AMERIKA VOELT NIETS VOOR NEHROE S VREDES OFFENSIEF In Putte begon de „Zwitserse Weg" B.B.A.-bus te Vught door trein gegrepen "I Meer industrie GEEN LIEFHEBBERIJ VOOR STAL1NS VOORWAARDEN Vrijdag radiorede van Koning Leopold? DE HEER VAN NIFTRIK IN GENEVE EEN IJVERIG STUDENT DAGBLAD VOOR ZEELAND KOREA EN ERKENNING COMMUNISTISCH CHINA STAAN LOS VAN ELKAAR Korea in de Eerste Kamer Kranige treinbestuurder voorkomt ernstige ramp Het rijkspersoneel en de 5 Dr. Karei Peeters stadssecretaris van Antwerpen Twee ernstig1 gewonden Wat de kellner dacht j Toeslagregeling voor ziekenfondspremie 99' Duitse luchtdienst zorgde onbewust voor transport van geheime documenten Vrij veel bewolking j ZESDE JAARGANG No. 1744 Uitgave- NV. Uitgevers Mij. Neerlandia. Verschijnt elke werkdag. Bureau: Breda, Reigerstraat 16, Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J.v.Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet. f 3.90 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij Biet- postbestelling) f 0.30. Losse nummers 8 cent. Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden-op aanvraag verstrekt Bureau voor de Zeeuwse Eilanden GOES, Voor God, Koningin en Vaderland WOENSDAG 19 JULI 1950 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.25 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.6O per m/m)Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie t 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.25 per m/m>. Staatwerk 3 centt per m/m extra. Incasso wordt berekend. Voor prijzen van de rubriek „t Kleintje" wordt verwezen naar de desbetreffende rubriek- Inzendingen op advertenties, welke de uit gevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen af te geven, worden vernietigd Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon no. 102. (Bijbureau: - O S T B U R G, Nieuwstraat 22, Telefoon no. 35). I TET VREDES-OFFENSIEF", dat de Indiase premier Pandit I-! Nehroe in verband met het bloedige conflict in Korea heeft ineezet en ten aanzien waarvan hij contact heeft opgenomen met Stalin heeft men in Washington zoals gezegd niet direct elegant gevonden. Omdat Pandit Nehroe daardoor Stalin in de gelegenheid heeft gesteld voor vredesapostel te spelentegen bepaalde voorwaarden. Het officiële Amerikaanse antwoord aan Nehroe is nog niet bekend, maar het lijkt uitgesloten, dat Ameri ka zal ingaan op de door Stalin gestelde voorwaarden. Het er kennen van het communistische China en het toelaten van dat China als lid der Verenigde Naties, wil Amerika los zien van het conflict in Korea. En bovendien weet men uit ervaring heel goed, dat Moskou nooit tevreden is en straks ongetwijfeld weer met nieuwe voorwaarden zou aankomen. TTELE delegaties te Lake Success zijn hesli beslist gekant tegen het verlenen van een zetel aan communistisch Chi na in de V. N. als eerste stap ter be ëindiging van het Koreaanse conflict. Men is van mening, dat accoord gaan met hetgeen is vervat in de bood schap van Stalin aan Nehroe te zeer zou lijken op een politiek toegeven. In kringen van de Veiligheidsraad is men van mening, dat eerst de re solutie van de Veiligheidsraad moet worden uitgevoerd, welke inhield: I. Staken van het vuren. 2 Terug trekking van de Noord-Koreaanse strijdkrachten tot Noord-Korea. De meerderheid der delegaties is van oordeel, dat de raad niet eerder de kwestie van vertegenwoordiging van Noord-Korea of het verlenen van een zetel aan communistisch China kan bespreken. CONTACT IN MOSKOU. TNTUSSEN blijft er in Moskou een stevig contact tussen Gromyko, de onder-minister van Buitenlandse Zaken en de Britse ambassadeur al daar. Men weet dat de verschillende besprekingen over Korea zijn gegaan, doch détails zijn niet bekend. Wij zullen er echter niet naast zijn, indien wij de veronderstelling oppe ren, dat de bemiddelingspoging van Pandii Nehroe het onderwerp van het gesprek is geweest en de Britse me ning daaromtrent. ADEMPAUZE. DE REGERING wil de pensioenen waarop ingevolge de wet van 5 Nov. 1948 en toeslag is of wordt verleend, verhogen met een bijzondere toeslag van max. f 40. ALS VIERDE Amerikaanse verdach te in de zaak Fuchs is de 32-jarige fabrikant Rosenberg gearresteerd. Hij was in de wereldoorlog bij de Ame rikaanse verbindingstroepen en wordt beschuldigd van „samenzwe ring tot het uitleveren van atoomge heimen aan Rusland". HET s.s. „Asturias", die in charter voor de Maatschappij „Nederland" passagiers van Indonesië naar Neder land vervoert, wordt reeds op 21 Juli aan de Javakade te Amsterdam ver wacht. WII.KELIERS, ingeschreven in het handelsregister, mogen voortaan, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, van toeristen buitenlandse betaalmiddelen in ontvangst nemen. Hotels vallen niet onder deze rege ling, wel restaurants. IN WEST-BERLIJN zijn 500 commu nisten gearresteerd, omdat zij zich aan een „vredesactie" te buiten gin gen. Op 1 AUGUSTUS zullen de minis ters van Buitenlandse Zaken der vijf mogendheden van het Brussels Pact, m hun kwaliteit van leden van de consultatieve raad te Den Haag bij eenkomen. HET BESTUUR der St. Radboudsticn- ung heeft besloten te benoemen tot Rector Magnificus der Katholieke Universiteit te Nijmegen voor het studiejaar 1950—1951 Professor Mr. F J. F. M. Duynstee. ALBANIË heeft een nota aan Joego slavië gezonden, waarin wordt ge protesteerd tegen „de willekeurige achterhouding" door Joego-Slavië van kerstelbetalingsgoederen, die voor Albanië bestemd waren. dtErI,500EDBESTUUR van de Ne- een k s,e. Bond van Ouden van da adroe t aan de Tweede Kamer e aaneort-egezonden' w£»arin er op wordt te scha«ngen de onderh°udsplicht af malen f' omdat de2e P^cht meer- ouders eneSdeerre'nng brengt schermheeiE^hapA^an h|eït het be" van ex-onbUov an de vereniging bezettingstijd Tanvaard^ VOLGENS het Raiui u sche blad „Le Peutfl» £°?labst*- de Beneluxconferentie, welke tan het einde dezer maand te ni f worden gehouden, o.* SSSSSlL TTIT verschillende berichten blijkt, dat er Dinsdag een adempauze aan het front in Korea heerste. Ener zijds verklaart men dit als een tactiek der Noordelijken, die zich op die ma nier zouden kunnen reorganiseren om onverhoeds weer nieuwe aanvallen op touw te kunnen zetten. Ander zijds wijdt men de stilstand der ge vechten ook aan de grote verliezen der Noordelijken. Een woordvoerder van het Ameri kaanse legér meende te kunnen ver onderstellen, dat de toevoer van Amerikaanse versterkingen en mate riaal zich thans begint te laten gel den. Eenheden van de tweede Ameri kaanse infanterie-divisie met volledi ge strijduitrusting zijn te Tacoma (Washington) aan boord van trans portschepen gegaan, die naar het Ko reaanse strijdtoneel vertrekken. WIJ KOMEN TERUG! is echter dan nog groter dan het brug genhoofd, dat de geallieerden enige wggen in Normandië hadden en van waar zij hun opmars door Europa zijn' begonnen. Dat de Amerikanen overigens hun humor niet verloren hebben een goed teken! bewijst wel deze zin op eeii door hen verlaten vliegveld: „Let op dit vliegveld, want wij ko men terug!" En op een paar barakken hebben de Ya.geschreven: „Vertel oom Jozef (Stalin), dat wij maar even zijn weg gegaan om te eten!" DUIKBOTEN. TN HET Ieger-communiqué van Mac Arthur wordt voor het eerst mel ding gemaakt van aanwezigheid van niet-geidentificeerde duikboten voor de kust van Noord-China. Vijandelijke onderzeeboten zouden een bedreiging kunnen vormen van amphibische operaties en de ravitail- leringsverbindingen tussen Japan en Korea. Men vermoedt, dat door Noord-Ko- reanen bemande Russische duikboten weldra in actie zullen komen. TAE KWESTIE KOREA is ook in de Eerste Kamer ter sprake gekomen Uitgezonderd (natuurlijk!) de com munisten waren alle Kamerleden het eens met het standpunt der regering, om bescheiden hulp te bieden in het conflict. De Minister-President zei nog: „Het is zonneklaar, dat Noord-Ko rea een zeer zorgvuldig voorbereide aanval is begonnen. De Nederlandse regering wenst dat het conflict op vredelievende wijze zal worden op gelost". Niettemin voelde de communist Schoonerberg zich gedrongen een mo tie in te dienen, om zich van alle inmenging in het Koreaanse conflict te onthouden. Deze motie werd ver worpen met 32-2 stemmen. yOLGENS de Daily Express schijnt de Amerikaanse tactiek gebaseerd te zijn op het houden van een brug genhoofd met Taegon als spil. Zou men dit bruggenhoofd moeten prijs geven dan zouden de Amerikanen nog kunnen terugtrekken tot een punt aan de uiterste Oost-kant van het schiereiland. Dit kleine bruggenhoofd K ZAG DE BUS OVER DE TREIN HEENZWEVEN en toen met een smak op de grond terecht komen", vertelde ons een zenuwachtige dame-op-leeftijd gisterenmiddag in Vught. Dat was dan haar „ooggetuigeverslag" van het ernstige treinon geluk, dat daar ter hoogte van hotel „De Hut" om tien minuten over half drie gebeurde. JJET LAG aanvankelijk in de be doeling de voorlopige kwartaals- gewijze regeling inzake de uitkering van 5 pet. van de wedde of het loon aan een deel van het rijkspersoneel met ingang van 1 Juli 1950 te ver vangen door een definitieve rege ling. Nu deze definitieve regeling ech ter eerst tegen 1 Januari 1951 is te verwachten, heeft de ministerraad be sloten, dat voor het tweede halfjaar van 1950 met de kwartaalsgewijze uit keringen zal worden voortgegaan op basis van de regeling voor het tweede kwartaal van dit jaar. Het ligt in de bedoeling in deze definitieve voorziening ook de z. g. Joekes-gulden te betrekken. TAR. KAREL C. PEETERS is be noemd tot stadssecretaris van Ant werpen, een benoeming die ons ver heug., omdat wij dr. Peeters kennen als een zeer bekwaam en ijverig man. De nieuwe stadssecretaris is ge boortig uit Wuestwezel. Hij was daar onderwijzer en ging later studeren aan de Universiteit te Gent. Al enige jaren is hij adjunct-stads' secretaris, in welke functie hij bi- zondere belangstelling heeft betoond voor culturele zaken. Al enige tijd is hij ook docent in heemkunde aan de universiteiten te Brussel en Leuven. 'TOEN we wat later de bijzonder- heden vernamen en al luisterend met een schuin oog naar de omge ploegde spoorbaanwal, de als lucifers afgeknapte dwarsliggers, de verfom-. faaide en gescheurde harmonica-door- gangen, de als met een scherp mes doorgesneden en vrijwel versplinter de B.B.A.-bus, de weggesleurde rails en de als kromme spijkers neerlig gende assen keken, konden we ons de indruk van die dame enigszins voorstellen. Maar gezweefd had die bus toch niet, al was hij bij het in botsing korrten met de diesel-electri- sche uit de richting Tilburg wel recht standig omhoog gekomen en met een enorme klap, na 180 graden te zijn gedraaid in de droge berm langs de baan gesmakt. „NOG NOOIT EEN SCHRAM METJE". WAT IK VOELDE, toen het gebeurde? Zo ongeveer als een hele rare cake-walk op de kermis", zei ons een kellner van de verongelukte Diesel. En wat ik het eerste dacht? U moet me niet kwalijk nemen, mijnheer, J maar dat was: hoeveel zouden er J straks weglopen, zonder beta- J len? En het is nogal sterk uit- J gekomen ook: ze zijn allemaal weggelopen zonder aan de keil- ner te denken. Van de schrik na- tuurlijk, maar ik zit met de brok- kenWe keken rond ons en zagen toch nog heel wat andere „brokken". TAE 47-JARIGE chauffeur, G. van Hal uit Den Bosch, werd ernstig gewond opgenomen. Vermoedelijk heeft hij een zware hersenschudding en in ieder geval ligt hij thans in Den Bosch bewusteloos in het zieken huis. Wat er precies gebeurd is valt dus op dit ogenblik onmogelijk na te gaan. De chauffeur had een ervaring van 21 jaar en „nog nooit een schram metje aan zijn bus gehad", zei een vin zijn collega's ons. De enige passagiere van de bus, de 32-jarige Marie Bak ker, kon het ons ook al niet vertel len, omdat ook zij ernstig gewond in hetzelfde ziekenhuis werd opgeno men. DOOR FLIKKERLICHTEN GE REDEN. TAE BESTUURDER van de trein, de heer Koetsier uit Nijmegen, kon den we niet te spreken krijgen. Na verbonden te zijn (hij had min of meer ernstige snijwonden in het ge laat) in het ziekenhuis te Vught, is hij onmiddellijk naar huis vertrok ken. Een vertegenwoordiger van de Ned. Spoorwegen wees ons echter op het „spoor" van de trein. Dit liep vanaf ongeveer een meter over ae mechanisch-bewaakte overgang (de flikkerlichten werkten na het ge beurde nog steeds normaal) schuin over de bielsen. Hieruit concludeerde hij twee dingen: 1. de trein is on middellijk na de hevige botsing uit de rails gevlogen en 2. de bestuurder was op dat ogenblik reeds bezig met alle macht te remmen. Bij ondervraging was dan ook In derdaad gebleken, dat hl) al een rui me seconde voor de botsing, die hij zag aankomen, de rem liet werken. Ondank* de bekomen snijwonden is hij blijven remmen tot de trein, on geveer honderd meter verder hele maal stilstond, zij het in een zeer de solate toestand. Aan hem vooral is het te danken, dat de ramp niet nog veel erger is geworden. De persoonlijke ongelukken in de trein bleven beperkt tot de 29-jarige J. de L. uit Breda, die een shock kreeg. Ook hij werd in het Bossche ziekenhuis opgenomen. VERSPERDE BAAN. Op deze foto is duidelijk de ravage te zien, veroorzaakt bij de botsing tussen een trein en een autobus van de B.B.A. te Vught. Van de bus bleef niet veel anders over dan een verwrongen stuk metaal. TAE MINISTER van Sociale Zaken heeft aan de gemeentebesturen medegedeeld, dat er z.i. alleszins re den bestaat om het vaststellen door de gemeenten van toeslagregelingen voor hen, die weliswaar niet van ge meentewege worden ondersteund doch wier inkomsten zo gering zijn, dat zij de premie voor vrijwillige zieken fondsverzekering bezwaarlijk kunnen opbrengen, opnieuw onder ogen te zien. Vele gemeenten hebben tot dus verre geen aanleiding gevonden om tot vaststelling van een dergelijke re geling over te gaan. ■^0_< EEN enkel woord over de ge volgen voor het treinverkeer. De lijn Den Bosch-Tilburg was geheel gestremd, wijl dè ene zijde van de dubbele baan totaal versperd is door de ontwrichte diesel, waarvan de schade nog niet bij benadering is te schatten. Enkele uren na het gebeur de liepen de treinen, omgeleid over Boxtel, echter al weer met een nau welijks merkbare vertraging. De pas sagiers van de verongelukte diesel werden in hoog tempo per bus afge voerd. Ingaande vandaag, vermoede lijk rond 16 uur, zal de lijn weer ge heel vrij zijn. Twee enorme kraan wagens hebben de gehele nacht door gewerkt om de 5-delige diesel te iicn- ten en weer zo goed en kwaad dat ging in de rails te zetten. Dat zo'n werk binnen een etmaal kan worden verzet, betekent een extra woord van lof voor de Spoorwegen. TUJDENS de opnieuw in gespannen atmosfeer verlopen zitting van de Belgische verenigde Kamers, heeft president Van Cauwelaert medege deeld, dat hij hoopt de discussies over het opheffen van het regentschap Woensdagnacht ten einde te kunnen brengen en Donderdagmiddag de be slissende stemming te doen houden. Opgewonden discussies ontstonden tussen de minister van Justitie Carton de Wiart j— en Spaak tijdens een rede van de socialistische senator Rolin, waarin deze de stelling ver dedigde, dat de Koning zijn eed op de grondwet zou hebben geschon den. Men verwacht, dat minister-presl dent Duvieusart terstond, nadat de verenigde Kamers haar beslissing zul len hebben genomen er valt niet meer aan te twijfelen dat deze in het voordeel van de Koning zal uitvallen naar Pregny zal Vliegen teneinde de Koning officiëel op de hoogte te stellen. In geval van tijdnood zal de ze informatie pas bij aan aankomst van de Koning op het vliegveld Meis broek plaats vinden. Over de wijze waarop de Koning van het vliegveld naar zijn paleis zal gaan, doen nog allerlei gissingen de ronde. Men verwacht, dat hij verge zeld zal zijn van zijn zoon en doch ter. Twee dingen worden als vaststaand aangenomen. Ten eerste dat de Ko ning zich onmiddellijk na zijn terug keer via de radio tot het land zal richten. Ten tweede dat het kabinet Duvieusart terstond zal aftreden. In Koningsgezinde kringen wordt verzekerd, dat de Koning zijn raad plegingen voor de vorming van een nieuwe regering in zeer verzoenende geest zou willen voeren. De tegenstanders van Koning Leo pold blijven evenwel aankondigen, dat zij de terugkomst van de vorst zullen begeleiden met protestdemon straties. hebt", zeiden in de zomer van 1940 enige toekomstige officieren tot de Putse fabrikant J. G. van Niftrik, „zo'n mooie weg om naar En geland te komen. Zou daar de dienst van kapitein Somer geen gebruik van kunnen maken?" Inderdaad lag het huis van de heer van Niftrik uitermate gunstig; de grens van hei terrein lag tegen de rijksgrens, de schildwachten patrouilleerden voor het huis en konden gemakkelijk om de tuin worden geleid. Hoe van hieruit het pad naar Londen werd ge baand, vernemen wij uit het verslag der parlementaine enquête-com missie. terwegen en de rechtstreekse verhTn" ding van Antwerp en met de Rijn ZONDER hoofdelijke stemmina heeft de Tweede Kamer de wetsontwerpen tot tegemoetkoming aan de K L m voor geleden verliezen en tot'nadere regeling van de verhouding tussen 't Rijk en de K. L. M. aangenomen. POSITIES TROEPENSCHEPEN: As turias passeerde 17-7 Kaap Carbon Waterman 18-7 te Djakarta. Nelly 19-7 te Suez verwacht. „,^'eersverwachting, geldig tot J J Woensdagavond: J Oyor het algemeen vrij veel "ew<>lking, maar overwegend i SS00/ weer. Meest matige Zuid- i wind. Ongeveer de- zeilde temperatuur als gisteren. J Heden: Zon onder 20.50 uur 5 der,!"aaonder 22 44 uur. Don- on uA'n op 4 43 uur en maan UP io.50 uur. ÖTAP voor stap hebben de heer van Niftrik en zijn helpers een hele route gevormd, die in illegale en Londense kringen de titel „De Zwit serse Weg" of „Weg A" zou heten. Er werden mensen aangenomen, die de Engelandvaarders zouden vergezel len. Omdat het niet moeilijk bleek, mensen van Zwitserland naar Spanje (twee neutrale landen) te brengen en de route rechtstreeks op Spanje grote gevaren leverde, nam men Zwitser land als doel. De gidsen waren meestal Belgen, ken hunne rwerd naar de Zwitserse grens gestuurd waar hij een villa'tje „™rde om zo een vaste post aan de hebben. Zo werd het mo- ïinr i' £at iemand illegaal binnen 36 son»? e™ arriveerde. Ruim 100 per- de?p Vv,mibtairen en vliegers zijn op Befanrt^tniervVia Zwitserland in En geland terecht gekomen. DE MAN UIT YERSEKE Natuurlijk was dit alles niet zonder iaartrIff,hgeH»gTren'o De heer Bre' 2 i Sroep-Somers) waar- schuwde, dat een onbetrouwbaar ele ment de dienst was binnengeslopen, 't Was de oud-marinier Damen uit Yer- seke, een man die illegaal werk had verricht, gepakt werd door de Duit sers en zich vrijkocht door spionnage voor de Duitsers te zullen verrichten. Men kreeg zekerheid dat hij verkeerd was door hem te laten volgen. Toen men bemerkte, dat hij naar de Ge stapt in Rotterdam ging, besloot men hem uit de weg te ruimen. Hij is op de Drentse heide gedood. DE OVERVAL lAblijkbaar hebben de Duitsers ge- n.erkt, dat het met hun man was misgelopen. Ze beschikten echter reeds over gegevens en deden in de nacht van 5 op 6 Augustus 1942 een inval bij de heer van Niftrik. die juist zijn verjaardag vierde. De jarige had een geheime schuilplaats in huis en wist zich tijdig daarin in veilig heid te brengen. Zijn zoon werd ech ter gearresteerd en eerst na 'n half jaar vrijgelaten. „Ik wist", vertelt de heer van Nif trik, „dat ze terug zouden komen, dus kon ik toch mijn werk daar niet voortzetten. Ik heb het toen overge geven aan mijn opvolger, de ontvan ger ahet douanekantoor in Putte. De verschillende mensen, die met ons samenwerkten, heb ik laten waar schuwen; zelf ben ik er ook nog op uitgegaan en ik hoorde overal, dat diezelfde nacht ook een inval bij hen had plaats gehad. Er was dus niets meer aan te doen en wü hebben langs onze eigen weg een heenkomen naar Zwitserland gezocht. „STUDENT" 'Poen wij (v. N. en zijn vrouw) op een bepaalde plaats in België waren, heeft men daar nog aanplak biljetten gezien, waarop stond ver meld, dat wij gezocht werden. Wij hebben toen veel geluk gehad; Dins dag tussen 12 en 1 zijn wij clandes tien de grens over gegaan langs onze eigen weg; om 4 uur zijn de Duitsers met een hele compagnie met mitrail leurs, enz., gekomen om ons te om singelen, maar gelukkig waren wij net weg. Nog 14 dagen is ons terrein bezet geweest. „Onze lijn was bewaakt, maar wij zijn er gelukkig toch doorgekomen. Mijn vrouw spreekt van oorsprong Frans en daarom spreken wij dit steeds. Toen wij in Nancy onder vraagd werden, hebben ze niet ge merkt, dat wij geen Fransen waren; onze papieren waren gelukkig in or de en wij zijn dus weer vrij gelaten. Diezelfde nacht zijn wij nog over fle Zwitierse grens gekomen en wij heb ben ons dadelijk gemeld bij generaal van Tricht. Hij kende ons door de mensen die door ons naar hem wer den gestuurd. Als „residence forcée" (gedwongen verblijf) is ons Genève aangewezen, waar wij toen zijn gaan wonen. Toen is eigenlijk de verbin ding van daaruit met Nederland be gonnen." Ietwat vermakelijk is de wijze, waarop de heer van Niftrik zich „ca moufleerde". „Voor de ogen van de Zwitserse en vooral ook voor de eontra-spionnage ■moest ik iets doen. Ik ben toen aan de universiteit gaan studeren en heb mij beziggehouden met examens af te leggen, anders liep men te veel in het oog. Ik bezocht dus altijd zeer trouw de universiteit en heb daar toen een record aan examens afge legd. Ook heb ik vriendschap geslo ten met verschillende Geneefse pro fessoren om eigenlijk de aandacht wat af te leiden...." BOEKBINDEN TAe Duitsers hebben waarschijnlijk nooit geweten, dat zij zelf de be trouwbaarste schakel vormden in de verbinding Zwitserland-Spanje. Van de documenten, die naar Londen moesten, werden uitermate kleine foto's (microfoto's) gemaakt. Deze werden verzonden en in Londen weer vergroot. „Mijn vrouw", zo vertelt de heer v. Niftrik verder, „is gaan leren boek binden en zij werden zo dun gemaakt, dat ze in een kaft niet meer waren te voelen. Zij werden dan in de Kaf ten ingebonden en dan werden de boeken door een Zwitserse uitgever naar een Stockholmse boekhandel ge zonden. Daar werden ze afgehaald en verder naar Engeland verzonden. Deze boeken werden vanaf Bern per Lufthansa verzonden PATER BLEYS EN PATER DITO pater Bleys, bekend illegaal werker, kort na de bevrijding van bet Zuiden overleden, en Pater Dito van de K.R.O., hebben ook van de Zwit serse weg gebruik gemaakt. Pater Bleys heeft aan de heer van Niftrik persoonlijk gezegd, dat naar zijn me ning de katholieke inlichtingen niet zo goed werden doorgegeven. Omdat hij meende, dat de bestaan de lijnen er niet genoeg aandacht aan besteedden, maakte Pater Bleys de reis om het contact van de katholieke organisaties in Nederland en vooral van de Landelijke Organisatie in Bra bant en Limburg hechter te maken met de regering. DE DOMIXé Tn Londen was een zekere ds. Visser 't Hooft gemachtigde van minis ter-president Gerbrandy voor het doorgeven van religieuse en politieke berichten uit het bezette gebied. Over hem verklaart de heer van Niftrik: „Ds. Visser 't Hooft was er vooral op uit de lijn zo veilig mogelijk te houden: hij wenste alleen te werken met mensen, die hij of zijn naaste medewerker persoonlijk kende. Dit waren door zijn beroep meestal ge loofsgenoten; hij heeft bv. mensen die door mij werden voorgesteld om op deze koerierslijnen te werken, altijd geweerd „Het is enige keren gebeurd, dat wij berichten konden laten overbren gen door iemand, die geen geloofs genoot was: dit is toen door ds. Vis ser 't Hooft geweigerd. DE CLERICALE LIJN iUTisschien zou de houding van ds. Visser 't Hooft de heer Niftrik duidelijker zijn geweest, als hij had geweten, wat de dominé zich in Lon den had laten ontvallen, toen hij van Engeland naar Nederland schreef (naar aanleiding van het tot stand ko men van een tweede koerierslijn, lijn B genaamd): „Intussen is een der drie leidende personen van de Fiat-Libertas-groep, een jongedame tussen de 20 en 25, Ga by genoemd, hier opgedoken en blijkt er nu door de naaste medewerker van de militair attaché een geregelde verbinding met die groep tot stand gebracht te zijn. Daarbij zijn wij op de moeilijkheid gestoten, dat de mili tair attaché en zijn medewerker van het principe uitgaan, hoe meer we gen, hoe meer vreugde. „Daar zit natuurijk enigszins ach ter, dat de militair attaché het toch wel een beetje erg begon te vinden, dat de geheime dienst in clericale handen terechtgekomen was." De houding van ds. Visser 't Hooft met uitsluitend zijn eigen geloofsge noten als koeriers en de klachten van Pater Bleys worden door een derge lijk schrijven volkomen verklaard! Er is trouwens in Londen enige heisa geweest over de beschuldiging aan het adres van ds. Visser 't Hooft, dat deze zijn berichten „gekleurd" doorgaf. /AP TWEE hoofdzuilen wil de re- gering haar werkloosheidspoli- tiek laten rusten: emigratie en in- dustrialisatie. Van de noodzaak ener uitgebrei de emigratie is ze pas de laatste tijd overtuigd, de industrialisatie stond allang op haar program. Verleden jaar is daarover een hele Nota ver schenen, een Nota, die intussen al verouderd is, want er is het een en ander anders gelopen dan daarin was voorzien. Bijvoorbeeld een veel sneller demobilisatie van onze strijd krachten in Indonesië en de repa triëring van vele burgers. Het staat nu al vast, dat de behoefte aan nieu we werkgelegenheid voor de nog resterende jaren van de periode '48- '53 aanmerkelijk groter zal zijn dan als basis voor de berekeningen der Industrialisatie-nota werd genomen. Door sterker emigratie zal de ver groting der behoefte wel niet wor den opgevangen. Dus het industria lisatie-tempo moet opgevoerd wor den. Kan dat? De regering laat zelf ruimte voor de mogelijkheid, dat 't niet snel genoeg kan. En dan zul len ter overbrugging arbeiders moe ten worden ingeschakeld bij de bo demverbetering, dan zullen we er naar streven, het plafond der bouw- bedrijvigheid eerder te bereiken. Een blijvende remedie kan dit tiiet scheppen. Dit moeten we vin den in uitbreiding van bestaande en het scheppen van nieuwe indus trieën. We moeten er daarbij van overtuigd zijn, dat de grotere pro ductie ook een grotere afzet zal kunnen vinden. En daarom zijn we er ook zo op gebrand, dat de han delsbelemmeringen in Europa en in de wereld verdwijnen. Dit betekent natuurlijk ook scherper buitenland se concurrentie voor bepaalde be drijfstakken. Dat moeten we echter op de koop toe nemen, meent de regering. Toch geloven we, dat in dit opzicht een voortschrijdende in ternationale samenwerking afspra- ken moet mogelijk maken, om el kaar bij het oprichten van nieuwe industrieën niet te veel in de wie len te rijden. In het kleinere Be- neluxverband is dat zeker nodig. In wijder verband dient dat ook te worden overwogen. Een zekere taakverdeling is nodig zonder dat we het belangrijke element „con currentie" uitschakelen. Daarover heeft de regering het in haar Nota trouwens ook met enkele passages. TVJAAR GOED, meer industrialisa tie is in ieder geval nodig. In vesteringen dienen daartoe te wor den aangemoedigd. De regering wijst op de fiscale tegemoetkomin gen, welke ze van zins is. Ze heeft het ook over een nieuw te schep pen instituut, dat de investeringen gaat bevorderen. Het meerploegen- stelsel vindt de regering ook van belang, om de aankoop van nieu we machines uit te sparen. En dan is er tenslotte de bevordering der vakbekwaamheid: scholing, om- en herscholing, de voorziening met ho ger gekwalificeerd technisch per soneel. Bij dit laatste denken we meteen aan de Tweede Technische Hogeschool. Waarom talmt de rege ring daar toch zo mee? Waarom geen forse daad, die al het gepeu ter van eindeloos studerende com missies doorbreekt? De toekomst van ons land is ermee gemoeid. De concurrentie dwingt tot veel meer researchwerk door bekwameinge nieurs. ■yAN GROOT belang is wat de Nota zegt over de regionale structuurwerkloosheid, welke be paalde gebieden al ernstig aange tast heeft. Het rapport van het E. T.I. in Brabant, dezer dagen ver schenen, spreekt daarover ook dui delijke taal. Hier wordt terecht aan de provinciale bemoeiienis ook een belangrijke taak toebedeeld. De werkloosheid wordt in de betrok ken gebieden meer stelselmatig aangepakt. Althans, de plannen daarvoor bestaan. Als die plannen nu ook maar spoedig in een sta dium van uitvoering over de gehe le linie komen. De regering ziet als industriekernen gelukkig ook niet alleen de grotere steden. Ze heeft het ook over dorpen, die als zo danig kunnen dienen. Het blijft im mers waar, dat een gezonde sprei ding der industrialisatie veel geva ren en bezwaren kan wegnemen. Men hoeft dan niet zo veel men sen uit hun milieu weg te halen met alle gevolgen van dien. Het E. T.I. heeft daarop in zijn jaarverslag ook gewezen. Het almeer samen klonteren van de bevolking in de grote centra met ontvolking van 't platteland zou ons land op de duur zeker niet rijker maken. Econo misch noch moreeL Het zou revo lutionaire agitatoren betere aan- grijpingskansen bezorgen. Industrialisatie, prachtig. Maar dan op verantwoorde wijze, welke een harmonische opbouw van onze nationale samenleving ten goede komt. GARNALENSMOKKEL UIT NEDERLAND NAAR BELGIE Uit Kieldrecht p- de grens van Zeeuwsch-Vlaanderen wordt ge meld, dat aanzienlijke hoeveelhe den gepelde garnalen uit Neder land naar België worden gesmok keld. De garnalen vissers van Kiel drecht hebben zich omtrent deze sluikhandel te bevoegder plaatse beklaagd

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1