WALCHEREN ZUID-BEVELAND De pannen van 't dak.... Z.-VLAANDEREN Enqüete Landbouwhuishoudschool te Schoondijke gaf openbare eindles Filmpje van Naastenliefde DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 20 JULI 1950 MIDDELBURG VLISSINGEN De auto-zegening te 's Heerenhoek Ir. Geerze reikte diploma's uit Benelux-schuttersfeest te Goes GOES HOE DE DUIVEN VLOGEN! Orkestpolitiek TERNEUZEN Benelux en Parlement Slagers willen afschaf fing omzetbelasting FLMPROGRAMMA Hieronder vodgen de kathollere keuringseisen voor de films, welke deze week lopen. In de adverten tiekolommen worden de rljkskeu- ringselsen genoemd. Schouwburg Middelburg: Pal jas (18 jaar). Electro Bioscoop Middelburg: Grand Theater Goes: De ver strooide professor (Volwassenen). Alhambra Theater: Abbott en Costello In Hollywood (Alle leef tijden). Luxor Theater Vlissingen: Wat Leni Rosner beleefde (14 Jaar-, STUDIEDAGEN K. A. B. Van 1821 Augustus worden te Voorhout de jaarlijkse studieda gen van de K.A.B. gehouden. De algemene titel van de onderwer pen luidt: „Bevolkingsproble men", ln welk raam de volgende Inleidingen zullen worden gehou den: 1 De toekomst van ons volk op het spel; 2 Het spook der werk loosheid; 3 Werk van ons volk; 4 Emigratie, Canada, Australië; 5 Geboortevraagstuk; 6 Een gezon de geest ln een gezond lichaam. HET POLDERHUIS VAN HET VRIJE VAN SLUIS Niet 28 Juli, zoals wij aanvanke lijk meldden, doch 25 Juli reeds zal de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. de Casembroot. persoonlijk het polderhuls van „Het Vrije van Sluis" openen. Om half twee komen de geno digden samen ln het café van de heer Ph. de Vuyst. Daarna bege ven alle genodigden zich naar het Polderhuis ln de Brouwerijstraat, waar de Commissaris om twee uur de officiële opening zal verrich ten. Om half vier volgt een rijtoer naar de zeewerings-werken te Groede. In hotel „Het Vlaamsche Duin" zal een consumptie aange boden worden, waarna de terug tocht naar Oostburg aanvaard zal worden. ROOSENDAALSE VEILING HAD PRIMEUR De Roosendaalse Velling had Woensdag de primeur van Neder land met de velling van de eer ste drie ton Yellow-appelen voor de Belgische Congo. Het gehalte was uitstekend. Ze zullen via Ant werpen naar de Congo worden ge transporteerd. Deze eerste stan- daard-yollow is voorlopig ln Ant werpse koelcellen opgeslagen, wachtend op verscheping. Op de veiling te Fijnaart werd eerst gis teren de eerste standaard-yedlo geveild. Voor de tuinderswereld heeft de Roosendaalse veiling de traditionele wedloop met de tijd voor wat betreft de eerste stan- daard-yello gewonnen. Vervolg van pag 1 Geconfronteerd wordt ons volk zowel met degenen die leiding ga ven, waarop ware critiek gerecht vaardigd is, als met die grote schare jonge helden, wier daden, wier moed, onverschrokkenheid en vaderlandsliefde zoals Mr. Don ker, voorzitter der enquêtecommis sie het in een persconferentie uit drukte onze Nederlandse jeugd ten voorbeeld mogen zijn. De honderd pagina's in het rap port aan hun arbeid in het bezette vaderland gewijd, vormen een hulde voor deze jonge mensen, helaas voor velen van hen een posthume hulde. Ons volk kan hun nagedachtenis slechts op éne wijze eren, namelijk door eendrachtige, gezamenlijke arbeid in het belang van Neder lands toekomst, waarvoor zij let terlijk alles over hadden. (Advertenties) belangrijk bericht Jok de opruimingsartikelen welke U bij ons gedurende de seizoen opruiming koopt zijn volwaardige artikelen en U kunt deze ten allen tijde ruilen. Indien er bij het ruilen voor U geen keuze is en de gekochte schoenen zijn onbeschadigd, zijn wü bereid U het betaalde bedrag in zijn geheel terug te betalen. 759-00 bata. EXAMEN KANTOORTYPIST Vanwege de Pitman bond werd te Goes examen afgenomen. Het di ploma kantoortypist kon worden uitgereikt aan: D. Blanienburgh te Kapelile; C. Fier loos te Goes; P. Hoogesteger te Goes; M, Hoogstrate te Kapel- Ie; N. van Klaveren te Goes; M. Kosten te Wemeldlnge; H. Nieuw- dorp te 's-H. H. Kinderen; A. van 't Sant te Goes; J. Smit te Katten- dijke; T. Wouda te Kloetlnge; J. Landman te Kapelle; A. Lepoe- ter te Blezellnge; I. Lobbezoo te Rilland; G. Luyk te Hansweert; A. Noussen te Wemeldlnge; G. v. d. Velde te Wolfaartsdijk; L. v. d. Zande te Goes; H, Zweedijk te Wolfaartsdijk. AANBESTEDING Uitslag van de gehouden aanbe steding tot uitbaggeren van Kanaal en Oude Haven, voor het Water schap Stoppeldijk e.o. Pieter de Regt, te Terneuzen f 82900, H. Wieringa, Doetincham f 79000, Sanders, Snepvangers en Vlieger, Rijswijk f 78000, fa. Jan v. 't Verlaat en Zn., Hardinxveld f 75000, gebr. Wijnands en Cornet, Werkendam f 69800, C. Gortmule, Diemen f 67950, A. en J. Marrens, Ossenisse f 66000, Albert Krij, Den Bosch f 62900, Ph. v. d. Rijt, Zaan dam f 68250, G. A. Konings en Zn., Walsoorden f 50000, Jacob Hooge steger, Wemeldinge f 44444. DIEFSTALLEN Dinsdagmiddag heeft de politie ze kere B. S. te Arnemulden op heter daad betrapt, toen hij bezig was aan de LOskade een hoeveelheid ljzerstuk- ken weg te nemen, eigendom van de herverkavelingscommissie. Er werd te gen hem proces-verbaal opgemaakt. Eveneens werd proces-verbaal opge. maakt tegen L. v. R. en T. v. W., woonwagenbewoners, wegens het feit dat zij een kleine hoeveelheid rood ko per op het terrein achter de Meelfa briek hadden ontvreemd ten nadele van de firma Polak. KINDERFEEST De buurtvereniging Nieuw Middel burg hield een goedgeslaagd kinder feest, waaraan door 250 kinderen werd deelgenomen. Tal van spelletjes en wedstrijden bezorgden de jeugd een vrolijke en onvergetelijke middag. OPBRENGST INZAMELING VOOR MONUMENT Het comité Bevrijdingsmonument Middelburg deelt ons mede dat de in zameling onder de burgerij heeft op gebracht f 3152.10. Dit bedrag zal bij de onthulling van het monument aan het gemeentebestuur worden aan geboden. BEëDIGING 18 OFFICIEREN Vandaag zal bij de C.O.A.K. de be ëdiging plaats vinden van 18 reser ve-officieren der militaire adminstra- tie. De plechtigheid heeft plaats om 15.30 op het Molenwater. De Inspecteur der Militaire Admi nistratie zal de eed afnemen. Na af loop vindt een défilé plaats. BENOEMD De heer J. de Koning alhier werd benoemd tot onderwijzer aan de o.l.s. t>. St. Maartensdijk. INZAMELING De door de afdeling Vlissingen v-.n de E.H.B.O. gehouden collecte bracht f 057 op. GESLAAGD De heer J. W. Hellendoorn, leerling van de De Ruyterschool, slaagde voor het examen stuurman grote sleep- vaart. JAN SMIT WERD TACHTIG Onder veel blijken van belangstel ling vierde gister de oud-directeur van „De Schelde", mr. Jan Smit, thans gedelegeerd commissaris, zijn tachtig ste verjaardag. „Met Christophoor langs de weg" \/OOR de eerste grote auto-zegening op Zuid Beveland, die Zondag te 's-Heerenhoek wordt gehouden op ini tiatief van de Ned. Kath. vereniging van handelsvertegenwoordigers, be staat grote belangstelling. Tientallen deelnemers gaven zich reeds op en tientallen anderen wor den nog verwacht. De plechtigheid wordt des middags om 2 uur Ingeleid met -een Lof ln de St. Willibrarduskerk te 's-Heerenhoek waaronder de geestelijk adviseur der Zeeuwse afdeling, kapelaan H. Brans, een feestpredicatie zal houden die af gestemd is op de gebeurtenis van die dag. Terstond na het Lof volgt dan de zegening der auto's, motorrijwielen en „Solexjes" en uitreiking der St. Christoffel-plaquettes. Vertel niet alleen Uw vrienden dat Met mesjes io prima zijn. Ook Uw leverancier wil het graag horen! dit is zonder gijn. Van 1809 tot 1931 heeft Jen Smit de leiding van de werf ln handen ge en de werf groot gemaakt. HET BEZOEK VAN DE ZWEEDSE ATHLETEN Vrijdagavond omstreeks vijf uiur worden de 40 Zweedse athleten alhier verwacht. ZIJ zullen warden ontvan gen ln het Strandhotel waarna hen een maaltijd wordt aangeboden door de N.V. Koninklijke Mij. De Schelde. Deze maaltijd zal worden gebruikt op het woonschip van deze maatschap pij. Na afloop hiervan, omstreeks half negen, volgt een officiële ontvangst ten stadhuize. Zaterdagmorgen warden de bedrij ven van de Schelde bezocht. Om kwart over drie beginnen de wedstrijden op het gemeentelijk sportterrein aan de Bosweg. De dag wordt besloten met een tocht door Walcheren. In Dom burg wordt gepauzeerd en daar biedt De Zeeuwen het gezelschap een maal tijd aan. Zondagmorgen om 10 uur vertrekt het Zweedse gezelschap weer. ENGELSE OORLOGSBODEMS VERTROKKEN Gistermiddag hebben de Engelse oorlogsscnepen, de kruiser „Cleopatra" en de torpedo-jager „Gabbard" de haven van de gastvrije Schelde-stad verladen De Engelse gasten hebben ölj herhaling hur grote voldoening uitge sproken over het feit, dat zij niet al leen door de autoriteiten, maar ook door de burgers zo hartelijk zijn beje gend. X/OOR de openbare eindlessen der landbouwhuishoudschool bestond veel belangstelling. Namens de Z.L. M. waren tegenwoordig ir. Geuze, de alg. voorz., de heer Schlingelman. de secretaris en mej, Sikkens, de consu lente voor het landbouwonderwijs. Weth. de Feyter vertegenwoordig de, samen met de secretaris de heer Luteyn het gemeentebestuur. Ook van de zijde der diverse scheden en verenigingen was enorm veel belang stelling. Mevr. Ramondt sprak als voorzit ster der commissie van toezicht zeer waarderende woorden aan het adres van de leerkrachten, die kans zagen het onderwijs weer op gang te bren gen na de chaotische toestanden die na de bevrijding heersten. Nu echter spoedig de nieuwe schooi gereed komt, zullen alle moeilijkheden opgelost zijn. Muziek komt mee Zaterdag a.s. zal er te Goes een gro. te Vriendenschieting plaats hebben waaraan behalve door talrijke Zeeuw se ook verschillende groepen Belgische schutters zuilen deelnemen. Dit schut tersfeest is georganiseerd door de Be- velandse bond van boogschutters en door de Goese sociëteit „Jacoba van Beieren" als tegenprestatie van de Bel gisch—Zeeuwse ontmoeting welke vo rig jaar plaats had. De schutters verzamelen zich Za terdagmorgen bij café Baarends in de Voorstad het clublokaal te Goes en marcheren vandaar om half elf naar de Grote Markt, geaccom pagneerd door de grote harmonie uit Moerbeke. Na de officiële ontvangst ten stad huize zal om half twee de schieting beginnen op de Steng-weide. Als speciale attractie voor de gehe le Goese burgerij, zai de Vlaamse har monie om vijf uur concerteren op de Grote Markt. Voor de schieting zelve zijn vele fraaie prijzen en medailles ter be schikking gesteld. Ir. Geuze, die de diploma's uitreik te. hechtte zeer grote waarde aan het landbouwhuishoud-onderwijs. Harte lijk applaus was er voor zijn wei- komstwoorden aan de directrice mej. Verhage, die. hoewel nog niet geheel hersteld van haar ziekte, na bijna een jaar afwezigheid, haar plaatsje weer Innam. Misschien neemt zij na de va- cantle de leiding der schooi weer op zich. In de nieuwe school zullen twee eerste klassen nodig zijn voor de vol gende cursus. Ir. Geuze reikte hier na de diploma's uit. Achtereenvolgens weid het woord gevoerd door mevr. Ramondt. de heer van Dijk, dir. der R.L.W.S., weth. de Feyter, mej. Spierenburg, de waara. directrice, en de herstellende direc trice mej. Verhage. Na de thee. waarbij eigen gebak ken koekjes werden aangeboden werd een aardig programma van zang en muziek gebracht. DE GESLAAGDEN BENAUWD AVONTUUR De heer P. Wisse van hier heeft een benauwd avontuur beleefd. Met zijn zeilboot geraakte hij eergister tij dens een stertocht in de buurt van de Moerdijk in een hevige storm. Met zijn helper, trachtte hij snel de zei len te strijken, voor de storm hem kon bereiken. Omdat normaal strij ken te langzaam gtng moesten de touwen gekapt worden, maar zelfs nadat de zeilen waren gestreken had den de heftige windvlagen nog zoveel vat op het jachtje dat dit kapseisde en begon te zinken. Gelukkig was er rivierpolitie in de buurt, die de dren kelingen aan boord nam en het jacht, je op een plaat sleepte. Nadien is het scheepje weer opgeknapt en door de heer Meerman naar Goes gesleept. Heinkenszand CONCOURS „ST. SEBASTIAAN." Aan het concours van St. Sebastiaan namen 20 sociëteiten deel. De uitslag is als volgt: Hoofdvogel J. Glas van Willem Teil, le zijvogel: J. de Jonge van Soranus; 2e zijvogel: J. Corstanje van Spec. Nostra; le hoofdvogel: J. van 't Veer van Ons Genoegen; 2e hoofdvogel: L. Meijaard van Juliana; le onderkal: P. M. Stouthamer van Zorgvliet: 2e onderkal: C. Westdijk van Zeelandia; le klep P. P Stouthamer van Zorg vliet; 2e klep M van Stee van Jacoba van Beieren; 3e klep J. de Beste van Edele Handboog; 4e klep Jac. de Baar van Zeelandia. Meeste kleine vogels: C. Vermeulen ^an Socrates. Kapelle OPENING SPORTTERREIN. Zaterdag a.s. wordt het nieuwe ge meentelijk sportterrein officieel ge opend. Na een ontmoeting tussen twee voetbalelftallen uit Kapelle, zal de Kapelse korfbalclub Elto 'n wedstrijd spelen tegen De Poel. Daarna volgt de opening door bur gemeester van Suylekom. Hierna zal door de Supportersvereniging een huldeblijk worden aangeboden in verband met het behaalde kampioen schap van het eerste elftal. Daarna zal Kapelle 1 spelen tegen Nieuw- dorp 1. Een en ander wordt opgeluisterd door het Fanfaregezelschap Ons Ge noegen. Vlissingen is weer voor korte tijd een glorierijke zeehaven. De zomerdien sten van de Maatschappij Zeeland brengen weer gezellige drukte en leven in de Scheldestad. Helaas herinnert dit korte weerzien tevens weer aan de dagen van vroeger, toen een beeld als dit normaal was. Het schijnt echter dat de voortekenen enigszins gunstiger worden. De Zeeland gaat in Vlissingen een reparatieloods bouwen en wanneer alle mogelijkheid op een definitieve terugkeer voorgoed was verkeken, zou zo iets toch niet gebeuren. Met open armen zal Vlissingen „zijn Zeeland" ontvangen! rpOEN IK Zondagmorgen mijn neus buiten de deur stak en eens naar het haantje van de toren keek, kwam ik tot de ontdekking, dat er een he vige staartwind stond, recht uit het regengat; ik zeg nou als die om half zes gelost zijn in Orleans dan pakken we om tien uur duiven.... Ze hadden er de sokken nogal in, honderd per uur is maar tikken Een uur van te voren vielen de pie pers uit Vilvoorde, de meeste hebben meer moeite gehad met het landen dan met dat stukje van Brussel naar huis te vliegen en het gros zat over de kop Die moesten later uit de con treien van de Zuiderzee tegen de wind optornen om thuis te komen, een goeie training overigens voor de spie ren en een goeie leer voor de vol gende keer; ze kijken dan beter uit en passen wel op zich weer te laten gaan. Scheef zitten en over de kop zitten hoort er allemaal bij, fnet scha de en schande leert een duif dat het met de wind in 't gat uitkijken gebla zen is! Wegens overvloed van copie ver volg ik in telegramstijl. Zaterdag vliegen we Bordeaux, de vlucht van onze sympathieke Bonds- bestuurder Van Eerd; ik hoop van harte, dat de deelname groot mag zijn en dat het mooie concours in alle op zichten slagen zal. Als we hetzelfde weer houden, moeten we Zondagmor gen vroeg uit de veren, de verrassin gen zijn dit jaar niet van de lucht. En dan heb ik hier alvast een op wekking voor Dax op 4 Augustus, te geven door de C. C. Breda en Om streken, het is van 't jaar voor de 23e keer. De heer Steijlen zendt weer uit op golflengte 978 meter. Van de prij zen valt ge „steil" achterover, let maar op: 1. Zilveren duif op ware grootte, „Wisselprijs Pro Patria", voor de twee eerstgetoonden. Geen inleg. 2. Serie 1 een rooie rug oftewel dui zend pietermannen voor de eerstge- toonde, ervoor getekende duif. Inleg 2 gulden. 3. Serie 2 een rooie rug oftewel zie boven, voor de twee eerstgetoonden. in-serie-vliegende-duiven. Inleg per serie van twee duiven 3 gulden. 4. Serie 3 heel de santekraam, voor de drie eerstgetoonden, in-serie-vlie De volgende leerlingen kregen het diploma: 2-Jarlge Primaire cuirsus: Betsy Aarnoudse, Aardenburg; Carry Bee- rens, IJzendijke; Tanny Herrebout, Schoondijke; Janneke Herrebout, Schoondijke; Ina van Baal, Schoon dijke; Janny de Dekker, Nieuwvliet; Liesbeth Kareis, Waterlandkerkje; Adrie Risseeuw, Oostburg; Jaantje Verduyn. Breskens; Claartje .Visser. Sluis. 1-Jarige cursus. Koken, tuinbouw, naaien: Sari le Clercq, Retranche- ment; Coby Cijsouw, Groede; Annie Leenhouts, Breskens; Rie Risseeuw, Breskens; Tine Meyboom, Middel burg; Jaantje Risseeuw, Cadmnd; Matty Schmitt. Oostburg; Mary de Snoo. Oostburg. I-Jarige cursus. Koken en tuin bouw; Dien Boeye. Biervliet; Rina Boeye, Biervliet; Rie Jacobs, Bres kens; Lien Woittlez, Breskens; Betsy Risseeuw, Oostburg. 1-Jarige cursus naaien: Addy Ver- planke, Biervliet. 1-Jarige cursus naaien: Hanna de Hullu, Nieuwvliet; Jo Kools, Oad- zand; Heieen Quaak, IJzendijke, Vervolgnaalcursus Primaire oplei ding; Godelieve Baute. IJzendijke; Jo den Hamer, IJzendijke; Annie v. d. Slikke, IJzendijke; Marie de Bruyne, Cadzand; Anneke Verduijn, Cadzand; Adrie de Bruyne, Schoondijke; Marie v. Weynsbergen, Schoondijke; Marie Dekker. Waterlandkerkje; Mien de Nood. Waterlandkerkje; Catharina Huigh. Groede; Jaantje Leenhouts, Retranchement; Thona de Nood, Oostburg; Gretha Sanders, Sluis. Getuigschrift costuumnaaien: Tan ny den Hamer, IJzendijke; Hermien v. d. Hemel, Groede; Tanny Salomé, Groede; Janna Leenhouts, Retranche ment; Rie Scheele. Retranchement; Lies Provoost, Nieuwvliet; Saar Rle- mens. Nieuwvliet; Franclen Risseeuw, Schoondijke. WONINGONTWERP VAN ROOSENDALER BEKROOND Het .jvakblad voor de bouwbe drijven" pleegt ieöer Jaar een stu dieprijsvraag uit te schrijven. Dit jaar was als ontwerp een dokters woning gekozen, waarop 43 inzen dingen zijn binnengekomen. De tweede prijs ls toegekend aan het ontwerp ingezonden onder motto; dokter, door de heer G. J. Evers, leraar Nijverheidsschool te Roosendaal. VE doen het niet om het uniform en het vlotte kapje, de meisjes ln de bruine uniformen, die in stad en dorp van Zeeuwsch-Vlaanderen de moeders helpen. Want dan, zou het enthousi asme al gauw zijn geblust. Het valt immers niet mee, altijd opnieuw klaar te staan, ook 's avonds en des Zondags, in vreemde gezinnen. Het zijn goedheid en offervaardig heid, die de meisjes hebben bewogen, zich in verhinding te stellen met Zr. Hoenselaars in de Lange Belling- straat te Hulst om als kraamverzorg sters arbeid te vinden, die anderen blij en henzelf gelukkig maakt. Op het bovenste plaatje den we de kraamverzorgster zich wijden aan de moeder, daaronder houdt zij zich be zig met het kind. En tenslotte wordt ook het gezin niet vergeten en blijkt er. bij het controlebezoek, altijd een zekere band van vriendschap te be staan. INSTALLATIE JEUGDRAAD 111 de raadzaal zal Maandag de of ficiële installatie van de plaatselijke Jeugdraad plaatsvinden. RAADSVERGADERING Op de openbare raadsvergadering, die Vrijdag zal worden gehouden, zul len o.a. behandeld worden voorstellen van B. en W. tot het benoemen van een plantsoenbaas, tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer H. Schellekens, leraar aan het gymnasi um en tot het benoemen van een an dere leerkracht ln de daardoor ont stane vacature, tot het verkopen van percelen grond aan de Maurits- en Geraniumstraat, tot het verkopen van het voormalige zusterhuis van het Canadaschip aan de Stichting ..Protestants Ziekenzorg" en tot het aankopen van een perceel grond aan de Azelseweg voor de aanleg van een begraafplaats. Sas van Gent Verkeersongeval. Dezer dagen vond een aanrijding plaats tussen een luxe auto en een motorrijwiel. De be stuurder van het motorrijwiel, zekere T. R. A. de B. liep hierbij verwondin gen op. Hij moest naar het ziekenhuis te Sluiskil worden vervoerd. Westdorpe Geslaagd. Voor eindexamen Mid delbare Meisjesschool slaagde onze dorpsgenote, mej. Veerle van Waes in Mariënbosch te. Nijmegen. Axel J-JET Departement van O., K. en W. is een reorganisatie van t»' orkestwezen ln ons land aan het uitdokteren. We geven zo veel subsidie, aldus ls blijkbaar de re denering geweest, en daarom moet het orkestbeeld maar wat een voudiger worden. Bovendien gaan we nu orkesten in „de provincie" subsidiëren en dan moet het Wes ten efficiënter gaan werken. Men denkt bijvoorbeeld aan een samen voeging van het Rotterdams Phil- harmonisch Orkest met het Re sidentie-Orkest. Er zit zeker let, ln, ln deze redenering. Maar de bezwaren zijn toch ook tastbaar. Ieder orkest heeft zijn eigen tra ditie en ook zijn eigen Instelling. Samenvoeging waarborgt geens zins, dat men de beste eigenschap pen uit belde ensembles samen smelt. De dirigenten-kwestie le vert natuurlijk pijnlijke vragen op. Het Departement van O., K. en W. grijpt wel in een nest van hor zels met zijn plannen. Het eerste nijdige gezoem hebben we al ge hoord. pARLEMENTARI&RS uit de Be nelux-landen hebben ln Brus sel druk beraadslaagd, niet alleen over de netelige landbouwvraag stukken, maar oo(k over de instel ling /van een permanente interpar lementaire raad van advies. Over dat laatste kon men het ln hoofd trekken eens worden. Een langade mige resolutie belichaamt datgene wat men allemaal wil: het zaad- plegen van die Raad door de zege- ringen, telkens voordat er een be langrijke stap op het Beneliuqrad wordt gtezet. Hoe dat precies ln zijn werk moet gaan. liet imen nog maar ln het midden. Want het gebakkelei daarover had nog niet alle geschillen opgelost. Bat ge bakkelei over de landbouwvraag stukken loste, zoaJs gezegd, niets op. Vandaar dat men zijn toe vlucht nam tot de klassieke uit vlucht: een commissie. Parlemen tariërs uit de drie landen zullen daarin het gebakkelei voortzetten. ren nlt de buurt een bloemenhulde waarna ze heerlijk getracteerd wer den. Voor de woning van de Jubilarissen was een erepoort opgesteld terwijl van de gevel de vlaggetjes vrolijk in de wind wapperden. Ook de buurt had op deze heugelijke dag de vlag uitgestoken. Ter hole Geslaagd. Te Den Haag slaagde voor het praktijkdiploma boekhouden de heer Joh. Weesepoel alhier. Groede Geslaagd. De heer J. Govaert slaagde te Utrecht voor het candl- daatsexamen in de tandheelkunde. DIAMANTEN BRUILOFT Het echtpaar Ph. A. Knieren-Oost- dijk vierde zijn diamanten bruiloft. De heer en mevrouw Knieren-Oost- dijk genieten beiden nog een zeer goede gezondheid. Deze dag werd op hun verzoek in huiselijke kring ge vierd. Toch meende de buurtvereni ging in de Walstraat deze dag niet geheel en al onopgemerkt te mogen laten voorbijgaan en enkele weken geleden werd er een comité gevormd om deze dag voor te bereiden. Dit co mité bracht de gelukwensen over van de gehele buurt, terwijl men tevens een enveloppe met inhoud overhan digde. Om 17 uur brachten de kinde- I")E SLAGERSBONDEN hebben bij de minister - president em de minister van Financiën aangedrongen op opschorting van de omzetbelasting op vlees en vleeswaren. Zij verzoeken de ministers van Landbouw en van Economische Zaken bespoediging van het bedrijfseconomisch onderzoek in de slagerij, „daar het resultaat van dit onderzoek op ontstellende wijze zal bewijzen hoe groot de verliezen van het slagersbedrijf zijn". De voortgezette export van vee en vlees naar Duitsland en Engeland doen de binnenlandse marktprijzen voor slachtvee onrustbarend stijgen. (Advertenties) Als Uw maag in lichtelaaie staat of brandend zuur U naar de keel (tijgt dan brengen een paar Rennies tablet ten dadelijk uitkomst. Geen wonder, dat tienduizenden verbruikers in alle beschaafde landen van de wereld zwe ren bij dit prettige middel. Rennies zijn nog smakelijk ook en simpel om in te nemen. Gewoon maar laten smel ten op de tong, zonder water of wat ook. Nu zijn de Rennies ook één voor één verpakt, om de mensen te gerie ven, die zo graag altijd Rennies bij zich steken om altijd en overal gewa pend te zijn tegen de verschrikkingen van brandend maagzuur. Rennies zijn verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten. 705-00 gende-duiven; wie dat wint grijpt er niet naast maar krijgt heel de pot. In leg per serie van drie duiven 5 gul den. Wat serie 1 en 2 betreft zij nog op gemerkt, dat mochten de rooie rug gen „overtekend" zijn het restant zal afgaan in briefjes van honderd aan de opvolgers, ge kent dat wel. De win ners van deze briefjes, die het be drag te klein vinden, mogen ze bij mij thuis laten afgeven, geld maakt wel niet gelukkig, maar het is toch sallemanders makkelijk, tenminste als ge er een gaatje voor weet. Ik breng ze liefst bij Lieftinck al zeg ik het zelf, daar zijn ze safe opgeborgen. Schrijft seffens een briefkaart naar de heer Steijlen, St. Janstraat 36 te Breda, telefoon 9159 en ge ontvangt per omgaande de documenten en be scheiden voor het concours. Er wordt gerekend op een dikke tienduizend duiven, zodus laat deze kans van de dag niet onbenut. Volgende week na der bericht. Ziet dat ge de stand van uw duiven alvast regelt TIET VOLGENDE bericht is in alle ernst: De beroemde rasduiven van wijlen de heer Loose, in leven kam pioen van de C. C. Breda en Omstre ken, zullen worden getaxeerd en door de zorgen van de C. C. ver kocht in het Bondslokaal op een na der te bepalen datum waarschijnlijk op Zaterdagavond 29 Juli 1950. Moch ten er voor dezelfde duiven meerde re kopers zijn, dan kunnen gegadig den naar de duif van hun keuze „in schrijven". Er zijn maar een veertig oude duiven en een dozijn jongen van 1950. Het fameuze „Roodbontje", de bes te duif van Breda, dat ontelbare kop- prijzen en volle poules heeft gewon nen is in taxatie de duurste duif: f 60.-. JUBILEUM IN DONGEN TN DONGEN staat de duivensjarels- gemeenschap voor de gebeurtenis van het zilveren Jubileum van haar voorzitter, de heer P. van Dongen. Als ik Piet van Dongen moet karak teriseren, dan komt mij het beeld van president Lincoln voor ogen, een on kreukbaar, energiek en bewogen man, die recht op zijn doel afgaat, met een hoge opvatting van zijn dienende taak, die nooit aan zichzelf denkt en wien geen moeite en opofferingen te veel zijn. Hij is de incarnatie van het oud- Hollands devies: Ieder het zijne. On der zijn leiding heersen er in Dongen al 25 jaar eendracht en kameraad schap. „Alleen waar gerechtigheid is" aldus de heer van Dongen, „kan er vrede zijn en kan er iets tot stand ge bracht worden". Een tip voor de staatslieden van onze tijd! Er is een feestcomité opgericht en de heer van Dongen zal geen kans krijgen op de grote dag uitstedig te zijn, al moeten ze hem aan de ketting leggen is er gezegd. Om het geld bij een te krijgen, wordt op 23 Juli (Pon- gense kermis) een speciale kermis- vlucht gehouden vanuit Neufvilles met mooie hoofdprijzen voor de se ries 1, 2 en 3. Verder zal er ook ter gelgenheid van de Dongense Eeuw- feestweek, van 14 tot 20 Augustus een extra vlucht worden gehouden uit Maastricht. Zijn vrienden die het kun nen doen. zullen zich natuurlijk niet onbetuigd laten en den heer van Don gen, die heel zijn leven alles heeft weggegeven een stoffelijk blijk van hulde worden aangeboden met zoda nige inscripties en zodanig privé, dat hij er deze keer niet „onderuit" zal kunnen. En als we zover zijn, dan maar kalmaan naar het gouden jubileum, met of zonedr kunstgebit; reeds nu te zingen van „Ouwe Taaie" zou een zware belediging zijn, ge moet maar denken, dat hij Bartali nog weinig toegeeft in de Tour de France. UITSLAGEN fTOT SLOT nog enkele uitslagen. Wil mij vooral excuseren, dat ik tal van berichten moet laten liggen; er ligt een duivenkrant vol copie en ik heb geen plaats. Ik ben druk doende aan een extra, wekelijkse editie, dan kunnen alle uitslagen en alle berich ten er in. Nog even afwachten, en vooral de moed niet opgeven, inzen ders. Ziehier de eerste 25 van het Klokkenbergconcours, deelname 3021 duiven: 1 A. J. van Gijs, Groede, 2 C. Ver- straeten, Clinge, 3 Jac. Meeuwissen. Oud-Gastel, 4 L. A. de Meester, Bres kens, 5 J. Smulders, Lepelstraat, 6 Ant. Stuijts, Hoogerheide, 7 Ch. Wil- laert, Clinge, 8 B. Groosman, Hoofd plaat, 9 L. A. van Nuenen, Moerdijk, 10 Jac. Neeteson, Kloosterzande, 11 H. Koekkoek, Axel, 12 P. van Sabben, Middelburg, 13 W. Rademaker, Bosch- kapelle, 14 E. van de Eeckhout, Ter- neuzen, 15 Gebr. Oomens, Breda, 16 C. v. d. Hove, Scherpenisse, 17 P. Son- ke, Waarde, 18 F. van Zeeland, Roo sendaal, 19 Chr. Linders, Roosendaal, 20 H. Freijters, Oudemolen, 21 A. Aal- bregtse, Aardenburg, 22 Idem, 23 Ch. d'Haens, Nieuw-Namen. 24 M. Gijzen, Breda, 25 van Helsland, Hulst. Zeeland en West-Brabant hebben de kater gestrikt, gelijk ge ziet. Ik heb toch compassie met Eindhoven, ze hebben aldaar zulke goeie duiven en ge merkt er, op zo'n manier, nooit niks van. Ik noem het geen u weet wel. C. C. Breda Orleans, 550 dui ven: 1 Gebr. Schuurmans, 2 Chr. Bas- tiaansen, 3 L. Kouwenberg, 4 C Struys, 5 D. Scheerhorn, 6 L. Smeekens, 7 W. Pertys, 8 C. A. Heeren, 9 Fr. Hey- blom, 10 M. Michielsen, 11 W. Jansen, 12 Adr. van Duuren, 13 P. Vink, 14 Gebr. Oomens, 15 K. Poppelaars, enz. enz. Voorwerp plus f 80.- voor Wout- je Alofs, die vliegt er tegenwoordig de vellen af. De 40e prijs maakt nog 1774 meter per minuut, niet éne Solex die het haalt. Zondag is er in Breda een welda- digheidsvlucht van Neufvilles; de ba ten zullen worden afgedragen aan het Zwakke Kind en aan de Krabbebossen. Allemaal een duif of drie, vier en het is weer gebakken. Ik zal nog drie uitslagen opnemen van verenigingen die er nog nooit ingestaan hebben: Breskens Dourdan, oude duiven: 1 Jac. Dierckx, 2 Izak de Jonge, 3 Faas, 4 R. van Queukelberghe, 5 A. Quaars, 6 J. Dathijn, 7 W. Klaaysen, 8 J. Carels, 9 W. Klaaysen, 10 Izak Riteco, jonge duiven: 1 A. Versprille. 2 L. van de Weege, 3 Izak Faas, 4 Jac. Dierckx, 5 H. Oosterling, 6 J. van Dierendonck, 7 J. Wattiez, 8 Jac. Hey- boer, 9 Vermeulen-Verduyn, 10 Jac. Heyboer enz. Geweldige snelheden! De pannen van 't dak. Nieuwkuyk Vilvoorde: 1, 11, 12 M. van der Lee, 2, 3, 0 J. van der Aa, 4, 7, 14, 15 J. van de Ven, 5, 13 H. Brok, 6, 8 G. van Wijk, 10 A. van der Aa. Combinatie Geertruidenberg Vil voorde: 1, 12 Beijnen, 2 H. Blerck, 3 A. Kanters, 4 C. Broeders, 0, 13 A. Bakx, 7 C. P. Hommel, 8 C. Blok, 9 en 10 A. Theuns, 11 L. Rekkers, 14, 15 Fens-Soeters enz. enz. Tot toekomende week en ziet ze zo rap mogelijk in de klok te krijgen. Allemaal goeie! DIKKEN BRUINE nera lijk ment i een Brieuc

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2