IRC 1 Koning Leopold keert Zaterdag terug Hiervoor zwicht zelfs een Minister TAEDJON „BRANDEND ALS EEN HEL" DOOR AMERIKANEN VERLATEN Vliegende ramen en deuren door druk op de huisbel AMMA Bij een vonnis [ten wil, slaagt, rwe bon Breda Inrichting N AG AL JAS" of the Louis" verstrooide ofessor en Castello ollywood IMARO jeni Rosner eleefde eer dan zinnen. DAGBLAD VOOR ZEELAND Belgische Kamers nemen lang verwacht besluit SOCIALISTENLIBERALEN (OP ééN NA) EN COMMUNISTEN STEMMEN UIT PRO TEST NIET MEE VOOR DE TERUGKEER Mislukte hulde aan Prins Karei Antwerpen in feest stemming Noord-Koreanen bezetten met geweldige aan- valskracht ook verschillende andere plaatsen Meer troepen onderweg Vrij warm Eindelijk Franse nationale zege 50 gratie-verleningen in België Ra I. S.-soldaten lopen over Bus door goederentrein gegrepen Weinig prettig welkom in Roosendaal Steekvlam slingert zich door de woning en verwondt vrouw C. P. N.-raadslid was te kalm en te burgerlijk DE BAKKER (MET ZO'N FEESTMUTS!) ZAL NIET HANGEN ROND HET SPROOKJE VAN BAKKERIJ PRODUCTEN IN DEN BOSCH Bloemenshow van marsepein Debuut van minister Struycken chte zomerdracfif. er oog volop sandateiwe i et» door haar It lopen. bdalen .8.95 I S5-38WTJ0 6.50 38-4<K- 7-9* .&35 I *M*—.S33 HAAG BUSSVJM WIVERSUN BREDA GRONINGEN ling ekuren Antwerpse 372 Stationsstraat 42a 12 uur at t 45.- prothesen id maken gebitten an Gina Lollobrigida tse verfilming van s wereldberoemde nvang 8 uur, Zon- 8 uur. 752-0 ea, Alexis Smith, >tt in >lor). Een opwindend tit de Amerikaanse g. 14 jaar. Aanvang: Zondag: 3.30, 7, 9.15 753-0 en Virgina Mayo in uur, Zaterdag 7 en ag 3, 7 en 9 uur. 754-o geschiedenis, die aardig kijkje achter n biedt. In het ima het optreden mds grootste Tele- sychometrist 7 en 9 uur en Zon- 3 uur. Deze week op 10 cent toeslag. 755-o ie door haar mense- haar eenvoud een e indruk achter laat. 'rijdag t.m. Zondag 7 en Zondagmiddag 3 ag 8 uur. 14 jaar. 756-0 ZESDE JAARGANG No. 1746 Uitgave: N.V. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureau: Breda, Reigerstraat 16, Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J.v.Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet. f 3.90 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij niet- postbestelling) f 0.30. Losse nummers 8 cent. Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland VRIJDAG 21 JULI 1950 aabï&P Aavertentieprijs voor de gehele oplage 0.2$ per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.60 per m/m)Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse, editie f 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.25 per m/m). Staatwerk 3 cent per m/m extra. Incasso wordt berekend. Voor prijzen van de rubriek ,,'t Kleintje'* wordt verwezen naar de desbetreffende rubriek- Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd Bureau voor de Zeeuwse Eilanden GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon no. 102. (B ij bureau: OOSTBURG, Nieuwstraat 22, Telefoon no. 35). IN KRINGEN die in nauwe betrekkingen tot het Belgische Hof 1 staan, wordt verklaard, dat Koning Leopold Zaterdag per vliegtuig 'uit Zwitserland naar België zal terugkeren. De Koning, Kroonprins Boudewijn, Prins Albert, Prof Piren- ne (de secretaris des Konings) en de katholieke premier Duvieu- Eart reizen met drie Dakota's onder escorte van jagers. Prinses de Rethy zal vermoedelijk nog minstens een maand in Pregny blijven. Daarna komt zij ook naar Brussel, met de acht jarige Prins Alexander en Prinses Josephine Charlotte. DIT VOOR BELGIë belangrijke en verhengende bericht is ons gister avond laat geseind, nadat des middags de verenigde Kamers na een laatst fel debat tot het besluit waren gekomen de wet op het regentschap op te heffen. Hierdoor werd het regent schap van Prins Karei opgehe ven en werd Koning Leopold in lijn Koninklijke waardigheid hersteld. Er waren slechts 198 van 387 Kamerleden bij de eindstem ming aanwezig, namelijk 197 Katholieken (2 C.V.P.-ers wa ren ziek) en de liberaal Lahaye (Yperen). Alle andere Kamer leden hadden uit protest de zit tingszaal verlaten. Eerste minister Duvieusart en de voorzitters van Kamer en Senaat zul len zich hedenmiddag naar Pregny begeven om de Koning van dit besluit der Kamers op de hoogte te stellen. ONGELUKKIGSTE TEKEN. ■y OORDAT de beslissende stemming plaats had betrad Spaak de tri bune om aan te kondigen, dat de so cialistische fractie de zaal zou gaan verlaten om haar eigen adres van hulde te gaan aanbieden aan de Prins-Regent. Zich tot de katholieke fracties en de regeringsbanken richtend, zei Spaak: .Binnen enkele minuten gaat gij een overwinning behalen. Dan zult gij het teken hebben gegeven voor een strijd, die België kan gaan verscheu ren en die een van de ongelukkigste zal zijn in onze nationale geschiede nis." Namens de liberale groepen heeft oud-minister Lefèbre eveneens een verklaring afgelegd, dat de liberalen zich van stemming zouden onthouden. De liberalen weigeren zich aan te slui FRANS-VIETNAMESE strijdkrachten zijn een grootscheepse aanval begon nen op de opstandelingen van de Vietminh (Indo-China). GEN.-MAJOOR SCHEFFELAAR zal na het vertrek van Luit.-Gen. Buur man van Vreden op 26 dezer naar Nederland, worden belast met het commando over de in Indonesië ach terblijvende Nederlandse troepen. OP HET CONGRES van de vereni ging van ex-politieke gevangenen te Den Haag is een resolutie aangeno men, waarin een beroep op de Prov. Staten van Limburg wordt gedaan, geen subsidie aan toneelverenigingen te geven die met de Belg Joris Diels samenwerken. NEGEN PERSONEN (alle Portuge- M&) zijn om het leven gekomen bij vliegongeval in de bergstreek van West-Afrika. CP1 AUGUSTUS a.s. zal de Woning- wet-tinanciering 1948 worden vervan gen door een nieuwe regeling. Het gevolg hiervan js> dat de gemeente besturen de lopende plannen op de ten bij de machtsoplossing, welke de C.V.P. ons gaat opdringen, zo ver klaarde hij. Ook de liberale senator Hoste, die tot op het laatste ogenblik heeft ge tracht als bemiddelaar op te treden, sloot zich aan bij degenen, die door hun afwezigheid wilde tonen, dat slechts de C.V.P. voor het besluit verantwoordelijk is. „De verantwoordelijkheid van dege nen, die deze verzoening hebben be lemmerd, is groot," zei Hoste. Een vertegenwoordiger der C.V.P. sprak voor de stemming de overtui ging uit, dat de fracties dezer partij mede de mening zullen vertolken van .honderdduizenden buiten de C.V.P. staande kiezers die bij de Volksraad pleging hebben getoond het standpunt dezer partij te delen." WANDELENDE SOCIALIS TEN EN LIBERALEN. ■ylJF MINUTEN over vijf, vlak na- dat de Verenigde Immers het re gentschap beëindigd haaien, werd ten teken daarvan de nationale vlag neer gehaald van de koepel van het Ko ninklijk paleis, het ambtsverblijf van de Prins-Regent. Dit gebeurde juist op het moment, dat de socialistische fracties, 139 man sterk, uit het park kwamen gewandeld op hun weg van het parlement naar het paleis. De socialistische afgevaardigden stelden zich op het trottoir voor het paleis op en riepen, nadat de vlag gestreken was: „Leve België" en „Leve de Prins-Regent". Daarna marcheerden zij het paleis binnen. De Prins-Re gent was niet ten paleize aanwezig en de leden verlieten het gebouw weer, nadat zij hun handtekening in het „gouden boek" hadden geplaatst. Een half uur na de socialistische fracties maakte de liberale groep de zelfde wandeling om eveneens in het .gouden boek" te gaan tekenen. De Belgische radio deelde mee, dat de Prins-Regent hedenmorgen de socialisten zal ontvangen om hun hulde-adres in ontvangst te nemen. SOCIALISTISCHE MANI FESTATIES. ■p*NIGERLEI aanwijzing omtrent het uur van de aankomst van het Koninklijk vliegtuig ep omtrent de route, welke de Koning van het vlieg veld af zal volgen, is nog niet gege ven. De socialistische en communistische partijbesturen hebben hun volgelingen opgeroepen zich bij voortduring pa raat te houden voor het houden van manifestaties. Het bureau van het Brusselse liberale verbond heeft be sloten een actiecomité voor strijd te gen de Koning in te stellen en een protestbetoging te organiseren. TXE MEIR bood gisterenavond een merkwaardige aanblik. In het licht van de vele win kels. bioscopen en café's zag men het rood-geel-zwart van vele gevels waaien. Links en rechts waren op het breedste gedeelte de tribunes klaar gezet voor het défilé van vandaag en de mid denpoort van het Koninklijk Pa leis was opengezet. In de hall stond een grote beeltenis van de Koning opgesteld en er voor en er omheen stapelden zich de bloemen op van hen. die 's Ko nings spoedige terugkeer zo vu rig verlangden. Door de stad trokken de zgn. „maatschap pijen", de muziekgezelschappen, blazend en trommelend, met de nationale vlag voorop en in de gloed van veie flambouwen. regeling vóór 1 Aug. gegund moeten hebben en de bouw vóór 1 september moet zijn aangevangen. EEN gemeenschappelijke luchtverde- Qigings-organisatie voor West-Europa "Pgebouwd, omvattend de renden der Westelijke Unie, Noorwe- rn Denemarken, die met Britse f: a'Jagers en Britse radarapparaten zijn uitgerust. POSITIES TROEPENSCHEPEN: Ko la In ten passeerde 19-7 Dover. So- niersetshire 19-7 van Djakarta, Astu- ^evaro Oporto. Johan van uidenbarneveldt te Djakarta. EEN 30-TAL Amerikaanse vracht vliegtuigen. gestationneerd te Frank- i heeft gisterenavond als oefening m »cross country" gemaakt boven iNederland. Zij vlogen in formaties van 3 tot 8 toestellen. „Weersverwachting, geldig tot vrijdagavond: J" ochtend aanvankelijk hier en daar nog mist. Overigens 5 veranderlijke bewolking met op de meeste plaatsen nu en dan i zonneschijn. Vrijwel de gehele dag droog weer. Weinig wind. vrij warm. Heden; Zon onder 20.47 uur en maan onder 23.07 uur. Zaterdag: Zon op 4.46 uur en maan op 13.46 JJET BRANDENDE en verwoeste Taedjon aan de communisten la tend hebben vermoeide Amerikaanse troepen zich een weg uit de puin hopen gevochten, na een dag lang straatgevechten tegen een verplette rende meerderheid te hebben gele verd. De Noord-Koreanen, gebruik ma kend van guerillastrijders en sluip schutters, die tot achter de Ameri kaanse stellingen waren doorgedron gen, zetten voor het aanbreken van de dag van het Noorden en Westen uit een grootscheeps offensief tegen Taedjon in. Piloten van Amerikaan se jagers, die wanhopig trachtten Ue tanks van de Noordelijken tegen te houden, meldden dat de stad „brand de als een hel". De Noord-Koreaanse aanval, die kwam na drie dagen van betrekke lijke rust, heeft het gehele front in beweging gebracht. De communisten bezetten Tsjondjoe, 65 km. ten Zuid- Westen van Taedjon. Koemdje, 25 km. verder Westwaarts, viel hun ook in handen. Beide plaatsen zijn hevig door Amerikaanse vliegtuigen bestookt. TAEGOE BEDREIGD QP HET centrale front, 40 km. ten Noordoosten van Taedjon, beweegt zich een lange colonne. Noordelijke tanks en artillerie in de richting van Moengdjoeng. Zij wordt door vlieg tuigen aangevallen. Voorts verzamelen zich communis tische tanks en infanterie op de cen trale hoogvlakte. Hierdoor wordt Tae- goe, de Amerikaanse bevoorradings basis die 80 km. Zuidelijker gelegen is, bedreigd. In het Oosten is de havenplaats Jongdok, 40 km. ten Noorden van Pohang, waar de Amerikanen Dinsdag een landing uitvoerden, in handen van de Noordelijken gevallen. Amerikaanse versterkingen aan TTE RONDE van Frankrijk kwam gisteren aan haar ze vende étappe toe en het was Lauredi, lid van de Franse na tionale ploeg, die als overwin naar door de finish te Angers stormde. Een andere Fransman, Bernard Gauthier, verrichtte eveneens een uitstekende presta tie. Hij fietste gisteren namelijk in zoveel kortere tijd dan Gold- schmidt van St. Brieuc naar het eindpunt (248 km.), dat de Lu xemburger zijn .gele trui, die hij des ochtends weer aan had mo gen trekken, opnieuw aan Gau thier moest afstaan. De étappe-winnaar van giste ren, is 25 jaar en Italiaan van ge boorte, doch door naturalisatie Fransman geworden. manschappen en tanks blijven in de Zuid-Oostelijke hoek van het schier eiland arriveren. Vliegtuigen bombar deren van landbases en vliegdek schepen af. zolang het weer het toe staat, de Noordelijke strijdkrachten. Iri (aan de Westkust) en vermoede lijk ook het nabijgelegen Nonsan, zijn ook door de Noordelijken bezet. NIEUW WAPEN. T»E AMERIKANEN geloven thans m nieuw type raketkanon een af doende wapen te hebben gevonden tegen de Noord-Koreaanse zware tanks, die tot dusver ongehinderd de Amerikaanse linies konden binnen dringen. Het Amerikaanse leger heeft me degedeeld, dat strijd- en ondersteu ningseenheden uit alle zes legerge- bieden in de V. S. in gereedheid zijn gebracht om naar het Verre Oosten te vertrekken. Te Londen, Parijs en Bonn is gun stig gereageerd op Truman's bood schap aan het Amerikaanse Congres. Amerika is door een ware koop woede aangegrepen. Tal van artikelen zijn al in prijs gestegen. DKN DEZER DAGEN zal, naar de Gazet van Antwerpen verneemt, het Belgische staatsblad een reeks be sluiten afkondigen, waarbij een vijf tigtal ter dood veroordeelde politieke delinquenten gratie krijgt. Hun dood straf wordt in levenslange hechtenis omgezet. Deze graties dateren nog uit de tijd dat de liberaal Lilar minister van Ju stitie was (het vorige kabinet) en zijn nu pas door de Prins-Regent on dertekend en naar het ministerie van Justitie teruggezonden voor uitvoe ring. rv,E VERTEGENWOORDIGER van de republiek der Zuid-Molukken in Nederland, dr. Nikijuiuw, zegt een telegram te hebben ontvangen, waar bij hem is meegedeeld, dat de door de R. I. S. ingezette Ambonezen bij de gevechten op het eiland Boeroe zijn overgelopen naar de republiek der Zuid-Molukken. De hevige ge vechten op Boeroe eisen vele slacht offers. Verpleging van de gewonden is onmogelijk door de republikeinse blokkade. Op het Internationale Rode Kruis, het Zweedse, Australische en het Ne derlandse Rode Kruis is een beroep gedaan spoedig hulp te bieden. 15 niet ernstig gewonden TXONDERDAG is een bus van de Gelderse Tramweg Maatschappij in botsing gekomen met een goede rentrein bij Winterswijk. De bus kwam met zo'n kracht tegen de lo comotief, dat deze geheel uit^de rails werd gelicht. De bus werd aan de voorzijde geheel ingedrukt en een eind meegesleept. Er waren 15 ge wonden. Het ongeval geschiedde op een niet bewaakte en niet beveiligde overweg. De trein was een rangeerdeel, dat niet harder dan 30 km. mag rijden. Dank zij de geringe snelheid van de trein en door het feit, dat de bus aan de voorzijde werd gegrepen, werd geen der inzittenden van de bus ern stig gewond. Het baanvak wordt alleen gebruikt door goederentreinen, zodat het pas sagiersvervoer geen vertraging on dervindt. In verschillende plaatsen van ons land worden momenteel woonoorden en opvangcentra voor gerepatrieerde gezinnen ingericht. Op de foto bo ven: een praatje aan het venster tijdens het bezoek aan het Marine-woon oord te Nijmegen, waar 12 gezinnen in z.g. nissenhutten wonen. Onder: een kijkje in het woonoord Snoode Hoek te Eist. Hier zijn 21 gezinnen in z.g. Zwitserse woningen ondergebracht. TE ZULT OP EEN BEL DRUKKÈN en plotseling deuren en ramen uit het huis zien vliegen. Dan slaat de schrik je om het hart en dan moet je in de smak, die je tegen de grond werpt, vanzelf om hulp roepen. Een dergelijke zeldzame geschiedenis heeft zich Donderdagmiddag tus sen twee uur en half drie te Roosendaal afgespeeld. Een heer belde aan bij de voordeur van de woning van de familie van de Boom in de Röntgenstraat 86. Hij zag en hoorde tot zijn grote verbazing, dat de ruiten van het huis het plotseling begaven. Op hetzelfde moment werden binnen deuren uit hun voegen gerukt. De man vernam daarbij een gerinkel en gekletter dat hij, op de grond liggende, niet wist waar hij het zoeken moest. QPOEDIGER dan men zou kunnen hopen is men achter de oorzaken van deze gebeurtenis gekomen. Het is een tamelijk ingewikkelde geschie denis, maar met een beetje goede wil kan men er toch wel wijs uit wor den. Arbeiders waren in de Röntgenstraat bezig met het aanleggen van een rio lering. Voor 't weggraven van gron den werd een mechanische grondgrij- per gebruikt. Er moet een moment geweest zijn waarop men met de me chanische grondgrijper in aanraking is gekomen met een gaspijp, die naar het binnenste van de woning leidt. Door deze aanraking is de gaspijp los geraakt en kreeg het gas de gelegen heid om in plaats van via de meter vrij het huis in te stromen. Op een gegeven moment belde, zo als is gezegd, een heer aan bij de voordeur van het huis. Hij drukte op de electrische bel, werd tegen de grond gesmakt en hoorde een hevig kabaal. Er moet een electrische vonk het vrije gas hebben doen ontploffen. Daardoor ontstond een steekvlam, die in twee richtingen door het huis ging. De ene steekvlam ging dwars door de keuken, vernielde op naar tocht een paar deuren en vloog naar bui ten. In de keuken was mevr. v. d. Boom aan het werk. Zij kwam midden in de steekvlam te staan en werd dus danig gewond, dat zij onmiddellijk naar het ziekenhuis moest worden overgebracht. Zij liep practisch over het gehele lichaam brandwonden op. De tweede steekvlam ging via de trap dwars door de slaapkamers, waar veel ravage werd aangericht, naar buiten. Overal waar de steekvlam ge weest is was de verf, die op wanden en deuren zit een zacht slijm gewor den. Een kindje van mevr. v. d. Boom speelde juist tijdens het gebeuren in de tuin zodat dat niets is overkomen. In de meterkast ontstond tevens 'n brand. Toegesnelde werklieden wis ten deze spoedig te blussen met zand, zodat de brandweer, die er ook toe gesneld kwam alleen maar het laatste handje er aan behoefde te leggen. TN ZAANDIJK heeft de voorzitter van de communistische fractie en oud-wethouder, bedankt als lid van de C.P.N., doch blijft lid van de ge meenteraad. Hij was onlangs door het C.P.N.- bestuur ter verantwoording geroepen dar..- hij als raadslid „te kalm en te burgerlijk" op trad. DE BAKKER HANGEN"? Dit was het onderschrift van een bij- zonder suggestieve tekening, welke we aantroffen in het extra nummer van het orgaan van de R. K. Bakkerspatroonsbond, gewijd aan de internationale tentoonstelling „De versierde bakkersmuts", in Den Bosch. We zijn er heen gegaan met de gedachte „Het zal wel weer het zelfde zijn van altijd". We hebben gedacht, dat de bakker inderdaad iets" moet doen om te worden gehangen door maatregelen van hoger hand (zoals in de bedoelde plaat) of.... door eigen tekortkomingen. Wat in de stad van St. Jan tot en met 26 Juli te zien valt is als volgt saam te vatten: Een bakker met zo'n muts, zal n i e t hangen. ■LTET KLINKT een beetje goedkoop te gaan beweren, dat de tentoon stelling in de Veemarkthallen gelijkt op een sprookje. Toch is het moeilijk voor dat „echte" Chinese porcelein van suikerwerk, voor dat prachtige uit pure chocolade gehakte beeldje, voor die dragée-druiven waar nog 'n waas van dauw overheen zweeft, voor die perfect gepenseelde schilderstuk ken, voor die sierlijk gecomponeerde taarten, voor die bloemenshow van marsepain en voor die indrukwek kende reeks door een gewetensvolle jury toegekende bekroningen een ander woordt te vinden. Deze bakkersmuts is waarlijk nog weelderiger gevuld dan de doos van wijlen Pandora. De verlokkende zoe tigheden stromen eruit, een tot bewon derenswaardige hoogte opgevoerd vakmanschap puilt naar buiten als 'n bovenaards geschenk. Nee, we zijn er nog lang niet aan toe. te moeten gaan zien naar het galgetouw, waaraan de Nederlandse bakker bungeit. Hij is weerbaar door zijn product, zijn door- I zettingsvermogen en zijn toegepaste fantasie betekenen zijn lange leven. Zelfs een schatkist-minnende be windsman zal moeten zwichten voor dit argument: De versierde bakkers muts is een deel van Hollands Glo rie, zolang tenminste de drager van die muts een redelijke kans wordt geboden in leven te blijven. Daartoe is een lus in een stuk strak-getrokken hennep aan een dwarsbalk allerminst een goed middel.... IWiM tmt,. smm HIJ ZWEET NOG OOK. TN DEN BOSCH is het dus niet „het- zelfde van altijd". „Zou je die snoes niet zo op de schoorsteen zet ten"? zei ons een lieve jongedame spontaan, toen we een stukje bak kersbeeldhouwwerk bewonderden. „Als de kinderen dan maar van zijn neus af kunnen blijven", konden we niet nalaten vol twijfel te antwoor den. „Tja, hij ziet er lekker uit", zei de schone, „en zie toch eens: hij zweet nog echt ook". Aldus ontdekten we, dat het door de ontelbare bezoekers nogal warm was geworden in de wedstrijd-zaal en we lieten de jongedame (na een beleefd afscheidswoord) achter bij het zwe tende chocolade-mannetje, dat we toch niet mochten meenemen voor onze schoorsteen of voor onze kin deren. We gingen eens zien, hoe het bij de stands gesteld was. Het was daar ruimer, minder warm en feestelijk van aankleding. Een fontein spoot een zilveren straal koel te de hal in, de versierde bakkers- De grote belangstelling in de demonstratie-zaal is wel voor de wit-bejaste mannen, doch ook voor hun bak-producten! muts, die hier 15 hoge meters in vol le heerlijkheid staat te prijken, geeft het geheel een groots cachet en de zeer goed verzorgde stands zorgen voor de rest. Een vakman zal willen weten, wat daar nu allemaal te zien valt. DIK OF NIET-MAGER. TjyELNU, wij zijn geen vakman, al- thans niet voor alle zaken die de bakkerspatroonsvereniging St. Ho- noratus zo zorgvuldig en schoon op een expositie wist bijeen te brengen. We zouden dus zelfs bij benadering niet kunnen zeggen, waar voor een bakker nu eigenlijk de .waarde van dit onderdeel van de tentoonstelling schuilt. Er zijn (voor een niet-vak- mgn) hopeloos veel machines. Die blinken allemaal als de. maan zelf en zijn volgens de folders der fabrieken ook allemaal „de beste in hun soort" Daarin vooral zat voor ons (leken als we zijn) een bijzonder grote moei lijkheid. Nee, we hebben niet getracht al die folders door te lezen. We namen doodeenvoudig genoegen met de meest vooruitspringende letters in dat druk werk en kwamen daardoor steeds dieper onder de indruk. We zagen 'n bakker dit was toevallig een dikke bakker met van bewondering wa zige ogen staren naar de beste kneedmachine en we zagen een an dere bakker, die bij toeval een niet- magere was, tranen storten van ont roering bij het zien van een speciaal soort bakoven. Toen hebben we ons bescheiden en een beetje beschaamd teruggetrokken in de zaal, waar een glas bier onze te zeer verminderde voorraad zweetdroppelen weer kon aanvullen. Ook daar was het druk. We heb ben gekeken naar bakkers en naar bakkersvrouwen. Ze kwamen naar kleding en spraak te oordelen, uit Zeeland en uit Holland, uit alle hoe ken van Brabant en uit de Gelderse Achterhoek, uit Mokum en uit de Sinjorenstad. Maar allemaal hadden ze dit gemeen: ze hadden een feest- muts op en ze trokken een gezicht van: ons zullen ze n i e t hangen. JJET HAMSTEREN blijft een on derwerp, dat de gemoederen bezig houdt. En raadselachtig is, dat de Overheid nog altijd in alle talen zwijgt en net doet, of er niets aan de hand is. Wel echter is er nu in Haarlem een politie rechter aan het woord geweest. Hij sprak een vonnis uit over een Zandvoorter, die voor 450 gulden had Ingeslagen, te weten 100 kilo rijst, 100 kilo suiker, 48 pond gerst, 25 flessen slaolie, 55 pakjes thee, 100 tabletten vet, 100 pak waspoe- der en 50 stukken zeep. De Zand voorter kreeg 1 maand voorwaar delijk en 50o gulden boete. De voorraad werd verbeurd verklaard. De goeie man wist helemaal niet, dat hij enige wet overtrad. Wie denkt nu nog aan de Hamsterwet van 1939? En wie weet precies wat daarin staat? Eerlijk gezegd, hebben wij ze ook niet bij de hand en we horen nu pas weer uit het requisitoir van de officier, dat men volgens deze wet niet meer levensmiddelen in voorraad mag hebben dan voor één week. Als men in normale tijden alle huizen eens zou doorzoeken, geloven we, dat er al vele overtreders zouden gevonden worden. Maar ais nu eens huis aan huis die provisiekas ten werden nagezien, dan kon men geloven we een belangrijk percentage van de Nederlanders op de bon slingeren. DOMME HAMSTERWOEDE hoort men nu van alle kant. We ge loven ook niet, dat het verstandig is, de kasten vol te proppen met bergen levensmiddelen. Zelfs in het ergste geval van het uitbreken van een oorlog zal men er waar schijnlijk niet veel pleizier van beleven. De mogelijkheid, dat men huis en haard moet verlaten, is dan lang niet denkbeeldig. De Overheid, de eigen of de vreemde, zal de weg wei weten naar de par ticuliere voorraadkasten, als de voedselvoorziening in moeilijkhe den komt. Wie anders verwacht, maakt zich illusies. Nu spraken we ovjr het ergste geval, dat er een grote oorlog zou uitbreken. Laten we ons echter niet te veel in deze sombere mo gelijkheid verdiepen. Zeker, de oorlog in Korea is een signaal. Maar anders dan in de jaren van Hitiers opgang, toen dergelijke signalen niet werden begrepen, is er nu onmiddellijk alarm ge maakt. Het verzet van de vrije de mocratische krachten is een feit. Ondanks de zware tegenslagen, die nu geboekt moeten worden, is er goede hoop, dat de agressie te eniger tijd haar verdiende afstraf fing krijgt. De onbeholpen zoge naamde vredespoging van Pandit Nehroe, die Stalin in de kaart speelde, is duidelijk en beslist af gewezen. We behoeven daarom werkelijk zo pessimistisch niet te zijn, al blijft waakzaamheid gebo den. Kalm doorwerken, rustig zijn, plicht doen, dat blijft in deze om standigheden het beste recept. jy^AAR we blijven hameren op de mening, dat de Overheid hier een taak van voorlichting hoeft. Zowel de verdediger van die arme Zandvoortse zondebok als de po litierechter, die uitspraak deed, hebben de regering te dezen op zichte in gebreke gesteld. Ook blijft het een vraag, of die oiide Hamsterwet van 1939 te eni ger tijd geen herziening behoeft in die zin, dat het krappe mini mum van één week voorraad aan levensmiddelen niet wat verhoogd dient te worden. We hebben al eens herinnerd aan het bekende advies van Dr. Colijn in den jare 1938: Hamster nu! Hij bedoelde daarmee niet, dat men de kasten en kelders nu maar moest volstoppen, maar wel dat ieder huishouden moest trachten geleidelijk aan een klein voorraad je van onbederfelijke levensmid delen te vormen, opdat tijdelijke stagnatie als gevolg van sociale of politieke beroeringen zouden kun nen worden overwonnen. Het Co mité voor Nationale Veiligheid on der leiding van Prof. de Quay heeft in het begin van 1939 zelfs een actie ingezet, die ze betitelde als „hamsteren in rustiger tijden". In een brochure, gratis bij de kruide niers verkrijgbaar, werden daar omtrent allerlei goede wenken ge- geiven. Zo'n actie zouden we nu, terwijl al zo veel mensen door de hamsterkoorts zijn aangetast, ze ker niet willen aanbevelen. Maar als in Korea de zaken weer ge klaard zijn en de grote politiek wat rustiger vaarwater heeft op gezocht, moet van deze kant de zaak ook eens bekeken worden. TN DE Tweede Kamer heeft minis- ter Struycken zijn debuut ge maakt met een wetsontwerp tot her ziening der bezoldiging der rechter lijke ambtenaren. Het wetsontwerp is z.h.st. aangenomen. Het wetsontwerp is aftrek komt nu te vervallen en er worden een-jaarlijkse in plaats van twee-jaarlijkse wedde-verhogingen in gevoerd. Minister Struycken deelde nog mee, dat hij spoedig met een wetsont werp hoopt te komen, betreffende 'n snellere rechtsprocedure.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1