Zuicf-Beveland Walcheren Z.-Vlaanderen De gesluierde violiste HUIDKLACHTEN DÉBRALIIME BonKora SLANKER... RADIO DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 11 JULI 1950 Het Koninklijk bezoek aan Zeeland MIDDELBURG Tracieer de kinderen ...en Uzeïfl VLISSINGEN Het interland-vervoer De Zeeland-trips naar en van Engeland TERNEUZEN Een bedrage voor de weg Oostburg- IJzendijke Meer licht Vredespolitiek uzottdthet succes van de avoncTzijn CHR. LYCEUM VOOR ZEELAND Bij de eerste eindexamens der afdeling H.B.S.-B van het Chris telijk Lyceum voor Zeeland zijn op 8 Juli 1950 geslaagd: de heren B A. van Kleunen en J. H. Valk te Goes en J. Steketee te Yerseke. Eén candidate werd afgewezen. VLUG GEPLAATST Maakten wij enige dagen gele den melding van het succes, dat de Middelburgse Machinisten- school behaalde bij de laatstgehou den machinistenexamens te 's-Gravenhage, waar alle leerlin gen slaagden van welke 5 met lof, thans kan worden medegedeeld, dat al deze geslaagden inmiddels zijn geplaatst en wel: 3 bij de Holand-Amerikalijn, te Rotter dam: 3 bij de Ver. Ned. Scheep vaartmaatschappij te Rotterdam: 3 bij de I'on. Bataafse te 's-Gra venhage; 2 bij de Kon. Paket- vaart-maatschappij te Amster dam. ZEEHOND ALS HUISDIER Dezer ..agen spoelde op het strand te Vlissingen een jonge zeehond aan. Mevr. J. Sissingh, wonende aan de Bouleivard, heeft zich over het dier ontfermd. Op gezette tijden duikt de zeehond met haar in de golven, en blijkbaar stelt het dier zijn nieuwe opvoe ding op prijs, want met mevr. S. verlaat hij het water en keert „naar huis" terug. GESLAAGD Bij het op 5, 6, 7 en 8 Juli 1950 afgenomen mondeling eindexa men van de afdeling Hogere Bur gerschool A van het Openbaar Ly ceum te Terneuzen zijn geslaagd: H. F. van Luijk Axel; Mariette Neijt Axel; P. J. van Strien Ter- neuzen; P. J. Willemsen Zaamslag. MOLLER-LYCEUM Aan het Moller-Lyceum te Ber gen op Zoom zijn voor H.B.S.-A de navolgende leerlingen geslaagd: T. Hagenaars, J. .Morra en C. Na- gelkerke te Bergen op Zoom, L. v. d. Bergh en A, van Veldhoven te Ossendrecht, A. Sijstermans te Huybergen, N. Deelen te Wouw en W. Verhallen te Rilland-Bath. Geen zanghuldes s.v.p. MAAR wij vernemen ligt het in de bedoeling van H.M. de Koningin en van Z.K.H. de Prins der Neder landen om op 18 en 19 Augustus a.s. een zo groot mogelijk deel van d: provincie te bezoeken. Het program, en de te volgen rout" staan nog niet vast doch zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden. Wel kan thans reeds worden me degedeeld. dat, in verband met de hiervoorvermelde bedoeling, de tijd, die voor elke gemeente afzonderlijk tij dens de tournee beschikbaar kan wor den gesteld, uiteraard slechts zeer be scheiden zal zijn. Voor 't uitvoeren van zanghuldes en dergelijke zal dan ook wel geen tijd beschikbaar kunnen worden gesteld. De burgemeesters der daarvoor in aanmerking komende gemeenten zul len te zijner tijd hieromtrent nog na der worden Ingelicht; het bovenstaan de dient slechte om teleurstellingen te voorkomen. PALET EN AAMBEELD Twee zeer uiteenlopende artistici- teiten worden in Sturms Kunstzaal de ze en volgende week geëxposeerd, n.l de schilder- en de smeedkunst. Uit de nalatenschap van Wim van Dort Sr. vallen ruim dertig doeken te bewonde ren en de kunstsmid Spaapen uit Ber gen op Zoom kwam met evenveel sta len van zijn kunst voor de dag. Van Dort is een groot schilder ge weest en een fabelachtig werker. Be- HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van MID DELBURG maken bekend, dat het ver zoek van C. Joziasse en Zn. q.q. Bod- daert en Co om in perceel, kadastraal bekend in sectie C nr. 2342 een ijzer gieterij te mogen uitbreiden, door hen is algewezen. Middelburg, 6 Juli 1950. 648-0 Burgemeester en wethouders voornoemd, Burgemeester; Mr. N. Bolkestein, J. Ph. Koene, Secretaris. OPENING SPEELTUIN De speeltuin van de buurtvereiür ging 't Zand zal Zaterdag 22 Juli a.s worden geopend. Men verwacht, dat ook enige auto riteiten deze openinj zullen meema ken. De speeltuin is nog niet geheel gereed op die datum, doch een deel van de speelwerktuigen zal zijn op gesteld. Het bestuur achtte het niet verantwoord langer te wachten tot alles in orde zou zij.i en de kinderen zullen nu nog ruim 1V2 maand in de speeltuin kunnen genieten. Om half (Advertenties) zoals puistjes, vetwormpjes en mee- eters die liw huid aantasten en ont sieren verdwijnen spoedig met het sterk desinfecterende huidgenees middel met „dieptewerking" I HELDERE VLOEISTOF, GEEN GAAS 1 1 GEEN PLEISTERS, GEEN VLEKKEN LEMCO SUIKERWERK. FABRIEK ROTTERDAM 4 die middag zal de tuin voor alle kin. deren toegankelijk zijn. Bovendien worden pogingen in het werk gesteld om een poppenkastvoorstelling op de openingsmiddag te organiseren. RONDRIT AFGELAST? Vrijdag a.s. zouden de Middelburg se ouden van dagen een rondrit door Walcheren maken. Ruim 300 oudjes hebben zich hiervoor aangemeld en 130 automobilisten werd verzocht, me dewerking te verlenen. Tot nu toe hebben zich echter nog maar een 20- tal automobilisten bereid verklaard, aan de tocht mee te doen, zodat het zich laat aanzien, dat de rit moet worden afgelast. Een grote teleurstel ling voor de vele oudjes, die zich reeds wekenlang op dit uitstapje had den verheugd. Geslaagd. De heren A. en J. Roo- vers slaagden te Breda voor het ex amen gediplomeerd vervaardigen van fijnlederwaren. Meterijker. De heer J. Korsuize slaagde te Arnhem voor het examen meterijker. AFSCHEID TH. ANDRIESSEN De heer Th. Andriessea die vorige week benoemd werd tot burgemeester van Ovezande, nam in het katholie ke leven alhier een belangrijke plaats ia Terecht meende men dat zijn vertrek niet onopgemerkt voorbij mocht gaaa Er vormde zich een comité, be staande uit pastoor Ouwen-dijk en de heren Frans Schets (voorzitter) en J. v. d. Vate (penningmeester), dat een avond van dank en hulde org .- niseerde tegen Donderdag a.s. en wel in het gebouw „Concordia" aan de Palingstraat. Alle besturen, leden van verenigin gen en verder alle katholieken zijn van harte welkom. EERVOL ONTSLAG Aan de heer A. Willemsen, ontvanr ger der Invoerrechten en accijnzen, werd op zijn verzoek eervol ontslag verleend. BENOEMD Mej. M. W. Meyer te Rotterdam werd benoemd tot onderwijzeres aan de school voor Bijzonder Lager Onder wijs aan de Kasteelstraat. ONGELUKKIGE DUIK De heer J. uit de Oranjestraat was nabij de Oranjemolen aan het zwem men in De Schelde. Bij het duiken van een paalhoofd kwam hij op de steenglooiïng terecht. Met ernstige hoofdwonden moest hij ln het zieken huis Bethesda worden opgenomen. MOTIE De afdeling Vlissingen van de Al gemene Militaire Pensloenbond heeft in een motie haar teleurstelling uitge sproken over het bedrag, dat in het Wetsontwerp voor de verhoging van de pensioenen wordt genoemd. De motie is ter kennis van de beide Ka mers der Staiten Generaal gebracht. halve 'n duizend schilderijen maakte hij honderden tekeningen in crayon en pastel. De samenstellers van deze tentoon stelling maakten een gelukkige keuze. Zowel uit zijn eerste als uit zijn laat ste periode is werk aanwezig, waar door men een interessant overzicht krijgt van zijn ontwikkeling. Begonnen in academische trant vond van Dort tenslotte zijn eigen stijl. Eerst fabelachtig goed portret tist ging later zijn liefde uit naar het spel van wolken en water, wat hij in eindeloze variaties en steeds in de Juis te kleurren-combinaties weergaf. Maar ook in het landschap was van Dort een meester, evenals in het stil leven en ook hiervan vindt men thans te Goes de bewijzen. Men bezie maar eens de „Bloeiende bomen" en „Ve nus met de margrieten". Aan de war terkant brengt v. Dort ons met 't gro te doek „Op de werf van Tholen" een magistraal stuk, modern in de beste zin van het woord, wat tekening, kleur en sfeer betreft en sterk van compo sitie. Groots doen de tjalken aan bij Delfshaven, evenals de schepen op de Schelde bij avondzon en juweeltjes fonkelen onder de zee-panelen; alleen het Thoolse visserscheepje valt volko men uit de toon. Uit van Dorts eerste tijd hangt er een kapitaal schilderij van hemzelf en zijn vier broers, dat als een regen tenstuk aandoet en een warme gloed uitstraalt; van geheel ander genre, rij per en oorspronkelijker is het zelfpor tret uit zijn laatste dagen. Enkele Rembrandtieke tekeningen completeren h^t schone geheel, A ïfe Kunstzinnig en volkomen verant woord is het smeedwerk van Spaapen. Haardijzers, deurklinken, boeken steunen. foto-lijstjes en consoles dra gen het kenmerk van de artistieke vak man, die zijn dood materiaal tot le ven wekt in schone vormen. Sierlijk en naar het leven gemodelleerd zijn kunstvoorwerpen die dieren uitbeelden; heel goed geslaagd is bijv. een „le vensgrote" kreeft. Waar Spaapen beeldhouwer probeert te worden als bij het crucifix schiet zijn kunnen ech ter te kort. Al bij al een tentoonstelling die al ler belangstelling verdient. DE OUDERDOM OP STAP Bijna 300 ouden van dagen zijn, dank zij de goede zorgen van de U.V. V. en andere stadgenoten met acht autobussen gistermiddag naar Til burg gereden om daar enige prettige uren door te brengen. 0.m. werd een bezoek gebracht aan Burgers Dieren park. De oudjes zijn zeer gui ont haald en keerden enthousiast terug. DE ONBARMHARTIGE SAMARITAAN De leurder D. G. bevond zich met enkele andere gasten in een volkslo- gement. toen de eigenaar van dat etablissement, bevangen door de warmte, een flauwte kreeg en ineen zakte. De gasten deden hun best de man weer bij te breögen. Terwijl er enikielen weg holdein om water en I azijn te halen, bleef G. deelnemend bij de bewusteloze achter, haalde dienis portemonnaiie uit zijn broekzak, wip te er een goede dertig gulden uit en stak daarna de beurs weer op de oude plaats. Nadat de logementhouder, de heer v. H„ tot zijn positieven was terug gekeerd. ontdekte hij dat zijn porte- monnaie heel wat lichter was gewor den. Vermoedens gingen uit naar D., die echter bij hoog en bij laag zijn onschuld volhield. De politie werd im het geval gemengd, die ai spoedig de zaak tot klaarheid had gebracht. G. had voor het incident gezegd dat hij nog t 18 rijk was en daar er bij fouil lering ruim f 50 op hem gevonden werd, was het bewijs geleverd, G. vond dit ook en bekende toen. 't-Heerenhoek Kindsheid-optocht De traditio nele optocht der Kindsheid zal Zon dag a.s. alhier weer ln volle luister plaats hebben. dat kunt U/tas op de. LdjeaSe AUPING comSitiaMe, (ORIGINELE RUPING ONDER MATRAS EN HUPING PHRHDUS BOVENMHTRRS) Kruiningen OPENLUCHT UITVOERING GYM NASTIEKVERENIGING. Begunstigd door het schitterende weer gaf de gymnastiekvereniging „Kruiningen wil vooruit" een goed geslaagde openlucht-uitvoering op de weide van de heer Sinke. De belang stelling was bijzonder groot. Onder de talrijke aanwezigen waren o.a. de burgemeesters J. C. van Burg van Waarde en M. Vogelaar van Krui ningen. Voorafgegaan door het muziekgezel schap E.M.M. werd alereerst een mars door het dorp gemaakt. Het was een prachtig gezicht de lange rij van gymnasten met witte blouses en zwarte rekjes en broekjes te aan schouwen. Na een kort openingswoord van de voorzitter der vereniging, de heer Geldof, werd het programma zeer vlot afgewerkt. Sommige num mers duurden echter te lang, zodat het publiek wat ongeduldig werd. Hoewel alle oefeningen enz. even keu rig werdien uitgevoerd komt 'n bijzon der woord van lof toe voor de grorjd- gymnastiek door de meisjes van 10 13 jaar en voor de knotsoefening van de dames. Burgemeester Vogelaar sprak een dankwoord. Ovezande Dpbrengs1. De collecte voor het Prins Bernhardfonds bracht alhier op de som van f 54.20. Successen voor de Zeeuwen JN een vergadering van de Zeeuw se en Brabantse internationale ver voerders, in Bergen op Zoom gehou den, zijn de richtlijnen besproken, die de eisen aangeven, waaraan de ver voerder moet voldoen om een onthef fing te verkrijgen voor buitenlands vervoer. De voorzitter van de „Interzeeland", de heer Oreel te Vlissingen, gaf een overzicht van de bezwaren der Zeeuw se vervoerders tegen de voorgestelde richtlijnen en tegen de houding van het hoofdbestuur van de N.O.B. (de vervoerdersorgainisatie, welker verte genwoordigers mede deze richtlijnen opstelden). Deze hield de richtlijnen geheim; dit zijn de mensen, die door de voor gestelde richtlijnen bevoordeeld zou den worden. Thans zal op verzoek van Zeeland een buitengewone leden vergadering worden gehouden op 18 Juli a.s., waar de verschillende bezwa ren ter sprake zullen worden ge bracht. De Zeeuwse actie tegen de huidi ge richtlijnen heeft effect gesorteerd: hoewel deze reeds door de minister zijn getekend, zullen ze niet bindend worden. Uit de bespreking bleek, dat de Brabantse vervoerders niet zo grote bezwaren tegen de voorgestelde richt lijnen hebben als de Zeeuwse, ook al signaleerden deze verschillende onbil lijkheden en had men bezwaren tegen de onduidelijke formulering. In de loop van het debat zei de heer Oreel nog. dat de Zeeuwen zul len trachten voor alle vervoerders, die staan ingeschreven als internationaal vervoerder, een ontheffing voor ver voer door geheel Europa te verkrij gen. Bovendien stelde hij een motie van wantouwen tegen het hoofdbe stuur van de N.O.B. vanwege het door hem gevoerde beleid in het vooruit zicht. Hoopvolle stemming ZATERDAGAVOND kwam de „Mecklenburg" van haar eerste trip naar Folkestone te Vlissingen te rug. Deze eerste aankomst kreeg een enigszins feestelijk karakter, doordat de Harmonie „St. Caecilia" vanaf de kade vrolijke klanken liet horen er, enkele meisjes in Zeeuws costuum de reizigers een corsage opspeldden. Aan boord bevonden zich een 190-tal Engelse leden van de Labour-partlj.die met bussen van de Stoomtram Wal cheren naar Zweden werden gebracht, waar ze een congres zullen bijwonen. Onder de aanwezigen bevond zich ook de bekende schrijver Leonard Huizinga en de directeur van de V.V.V. de heer E. Smit. Nadat op vlot. te wijze de douaneformaliteiten ver vuld waren gingen twee bussen met passagiers naar de stad, anderen gin gen mee de trein verder en het groot ste aantal ging zoals gezegd per bus naar Zweden. Op de heenreis naar Folkestone op Vrijdag j.l. waren er slechts een goe de 50 passagiers aan boord. o.w. zich bevonden enkele leden van de Cham ber of Trade te Folkestone, die via Oostende naar Vlissingen waren ge komen om met de Middenstandscen trale overleg te plegen hoe het ge bruik van de toeristendienst te sti muleren, Ook ging naar Engeland de directeur van de Mij. „Zeeland", de heer A. Kuyck. Was het begin dus niet daverend: er is zo'n intense propaganda in En geland en eigen land gevoerd, dat men hoopvol gestemd is voor de rest van het seizoen. Zo men weet is het succes vorig Jaar niet buitengewoon geweest. UITSTAPJE De jongere kinderen van de leden van de buurtvereniging „Oranje kwartier'' maakten een busreisje naar Cadzand en Groede, Het strand te Cadzand en het hertenkamp te Groe de waren wel de twee grootste attrac ties van deze voor de kinderen leuke dag. AQUARIUMVERENIGING In een vergadering van de Aqua- riumveraniging -werden gekozen tot bestuursleden de heren A. Bol, P. Gil lissen, A. van Duyse en C. Baert. Be sproken werden verder plannen tot gezamenlijke aankoop van siervis en tot het ruilen van planten. Besloten werd in de toekomst contactavonden te organiseren. Philippine ZONDER VERGUNNING NAAR EEN NIEUWE WONING Zondagavond zagen wij een groot gezin onze gemeente binnen vallen dat nog wel zonder vergunning een wo ning betrok. Het was n.l. een bijen zwerm die intrek nam in een spleet aan de Oude Kerk. Daar hier ver schillende mensen naast wanen werd deze vestiging toch weinig op prijs gesteld. Men heeft door verschillen de methodes getracht deze bevolking te vangen, doch dit lukte niet. M i zal nu maar afwachten of ze vrjv .- lig zullen verhuizen. Axel CONCERT EN DE KIOSK De harmonie „Concordia" gaf Vrij dag j.l. een concert op de markt. De belangstelling hiervoor was gering. Het zal echter aan de concertbe zoekers opgevallen zijn hoe vervallen de kiosk is. Dit mag echter o.i. geen aanleiding zijn om ook de omgeving te verwaarlozen. Was er vroeger altijd een aardig bloemenperkje rond de ki osk. momenteel groeit het onkruid er welig en schiet het gras hoog op. Heit is te hopen dat hierin spoedig verandering zal komen, zodat het ge heel weer een wat fleuriger Indruk zal maken. NAAR TEGELEN De R. K. Zang- en Toneelvereni ging „Thalia" zal op Zondag 16 Juli de Passie-spelen te Tegelen bezoeken. Voor de deelnemers wordt om zes uur een, H. Mis opgedragen waarna men aanstonds via België naar Tegelen zal vertrekken. Clinge De Burgemeester van CLINGE, maakt bekend, dat op heden, Dinsdag 11 Juli des nam. 2 uur, gelegenheid tot kostelo ze inenting tegen pokken zal worden ge geven voor kinderen vanaf 3 maanden. Opbrengst collecte. Dezer dagen werd een collecte gehouden voor de Blindenvereniging St. Antonius van Padua. De collecte voor dit mooie doel bracht in onze parochie f 51.50 op. Kapellehrug BEDEVAART O. L. VROUW TER EECKEN. Zondag 1.1. bracht de parochie Cünge haar jaarlijks bezoek aan het genade-oord van O. L. Vrouw Ter Eeckem, alhier. T erhole Laatste verbetering De rails in de kom van het dorp zullen dezer da gen verdwijnen. Ook zullen de „kin derkopjes'' vervangen worden door be ton, zodat de Hulsterweg prima in ar de zal zijn. Graautv Ongelukkige val. De ongeveer 18-jarige R. M., die over een paar maanden bij het vallen zijn arm had gebroken, kwam gisteren bij het fietsen tegen een hoge kantsteen te recht. Hij viel enbrak dezelfde arm opnieuw. Weinig „nimo. Er bleek al heel weinilg belangstelling te bestaan in onze parochie voor de op Bouvigne te houden Moederdag. Slechts een vijftal dames had zich opgegeven en heeft de reis per bus met de deelneemsters van Koewacht meegemaakt. Vogelwaarde Nijs 28 Jaar en L. van Esbroeck 24 jaar; M. Rombaut 22 jaar en I. van dep Veeken 19 jaar; L. van Bellen 27 jaar en R. Maas 20 jaar; A. Kroes 28 jaar en R. Basteiaar 22 jaar. IJzendijke EEN AFSCHEID Vorig jaar zag de Herv. Gemeente van LJzendijke zich plotseling voor een probleem geplaatst. De predikant ds. Doorr. 'zag zijn taak tijdelijk ver legd naar Indonesië, waai' hij als veldprediker, aangewezen dooi de classis IJzendijke, d.enst deed. Cand. Bouwen verklaarde zich be reid in te vallen voor ds Doorn. Ge durende een jaar kweet deze jonge predikant zich uitstekend van zijn Nu ds. Doorn behouden thuis kwam, nam ds Bouwen aischeid van de ge meente. die hem zo dierbaar gewor den was. Hij deed dit met de woor den uit het HoopPui der Liefde de le brief van de sposte' Paulus aan de Corinthen. Na de prediking richtte ds. Bou wen persoonlijke afscheidswoorden tot zijn Gemeente. Ds. Doom, het classi caal bestuur en de consulent kregen allen welgemeende dankwoorden. Ds. Pouxnier, praeses der classis IJzendijke dankte ds. Bouwen voor het vele werk door hem verricht. Ds. Bchapenhauer droeg als oansulent de Gemeente aan haar eigen leraar ds. Doom over. Ds. Doorn tenslotte dankte ds. en mevrouw Bouwen hartelijk voor de hulp die zijn echtgenote mocht ont vangen in de eenzame maanden. Op zijn verzoek werd de scheidende pre dikant de zegenbede toegezongen uit Ps. 134 3. Nadat de Gemeente staande 4 cou pletten van „Wat de toekomst bren- gen moge", had gezangen gaf ds. Bou wen de zegen. Met een handdruk nam de gehele Gemeente afscheid van ds. en mevr. Bouiwen. Ds. Doom zal a.s. Zondag zelf weer sijn gemeente voorgaan. W aterland kerkje Reisvereniging. Om te komen tot de oprichting van een reisvereniging, werd in het lokaal van de heer C. Bron een vergadering gelegd. Hier voor bestond grote belangstelling. De vergadering verliep zeer vlot en de le reisvereniging van Waterland- kerkje zag het levenslicht. De vol gende personen werden gekozen in het bestuur: C. Janssen, voorzitter, J. Bron, secretaris, M. Temsont, pen ningmeester, A. ten Hove en C. de Schoolmeester bestuursleden. Het actieve bestuur heeft reeds de eerste reis (15 Juli) naar Schiphol uitgeschreven, waarvoor zoveel be langstelling bestaat, dat de bus bijna is volgeboekt. BURGERLIJKE STAN© Gëboren: Willem, zv L. Deesvan Doeselaar; Mathilda, dv P. de Poorter van der Veeken; Paulus, zv L. Vink —Vergeer; Rudolphus, zv A. de Loo6 —de Munck; Irena, dv J. Buijsrogge de Roos; Eduardus, zv A. van Dijk Schelfaut; Constantmus, zv A. Reijnsde Kort; Josephus, zv J. van de VeldeVink; Johanna dv L. Taal manGlaubnecht: Maria, dv E. Ver- schuerenMichielsen; Maria, dv C. Pieters-Reijns; Johannes, zv W. Rade. makersBun; Marcelinus, dv F. Ser- rarensRoctus. Overleden: Christina Lanen, we duwe van J. F. Hendriks, 91 Jaar. Gehuwd: L. Vink 28 jaar en M. Vergeer 26 jaar; H. Vereecken 25 jaar en M. van den Bulck 22 jaar; E. de Aardenburg wil speelterreinen TVE BEGROTING van het Algemeen Armbest. Aar denburg werd in de raadsverg. goedgekeurd met op de gewone dienst aan inkomsten en uit gaven een bedrag van f 1173,14 en op de kapitaaldienst f 9000, Met de jaarwedderegeling zoals deze thans voor de ambtenaren van de burgerlijke stand is ontworpen, werd accoord gegaan. Het gemeen- tepersoneel kreeg ook hier de 2 pet. vacantietoeslag en de 5 pet. uitke ring over het 2e kwartaal. Er werd een nieuwe verordening, regelende de bezoldiging der gemeentewerklie den vastgesteld. De bedragen der be zoldiging bleven dezelfde, doch de positie bij aanstelling, ontslag, kin dertoelage e.d. werden beter geregeld. Door een aantal landbouwers was verzocht om ontheffing vah het ver bod in de motor- en rijwielwet om met een tractor en 2 aanhangwagens op de gemeentewegen in de kom te mogen rijden. Alle verzoeken wer den ingewilligd. Door het R. K. schoolbestuur te Eede was een verzoek ingediend tot het bouwen van een overdekte speel plaats en afscheidingsmuurtjes met afrastering voor de R. K. Lagere School te Eede. De totale kosten worden geraamd op f 8350,—. De raad beschikte hierop goedgunstig. Door Gedeputeerde Staten wordt verzocht een bijdrage te verlenen in de verbetering van de weg Oost burg Waterlandkerkje IJzendijke De reden hiervan is, dat de kleine gemeente Waterlandkerkje niet in staat moet worden geacht haar aan deel. dat wordt geschat op ruim f 100,000,op te brengen. Daarbij wordt geoordeeld, dat de gemeente Aardenburg belang heeft bij deze verbetering, wegens de kortere ver binding met IJzendijke en Oost-Z.- Vlaanderen, daar nu een grote om weg over Schoondijke moet worden gemaakt. Ook aan het waterschap „Het Vrije van Sluis" en de gemeen ten Oostburg, IJzendijke en Schoon dijke wordt een bijdrage gevraagd. Men Is van oordeel, dat er inderdaad belangen voor de gemeente Aarden burg zijn, vooral wanneer tevens een F Indonesië schijnt de wal het schip te gaan keren. De onstui mige aandrang van Djokja, om de eenheidsstaat onder haar leiding in de kortste keren tot stand te bren gen, heeft bij het laat de tegenkrachten wakker geroepen. Speciaal Soetan Sjahrir speelt daarbij een rol. Nu zit men min of meer in een impasse. Een der ge schilpunten betreft de vraag; Moet Djakarta of moet Djokja de hoofd stad zijn? Inmiddels doen ook de gebeurtenissen in Korea hun in vloed gelden. Men ducht de in vloed van de communisten, die ook onder het Chinese deel van de be volking blijkbaar aan aanhang wint. Vandaar dat men zich voor stelt in het nieuwe kabinet van de eenheidsstaat alle anti-communis tische krachten te verenigen. Ad viezen van Merle Cochran, de Amerikaanse ambassadeur, zullen ook hiertoe wel het hunne bijge dragen hebben. Alles bij elkaar is het een ontwikkeling, welke weer wat licht voor de toekomst laat doorschemeren. Gelukkig maar! Vó bevordert men de vrede: Vraehtautos stellen zich op bij de corridor naar West-Berlijn, om daar toegelaten te worden. De Rus sen komen de papieren controleren. En ze hebben ook een papier in de hand, bevattende de bekende reso lutie van Stockholm „voor de vre de". Wilt u dat maar tekenen? wordt de bestuurders gevraagd. Er zijn er, die niet willen meedoen. Blijft dan maar staan! zeggen de Russen. Dat is natuurlijk echt iets om in een vredelievende stemming te komen. Na uren wachten en sak keren besluiten de meesten dan maar te tekenen met wat hanepo- tig gekrabbel. En de Russen blij! Want hieruit blijkt weer eens zonneklaar, hoe het werkende volk in West-Duitsland ook geheel ach ter de vredespolitiek van de edele mensenvriend Stalin staat.... WWWWWyWWA kortere verbindingsweg van de kom van St. Kruis via de wijk „Het Eiland" met Waterlantdkerkje tot stand komt. Deze weg was reeds vroe ger door d© Provinciale Staten, op het Tertiaire wegenplan geprojec teerd. Na enige verdere discussie wordt besloten een bijdrage van 8000 gulden te verlenen onder voorwaar de, dat genoemde verbinding binr.en afzienbare tijd tot stand komt en. in dien de overige gemeenten en het waterschap ook hun bijdrage verlenen Door enkele raadsleden worden nog maals de trottoirs aan de Kaai en Heerendreef aam de orde gebracht. De heer Wijffels is er voor, dat er speelterreinen voor de jeugd/ komen, b.v. in de Peurssensstraat. Van ver scheidene zijden heeft dit plan in stemming. De voorzitter stelt voor naar geschikte terreintjes uit te zien en verwacht voorstellen van de leden Na afloop van de raadszitting ver enigden zich raadsleden en gemeente- per.-oneel om de bruiloft te vieren van de dochter vara wethouder Ma- besoone. (Advertenties) HOOFDPUNT Mijn hardt Hoofdpij npoedets. 45 CL Mijnharde Hoofdpijntabletten. 75 CL Is het uw dikte, die u altijd en overal in dt weg rit? U kunt uw jeugdige lijn en char mante levendigheid terug krijgen door een kuur met de vloeibare BonKora. DUBBELE WERKINQ Het eerste, wat BonKora voor u doet, is het verhirderen van nieuwe vetvorraing. Dit is direct merkbaar. De werkelijke oorzaak van zwaarlijvigheid woidt bestreden door een proces van dehydratie, dat de schadelijke» giftige stoffen uit het lichaam verjaagt. Bo venalen lost BonKora het reeds fn de weefsels opgehoopte vet geleidelijk op. GEEN HONGERKUUR - GEEN GYM NASTISCHE MARTELlNGtN - GEEN GEVAARLIJKE BESTANDDELEN Ben speciaal diiet is niet nodig. BonKora bevat gstn gevaarlijke stoffen, thyrèoïds of klier extracten; ket is absoluut veilig. Begin vandaag nog met BonKora. U zult bemerken dat u zich prettiger, jeugdiger en opgewekter gevoelt naarmate uw hinderlijke dikte weg smelt. maakt u nlank Flacon 1/2,80 bij apothekers en drogisten. Handelsonderneming PHAC0S, Vcorbur Z.H. Sukkel niet met een slecht mesje in 't apparaat V kijk daarom steeds of er ook CMt op staat. DOOR PETER VAN AMSTEL 17) Jim schudde zijn hoofd als om zijn gedachten te ordenen en zei toen: „Dus, als ik het goed begrijp: zij is vergeten, dat zij eens verzonnen heeft, dat het een gesprongen band was, terwijl het nu toch een gespron gen band blijkt te zijn!" „Juist, Jim, de spijker op zijn kop! En dat ls het laatste, wat ik haar nu nog moet helpen herinneren." Ik haalde mfin auto op en reed naar "t ziekenhuis. Ik was vastbesloten het er op te wagen, want het leek mij de snelste en meest effectieve methode, deze gedeeltelijke reconstructie van het auto-ongelukWel een zeer merkwaardige reconstructie, bestemd voor twee zlelsinvaliden: een jongen met een onvolgroeid verstand en een meisje met een in de knoop gedraaid denkvermogen! Zij was die morgen heel goed ge weest. werd mij in het ziekenhuis ge lukkig gerapporteerd. Zij toonde zich blij als een kind. toen ik haar uitno digde voor een autoritje, „omdat ik de frisse buitenlucht nu noodzakelijk voor haar vond". Langzaam reden we over de weg naar Den Haag. Yvonne zat heel rus tig en tevreden naast me, keurig man telpakje aan, sportief hoedje en een lange volle. Vöorzichtig-aan bracht ik het gesprek in de gewenste rich ting. Ik zei dat ik het nodig vond om nog eens en nu voor het laatst, heel orecles na te gaan, hoe dat ongëluk zich afgespeeld had. Ik voelde direct dat zij weer wat onrustiger werd, maar ik zette door. Ik vroeg haar nog eens te vertellen, hoe het gegaan was Zij deed het met merkbare tegen zin, maar het viel me op, dat haar ge heugen haar nu veel vlotter van dienst was. Zij vertelde weer. hoe zij de nei ging ln zich voelde opkomen om een ongeluk te forceren en hoe zij zich tegen die gedachte trachtte te verzet ten, tevergeefs, wanteen macht in haar, die sterker bleek dan haar gezond verstand, bracht er haar toch toe. Met een gebaar van afkeer wilde zij nu op een ander onderwerp overstap pen, maar ik hield vast en zei: „Vonny je kunt nu wel beweren, dat je dat met opzet deed. maar ik wens dat niet te geloven. Je hebt je dat in Je hoofd gezet en Je bent daar langzamerhand zo van overtuigd ge raakt. dat Je hebt opgegeven om te proberen je de ware gang van zaken scherp te herinneren. Denk Je het nog eens ln. denk goed na... Je reed toen ook zo, over deze zelfde weg tussen Amsterdam en Den Haag..." HOOFDSTUK 10, Zij zat roerloos naast me in de lang zaam voortglijdende auto. Haar rech terhand klemde zich om het portier. Ik sprak langzaam en dwingend: „Je reed toen ook zo, over deze zelf de weg van Den Haag naar Amster dam... Je reed ln le eigen two-sea ter met Bob, Je verloofde naast je.. Je reed heel hard, veel harder dan nu, Je reed wel negentig Negentig k.m. per uur, hoewel Je wist. dat je bij die brug niet zo hard kon rij den. Die brug is hier lak bij. Denk je het allemaal goed in, Vonny. Ik wil dat je 't nog eens precies herinnert, want ik wil Je aantonen, dat je je iets bent gaan verbeelden, dat niet waar is Ik wierp eep snelle blik op haar en zag, dat ze ineengedoken zat ln een krampachtige houding. „O, Max" kreunde ze, „het doet pijn!" „Die herinneringen? Ja. dat weet ik maar het moet! Wacht eens Ik stopte langs de kamt van de weg en liet haar achter het stuur plaats nemen. We waren nu op een honderd meter van de brug gekomen en ik had niet veel tijd meer. Ik wilde haar zo veel mogelijk het idee geven dat ze zelf reed, hoewel ik de voeten op de pedalen had en naast haar handen het stuurwiel vast hield. Zo reden we langzaam verder en ik praatte weer voort, zacht maar dwingend, vlak bij haar: Zo reed je toen ook in je two-sea ter. Bob lag naast je te slapen en hij snurkte. Je reed steeds harder, zeven tig, tachtig, negentig Bij die brug gekomen wist je, dat je eigenlijk vaart moest minderen, maar daar is de brug al en je rijdt even hard door, veel te hard. Het is gevaarlijk, zo hard bij die brug. Maar als je het stuur nu maar stevig vast houdt en recht in het midden blijft, kan er nóg niets gebeuren. Maar opeens komt die an dere gedachte bij je op: als er een on geluk gebeurt, is alles meteen voorbij. Als er nu een ongeluk gebeurt Zij drukte zich steeds dieper in de rugleuning, haar handen zagen wit, zo knelde ze het rad vast, In de "erte zag ik de anderen op de brug onze richting uitkijken (Wordt /ervolgfl) DINSDAG 11 JULI 1950 HILVERSUM I, 402 meter 18.15 Pianospel, 18.30 Populair concert, 19 „Pa ris vous parle", 19.05 Orkestconcert, 19.35 Sopraan, klarinet en piano, 20 Nieuws, 20.05 Actualiteiten, 20.15 „Ein Walzer- traum", operette, 21.15 „Hoe hij loog te gen haar man", hoorspel, 21.40 Cowboy- liedjes, 22.10 Buitenlands overzicht, 22.25 Gramofoonmuziek, 22,30 Muzikale cause rie, 23 Nieuws, 23.15 tot 24 Gramofoon muziek. HILVERSUM II, 298 meter 18.30 Voor de strijdkrachten. 19 Nieuws, 19.15 Reportage, 19.25 „Dit is leven", causerie, 19.40 Lichte muziek, 20 Nieuws, 20.05 De gewone man zegt er 't zijne van, 20.12 Omroeporkest en solist (circa 20.42 voor dracht), 21.10 „Sterker dan het nood lot", hoorspel, 22.40 Godsdienstige cau serie, en avondgebed, 23 Nieuws, 23.15 tot 24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, 324 meter (Vlaams): 18.30 Voor de soldaten, 19 Nieuws, 19.30 Gramofoon muziek, 19.50 Voordracht, 20 Hoorspel, 21.30 Gramofoonmuziek. 2145 Actualitei ten, 22 Nieuws, 22.15 Populair concert. 22.45 Gramofoonmuziek, 23 Nieuws, 23.05 tot 24 Gramofoonmuziek. BRUSSEL, 484 meter (Frans): 19 Om roeporkest, 19.30 Nieuws, 20 „Samson et Dalila", opera, 22 Nieuws en gramofoon muziek, 22.55 Nieuws, 23 Dansmuziek, 23.55 Nieuws. WOENSDAG 12 JULI 1950 HILVERSUM I, 402 meter 7 Nieuws, 7.18 Gramofoonmuziek, 8 Nieuws, 8.18 Or gelspel, 8.50 Voor de vrouw, 9 Gramofoon muziek (9.30-9,35 Waterstanden), 10 Pae- dagogische causerie, 10.05 Morgenwijding, 10.20 Voor de vrouw, 11 Gramofoon muziek, 12 Hawaiian-muziek, 12.30 Mede delingen, 12.33 Voor het platteland, 12.38 Gramofoonmuziek, 12.55 Kalender, 13 Nws, 13.15 Promenade-orkest, 14 „Gesproken portret", 14.15 „The Messiah", oratorium, 15.20 Voor de jeugd, 15.40 Kinderkoor, 16 Voor de jeugd, 16.25 Voor de zieken, 17 Voor de jeugd, 17.30 Gramofoonmuziek, 17.45 Regeringsuitzending, 18 Nieuws, 18.15 Mededelingen, 18.20 Actualiteiten, 18.30 Radio Volksunversiteit, 19 Parle mentair overzicht, 19.15 Zang, 19.30 Voor de jeugd, 20 Nieuws, 20.05 Politiek com mentaar, 20.15 Kwartet, 20.30 „Onze stad", hoorspel, 22 Omroeporkest, 22.45 Popu- lair-wetenschappelijke causerie, 23 Nws, 23.15 Reportage, 23.25—24 Gramofoonmu ziek. f HILVERSUM II. 298 meter 7 Nieuws. 7.15 Ochtendgymnastiek, 7.30 Gramofoon muziek, 7.45 Een woord voor de dag, 8 Nieuws en weerberichten, 8.15 Gewijde muziek, 8.45 Gramofoonmuziek, 9 Voor de zieken, 9.30 Gramofoonmuziek, 10.30 Morgendienst, 11 Sopraan en piano, 11.30 I I Blaaskwintet en piano, 12 Gramofoonmu ziek, 12.30 Mededelingen, 12.33 Gramofoon muziek, 13 Nieuws, 13.15 Gevarieerde mu ziek, 13.45 Gramofoonmuziek, 14.30 Kin derkoor, 15 Kamerorkest, 16 Gramofoon muziek, 16.15 Voor de jeugd, 17 Cello en piano, 17.30 Gramofoonmuziek, 18 Mili tair orkest, 18.30 Voor de strijdkrachten, 19 Nieuws en weerberichten, 19.15 Boek bespreking, 19.30 Gramofoonmuziek, 20.15 Radio Philharmonisch orkest., 20.40 „Ach ter getraliede vensters", causerie, 21 Ra dio Philharmonisch orkest, 22 Theater koor, 22.15 Trio, 22.45 Avond-overdenking, 23 Nieuws, 23.15 tot 24 Gramofoonmuziek, BRUSSEL, 324 meter (Vlaams): 12 Gra mofoonmuziek, 12.15 Amusementsmuziek, 13 Nieuws, 13.15 en 14.40 Gramofoonmu ziek, 15 Causerie, 15.10 Gramofoonmuziek, 17 Nieuws, 17.10 Gramofoonmuziek, 17.30 Voordracht, 17.40 Gramofoonmuziek, 17.50 Boekbespreking, 18 Fluit en piano, 18.30 Voor de soldaten, 19 Nieuws, 19.30 Gra mofoonmuziek. 19.50 Radiofeuilleton, 20 Omroeporkest en solisten, 21 Actualitei ten, 21.15 Volksliederen, 21.50 Zang en piano, 22 Nieuws, 22.15 Kamermuziek, 23 Nieuws, 23.05 tot 24 Verzoekprogramma. BRUSSEL, 484 meter (Frans): 12.05 Lich te muziek, 13 Nieuws, 13.10, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 17.10 en 18.30 Gramofoonmu ziek, 19.45 Nieuws, 20 Symphonie-concert, 21.05 Gramofoonmuziek, 22 Nieuws, 22.15 Jazz-muziek, 22.55 Nieuws, 23 Gramofoon muziek, 23.55 Nieuws, Op 111 V ten elkaar. Wout je Vos uit ploegleic De man Wim de aan. Kijk is MOTl Sme Zondag kampioen! den. Niet men aan Het pr?L matige h<: vallen ble(J deze tak De wed twintigdu__ De allel pioen vanj pioen CalT seke, de d'Hondt, saert, de 1 los Dierib ren onder1 In de eel erge valpl v. d. Stiel dat hij ml daarop del jammerlijk noodgedwJ Deze ree gewonnen L HaerinckxJ pleister _JB gezet wor<{] finish berdl sement als|| In deze 1949 een het strijdp. De derde bijzonder De renn^l te vallen, den. Kort d'Hondt ding, zodal dwenen. Sa omfator del herkansing! naar. De terug op van iedere (L van de herl na uit in cï door Smesl luid applauf Smessaert f, trokken, d<l overhandig^ Temmermail Ziehier dl Eerste reef 1 Haerinckf (Machless),] Huivetter (L 8 Van Geell saert, 10 Aenterghen Tweede mers)1 mans (Matl 4 De Klere! JS), 6 van J Schepers, 9 van Relefs, Derde ree 1 Smessaert! 3 Kuipers van Geel '«el». 8 v. de Vrese. ver. 2 ?e„eerste I J C«lie (Mai Vervloese, van Geel. d De tweede roiej). 2 Rn (AJS). 4 Br« mans, Fr., 9 Geirnaerdt Finale(2 Smessaert, d'Hondt, 5 1, 8 Ribbens, 9 j naerdt, A., riks, 14 De tens. De ancj Dubbele Bij ie ill op het circu Brit Fergu: dige zege b Guzzi de sj 15 ronden 55.4 sec. uur. TweJ Tommy Wt min. 57 seq Martin met] 15 seconden de snelste sec., gem. uur. In de 500 15 ronden, I Anderson 46.7 „ec„ g Per uur. 2. Velooette, 1> (België) m sec. Snelste rq H.4 sec., g per uur. Di record. Het j 1 min. 11.8 k.m. op naa

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2