Eindelijk weer'n Belgische zege! ssïsS Van Daatselaar werd winnaar na fantastische eindspurt Schulte en van Est staken ver uit boven hun tegenstanders Ronde van Frankrijk TWEEDE BEAD MAANDAG 17 JULI 1950 JANSSEN EN WAGTMANS IN GROTE BENAUWENIS Bartali komt in actie Volhouden jongens AL? er echter veel pech ondervonden wordt, zoals met een groot deel onzer ploeg het geval is, ontstaan er meestal wrijvingen tussen de renners enerzijds en de man, die voor het ma teriaal te zorgen heeft, anderzijds. Naar men weet is dit Piet Gommans. Wat er nu precies gebeurd is, kwamen we niet te weten, maar zeker is intus sen, dat Gommans vandaag de trein genomen heef en naar de Limburgse dreven is teruggereisd. Een beroerd ding, maar tja er zal wel geen verge lijk meer mogelijk zijn geweest. Wie in zijn plaats komt, was bij het afzen den van deze reportage niet bekend. Er zijn overigens voldoende Franse me caniciens en we veronderstellen, dat de technische leider wel zo'n manne tje op de kop zal hebben getikt. Opmontering uit Engeland KLASSEMENTEN 4e etappe Algemeen Landen Nat. baankampioenschappen in Amsterdam Haarlemmer Pieters' kampioen der amateurs over de 50 K.M vloeitjes DE SCHELDEBEKERWEDSTRIJD Prijsvraag „Tour de France 1950" SJagblail PejSïem 1. WIE WINT 2. IN WELKE TIJD WOr<314P 'aatSte étaPpe Dyon_ Uitstekende prestatie van Jos. de Waal Organisatie was voorbeeldig T (Van onze speciale verslaggever). ROUAAN, Zondagavond. TIET IS VANDAAG een complete Belgische zege geworden en het had n maar een haar gescheeld of onze naaste Zuiderburen waren leider in het landenklassement geweest. Tezamen met de Fransen is er door de Belgen van beide ploegen slag geleverd, terwnl de Italianen, hun gewoonte getrouw niets anders deden, als beletten, dat tegenstanders te gr^ voorsprong zouden kunnen nemen Veldheer Bartali begint al meer openlijk op te treden, maar vooralsnog heeft hij blijkbaar geen behoefte om zelf zegevierend een étappe-plaats binnen te rijden. WelUcht wacht hij daarmee tot in de Pyreneeën, misschien zelfs tot in de Alpen. Wie weet? pogingen zijn ondernomen, welke niet van beslissende aard konden worden, omdat steeds de Italianen ze verhin derden en dan... definitief bleven rij den. De Belg de Rijck heeft zich her haaldelijk onderscheiden bij de pogin gen en hij heeft min of meer zijn stempel op deze vierde rit gezet. Hij reed bizonder goed en daarom was het zeer jammer, toen hij met de eind streep reeds in zicht, in de straten van Rouan ten val kwam. De 73ste plaats welke door hem bezet kon wor den, was derhalve een spaarzame be loning voor zijn ten toon gespreide da den gedurende de gehele rit. INTUSSEN kon Antwerpen deze eer- ste Zondag in de Tour juichen. De klein» (Stanneman) Ockers bleek na melijk heel wat mans te zijn, want toen tien kilometer voor de fmisti Gauthier - de gele truidrager - teza men met Rolland, Goldschmidt, Blomme, Marinelli (het kereltje, dat blijkbaar alle ..furonkels" kwijt is) en Isidoor de Rijck, die gedurende de ge hele dag animator had gespeeld, maar in Ronau ten val kwam temid den van het publiek, toen dus dit zes tal enkele honderden meters voor sprong op de hoofdgroep had weten te nemen, waagde Ockers zijn kans. Hij liet de hoofdgroep zijn hielen zien, reed als een bezetene achter de vluchtelin gen aan en kreeg ze ook te grazen. Een sprintduel met de snellen uit 't groep je wachtte hij niet af. Zonder om te kijken reed hij op z'n eentje door, naar de eindstreep toe. Nu was de fi nish op 'n prachtige, brede cementen weg gelegd en er kon dus een hoge snelheid bereikt worden door de cou - reur, die nog voldoende kracnt cn snel heid in de benen had. Welnu, Ockers bleek die in behoorlijke mate te be zitten, want niet minder dan 150 mater voorsprong kon hij uit zijn benen per sen, met welk verschil hij ook zegevie rend langs de duizenden inwoners van Rouan stormde. De Fransman Rolland, van de Z. W ploeg werd tweede, door achtereenvol gens Blomme, Goldschmitz, Marinelli en Gauthier in de sprint te kloppen. GAUTHIER BLIJFT LEIDFR JNTUSSEN behield Gautnier de gele trui, waarop hij Zaterdag in Rit sel beslag had kunnen leggen, omdat de Luxemburger Goldschmidt toen zo oer dom gekoerst had. Nu ja. domme dingen doet iedereen op zijn tijd la een Ronde van Frankrijk, dat zagen we in die rit naar Luik. Geminiani doer; en het zal heus de laa.s'.e niet zijti geweest, omdat de tactiek der ploegen een der meest gshe.mrinnige zaken is in een evenement als de Ron de van Frankrijk. Men wee„ dus nooit wat een ander in zijn schild voert, DE RIJCK ZEER ACTIEF BARTALI GAAT ZICH ROEREN gARTALI en de zijnen hebben van daag overigens meer inspanningen moeten doen dan de voorgaande da gen. Doch we hebben nu ook meteen geconstateerd, dat Gino nog altijd een hele grote is en dat van hem heel wat verwacht kan worden. Stem-lezers, deelnemers aan de prijsvraag van dit blad, begin alvast maar ernstig rekening met hem te houden en bewaar een plaatsje op uw namenlijstje om de zijne straks in te vullen. Tenzij er een bizondere ont knoping op handen is, hetgeen natuur lijk mogelijk blijft, want ge moet maar eens goed in 't oog houden, wat die Robic er van maakt. Die rijdt mach tig goed op het ogenblik. Maar och, we zijn nog zo kort bezig en er moet nog zoveel zwaarder werk komen, maar in ieder geval is het misschien een tip en voor de rest moet ge vanzelfspre kend de ontwikkeling goed volgen, want tenslotte is een voorspelling al tijd maar een voorspellingl DE HOOG EN DE RUITER J-JOE deze vierde etappe van Rijsel naar deze Normandische haven stad verliep is eigenlijk vlug verteld. Het kwam er op neer, dat van de start af voortdurend van die wegloop- DE SPORTDAG VAN DE R.K.J.B., Kring Breda, gisteren te Gilze geor ganiseerd, mag buitengewoon geslaagd heten. De groep uit Raamsdonk is hier in actie en met uitstekend resul taat naar men kan constateren. IJ ENK de Hoog en Wim de Ruiter hebben vandaag de Nederlandse vlag hoog gehouden. Beiden klasseer den zij zich in de tweede groep achter de eerst aankomenden en konden daarin op de een en twintigste plaats ex aequo beslag leggen, met dezelfde tijd als Robic. Dat was dus heel niet slecht, er van te weten, dat de Rotter dammer ook nog een keer met banden- pech af te rekenen heeft gehad. Frans Vos zou zeker lager dan hij nu ge klasseerd staat (101e met 20 min. ach terstand op Ockers) geëindigd zijn, als hij niet met zijn rem had moeten knoeien. Teleurstellend is het resultaat voor Voorting, Wagtmans en Janssen ge weest. Zij zijn practisch onderaan op de lijst te vinden. Intussen hebben nu drie renners opgegeven: de Italiaan de Sonti (A ploeg), Fernandez (Midden Zuid-W.) en Neri van de Zuid-Oost- ploeg, zodat nog 113 renners over zijn. QVER de gesteldheid van Sjefke Janssen en Woutje Wagtmans is hiernevens meer te lezen. Zij hebben met een hevige Inzinking te kampen, maar wellicht weten zij, daar na vele torgen van v. Ierlant en Pijnenburg wel overheen te komen. Wij hopen het althans van harte. J)E INZINKINGEN blijven nooit uit. Bij de een komen ze vroeg, bij de ander laat. Wat ons betreft, zien we die het liefst vroegtijdig optreden, dan is er altijd nog wel een middel om ze te bezweren. Gisteren hebben twee landgenoten er mee te kampen gehad. Jefke Janssen was helemaal niet lekker bij het opstaan en aan de start wilde hij opgeven. Maar oei, oei, toen de Pijn begon. Enfin, U be grijpt het wel: Jefke stapte op zijn fiets en kwam ook te Rouaan over d-e eindstreep, al was dat jammer genoeg als nummer laatst en met 43 minuten achterstand op de win naar! Ook Wagtmans heeft het kwaad gehad. In de 100e kilometer het ergst en ook hij wilde ophou den. Hij kreeg eveneens een op- monstering van de Pijn en in ge zelschap van de Limburger is ook hij binnengekomen. Ja, ja, zo'n Tour de France is geen peule- schil! PIET GOMMANS NAAR HUIS TERUG NIEUWE, ZWARE KLUIF yooR Maandag staat er alweer een lange etappe te wachten. Nu kan zijn, dan een die minder kilometers telt (deze van Rouen naar Dinard is 312 km) en bij voorbaat moet men dit dus niet al te somber bekijken. Be langrijk is alleen maar of de jongens, die vandaag het zo kwaad hadden, over hun inzinking heen gebracht zullen worden. Lukt dat - en er zal heel wat moeten gebeuren als dat niet 't geval is - dan zien we hen au grand com plet ook in Dinard door de finish ko men. NIET TE PESSIMISTISCH piET VAN IERLANT kan op zij.n! beurt eveneens best een opmonstering gebruiken en daar om kunnen we ons voorstellen, dat het hem deugdi heeft gedaan,'van de Britse Wielerbond, namens wel ke Percy Stallard seinde, een te legram te hebben ontvangen met de beste wensen voor de Ned. ploeg in de Ronde van Frankrijk. Dat geeft de burger weer moed. Verder deelde Piet mede, dat de pakjes thee, die <ie Tilburgse be lastingambtenaren aan de ploeg zonden, zijn aangekomen en men er al een heerlijk kopje van gezet had. Laten we hopen, dat dit on misbare vocht voldoende stimule rend werken zal om het in die zware rit naar Dinard vol te houden Eenmaal daar komt er weer even lucht, want Dinsdag is de eerste rustdag immers aan gebroken! ^JISSCHIEN is men in Nederland te leurgesteld over het resultaat, tot nu toe van de ploeg als geheel. Dat is onjuist. Heel wat groteren, zowel Italianen als Fransen bengelen even eens onderaan en hebben ook de groot ste moeite cm op tijd binnen te komen. In ieder geval moet ge nog Wat ge duld uitoefenen vooraleer een defini tief oordeel mogelijk is. De gunstige Wending kan snel komen. Laten we tot zolang dus ons optimisme bewaren. Het is nu eenmaal een geweldig zwaar kar wei en nog altijd zijn we aan het pro beren die opgave naar wens te vervul len. 1 Stan Ockers, 231 k.m. in 7 uur 12 min. 26 sec.; met bonificatie 7.11.26; 2 Rolland 7.12.34; met bonificatie 7.12.04; 3 Blomme 7.12.34; 4 Goldschmidt; 5 HOE VERMOEID EN AFGETOBD de Tourrijders er uit kunnen zien, na afloop van een étappe, illustreert overduidelijk dit plaatje. Geheel links Jefke Janssen, die gisteren zo ziek was, dat hij liever maar naar huis ging, doch zich liet bewegen om verder te rijden. Naast de Limburger W. Wagt mans, die onderweg door koorts geplaagd werd en na 100 kilometer even eens op wilde geven. Maar ook hij zette tenslotte doorï Geheel rechts Henk de Hoog, gisteren weer onze beste man. Hij kijkt nog fel genoeg zou men zo zeggen om vandaag of morgen iets bijzonder te doen wat hem in Rijsel- Rouen jammer genoeg niet gelukte, hoewel hij dit ernstig heeft gepoogd. Marinelli; 6 Gauthier, allen zelfde tijd; 7 Dubouisson, 7.12.46; 8 Robic; 9 Thuyaure; 10 Blusson; 11 Redolfi; 12 Sciardis; 13 Kubler; 14 Schotte; 15 Bonnet; 16 Bartali; 17 Forlini; 18 Storms; 19 Geminiani; 20 Versehue- ren, allen zelfde tijd; 21 gelijk; Bia- gioni, Moineau, Brambilla, De Mulder, Deprez, Lazarides, Chapatte, Baldas- sini, Bobet. Pineau, Prouzet, Kallert, Quegnet, Rol, Dorgebray, Chupin, Bonnaventure, Lajoie. De Ruiter, Kemp, Magin, Quentin, Remy, De Hoog, Molineris, Poulet, Bresci, Dos Reis, De Muer, Darnauguilhem, Mahé, Impanis, Leoni, Piot, Laredi, Ernzer, Lambrecht, Kirchen, Van Ende, Meu nier, Bauvin, Metzger, Beyaert, Wei- lenmann, Giguet, Cogan, Castelin, Creton, allen zelfde tijd; 69 Couvreur 7.13.10; 70 Kibali 7.13.15; 71 Tacca z.t.; 72 Dupont; 73 De Ryck; 74 Bayens; 75 Goasmat; 76 Diederich, 7.14.30; 77 Pedroni 7.15.33; 78 Hendrickx 7.16.9; 79 Aeschliman z.t.; 80 Keilen 7.16.24; 81 Pasotti 7.2031; 82 Ghirardi z.t.; 83 Brulé, z.t.; 84 Dussault; 85 Desbats; 86 Canavesi 7.21.52; 87 De Cortes 7.26. 10; 88 Pividori, z.t.; 89 Sabatini, z.t.; 90 Brignoli z.t.; 91 Baffert; 92 Berton; 93 Bonini; 94 Verhaert, 95 Lambertini; 96 Salembini, 97 Lauck 7.30.34; 98 Creco 7.31.04; 99 Audaire; 100 Molines 7.32. 20; 101 Vos 7.33.02; 102 Frankowski 7. 39.3; 103 Renaud z.t.; 104 Corrièri 7.41. 47; 105 Pezzi, z.t.; 106 Zbinden 7.43.53; 107 Voorting 7.53.48; 108 Charroin 7.55. 43; 109 Sforacchi z.t.; 110 Wagtmans; 111 Zaaf; 112 Zelasco; 113 Janssens z.t. Gaven op: Fernandez en Neni. 1 Bern. Gauthier 30.31.44; 2 Gold schmidt 30.33.44; 3 De Muer 30.34.10; 4 Lambrecht 30.34.56; 5 Kleber Piot 30.35.11; 6 Storms 30.35.32; 7 Meunier 30.35.55; 8 Kirchen 30.36.06; 9 Bresci 30.36.14; 10 Kubler 30.36.14; 11 Bartali 30.36.14; 12 Schotte 30.36.14; 13 Gemi niani 30.36,23; 14 Chapatte 30.36.29; 15 Brambilla 30.36.37; 16 Ockers 30.36.58; 17 Bobet 30.37.08; 18 Robic 30.37.13; 19 Rolland 30.37.18; 20 Impanis 30.37. 19; 21 Baldassari 30.37.19; 22 Van Ende 30.37.19; 23 Magni 30.37.30; 24 Dupont 30.37.48; 25 Blomme 30.37.57; 26 Leo ni 30.38.28; 27 Hendrickx 30.38.53; 28 Thuyare 30.38.55; 29 Bonnet 30.39.28; 30 Redolfi 30.39.38; 31 Pasotti 30.39.38; 32 Couvreur 30.39.52; 33 Verschueren 30.40.21; 34 Pontet 30.40.33; 35 Cogan 30.40.39; 36 Diederich 30.41.12; 37 Pe droni 30.41.12; 38 Moineau 30.41.56; 39 Demulder 30.42.43; 40 Bauvin 30.43.40; 41 Pineau 30.43.42; 42 Kallert 30.44.45; 43 Chupin 30.45.10; 44 Dos Reis 30.45. 31; 45 Kemp 30.45.57; 46 Sciardis 30. 45.57; 47 Lajoie 30.45.57; 48 Dorgebray 30.45.57; 49 Remy 30.46.10; 50 Castelin 30.46.34; 51 Lauredi 30.46.51; 52 Giguet 30.47.01; 53 Prouzet 30.48.52; 54 Beyart, zelfde tijd; 55 Mari nelli 30.49.24; 56 Biagoni 30.50.13; 57 De Hoog 30.50.27; 58 Lambertini 30.50.51; 59 Weilenmann 30.51.00; 60 Molines 30.51.53; 61 Molineris 30.51.50; 62 Quentin 30.52.42; 63 Goasmat 30.52. 55; 64 Lazarides 30.53.24; 65 De Ryck 30.53.45; 66 Aeschlimann 30.53.50; 67 Ghirardi 30.54.12; 68 Brulé 30.54.37; 69 Keilen 30.54.43; 70 Bayens 30.54.44; 71 Mahé 30.54.51; 72 Créton 30.55.03; 73 Bonini 30.55.50; 74 Blusson 30.56.03; 75 Tacca 30.56.08; 76 Pividori 30.57.06; 77 De Cortes z.t.; 78 Canavese 30.57.08; 79 Dussault 30.57.17; 80 Salimbeni 30. 57.29; 81 Zaaf 30.57.44; 82 Rol 30.58.02; 83 Quegniet 30.58.25; 84 Bonnaventure 31.00.12; 85 Ber ton 31.01.08; 86 Darnauguilhem 31.01.14; 87 Croci Torti 31.01.45; 88 Ernzer 31.02.13; 89 Dubuisson 31.03.09; 90 Deprez 31.04.03; 91 Metzger 31.04.15; 92 De Ruiter 31.08.46; 93 Desbats 31.09. 50; 94 Baffert 31.12.42; 95 Forlini 31.21.32; 96 Sabatini 31.21.32; 97 Ze lasco, 31.23.18; 98 Renaud 31.24.17; 90 Lauk 31.25.55; 100 Brignol 31.30.44; 101 Vos 31.33.05; 102 Audaire 31.34.19; 103 Charroin 31.34.02; 104 Zbinden 31.34.33; Corrieri 31.39.36; 107 Sforacchi 31.39.48; 108 Verhaert 31.39.50; 109 Frankowski 31.41.14; 110 Pezzi 31.42.45; 111 Voorting 31.43.07; 112 Libasio 31.44.32; 113 Wagtmans 31.48.12. 1 Frankrijk Z.O. 91.45.39; 2 België 91.46.08; 3 Frankrijk N.O. 91.48.16; 4 Luxemburg 9151.02; 5 Italië B 91.54.18; 6 Italië A 91.54.56; 7 Frankrijk Z.W 91.58.30; 8 België B 91.58.36; 9 Parijs 91.59.45; 10 Frankrijk A 92.01.22; 11 Frankrijk W. 92.02.56;12 Zwitserlandl 92.21.04; 13 Noord Afrika 92.34.58; 14 Nederland 93.33.32. Nederland B wint met 42 van Engeland De in de Londense voorstad Wands worth gespeelde korfbalwedstrijd tus- sen de Engelse selctieploeg en het Ne derlands B-twaalftal werd met 42 door Nederland gewonnen, welke cij fers de verhouding goed weergeven. VTAE NEDERLANDSE BAANKAMPIOENSCHAPPEN zijn Zaterdag in het Olympisch Stadion te Amsterdam begonnen. Zondagmiddag zijn ze echter niet voortgezet. De regen was spelbreker. Nu gaat men vanavond om acht uur verder. nR WAREN op de eerste dag geen noemenswaardige verrassingen. Des morgens kwamen de professio nals achtervolgers aan de beurt en de twee grote favorieten, Schulte en v. Est bewezen, dat zij ver boven hun tegenstanders uitsteken. Schulte door het gemak waarmee hij zijn ritten in de voorwedstrijden en de achtste finale won. Hij spande zich geen moment in en bepaalde er zich slechts toe voor te blijven. In de achtste finale bijvoorbeeld had hij bijna Piet de Vries, die tevoren in een uitstekende rit van Sijen had ge wonnen, ingehaald, maar stopte toen af en reed de resterende ronden op zijn gemak uit, waarschijnlijk om niet direct al te tonen, waartoe hij in staat is. Van Est had haast hij moest Zaterdagmiddag in Liederker- ke rijden en haalde Matena en daarna van As in, nog voordat de 10 ronden uitgereden waren. OOK HIER NORMAAL. t>ij de amateursprinters deden zich ook geen verrassingen voor. Eigenlijk bij de prof. sprinters even min. Jef van de Vijver werd door Pronk gewipt Derksen en van Vliet hadden, zoals werd verwacht geen moeite om zich in de kwart-finales te plaatsen. Zij kregen daarbij gezelschap van Bijster, Peters, Pronk, Lakeman, Remkes en van Gent, die voor een kleine verras sing zorgde, door Faanhof op de streep te kloppen. De uitslagen: Achtervolging voor profs. over maximaal 5 km.: Ie rit: 1 Peters 6.51.8., 2 Grift 7.8.6. 2e rit: 1 Evers 6.38.4. 2 Harm Smits 6.49.6. 3e rit 1 Middelkamp 7.1.4. 2 de Korver 7.11.6. 4e rit: 1 Chris Smits 7 7 0. 2 Van de Vijver 7.18.6. 5e rit: 1 Van Beek 7.7.0. 2 van Boheemen 7. 21.0. 6e rit; 1 van Est 4.51.6. 2 Matena (na 7 ronden ingelopen). 7e rit: 1 Schulte 7.19.6. 2 Hensen 7.25. 8e rit; 1 Loos 7.5.0. 2 Tholen 7.17.0. 9e rit: 1 Vooren 6.52.6. 2 Lambrichs 6.54.4. 10e rit: 1 Lakeman 6.54.6. 2 Spren keling 7.9.2. 11e rit: 1 de Vries 6.51.2. 2 Sijen 6.52 2. 12e rit: 1 Bijster 6.59.0. 2 Steenbakkers 7.3.4. 13e rit: 1 van As 7.8.0. 2 Remkes 7.26.0. 14e rit: 1 van der Kamp 7.7.4. 2 De Kort 7.19.0. 15e rit: 1 Storm jr. 7.1.0. 2 Vinken 7.2.4. 16e rit: 1 Faanhof 6.58.8. 2 Cor Bakker 7.8.4. Achtste finales: Eerste rité 1 Schulte 6.53.0. 2 De Vries 7.26. 2e rit: 1 Middelkamp 7.3.0. 2 Chris Smits 7.12.0. 3e rit: 1 Peters 7.6.2. 2 Vooren 7.23.8. 4e rit: 1 van Est 5.27.4. 2 Van As (na 8 1/4 ronde in gelopen). 5e rit: 1 Evers 6.49.0. 2 Loos 7.8.2. 6e rit: 1 van Beek 6.46.4. 2 Bijs ter 7.0.2. 7e rit: 1 Lakeman 4.44.6. 2 Storm jr. (in 7e ronde ingelopen). 8e rit: 1 Faanhof 6.52.0. 2 van der Kamp 6.52.4. (Advertentie) Hoe je 't doet... met Mascotte gaat-ie goed I De eerste Nederlandse baankampl- oen 1950 is de Haarlemmer Pieters, die het kampioenschap van Neder land op de baan over 50 km. zonder gangmaking voor amateurs wen. Op Jit-Tag werd: 1 Pieters, Haarlem, 1 uur 7 min. 34 sec. 2 Kleefstra, Amsterdam, op twee lengten. 3 Kooiman, Den Haag. 4 Krever, Duivendrecht. 5 Peters, Haar lem. 6 Koeman, Krommenie. 7 Voor ting, Haarlem. 8 Kunst, Amsterdam. 8 Willekes, Amsterdam. 10 van Bree- nen, Amsterdam. 11 Oteenbros, Alk maar. 12 Plantaz, Eindhoven. Alle overige renners werden tien ronden voor het einde uit de strijd genomen, omdat zij toen ten minsts een ronde achterstand hadden. Dit kampioenschap heeft een on verwacht spannende wedstrijd opge leverd met een even onverwacht sen sationeel slot. Op de helft van de wedstrijd, toen de weinige toeschouwers in het Ol. Stadion zich al met een zege in de eindsprint van de grote groep hadden verzoend er waren plus minus 80 renners gestart was het plotseling een groep van acht renners, die el kaar gevonden hadden en die met on weerstaanbare kracht van het peleton wegreden: Ottenbros, Krever, Schot man, van Breenen, Adri Voorting, Pie ters, Kleefstra en Koeman. In het pe leton wilde niemand de uitlopers ach terna en toen de kopstukken in de grote groep begrepen, dat het nu ernst werd, was het al te laat. De groep van acht liep meer en meer in, en met nog 17.5 km. voor de boeg hadden zeven renners het peleton ge lapt Witteveen had het tempo, dat ver boven de 40 km. lag niet kunnen volgen en was naar het peleton te ruggezakt. Kleefstra kreeg pech, moest van achterwiel verwisselen, maar profi teerde van de drie ronden vergoeding die voor een dergelijk euvel werd ge geven en kon bijblijven. Tien kilome ter voor het einde waagde Patsy Wil lekes nog een kans en toen hij steun kreeg van Kooiman, Piet Peters, Kunst en Plantaz werd de strijd weer geheel open. Dit vijftal wist 'n halve ronde terug te nemen. 10 ronden voor het einde werden alle renners, die 1 of meer ronden achter lagen uit de baan genomen en ging de strijd ver der tussen de kopgroep van 7 man en de groep van Willekes, die toen nog ongeveer 125 meter achter lag. Met twee sprinters in de gelederen Willekes en Kooiman kwam het twaalftal tenslotte toch nog bij elkaar Pieters, die het gevaar had zien aan komen en die niet onderging in de gelatenheid van zijn groepmakkers, was toen drie ronden voor het ein de ongeveer honderd meter uit gelopen. In de voorlaatste ronde de marreerde Willekes, maar de jeugdi ge Haarlemmer was voor hem te ver weg. Echter niet voor Cas Kleefstra, die een fantastische spurt inzette, waarbij hij Kooiman, Krever, Peters, Koeman, Voorting en Kunst mee sleepte. De toeschouwers rezen van hun plaatsen, om toch maar niets van deze laatste vertwijfelde poging te missen en zagen hoe Kleefstra een achterstand van ruim 80 meter bijna teniet deed. Bijna, want in de laatste meters kon de vermoeide Pieters de benodigde kracht uit zijn benen ha len om twee lengte vóór de aansnel lende Kleefstra over de eindstreep te gaan. ver achter. Na 38 minuten, waren de Waal en de Engelsman Hoy op hun beurt ln de achterhoede gekomen, ter wijl mej. Veldhuyzen zioh meer op de voorgrond had gewerkt. SPANNEND DUEL Dit biljet uiterlijk op Donderdag 3 Augustus 1950 in te leveren bij de agem van het Dagblad De Stem of bij een der kantoren Jan, Dagblad De Stem te Breda (Reigerstraat 16), Roosen daal (Molenstraat 45), Bergen op Zoom (Zuivelstraat 26), Waai ert 75>' HUlSt (DUbb6le de Tour de France 1950? ANTWOORD: rijs, km) door de winnaar die etappe afgelegd ANTWOORD: •Pa- van Ingezonden door: NAAM: STRAAT: WOONPLAATS: Duidelijk Invullen (Van onze speciale verslaggever). VLISSINGEN, Zaterdag. rpWlNTIG JAAR GELEDEN, op 23 Augustus 1930, werd voor de eerste maal de Scheldebeker-wedstrijd verzwommen en het was de Belgi sche mejuffrouw Lauwereins, die het kleinood toen won. Vandaag werd de traditie voortgezet met een schitterend voorbereide organisatie en nu wist de „Robben"-zwemmer M. van Daatselaar te zegevieren na felle strijd, eigenlijk van de aanvang af, met de Amsterdammer J. van Rijk (D.J.K.), die slechts een 12-tal meters bij de Hilversummer te kort kwam. De Bergenaar Jos. de Wael eindigde op de elfde plaats, hetgeen, in aanmerking genomen, dat dit zijn eerste wedstrijd van deze aard was, zeker met teleurstellend is. 7EVEN deelnemers er waren er achttien gestart kwamen nog na de Bergenaar door de finish, waar. van M. v. Meenen. lid van „Schelde^ stroom" te Breskens, de rij sloot, zijn clubgenoot. Th. Cambier, eindigde als 14e. Prachtige prestaties leverden de Robben-zwemster mej. A. Veldhuy zen, welke op de 5e plaats beslag legde en mej. G. de Hooge, (R.D.Z., R'dam) die zich als 8e wist te klas seren. JANi STENDER KENT HET NOG Jan Stender, de veelbespoken trai ner van de Hilveirsumse „Robben" die reeds de veertig vèr is gepasseerd, deed voor de negende maal mede en werd dertiende. Ook dit was een pres. tatie welke er zijn mag. Slechts één deelnemer, de Engelsman Hoy, moest opgevenmet de haven in zicht. Eén deelneemster. Geertje Wielema is niet gestart op advies van de dokter te Vlissingen en één liet verstek gaan, J. den Oudsten, jammer ge noeg zonder daarvan mededeling te hebben gedaan, omdat bij tijdig be richt een ander, die nu geweigerd was, mee had kunnen doen. SCHITTEREND WEER zwaarste wedstrijd die we in Neder land kennen" noemde, bij schitte rend zomerweer door kunnen gaan. We beginnen met diep onze hoed af te nemen voor een voorbeeldige orga nisatie. welke de Zeeuwse Zwemkring, met als motor, de heer Castel, secr. van „De Zeehond" te Vlisingen, had weten op te bouwen. Niets was aan het toeval overgelaten en dat was goed zo. want een wedstrijd in de Westerschelde, die woelig zijn kan, maar altijd boordevol van geraffi neerde stromingen, Ikan altijd Wat gebeuren. En om op alle eventuali teiten voorbereid te zijn, waren die talloze minutieuze maatregelen ge troffen, waarvoor niet minder dan driehonderd dames en heren in touw kwamen, verder een groot aantal jol len, motorboten, tenders en loodsbo ten van het Loodswezen, doctoren, verpleegsters en verplegers, roeiers, loodsen en hulpvaardigen van de red dingsbrigade te Vlissingen en zo meer. HET KLOPTE PRECIES TUSSEN de bijna herfstachtige de pressies door, is deze negende wedstrijd, die Jan Stender „de LIET omvangrijk opgezette schema klopte in alle onderdelen en dit vonden we minstens zo indrukwek kend als het door de zwemsters en zwemmers gepresteerde. Slechts één opmerking moet ons uit de pen. Waarom heeft de orga nisatie niet toegestaan, dat de coach van elke zwemmer in de volg-roei- boot de wedstrijd kon volgen? Nu moesten zwemsters en zwemmers de uit psychologisch oogpunt zo belang rijke aanwezigheid van hun trainer ontberen. Wij weten, dat dit voor de een zwaarder weegt dan voor de an der. Maar vooral voor de jonge zwem mers. zoals de pas begonnen zijnde Jos. de Waal, vormt die afwezigheid een belangrijk inconvenient. Nog te meer, wanneer men weet, dat nóch de loods, nóch de man van de Red dingsbrigade, nóch de roeiers ook maar enige aan wijziging aan de zwemmer mogen geven. Voor Jos. de Waal. die rugcrawl zwemt, was deze maatregel deswege extra zwaar we gend. Enfin, misschien komt het or ganisatiecomité hiervan nog wel eens terug. De Waal zou ongetwijfeld een gun stige plaats in de uitslag hebben kun. nen werven, als zijn trainer, Ad. Vriens, hem met raadgevingen had mogen bijstaan. Nu kon deze tezamen met ons slechts van grote afstand de verrichtingen gadeslaan, n.l. vanaf de loodsboot en wij begrepen er alles van. toen de Waal. op het Vlissingse strand uit het water komend, zet, dat hij anders had willen zwemmen als de inzittenden van de sloep had den aangegeven. Dat anderen eerder de finish heb ben bereikt is zeker óók voor een deel aan de navigerende jol te danken ge weest. Waarmee overigens in geen en kel opzicht te kort gedaan wil war den aan de prestaties door vóór de Waal geëindigde deelnemers. Inte gendeel. Maar zuur blijf het. als je veronderstellen moet, dat je wedstrijd tegenstander beter-af is geweest met zijn navigator. OP TUD GESTART pREGIES kwart voor twee werd van de jury-boot de heer Jan van der Zwaan, Breda, fungeerde als voorzitter—kamprechter de vuur pijl afgestoken, ten teken dat de wed strijd begonnen was. Door een ongelukkig toeval was juist daarvóór de Waal tewater ge raakt en toen hij weer opnieuw in zee gesprongen was, had hij reeds een kleine honderd meter achterstand. Niettemin ging hij full speed door 't niet al te koude nat (18 gr) en na on geveer een half uur lag hij op on geveer gelijke hoogte met van Rijk (D.J.K.). v. Daatselaar (De Robben), Schopman (Het IJ), Hessing (D.J.K. en mr. Hoy (Engeland), welke laat ste echter al direct te veel in ooste lijke richting manoeuvreerde. De an dere deelnemers lagen daar nogal vrij OLJ het naderen van het Vlissingse strand werkten van Daatselaar en de Rijk zich van de andere con currenten los en begonnen een duel, zoals nog nooit in de geschiedenis van dit evenement was voorgekomen. Onder de ogen van de tienduizenden op de Vlissingse Boulevard werd 't tot aan de linish voortgezet, waar v. Daatselaar met ongeveer tien meter voorsprong beslag legde op de eerste plaats. Hessink werd goede derde en Schopman, die in 1947 de wedstrijd ln het kanaal M'burg—Vlissingen won, bezette de vierde plaats. Toen sloeg Annie Veldhuyzen zich door de fi nish --de eerste dame en werd daardoor winnaar van de dooi' Dr. A. Staverman uitgeloofde uilveren schaal. Daarop volgden Wiarda (Heeren veen), J. Scheffer (weer een D.J.K.- lid), mej. Gré de Hooge (R.D.Z., R' dam) als negende kwam door de vier de D.J.K.-man, H. Bouwmeester. Tiende was R. ten Seldam (H.Z. en P.O.) de Hoog; Jos. de Waal legde beslag op de elfde plaats (hij bleek weinig vermoeid te zijn). Na hem arriveerde de Engelsman F. J. Gill en toen kwam Jan Stender, zo fit als wat! S. Ventevogel (De Zeehond), Vlissingen) werd 15e, Th. Cambier (Scheldesbroom, Breskens), 14e de Wit, 16e; M. van Meenen, van de zelfde club, sloot als 17e de rij. Onmiddellijk na aankomst werden de deelnemers onderzocht door Dr. Sissingh die zeer tevreden was over de lichamelijke conditie waarin zij verkeerden. In de Belgische Loodsensociëteit heeft te zes uur de officiële prijsuit reiking plaatsgevonden. De heer van Steenbeigen voerde namens de lood sen allereerste het woord. Daarna spraken J. Hupkes, die dank bracht aan het Loodswezen, het gemeente bestuur van Vlissingen, de Kon. Ma rine. Dr. Staverman, aan voo:rz. kamprechter v. d. Zwaan en diens jury-staf, zomede aan de Engelse deelnemers. Dankwoorden spraken tenslotte de burgemeester van Vlis singen en Dr. Staverman. Laatsge- noemde bood Jan Stender een kost bare antieke ring aan, als blijk van waardering voor het feit, dat deze nu negen maal deelnemer was en de inspecteur van het loodswezen, de Mulder kreeg een prachtige antieke ets. voorstellende de haven van Vlis singen. De officiële uitslag luidt: 1 M. van Daatselaar (Robben) 1 uur 30 min. 52.5 sec.; 2 vanRijk, 1.31.02.2; 3 Hessing. 1.34.12; 4 Schopman 1.37.02.5; 5 Anny Veldhuijzen 1.38.00.4; 6 Wiarda 1.43.38.7; 7 Scheffer 1.43.4; 8mej. G. de Hooge 1.44.43.7; 9 Boumeester 1.46.04.4: 10 ten Seldam 1.49.10.7; 11 Jos. de Waal. (Juliana. Bergen op Zoom) 1.49.14; 12 F. Gill 1.49.32.7; 13 J. Stender 1.50.48.4: 14 Cambier 1.52.07.1: 15 Ventevogel 1.52. 07.4; 16 de Wit 1.55.33. 17 van Meenen, 2.14.25.8. ZEER GROOT IS WEDEROM de deelneming geweest aan de Biesbosch- Stertocht, welke Zondag voor de vierde maal met succes gehouden is. Een overzicht van de geweldige drukte bü de start.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 5