met vreugd balans opmaken Ei De 3090 kinderen vereerden relikwie van Maria Goretti DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 10 JULI 1950 GOES VLISSINGEN Zonneland op Bouvigne Botsing tussen twee fietsers 17 MEI 1940 EN DE STAD VAN THANS VERBLIJDENDE TEGENSTELLING: DE RESTAURATIE van de grote Boekenplank KATHOLIEKE ENCYCLOPAEDIE Oude stad in India ontdekt to TILPAT op 15 mijl van Delhi ls een oude stad ontdekt, waar. van de bloeitijd eeuwen voor Christus geboorte viel. H. Jaar veroorzaakt staking Yan de buit geschrokken EERVOL ONTSLAGEN De goederen-klerk, P. Th. Schip pers en de machinist A. de Bree, beiden. In dienst van de Provinci ale Stoombootdienst, kregen op hun verzoek van Gedeputeerde Staten eervol ontslag. NIEUWE MOTORVEERBOOT Zaterdagmorgen wedd op de werf van de N. V. Terneuzense Scheepsbouwmaatschappij met goed gevolg te water gelaten een, in opdracht van de Rijkswater staat ln Friesland gebouwde mo torveerboot, die bestemd ls voor de veerdienst tussen Hoiwerd en Ameland. AANZIENLIJKE VERBETE RING TREINVERKEER OOST Z. VL. Van bevoegde zijde vernemen wij, diat nog tijdens de zomer dienst een aanzienlijke xerbetering zal worden ingevoerd voor aan sluiting van Oost Zeeuwsch-Vlaan- deren op de treinverbindingen. MULO-DIPLOMA A TE Goes slaagden voor het Mulo diploma A de Heren: L. Jansens, Lewedorp; M. de Reiger, Hein- kenszand; L. J. Lokerse, Nisse: M. J. Kooien, Goes; J. D. v. d. Peijl, Goes; P. L. Engelse, Goes; L. P. Wolse, Wissenkerke; M. A. v. d. Maas. Wissenkerke; A. H. Zuijd- weg, Kats; G. Antheunisse, Mid delburg; P. J. Beun, Middelburg; B. Velthoven, E. Crombeecke en C. Jongmans te Zlerlkzee en de dames; D. S. Jobse, Goes; M. C, Hillebrand, Goes; L. W. v. d. Pias- se, Goes; A. M. Platschorre, Elle- woutsdijk; C. P. H. Klompe, Wol- faartsdljk; S. Pauw, Ellewouts- dijk; C. Boogaard, Aagtekerke; F. J. Hugense, Aagtekerke; M. L. de Bad, Middelburg; E. F. Leenhouts, Middelburg: F. la Soe, Souburg; J. Vlnke. Hoofdplaat. 2 Candida- ten werden afgewezen. VEERTIG-UREN-GEBED Zondag begon in onze parochie het Veertig-uren-gebed. De predikaties worden ditmaal ge houden door kapelaan Kroon uit Vlissingen. Geslaagd. De heeT W. Roose slaagde aan de Technische Hogeschool te Delft voor het ingenieursexamen voor electrotechnisch ingenieur. BELGISCH TOERIST AANGEREDEN Gistermiddag ls een Belgische au tomobilist, die met zijn wagen aan de Patijnweg stond en naar een delect zocht, aangereden door een motorrij der uit Kloetinge. Aanvankelijk leek de man nogal ern stige kwetsuren te hebben zodat de dokter hem naar het ziekenhuis liet brengen, doch later bleek het nogal mee te vallen en kon hij de terugreis naar België voortzetten. Kruiningen REIS OUDEN VAN DAGEN. Vrijdag maakten de ouden van da gen hun jaarlijks uitstapje, ditmaal naar België. Rond 12 uur 's middags werd het reeds een gezellige drukte op de Markt, waar de oudjes en vele be langstellenden zich verzamelden. Te ongeveer half één zette de stoet, be staande uit 20 luxe personenauto's, en geëscorteerd door de onmisbare rijks- verkeerspolitie, zich ln beweging. Eerst ging het naar Boby-land Bart. van daar over Merxem en Antwerpen naar St. Anna Strand, waar de oudjes naar hartelust konden genieten, niet het minst van een ritje ln de auto-scoo ter. Te ongeveer 10 uur 's avonds werd de stoet, aan het begin van het dorp door honderden belangstellenden en het muziekgezelschap È.M.M. opge wacht Voorafgegaan door het mu ziekgezelschap dat vrolijke tonen ten gehore bracht, reed de lange stoet door het dorp naar de Markt, waar ditmaal de politie voor een behoorlij ke afzetting had gezorgd. Hier werd onder aanvoering van burgemeester Vogelaar en de rijksverkeerspolitie, die allen de tocht hadden meegemaakt, het uitstapje besloten met enkele rondedansen, waaraan ook vele oud jes deelnamen. Na afloop dankte bur gemeester Vogelaar allen, die op eni gerlei wijze aan deze welgeslaagde tocht hun medewerking hadden gege ven. Te ongeveer 11.uur keerden de oudjes welvoldaan huiswaarts. Voor en tijdens de tocht werden enkele filmopnamen gemaakt, welke film t.z.t. zal worden vertoond. 'a-Heerenhoek EEN GRATIS REIS NAAR ROME Mejuffrouw S. Bos alhier had een lot gekocht van de door de H, Fami- tie opgezette loterij. De hoofdprijzen bestonden uit een gratis reis naar het Rome van het H. Jaar. Eer gis ter kreeg mej. Bos nu het bericht, dat zij tot de gelukkige winnaars be hoorde en dit najaar nog naar het eeuwige Rome kan vertrekken. Hoedekenskerke Geslaagd. De heer W. J. van der Ree slaagde aan de Techn. Hoge school te Delft voor het propaedeu- tisch examen voor civiel Ingenieur. ERNSTIGE AANRIJDING. Op de weg naar Middelburg had Zaterdag een ernstige aanrijding Slaats. Toen de 22-jarige L. H., die ier zijn werk heeft, zich naar zijn woonplaats Middelburg begaf, werd hij bij de Abele door zo'n heftige maag kramp overvallen, dat hij de macht over het stuur van zijn rijwiel verloor en in botsing kwam met een bestel auto. De man kreeg een bekkenfrac tuur en is naar een ziekenhuis over gebracht. C.O.A.K. Een nieuwe groep militairen is in Middelburg aangekomen om bij de CO A-K. gedurende 9 maanden te wor den opgeleid voor officier- of onder officier-administrateur. Het aantal cursisten bedraagt ruim 200. Kaitaart MOTOR TEGEN AUTO. Een motorrijder reed Zondagmiddag op de weg naar Kloosterzanae tegen een stoppende auto op. afkomstig uit Hulst. De motorrijder twijfelde blijk baar of hij de plotseling stoppende auto nog voor een van de andere zijde naderende vrachtouto kon passeren. Motorrijder en duopassagier werden tegen de grond geslingerd. De achter op zittende jonge dame bleef vrijwel ongedeerd en hielp onmiddellijk met toegeschoten hulp de motorrijder on der zijn motor uit. Aanvankelijk liet het zich ernstig aanzien, doch geluk kig kon de motorrijder, tile vooral aan mond en voorhoofd gewond was, op staan. St. Jansteen VIER GESLACHTEN De familie Herreweijers. die bin nenkort naar Canada emigreert, om- Vat vier generaties. Men ziet ze op bovengaande foto. De leeftijden zijn 75 jaar; 49 jaar; 22 jaar en zes weken. DOUVIGNt Blijkt zo gioot te zijn, dat 3000 mensen meer of minder er niet opvallen. Ook al zijn bet kleine mensen, zoals Zondag j.i toen de tuiflen Van het Kasteel bezoek hadden van een kleine 3000 Kinderen, uit zeeland. Brabant en Limburg, die daar een prettige dag nebben be leefd. Het waren allemaal lezeresjes van net bekende Jeugdblad Zonne land in de leeftijd van 6 tot 10 jaar, die met autobussen naar de Maria- burcht waren gekomen, onder de hoede van een tweehonderdtal leid sters. Of de kinderen zich die dag gea museerd hebben 'I Het is hu eenunaal zó, dat een kinderhand gauw is ge vuld. maar daarmee wil niet gezegd zijn dat men 3000 kinderhandjes van gistermiddag met een kluitje in het riet heeft gestuurd. Integendeel, het is voor de Zonnelardjeugo een dag geworden, waar zij waarschijnlijk nog lang op zal kunnen teren Een heilige Mis in de openlucht was het begin van deze dag, de kin deren zongen zeil en dat ging, on danks het grote aantal, vrij goed, volgde toen een pic-nic Op de grote weide naast de tuinen, waarna oen defile pla»t.s vond langs de graf ka pel van de stichter dei Êv»charlst.i- scMt kruistocht. Mgr. Prcnckt Al deze dr erl it/end kinderen ueo- hrn nadien di relikwie vereerd va.i de pas heilig verklaarde Vtaria «o- retii Deze relikwie was e 'uist uit Rome gearriveerd en werd gistrren voor het eerst ln het nrwnhanr ge bruikt. hdeeenkasi s VAiDDAUb was er ponnenkast 1 daarin traden allemaal beken de figuren uit Zonneland op. Op de Bouvignewei was weer het gewemel van trisse zomerjurkjes, hei-kleurige strikken en duizenden voetjes. Het was moeilijk de kinderen rustig te krijgen en het was bovendien warm, dat we de kinderen, die de schaduw onder de bomen opzochten geen ongelijk konden geven. Uitein delijk kon de poppekast beginnen, toen was de kinderschaar spoedig ge heel eh al oor. En geloof, dat het 'Onge volkje meeleefde, toen het zijn heldor en heldinnen uit Zonneland in net noprvkastdecor zag verschij- eri Tot slot van een dag vol zon en vrolijkheid Kregen de kinderen alle maal een bahon. En die behoefde niet da lucht in, want dat konden we de kinoeren toch niet aandoen, vond de rtóofd leidster Toch zijn er nog vt schillende de lucht ingegaan na tuurlijk, want een ballon is een rap dina en zo'n draadje garen laat je gemakkelijk tussen je klamme vin gertjes doorschieten. Terneuzcnaar loopt een schedelbreuk op TOEN Zaterdagavond de te Terneu- zen woonachtige sluisknecht J Geers per fiets uit Sas van Gent naar huis terugkeerde werd hij om onge- veeï 10 uur bij bet zgn, 3e Dok e Terlreuzen aangereden door de hem tegemoetkomende fietser F. S. an Axel Sassing, Bij deze botsing deed G een lelijke val. Hij wist echter weer overeind te krabbelen en op zijn fiet» zijn woning te bereiken, Vrijwel direct daarop werd hij be wusteloos Een tp hulp geroepen arts liet hem naar het ziekenhuis over brengen waar een schedelbreuk werd geconstateerd. De toestand is- ern stig. VELE MALEN heeft Middelburg de balans opgemaakt en steeds was deze balans verschillend. Enorm groot was de tegenstel ling tussen de data 10 Mei 1940 en de 17e Mei van dat jaar. Eén week was slechts nodig om het totaal der creditposten op de balans van stedenschoon van Zeeland's hoofdstad naar de debetzijde te doen verhuizen. De eeuwenoude stad kon bogen op een cultuurbezit-in-steen dat zjjn weerga niet had. Fraaie, monumentale gebouwen, mid deleeuwse huizen en patriciërswoningen uit latere tijd waren de in het zware loof van majestueuze bomen gevatte parels, die de talloze bezoekers tegenschitterden. De aantrekkingskracht welke Middelburg na de catastrophe vermocht uit te oefenen was het jammerlijk resultaat van de bemoeiingen der „cultuurbeschermers" die' een puinhoop achter lieten. QNDANKS deze aanslag op het rijk- ste bezit der Zeeuwen bleven zij hun wapenspreuk trouw en zetten zij een worsteling in tegen een vijand die gevaarlijker was dan het water. Waar het puin van Middelburg's verwoeste hart lag, moest een nieuwe binnenstad verrijzen. Reeds in het tweede Jaar van de oorlog, bij welks begin en einde het eiland Walcheren zo hevig heeft moeten lijden, werd begonnen met de herbouw, die helaas een vroegtijdig einde vond in de ge volgen van de totale Krieg" die de bezetter niet deed gedogen dat er energie en materiaal „verloien" ging, dat hun oorlogsvoering niet ten goede kwam. Terwijl het schone land krachtda dig werd verknoeid met het bouwen van betonnen bakbeesten, welke onze bevrijders moesten tegenhouden, stond ln Middelburg de wederopbouw stil, nog voordat er honderd huizen waren herrezen in de plaats van de vele hon derden die aan het vernietigingswerk ten offer waren gevallen. Een kale vlakte herinnerde toen vele Jaren aan de glorie, die de stad eens gekend had, en hield bij de Zeeu wen het besef levendig dat op deze plaats een nieuw, een schoner Mid delburg moest herrijzen, met welk werk zo spoedig mogelijk moest wor den begonnen. Nog één slag moest de stad echter incasseren welke haar doodssteek had kunnen zijn. wanneer zij niet in Zee land had gelegen! Het water, aanstormend door de vernielde dijken bereikte ook Middel burg en belaagde vooral de buitenzijde der stad. Vele, vele maanden duurde het voordat de omtrekken der huizen zichtbaar werden en toen na de oor log maakte Zeeland's hoofdstad op nieuw de balans op. Zo ziet één der mooiste hoekjes achter de Abdij er thans uit. Nieuwe hulzen in oude lijn. Middelburg's leven hangt af van. drie factoren: herbouw, restauratie en uit breiding. De wijze waarop de eerste wordt afgedaan, is een zelf-felicita- tie waard. Markt. Nieuwe Burg en Lange Delft beleven hun oude schoonheid weer. Vooral de laatste, de slagader van Zee land's „koopstad", maakt zich op de fraaiste winkelstraat te worden. Rij aan rij verrijzen de panden in een tempo dat verbaast en verheugt. Men ziet weer „hoekjes" die dicht gebouwd zijn en waar nog lege grond is, staan reeds de palen gereed om straks de last van een nieuw gebouw te dragen. In het jaar 1949 verwerkte de Dienst van Gemeentewerken voor herbouw en herstel van particuliere panden de EIGEN STIJL Het woordt aan de twee voornaamste eisen die bij de herbouw der stad gesteld dienden te worden. De eerste eis is die van de historische navolging en de tweede het overi gens gerechtvaardigde verlangen der middenstanders die geen zaken kunnen doen in winkels zoals ze er eeuwen geleden stonden. De bouwkun digen hebben nu de weg gevonden: een waarlijk slechts Middelburgse stijl, die de mogelijkheid opent de stad te herscheppen op een wijze die alle partijen bevredigt en Zeeland's hoofd stad haar roem hergeeft. MILLIOENENWERK was een droeve optelling, doch 'n groot bezit woog op tegen de sombere vermeldingen van 'n zwaarbe- schadlgd Stadhuis, verwoeste Abdij complexen, een treurende Lange Jan, een kale binnenstad en een modderige bodem welke Middelburg omringde. Dat bezit was de taaie, volharden de energie der bevolking, die vijf Jaren gekneveld, doch niet gedoofd was. Die geestesgesteldheid heeft van Middelburg gemaakt wat bet thans is: een vernieuwing van een oude stad in een stijl, die alle mogelijke conces- sies heeft gedaan aan de eerbiedwaar dige architectonische lijn, welke het karakter van Middelburg steeds heeft bepaald. Het is gelukkig dat er nauwlettend op ls toegezien dat in de plaats van de fraaie middeleeuwse bouwwerken geen vierkante „blokkendozen" zijn gekomen. Veel erger dan een schril contrast met de nog bestaande ge bouwen zou dit geweest zijn; 'n bouw trant die wel passend in een her bouwd Rotterdam b.v. de strakke vormen der twintigste eeuw zou heb ben nagevolgd, zonder rekening te hou den met de traditionele scheppingen die een ruim achthonderd-jarig Mid delburg zijn weergaloos schone as pect verleent, zou de aesthetica der stad met één slag hebben teniet ge daan Haar roem zou snel getaand zijn en dit zou de culminatie der twee grote rampen hebben gevormd. Moge het streven naar de „oude stijl" aanvankelijk gedisqualifflceerd zijn als plagiaat en onverantwoorde coplëring van verouderde architecto nische begrippen, een feit is. dat hier uit. én uit het verlangen om niet al leen een even fraai, doch tevens een doelmatiger Middelburg terug te krij gen. een vorm is geboren welke beant- I ATEN WIJ hier opnieuw de balans opmaken en tevens hopen dat de definitieve spoedig kan volgen. Want het is duidelijk, dat de voortvarend heid waarmede vijf Jaren is gezwoegd binnen niet al te lange tijd beloning zal vinden ln het heugelijk feit van een geheel herbouwde stadskern. Geen Zeeuw zal zich dan echter de handen afslaan en zeggen: „zie zo, dat is ge beurd" om ruim tien jaren te verge ten. kapitale som van ruim f 1.200.000. Hiermede ls van de 1116 herstel- en herbouwgevallen die aan 't begin van dat jaar afgewikkeld moesten worden een aantal van 726 gereedgekomen. Boven: Wat de oorlog van de Markt overliet Een platge brande stadskern. en hiernaast: wat men er weer van maakte: Een nieuwe, doelmatiger binnenstad Dat was op 1 Januari 1950, De overige zijn thans onder handen of zullen heel spoedig volgen. Het Rijk, dat in de voorgaande ja ren heiaas zeer karig was met het ver strekken van bouwvolume voor zaken- panden. stelde in het afgelopen jaar een kwantum ter beschikking tot een totaal bedrag van f 1.900.000. waar onder echter toch nog een dee! voor het woningvolume was begrepen. Dat de huisvesting aanvankelijk voorging, en wel op een wijze die het welhaast onmogelijk maakte winkel zaken te herbouwen, heeft de nering doenden al die tijd gedwongen in de houten noodwinkels te blijven. Gelukkig zijn deze thans verdwenen en dit illustreert nog afgezien van de hierdoor bereikte verfraaiing van de kaden de vooruitgang op dit ge bied. En zo liet de vijand dezelfde plaats in Mei 1949 achter. Een verwoeste Abdij. MONUMENTEN HERRIJZEN monumenten is reeds lang ter hand genomen en als eerste daarvan moet natuurlijk genoemd worden het schreven te worden daar het in bin nen- en buitenland beroemd ls. Deels verwoest en deels zwaar be schadigd klaagde het bij 't einde van de oorlog de bezetter aan die zich niet had ontzien, één van 's werelds fraai ste bouwwerken aan te tasten. De vleugel aan de Noordstraat, het administratiegedeelte. wordt thans weer opgetrokken; enkele maanden is men nu met dit werk bezig en de con ciërgewoning het sluitstuk van de vleugel houdt een belofte la voor wat hier eens te zien zal z'jn De Abdijkerken hebben hun uit wendige restauratie ondergaan en de Lange Jan staat nog steeds in de stei gers. Helaas vordert het herstel zan de overige Abdijgebouwen slechts ui terst langzaam; de daarvoor benodigde middelen kunnen niet in voldoende mate gefourneerd worden en 't is dan ook te verwachten dat dit stukje oud- Middelburg voorlopig nog niet klaar zal zijn. Het nieuwe Polderhuis nadert zijn voltooiing en niet ver daar vandaan klinkt het heldere geluid van de trof fel bij de herbouw van de Katholieke kerk. Steen na steen rijzen de muren omhoog en wanneer na enige tijd de kapspanten gesteld zullen zijn, zal het mogelijk worden enigermate een in druk te krijgen van de vormen van deze nieuwe prachtige kerk. LUCTOR ET EMERGO WANNEER de wind waait over Walcheren en wanneer kent ons nog loof-arme eiland geen wind? blaast hij het zand in Middelburg'» straten voor zich uit en moge dit U hinderen, bedenk dan, bewoners vsjb Zeeland's mooiste stad. dat dit net zand is waarmede Uw Middelburg weer wordt groot gemaakt, dat het de ste nen zal hechten die het verleden zul len doen herleven. En grootser dan de middeleeuwen welhaast zal deze herbeleving zijo, want ze 2al getuigen van de zwaarste strijd die de Zeeuwen gekend hebben: de worsteling tegen water en vuur. Het bloed dat hiervoor gevloeid heeft, Is niet verloren. Want het maakte Mid delburg groot. Twee dichtgebouwde „doorkijkjes" De vernieuwde Lange Delft vanuit de Segeerstraat. Groede Geslaagd. De heer J. B. F. Go- vaert slaagde aan de rijksuniversiteit te Utrecht voor het cand. examen tandheelkunde. Rij-aan-riJ verrezen de nieuwe panden. Gelukkige synthese tussen oud en nieuw. Het vijfde deel is thans verschenen. Het bestrijkt de trefwoorden van Biar ritz tot Brandenburg. Bij het doorbla- leren en 't nemen van steekproeven vordt men nu ook weer getroffen door ie heldere wijze van verklaren en het verwerken van de nieuwste gegevens. Onderwerpen, die o.m uitvoerig be handeld worden zijn- Bibliotheek, Biecht, Boekenwet, Boeddha, Boek drukkunst Boer en Boerderij en Bra bant, Bij dit laatste onderwerp neemt men alleen maar de Belgische provincie in ogenschouw. De afbeeldingen buiten de tekst - gekleurde en ongekleurde - zijn weer goed uitgevoerd. (N.V. Joost van den Vondel. Amsterdam en N.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen). DE TRIPTIEK VAN HET GODSRIJK Het Una-San>tawerk van de Paters Missionarissen van het Heilig Hart is bekend genoeg geworden. Het is beke ringswerk, dat al rijke vruchten droeg en dus blijkbaar de moderne zoekende mens goed aanspreekt. Drie paters van dit Una-Sanctawerk. Dr. N. G. M. van Doornik, 8. Jelsma en A. van de Lisdonk hebben nu, gesteund door hun ervaringen, een handboek van de katholieke geloofteer samengesteld, dat als gids voor een grote massa wil spreken. Het wil spreken tot de ka, tholieken zelf, de jongeren in het bi zonder, die onder het geloof, dat ze van huis uit meekregen, een steviger fundament moeten leggen. Ze zullen hier het allicht wat in de herinnering verbleekte catechismus-onderricht nu weer zien hèrleven, opgenomen ln een betoogtrant en een bewijsvoering, wel ke de rijpere Jeugd aanspreken. Ze zullen zich door de lezing van een boek als dit ook wapenen tegen de opwerpingen, welke vooral ln deze tijd worden gehoord en welke de auteurs door hun bekeringswerk zo goed ken nen. Het boek zal zeker ook goed dienst kunnen doen in de hogere klassen van middelbare scholen, het voorportaal voor het grote leven. De geloven echter ook. dat niet-ka- tholieken door de irenische en rustige betoogtrant gemakkelijk gepakt zullen worden. Hier ziet men Geloof en Openbaring harmonisch getoond in de drieluik: Profeten - Christus - Gods rijk. Hier benadert men stap voor stap de volle waarheid, welke verstand en vemoed gelijkelijk verkwikken. Het boek, dat ook voornaam is uit gegeven met 16 Illustraties op kunst drukpapier, zal door een ruime ver spreiding aan velen levensverrijking kunnen brengen. (Uitgeverij Het Spec trum. Utrecht). De ontdekking van deze stad, die volgens de traditie nauw verbonden is met de oorlog van Mahabharata, wordt ln archeologische kringen van bet groo'.s-e belang genoemd. Te Tilpat bereikt een heuvel, die over een opj>ervlakte van ongeveer een halve vierkante mijl de bodem bedekt, een hoogte van 40 tot 59 voet. De opgravingen worden verricht door he' ministerie van archeologie van de regering van India en wel in 2 verschillende proefsleuven langs de antrek van de heuvel. In oei, van de sleuven werden ver schillende oude constructies van gro te baksteen ontdekt. Op een diepte van 60 voet, gerekend van de top van de heuvel, werd water aangetroffen. Oude spcieD van bewoning zijn nog niet gevonden. De opgravigen gaan door om uit te viden, welke archeo logische rijkdom verborgen ligt be neden het thans aangetroffen grond water. IJ ET PERSONEEL van de Romeins» stadstram eist een bijzondere gra tificatie vanwege de vermeerdering van arbeid, die de toevoer van pelgrims him heeft bezorgd. De directie deelt echter niet de mening van het perso neel,zodat uit dit pelgrimsoonflibt eerstdaags een staking van de tram- dienst wordt verwacht. Duizend gulden verbrand QP 27 Maart 1950 deed de 38-jarige commissionair F. A. de Jonge uit Goes aangifte van vermoedelijke dief stal van 2 bankbiljetten van f. 1000— Hij had op 15 Maart 1950 een bedrag aan geld opgeborgen in de linnenkast op zijn slaapkamer en toen hij op 26 Maart 1950 zijn geld wilde halen, kwam hij tot de ontdekking dat er f. 2000.— weg was. De verdenking viel bij de aangever al direct op zijn dienstbode, die op 21 Maart '50 niet in orde bleek te zijn en vanaf die datum niet in haar dienstbetrekking terugkeerde. De po litie toog op onderzoek uit en bracht een bezoek bij de 22 jarige dienstbode j. J. uit 's Heerenhoek. Bij onderzoek bleek in haar hand tas een bedrag van f. 780.55 te zitten, hetgeen voor een dienstbode al wat wil zeggen! De aap kwam spoedig uit de mouw. Mej. J. wilde namelijk in t huwelijksbootje stappen had geen geld met het resultaat dat zij 2 briefjes van f. 1000— wegnam. Aan vankelijk dacht zij dat het 2 bank biljetten van f. 100.— waren, doch toen zij later de briefjes nog eens beter bekeek schrok zij ervan dat 't 2 duizendjes waren. Dit vond zij wel een beetje te veel zij verscheurde er één en verbrandde de stukjes op het gascomfoor. Voor het andere door haar ont vreemde biljet kocht zij zijde voor een trouwjapon en nog andere zaken. Bij na f. 800— was nog achterhaald. De Officier van Justitie vond het feit zeer ernstig. Getracht was de Re classering ln te schakelen, doch daar verdachte weinig berouw toonde, meende spreker, dat hiervan weinig terecht zal komen. Enige tijd na het gebeurde ging verdachte al weer dan sen. hetgeen niet voor haar pleit. Hij eist een gevangenisstraf van 3 maanden. De Politierechter meende ook dat gevangenisstraf voor verdachte de enige straf was, en veroordeelde haar tot 6 weken gevangenisstraf. •y-ERü ooi al onze method structuij rijk mil tijk tot TN een] Bisscl haar ee» die en een opd dig Epis| drukke' de Kat haar wijze urgent van de ganisatf terrein sieve krachte werk uii Het lijke eed righeidsa menwerl] tikelen, een van ciaal-ch ben pracj elkaar soon en i tigheid tied vo gelijke kwan tite| in de kv aanstellei waar rod ligerj pl| beuren gevallen I onderlind ming varj de beroej worden Die eeri buiten, d.| gerlijke organen zo de ka voor haal veel sterkf Vooral I ring va verhou tlatlef op ciaaln de loupe J eenheid tholieken overheid, initiatief ste betek TAE vor natie kwestie v| dend statJ geve... Het] en plaats. I Toch st< viescon ciaal-charij werden wat e: de I Diocesaan) zijn Dioce| trum inge Landelijk cesane een nente leid Prof. Dr. Wat in bouwd, de lagere voerd. In aanwezige] gingen en i Hoe dich het zijn direct] de mens, werking anders da in de pra meer gamd tussen de zijds en DOOR 18) Jim viel in de rede] aan de olitf ooggetuige 6telde toch de oorzaak „Wisten beurd was. Di de krant! ëcn .ekke zotte jong at twee met springen, g dat ik het zen had. bei natuua'ijk d onder het li ken. Daarom voelt zelf er niks p

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1950 | | pagina 2