ÉClüe! in nood Via een millioen pedaaltrappen van Parijs naar Parijs SPAAK zorgt voor GEJOEL en APPLAUS Amerikanen trokken zich terug achter rivier de Koem Moeder van twee kinderen door haar man gewurgd Twee Slowaakse dorpen rouwen BIJ TRAGI-KOMISCH TONEELSPEL „DE KONINGSKWESTIE7: Haagse Brieüen Best geënsceneerd en georganiseerd wielersportgebeuren Kleine" Gledhill won vijftig gulden DAGBLAD VOOR ZEELAND Voorstel tot geheime stemming verworpen Rumoer rond adres van „hulde" M.T.S.-cursus van 2 jaar voor gedemobili- seerden N. Koreaanse soldaten, vermomd als hoeren Eenzame winkelier vermoord Belgisch onderwijzer verongelukt Belgische Regering waarschuwt tegen hamsteren Afschuwelijke moord in Den Haag Reeds meer dan 300 doden Be Unie-conferentie over Irian MAGISTRATEN FICNICTEN.... Minder buien Wat zullen de Neder landers er van maken? Afscheid van het „Ooievaars-schip" 99 EN bij! de behandeling van de huurwet èn in de persbeschou wingen over de memorie van ant woord van Prof. Lieftinck betref fende de voorgestelde belasting wijzigingen komt met name in ka tholieke kring sterk naar voren: de zorgelijke situatie, waarin de gezinnen imet middelgrote inko mens zich bevinden, grotendeels gezinnen van intellectuelen. Schadevergoeding van U/2 millioen francs ZESDE JAARGANG No. 1738 Uitgave: N.V. 'Uitgevers Mij. Neerlandïa. Verschijnt elke werkdag. Bureau: Breda, Reigerstraat 16, Tel.: Redactie 8181, Admini stratie 8778. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J. v. Hootegem, Mr. Dr. A. J. J. M. Mes, Mr. H. B. L. de Rechter, L. J. v. 't Westende. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Abonne mentsprijs bij vooruitbet. f 3.90 per kwartaal, per post f 4.75, per week (uitsluitend bij niet- postbestelling) f 0.30. Losse nummers 8 cent Postrek. no. 278841. Prijzen van buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt Voor God, Koningin en Vaderland WOENSDAG 12 JULI 1950 Advertentieprijs voor de gehele oplage 0.25 per m/m. (Ingezonden Mededelingen f 0.60 per m/m)Voor advertenties van plaatselijke aard uit Zeeland, uitsluitend in de Zeeuwse editie f 0.10 per m/m. (Ingezonden Mede delingen f 0.25 per m/m). Staatwerk 3 cent per m/m extra, incasso wordt berekend. Voor iprijzen van de rubriek ,,'t Kleintje" wordt •verwezen naar de desbetreffende jjubrieic, .Inzendingen op advertenties, welke de uit- jgevers om redenen te hunner beoordeling niet verlangen, af te geven, worden vernietigd Bureau voor de Zeeuwse Eilanden GOES, Westsingel 98, Telefoon no. 2236 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen HULST, Dubbele Poort 7, Telefoon no. 102. (B ij b u r e a u: OOSTBURG, Nieuwstraat 22, Telefoon no. 35). TN BRUSSEL is men gisteren voortgegaan met de opvoering van het tragi- komische toneelspel, dat getiteld is „De Koningskwestie". Het voorstel van de socialistische senator Rolin, tot het houden van een geheime stem- min werd in de verenigde zitting van Kamer en Senaat verworpen met 203 "r'vpYtogen 176 (soc., lib. en comm.) stemmen. S aak een der hoofdrolspelers, las de tekst voor van een adres van huide de Prins-regent. Daar de inhoud van dit adres meer lijkt op een motie H afkeuring voor de Koning, stelde de heer Duvieusart een tekst op, welke afleen maar hulde bevat. Een bijzondere commissie zal over dit alles advies en Tijdens de speeches zorgde men ter linkerzijde afwisselend voor ap plaus of gejoel, ter rechterzijde volstond men met een waardig stilzwijgen. schap zal de Regering bij het Parle ment een adres van hulde aan de Prins-regent ter goedkeuring indienen alsmede een voorstel ter kwijting van de schuld, die het land aan hem heeft. De voorlezing van deze verklaring door de eerste minister werd verschei dene keren onderbroken door uitroe pen en gelach van de linkse banken. Toen hij was uitgesproken klonk er applaus van de rechtse banken, waar op de linkerzijde met gejoel ant woordde. De heer Spaak las hierna een voor stel tot een adres van. hulde aan de Prins-regent voor, waarin o.m. wordt verklaard: „De verenigde Kamers danken u er voor, dat u nooit, zelfs niet in de donkerste uren, gewan hoopt hebt aan het lot van het vader land". (applaus op de linkse banken). „De verenigde Kamers danken u voor d trouw, die gij aan de geallieerden hebt betoond door hen in het verzet helpen. Wij danken u er ook voor zorgvuldig elk contact met de bezet ter te hebben vermeden en de geva- IEDERE afgvaardigde beschikte over een koptelefoon en een zitplaats. Tot de bespreking van het eigenlijke punt van de agenda kwam men ook dit keer nauwelijks. De bespreking van het reglement van orde werd vooral een debat over een amendement van de socialist Ro lin, een geheime stemming over het voorstel tot opheffing van de wet op het Regentschap te houden. De heer Pholien (CVP) verklaarde in dit verband dat een geheime stem ming bij de grondwet is verboden en ook in strijd met de parlementaire traditie. De socialist Louis Pierard verklaar de, dat verscheidene katholieke afge vaardigden in hun hart tegen de Ko ning zijn. „Laten wij geheim stem men", zo betoogde hij, „en wij zullen zien wat er van de C.V.P.-meerder- heid overblijft". Ook de liberaal Buis- seret wiide de C.V.P. de gelegenheid geven haar intiemste verlangens te uiten. Het voorstel van de heer Rolin tot 't houden van 'n geheime stemming, werd tenslotte met 203 (C.V.P.) tegen 176 (soc., lib. en comm.) verworpen. ONBEWEGELIJKE C.V.P. TJUV1EUSART zei vervolgens, dat het land de Prins-regent zeer er kentelijk is. In de loop der debatten over de opheffing van het Regent- ren van het ondergrondse verzet te hebben verkozen boven deportatie. De verenigde Kamers zeggen u er tenslotte dank voor, dat u, door het Regentschap op u te nemen, het symbool bent geweest van de unie va.i alle landgenoten". Aan het einde van deze verklaring verheffen de vertegenwoordigers der linkse partijen zich van hun zetels en juichen de verklaring lange tijd toe. De leden der C.V.P. blijven onbewe gelijk op hun plaatsen zitten. De op merking van Spaak, dat de betekenis van zijn woorden blijkbaar niet tot de rechtse banken is doorgedrongen, wordt opnieuw door de linkerzijde op langdurige ovaties onthaald. T)E VERENIGING van Middelbare Technische Scholen in Nederland heeft voor alle gedemobiliseerde ilitairen, de mogelijkheid openge steld, een speciale M. T. S.-cursus werktuigbouwkunde te volgen. Deze opleiding begint 5 Sept. a.s. aan de M.T.S. te Rotterdam. De duur van de opleiding (dagcursus) is twee jaar. Het tweede jaar kan in de nor male klasse van het 4e studiejaar van elke M.T.S. met een afdeling werk tuigbouwkunde worden gevolgd. Geslaagden krijgen het tijdelijk M. T.S.-diploma. Na een jaar practisch werken volgt automatisch het norma le M.T.S.-diploma. ENGELAND zal zijn invoer uit JBel- gi (irfcl.' de Congo), Luxemburg en Zwitserland met ingang van 17 Juli a.s. vrij maken. Voor Brits toerisme naar België zijn alle beperkingen op geheven. HET^ AMERIKAANSE Huis van Af gevaardigden keurde eenparig goed, dat aan het buitenland voor 1.222 500 dollar militaire steun zal worden ge geven. HET ALGEMEEN Vakverbond in Bel gië heeft besloten alle voor vandaag annuekondiede stakingen in Wallonië af te gelasten ..totdat de Koning een bewijs zal hebben geleverd de waar schuwingen in de wind te slaan." HET LUSTRUMCONGRES van ex- pniitieke gevangenen op 19 t.m. 22 Juli in Den Haag zal waarschijnlijk de ..wieg" worden van een interna tionale organisatie van slachtoffers van concentratiekampen. HF,T VRAAGSTUK van de Belgische grensarbeiders (die een bonificatie van JO Pet. boven het loon kriigen) zal door Belgische en Nederlandse auto riteiten waarschiinliik 31 Juli in Den Haa§ opnieuw worden besproken. RENé pr EVEN kreeg als kabinetsfor- matpiir het vertrouwen van de Fran se Nationale Vergadering met 373 stammen tegen 185. De nieuwe pre mier is 49 jaar oud en was reeds in twee kabinetten Minister van Defen sie. DE VOGELPEST breidt zich nog steeds uit. In Oostzaan. waar een ge val is geennstatoprd, en in Landsmeer en lloendam is het verboden honden en katten los rond te laten lopen. DE EERSTE CONFERENTIE van de Plaatsvervangers van de Atlantische zal on 25 Juli a.s. te den worden gehouden onder pre- SpoifordVan ^mer''caan Charles EehtDaar heeft Betuwe ee1 bozoek aan °'a- de Ban» rw tweedaagse officële rond- beeindiJ nd! Provincie Gelderland publiek de regen was het buitengewoon groot geeStdrift DE TWEEDE v-j,rr,D zonder hoofdA. ^sferen werp-regelinz stemming de ont- voor de Antillen aan. TRUMAN stelde partement te vormen ee" ni^1W df" heid.. Onderwijs eTwv,00^ Cfez,on.d,- Zijn voorstel werd dooreet h worpen. Dit is de eerst ^ULS Vtr' in het Huis een ned^a^dt DE VERVOERSSTAK1NG to r a vooral de voedwlv, Lo"(ie!1' i is vieteren .°selbranche te T\E AMERIKANEN hebben zich ach ter de rivier de Koem terugge trokken. Deze rivier stroomt op 15 km. afstand van Taedjon, de tijdelijke hoofdstad van Zuid-Korea. Er wordt aan beide zijden van de rivier hevig gevochten. Infiltratie-tactiek werd met goed gevolg door de Noord-Koreanen toe gepast. Zij hadden hun succes in deze hoofdzakelijk te danken aan het reit, dat soldaten zich als boeren vermomd verplaatsten. Overdag hielden zij wa pens onder hun kleren verborgen en des nachts in karren. De Amerikaan se soldaten, aldus een woordvoerder waren niet gewend aan deze wijze van oorlogvoering en hadden niet op deze vermomde boeren geschoten. Het aantal tanks, dat zich tegen over de Amerikaanse troepen bevindt, wordt geraamd op 80. Het oorspron kelijke aantal tanks, dat zich ten Zui den van de 38ste breedtegraad bevond namelijk ongeveer 170, is aanzienujk verminderd. De slag bij de Koem zal uitgroeien tot een tweede slag ahn de Marne: zijn afloop zal van beslissende aard zijn voor het lot van Taedjon, een belangrijk strategisch punt. Waarnemers wijzen er op dat het inzetten van de eerste pantsers om twee redenen geen volledige bevredi ging heeft geschonken: 1 Het Noord-Koreaanse anti-tank- geschut is uitermate krachtig geble ken. 2 De Sovjetpantsers zijn voor zien van zeer brede rupsbanden, die het mogelijk maken de rijstvelden te doorkruisen, hetgeen de Amerikaanse tanks niet kunnen. ff*OEN zich twee man aan de winkel van de 64-jarige Thomas Dearlove te Hazlemere (Eng.) vervoegden om enkele goederen af te leveren, kre gen ze geen gehoor. Ze gingen aan de achterzijde van het huis binnen en za gen een paar blote benen onder een paar zakken uitsteken. Bij nader on derzoek troffen ze het geheel ontkle de lijk van de man aan. Z'n handen waren samengebonden en zijn hoofd vertoonde verwondingen. De vermoorde had zich kort voor -ie oorlog gevestigd in het winkeltje, dat in een landhuisje was onderge bracht. Hij kwam uit Londen en woon de geheel alleen. Slöeg uit rijdende bus /GISTERENMORGEN gebeurde on- der Kruiningen op de Rijksweg een ernstig ongeval. Kinderen uit de St. Barbara-stichting te Gent maak ten met autobussen een uitstapje naar mooi Zuid-Beveland. In een der bas sen zat o.m. de 60-jarige Ieraar Ro sen, die op verzoek van de chauffeur probeerde het portier beter te slui ten. Bij die poging vloog het portier door de wind met een ruk open en werd de heer R. over de weg geslagen, waarbij hij zware verwondingen aan het hoofd opliep. Dr. Risseeuw uit Kapelle, die Toe vallig met zijn wagen passeerde ver leende de eerste hulp, terwijl pastoor Figelet uit Hansweert, die gewaar schuwd was, het slachtoffer geestelijk bijstond. Later is de man naar „St. Joanna" te Goes overgebracht, maar amper was hij binnengebracht of de dood trad reeds in. De verslagenheid onder de reisgenoten was groot. Alle mannen door Roden gearresteerd 'M'AAR de Kathpress te Wenen eerst thans uit Bratislava verneemt, zijn alle mannelijke inwoners van de dorpen Nizni en Vysna Sumava in 't Noordelijke gedeelde van Slowakije in de nacht van 9 op 10 Juni door de rode politie gearresteerd en gevanke lijk weggevoerd. Geen van hen is tot op heden teruggekeerd, 'n Deel van de mannen bevindt zich in Poprad. Waar de andere mannen gevangen worden gehouden is niet bekend. Deze massa-arrestatie is een repres- saillemaatregel voor het feit, dat de inwoners van de dorpen hun pastoor voor arrestatie hebben behoéd. In de ochtend van 9 Juni kwam een aan tal politie-beambten bij de pastorie teneinde de pastoor van de beide dor pen te arresteren. Het volk stroomde echter samen en wist de politie on- verrichterzake te doen aftrekken. De politie verzekerde, toen zij bemerkte dat het haar nimmer zou lukken de pastoor mede te voeren, dat alles slechts een manoeuvre was. Uit dezelfde bron verneemt het K.N.P., dat elke godsdienstoefening in de Grieks-Katholieke ritus in het Oostelijk deel van Slowakije voor taan verboden zal zijn. De regering van Tsjecho-Slowakije heeft de ge bouwen ter beschikking gesteld van de Russische Orthodoxe Kerk. De Grieks-Katholieken in dit gebied wor den „automatisch" ingeschreven als leden van de Russisch-Orthodoxe Kerk. T\E BELGISCHE regering heeft gis- teren een waarschuwing gericht tot speculanten, die trachten te profi teren van de hamsterwoede, die het publiek heeft bevangen als gevolg van de Koreaanse oorlog. De Belgische huisvrouwen staan in rijen voor de winkels en vormen voorraden koffie, suiker, rijst, slaolie, lucifers en con serven. Een luchtfoto van de spoorbruggen te Pyongyang aan de Westkust van Korea op het moment, dat zij getroffen worden door projectielen uit ra ket- en duikbommenwerpers van de vliegdekschepen der gecombineerde Britse-Amerikaanse vloot. ZATERDAGAVOND vond de Haagse politie aan de Viaductweg een on beheerde damesfiets. Onder het fra me lagen een damestasje, een gebreid vest, een blouse en een rok. In het tasje vond men girostrookjes ten na me van een zekere Brinks. Uiteraard dacht men aan een ongeluk, eventueel aan een zelfmoord. Na een uitgebreid onderzoek werd gisteravond echter Brinks, een 26-ja- rige tuindersknecht in het huis van een zekere juffrouw H. v. d. L. ge arresteerd. Eerder had deze Brinks het volgende verhaal aan de politie, geheel uit eigen beweging, verteld: Zaterdagavond had zijn gescheiden echtgenote, de 25-jarige Elisabeth Breevoort, hem na een twist op straat toegeroepen: „Nu weet ik wat me te doen staat". Tevoren had de vrouw een brief geschreven om hem te vra gen haar nog eens te ontmoeten. Dit was dan volgens Brinks gebeurd voor het Capitool-theater. Zij hadden zich weer verzoend en een nieuwe af spraak gemaakt voor Zaterdagavond. Dan zouden ze een door Brinks ge huurd huisje, waarin het herenigde gezin (2 kinderen) weer bijeen zou gaan wonen, een bezoek brengen. De aardbeving in Columbia TI/TEER dan 300 lijken zijn reeds uit 1 liet puin gehaald van de dorpen in het departement Noord-Santander (Columbia), waar Zondag een hevige aardbeving woedde. Verder zouden meer dan 1000 personen verwondin gen opgelopen hebben. Nog geen Nederlands stand punt bekend 2ATERDAG jl. heeft de Hoge Com missaris voor Indonesië, Moh, Roem, zich tot de Minister van Unie zaken gewend voor het overbrengen van het verzoek zijner Regering tot het houden van een speciale Uniecon ferentie in Aug. ov.er N.-Guinea. Men wenst van Nederlandse zijde ten aanzien van de'ze kwestie echter nog generlei mededelingen te doen. Aangenomen wordt, dat voor de Re gering het Indonesische verzoek reeds onderwerp van bespreking heeft ge vormd. Bij een nader verhoor werden ech ter de verhalen van Brinks over zijn tweede ontmoeting, waarbij zijn vrouw ruzie had gemaakt en hem in het ge zicht gekrabd, en over het gehuurde huisje aan het Westeinde. een weinig verward. Hij kwam in strijd met vroe gere verklaringen' en de recherche vond het nodig om dat huisje eens te bezoeken. Daar vond men vers zaagsel in een der ganghoeken. Ook vond men een pas gezaagd luik, dat met carbolineum was bestreken. De verf was nog nat. Er was voldoende reden om de ge hele vloer op te breken. Na ongeveer 40 c.m. aarde te hebben weggegraven vond men het ontzielde lichaam van de 25-jarige vrouw. Aan de hals ver toonde het lijk sporen van wurging. Toen men zonder verwijl Brinks ging arresteren, legde hij een volledige be kentenis af. En de moordenaar ontsnapte HE LORD PROVOST (burgemees- ter) van de Schotse stad Perth, wilde een aantal autoriteiten op een aangename wijze doen kennismaken met het opvoedkundige gevangenis systeem van zijn gemeente. De ge vangenen waren te werk gesteld bij de vijver van een blekerij, die ze schoon zouden maken en de magistra ten zetten zich op 12 meter afstands van de gevangenen op een veld neer om er de lunch te gebruiken. Wighton, een 29-jarige gevangene die als militair in Triest een moord op zijn geweten had en deswege tot levenslange gevangenis was veroor deeld, moest even drinkwater voor de heren gaan halen, op 20 meter afstands Hij keerde niet terug. Voor de heren met hun lunch klaar waren, joegen politiewagens door de omgeving op zoek naar de ontsnapte, die zich waarschijnlijk in de naburige bossen schuil houdt. Het is voor het eerst, dat er een van de „vertrouwde gevangenen" die op boerderijen en bedrijven in een gebied met een straal van 40 km. rond de gevangenis werkzaam zijn, ont snapt. waarvan lijden had, is gisteren te geëindigd. middernacht dank *li!„™dew^a? van de kerkgenootschappen, worden opgenomen, ln Nederland '•••••••••••••••••A* Weersverwachting, vanavond: geldig lot Een wisselende bewolking m„, slechts hier en daar een enkel buitje en later flinke opklarm' gen. Krachtige tot matige VVes" teljjke wind. Weinig verandering in temperatuur. 6 S Vandaag: Zon onder 20.57 uur 5 Maan onder 19.35 uur. Morgen: Zon op 4.35 uur. Maan op 2 03 uur. (Van onze speciale verslaggever) PARIJS, Dinsdag. JJET INDRUKWEKKENDE, alles nog steeds overtreffende jaarlijkse wielerspel kan weet beginnen. Jacques Goddet heeft vandaag zijn troepen geschouwd. Zijn laatste reclamestunt voor het vertrek is ge pousseerd. Alle deelnemende equipes hebben langs „l'Equipe" gedefileerd. Tienduizenden Parijzenaars verdrongen elkaar voor de bureaux in de aubourg Monimatre. Handtekeningenjagers hadden een goede dag. "'outje Wagtmans en Jefke Janssen de twee kleinste deelnemers van de Nederlandse ploeg, bleken aardig met de Franse taal overweg te kunnen, al hadden zij evenveel moeite om Faubourg Montmartre goed uit te spre ken als de Parisiens en Parisiennes hün namen. Woutje bleek onuitspre kelijk en Wagtmans werd zoiets als Ouachmaans. Sjefke Janssen hoorde zijn naam verbasteren tot Jonsèn. Ja, over onze moedertaal blijven die Fransen de hals breken en dat zal ook wel nooit veranderen. Mazairac heette destijds Mazéraque en Schulte moest met Schoeit genoegen ne men. Maar hoofdzaak is, dat iedereen in la douce France ze kent en als het zóver is, doet de uitspraak van je naam er minder toe: dan ben je er »n als je er in Frankrijk bent, mag je je groot noemen. Zo was het vorheen, zo is het onveranderd op de huidige dag. ïyog vier en twintig uur, een on rustige nacht, een regiment poli- tieagenen voorbij, daverend gejuich in de* straten, dan een knal uit het pistool van „The Thirc^Man", alias Orson Welles en het eeme uur voor de kilometervreters heeft geslagen. Bijna vijf millioen meter liggen voor de boeg, met Metz als eerste doelwit. Vijf millioen meter!! Dat betekent, dat wanneer men de gemiddelde ver snellingen op vijf meter zou stellen, de pedalen van iedere renner onge veer een millioen keer rond moeten (althans wanneer hij in Parijs terug wil komen) over bergen en dalen, over goede en erbarmelijk slechte we gen, bij onweersaantoaar warm en foei slecht weer, in tot merg en been doordringende koude soms, op de Al pentoppen. Vijf duizend kilometer: ge lijk aan de afstand Parijs-Moskou heem en terug!!! Geen wonder, dat men er destijds toe kwam de deel nemers aan de Ronde van Frankrijk dwangarbeiders van de weg te noe men. GODDET: KNAP REGISSEUR LTenri Desgrange was bij zij» leven een knap organisator, maar Jac ques Goddet, na Desgrange's dood de directeur van l'Equipe, èn van de Tour, doet in. geen enkel opzicht voor de stichter onder. Hij regisseert ieder jaar met vaardige hand, weet steeds nieuwe ideeën te lanceren, stampt kwestie uit de grond, die natuurlijk later allemaa^ een oplossing krijgen, kortom: een volwaardig opvolger vani zijn grote meester. STUNTS. te staan In Italië hield men mede het vuur warm, door ruzie-ensceneringen en in Frankrijk zelf deed men het zelfde me Robic en de nog klei nere Marinelli. Het was alles mees terlijk op touw gezet en heel Euro pa was ook voor 1950 weer op tem peratuur gebracht. Laten we eerlijk zijn: zonder zulk vuurwerk zou zelfs een evenement als de Tour de France niet op peil te houden zijn KOSTBARE TROEF. f|m nog eens even te releveren. Eerst hadden we die kwestie met Coppi en Bartali; ze werd opgelost. Vervolgens de herrie met Bartali over zijn soigneur directeur: Colombo: ze werd opgelost. Toen kwam de ge schiedenis met de Ronde van Duits land. Goddet vond de middelen om de Duitsers naar zijn hand te zetten en meer dan ooit kwam z ij n Tour in het brandpunt der belangstelling ■pen uitzonderlijk element, propa- ganda van de allerbeste soort wierp Fausto Coppi de heer Goddet in de schoot. Coppi non combattant geworden door die bekende val voelde er niets voor om zo'n lange tijd op de achtergrond te worden ge drongen. Hij liet zich tot „journalist" bombarderen en opnieuw kreeg God det een kostbare troef in handen. In ons land en in België bleef men niet achter met het leveren van zijn bij drage. Pas een week voor de start werd de Nederlandse ploeg officieel samengesteld en bij onze naaste Zui derburen kwam ook op het allerlaat ste ogenblik nog rumoer om een ver andering, die Alex Close aan de dijk zette en Isidoor de Ryck een knap renner overigens tot deelnemer maakte. Het was allemaal koren op de molen van Goddet, die slechts wèl vaart bij complete ruzies, hoe gek dit misschien ook mag klinken. Een an dere jaarlijkse troef werd deze Maan dag nog uitgespeeld. Sportjournalis ten worden ieder jaar door M'sieur Goddet voor eer» etentje genood. Als tegenprestatie wordt hen dan ge vraagd wie zij als favoriet zien. Niets op tegen allemaal. Enfin misschien heb U het al gelezen: Bartali kreeg de meeste stemmen, vervolgens Robic en nog een paar Fransen, de Luxem burger Goldtschmidt enz. Het lag voor de hand, dat onze landgenoten er niet „bij" waren. Zover zijn we nog nostikeurs ééns hun inzichten wijzi- iriet, maar wie weet moeten de prog- gen? BARTALI EN „KNECHT SCHAP". ■Vu is het inderdaad niet overdreven om Bartali ook dit jaar nog een uitstekende winstkans toe te schrijven Wel kon hij de Ronde van Ialië niet op zijn naam brengen de Zwitser Koblet deed dat maar de constel latie van de „troep" in de Tour de France is van heel andere aard en vooral' de Italiaanse equipes moeten als zeer sterk worden aangemerkt. Daarbij komt, dat de Italianen eens gezind zijn in hun opvatting, dat hun Giro ook dit jaar naar de overwin ning moet worden gebracht, dat wil zeggen met behulp van beide ploegen en met volledige dienstbaarheid. God det heeft ito een artikel over dit „knechtschap" wel nilet rechtstreeks Bartali genoemd, maar hij heeft zeker het oog op de grote campionissimo ge had, toen hij schreef, dat het te ver ging als men deelnemer aan z ij n Ronde zijnd, niet eens er aan mocht denken zijn kans te rijden, maar uit sluitend en steeds gereed moest blij ven om de kopman naar de zege te voeren. Jn feite betekent dit, dat Goddet het min o£ meer ziet aankomen dat het wéér een Italiaan en géén Fransman zal zijn, die als overwin naar in Parijs terug zal keren en er spreekt tegelijkertijd een soort bedek te vrees uit, dat de saamhorigheid on der zijn landgenoten het weer niet zal kunnen halen bij de Azurris, die blijkbaar gemakkelijker daartoe te bewegen zijn, naar landaard en van wege de andere omstandigheden, waarin de fabrieken daar verkeren. EN DE ZES NEDERLANDERS? TTet spreekt vanzelf, dat waar de twee grootste landen op het ge bied van het wegrenwezen in deze Tour natuurlijkerwijze de toon aange ven: Italië en Frankrijk België telt immers nog altijd niet mee, Zwit serland in iets meerdere mate en ook Luxemburg heeft puike renners de zes - .'ederianders, die opnieuw mee mogen doen, sterk naar de achter grond zijn gedrongen. Terecht zegt men in welke dingen zij in staat zijn. Nu gaat dat met een half dozijn te gen ploegen van het dubbele aantal vanzelfsprekend heel moeilijk, maar wat wèl mogelijk is, zou zijn: samen werking te zoeken en te vinden met een landenploeg van eveneens 6 ren ners. Nemen wij Luxemburg. Als wij er in zouden slagen in gaede verstand houding en met volledig begrip voor de situatie „op en neer" te gaan met Goldschmidt c.s., dan zou een com binatie gevormd kunnen worden, die heel wat mer.'s i's. (Vervolg op pag. 3) TN DE „Daily Express" van gisteren vindt men een foto van een glim lachende dikke oppersteward hij heeft een behoorlijke onderkin! van 145 kg. Dat is „kleine" Gledhill en hij houdt een welgeschapen baby in zijn armen, een van de 62 die aan boord van de Atlantis geboren werden op de reis tussen Jakarta (Batavia) en Am sterdam. Gledhill verloor op deze reis 11 pond van zijn gewicht (geen won der!), maar hij verdiende 50 gulden, omdat hij de weddenschap won door tj voorspellen, dat er 62 babies zou den worden geboren. Dat was overigens ook maar een gekje in het wilde weg, want toen men in Indonesië van wal stak, bleek het dat er 222 toekomstige moedqj-s aan boord waren! ENGELS OF NEDERLANDS? DEEDS vermeldden wij, dat de ba- bies zowel de Nederlandse als de Engelse nationaliteit hebben. De En gelsen zeggen nl„ dat het Britten zijn, aangezien ze op een Brits schip (dus op Britse „bodem") geboren zijn. De kapitein, A. R. Osburn, heeft dan ook volgens de Britse opvattingen gehan deld. „Ik ben al 45 jaar op zee", zei hij, „en d'r is nóg nooit een baby op een schip van me geboren. Maar nu heb ik ambtenaar van de burgerlijke stand moeten spelen. Ja, ik moest zelfs een doopplechtigheid organiseren". IN ELKE HAVEN TN ELKE van de drie havens, die de Atlantis op weg naar Amsterdam aandeed, begaf de senior purser Hart ley zich aan land om bij de Britse consul geboorte-aangiften te doen. In Colombo werden er 17 ingeschre ven, in Aden 15, in Port Said 6 en toen de boot in Amsterdam aankwam schreef de Britse consul er 20 in. Maar toen de boot aan de wal lag, kwamen er nog gauw vier bij. Peter Hubertus Paulus van dar Schoor was de hekkensluiter. De hele stoet werd onder begelei ding van de muziekkapel van boord gedragen. De zwaarste baby woog 10 pond en, zoals wij reeds gisteren meldden, aanschouwde één baby jiet levenslicht niet. Met dit laatste ge val was een operatie gemoeid onder een hitte van 95 graden. De Neder landse gynaecoloog, die de operatie verrichtte, werd daarbij geassisteerd door zijn echtgenote, eveneens arts en ....toekomstige moeder. Te rechter tijd verscheen het rapport van het Bureau voor Maat schappelijk en Cultureel Overleg der sociale organisaties, waarbij tevens aangesloten de K.V.P., de Vrouwenbeweging en de Jeugdbe weging, een rapport waarin met klare cijfers de zorgen dezer ge zinnen werden aangetoond. Twee sprekende voorbeelden, reeds eerder aangehaald in De Tijd: in een gezin met vijf kinde ren en een inkomen wan f 6000. is per week slechts f 49 09 beschik baar voor voeding, kleding, schoei sel, onderhoud en vervanging huis raad, lectuur, radio, contributies, liefdadigheid, ontspanning, roken en vacantie; bij een toch zeker niet gering inkomen van f 12000. is dit bedrag slechts f 68,63 per week. Cijfers, die voor zich zelf spre ken en een felle aanklacht vor men tegen de hopeloze nivellering ln deze tijd. J)E HUURVERHOGING zal door deze gezinnen zwaar gevoeld worden, immers zij bewonen veel al panden, welker huur in over eenstemming met staat en stand des bewoners toch al niet laag is. De compensatie door verlaging der inkomsten- of loonbelasting zal ernstiger moeilijkheden voorko men, maar in de huidige toestand geen verbetering brengen. Gelukkig is er een lichtpunt en een belangrijk lichtpunt. Wat van katholieke zijde vooral reeds lang gevraagd is, zal de minister nu gaan volbrengen: de krankzinnig hoge schoolgelden voor deze groe pen van gezinnen zullen ongeveer gehalveerd worden. Menig huls- vader zal een diepe zucht van verlichting geslaakt hebben, toen hij hiervan kennis nam. Deze verlaging geldt voor üe middelbare scholen er het gym nasium. Maar de grootste zorgen komen pas, als het kind naar de Hoogeschool of Universiteit ver trekt. „Daar is geen betalen aan". Van K.V.P.-zijde is reeds de wens uitgesproken deze hoge kos ten als belastingvrij te beschou wen, hetgeen de zorgen aanmer kelijk zou verlichten. Het is wel twijfelachtig of hiertoe zal worden overgegaan, d.w.z. reeds nu. De gestage aanhouder zal echter op de duur moeten winnen. yOOR WIE ver van de Universi teit verwijderd woont dus b.v. heel Brabant en Limburg is het laten studeren door een of meer zijner kinderen, ondanks af gesloten studieverzekeringen, haast ondoenlijk. Hier blijkt weer eens nadrukke lijk hoe de maatschappelijke ver houdingen in de loop der jaren gewijzigd zijn. Universitaire studie juist door kinderen uit intel lectuele families, mee om wille van milieu en cultuur blijft echter noodzakelijk, is misschien meer noodzakelijk dan ooit Via de belastingwetgeving alleen zal echter geen bevredigende situ atie geschapen kuhnen worden. Het leven in de Universiteitsstad dient aan de nieuwe omstandig heden te worden aangepast. Het systeem -r nu véél te duur van op kamers wonen, zal door een beter moeten worden vervangen, In studenten-huizen, in een communiteit dus, ligt een reële oplossing. Behuizingen, waarin rustige studie gewaarborgd is, waar goede voeding en huisves ting gegarandeerd wordt, waar ge zelligheid kan heersen, waar de culturele ontwikkeling bevorderd wordt en last not least, waar de geestelijke verzorging misschien het best aan zijn trekken kan ko men. Waar een harmonieus stu dentenleven geleefd kan worden. Hier ligt een grote taak voor het particulier initiatief èn de over heid. Bescheiden pogingen, reeds ondernomen, geven hoop op on gekende mogelijkheden; het voor beeld van het buitenland kan ons veel leren. Is hier geen bijzondere taak voor de katholieke standsorganisatie van de leidende stand: de St. Adel- berts vereniging? De zaak Depoorter TPE BRUSSEL werd definitief uit spraak gedaan in de zaak'van het ongeval, waarbij de Belgische renner tijdens de Ronde van Zwitserland in 1948 om het leven kwam. De garagehouder Louis Hansens, die de volgwagen bestuurde, welke Depoorter heeft aangereden, werd ver oordeeld tot 1 maand gevangenisstraf er. 1000 francs boete. De nabestaanden van de renner zul len 1.556.000 francs schadevergoeding ontvangen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 1