoolkinde ren gebruik maken, is nog in studie. Geslaagd. Te Utrecht slaagde voor het diploma A. Archiefverzor ging, de heer J. A. Pouwer, ambte naar op het bureau voor Sociale Za ken, alhier. Benoemd. Tot tijdelijk onderwij zer aan de Oranjeschool werd be noemd de heer C. J. Klerk te Sou burg. GEMEENTEBESTUUR ONTVING ZWEEDSE ATHLETEN Vrijdagavond werd de Zweedse ath- letiekverenigtng „Tjalve" uit Norköping op het stadhuis door B. en W. ontvan gen. Burgemeester Kolff verwelkomde de Zweden en wenste allen sportieve dagen en goede prestaties. Voorzitter Stavevelt dankte de burgemeester, waarna thee werd aangeboden. Gymnastiekdemonstratie. Hoewel de sportweek niet doorgaat hebben de gymnastiekverenigingen besloten de demonstratie toch te laten doorgaan. Woensdagavond a.s. zullen VTV en Oranje Nassau onder auspiciën der VW op het terrein van de voetbalclub Vlis singen aan de Bonedijkstraat een gym nastiekdemonstratie geven. Men leert het nooit QNDERTEKEND door een niet be- staand bureau met Engelss naam gaan er weer kettingbrieven rond in onze provide, om op te wekken tot een noveen voor de vrede. Zoais ge woonlijk worden de ontvangers aange spoord, tot overschrijven en doorzen den. Alleen wordt er ditmaal niet ge dreigd met straf voor het vei oreken der ..ketting" maar stelt men ren be loning in het vooruitzicht. Al wie zo'n prul in zijn bezit krijgt, zal er goed aan doen het in de prul- iemand te stoppen. Hoe eerder er aan zo'n blamerend geval een einde komt, hoe beter. Sluiskil VERSCHEPING KUNSTMEST Behalve de verscheping van kunst mest in grotfe zeeschepen gebeurt dit ook ln binnenvaartschepen. Voor het eerst na de oorlog zagen we in de af gelopen twee weken dat een twintigtal dergelijke schepen met kunstmest aan de kade der Azote werden geladen. Clinge Kermis. De jaarlijkse driedaagse kermis behoort weer tot het verleden. Hoewel het weer af en toe enige re gendruppeltjes ten beste gaf, was de eerste kermisdag toch buitengewoon druk. Vooral de diverse muziekgezel schappen brachten veel leven in de brouwerij. De derde dag was even eens druk met de koers voor ama teurs. Jammer dat er nog een paar ongelukken moesten gebeuren met het oversteken van de weg tijdens de koers. Dé" kermisexploitanten maak ten ook goede zwier. Ome Koos met zijn bekende poppenkraam had weer veel belangstelling. Het was weer een echte ouderwetse, gezellige kermis, zo als wij dat ieder Jaar gewoon zijn. Volksspelen. Zoals gebruikelijk hadden op de derde kermis in het Zeegat de volksspelen plaats waaraan door jong en oud werd deelgenomen. Na de dulvenwedvlucht op Sas van Gent, waarbij L. Lemout voor de tweede maal de eerste prijs behaal de had de hardloperij plaats voor de vrouwen. De belangstelling was uiter mate groot. Tenslotte trok een ge- costumeerde groep door het Zeegat. Er werd echt kermis gevierd. GOESE BEIAARDIER BEHAALD MECHELS DIPLOMA De Goese beiaardier, de heer W. Harthoren, doet van zich spreken. De ze week is hij n.1. naar Mechelen ge togen om deel te nemen aan het bei aardiers-diploma en smaakte het ge noegen, zoais wij reeds schreven, .met lof te mogen slagen. De burgemeester van Mechelen heeft ten stadhuize de diploma's uit gereikt en onze Goesenaar bijzonder gecomplimenteerd. De directeur van de beiaardschool, de bekende meester Staf Nees, noem de het een bijzonder feit, dat, voor het eerst sedert het bestaan der school, een Zeeuwse beiaardier het diploma verwierf. Dat de heer Harthoorn de onder scheiding verdient bleek wei uit het feit, dat, toen hij op de St. Rom- bou'tstoren te Mechelen als examen stuk een sonate in C van de bekende Belgische componist Jef van Hoof speelde, deze buitengewoon enthou siast verklaarde zijn compositie nog nimmer zo te hebben horen vertol ken. Maandag zal de heer Hartnoorn, samen met Staf Neefs een concert geven te Mechelen, waar hij o.m. zijn eigen compositie „Pastorale voor Bei aard" ten gehore zal brengen. Ook voor Oudenaerde, Antwerpen en Brug ge, heeft hij reeds uitnodigingen ont vangen. Binnenkort zullen voor „Kerk en Torenklanken" op het Goese carillon opnamen gemaakt worden die dan door de radio zullen worden uitge zonden. SCHOOLJEUGD OP STAP Gistermiddag maakten de leerlingen van de vier eerste klassen der kath. lagere scholen, met vier autobussen een uitstapje naar Zeeuwsch-Vlaanderen. De hoofdpunten van het programma waren 'n bezoek aan een speeltuin in Hulst en 'n pic-nic-partij in de Cad- zandse duinen. In de allerbeste stemming arriveer de het gezelschap des avonds weer in Goes. Kruiningen SCHOOLZWEMMEN Op initiatief van de heer Klompe, rijksconsulent Lich. Opvoeding en 'n zwemcommissie, gevormd door mej. Prins, Wemeldinge, en de heren Wat- tel, Krabbendijke en Soeting, Krui ningen, was er voor schoolgaande kinderen gelegenheid tot het behalen van het schoolzwemdiploma A en B. De 17e Juli werden de zwemproeven afgenomen aan de Postbrug, waar 9 leerlingen het A-diploma en 5 het B- diploma behaalden; allen van de Openbare Lagere School te Kapelle. 18 Juli werd er afgezwommen aan de Veerhaven te Kruiningen. Deelge nomen werd door de Openb. Lagere en Ulo-school, de School m. d. Bij bel en de Landbouw-huishoudschool, alle te Kruiningen, en de Openb. en R.K. Lagere School te Hansweert, 62 jongens en meisjes verwierven het schoolzwemdiploma A. Het ligt in de bedoeling de gele genheid tot het behalen van diploma A en B nogmaals te geven op 6 en 7 Sept. aan de Postbrug en op 11 Sept. a.s. aan de Veerhaven te Krui ningen. ■yLISSINGEN had zijn ingezetene, de heer Th. Andriessen, die tot burge meester van Ovezande werd benoemd niet vergeten. Met drie autobussen vol familie, vrienden, collega's en het hele huldigingscomité „Kath. Vlissin gen" gaf de Schelde-stad acte de présence en zelfs zagen we met kapelaan v. d. Engh de twee wethouders van Oorschot en Poppe. Dit hele gezelschap had post gevat bij de hofstede van Coolaert, tien mi nuten buiten de kom der gemeente, waar de nieuwe burgemeester offlclëel zou worden begroet. ïyiAAR ook Ovezande kwam niet po vertjes voor de dag. Achter het dag. bestuur der gemeente, feestcomi té en gemeentelijke autoriteiten, stond de vertegenwoordiging der hele bevol king en allesbehalve armoedig. We no teerden drie fleurige praalwagens; een compagnie van de kath. Jongerenge- meenschap; 't muziekkorps „Juliana"; een bereden ere-garde, aangevoerd door een amazone en een jeugd-esca- dron op versierde fietsen. Even over één uur arriveerde de burgemeester met vrouw en dochtertje op de afgesproken plaats en had de eerste hartelijke begroeting plaats. De voorz. van het Oranje-comité, de heer Bakker stak 'n vriendelijk speech- je af en zijn dochtertje bood mevr. Andriessen een bouquet aan. De nieuwe burgemeester reageerde even spontaan en liet een drievoudig hoera voor Ovezande aanheffen. Töen werd het vertrekteken gege ven; de muziek schalde en de bonte stoet trok vrolijk op naar het dorp zelf, dat al was het werkdag, toch ge heel op z'n Zondags was en waar ere poorten, straatversiering en vlaggen een sfeer schiepen, die feestelijk en vreugdevol aandeed. Na de „debarkatle" bij het gemeen tehuis. dat het „Welkom" ook al in zijn gevel had. zorgde meester Rijk, het hoofd der kath. school voor 'n zang- hulde door zijn leerlingen, die klonk als een klok en de stemming nog vreugdevoller maakte. WIE DE JEUGD HEEFT... A LS goed diplomaat en gedachtig het spreekwoord „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, buitte de burgemeester de situatie handig uit, door in enkele eenvoudige woorden de vriendschap te vragen van de hele Ovezandse jeugd. Die werd hem als uit één mond toe gezegd, niet in het minst misschien omdat de burgemeester de jongens en meisjes een tractatie in het vooruit zicht stelde. DE INSTALLATIE r\E RAADZAAL bleek voor de vele belangstellenden te klein, hoewel met de ruimte gewoekerd was, zodat een deel van hen van de tuin uit, moesten toehoren en toezien. De loco-burgemeester, de heer Oost- dijk, liet eerst het benoemingsbesluit voorlezen, om daarna de heer Andries sen van harte welkom te heten en ln weloverwogen woorden de situatie te schetsen waarin Ovezande zich be vond. Veel Is er onder het regime van burgemeester Eikhulzen ten goede ver anderd, maar er bleven wensen, voor al op het gebied van de woningbouw Spr. vertrouwde op goede samenwer king en wenste de burgervader toe lan ge jaren voor het heil van Ovezande te mogen werken en l\ing hem de ambtsketen om. In een sympathiek wederwoord rea geerde de burgemeester hierop, vergat niet dank te brengen aan Koningin, minister en commissaris der Koningin en zei nog niet met een program te kunnen komen, omdat hij alle moge lijkheden nog niet kan overzien. Wel kon hij toezeggen dat hij zich geheel zou inzetten voor zijn gemeente en voor iedere inwoner dezelfde zou zijn. Behalve voor de materiële zaken wilde hij oog hebben voor de geestelij ke ontwikkeling en sociale noden. Tenslotte dankte spr. wethouder Oostdijk, die 'n half jaar fungeerde als burgemeester en de heer Karei de Jonge, die hetzelfde deed als secreta ris. EEN RIJ VAN SPREKERS WAN HUN goede gevoelens tegenover de nieuwe functionaris getuigden velen. Na het raadslid Remijn spraken achtereenvolgens mr. Eikhuizen, de vorige burgemeester; de heer van Oorschot namens het gemeentebestuur van Vlissingen; burgemeester van Hor- sigh namens de ver. van Bevelqndae confraters (mr. Mes de voorz. was verhinderd)pastoor v. d. Ven namens de parochie; ds. Das namens de nerv. gemeente; de heer v. Loenhoud na mens het B.A.; de heer F. Schets na mens kath. Vlissingen en als vriend en tenslotte de vader van de burge meester, die tot uitdrukking bracht wat zijn zoon voor hem betekende. Ült alle toespraken bleek dat men veel van de nieuwe burgervader ver wacht en speciaal uit die van de he ren v. Oorschot en Schets wat men in Vlissingen aan hem als ambtenaar, katholiek en mens verliest. Stuk voor stuk beantwoordde de heer Andriessen, recht uit het hart, alle «prekers, dankte voor de instal latie en hoopte met Gods zegen het vertrouwen in hem niet te beschamen. DE RECEPTIE MADAT enige verfrissingen waren geserveerd door mej. v. d. Vliet en haar leerlingen van de huishoudschool, volgde een drukbezochte receptie, die nog een verrassing bracht doordat na mens de gidsen mej. Jeanne van Loen houd een bloemenhulde bracht. In Intieme kring had 's avonds nog in het gymnastieklokaal een koffie maaltijd plaats, keurig verzorgd door het personeel der huishoudschool. Heel de dag door was het feest in het dorp. Men had voor Jong en oud volksspelen georganiseerd en 's avonds toen de feestverlichting ontgloeide ging ook nog menig paar benen van de vloer. Een grote dag. Het wordt Zon dag een grote dag voor onze Greauw- se hengelaars, leden van de vissers club „De platte pen". Zondag 23 Juli zal het dorp in het teken van de hen gelsport staan. Om 2 uur verzamelen zich alle deelnemers aan de hengel- wedstrijd, om, voorafgegaan door de muziek, een optocht door het dorp te houden. Om 4 uur zal er een voetbal wedstrijd worden gespeeld tussen een visserselftal van Graauw en een ploeg van De Buitenvest te Hulst. Om 5.30 uur begint het visconcours op de Graauwse Kreek, dat tot 7 uur zal duren. Inschrijven voor deze wed strijd is nu reeds mogelijk tot Zon dagmiddag 2 uur in het café van Jos. Buys op de Oude Kaai. Er wordt een geweldige deelname verwacht. Ook de afdeling De Vogel zal van de partij zijn, terwijl reeds nu door een groot aantal Belgen is in geschreven. die onze Kreek uit erva ring als best viswater kennen. Prachtige prijzen zijn aan onze vis sersclub geschonken, zodat het inder daad iets moois kan worden. De eer ste prijswinnaar zal een prachtige be ker in ontvangs hebben te nemen. Terhole TRAMRAILS UITGEBROKEN De tramrails zijn reeds uitgebroken en spoedig zal met het storten van beton begonnen worden. Het verkeer gaat vrijwel normaal door. Met behulp van stoplichten wordt het verkeer van beide kanten geregeld. Het zal nog wel enkele weken duren, voordat alles klaar zal zijn. Schoolretralte. Deze week werd er voor de hoogste klas van de R.K. School een retraite gehouden. Deze stond onder leiding van Pater van Acker, Marist. Hengstdijk Geslaagd. Te Bergen op Zoom behaalde George Sponselu alhier het Mulo-diploma A; tevens behaalde hij het diploma typist te Huybergen. Bcschkapelle THUISKOMST PATER JANSSEN Na een verblijf van bijna 11 jaar in de missie van Brazilië is pater P. Janssen C.M., voor een welverdiende rust naar zijn geboortedorp terugge keerd. Op zijn reis van Brazilië naar hier, heeft pater Janssen eerst Rome aangedaan. Ondertussen had men in Boschkapelle niet stil gezeten en zo doende vond pater Janssen bij zijn thuiskomst de ouderlijke woning en de gehele buurt feestelijk versierd. Des avonds sprak de voorzitter van de buurtcommissie, de heer G. ne Bakker, de pater een hartelijk woord van welkom toe. Namens de parochie werd een cadeau aangeboden. Het dameszangkoor bracht een zanghulde en twee meisjes uit de buurt boden een fraaie bloemenmand aan. Daarna sprak pastoor Vermeulen. Het was de eerste keer, dat hij met pater Jan sen kennis maakte, maar hij had al zoveel over deze populaire missiona ris gehoord, dat het toch eigenlijk geen vreemde meer voor hem was. Pater Janssen was zichtbaar ontroerd over deze hartelijke ontvangst. Op z'n eigen manier, dankte hij allen voor de betoonde belangstelling en vertel de zo tussen door nog het een en an der over de missie. De gehele avond door was het nog een komen en gaan van familie en bekenden, die pater Janssen allen persoonlijk kwamen verwelkomen. GOUDEN BRUILOFT Het bruidspaar A. Dhaene-Schu- ren vierde onder grote belangstelling zijn gouden huwelijksfeest. Des mor gens trok het bruidspaar met de ge hele familie, voorafgegaan door bruidjes, naar de kerk, waar een H. Mis uit dankbaarheid werd opge dragen. Des middags was er een druk bezochte receptie, waar ook o.m. de burgemeester van zijn belangstelling blijk gaf. De buurt bood een fraai cadeau aan. Het feest werd verder in de familiekring voortgezet. Opbrengst collecte. De collecte ten bate van de Kath. Blindenzorg bracht op f 47 Tijdens de 3de Jaarbeurs werd te Lokeren een internationale tentoon stelling gehouden voor honden. De eerste prijzen werden gewonnen door bovenstaande exemplaren, toebehorende aair W. P. Antheunis uit AxeL Koewacht BOUDEN BRUILOFT Op 24 Juli a.s. viert het echtpaar H. de Guchtenaire-Vermaire zijn gouden -bruiloft. De namen van dé leden van het feestcomité staan er wel borg voor dat 24 Juli niet zonder feestbetoon voorbij zal gaan. Nieuw „grenshokje." Onze I. en A..'s hebben de beschikking gekregen over een nieuw „grenshokje". De ambtenaren kunnen nu ruim de grens overzien. (Vele duivenmelkers verbei den de dag van de vrije grens, want zij zien in het hokje een juweel van een duivenhok!) Mannen gevraagd. Op het ogen blik vertoeven tientallen mannen en jongens elders om er te werken in de vlasoogst. Zwembad. Er bestaan plannen om alhier een zwembad te graven. Het ligt in de bedoeling „De Waele's put" zodanig te bewerken, dat deze een modern zwembad wordt. Geslaagd. Te Oudenbosch slaag den voor brood- en banketbakker onze dorpsgenoten H. Flos en Th. Raes. Overgeplaatst. De ambtenaar der I en A, G. de Groene wend overge plaatst naar Vlissingen. IJzendijke Geslaagd. Voor het eindexamen Middelbare Technische School te Den Bosch (burgerlijke bouwkunde), slaagde de heer Joop Cornells, alhier. De Klinge (B.) Geslaagd. Onze dorpsgenoot R. de Block slaagde aan het Instituut O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenis te St. Niklaas in de afdeling moderne hu maniora voor dactylograaf in de han delsgraad. Ledenaantal stijgt TTIT HET jaarverslag van de Zeeuw- Polder- en Waterschapsbond blijkt, dat het aantal leden in 1949 van 110 tot 123 is gestegen. Walche ren bleef gelijk (15), Zuid-Beveland steeg van 39 tot 43, Noord-Beveland van 13 tot 15, Tholen en St. Phllipsl land van 10 tot 12, Schouwen van 16 tot 17, Oostelijk Z.-Vlaanderen van 15 tot 10 en Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen bleek gelijk, nl. 2. De voorzitter, de heer P. Dekker, werd benoemd ln het Porvinciaal Contactorgaan voor de Wederopbouw (Bouwvolume weg- en waterbouw kundige werken), het bestuurslid, de heer M. W. van Arenthals, en de heer G. Beenhakker, waterbouwkun dig ambtenaar van „De Breede Wa tering bewesten Yerseke", werden benoemd in de door de stichting voor de Landbouw ingestelde commissie voor waterbeheersing en ontzilting en hhet bestuurslid, de hheer J. Klompe werd benoemd ln de eveneens door de Stichting voor de Landbouw inge stelde commissie cultuurtechnische werken in Zeeland. Het aantal buitengewone leden liep van 207 terug tot 203. Het voordelig slot van 1949 bedraagt f 624.18. Yerseke BELGISCHE BUS LIEP VAST Op de Zanddijk ;a een bus met Bel gische toeristen in it oeilijkhedan ge raakt. Wegens herstel van de weg, moest de chauffeur uitwijken, wat echter tot gevolg had, dat de wielen op de uiterste rand van de berm kwa men en wegzakten, ongelukken deden zich niet voor; wel kostte liet heel wat moeite de bus, nadat de passa giers waren uitgestapt weer op de weg te krijgen. LJULST mag niet zeggen, dat het de laatste tijd verstoken is ge bleven van goede muziek. Nauwelijks veertien dagen geleden vierde de ge meente het 15-jarig heroepsjubileum mee van de musicus Jan Mannaert. Droegen de feestelijkheden niet ge heel het karakter van een festival, toch héfcft het muziekminnend pu bliek van Hulst en omgeving een Zondag gehad, waar het kon genie ten van enkele concerten, van welke het mooie concert van de harmonie „De Verenigde Vrienden" van Sas van Gent niet zo maar vergeten zal worden. Zaterdagavond bracht de Kon. har monie van Lokeren een vrienschaps- bezoek binnen onze wallen en oogst te een zeer grote bijval met haar prachtig concert. En nu morgen is door de plaat selijke V.V.V. een festival georga niseerd, dat onder leiding van de heer Jan Mannaert staat en waar aan meerdere muziekgezelschappen uit de omgeving deelnemen. Het festival begint om 3 uur met een optocht van de deelnemende ver enigingen en deze optocht wordt op de Markt besloten met de mars „2e goede oude Tijd", die gezamenlijk wordt uitgevoerd. DE CONCERTEN QM 4 uur beginnen de concerten, die worden ingezet door de Ste delijke Harmonie van Hulst o.l.v. dir. A. v. d. Broeck. Dit zal het eerste concert-optreden zijn na de kortge leden doorgevoerde fusie van de plaat selijke gezelschappen. Daarna spelen achtereenvolgens: de harmonie vlug en Blij van Asse nede, met De Kallef van Bagdad en Air Varié; -fanfare St. Caecilia van \TAN verschillende zijden bereikten ons klachten dat de Goe9e auto riteiten niet altijd even welwillend staan tegenover hen die zich hier vestigen willen en herhaaldelijk noemt men dan voorbeelden van an dere gemeenten, waar men dit an ders doet, hoewei daar de woning nood niet mtnder nijpend ls. Speciaal tegenover hen, die of een ambtelijke betrekking hebben, of een firma vertegenwoordigen is men elders uiterst tegemoetkomend zegt men, wat dan meestal tenge volge heeft, dat men de Ganzenstad de rug toedraait. Bij informatie bleek ons dat de ge uite grieven niet alle grond missen en dat daardoor heel wat aan de neus van Goes voorbijgaat. Als meest opvallende mag wel het voorbeeld gelden van een bekende Rotterdamse firma, die te Goes een filiaal wilde stichten, maar naar de hoofdstad vertrok omdat men te Goes geen woonruimte zei te hebbben voor het personeel. Ook enkele andere klachten welke wij onderzochten bleken Juist te zijn, waar tegenover staat, dat in sommige bevallen wel begrip bleek te bestaan voor het feit, dat wil Goes zich ont wikkelen men zo min mogelijk waar devolle elementen moet afstoten en zeker geen klein-industrie. XlfANNEER men informeert waarom over het algemeen deze soepel heid niet betracht wordt dan hoort men, dat de wachtlijst van woning zoekenden groot ls en dat men niet voortdurend uitzonderingen mag ma ken wil men geen onrecht doen aan hen die eerder kwamen. Ook is te Goes er naar gestreefd om de vermeerdering van de woningvoorraad allereerst te gebruiken om aan ongewenste samen woning een eind te maken, wat aan de rust der bevolking en aan de morali teit ten goede kwam. Ook dit moet op prijs gesteld worden en bet lijkt inderdaad wel heel moei lijk om een bevolkingpolitiek te voerm die ir-der bevredigd. Toch zal het zaak zijn voor Goes, dat «-wel de woonruimte commissie als he' gemeentebestuur, ieder geval op zich serieus bekijken en de conse quenties ervan overzien. In het verleden is dit niet altijd ge schied, waaidocr Goes o.m. net bete kenisvolle laccbouwconsulentsehap ver speelde terwijl ln het heden ook blun ders zijn gemaakt. Wat andere gemeenten met geen groter mogelijkheden weten te bereiken moet ook te Goes mogelijk zijn en dan zal de ergernis, die thans af en toe zo luid spreekt, dat de reputatie van Bevelands hoofdstad er onder lijdt, vlug kleiner afmetingen gaan aanne men. De Klinge-Waes met Engelandvaar ders en Het land van de Glimlach; fanfare De Eendracht van Koewacht met de Caecilia-mars en Rosettawals; harmonie St. Jan van St. Jansteen met de Dilbeeckmars en Een schone Meimorgen. Deze gezelschappen staan onder leiding van dir. J. Mannaert. De fanfare Excelsior van Terhole, dir. J. Vermeiren. speelt hierna en van 78 uur geeft de fanfare Vrijheid Eendracht van Lamswaarde, dir. H. de Gucht, een concert, met de volgen de nummers: 1 K.L.M.-mars, Schoo- temeijer; 2 Pergo en '/erago-ouver- ture, Cerfontaine; 3 Een schone Mei morgen, Bisselinck; 3 Osco. piston polka; 5 Folkloristische Parafrase, Bourijn; 6 Courage, mars van Jak- ma. Het grote slotconcrit cm 8 uur wordt gegeven door de fanfare „Wel doen door Vermaak" van Clinge. Reeds van jaren her zijn de goede kwaliteiten van dit corps van dir. E. v. d. Branden bekend en steeds kon het op een grote belangstelling reke nen. Het programma van dit con cert vermeldt: 1 IJzer en Staal, Mul- les-Schotte; 2 De Zwarte Tulp, Jak- ma; 3 Walsdroom, Strauss; 4 Judex, Gounod; 5 5e en 6e Hongaarse Dan sen, Brahms; 6 Ouverture Les Sal- tuinbanques, Ganne; 7 De twee klei ne vinken; 8 Ro6sinlana, Boudin; 9 Leichte Cavalerie, von Suppé; 10 Al- te Kameraden. Felke. Nu voor mórgen een prachtig zo merweer en er zal in Hulst weer een gezellige drukte heersen. Zondag 23 Juli. Groen. 8e Zondag n& Pinksteren. 2e gebed H. Apollinarus. 3e H. Liborius. Credo. Prefatie H. Drievuldigheid. Breda: 3e gebed oc taaf Kerkwijding. 4e H. Liborius. Maandag 24. Paars. Vigilie van de H. Jacobus. 2e gebed H. Christin». 3e van de H. Maagd. Haarlem: Wit. H. Bernulphus. 2e gebed en laatste Evan gelie van de Vigilie. 3e H. Chris tina. Breda: Wit. Mis van Kerkwij ding. 2e gebed en laatste Evangelie van de Vigilie. 3e H. Christina. Cre do. Dinsdag 25. Rood. H. Jacöbus. 2e ge bed H. Christophorus. Credo. Pre fatie van de Apostelen. Woensdag 26. Wit. H. Anna. Brede: Credo. Donderdag 27. Rood. H. Pantaleon. 2e gebed A cunetis. 3e naar keuze. Bre da: Wit. Mis, van Kerkwijding. 2e gebed H. Pantaleon. 3e van de H. Maagd. Credo. Vrijdag 28. Rood. H.H. Nazarius enz. 2e gebed A cunetis. 3e naar keuze. Breda: Wit. Octaafdag van Kerk wijding. 2e gebed H.H. Nazarius enz. Credo. Zaterdag 29. Wit. H. Martha. 2e gebed H.H. Felix II enz. 3e A cunetis. DEKLINGE-WAES. Zondag 23 Juli. Film „Key Largo'' in de Cinema van Dijek bij P. Metz om 15 en 19.30 uur. Maandag 24 Juli. Film: „Voorstad Schui mers" in de Cinema Van Dijck bij P. Metz om 20 uur. GROENENDIJK. Zaterdag 22 JuU. Schif ting Batavieren om 4.30 uur. HULST, Zondag 23 Juli. Jubielum-schie- ting bij Aug. de Gucht. café de Gou den Leeuw om 3 uur. KLOOSTERZANDE. Zondag 23 Juli. Schieting op de liggende wip door de sociëteit Hoop op Zegen. KOEWACHT. Zondag 23 Juli. TBC-SChit- ting bij Th. David om 14.30 uur. KOEWACHT, Zondag 23 Juli. Schieting op de staande wip bij P. van Hove om 3 uur. 10)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2